Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce"

Transkript

1 Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov Dne obdržel zadavatel město Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, Ostrov námitku proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle ust. 110 zákonač. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a proti postupu při posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v rámci předmětné veřejné zakázky., v tomto znění: I. Stěžovatel se jako uchazeč dne přihlásil do výše uvedeného zadávacího řízení, kdy požádal o poskytnutí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. Dne 4. února 2013 vydal Zadavatel Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, v které bylo uvedeno, že pro realizaci veřejné zakázky Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov vybrala nabídku uchazeče společnosti DOSPRA, spol. s r.o., Identifikační číslo: , spisová značka: C 6588 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, se sídlem Chomutov, Březenecká 4475, PSČ Po prostudování předmětného rozhodnutí podává uchazeč (dále jen Stěžovatel) v souladu s ust. 110 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, které bylo vydáno dne 4. února 2013 a doručené Stěžovateli dne 5. února 2013 a proti postupu při posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v rámci předmětné veřejné zakázky s tím, že dne 4. února 2013 si Stěžovatel stáhl z veřejného profilu zadavatele umístěného na https://zakazky.ostrov.cz/ další dokumenty týkající se předmětné veřejné zakázky, které ve svých námitkách zmiňuje. 2) Tyto námitky směřují: proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a proti postupu při posouzení a hodnocení nabídek 3) Porušení zákona: Zadavatel svým nesprávným postupem porušil ust. 6 ve spojení 40, 72, 77, 81, 148 Zákona. 4) Újma: Stěžovateli postupem Zadavatele vznikla újma na jeho právech spočívající v tom, že nebyla řádně hodnocena jeho nabídka s ohledem na narušení důvěrnosti jeho nabídky. Nedošlo v daném případě k řádnému hodnocení nabídky Stěžovatele vzhledem k narušení důvěrnosti jeho nabídky a ke zvýhodnění nabídky dalšího uchazeče o předmětnou veřejnou zakázku společnosti DOSPRA, spol. s r.o., Identifikační číslo: , spisová značka: C 6588 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, se sídlem Chomutov, Březenecká 4475, PSČ a tím došlo k porušení 6 Zákona, kdy je Zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení ve spojení s 148 Zákona, který ukládá Zadavateli povinnost, že při komunikaci mezi Zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání. Stěžovatel se domnívá, že Zadavatel nedodržel při zadání předmětné zakázky povinnost transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení, neboť zvýhodnil nabídku uchazeče společnosti DOSPRA, spol. s r.o. oproti nabídkám ostatních uchazečů o veřejnou zakázku, neboť jinak by musela být nabídka Stěžovatele vybrána jako nejvýhodnější. S ohledem na výše uvedené tedy Stěžovateli hrozí újma ušlého zisku, neboť pokud by nebyl uchazeč DOSPRA, spol. s r.o. zvýhodněn, musela by být nabídka Stěžovatele vybrána jako nejvhodnější. Čeho se Stěžovatel domáhá: Stěžovatel se domáhá toho, aby Zadavatel zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a celé zadávací řízení pro předmětnou veřejnou zakázku předcházející rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. II. K důvodům podání námitek uvádí Stěžovatel níže následující skutečnosti, jimiž Stěžovatel dovozuje porušení povinností stanovených Zadavateli Zákonem. Podle Zákona u veřejných zadavatelů lhůta pro podání nabídek nesmí být u nadlimitních veřejných zakázek kratší než 52 dny v otevřeném řízení.

2 Lhůty pro podání nabídek začínají běžet v případě otevřeného řízení dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. Dle věstníku veřejných zakázek byla nejdříve zveřejněna předmětná veřejná zakázka 7. listopadu 2012 s lhůtou pro podání nabídek do 7. ledna 2013, následně pak byla provedena oprava, která byla zveřejněna dne 6. prosince 2012 s lhůtou pro podání nabídek do 23. Ledna2013, a to asi v návaznosti na rozhodnutí Zadavatele k námitkám ze dne 3. prosince Podle 40 Zákona je stanoveno, že pokud provede zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízenínebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek. V návaznosti na výše uvedené se Stěžovatel domnívá, že nebyla dodržena zákonná povinnost veřejného Zadavatele ohledně prodloužení lhůty k podání námitek, neboť lhůta pro podání nabídek měla skončit až dne 28. ledna 2013 a nikoliv dne 23. ledna 2013, neboť tím, že vyhověl námitkám na základě svého rozhodnutí ze dne 3. prosince 2012, byl rozšířen možný okruh uchazečů o veřejnou zakázku. Dále se Stěžovatel domnívá, že vybraný uchazeč společnost DOSPRA, spol. s r.o. nabídla mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a to s ohledem na následující skutečnosti: předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky byla dle dokumentace veřejné zakázky ,- Kč bez DPH za 4 roky plnění, tedy ,- Kč bez DPH za 1 rok plnění a vybraný uchazeč nabídl cenu ,- Kč bez DPH za 1 tok plnění, dále, nabídková cena vybraného uchazeče byla o poznání nižší než nabídkové ceny ostatních uchazečů o veřejnou zakázku, a to navíc v situaci, kdy vybraný uchazeč nemá zkušenosti se zakázkami na správu nemovitostí pro veřejného zadavatele (takové zakázky kladou specifické požadavky na vedení účetnictví a předávání datových výstupů do systému zadavatele) a nemá žádné zázemí v místě plnění zakázky. Stěžovatel se domnívá, že Zadavatel při předmětné veřejné zakázce nedodržel postup, který je v takovém případě stanoven Zákonem v 77, neboť tento postup je následující: Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. S ohledem na tu skutečnost, že lhůta pro podání nabídek skončila dne 23. ledna 2013 a již dne 29. ledna 2013 proběhlo jednání komise ohledně posouzení nabídek, ve které není žádná zmínka o písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče o veřejnou zakázku, vede tato skutečnost Stěžovatele k závěru, že si Zadavatel žádné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny od vybraného uchazeče nevyžádal. Zákon v 81 stanoví, že zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede a) identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, b) výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek, c) odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, d) počet a pořadí nabídek, které byly hodnoceny v jednacím řízení s uveřejněním na základě jednání o nabídkách, a rovněž jaké údaje z nabídky byly hodnoceny Zadavatelem na základě jednání jinak a jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií, e) poučení o lhůtě pro podání námitek podle 110 odst. 4 a zákazu uzavření smlouvy podle 82 odst. 1, anebo oznámení, že postupuje podle 82 odst. 3. Stěžovatel se domnívá, že nedošlo k řádnému odůvodnění rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Dále Zákon v 149 v případě použití elektronických prostředků a elektronických nástrojů mimo jiné stanoví, že: Při elektronické komunikaci související se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh poskytne Zadavatel dodavatelům, kteří mohou mít zájem účastnit se řízení či soutěže, k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, zejména pro elektronické podání nabídek a žádostí o účast. Dále je v 149 Zákona stanovené, že Zadavatel je povinen zajistit, aby u elektronických nástrojů, jejichž prostřednictvím je realizována elektronická komunikace, zejména elektronický přenos a příjem nabídek, případně elektronický příjem žádostí o účast a návrhů vsoutěžích o návrh, bylo zaručeno, aby

3 a) byly splněny požadavky na elektronické podpisy, vztahující se k nabídkám, žádostem o účast a k předávání plánů a projektů, uvedené ve zvláštním právním předpisu, b) mohl být přesně určen čas a datum doručení nabídek, žádostí o účast a předložení plánů a projektů, c) bylo možné přiměřeně zajistit, že před stanovenými lhůtami nikdo nemůže mít přístup k údajům zaslaným v souladu s těmito požadavky, d) v případě porušení zákazu přístupu podle písmene c) mohlo být přiměřeně zajištěno, že porušení bude spolehlivě zjistitelné, e) pouze oprávněné osoby mohly stanovit nebo změnit data pro zpřístupnění doručených údajů, f) během různých fází zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, byl přístup ke všem nebo k části předaných údajů možný pouze na základě předchozího rozhodnutí oprávněných osob, g) rozhodnutí oprávněných osob podle písmene f) mohlo umožnit přístup k předaným údajům až po předem stanoveném datu, h) údaje doručené a zpřístupněné v souladu s těmito požadavky mohly zůstat přístupné pouze osobám, které jsou oprávněné se s nimi seznamovat, i) byly chráněny proti neoprávněnému přístupu třetích osob, j) byla pro ně zajištěna technická podpora a servis v případě poruchy. Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony přizadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na základě zvláštního právního předpisu. Stěžovatele, a to konkrétně jednatele stěžovatele pana Chouru kontaktovala dne 23. ledna 2013 před koncem lhůty kontaktní osoba společnosti PPE.CZ s.r.o., IČ , se sídlemostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 3113/128, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23165, která byla pro zadání předmětné veřejné zakázky zástupcem Zadavatele, paní Denisa Gasková Neubertová s tím, že podklady předané Stěžovatelem v rámci předmětné veřejné zakázky k hodnocení jeho nabídky neobsahují nabídkovou cenu. S ohledem na předmětnou telefonickou výzvu Stěžovatel tedy v rámci elektronického prostředku zaslal i cenovou nabídku, kterou původně plánoval zaslat až těsně před vypršením lhůty pro podání nabídek v rámci předmětné veřejné zakázky. Následně Stěžovatel ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29. ledna 2013, kterou si Stěžovatel stáhl z elektronického profilu Zadavatele dne 4. února 2013, zjistil, že vybraný uchazeč společnost DOSPRA, spol. s r.o. podala nabídku až jako poslední z uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku. Stěžovateli není jasné, jak mohla zástupkyně Zadavatele paní Denisa Gasková Neubertová vědět, že již dříve Stěžovatelem elektronickými prostředky vložené podklady k jeho nabídce pro veřejnou zakázku neobsahují navrhovanou cenu. Tato skutečnost vzbuzuje u Stěžovatele důvodné pochybnosti v tom smyslu, že se domnívá, že ze strany Zadavatele byla porušena zákonná povinnost zajistit, aby k údajům zaslaným Stěžovatelem v rámci jeho nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku neměl nikdo přístup před stanovenými lhůtami. Stěžovatel se domnívá, že Zadavatel nezaručil vše, co má být Zákonem podle 149 zaručeno v případě použití elektronických prostředků, zejména, co se týče šifrování nabídek a již výše zmíněnou povinnost zajistit, aby nikdo neměl přístup předstanovenými lhůtami k nabídkám, k tomuto závěru vede Stěžovatele mimo jiné i ta skutečnost, že došlo k přečíslování nabídek, neboť původní číslo Stěžovatele v rámci pořadového čísla jeho nabídky bylo číslo 6, jak dokládá přiložená historie jeho nabídky a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29. ledna 2013, kterou si Stěžovatel stáhl z profilu Zadavatele dne 4. února 2013, je u Stěžovatele uváděné číslo 4. Taktéž není Stěžovateli jasné, jak mohla být tato zpráva předána Zadavateli již 23. ledna 2013, jak je v ní uvedeno, když byla fakticky vyhotovena až 29. ledna Bylo tedy snad již 23. ledna jasné, kdo bude vybraným uchazečem, ačkoliv se hodnotící komise dle zprávy sešla až dne 29. ledna2013? Taktéž se stěžovatel domnívá, že došlo ze strany Zadavatele k porušení Zákona, a to konkrétně 147, který stanoví, že jde-li o nadlimitní veřejné zakázky, nesmí být vyhlášení uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele dříve, než jsou odeslána k uveřejnění v Úředním věstníku. Ve Věstníku veřejných zakázek rovněž nesmí být uveřejněny jakékoliv údaje odlišné od údajů, které jsou obsaženy ve vyhlášeních odeslaných k uveřejnění v Úředním věstníku, nebo uveřejněných na profilu Zadavatele. Vyhlášení uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele musí obsahovat datum jejich odeslání k uveřejnění v Úředním věstníku nebo datum jejich uveřejnění na profilu Zadavatele. Stěžovatel se domnívá, že nedošlo v daném případě k té skutečnosti, že vyhlášení uveřejněná na profilu Zadavatele obsahovala údaje, které v souladu s 147 Zákona obsahovat mají.

4 III. S ohledem na vše shora uvedené se Stěžovatel těmito námitkami domáhá, aby Zadavatel rozhodl o nápravě tak, že zruší rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a celé zadávací řízení pro předmětnou veřejnou zakázku předcházející rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Vyjádření zadavatele: Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky společnosti DOSPRA, spol. s r.o., DIČ:CZ , Březenecká 4475, Chomutov, která měla zřetelně nejvýhodnější nabídku a to ,- Kč bez DPH za 1 rok. Stěžovatel byl druhý v pořadí s cenovou nabídkou ,- Kč bez DPH za 1 rok, tzn., že jeho cenová nabídka byla o ,- Kč bez DPH vyšší za 1 rok. Zadavatel tedy nerozumí domněnce Stěžovatele, že nabídková cena vybraného uchazeče byla o poznání nižší než nabídkové ceny ostatních uchazečů o veřejnou zakázku. Při posuzování nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek neshledala komise výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky mimořádně nízkou, proto neměla hodnotící komise důvod vyžadovat po vybraném uchazeči písemné zdůvodnění mimořádně nízké cenové nabídky dle 77 odst. 1. Domněnka Stěžovatele, že nedošlo k řádnému odůvodnění rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zadavatel uvádí, že ze strany zadavatel došlo k řádnému uvedení veškerých požadavků dle 81 odstavce 5 a také zadavatel řádně odeslal Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 odst. 3. Stěžovatel také uvádí, že podle 40 Zákona je stanoveno, že pokud provede zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy a tak taky zadavatel učinil a to prodloužením lhůty pro podání nabídek ze dne na Dále Stěžovatel uvádí, že Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na základě zvláštního právního předpisu. Zástupce zadavatele společnost PPE.CZ s.r.o. uvádí, že elektronický nástroj ppesystem je certifikován a v žádném případě neporušil 149 ZVZ. Předmět certifikace: Veřejné zakázky, verze 1.01 a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek dle požadavků zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 9/2012 Sb. v rozsahu: funkcionalita elektronického nástroje Elektronický nástroj ppesystem a jejich provozní prostředí splňuje požadavky zákona v následujících oblastech: - Analýza rizik - Časová synchronizace s externím zdrojem - Penetrační testování - Oddělení dat - Řízení uživatelských rolí - Šifrování a zabezpečení elektronické výměny dat - Bezpečnostní politika - Organizace bezpečnosti - Klasifikace a řízení aktiv - Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí - Řízení komunikací a řízení provozu - Řízení přístupu a aplikační audit - Nákup, vývoj a údržba elektronického nástroje - Řízení kontinuity činnosti organizace

5 Tak, jak uvádí stěžovatel, dne Denisa Gasková Neubertová zaměstnankyně společnosti PPE.CZ s.r.o., která zastupuje zadavatele v ZŘ s názvem Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov jako technická podpora ppesystem kontaktovala uchazeče, za účelem ověření, zda uchazeči nemají potíže s vkládáním dokumentů a cenových nabídek s následným podepsáním el. podpisem v elektronickém nástroji ppesystem, nikoliv za účelem manipulace s nabídkou jednotlivých uchazečů. Nehledě na to, že stěžovatel sám několikrát kontaktoval technickou podporu společnosti PPE.CZ za účelem ujištění se správnosti jednotlivých kroků v ppesystem. Zadavatel, jiní uchazeči ani žádný ze zaměstnanců PPE.CZ s.r.o. nemá možnost vidět vkládané dokumenty a cenové nabídky uchazečů do data podání nabídek dle 148 odst. 1 ZVZ ani 149 odst. 6 písm. c) ZVZ, o čemž se přesvědčila komise před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V tomto případě se jednalo o termín hod 11:00. Nabídky uchazečů byly zpřístupněny v el. nástrojippesystem/veřejné zakázky tzv. principem čtyř očí pomocí pracovníků společnosti PPE.CZ s.r.o., před členy komise dle 72. Zaměstnankyně měla pouze možnost vidět detekovaný pohyb v ppesystem pomocí označení dokumentů nebo cenové nabídky vložené do el. nástroje - viz. příloha s názvem Záznam komunikace (příklad v listinné podobě obdržíte obálku s nabídkou od uchazeče, ale obsah je stále neznámý do doby otevírání obálek). Podávali-li dodavatelé dle 149 odst. 4 nabídku, žádost o účast, námitky proti úkonům zadavatele nebo prokázaní splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musela být datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. Podanou nabídku mohli dodavatelé podepsat opakovaně, pokud kdykoliv v průběhu kola pro vkládání nabídek zjistili, že chtějí nabídku nějakým způsobem upravit. Při každém novém podepsání nabídky dostala jeho nabídka nové pořadové číslo a tím došlo k přečíslování nabídek. Pro výsledek zadávacího řízení byla použita nabídka, která byla řádně podepsána elektronickým podpisem jako poslední. Integrita nabídek nebyla po celou dobu průběhu ZŘ tj. od hod 11:00 do hod 11:00 porušena (také uvedeno v protokolu o otevírání obálek viz. příloha). Před odesláním dokumentů a cenové nabídky uchazeče do elektronického nástroje ppesystem, je obsah nabídky automaticky šifrován a v šifrované podobě je nabídka uložena ve formě nečitelných dat na serveru provozovatele elektronického nástroje. V této šifrované podobě jsou nabídky uloženy do data zpřístupnění nabídek, tj. do data uplynutí lhůty pro podání nabídek. Závěr zadavatele: Zadavatel závěrem uvádí, že nespatřuje žádné porušení postupu zadavatele, které stěžovatel ve svých námitkách uvádí, zadavatel zásadně nesouhlasí, že by porušil 6 zásadu transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace ani jinou zákonnost postupu zadavatele vůči všem účastníkům veřejné zakázky. Zadavatel považuje předložené argumenty za dostatečné a nevidí důvod pro zrušení zadávacího řízení s názvem Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov. Dle 111 odst. 2 zadavatel námitkám nevyhovuje a tímto zadavatel uvědomuje stěžovatele na možnost jeho dalšího postupu podle 114 odst. 4, zákona č. 137/2006 sbírky.

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozovatel: Sdružení E-TENDERS vedoucí člen sdružení: GORDION, s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 26147921 člen sdružení: ample.cz

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 *UOHSX006QCU0* UOHSX006QCU0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Čl. 1 Základní ustanovení Tato směrnice je vydávána Domovem důchodců Jesenec, p. o. (dále v textu jen Domov ) na základě zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k otevřenému zadávacímu řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Výběr správce

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více