Požadavky a principy ISMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky a principy ISMS"

Transkript

1 AGENDA Vymezení procesu informační bezpečnosti Životní cyklus ISMS Požadavky na dokumentaci Požadavky na záznamy Požadavky a principy ISMS Gabriel Lukáč

2 Vymezení procesu řízení informační bezpečnosti Je kontinuální proces, v průběhu kterého dochází k: vyhodnocování rizik, návrhu a realizaci opatření k jejich eliminaci kontrole aktuálnosti rizik a dodržování opatření k jejich eliminaci ve stále měnícím se prostředí!!! Lze jen velmi obtížně vyčíslit přimou návratnost investic Je téma, které se dostává do popředí díky stále větší informatizaci a rychlosti obchodních procesů

3 Vymezení procesu řízení informační bezpečnosti Východiska pro budování informační bezpečnosti Ochota managementu se infor. bezp. zabývat a to kontinuálně! Vyčlenění potřebných vnitřních lidských zdrojů Ochota managementu investovat Připravenost spolupracovat s externími subjekty Připravenost managementu na možné změny, např. v interních procesech, org. struktuře,...

4 Vymezení procesu řízení informační bezpečnosti Legislativní základ Zákony: Obchodní zákoník obchodní tajemství Zákon o ochraně utaj. skut. Zákon o ochraně osobních údajů Zákon o el. podpisu Zákon o některýchslužbáchinformační společnosti Normy (ČSN ISO/IEC) IT Code of Practice for information Security Management (resp. BS 7799) pojetí a modely, řízení a plánování, techniky řízení bezpečnosti IT Evaluation criteria for IT security Standardy ISVS

5 Vymezení procesu řízení informační bezpečnosti Legislativní základ Systém řízení informační bezpečnosti INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) Aplikované standardy BS-7799, resp. ISO 17799, apod.

6 Postup budování ISMS

7 Životní cyklus ISMS

8 Životní cyklus ISMS fáze přípravy Definice rozsahu systému Definice politiky řízení informační bezpečnosti Definice zodpovědností (bezp. Manager, fórum,...) Zpracování analýzy rizik Definice přístupu k rizikům Identifikace aktiv Identifikace hrozeb a zranitelností Vytvoření plánu eliminace/snížení/akceptace/převedení rizik Návrh protiopatření Prohlášení o aplikovatelností propojení oblastí normy část B. (controls) a dokumentace ISMS

9 Ukázka controls řešené normou BS 7799

10 Životní cyklus ISMS fáze zavedení Formulace pravidel pro řízení rizik Implementace jednotlivých protiopatření Archivace, přihlašování, klasifikace,... Stanovení zodpovědností osob, třetích stran,... Výcvik uživatelů Zavedení procedur pro reakce na bezpečnostní incidenty

11 Životní cyklus ISMS fáze monitorování a revize Realizace procedur pro reakce na incidenty a monitoring Pravidelná revize stavu a aktuálnosti opatření a jejich východisek Realizace interních auditů Pravidelné přezkoumání ISMS vedením organizace (trendy, stav, východiska,...) Tvorba záznamů souvisejících s monitorováním stavu ISMS

12 Životní cyklus ISMS fáze údržby a zlepšování Implementace návrhu na zlepšování ISMS Realizace nápravných a preventivních opatření Komunikace těchto opatření na zainteresované strany

13 Požadavky na dokumentaci I. Bezpečnostní politika Popis rozsahu ISMS Analýza rizik Plán řízení rizik Dokumentované postupy (směrnice) Záznamy (důkazy v libovolné formě) SOA statement of applicability prohlášení o aplikovatelnosti

14 Požadavky na dokumentaci II. Dokumenty musí být: Schváleny Pravidelně revidovány Dostupné v aktuální verzi Identifikovány externí / interní Distribuce dokumentace musí být řízena Neaktuální verze značeny / likvidovány

15 Požadavky na záznamy Musí existovat důkazy, že ISMS je zavedeno a dodržováno Jejich správa musí být řízena Zálohování, archivace, skartace,... Musí být dostupné, zvlášť při řešení bezpečnostních incidentů Příklady záznamů: Návštěvní kniha, provozní deníky, logy autorizačního procesu, apod..

16 AGENDA Fáze budování a klíčová témata při zavádění Certifikace Proces zavádění ISMS Gabriel Lukáč

17 Kroky budování informační bezpečnosti 0. (Úvodní audit) 1. Cíle a strategie řešení bezpečnosti IS 2. Analýza rizik 3. Bezpečnostní politika 4. Bezpečnostní standardy ( controls ) 5. Zavádění řízení informační bezpečnosti 6. Monitoring a audit - záznamy 7. (Certifikace systému)

18 Cíle úvodního auditu Zmapování stavu Infrastruktury Politiky zabezpečení informací Infrastruktury zabezpečení informací Zabezpečení přístupu třetích stran Používání externích služeb (outsourcing) Odpovědnosti za majetek Klasifikace informací Zajištění odpovědnosti za práce a služby Znalostí uživatelů Reakce na události v zabezpečení informací a na nesprávné činnosti Výstupem je formalizovaná zpráva

19 Cíle a strategie řešení bezpečnosti IS - 1 Obecný cíl: Eliminovat přímé i nepřímé ztráty způsobené zneužitím, poškozením, zničením, nedostupností informací vytvoření uceleného, nákladově akceptovatelného systému řízení bezpečnosti informací. Definice cílů by měla zahrnovat i: Investiční možnosti Omezení z pohledu dislokace atd. Řešení aktuálních problémů (priority praxe) atd.

20 Cíle a strategie řešení bezpečnosti IS - 2 Vymezení hranic řešení: Typy informací Která data, které informace, do jaké hloubky Části IS Které aplikace či jiné části IS, které části infrastruktury, Organizační složky organizace Které útvary, lokality, Části okolí společnosti Dodavatelé, partneři, dceřiné společnosti,

21 Cíle a strategie řešení bezpečnosti IS - 3 Definice standardního projektu řešení informační bezpečnosti Co je výstupem projektu? Jaký je rozsah projektu? Co určuje úspěch projektu? Jaká jsou rizika projektu a jak je eliminovat? Jaký je rozpočet projektu? Harmonogram? Jak bude projekt řízen?

22 Analýza rizik - úvod Fungující (dlouhodobě) organizace musí rizika řídit, tj. zjišťovat jaké jsou a rozhodovat se zda: Riziko akceptovat (je-li přijatelné) Riziko snížit (ochranná opatření) Převést na někoho jiného (pojištění, outsourcing) Riziku se vyhnout (danou aktivitu nerealizovat) Nejdříve je nutno rizika znát tj. provést analýzu rizik

23 Analýza rizik zahrnuje: identifikaci aktiv identifikacihrozeb ohodnocení aktiv určení pravděpodobnosti uplatnění hrozby určení zranitelnosti každého aktiva hrozbou výpočet hodnoty Riziko pro každou dvojici aktiva a hrozby Riziko = Hodnota aktiva * Pravděpodobnost uplatnění hrozby * Zranitelnost

24 Analýza rizik ilustrativní příklady Nakažení počítačovým virem = nefunkčnost X% PC: Prostoje jejich vyčíslení Ztráta zakázek v souvislostí s neschopnosti reagovat na požadavky vyčíslení dopadů Sankce neplnění smluv (např. JIT provozy) Nedostupnost systému (výpadek proudu, porucha HW, živelná katastrofa, ) Chyba uživatele (smazání modifikace dat, snížení produktivity,...) Ztráta dat (HW porucha, absence zálohování, ) Porušení důvěrnosti komunikace ( )

25 Analýza rizik - výstup Dokument (rozbor), odpovídající na otázky: Co se stane, když nebudou informace chráněny? Jak může být porušena bezpečnost informací? S jakou pravděpodobností se to stane? Vhodná je forma tabulky s váženým ohodnocením dopadů a případně podrobnějším rozborem Slouží ke stanovení následujících kroků, jejich priorit, odhadu rozpočtu atd. Významným podkladem je např. ISO Základní přístup Neformální přístup Podrobná analýza Kombinovaný přístup

26 Analýza rizik základní přístup Základní přístup Rychlá metoda zavedení základní sady opatření Vychází se z obecných bezpečnostní opatření standardizovaná řešení (napájení, firewall, antivirová ochrana, hesla, ) Výhody: Levné, rychlé Nevýhody: přílišná obecnost Vhodnost:organizace z menší závislosti na IT, úvodní řešení inf. bezpečnosti

27 Analýza rizik neformální přístup Neformální přístup Pragmatický přístup k analýze Vychází se ze zkušeností konzultantů pro bezpečnost, interních pracovníků, znalosti prostředí Výhody: Levné, rychlé Nevýhody: složitější obhajitelnost nevychází z metodologie obecné analýzy rizik Vhodnost:organizace z menší závislosti na IT, úvodní řešení inf. bezpečnosti

28 Analýza rizik podrobná Podrobná analýza rizik Nejpřesnější, časově i finančně nejnáročnější Vychází se z identifikace a ohodnocení aktiv, posouzení hrozeb a odhadu zranitelnosti. Následně se navrhnou bezpečnostní opatření odpovídající co nejpřesněji míře rizika, resp. jeho pravděpodobnosti a dopadu Výhody: Přesné, úplné, umožňuje velmi přesně volit bezp. opatření Nevýhody: Nákladné (interní/externí náklady), pomalé Vhodnost:organizace z vysokou citlivostí na informační bezpečnost

29 Analýza rizik kombinovaný přístup Kombinovaný přístup Jedná se o použití jednotlivých přístupů v jednotlivých částech analýzy Výhody / nevýhody: Účelný kompromis (náklady, cena, úplnost), umožňuje v průběhu procesu jednotlivé části analýzy zdokonalovat a kontinuálně na nové skutečnosti reagovat.

30 Proces řízení rizik Řízení informačních rizik Vliv hrozeb Hrozby Vliv hrozeb Četnost hrozeb a úroveň zranitelnosti Úroveň bezpečnosti Indikace Rizika Úroveň rizik Aktualizace rizik Incidenty Návrhy na opatření Preventivní opatření Potenciální přímá a nepřímá cena rizik Reálné dopady Učení se Náprava Preventivní Opatření Nápravná

31 Analýza rizik - nástroje Nástroje pro provádění analýzy rizik: Existuje řada podpůrných aplikačních řešení, které díky zabudované metodologii automatizovaně zpracovávají analýzu od fundamentálních otázek až po detailní rozbory dílčích okruhů. Může se jednat o velmi nákladné (pořízení/provoz) aplikace Typičtí zástupci: CRAMM, Cobra, NetRecon, RiskPAC, )

32 Ukázka kalkulace rizik

33 Risk Treatement Plan Obsahuje pro jednotlivá rizika: Opatření pro jejich řízení Akceptace rizika (např. z finančních důvodů) Přenos rizika (smlouvy, pojištění, apod.) Redukovaní rizika na akceptovatelnou úrověň Identifikace controls dle normy Časový (finanční) rámec pro jejich řízení Identifikace akceptovatelných rizik Obsahuje časový, finanční rámec a zodpovědnosti

34 Analýza rizik problémy a chyby Nedokončená / neúplná analýza rizik Investuje se do vybraných částí systému, což z pohledu celku přináší malý či žádný efekt Absence pravidelné aktualizace analýzy Systém (proces infor. bezp.) pak nerespektuje změny v okolí a stává se postupně neúčinným Vynechaní analýzy subjektivní výběr protiopatření Vysoké náklady dle znalostí a doporučení správce IT, minimální dopad na celkovou bezpečnost Zavádění opatření proti VŠEMU

35 Bezpečnostní politika - úvod Základní dokument (resp. jeho aplikace) řešení informační bezpečnosti Závazná pro celou společnost Většinou součást dokumentace ISO900x či jiných systémů řízení kvality, součást požadavků NBÚ Rozdílný rozsah Předmětem dokumentu je: Definovat hlavní cíle při ochraně informací Stanovit způsob, jak bezpečnost řešit Určit pravomoci a zodpovědnosti Nezávislost na technologiích

36 Bezpečnostní politika stav v ČR PSIB 03 (E&Y, NBÚ, DSM) Má organizace ve formě dokumentu formálně definovanou a nejvyšším vedením přijatou bezpečnostní politiku? 46% 54% Ano Ne

37 Bezpečnostní politika obsah/rozsah Krátká Dlouhá Výhody Nevýhody Rychlá příprava Rychlejší proces schvalování Čitelnost a pochopitelnost pro jednotlivé zaměstnance Díky malému rozsahu není potřeba časté aktualizace Hlavní objem prací je přesunut do problematiky bezpečnostních standardů Obtížná čitelnost pro zaměstnance Komplexní kodex pro informační bezpečnost Definice pravidel a principů na jednom místě Vzhledem k možnosti rozpracovat jednotlivé body je menší riziko nepochopení Při malých změnách v systémů řízení bezpečnosti je nutno politiku aktualizovat Práce na zpracování mohou trvat neúměrně dlouho Dlouhý proces schvalování politiky Je nutno pro zaměstnance vytvořit profesně orientované extrakty = dodatečné náklady

38 Úvod Bezpečnostní politika - možný obsah Cíle a rozsah bezpečnostní politiky Charakteristika IS Východiska bezpečnosti (Zákonné normy, Strategie organizace, Interní dokumenty&předpisy, Smluvní vztahy, ) Pravidla a zásady bezpečnosti IS (fyzická a personální bezpečnost, Administrativní a procedurální bezpečnost, Komunikační bezpečnost, bezpečnost IS, ) Řízení bezpečnosti (bezp. infrastruktura, popis rolí a zodpovědnosti, řešení bezp. Incidentů, testování a monitoring) Závěr, přílohy, slovník pojmů

39 Bezpečnostní politika problémy a chyby Přebírání politiky jiné organizace Nereálná politika chtít nemusí znamenat možnost/schopnost realizovat Politika plná kompromisů Neúčinná propagace podcenění významu a způsobu evangelizace politiky v rámci organizace

40 Bezpečnostní standardy - úvod Detailní zpracování způsobů ochrany informací dle jednotlivých oblastí Vyšší frekvence úprav v závislosti na změnách okolí, technologií, potřeb Vycházejí z bezpečnostní politiky, resp. zajišťují její naplnění Cílem je eliminovat jednotlivá rizika technickým a procedurálními prostředky

41 Bezpečnostní standardy - vzory Typické standardy - možno rozdělit do tří základních oblastí: Administrativní a uživatelské směrnice Standardy administrace Standardy pro práci se systémem uživatelé Přihlašování se k systému (silná autentizace, konstrukce hesla, ) Přijímání a propouštění zaměstnanců Antivirová ochrana Pravidla pro přístup mobilních / externích uživatelů Pravidla pro vývoj software (zabezpečení, autorský zákon, ) Řízení rizik Monitorování Audit a monitorování (a vedení záznamů) Kontroly dodržování standardů a politiky Obnova procesů DR (disaster recovery) plány Politiky zálohování Reakce na bezpečnostní incidenty Atd.

42 Bezpečnostní standardy - poznámky Typické problémy: Neuplatňování celého rozsahu standardů ulehčení práce administrátorů, snaha uživatelů o jejich obcházení Standardy nejsou úplné tj. existují ale jsou nepřesné či velmi povrchní Kontrola jejich dodržování je v kompetenci těch, kteří je mají realizovat (IT ->IT)

43 Statement of Applicability Prohlášení o aplikovatelnosti Dokument v libovolné formě Obsahuje informace, zda a jak je reagováno na jednotlivé požadavky normy části A. (odkazy na jednotlivé směrnice, politiky, provozní a technická opatření) Klíčový dokument, vůči kterému se vymezuje úplnost a vhodnost jednotlivých opatření

44 Statement of Applicability - ukázka

45 Implementace bezpečnosti IS Zahrnuje implementaci bezpečnostní politiky a standardů do praxe Implementace vesměs formou projektu Výběr konkrétních způsobů zabezpečení Evangelizace bezpečnosti mezi uživateli Školení!!!!!!!!! Výběr integrovatelných a osvědčených řešení v kontextu používaných systému, aplikací a prvků infrastruktury

46 Implementace bezpečnosti IS Realizace probíhá formou: Organizačních / procedurálních opatření Změnou konfigurace a nastavením stávajících systémů, aplikací, Zakoupením nových nástrojů pro podporu bezpečnosti!! Nehledejte vítěze testů odborných časopisů, ale řešení vyhovující kontextu vaší bezpečnostní politiky. Sebelepší řešení, nasazené v nevhodném prostředí může znamenat jen vyšší náklady obchodní zástupci jednotlivých producentů jsou velmi dobře školeni k prodeji svého dílčího řešení

47 Implementace bezpečnosti IS vybrané okruhy technologických témat OS: Microsoft Windows / UNIX (monitorování, auditing, centrální databáze a správa uživatelů, zálohování dat, clustering, aktualizace klientských systémů ) Antivirové programy (centrální správa a distribuce, celosvětový aktualizační servis, ) Síťová ochrana: firewall, IDP, IDS (jednotný management u rozsáhlých systémů, vytváření ochranných zón, funkce proaktivní ochrany, VPN, antivirová ochrana, aktivní prvky sítí, wireless sítě, ) Autentizace (silná autentizace, integrace do aplikací, centrální správa uživatelů, PKI infrastruktura, ) Šifrování (elektronická pošta, pevné disky přenosných počítačů, práce v interních aplikacích z prostředí Internetu, ) Zálohování (vytvoření záložních/provozních kopií, verifikace obnovitelnosti, šifrování ztráta medií, ) Monitorování systému (kontrola nastavení systémů, verifikace systémových záplat oproti centrálním databázím, )

48 Monitoring a audit Poskytuje zpětnou vazbu pro výše popsané kroky Nejméně naplňovaná oblast procesu řízení informační bezpečnosti Nutno definovat, co je důležité rozsah informací poskytovaných systémy je zpravidla nekonečný Interní & Externí audit / monitoring / testování systémů a aplikací Jednorázový (audit) & kontinuální (monitoring)

49 Monitoring a audit - proces Definice rozsahu (vesměs je součástí standardů či politiky) Organizační zajištění & zodpovědnosti (vedení společnosti, bezpečnostní manager, vlastníci informací, interní auditor, ) Realizace monitoringu Nástroje / prostředky pro monitorování Součást OS, sofistikované nástroje, Revize výsledků Přijmutí opatření (provozních, sankčních, změnových, )

50 Monitoring a audit - testování Bezpečnostní audit Revize shody reality s plánovými dokumenty Ne-invazivnízpůsob kontroly stavu bezpečnosti, založený na sběru informací o konfiguraci systémů zakončený hodnotící zprávou Penetrační test Jedná o testování možnosti průniku, možnosti poškození systému či jeho znepřístupnění Vesměs bez přítomnosti zaměstnanců testované organizace!?! Možnost způsobení škody Výsledkem je zpráva o nalezených slabých místech a možnostech

51 Certifikace systémů Certifikační audit je prováděn jako dvoufázový proces Fáze certifikace Fáze 1 Documentation (desktop) review Revize rozsahu a obsahu dokumentace ISMS Fáze 2 Implementation Audit Revize způsobu, úplnosti a komplexnosti zavedených protiopatření

52 Certifikační audit 1 fáze Documentation review Cca. 1 měsíc před druhou fází Zahrnuje: Revize rozsah ISMS Kompletnost požadované dokumentace Revize Statement of Applicability Existence a úplnost bezpečnostní politiky a bezpečnostních standardů Existence záznamů ISMS

53 Certifikační audit 2 fáze Implementation audit Zahrnuje: Interview s managementem Interview s vlastníky a uživateli ISMS Revize shody dokumentace s implementovaným systémem Revize jednotlivých částí systému Report jednotlivých zjištění Vypracování zprávy včetně doporučení

54 Vydání certifikátu o shodě se standardy

55 Děkuji za pozornost. ADRESA NeXA, s.r.o. Beranových , Praha 18 SPOJENÍ Tel.: Fax:

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. A-21, spol. s r.o. Verze: 2 Datum: 28. 2.2014 Stránka

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více