Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a ruský jazyk. Prostřednictvím dalšího cizího jazyka dosáhne žák úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cizí jazyk užívá žák jako nástroj k navazování kontaktů a ke komunikaci v rámci Evropského společenství i mimo něj. Podá základní informace o sobě a své rodině. Klade otázky k získání informací (popis cesty, ceny zboží apod.) Vede konverzaci na známé téma s minimem neznámých výrazů realizovanou srozumitelně a pomalým tempem. Při osobním kontaktu využívá veškeré paralingvální prostředky. Význam neznámých slovíček odhadne na základě znalosti kontextu. Vyjádří své mínění a přání prostřednictvím základní slovní zásoby. Čte s porozuměním jednoduché texty, vyhledá v nich odpovědi na otázky, nalezne potřebné informace v autentických materiálech. Vyplní základní formuláře, s použitím základního lexika napíše krátká sdělení (osobní a úřední dopis, , sms, pohlednice, pozvánky, přání apod.). Používá dvojjazyčný slovník. Prostřednictvím jazyka pronikne do kultury dané země seznámí se s obyčeji a zvyky dané země a porovná je s našimi. Další cizí jazyk je zařazen do výuky od 7. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně Výchovné a vzdělávací strategie kompetence k učení:vyučující seznámí žáky se strategiemi nácviku receptivních (čtení a poslech) a produktivních (psaní a mluvení) dovedností a naučí žáky tyto strategie využívat předkládá žákům témata, jež je motivují k dalšímu studiu jazyka za účelem prohloubení komunikativní kompetence a rozšíření témat ke komunikaci; žák zjišťuje informace o cílové zemi, porovná naši kulturu s kulturou cílové země (denní zvyklosti, oslavy svátků apod.) kompetence k řešení problémů: vyučující vytváří reálné komunikačních situace, v nichž budou muset žáci reagovat na vzniklý problém (zeptat se na určitou informaci, popsat cestu, poradit...) s využitím známých frází a slovní zásoby kompetence komunikativní:vyučující navozuje reálné komunikační situace navázání kontaktu, zapojení žáků do hovoru, žák formuluje vlastních myšlenek, respektování cizího názoru; rozvíjí kultivovaný ústní a písemný projev, snaží se porozumět i s pomocí nonverbálních prostředků využívá komunikačních technologií ( , chat...) pro navázání kontaktu a následné komunikace s německy mluvícími vrstevníky kompetence sociální a personální: rozvíjí žáci při projektových činnostech rozdělení rolí ve skupině, spolupráce s ostatními členy skupiny; dodržováním pravidel slušného chování a diskuze při komunikace ve dvojici i větší skupině kompetence občanské: žáci rozvíjí při prezentaci vlastních názorů i respektování názorů ostatních kompetence pracovní: využívání moderní technologie pro komunikaci s příslušníky národa cílového jazyka a při vyhledávání informací o cílové zemi Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Německý jazyk 7.ročník Očekávané výstupy Žák: -vyslovuje foneticky správně slova a věty známé slovní zásoby -plynně čte jednoduché texty, -dodržuje slovní a větný akcent u věty jednoduché -v dvojjazyčném slovníku vyhledává význam neznámých slovíček naváže kontakt, představí se sdělí o sobě základní informace (jméno, věk, zájmy) zjistí informace o další osobě klade otázky vyplní formulář s osobními údaji sestaví strukturovaný životopis sdělí ústně i písemně informace o sobě a své rodině hodnotícími adjektivy vyjádří vlastnosti lidí kolem sebe vyjádří přání vysloví názor na danou skutečnost počítá od vede telefonní rozhovor realizovaný pomalým tempem a výraznou výslovností nadiktuje telefonní číslo a je schopen ho zapsat napíše o sobě a své rodině a odešle jej pojmenuje vyučovací předměty sestaví svůj školní rozvrh hodin vyjádří činnosti spojené s jednotlivými vyučovacími hodinami vyjmenuje školní potřeby pojmenuje činnosti spojené s domácností navrhne činnost poděkuje a zdvořile odmítne nabídku 1

2 vyjmenuje německy mluvící země a jejich velká města a ukáže je na mapě ovládá základní slovní zásobu spojenou s tematickým okruhem Vánoce a Velikonoce Učivo Audioorální kurs Písně a básně Abeceda Das ABC Segmentální fonetické jevy Slovní a větný přízvuk Práce s textem Pozdrav. Seznámení se. Představení se. Moje koníčky Tázací věty (W-Fragen) Strukturovaný životopis Moje rodina Přídavná jména Ich möchte Wie findest du? Základní číslovky Telefonování. Škola vyučovací předměty. Rozvrh hodin. Školní potřeby Was machst du zu Hause? Nabídka. Möchtest du? Poděkování. Odmítnutí nabídky. Reálie německy mluvící země, hlavní a velká města. Vánoce. Velikonoce Časování sloves pravidelné + HABEN, SEIN, MÖGEN (podmiň.zp.) Pořádek slov ve větě jednoduché (oznamovací, tázací). Zápor ve větě Nein, nicht, kein Člen určitý a neurčitý v 1.p. Přivlastňovací zájmena. Množné číslo podstatných jmen. Předložky IN, AUS 8.ročník Školní výstupy Žák: vyslovuje foneticky správně slova a věty známé slovní zásoby plynně čte jednoduché texty, dodržuje slovní a větný akcent u věty jednoduché v dvojjazyčném slovníku vyhledává význam neznámých slov na požádání poskytne informaci o časovém údaji (hodina, den) rozumí pokynům, které mu jsou udělovány pošle SMS zprávu omluví se za neúčast nebo za pozdní příchod táže se po příčině pojmenuje základní potraviny vyjádří povolené a zakázané aktivity učiní návrh, přijme a odmítne návrh,umí požádat nakoupí základní potraviny a oblečení zeptá se na cenu zboží, vyjádří cenu, porovná ceny v Kč a popíše, co má daná osoba na sobě za oblečení vyjádří vlastnictví vyjádří aktivity vztahující se k trávení volného času vyjmenuje roční období a pomocí základní slovní zásoby popíše přírodu v jednotlivých ročních obdobích určí, jaké je počasí určí rozdíly mezi trávením Vánoc a Velikonoc v ČR a v německy mluvících zemích Učivo Segmentální fonetické jevy Slovní a větný přízvuk Písně a básně Práce s obtížnějším textem Určování času hodiny, datum, řadové číslovky Rozkazovací způsob 2

3 SMS Omluva; Návrh.Prosba Proč? Warum? Jídlo a pití Časování sloves DÜRFEN, KÖNNEN + větný rámec Nakupování. Peníze. Oblečení Genitiv u vlastních jmen Náš volný čas. Naše koníčky Roční období. Příroda. Počasí Vánoce, Velikonoce 9.ročník Školní výstupy Žák: vyslovuje foneticky správně slova a věty známé slovní zásoby plynně čte jednoduché texty, dodržuje slovní a větný akcent u věty jednoduché popíše svůj denní program orientuje se v jídelním lístku, sám jídelní lístek sestaví popíše odlišnosti ve stravování v Čechách a v Německu ústně i písemně formuluje pozvání na oběd, večeři, oslavu, párty vypráví, jak pomáhá v domácnosti vyjmenuje zvířata a popíše, jak se o ně stará jmenuje základní barvy napíše inzerát, umí v něm vyhledat informace popíše, jak strávil prázdniny vyjádří možnosti cestování napíše pozdrav z prázdnin vyplní ubytovací formulář zamluví si ubytování (prostřednictvím telefonu i u) zeptá se na cestu orientuje se v jízdním řádu, koupí si jízdenku porovná zvyklosti ve slavení Vánoc a Velikonoc v ČR a v Německu v dvojjazyčném slovníku vyhledává význam neznámých slovíček Učivo Segmentální fonetické jevy (např. Ich-Laut, Ach-Laut, Murmelvokal ER, samohlásky - Vokale, přehlásky Umlaute, dvojhlásky Diphtonge ) Slovní a větný přízvuk Písně a básně Můj denní program. Činnosti v domácnosti Časová příslovce Jídelní lístek. Jídlo a pití Pozvání Zvířata Barvy Inzerát Prázdniny. Cestování. Ptáme se na cestu. Jízdní řád Pohled, dopis. Adresa. Ubytování Vánoce. Velikonoce Časování sloves s odlučitelnými předponami Sloveso MÜSSEN + větný rámec Nepřímý pořádek slov ve větě jednoduché Perfektum minulý čas sloves Přivlastňovací zájmena Zájmeno MAN Zdrobněliny Práce s obtížnějším textem 3

4 Vzdělávací předmět: Ruský jazyk 7. ročník Výstupy vyslovuje foneticky správně písmena, slabiky, slova opakuje slova a jednoduché výrazy rozumí jednoduchým textům umí několik říkanek, písniček píše azbukou písmena, slova, jednoduché věty, přepíše tištěný text psacím písmem doplní chybějící písmena v ruských slovech rozumí známým každodenním výrazům, základním frázím a jednoduchým větám představí sebe i další osobu umí se zeptat i odpovědět odkud kdo je, kde bydlí, kolik je mu let pozve někoho na návštěvu, pozvání přijme i odmítne rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje tvoří základní otázky a odpovídá na ně vede jednoduchý telefonický rozhovor zná číslovky v dvojjazyčném slovníku vyhledává význam neznámých slov chápe rozdílnost v udržování tradic Učivozvuková a grafická podoba jazyka,porovnání s českým jazykem základní poučení o přízvuku ilustrace k říkankám i poslechovým textům intonace oznamovacích a tázacích vět pravidla komunikace v běžných situacích představování, pozdravy věta jednoduchá, pořádek slov ve větě pozvání, poděkování, omluva základní gramatické struktury tvorba otázky a záporu telefonování základní číslovky věty typu Kdo je to?, Máš bratra? pád podstatných jmen v oslovení časování sloves v přítomném čase práce s textem, se slovníkem Vánoce, Nový rok, Velikonoce 8. ročník Výstupy vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby rozumí známým každodenním výrazům, základním frázím a jednoduchým větám představí sebe i druhou osobu (kamaráda, členy rodiny) zná základní barvy a čísla vyjadřuje souhlas a nesouhlas rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje tvoří základní otázky a odpoví na ně rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku odpovídá na jednoduché otázky vyhledáním potřebné informace v textu zná hodiny, denní doby, dny v týdnu, roční období napíše jednoduché sdělení i odpověď na sdělení (jednoduchý neformální dopis, , pozdrav z dovolené, pozvánka na oslavu) používá abecední slovník v učebnici i dvojjazyčný slovník sdělí ústně i písemně základní údaje o sobě, o své rodině, kamarádech a běžných každodenních situacích vypráví o sobě, svých zálibách, kamarádech, rodině popisuje svůj denní režim reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace vypráví jednoduchý příběh dokáže ve dvojici reprodukovat přiměřeně obtížný rozhovor zapojí se do jednoduchého rozhovoru na jemu známá témata (rodina, škola, jídlo, dovolená, volný čas, zájmová činnost) 4

5 Učivo technika čtení, slovní zásoba, význam slov v kontextu základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdrav, poděkování věta jednoduchá; pořádek slov ve větě základní gramatické struktury tvorba otázky a záporu typy vět význam slov v kontextu pořádek slov ve větě, jednoduchá sdělení, psaní adresy, blahopřání základní gramatické struktury pozdrav a dopis z prázdnin vyhledávání ve slovníku jednoduchá sdělení domov a rodina, škola volný čas a zájmová činnost jednoduchá sdělení, základní pravidla slovní zásoba, tvoření slov 9. ročník Výstupy vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující z větší části známou slovní zásobu rozumí známým každodenním výrazům, frázím a jednoduchým větám žádá o jednoduchou informaci rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje chápe jednoduché vysvětlení cesty vyjadřuje, co se mu líbí nebo nelíbí, co ho baví a nebaví, souhlas a odmítnutí, co ho bolí rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, vyhledá potřebnou informaci, odpověď na otázku, důležitý údaj používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník, seznamuje se s existencí výkladového slovníku sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích za správného použití základních gramatických struktur vyplní základní údaje do formuláře vyjadřuje svá přání a plány vyjadřuje, co ho zajímá či nezajímá, co se smí a nesmí píše stručný jednoduchý inzerát reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace vede rozhovor na jemu známá témata (rodina, škola, sport, hudba, přátelé) zná typické pamětihodnosti Moskvy a Sankt-Peterburgu Učivo význam slov v kontextu základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování, představení se) věta jednoduchá, pořádek slov ve větě zájmové činnosti, diář plán města, orientace v něm, prohlídka města, pamětihodnosti základní gramatické struktury typy vět práce s textem (časopis, píseň) vyjadřování myšlenky opisem při neznalosti slov oblékání, nákupy, škola, cestování psaní adresy, čtení inzerátu a odpověď na něj zápis do jazykového kurzu jednoduchá sdělení slovní zásoba, tvoření slov jednoduchá sdělení časování sloves, slovesné časy řadové číslovky, datum skloňování osobních zájmen skloňování podstatných jmen vyjadřování vykání pravopis 5

6 Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ANGLICKÉHO JAZYKA Charakteristika předmětu Volitelný předmět Cvičení z anglického jazyka navazuje na předmět Anglický jazyk a umožňuje žákům prohloubit a upevnit jazykové dovednosti a znalosti. Celkově seminář vychází z tematických celků již studovaného cizího jazyka. Hlavní důraz bude kladen na aktuální souběh s tematikou realizovanou v předmětu anglický jazyk. Obsahem předmětu bude především procvičení gramatické struktury a slovní zásoby v kontextu čteného i slyšeného textu. Žáci budou vedeni prostřednictvím analýzy a hledání pravidel k pochopení a uchopení látky a následně k aktivnímu využívání. Prostřednictvím semináře žáci získají ucelenější přehled a orientaci v daném tématu s důrazem na individuální potřeby a preference. Posílení jazykových kompetencí bude využito ke zvýšení jistoty a sebevědomí žáků ve vztahu ke studiu cizího jazyka. Předmět je vyučován jako ekvivalent dalšího cizího jazyku v ročníku 2 hodiny týdně. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: Vede žáky k výběru a využití vhodných způsobů a metod pro efektivní učení Vede žáky k systematickému ukládání informací, k pochopení smyslu a cíle učení Vede žáky k ověřování výsledků, zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace Kompetence k řešení problémů Vede žáky k pochopení problému Vede žáky k umění vyhledat vhodné informace Kompetence komunikativní Komunikuje se žáky na odpovídající úrovni Vede žáky k umění naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat Vede žáky k výstižnému a souvislému projevu, vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky, vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích, ve skupinách Kompetence sociální a personální Žáci spolupracují ve skupině Žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu Žáci jsou vedeni k sebekontrole Hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok, vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti, podněcování žáků k argumentaci Kompetence občanské Vede žáky k respektování názorů ostatních Vede žáky k zodpovědnému rozhodnutí podle dané situace Vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů, k diskusi, k vzájemnému naslouchání Kompetence pracovní Vede žáky k efektivní organizaci jejich práce napomáháním při cestě ke správnému řešení, zohledňováním rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáka Obsah vyučovacího předmětu 7.ROČNÍK VÝSTUPY Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a autentických materiálech Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu Používá dvojjazyčný slovník Foneticky správně reprodukuje text Vyjádří, co dělal v minulosti a na totéž se zeptá Popíše událost probíhající v minulosti, je schopen vyprávět příběh v minulém čase Popíše postup činnosti, porovná činnosti a předměty Popíše svoje plány v budoucnosti Umí popsat průběh aktuální události, popíše denní činnosti, rozliší aktuální a opakující se činnosti Porovná život ve své zemi a anglicky hovořících zemích 6

7 Řekne základní informace o anglofonních zemích Zeptá se na cestu, event. poradí Popíše své problémy, povinnosti, zákazy a povolení, vyjádří radu UČIVO Práce s časopisem Texty z učebnice Doplňkové složitější texty Fonetická cvičení Magnetofonové nahrávky Videonahrávky Dramatizace dialogových situací Vypravování příběhu Minulý čas prostý Nepravidelná slovesa Minulý čas průběhový Stupňování přídavných jmen Zájmena Přítomný průběhový čas pro budoucnost, vazba to be going to Přítomný čas průběhový a prostý Slovní zásoba s tématikou rodina, přátelé, kultura, historie, osobnosti, literatura, bydlení, pracovní příležitosti, oblečení, jídlo a pití slovní zásoba zeměpisných pojmů, výslovnost místních názvů a pojmenování Mapky, orientace ve městě, běžné fráze, předložky Modální slovesa 8.ročník VÝSTUPY aplikuje a rozvíjí požadované výstupy dosažené předchozím studiem rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích mluví o osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či událost vyhledá požadované informace v jednoduchých materiálech rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení UČIVO opakování učiva z předchozích ročníků přítomné časy, minulé časy vyjádření budoucnosti reálie zemí (Londýn), cestování, památky, kultura město orientace ve městě volba povolání, ambice, plány nákupy a móda moderní technologie určité a neurčité členy (názvy míst) zájmena neurčitá předpřítomný čas (používání ever, just, never) modální slovesa minulý čas, used to, had to, could porovnání předpřítomného a minulého času 9. ROČNÍK VÝSTUPY aplikuje a rozvíjí požadované výstupy dosažené předchozím studiem rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích mluví o osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či událost vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech 7

8 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení UČIVO opakování učiva z předchozích ročníků společnost a její problémy zdraví a zdravý životní styl, stravovací návyky, životní prostředí pocity a nálady sport vztažné věty modální slovesa (might, should) slovesné vzory trpný rod podmínkové věty časové věty přídavná jména (-ed / -ing) frázová slovesa 8

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více