65-41-L/01 - Gastronomie, H/01 - Kuchař - číšník Datum Anotace. Text je vhodný pro samostudium perfekta.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "65-41-L/01 - Gastronomie, 65-51-H/01 - Kuchař - číšník Datum 23. 10. 2012 Anotace. Text je vhodný pro samostudium perfekta. http://www.zlinskedumy."

Transkript

1 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Časování a skloňování v němčině, vy_32_inovace_ma_25_12 Ludvík Indrák Ročník 2-4 Obor L/01 - Gastronomie, H/01 - Kuchař - číšník Datum Anotace Text je vhodný pro samostudium perfekta. Použité zdroje a odkazy:

2 Perfektum (složený minulý čas) Zde se seznámíte s druhou nejpoužívanější časovou formou v německém jazyce s perfektem (složeným minulým časem). Pro samotné pochopení problematiky užití perfekta a struktury jeho tvoření si vyhraďte přibližně 2 hodiny času. Je však třeba počítat se skutečností, že zejména osvojení tvarů silných (nepravidelných) sloves, pokud má přesáhnout z vědomostní fáze do fáze dovednosti a návyku, může trvat i několik týdnů. I zde doporučuji každodenní trénink, který v konečném důsledku nemálo času ušetří. Začneme nejprve společně zkoumat užití perfekta v různých německy mluvících zemích a regionech. Poté se zaměříme na struktury tvoření perfekta u slabých (pravidelných) sloves, u nichž je jeho použití nejjednodušší. Poté přejdeme ke slovesům silným a smíšeným, kde principy tvoření perfekta nemají jednotnou strukturu. Nakonec se pro úplnost dotkneme i problematiky pomocných sloves, která minulost pomocí této gramatické formy vyjadřují méně často. Nakonec informativně zmíníme i výskyt perfekta ve zcela specifických situacích, kdy potřebujeme vyjádřit předčasnost v budoucnosti Regionální a stylistická specifika ve využití perfekta Klíčová slova: vyjádření minulosti, préteritum, perfektum, místní rozdíly, slovesné třídy Perfektum je na rozdíl od jednoduchého minulého času préterita využíváno v celém německy mluvícím prostoru. Četnost a způsob jeho použití však v jednotlivých regionech kolísá a ne vždy je respektována norma spisovného jazyka. Podle stylistiky spisovné němčiny je perfektum časem pro vyjádření minulosti v mluvené řeči. V písemném projevu se objevuje jen v přímé řeči (která vlastně pouze opisuje mluvený projev) nebo v některých specifických případech, jejichž vysvětlení přesahuje zaměření a rozsah tohoto učebního textu. Rozdíly jsou patrné už mezi jednotlivými regiony samotného Německa. Severní oblasti Spolkové republiky Německo v tomto ohledu respektují spisovnou němčinu. Čím více se ale dostáváme na jih, tím více se setkáváme s tím, že perfektum se dostává ve zvýšené míře i do písemného projevu. V Bavorsku a v sousedním Rakousku je pak perfektum výlučným prostředkem pro vyjádření minulosti, zatímco préteritum se v těchto oblastech nevyskytuje u většiny sloves vůbec. Pro úplnost zbývá dodat, že další německy mluvící země Švýcarsko se opět ve spisovné němčině drží stylistické normy. V praxi se spíše k dorozumění využívají dialekty, které si musí nejen cizinci, ale i lidé, pro něž je němčina mateřštinou, osvojit i se všemi jejich stylistickými zvláštnostmi zvlášť. Výše uvedený nástin pravidel platí pro většinu německých sloves, přesněji pro slovesa slabá (pravidelná), silná (nepravidelná) a smíšená (kombinující prvky předešlých dvou skupin). Zbývají ještě tři slovesa pomocná (haben, sein, werden) se šesti slovesy způsobovými (dürfen, können,

3 mögen, müssen, sollen, wollen), která se používají zpravidla v préteritu i v mluveném projevu. S perfektem, jemuž se zde věnujeme, se u těchto sloves hojněji setkáme pouze v Bavorsku a Rakousku. Ovšem i zde je na ústupu. K tomuto ústupu perfekta vede u způsobových sloves mimo jiné i vznik složitých infinitivních vazeb, se kterými se budeme moci seznámit níže. Pro zájemce, kteří by rádi dosáhli stupně znalosti B2 nebo vyššího zbývá doplnit, že perfektum, přestože je časem minulým, se volitelně může použít také ve vyjádření budoucnosti, a to v případě, že chceme zdůraznit, že jeden budoucí děj bude ukončen před jiným budoucím dějem: Až nakoupím (perfektum), stavím se u tebe (přítomný/budoucí čas). Překlad této věty by zněl: Wenn ich eingekauft habe, komme ich bei dir vorbei Tvoření perfekta Klíčová slova: pomocné sloveso, významové sloveso, příčestí minulé Perfektum patří mezi tzv. analytické formy. Znamená to, že ho netvoříme pouze přidáváním různých předpon a přípon, ale také použitím pevné konstrukce, v níž se pouze obměňuje významové sloveso, jak to vyplývá z následujícího znázornění: Pomocné sloveso haben Ostatní větné členy Příčestí minulé významového sein slovesa Zastavme se nejprve u pojmu pomocné sloveso. To je nedílnou součástí perfekta. Volíme ho ze sloves haben a nebo sein. Tato volba není libovolná, každé sloveso má v perfektu pevně stanoveno buď použití jednoho, nebo druhého pomocného slovesa. Pravidla pro volbu vhodného způsobového slovesa sice existují, ale jsou značně nespolehlivá. Je proto výhodnější a časově méně náročné, pokud se vhodné způsobové sloveso naučíme rovnou při osvojování slovní zásoby. Pomocné sloveso pro použití perfekta najdeme u každého významového slovesa ve většině slovníků. Pravidla pro odlišení sloves haben a sein jsou sice nespolehlivá, ale pro úplnost se s některými přesto seznámíme: u naprosté většiny sloves se používá pomocné sloveso haben haben se musí použít u sloves, která se dají převádět do trpného rodu (u tzv. tranzitivních sloves) haben je u sloves zvratných (v němčině mají zvratné zájmeno sich, kterému v češtině odpovídají tvary se a si

4 sloveso sein se vyskytuje u řady sloves, která vyjadřují pohyb z místa na místo (typicky např. gehen = jít nebo fahren = jezdit) sein bývá u sloves, která vyjadřují změnu stavu (genesen = uzdravit se) Jak už bylo řečeno výše, mají uvedená pravidla orientační charakter a slouží spíše jako poslední záchytný bod v případě nejistoty Příčestí minulé u slabých (pravidelných) sloves Klíčová slova: slabé sloveso, kmen, předpona ge-, odlučitelná předpona, neodlučitelná předpona, přípona ieren Kromě pomocného slovesa je další pevnou součástí perfekta příčestí minulé významového slovesa. Zatímco použití pomocných sloves se u jednotlivých slovesných skupin neliší, budeme muset u příčestí minulého počítat s odlišnými principy tvoření. Nejprve se zastavíme u nejjednodušší skupiny sloves, tzn. u pravidelných sloves slabých. Příčestí minulé se zde tvoří dvěma způsoby, které se od sebe jen nepatrně liší. U většiny sloves platí postup, který je patrný z následujícího schématu, kde jako vzor využijeme slabé sloveso machen (dělat): ge + machen + t = gemacht Jak můžeme vidět, odstranili jsme koncovku neurčitku en a místo ní jsme přidali koncovku příčestí minulého t. před kořen slovesa je dále přidat předponu ge-. Vytvořte příčestí minulé u pravidelných sloves lernen, kaufen, hören a legen. Výše uvedená pravidla platí pro většinu pravidelných sloves. Jako výjimku si zapamatujeme ta slovesa, jejichž kmen končí souhláskami t, -d, -tm nebo tn. Jako příklad zvolíme sloveso warten (čekat). ge + warten + t = gewartet Od většinového způsobu tvoření příčestí minulého se tento způsob liší tím, že neodstraňujeme celou koncovku en, ale jen souhlásku n. To se děje kvůli lepší výslovnosti. Příklad: Vytvořte příčestí minulé u pravidelných sloves atmen, reden a antworten. Celou situaci lehce komplikují slovesa, u nichž jsou výjimky v použití předpony ge-. Ta se totiž následujících případech používá jinak: u sloves s neodlučitelnou předponou se vynechává

5 Předpona Příklad slovesa Příčestí minulé be- bestellen bestellt ge- gestatten gestattet ent- entschuldigen entschuldigt emp- empfehlen* empfohlen* er- erzählen erzählt ver- verpassen verpasst zer- zerstören zerstört *Pozor, toto sloveso je silné (nepravidelné). V tabulce je jen pro úplnost, protože žádné slabé sloveso tuto koncovku nemá. u sloves cizího původu s příponou ieren vynechává Např. sloveso telefonieren (telefonovat) má příčestí minulé telefoniert. u sloves s odlučitelnou předponou se umisťuje mezi předponu a slovesný kmen Např. sloveso aufräumen (uklízet) má příčestí minulé aufgeräumt. Když nyní známe zásady pro použití pomocných sloves a umíme vytvořit příčestí minulé, můžeme se naučit vytvářet první jednoduché věty ve složeném minulém čase. Vrátíme-li se spolu k obrázku číslo 2, snadno podle struktury, která je na něm znázorněna můžeme složit tyto jednoduché věty: Cestoval jsem včera do Prahy. Ich bin gestern nach Prag gereist. / Gestern bin ich nach Prag gereist. Koupil jsi už všechno? Hast du schon alles gekauft? A další věty už určitě přeložíte sami. Měl/a jsem dnes hodně práce. V 7:10 jsem šel/šla do školy. Vyučování začalo v 7:45. Bavil/a jsem se se spolužáky. Učil/a jsem se jen málo. Doma jsem pracoval/a s rodiči na (= im) zahradě. Večer jsem psal/a úkoly. Usnul/a jsem ve 22 hodin Příčestí minulé u silných (nepravidelných) sloves Klíčová slova: změna kmenové samohlásky, změna kmenové souhlásky Příčestí minulé silných sloves se tvoří zčásti jinak než příčestí minulé sloves slabých. Budeme pracovat podle stejné filozofie s pomocnými slovesy. Předpona ge- i s pravidly pro používání zůstává stejná. Liší se však koncovka (silná slovesa mají stejnou koncovku jako infinitiv) a někdy i tvar slovesného kmene. V zásadě rozlišujeme slovesa, u kterých se kmen měnit nebude a ta, u kterých se změní kmenová samohláska, nebo dokonce kmen celý. Slovesa s příčestím minulým, u kterých se nemění kmen. Slovesa s příčestím minulým, u kterých se mění kmen.

6 Kommen gekommen schreiben geschrieben Lesen gelesen gehen gegangen Jak jsme si řekli už v úvodu, jsou pravidla pro tvoření příčestí minulého u silných sloves natolik komplikovaná, že se vyplatí tyto tvary naučit. Seznam silných sloves je k dispozici skoro v každém slovníku či učebnici. Kdo upřednostňuje elektronickou výuku, může se podívat např. na následující stránku: Příčestí minulé u smíšených sloves Klíčová slova: změna kmenové samohlásky, změna kmenové souhlásky Smíšená slovesa představují přechod mezi slabými a silnými slovesy. Příčestí minulé přebírá ze silných sloves změnu kmenové samohlásky na a- (případně i souhlásky) a ze sloves slabých koncovku t. Smíšených sloves není mnoho, a tak si můžeme všechna najednou lehce osvojit. Pro naše účely si je rozdělíme do dvou skupin: první skupinu reprezentují slovesa kennen (znát), nennen (pojmenovat, nazvat), rennen (běžet), brennen (pálit, hořet) ge + ke(+a)nnen + t = gekannt Vytvořte samostatně příčestí minulé u ostatních sloves z této skupiny. do druhé skupiny řadíme slovesa bringen (přinést) a denken (myslet) ge + denk(+ach)en + t = gedacht ge + bring(+ach)en + t = gebracht Přeložte: Celý dům při požáru shořel. Přinesli jsme sešity na kontrolu. Myslela na včerejší přednášku Příčestí minulé u pomocných sloves

7 Pomocná slovesa sice v perfektu nejsou právě frekventovaná, ale vzhledem k jejich výskytu v bavorské a rakouské němčině je zde přece zmíníme. Platí ovšem, že v běžném jazykovém projevu zde budeme upřednostňovat préteritum, jehož použití bude věnována třetí kapitola této studijní opory. Sloveso haben (mít) sein (být) werden (stát se) 1. osoba perfekta Ich habe ( ) gehabt. Ich bin ( ) gewesen. Ich bin ( ) geworden Příčestí minulé u způsobových sloves Perfektum způsobových sloves vzhledem ke své komplikovanější struktuře a poměrně řídkému používání není součástí penza znalostí, které se předpokládá na úrovni B1. Proto se mu v našem výkladu nebudeme věnovat. Co se týká vyjádření minulosti u způsobových sloves, odkazuji stejně jako u sloves pomocných na následující třetí kapitolu studijní opory. 3. Závěr Společně jsme se seznámili se zásadami tvoření a použití perfekta pro vyjádření minulosti. Zabývali jsme se zejména problematikou slabých silných a smíšených sloves, která se v praxi objevují nejčastěji. Seznámili jsme se také se strukturou tázací a oznamovací věty v perfektu. Pro další upevnění této látky je potřebné soustavné procvičování, které sice může vypadat nezáživně, ale věřím, že většina z Vás si nakonec tuto látku oblíbí. 4. Korespondenční úkol 5. Literatura Na závěr prosím o odeslání korespondenčního úkolu na Napište v perfektu, jak jste strávili poslední víkend. Rozsah úlohy je vět. Pokud máte chuť perfektum cvičit, doporučuji následovat uvedený odkaz, který Vás dovede i k řadě dalších cvičení. Aufdersrasse, H. Themen aktuell-übungen. [Citace: ]

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály německého jazyka s využitím programu ActivInspire

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ Kateřina Jeřábková, Jana Hatašová Anotace: V pojednání se zabýváme problematikou výuky cizích jazyků u žáků a studentů se sluchovým postižením. Toto téma se

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk

Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracovala: Mgr.Michaela Grimm TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Eva Höflerová Ostrava 2011 Recenze: doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. Název: Elektronický učební text Autor: Eva Höflerová Vydání:

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením Ing. Jaroslav Krajča Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vytvořit výukové materiály pro tvorbu

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI (nejen) Uč í me se česky UČEBNICE ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI Anna Cícha Hronová Barbora Štindlová textová část učebnice manuál pro učitele a rodiče výklad gramatiky v českém znakovém jazyce interaktivní

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště Kmenový obor 2651H Elektrikář Učební obor 26 51-H/01

Více

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz Metodická příručka k testům Zkoušej.cz V českém vzdělávacím systému hraje stále významnější úlohu testování. Didaktický test je podstatnou součástí společné části maturitní zkoušky, formou testů probíhá

Více