Anglický jazyk - 6. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk - 6. ročník"

Transkript

1 Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří 2. a 3. tvar) - rozlišuje stupňování krátkých (1-2 slab.) a dlouhých (2 a více slabičných) přídavných jmen - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá předchozích znalostí Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace - komunikativní - Výchova demokratického občana - používá gramatické jevy Občanská společnost a škola a rozlišuje je v běžné komunikaci Časový harmonogram Evaluace - správně vyjádří stejnou vlastnost dvou věcí či osob rozumí anglickým přirovnáním a připodobněním popíše anglicky zvířata a jejich vlastnosti - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělení práce ve dvojicích, skupinová práce, hry září - říjen Minulý čas slovesa být SLOVNÍ ZÁSOBA: pocity, lidské vlastnosti, - žák správně používá minulý čas slovesa být "to be" ve větě oznamovací kladné - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola 215

2 město - budovy a místa - žák správně tvoří zápor tohoto slovesa - žák správně tvoří otázky se slovesem být v minulosti - komunikativní - vyjádří činnost probíhající v minulosti - používá gramatické jevy v běžné komunikaci, rozumí jejich odlišným výrazům globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy práce ve dvojicích, skupinová práce, hry listopad - prosinec pojmenuje lidské vlastnosti, vyjádří své pocity krátkými větami Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí popíše nejdůležitější budovy a místa v našem městě - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění Minulý čas - slovesa pravidelná SLOVNÍ ZÁSOBA: historie - rytíři, hrady, králové a královny - žák se používá pravidla tvoření minulého času u sloves pravidelných (včetně pravopisných pravidel pro tvoření minulého času) - žák vytvoří větu oznamovací, vytvoří zápor a otázku u sloves pravidelných v minulém čase - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo - komunikativní - vyjádří činnost probíhající v minulosti - používá gramatické jevy v běžné komunikaci, rozumí jejich odlišným výrazům Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá práce ve dvojicích, skupinová práce, hry leden žák stručně pohovoří o historii, době hradů, králů, královen a rytířů Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy 216

3 - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Environmentální výchova - Vztah člověka a prostředí Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, tvorba mediálního sdělěnín Minulý čas - slovesa nepravidelná SLOVNÍ ZÁSOBA: nepravidelná slovesa; povolání - žák užívá nepravidelná slovesa a jejich tvary v minulém čase (tzv. druhý tvar slovesa) žák vyjmenuje a stručně charakterizuje nejznámmnější povolání - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola - žák tvoří věty oznamovací, - komunikativní - zápor a otázky u sloves vyjádří činnost nepravidelných v minulém čase probíhající v minulosti - používá gramatické jevy globálních souvislostech - Evropa a v běžné komunikaci, svět nás zajímá rozumí jejich odlišným - žák popíše svůj denní program Multikulturní výchova - Kulturní výrazům diference, lidské vztahy Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí práce ve dvojicích, skupinová práce, hry únor - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění Měsíce Řadové číslovky Datum SLOVNÍ ZÁSOBA: měsíce, číslovky - žák se seznámí s názvy měsíců a používá je v běžné konverzaci - k učení -operuje se základními čísly - žák vytváří pořadová čísla - komunikativní - používá řadové číslovky a názvy měsíců v běžné komunikaci Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola 217

4 - správně vyjádří datum písemně i ústně - zaznamená pořadová čísla z mluveného slova vyjmenuje i napíše základní číslovky - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění práce ve dvojicích, skupinová práce, hry březen Budoucí čas (Will) SLOVNÍ ZÁSOBA: přání, tázací zájmena - žák tvoří tvoření budoucí čas pomocí "will" - žák tvoří věty oznamovací, zápor a otázky u sloves pravidelných v minulém čase - žák vyjadřuje prosbu/ přání do budoucnosti - žák vytváří návrhy - nabídky pomoci druhým a používá je v běžné komunikaci správně užívá v mluveném i m projevu tázací zájmena - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo - komunikativní - vyjádří činnost probíhající v budoucnosti - používá gramatické jevy v běžné komunikaci, rozumí jejich odlišným výrazům - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - společnost a škola globálních souvislostech - Evropa a Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění práce ve dvojicích, skupinová práce, hry duben - květen 218

5 Plány do budoucnosti - vazba "To be going to" SLOVNÍ ZÁSOBA: prázdniny - žák užívá vazbu "to be going to" - žák tvoří pomocí této vazby do budoucnosti věty oznamovací, záporné a otázky - žák hovoří o svých plánech do budoucnosti žák popíše své plány na prázdniny - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo - komunikativní - vyjádří činnost probíhající v budoucnosti - používá gramatické jevy v běžné komunikaci, rozumí jejich odlišným výrazům Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí práce ve dvojicích, skupinová práce, hry červen - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění 219

6 Anglický jazyk- 7. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Osobní informace Seznámení Rodina Minulý čas prostý (ago) Žádost Zájmena - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích, uvede své osobní informace ústní i písemnou formou - k učení - práce se slovníkem - používá dvojjazyčný slovník - sestaví jednoduché ústní a sdělení, které se týká rodiny, odvodí pravděpodobný význam slov z kontextu, v krátkých nahrávkách o běžných věcech rozpozná důležité informace - k řešení problémů - vyhledává informace k řešení zadaných úkolů - občanské -projevuje pozitivní postoj v rodinných vztazích tématické okruhy: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Komunikace, Poznávání lidí práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody Časový harmonogram září - říjen Evaluace písemný test Volný čas Přítomný čas prostý Přítomný čas průběhový Like+ -ing Going to Spojování vět - používá minulý čas prostý - dokáže požádat - používá zájmena osobní, přivlastňovací - čte text přiměřeného rozsahu nahlas a foneticky správně, vysvětlí obsah jednoduchého sdělení, vyhledá jednoduché informace, odhadne význam nových slov z kontextu - komunikativní - vyjadřuje se výstižně - k učení - uvádí informace do souvislostí tématický okruh: Osobnostní rozvoj - Kreativita, Sociální rozvoj - Komunikace 220

7 - používá přítomné časy, věty s "like + - ing" a "going to" - k řešení problému - vyhledává informace vhodné k řešení zadaných problémů - vysvětlí, co má rád, vyjmenuje - komunikativní - formuluje své myšlenky v logickém sledu globálních souvislostech - tématický okruh: Objevujeme Evropu a svět práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody listopadprosinec písemný test, projekt - své výpovědi vhodně spojuje do vět přispívá k diskuzi ve - občanské - respektuje naše tradice Svět v budoucnu Will pro budoucnost, nabídku, rozhodnutí Čas a místo (příběhy) - čte text přiměřeného rozsahu nahlas a foneticky správně, vyhledá odpovědi na otázky v textu, vysvětlí obsah jednoduchého sdělení, sestaví jednoduché sdělení, které se týká budoucnosti - užívá budoucí čas s "will" pro vyjádření budoucnosti, pro nabídku a rozhodnutí - přeloží jednoduchou promluvu, vyhledá odpovědi na otázky v textu, jednoduše reaguje na výpověď jiného mluvčího, vypráví krátké příběhy, kde popisuje místo a udává čas - k učení - uvádí věci do souvislostí a propojuje do širších celků - k řešení problémů - volí vhodné způsoby řešení - komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky zapojuje se do diskuse ve - občanské - respektuje a váží si práce významných vynálezců tématické okruhy: Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace, Poznávání lidí práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody leden- únor písemný test 221

8 Kanada Minulý čas prostý Minulý čas průběhový Londýn Žádost o vysvětlení cesty k určitému místu, pozdrav Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti Sjednání schůzky, oslovení, pozdrav, rozloučení, setkání Stupňování příd. jmen - čte text přiměřeného rozsahu nahlas, plynule foneticky správně, odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu, sestaví jednoduché sdělení, které se týká ČR, Kanady nebo jiné země nebo popíše nějakou nehodu - užívá minulý čas prostý a průběhový - porozumí jednoduché a zřetelně vyslovované konverzaci, odpovídá na otázky k textu, čte přiměřený text plynule a foneticky správně, reprodukuje přiměřeně obtížný text - s pomocí mapy nebo plánku se zeptá na cestu nebo poradí někomu jinému, pohovoří o Londýně, napíše krátký text o Londýně - vyjádří budoucnost přítomným časem průběhovým - používá obraty, kterými se sjednává schůzka a setkání, pozdraví, osloví danou osobu, rozloučí se, vede rozhovor při běžném setkání - správně používá příslušné stupně přídavných jmen - k řešení problému - vyhledává informace vhodné k řešení problému účinně se zapojuje do práce, pomáhá slabším spolužákům Multikulturní výchova - tématický okruh: Multikulturalita - k učení - operuje s obecně užívanými tématické okruhy: Osobnostní termíny a uvádí věci do rozvoj - Rozvoj schopností souvislostí, propojuje do poznávání, Sociální rozvoj - širších celků Komunikace, Poznávání lidí - k řešení problémů - vyhledává informace k řešení zadaných úkolů přispívá k diskuzi ve - občanské - projevuje pozitivní vtzah ke kulturnímu dědictví globálních souvislostech - tématický okruh: Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - tématický okruh: Multikulturalita globálních souvislostech - tématický okruh: Objevujeme Evropu a svět práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody březen- duben květen- červen písemný test, projekt písemný test 222

9 Anglický jazyk - 8. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Film Návrh a rozhodnutí (souhlas, nesouhlas) New York Předpřítomný čas - rozumí obsahu jednoduchého textu, odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu - dokáže vyjádřit návrh a rozhodnutí, vyjádří souhlas a nesouhlas - sestaví jednoduchý text o městě, o New Yorku, o filmu - tvoří věty v předpřítomném čase - k učení- pracuje se slovníky a dalšími studijními materiály - k řešení problému - volí vhodné způsoby řešení - sociální a personálníúčinně se zapojuje do práce skupiny - občanké- projevuje pozitivní postoj k rodišti tématické okruhy: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace Mediální výchova - tématický okruh: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení rozhovor, netradiční metody Časový harmonogram září- říjen Evaluace písemný test, project Škola Rada, poděkování, prosba "Must", "have to", "can", "should" - rozumí obsahu jednoduchého textu, dokáže ho reprodukovat, vyhledá odpovědi na otázky, odhadne význam nových slov z kontextu, používá autentické materiály - užívá obraty pro vyjádření rady, poděkování, prosby, sestaví krátký text o škole, vede rozhovor o škole - k učení- uvádí informace do souvislostí, operuje s obecně užívanými obraty, občansképrjevuje pozitivní postoj ke kulturnímu dědictví (J.A.Komenský) sociální a personálníúčinně spolupracuje ve tématický okruh: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace globálních souvislostech - tématický okruh: Objevujeme Evropu a svět rozhovor, netradiční metody listopadprosinec písemný test - užívá slovesa "must","have to","can","should", určí význam běžných nápisů - komunikativnívyjadřuje se k řešení problému výstižně 223

10 - k řešení problému: vyhledává informace k řešení zadaných úkolů - k učení- práce se slovníkem, knihami, internetem Tématický okruh - Věřtenevěřte (rekordy, sny) Předpřítomný čas (ever, never) Velké číslovky Významné osobnosti - čte text přiměřeného rozsahu nahlas, plynule a foneticky správně, vyhledá odpovědi na otázky, porozumí jednoduché konverzaci, vyžádá si jednoduché informace - používá předpřítomný čas prostý( užívá ever, never) - používá velké číslovky - reprodukuje přiměřeně obtížný text,sestaví jednoduché sdělení (ústní,)o rekordech, slavných lidech, významných osobnostech nebo problémech mezi teenagery a jejich rodiči, vyjádří anglicky svůj sen, používá dvojjazyčný slovník a dalších studijních materiálů - k řešení problému vyhledává informace vhodné k řešení zadaných problémů - sociální a personálnípřispívá k diskuzi ve komunikativní- rozumí různým druhům textů - občanké- projevuje pozitivní postoj ke kulturnímu dědictví tématický okruh: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace globálních souvislostech - tématický okruh: Objevujeme Evropu a svět rozhovor, netradiční metody leden- únor písemný test, project Tématický okruh - Práce Žádost, oslovení, představení, rozloučení - čte text přiměřeného rozsahu nahlas, plynule a foneticky správně, rozumí inzerátům o práci, popisuje pracovní činnosti různých profesí - k učení - práce se slovníkem, uvádí tématický okruh: Osobnostní rozvoj - informace do souvislostí Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace 224

11 Přítomné časy - sestaví žádost o brigádu, Hovorový jazyk použije správné oslovení, představení, rozloučení - používá přítomné časy a statická slovesa, zapojuje se do diskuze - k řešení problémů vyhledává informace rozhovor, netradiční metody březen-duben písemný test - používá hovorový jazyk v krátkých rozhovorech - komunikativní - vyjadřuje se výstižně - občanské- projevuje pozitvní postoj k práci druhých Oblečení a styl "Too-enough" Předpřítomný čas - porozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě, vyhledá informace v textu, odvodí pravděpodobný význam slov z kontextu, sestaví jednoduché sdělení, používá hovorový jazyk v krátkých rozhovorech, jednoduchým způsobem se domluví v obchodě, popíše oblečení a řekne si o něj v obchodě, krátce popíše vybraný módní styl - k učení - práce se slovníkem a dalšími studijními materiály účinně se zapojuje do práce ve, k řešení problémů - vyhledává informace k řešení problémů tématický okruh: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace Mediální výchova - tématický okruh: Práce v realizačním týmu globálních souvislostech - tematický okruh: Evropa a svět nás zajímají rozhovor, netradiční metody květen-červen písemný test, project - používá předpřítomný čas - komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky 225

12 Anglický jazyk - 9. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Život v minulosti Minulé časy Způsobová slovesa v minulém čase Zdraví a tělesná kondice Způsobová slovesa v budoucím čase "Should - shouldn't" - vyhledá informace v textu - k učení - osvojování si nové slovní zásoby - rozlišuje dokončené a nedokončené děje v minulosti, vytvoří krátký text o životě v minulosti, stručně o životě v minulosti pohovoří - rozumí popisu různých vynálezů - popisuje věci (vzhled, materiál, k čemu slouží) rozhovory, vystupování v různých společenských rolích - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu - občanská -ochrana zdraví - k řešení problémů - užívá minulé časy a způsobová projekty, pracovní - slovesa v minulém čase orientuje se v - rozumí rozhovoru u lékaře - k učení - osvojování si nové slovní zásoby - vyhledá informace v textu - složení stravy, zdraví a tělesná kondice rozhovory, vystupování v různých společenských rolích Enviromentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí Multikulturní výchova - Lidské vztahy, Kulturní diference rozhovor, hry Časový harmonogram září - říjen Evaluace, ústní - popíše své stravovací návyky - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu rozhovor, hry listopad, ústní - při konverzaci dokáže poradit a zeptat se na radu - občanská -ochrana zdraví 226

13 užívá způsobová slovesa v budoucím čase - Shouldshouldn t - pracovní, k řešení problémů - projekty Pocity a vjemy Slovesa smyslového vnímání Přídavná jména - rozumí popisu osobnosti - k učení - osvojování si nové slovní zásoby - popisuje své smyslové vjemy a zážitky rozhovory, vystupování v různých společenských rolích Sociální rozvoj - Komunikace, Morální rozvoj - Hodnoty, postoje a praktická etika - při vyjadřování používá vhodná přídavná jména, používá slovesa smyslového vnímání - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu rozhovor, hry prosinec - leden, ústní Sláva a štěstí Předpřítomný čas Minulý čas - zeptá se na pocity jiné osoby - občanská -ochrana zdraví - pracovní, k řešení problémů - projekty - popisuje povolání slavných lidí - rozumí rozhovorům v TV soutěži - k učení - osvojování si nové slovní zásoby rozhovory, vystupování v různých společenských rolích Sociální rozvoj - Komunikace, Morální rozvoj - Hodnoty, postoje a praktická etika - sestaví věty o změnách v životě - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu rozhovor, hry únor - březen, ústní - samostatně zpracuje projekt na téma biografie - občanská -ochrana zdraví správně tvoří a používá předpřítomný čas a minulý čas - pracovní, k řešení problémů - projekty 227

14 Přátelé a spolupráce "So do I - Nor do I" - čte foneticky správně texty k danému tématu - k učení - osvojování si nové slovní zásoby - osvojuje si frázová slovesa, rozhovory, vystupování v různých společenských rolích Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát - vyjadřuje souhlas či nesouhlas s daným tvrzením - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu rozhovor, hry duben, ústní - reaguje na úspěch či neúspěch jiné osoby, představí své přátele a pohovoří o nich, vede rozhovor s přítelem - občanská -ochrana zdraví - pracovní, k řešení problémů - projekty Náš svět; počasí Trpný rod "Might" - čte foneticky správně texty k danému tématu - používá trpný rod, Might, krátce pohovoří na téma Náš svět, vyhledá v tisku krátký text na toto téma a přeloží ho do angličtiny - k učení - osvojování si nové slovní zásoby rozhovory, vystupování v různých společenských rolích - rozumí předpovědi počasí - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu Environmentální výchova - tématický okruh - Ekosystémy rozhovor, hry květen - červen, ústní - popisuje počasí v různých ročních obdobích - občanská -ochrana zdraví - pracovní, k řešení problémů - projekty 228

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více