Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)"

Transkript

1 Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) PB

2 Obsah 1 Důležité informace 1.1 Symboly Kvalifikace Odborníci nebo poučené osoby Meze použití Likvidace zařízení Bezpečnost 2.1 Práce s ohledem na bezpečnost Práce na jednotce Bezpečnostní pokyny pro dopravu, údržbu a opravy Doprava / skladování 3.1 Doprava Manipulace a doprava jednotek bez oplášuování Manipulace a doprava jednotek s oplášuováním Skladování Technické údaje 4.1 Popis jednotky Technická data Rozměry Meze použití Příslušenství Montáž 5.1 Montáž jednotky Montážní postup Připojení medií Ochrana proti zamrznutí Elektrické připojení 6.1 Elektrické připojení Uvedení do provozu 7.1 Uvedení do provozu Obsluha 8.1 Obsluha zařízení Údržba 9.1 Doporučení pro údržbu Intervaly údržby Výměna filtru Postup prací při výměně filtru Schéma zapojení / ovládací zařízení 10.1 Ovládací zařízení Schéma zapojení clony s ovládacím zařízením Vnitřní schéma zapojení jednotky Obrazová příloha Poznámky Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)

3 1. Důležité informace Myslete v prvé řadě na svou bezpečnost a na předcházení škodám na zařízení, které by mohlo způsobit nesprávné zacházení. Pečlivě proto předem pročtěte tento návod, nebob nedodržení dále uvedených pokynů může učinit záruku neplatnou. Všechny uváděné obrázky jsou na konci tohoto návodu. 1.1 Symboly V tomto montážním návodu budou použity následující symboly, které jsou seřazeny podle důležitosti. Výstraha před škodami na lidském zdraví a majetku Výstraha před elektrickým napětím Odkaz na užitečné a důležité informace o zařízení 1.2 Kvalifikace Doprava, skladování, montáž, údržba, obsluha Elektrická instalace 1.3 Pouze školení nebo poučení pracovníci, s jasně definovanými okruhy zodpovědnosti. Pouze osoby s kvalifikací dle 6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. Odborníci nebo poučené osoby Vzduchové clony VIENTO jsou určeny výhradně pro větrání, ohřev vzduchu, filtraci. Jiné použití neodpovídá určení. Za škody vzniklé jiným použitím výrobce/dodavatel neodpovídá a veškeré riziko nese uživatel. Při použití jednotek musí být dbáno pokynů v tomto návodu a dodrženy bezpečnostní předpisy a pokyny pro řádnou údržbu. Vytápění Větrání Filtrace Místa použití: VIENTO nelze použít: 1.4 Termostatické ventily Technické údaje Kapalnými medii. V sestavě se směšovací komorou. Filtrace vzduchu v místnosti a venkovního vzduchu třídou G2 (EU2) dle ČSN EN 779. Vzduchové clony VIENTO jsou používány převážně ve skladovacích - výstavních a provozních prostorách to zn. při normální okolní teplotě nižší než 40 C tj. v prostředí normálním dle ČSN V prostředí s nebezpečím výbuchu, do mokra, pro instalaci venku nebo pro velmi prašný příp. agresivní vzduch. Použití v těchto prostředích je nevhodné. Za škody vzniklé nevhodným použitím, výrobce/dodavatel neodpovídá. Meze použití max. provozní tlak/teplota 1 MPa/110 C max. přípustná teplota okolí -10 C až 40 C provozní napětí 230 V~/50/60 Hz krytí ventilátorů IP 44 krytí jednotky IP 20 příkon dle typového štítku max. provozní tlak/teplota přívodu 1 MPa/110 C max. difereční tlak (regulovatelný) 30 kpa max. teplota výdechového vzduchu 50 C Všechny důležité technické údaje o rozměrech, hmotnosti, přípojích, akustických výkonech apod. naleznete v projekčních podkladech. Vzduchové clony VIENTO 04/2001 3

4 1. Důležité informace / 2. Bezpečnost Bezpečnostní předpisy a normy Likvidace zařízení Je nutno zajistit bezpečné a prostředí šetřící zacházení s odpadem provozních a pomocných hmot a vyměněných dílů. Po skončení životnosti dveřní clony doporučujeme: Provést demontáž clony Kovové díly odevzdat do sběrny kovového odpadu Ostatní díly likvidovat termicky nebo odevzdat na skládku Práce s ohledem na bezpečnost Při montáži, elektrickém zapojení,uvádění do provozu, opravách a údržbě dveřních clon VIENTO, je nutno respektovat platné bezpečnostní předpisy, normy a obecně uznávaná technická pravidla. ČSN Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrické kvalifikace. ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. ČSN Ústřední vytápění. Projektování a montáž. ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla. ČSN Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti hmot. Jednotku umístit v bezpečné vzdálenosti 150 mm od hořlavých hmot stupně B, C1, C2, od lehce hořlavých hmot stupně C3 400 mm a 1000 mm ve směru sálání (výdechu vzduchu z jednotky). V zapojovacích elektrických schématech nejsou uvedena žádná bezpečnostní opatření. Ta musejí být zajištěna při montáži zařízení. Při uvedení do provozu provést revizi elektrického zařízení podle ČSN a ČSN Práce na jednotce Montáž, elektrické zapojení a opravy smějí provádět pouze osoby s kvalifikací dle 6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. Odborné síly musejí umět posoudit svěřené práce, poznat možná nebezpečí a předejít jim. Doprava, uvádění do provozu a údržbu mohou provádět odborné síly a poučené osoby, které byly poučeny a v případě potřeby i zaškoleny o pověřených úkolech a o možných nebezpečích při nepřiměřeném chování. Změny případně doplňky a úpravy jednotek, které by mohly ovlivnit bezpečnost nesmějí být prováděny bez souhlasu výrobce/dodavatele. Totéž platí i o zabudování a nastavení jistících zařízení a ventilů. 2.3 Bezpečnostní pokyny pro dopravu, údržbu a opravy Pro vlastní bezpečnost používejte při přenášení jednotky rukavice. Používat pouze nosné prostředky s dostatečnou nosností. Nepoužívat poškozené nosné prostředky. Nosné prostředky neuzlovat, výrobek nepokládat na ostré hrany. Používat pouze zdvižné vozíky a jeřáby s dostatečnou nosností. Břemeno nedopravovat nad osobami. Údržba, případné opravy Vzduchové clony VIENTO vypnout a odpojit od napětí. Uzavřít ventily (na přívodu i zpátečce) a pokud jsou tak uzavřít i uzavírací ventily. Vyčkat na zastavení ventilátoru. Vyčkat vystydnutí výměníku. Pozor při odpojení výměníku na únik horkého topného média. Po opravách nebo údržbě znovu připevnit všechny krycí plechy, které byly dříve odstraněny. Nepřekročit max.provozní tlak a teplotu (viz typový štítek) jednotky. Nezúžit překážkami nebo neuzavřít otvory pro sání a výdech! 4 Vzduchové clony VIENTO 04/2001

5 3. Doprava / Skladování / 4. Technické údaje 3.1 Doprava Při dopravě i skladování je nutné dbát pokynů dle obalových značek. Po vybalení jednotky zkontrolovat dodávku podle dodacího listu na správnost a úplnost. Zkontrolovat nepoškozenost jednotky po dopravě. Pro zpětnou dopravu nebo skladování použít opět originální obaly! Chyby v množství nebo dopravní škody mohou být vybaveny pouze prostřednictvím pojištění dopravy, pokud jsou škody potvrzeny vedoucím dopravní firmy Manipulace a doprava jednotek bez oplášrování Základní jednotku uchopit za postranní stěny. Aby se předešlo poškození nebo zranění provádí se manipulace minimálně dvěma osobami. Při použití zdvíhacích a dopravních prostředků použít pouze prostředky s dostatečnou nosností. Manipulace a doprava jednotek s oplášrováním Sundat bočnice a základní jednotku uchopit za postranní stěny. Zdvižným vozíkem dopravovat pouze na paletě. Jednotku zajistit proti překlopení. Skladování Vzduchové clony VIENTO se mohou skladovat pouze ve skladech typu IB dle ČSN Původní obal a podlážka se odstraní teprve před montáží. Přípustné skladovací podmínky: teplota vzduchu: -10 C až 50 C vlhkost vzduchu: 50 až 85% rel.vlhkosti, bez konden. Popis jednotky Vzduchové clony VIENTO jsou vyráběny ve třech typech A, B, C pro základní šířky dveří 1; 1,5 a 2 m, pro max. výšky dveří typ A 2,5m, typ B 3m a typ C 3,5 m. Dveřní clony typu A, B jsou v komfortním provedení, typ C je ve standardním provedení. Clony mají nosný skelet, který je vyroben z pozinkovaného plechu. Do skeletu jsou umístěny motorventilátory, které mohou být řízeny 5-ti stupňovými transformátory, dále dvouřadý nebo třířadý Cu/Al výměník, vzduchový filtr, výdechové Al žaluzie. Výměník Cu/Al je vybaven vypouštěcím ventilem a dle provedení je možné dodat termostatický ventil nebo zatrubkování. Nastavitelné výdechové žalužie jsou z přírodně eloxovaného Al profilu. Jednotky je možné dodávat bez opláštění nebo s opláštěním, které je u komfortního provedení typ A, B z lakovaného plechu a plastových bočnic. U standardního provedení clony typ C je opláštění i bočnice z lakovaného plechu. Obě provedení jsou standardně v barevném odstínu RAL 9002 (za příplatek je možné dodat jiný barevný odstín). Dveřní clony obstarávají v topné sezóně svým clonícím účinkem komfortní interní klima při otevřených dveřích. Zato v letních měsících může být clonícím účinkem výrazně snížen průnik teplého (znečištěného) vnějšího vzduchu do místnosti a únik klimatizovaného nebo upraveného vzduchu ven z místnosti. Přednosti 4.2 Úspora energie Optimální poměr výkonu k rozměrům jednotky Minimální náklady na údržbu Dlouhá životnost Atraktivní design Technická data V tabulce jsou uvedeny tyto údaje: Vzduchové množství Příkon a proud pro max. vzduch. množství Proud Hladina akustického výkonu/tlaku Hmotnost a potřebné údaje naleznete v projekčních podkladech. Vzduchové clony VIENTO 04/2001 5

6 4. Technické údaje Stupeň Objemové průtoky vzduchu pro velikost [m 3 /h] ventilátoru A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 1 2RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR Velikost Příkon Proud [kw] * [A] * Hladina akustického Hmotnot *** výkonu / tlaku ** [db(a)] [kg] A1 0,48/0,46 2,2/2,1 74/58 52/46 A2 0,71/0,69 3,2/3,1 76/60 73/65 A3 0,95/0,91 4,3/4,1 78/62 93/82 B1 0,70/0,66 3,2/3,0 76/60 60/53 B2 1,20/1,10 5,3/5,0 78/62 85/75 B3 1,40/1,30 6,3/5,9 79/63 107/94 C1 1,20/1,09 5,3/4,9 78/62 76/70 C2 1,76/1,65 7,9/7,4 80/64 108/100 C3 2,35/2,19 10,5/9,8 81/65 140/130 * 2RR/3RR, ** Vzdálenost 3m od jednotky *** S opláštováním / bez opláštování 6 Vzduchové clony VIENTO 04/2001

7 5. Montáž Rozměry Všechny potřebné rozměry jsou na obr. 1, 2 (str. 17, 18). Meze použití viz kapitola 1, ři te se prosím bezpodmínečně typovým štítkem Příslušenství (volně nebo výrobně montováno) Příslušenství vzduchových clon Viento je znázorněno včetně zakótování základních rozměrů v projekčních datech Viento str Clony Viento mohou být se směšovací komorou, případně s termostatickým ventilem dodány smontované již z výrobního závodu. Ostatní prvky příslušenství - tzn. termostatický ventil, upevňovací konzoly, potrubní díly, protidešrovou žaluzii i ovládací skříňky je třeba objednávat samostatně. Clony vybavené směšovací komorou mohou nasávat maximální podíl 25% čerstvého vzduchu. Klapka směšovací komory je ovládána servopohonem (230V, 50Hz). Servopohon pod napětím otevírá klapku po mechanický doraz, bez napětí vrací klapku pružina do zavřené polohy. V případě provedení clony se směšovací komorou je výměník chráněn protimrazovou ochranou. Montáž jednotek a jejich zavěšení je znázorněna na obr. 3, 4, 5 (str. 19, 20, 21). Montáž jednotky Před montáží jednotky je nutná kontrola funkčních součástí, vzhledu jednotky a jejího příslušenství, zda-li nedošlo k poškození při skladování či dopravě. Montáž jednotky je doporučena provést v souladu s projektem a s přihlédnutím k tomuto montážnímu návodu. Je nutno zajistit, aby vzduch z prostoru mohl bez překážek vstupovat do jednotky sacím otvorem oběhu. Při instalaci připevnit jednotku na konzole pomocí čtyř matic M 10 v horní stěně jednotky. Podle hmotnosti jednotky, příslušenství a vlastností stěny nebo nosiče zvolit vhodné spojovací prvky (šrouby, hmoždínky, držáky, táhla apod.). Montáž lze provést pomocí konzol (samostatné příslušenství) viz obr. 3 (str. 19). Sestavy jednotek s příslušenstvím jsou znázorněny na obr. 4 a 5 (str. 20, 21) určené pro vestavbu do podhledu s možností přísávání venkovního vzduchu Postup montáže (obr. 3) 1. Připevnit konsole (viz. příslušenství) pomocí ocel. nebo umělohmotných hmoždinek na strop nebo stěnu. 2. Přizpůsobit délku závitových tyčí dle výšky zavěšení. 3. Zašroubovat závit. tyče do matek M10 (horní stěna clony). 4. U - profily (pos. 5,6) přizpůsobit záv. tyčím, našroubovat matice. 5. Dveřní clony zvednout a zasunout do pos Utáhnout pos. 4 K propojení více jednotek použít montážní desku pos. 7 (která je přibalena ke každé dodávané jednotce). Přípoje medií Všechny přípoje medií na výměnících jsou seriově opatřeny vnitřním závitem G3/4" ( vel. C3 je G1"). Při připojování potrubí stavby na jednotku je nutno šroubení držet např. kleštěmi. Připojení musí být bez mechanického pnutí. V případě vrchního připojení nemají výměníky žádné odvzdušnění. Toto musí být provedeno při montáži. U verzí s dodaným ventilem je nutné dodržet směr proudění topného média. Vzduchové clony VIENTO 04/2001 7

8 6. Elektrické připojení / 7. Uvedení do provozu Bezpečnostní předpisy a normy Elektrická instalace Protimrazová ochrana U jednotek s připojením na venkovní vzduch je seriově zabudován termostat protimrazové ochrany, který při nebezpečí zamrznutí výměníku odpojuje elektrické napětí od servopohonu klapky venkovního vzduchu. Zpětným chodem, zabezpečeným pružinou, se jednotka přestaví na oběhový provoz. Elektrické připojení Životu nebezpečné! Při práci na jednotce musí být jednotka odpojena od napětí! Při elektrickém zapojování a uvádění do provozu jednotky je nutno dodržovat předpisy pro bezpečnost provozu a obecně uznávaná technická pravidla. ČSN Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrické kvalifikace. ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. ČSN Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. Elektrickou instalaci mohou provádět pouze osoby s kvalifikací dle 6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. Do přívodu nutno zařadit spínací zařízení, které odpojí přívod a má při rozpojení vzdálenost kontaktů min. 3 mm. V zapojovacích schématech nejsou uvedena žádná bezpečnostní opatření. Ta musejí být zajištěna při montáži zařízení. Při uvedení do provozu provést revizi elektrického zařízení podle ČSN a ČSN Změna otáček ventilátoru 1 fázový motorventilátor vhodný pro napěrovou regulaci 5-t i stupňový autotransformátor s pojistkami v odbočkách Velikost Transformátor Odb. 1 Odb. 2 Odb. 3 Odb. 4 Odb. 5 A1 AJN ,3 A 4,0 A 2,5 A 2,0 A 1,6 A A2 AJN ,3 A 4,0 A 2,5 A 2,0 A 1,6 A A3 AJN ,3 A 4,0 A 2,5 A 2,0 A 1,6 A B1 AJN ,0 A 5,0 A 4,0 A 3,15 A 2,0 A B2 AJN ,0 A 5,0 A 4,0 A 3,15 A 2,0 A B3 AJN ,0 A 5,0 A 4,0 A 3,15 A 2,0 A C1 AJN ,0 A 8,0 A 8,0 A 6,3 A 5,0 A C2 AJN ,0 A 8,0 A 8,0 A 6,3 A 5,0 A C3 AJN ,0 A 8,0 A 8,0 A 6,3 A 5,0 A Elektrické připojení Změna otáček ventilátoru je možné provést změnou přívodu řídícího napětí (~ 230 V/50 Hz) na vstupní svorky transformátoru (F1 - max. otáčky...f5 - min. otáčky). Řídící napětí lze přivést současně pouze na 1 svorku. Příslušenství tvoří 5 stupňové ovládací skříňky V případě clony bez autotransfornátoru jsou motory vyvedeny na připojovací svorkovnici. Elektrické připojení dveřních clon se provede vícežilovým kabelem s průřezem vodičů podle proudového zatížení připojených jednotek. Počet vodičů je dán počtem požadovaných otáček motorventilátoru (max. 5 otáček). Kabel se do vlastní jednotky přivede vývodkami PG 13,5 (21) v horní stěně (obr. 1 a 2) a zapojí do připojovací svorkovnice dle přiloženého schéma zapojení u jednotky nebo dle schémat zapojení v kap. 10. Přístup ke svorkovnici je po odklopení spodního víka (viz obr. 6, pozice 5) Spodní víko je zajištěno dvěma šrouby M5 pod spodní hranou sací mřížky. V zařízení se vyskytuje napětí vyšší než sírové (do 500V). 7.1 Odvzdušnění výměníků Uvedení do provozu Před prvním uvedením do provozu je nutno přezkoumat místní podmínky a dodržet následující body: Přezkouší se všechna elektrická připojení podle přiložených schémat zapojení a ČSN norem. Zajistit kontrolu nebo výchozí revizi elekrického přívodu podle ČSN a ČSN Potrubí pro media se propláchnou a odstraní se všechny nečistoty. Přezkouší se, zda jsou všechny přípoje a ventily otevřené a zda je ve výměníku voda. Přezkouší se ventily Před použitím výměníků je nutno se přesvědčit, že po jejich naplnění nezůstal v zařízení žádný vzduch. 8 Vzduchové clony VIENTO 04/2001

9 8. Obsluha / 9. Údržba Čtvrtletně Před zimním obdobím Smlouva o údržbě 9.3 Čištění filtru Likvidace Obsluha zařízení Ovládání dveřních clon Viento je zajištěno pomocí ovladačů (přepínačů otáček) uvedených v kap. 10. Připojení dveřních clon musí být provedeno podle platných elektrických schémat. Nesprávné připojení nebo připojení clon k jiným typům ovladačů, které nevyhovují podmínkám uvedených v tomto návodu může vést ke ztrátě záruky. Při osazení projektu jiným druhem ovládání, musí být součástí tohoto projektu návod na obsluhu tohoto zařízení. Termostatický ventil je nastaven pro max. teplotu výdechového vzduchu 50 C. Ventil nesmí být přestavován mimo tento pracovní rozsah tj C. Doporučení pro údržbu Vzduchové clony obsahují velmi kvalitní díly a vyžadují pouze nepatrnou údržbu. Pro dosažení dlouhé životnosti přesto doporučujeme jednotky v pravidelných intervalech přezkoušet a provést údržbu. Po dobu provozování musí provozovatel provádět na elektrickém zařízení pravidelné revize ve stanovenných lhůtách dle ČSN a ČSN Intervaly údržby Zkonrolovat a dotáhnout veškerá šroubení. Zkontrolovat všechny elektrické spoje. Zkontrolovat uzemnění. Přezkoušet sací mřížku, u jednotek pracujících s venkovním vzduchem i protidešrovou žaluzii, a podle potřeby vyčistit. U směšovacích jednotek zkontrolovat čistotu a volný chod směšovacích klapek a podle potřeby vyčistit. Přezkoušet výstupní mřížku, v případě potřeby odstranit nečistoty a případné předměty. Přezkoušet jednotky na těsnost (na straně vody i vzduchu). Odvzdušnit výměníky. Zkontrolovat znečištění filtru - znečištěný vyměnit. Přezkoušet použitá zařízení na ochranu proti zamrznutí. Přezkoušet prostředek proti zmrznutí v mediích. Vypráznit výměníky bez prostředku proti zamrznutí. Doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě s instalační firmou. Výměna filtru Vypnout jednotku. Odklopit sací mřížku Filtrační vložku vyklopit, Filtrační rohož prakticky nelze vyprat ve vlažné vodě ani s pracím prostředkem. Lépe je rohož vyměnit! Znečištěné filtry mohou, vzhledem k některým škodlivinám ve vzduchu, představovat nebezpečný odpad. V těchto případech filtrační rohože vždy vyměnit. Znečištěné filtry likvidovat podle předpisů o nebezpečném odpadu. Doporučujeme též pyrolýzní spalování. 9.4 Dveøní clony - základní jednotka viz obr. 6 Dveøní clony s pøíslušenstvím viz obr. 4, 5 Postup prací při výměně filtru Při výměně fitru u základní jednotky dopručujeme zachovat následující postup prací: 1. Sejmout umělohmotné postranice 2. Odklopit sací mřížku 3. Vyklopit filtrační vložku 4. Vyjmout filtrační vložku Při výměně fitru u jednotky s příslušenstvím dopručujeme zachovat následující postup prací: 1. Povolit rychlouzávěr 2. Sejmout sací mřížku 3. Vyklopit filtrační vložku 4. Vyjmout filtrační vložku Vzduchové clony VIENTO 04/2001 9

10 10. Schéma zapojení / ovládací zařízení 10.1 Ovládací zařízení Ovládací zařízení MC 20-P1 Spín. výkon 250V / 16 A Ovládací zařízení MC 21-P1, spín. výkon 250V / 12 A Ovládací zařízení MC 21-P2, spín. výkon 250V / 20 A Ovládací zařízení MC 25-P1, spín. výkon 250V/ 12A Ovládací zařízení MC 30-P1, spín. výkon 250V/ 12A Ovládací zařízení MC 25-P2 (P3), spín. výkon 250V / 20 A Ovládací zařízení MC 30-P2 (P3), spín. výkon 250V / 20 A Ovládací zařízení MC 21-P3, spín. výkon 250V / 20 A Poznámka: Ovládací skříňky označené P2 (P3) jsou určeny pro paralelní provoz dvou (tří) jednotek Viento. Na přání lze dodat speciální ovládací skříňky pro více jednotek v paralelním chodu. 10 Vzduchové clony VIENTO 04/2001

11 10. Schéma zapojení / ovládací zařízení 10.2 Schéma zapojení clony s ovládacím zařízením Ovládací zařízení MC 20 Ovládací zařízení MC 21 - P1 Ovládací zařízení MC 25 - P1 Ovládací zařízení MC 30 - P1 Vzduchové clony VIENTO 04/

12 10. Schéma zapojení / ovládací zařízení Ovládací zařízení MC 21-P2 (P3) Ovládací zařízení MC 25-P2 (P3) Ovládací zařízení MC 30-P2 (P3) 12 Vzduchové clony VIENTO 04/2001

13 Vzduchové clony VIENTO 04/2001 Vzduchové clony s motory se zabudovaným termokontaktem 11. Vnitřní schéma zapojení jednotky 13

14 14 Vzduchové clony VIENTO 04/2001 Vzduchové clony s motory se vyvedeným termokontaktem 11. Vnitřní schéma zapojení jednotky

15 Vzduchové clony VIENTO 04/2001 Vzduchové clony s motory se zabudovaným termokontaktem + směšovací komora 11. Vnitřní schéma zapojení jednotky 15

16 16 Vzduchové clony VIENTO 04/2001 Vzduchové clony s motory se vyvedeným termokontaktem + směšovací komora 11. Vnitřní schéma zapojení jednotky

17 12. Obrazová příloha Vzduchová clona s oplášrováním velikost A, B Vzduchová clona bez oplášrování velikost A, B Obr. 1 Vzduchové clony VIENTO 04/

18 12. Obrazová příloha Vzduchová clona s oplášrováním velikost C Vzduchová clona bez oplášrování velikost C Obr Vzduchové clony VIENTO 04/2001

19 12. Obrazová příloha Příklady montáže Stěnová konzola Stropní konzola Obr. 3 Vzduchové clony VIENTO 04/

20 12. Obrazová příloha Vzduchová clona velikost A, B s příslušenstvím Obr Vzduchové clony VIENTO 04/2001

21 12. Obrazová příloha Vzduchová clona velikost C s příslušenstvím Obr. 5 Vzduchové clony VIENTO 04/

22 12. Obrazová příloha Výměna filtrační vložky a odklopení spodního víka Obr Vzduchové clony VIENTO 04/2001

23 KLM A company of mg technologies group LVZ, a.s. Vesecká 1 CZ Liberec Tel.: Fax.:

Příklady použití. Vzduchové clony elektrické Viento E. PR-2009-0200-CZ Změny vyhrazeny 12/2009

Příklady použití. Vzduchové clony elektrické Viento E. PR-2009-0200-CZ Změny vyhrazeny 12/2009 1 Příklady použití Vzduchové clony elektrické Viento E 2 Vzduchové clony elektrické Viento E Obsah 4 Typový klíč 5 Rychlý výběr 6 Viento se představuje 7 Příklady montáží 8 Závěsné výšky do 2,5 m Stavební

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace 2 1.1 Přehled jednotek 3 2. Typy výměníků 5 3. Regulace 5 4. Doprava a skladování 6 5. Důležitá upozornění 6 6. Montáž 7 6.1 Demontáž pláště 7 6.1.1 Osazení zedního nástavce

Více

GEA SAHARA MAXX HG 10/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA SAHARA MAXX HG 10/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA SAHARA MAXX HG 10/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers Přehled výrobků SAHARA MAXX HG Přehled výrobků 2 PR-2011-0141-CZ Změny vyhrazeny 10/2012 SAHARA MAXX HG Typový klíč Typový klíč SAHARA MAXX Obr. 1-1

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

VRATOVÁ CLONA DOR S VODNÍM OHŘEVEM

VRATOVÁ CLONA DOR S VODNÍM OHŘEVEM Obsah VRATOVÁ CLONA DOR S VODNÍM OHŘEVEM NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 1 Důležité informace 1.1 Symboly ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.2 Kvalifikace -------------------------------------------------------------------------------------

Více

04/2013. Vzduchové clony C1, D2 NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU

04/2013. Vzduchové clony C1, D2 NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU 04/2013 Vzduchové clony C1, D2 NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU Obsah Užití, pracovní podmínky, konstrukce...3 Značení, skladování, expedice...4 Instalace...5 Rozměry...6 Uspořádání...6 Technické parametry...8

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace... 2 2. Místo montáže, podmínky... 2 3. Vlastní montáž... 3 4. Uvedení do provozu... 5 5. Opravy, servis, odstavení z provozu... 6 6. Údržba... 6 7. Záruka... 7 8. Detailní

Více

PR-2009-0066-CZ Změny vyhrazeny 03/2009 1

PR-2009-0066-CZ Změny vyhrazeny 03/2009 1 PR-2009-0066-CZ Změny vyhrazeny 03/2009 1 Přehled výrobků SAHARA MAXX HX 1 Přehled výrobků 2 PR-2009-0066-CZ Změny vyhrazeny 03/2009 SAHARA MAXX HX Typový klíč 2 Typový klíč SAHARA MAXX Příslušenství *

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu CLONY ScreenMaster LG - XL NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Návody na montáž, obsluhu a údržbu 1. Popis Ventilátor a topné elementy vzduchové clony LG-XL jsou montované do ocelového pláště s bílým práškovým

Více

KATALOG 10 2015. POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2

KATALOG 10 2015. POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2 KATALOG 10 2015 POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2 obsah Ohřívače Elektrické ohřívače EO, EOS, EOSX 4 20 48 Chladiče 60 78 Deskové rekuperátory 94 Filtry 106 Lamelové klapky 120 Směšovací komory 128 Tlumiče hluku

Více

035/14 Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM

035/14 Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM OBSAH 1. VŠEOBECNÝ POPIS. 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY. 3 3. ROZMĚRY A NÁZVOSLOVÍ 4 4. SCHÉMA ELEKTROZAPOJENÍ.. 5 5. POPIS

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES Rozměry Charakteristika 3 Vzduchový výkon 500 až 4400 m / h Vodní ohřívač, elektrický drátkový ohřívač Integrovaná regulace s dálkovým ovládáním Kompaktní provedení Záruka 36 měsíců Větrací jednotka EASY

Více

Průmyslové vzduchové clony

Průmyslové vzduchové clony OBSAH ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití... 3 Provozní podmínky... 3 Materiály a konstrukce... 3 Rozměrová a výkonová řada...3 Značení... 3 Ochrana ventilátorů clony... 3 Ochrana elektrických ohřívačů

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice VÝROBNÍK SODY SODA MAKER VS-23 VS-45 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice VÝROBNÍK SODY SODA MAKER VS-23 VS-45 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice VÝROBNÍK SODY SODA MAKER VS-23 VS-45 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ dle TP0599 03/2011 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, èást 1 v koupelnách, sprchách

Více

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně.

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně. 136 Vzduchové dveřní clony DOR L.B 315 1130 / 1630 / 2130 595 Clony DOR L.B s opláštěním sání 305 1100/1600/2100 85 výtlak Clony DOR L.B bez opláštění Technické parametry Skříň Clony se dodávají se skříní

Více

Větrací jednotky. Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VX. Návod k používání. 09/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers

Větrací jednotky. Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VX. Návod k používání. 09/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers Větrací jednotky Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VX Návod k používání 09/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers Přehled výrobků SAHARA Vent VX Přehled výrobků 2 PR-2009-0132-CZ Změny vyhrazeny

Více

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 Technické podmínky 1 RK 12 1256 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 POČET STRAN 10 Revize č. 2 PLATÍ OD: 1. 6. 2015 Technické podmínky 2 RK 12 1256 Tyto technické

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci válcových zásobníků TUV s nepřímým ohřevem PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Výrobce: PROTHERM s.r.o., 252 19 Praha - Chrášťany Tel: (02) 57

Více

Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou

Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou JACK 100 100 215 cm Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 Brněnec, tel.: 777 633 902, 516 413 260 info@wellmall.cz, www.wellmall.cz Vážený zákazníku,

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign. Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO ODBĚRATELE HORKOVZDUŠNÝCH OHŘÍVACÍCH KOMOR BK

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO ODBĚRATELE HORKOVZDUŠNÝCH OHŘÍVACÍCH KOMOR BK Věc: Technická dokumentace BK Str./poč.listů: 1/13 TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO ODBĚRATELE HORKOVZDUŠNÝCH OHŘÍVACÍCH KOMOR BK Obsah : Strana: 2 Záruční list 3 Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. (Protokol

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9)

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Základní vlastnosti Výkon 9, 12, 15, 18, 21 a 24 kw Postupné spínání výkonu Doběh čerpadla

Více

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) E 11/12 D 11/12 Cod. 4050399 Obsah: Způsob využití Bezpečnostní předpisy Maximální pracovní parametry média Doprava a značení

Více

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní Rozměry Charakteristika Modul VCP-03-055 teplovodní Modul VCP-03-150 teplovodní Modul VCP-03-055 elektrický Modul VCP-03-200 bez ohřevu INDESSE jsou vyrobeny z kvalitních komponentů s důrazem na co nejlepší

Více

Návod k obsluze TT 142

Návod k obsluze TT 142 Návod k obsluze svařovacího invertoru TT 14 Obsah: 1. Popis. Technické údaje 3. Bezpečnostní předpisy 4. Tepelná ochrana 5. Připojení k síti 6. Umístění svařovacího stroje 7. Údržba 8. Seznam náhradních

Více

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen

Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Návod pro montáž obsluhu a údržbu krbových kamen Výrobce: Společnost ABX s r. o. Žitná ul. 1091/3 408 01 Rumburk Česká republika tel. +420 412 332 523 +420 412 333 614 fax. +420 412 333 521 e-mail: info@abx.cz

Více

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE xx R NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu MBE xx R jsou vzduchotechnická zařízení, používaná pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Plášť

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz Ochranné relé STE, STD Katalog ST-05Cz OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití...3 Popis, materiál a konstrukce...3 Podmínky provozu...3 Značení...3 NÁVRH OCHRANNÉHO RELÉ...4 Základní parametry,

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY FDN-5 FHN-5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajištující dlouhodobou a nezávad nou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka...3 1.3 Možnosti umístění...3 2. Technické údaje kotle...4 3. Návod pro montáž kotle...7 3.1 Montáž kotle:...7 3.2 Montáž podstavce...7

Více

DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER

DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER FSP 140 Návod k instalaci a obsluze Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být

Více

PA 2200C PA 2200C. Stylová vzduchová clona s integrovanou regulací a dálkovým ovládáním. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3 16 kw 2 Vodní ohřev

PA 2200C PA 2200C. Stylová vzduchová clona s integrovanou regulací a dálkovým ovládáním. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3 16 kw 2 Vodní ohřev R Stylová vzduchová clona s integrovanou regulací a dálkovým ovládáním Doporučená instalační výška 2,2 m Horizontální montáž Délky: 1, 1,5 a 2 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3 16 kw 2 Vodní ohřev

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 BERTO S 1 OBSAH Část 1: Obecné pokyny a poznámky 1.1. Obecné pokyny 1.2. Technická data 1.3. Konstrukční vlastnosti

Více

HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice PRŮTOČNÝ OHŘÍVAČ V - 01 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice PRŮTOČNÝ OHŘÍVAČ V - 01 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice PRŮTOČNÝ OHŘÍVAČ V - 01 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 03/2011 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 1.3 POPIS... 3 1.4 BEZPEČNOSTNÍ

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 Návod k obsluze EKOTEZ, spol. s r.o. 130 00 Praha 3 Koněvova 47 Česká republika tel.: + 420 222 582 291-4 fax: + 420 222 586 265 e-mail: ekotez@ekotez.cz edit 07/03/2007/t -

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

PVM Požární větrací mřížka

PVM Požární větrací mřížka POŽÁRNÍ MŘÍŽKY PVM Požární větrací mřížka NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Obsah 1. Všeobecně... 2 2. Konstrukční provedení... 2 3. Montáž... 3 4. Příslušenství a schémata zapojení... 4 5. Uvedení do

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 600 P, HSK 750 P, HSK 1000 P, HSK 1700 P CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana

Více

VENESSE Comfort. Výkon ohřívače [kw] Hluk** [db(a)]

VENESSE Comfort. Výkon ohřívače [kw] Hluk** [db(a)] roky záruka český výrobek VENESSE Comfort CHARAKTERISTIKA Délka 2,5 m Objemový průtok až 5 500 m³/h Vertikální clona Konstrukce nastavitelných výfukových lamel pro zajištění vysokého výkonu Izolovaný plášť

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYPU CTB

STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYPU CTB STŘEŠNÍ VENTILÁTORY TYPU CTB NÁVOD K POUŢITÍ, MONTÁŢI, OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 12.1.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030,

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu CLONY MTV NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory vzduchové clony MTV(bez ohřevu) jsou montované do ocelového pláště s bílým práškovým nátěrem. 2. Skladování Vzduchové clony je nutné skladovat

Více

CZ - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD

CZ - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBSAH: Rozsah použití Popis použitých dílů Bezpečnostní pokyny Funkce odvlhčovače Poruchy a jejich odstranění Čištění Technické údaje Likvidace

Více

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT.

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 40-65 g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. g Bez halogenů, bez silikonu g S originálním designem od firmy Hensel g Prázdné rozváděče

Více

Vzduchové dveřní clony DOR L.C

Vzduchové dveřní clony DOR L.C DOR L.C lakovaná skříň RAL 9002 vodní nebo elektrický ohřívač skříň do velikosti 2000 mm Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně. 35 Montáž Vodní clony se montují skryté

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Kupující byl seznámen s použitelností výrobku : ano ne. Kupujícímu byl výrobek předveden : ano ne

ZÁRUČNÍ LIST. Kupující byl seznámen s použitelností výrobku : ano ne. Kupujícímu byl výrobek předveden : ano ne NIPO Tools s.r.o. Lipová 7, 763 26 LUHAČOVICE tel/fax: 577 131 357 ZÁRUČNÍ LIST Řezacího stroje PLASMA CUT 40-80 v.č. / Vyplní prodávající Razítko, podpis prodejce : Datum prodeje : Kupující byl seznámen

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Provozní předpis 1115.85-64 Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Prohlášení o shodě s normami EU Tímto prohlašujeme, že konstrukce typů: Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D v dodávaném

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav Obsah: str. 1. Technické údaje kotle VIADRUS G 300...3 2. Všeobecně...4 3. Montáž kotle...6 3.1 Montáž kotlového tělesa...6 3.1.1 Potřeba součástí:...6 3.1.2 Postup práce:...6 3.2 Tlakování kotlového tělesa...6

Více

OR - 1 OR - 3 NÁVOD K POUŽITÍ. Stropních stativů. Příloha 22 TP č.0202 -1- spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax.

OR - 1 OR - 3 NÁVOD K POUŽITÍ. Stropních stativů. Příloha 22 TP č.0202 -1- spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax. spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax.+420 461 724 219 Příloha 22 TP č.0202 NÁVOD K POUŽITÍ Stropních stativů OR - 1 OR - 3-1- OBSAH OBSAH...2 1 Všeobecná ustanovení...3 1.1 Úvod...3 1.2

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08 1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý

Více

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce Projekční data Kazetové jednotky Cassette-Geko Jednotky pro klima dobré spolupráce Obsah Cassette-Geko Velikosti.............................. 1.2 Konstrukční díly kazetové jednotky......................

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou

Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou Montážní návod čtvrtkruhový masážní box s vaničkou LISA 80 x 80 x 220 cm, 90 x 90 x 220 cm Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 Brněnec, tel.: 777 633 902, 516 413 260 info@wellmall.cz, www.wellmall.cz

Více

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů =================================================

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= Společnost: EST + a.s., Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY X-MART

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY X-MART AXIÁLNÍ VENTILÁTORY X-MART PROVEDENÍ BÍLÉ PROVEDENÍ INOX MONTÁŽ NA ZEĎ MONTÁŽ DO STROPU MONTÁŽ DO OKNA QUICK FIX GRIP (montáž bez vrtání) * maximální délka potrubí IP X4 MODEL mm ot./min. W m 3 /h PARAMETRY

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový dvouhořákový vařič ORLÍK Propan-butanový dvouhořákový vařič RIGA 2 Propan-butanový trojhořákový vařič RIGA 3 Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA 1.1 Název a adresa výrobce SEA-LAND S.R.L. Via E. Mattei, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) Itálie 1.2 Identifikace čerpadla a) popis: čerpadla pro čerpání nafty

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Typ regulace:

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Typ regulace: Obsah: str. 1. Použití a přednosti kotle... 3 2. Technické údaje kotle VIADRUS G 300... 4 2.1 Všeobecně... 7 3. Montáž kotle... 7 3.1 Montáž kotlového tělesa... 7 3.1.1 Potřeba součástí... 7 3.1.2 Postup

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Montážní návod obdélníkový masážní box s vaničkou

Montážní návod obdélníkový masážní box s vaničkou Montážní návod obdélníkový masážní box s vaničkou BREST 52 x 87 x 223 cm Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 Brněnec, tel.: 777 633 902, 56 43 260 info@wellmall.cz, www.wellmall.cz Vážený zákazníku,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NEPŘÍMOTOPNÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY S JEDNÍM SPIRÁLOVÝM VÝMĚNÍKEM

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NEPŘÍMOTOPNÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY S JEDNÍM SPIRÁLOVÝM VÝMĚNÍKEM NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NEPŘÍMOTOPNÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY S JEDNÍM SPIRÁLOVÝM VÝMĚNÍKEM Q7-150-ZJV Q7-200-ZJV Q7-300-ZJV Q7-400-ZJV Q7-500-ZJV Q7-800-ZJV Q7-1000-ZJV Q7-1500-ZJV Q7-2000-ZJV

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5

SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SPALINOVÉHO VENTILÁTORU VS5 ČSN EN ISO 9001: 2009 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU stal jste se majitelem výrobku naší firmy, čehož si velice vážíme. Vstoupil jste do rodiny, která dnes

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby...

Více

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4.

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0496b VESTAVBA TLUMIČŮ HLUKU Vydání: 1/97 do čtyřhranného potrubí skupiny I I I Strana: 1 Stran: 6 Vestavba tlumičů hluku (dále jen vestavba) se používá ve vzduchotechnických zařízeních

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

Směšovací uzly USJR. průměry DN40 a DN50. Instalační firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2015 7 PI-USJ-RV-02-C

Směšovací uzly USJR. průměry DN40 a DN50. Instalační firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2015 7 PI-USJ-RV-02-C Směšovací uzly USJR průměry DN40 a DN50 Instalační a servisní příručka Instalační firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2015 7 PI-USJ-RV-02-C 2 Směšovací uzly USJR 1. Užití směšovacích

Více

SOFIE 90, SOFIE 100 s vysokou vaničkou

SOFIE 90, SOFIE 100 s vysokou vaničkou NÁVOD A MONTÁŽ MASÁŽNÍHO SPRCHOVÉHO BOXU SOFIE 90, SOFIE 100 s vysokou vaničkou Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o.

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG 7. Doporučený tlak ve vodovodním rozvodu boxu je 0,2 0,5 Mpa.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG 7. Doporučený tlak ve vodovodním rozvodu boxu je 0,2 0,5 Mpa. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a dodáváme na náš trh tento výrobek za cenu, ve které není zahrnutá částka na

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více