Anglický jazyk - 6. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk - 6. ročník"

Transkript

1 Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří 2. a 3. tvar) - rozlišuje stupňování krátkých (1-2 slab.) a dlouhých (2 a více slabičných) přídavných jmen - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá předchozích znalostí Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace - komunikativní - Výchova demokratického občana - používá gramatické jevy Občanská společnost a škola a rozlišuje je v běžné komunikaci Časový harmonogram Evaluace - správně vyjádří stejnou vlastnost dvou věcí či osob rozumí anglickým přirovnáním a připodobněním popíše anglicky zvířata a jejich vlastnosti - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělení práce ve dvojicích, skupinová práce, hry září - říjen Minulý čas slovesa být SLOVNÍ ZÁSOBA: pocity, lidské vlastnosti, - žák správně používá minulý čas slovesa být "to be" ve větě oznamovací kladné - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola 215

2 město - budovy a místa - žák správně tvoří zápor tohoto slovesa - žák správně tvoří otázky se slovesem být v minulosti - komunikativní - vyjádří činnost probíhající v minulosti - používá gramatické jevy v běžné komunikaci, rozumí jejich odlišným výrazům globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy práce ve dvojicích, skupinová práce, hry listopad - prosinec pojmenuje lidské vlastnosti, vyjádří své pocity krátkými větami Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí popíše nejdůležitější budovy a místa v našem městě - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění Minulý čas - slovesa pravidelná SLOVNÍ ZÁSOBA: historie - rytíři, hrady, králové a královny - žák se používá pravidla tvoření minulého času u sloves pravidelných (včetně pravopisných pravidel pro tvoření minulého času) - žák vytvoří větu oznamovací, vytvoří zápor a otázku u sloves pravidelných v minulém čase - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo - komunikativní - vyjádří činnost probíhající v minulosti - používá gramatické jevy v běžné komunikaci, rozumí jejich odlišným výrazům Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá práce ve dvojicích, skupinová práce, hry leden žák stručně pohovoří o historii, době hradů, králů, královen a rytířů Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy 216

3 - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Environmentální výchova - Vztah člověka a prostředí Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, tvorba mediálního sdělěnín Minulý čas - slovesa nepravidelná SLOVNÍ ZÁSOBA: nepravidelná slovesa; povolání - žák užívá nepravidelná slovesa a jejich tvary v minulém čase (tzv. druhý tvar slovesa) žák vyjmenuje a stručně charakterizuje nejznámmnější povolání - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola - žák tvoří věty oznamovací, - komunikativní - zápor a otázky u sloves vyjádří činnost nepravidelných v minulém čase probíhající v minulosti - používá gramatické jevy globálních souvislostech - Evropa a v běžné komunikaci, svět nás zajímá rozumí jejich odlišným - žák popíše svůj denní program Multikulturní výchova - Kulturní výrazům diference, lidské vztahy Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí práce ve dvojicích, skupinová práce, hry únor - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění Měsíce Řadové číslovky Datum SLOVNÍ ZÁSOBA: měsíce, číslovky - žák se seznámí s názvy měsíců a používá je v běžné konverzaci - k učení -operuje se základními čísly - žák vytváří pořadová čísla - komunikativní - používá řadové číslovky a názvy měsíců v běžné komunikaci Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola 217

4 - správně vyjádří datum písemně i ústně - zaznamená pořadová čísla z mluveného slova vyjmenuje i napíše základní číslovky - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění práce ve dvojicích, skupinová práce, hry březen Budoucí čas (Will) SLOVNÍ ZÁSOBA: přání, tázací zájmena - žák tvoří tvoření budoucí čas pomocí "will" - žák tvoří věty oznamovací, zápor a otázky u sloves pravidelných v minulém čase - žák vyjadřuje prosbu/ přání do budoucnosti - žák vytváří návrhy - nabídky pomoci druhým a používá je v běžné komunikaci správně užívá v mluveném i m projevu tázací zájmena - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo - komunikativní - vyjádří činnost probíhající v budoucnosti - používá gramatické jevy v běžné komunikaci, rozumí jejich odlišným výrazům - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - společnost a škola globálních souvislostech - Evropa a Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění práce ve dvojicích, skupinová práce, hry duben - květen 218

5 Plány do budoucnosti - vazba "To be going to" SLOVNÍ ZÁSOBA: prázdniny - žák užívá vazbu "to be going to" - žák tvoří pomocí této vazby do budoucnosti věty oznamovací, záporné a otázky - žák hovoří o svých plánech do budoucnosti žák popíše své plány na prázdniny - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo - komunikativní - vyjádří činnost probíhající v budoucnosti - používá gramatické jevy v běžné komunikaci, rozumí jejich odlišným výrazům Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí práce ve dvojicích, skupinová práce, hry červen - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění 219

6 Anglický jazyk- 7. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Osobní informace Seznámení Rodina Minulý čas prostý (ago) Žádost Zájmena - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích, uvede své osobní informace ústní i písemnou formou - k učení - práce se slovníkem - používá dvojjazyčný slovník - sestaví jednoduché ústní a sdělení, které se týká rodiny, odvodí pravděpodobný význam slov z kontextu, v krátkých nahrávkách o běžných věcech rozpozná důležité informace - k řešení problémů - vyhledává informace k řešení zadaných úkolů - občanské -projevuje pozitivní postoj v rodinných vztazích tématické okruhy: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Komunikace, Poznávání lidí práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody Časový harmonogram září - říjen Evaluace písemný test Volný čas Přítomný čas prostý Přítomný čas průběhový Like+ -ing Going to Spojování vět - používá minulý čas prostý - dokáže požádat - používá zájmena osobní, přivlastňovací - čte text přiměřeného rozsahu nahlas a foneticky správně, vysvětlí obsah jednoduchého sdělení, vyhledá jednoduché informace, odhadne význam nových slov z kontextu - komunikativní - vyjadřuje se výstižně - k učení - uvádí informace do souvislostí tématický okruh: Osobnostní rozvoj - Kreativita, Sociální rozvoj - Komunikace 220

7 - používá přítomné časy, věty s "like + - ing" a "going to" - k řešení problému - vyhledává informace vhodné k řešení zadaných problémů - vysvětlí, co má rád, vyjmenuje - komunikativní - formuluje své myšlenky v logickém sledu globálních souvislostech - tématický okruh: Objevujeme Evropu a svět práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody listopadprosinec písemný test, projekt - své výpovědi vhodně spojuje do vět přispívá k diskuzi ve - občanské - respektuje naše tradice Svět v budoucnu Will pro budoucnost, nabídku, rozhodnutí Čas a místo (příběhy) - čte text přiměřeného rozsahu nahlas a foneticky správně, vyhledá odpovědi na otázky v textu, vysvětlí obsah jednoduchého sdělení, sestaví jednoduché sdělení, které se týká budoucnosti - užívá budoucí čas s "will" pro vyjádření budoucnosti, pro nabídku a rozhodnutí - přeloží jednoduchou promluvu, vyhledá odpovědi na otázky v textu, jednoduše reaguje na výpověď jiného mluvčího, vypráví krátké příběhy, kde popisuje místo a udává čas - k učení - uvádí věci do souvislostí a propojuje do širších celků - k řešení problémů - volí vhodné způsoby řešení - komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky zapojuje se do diskuse ve - občanské - respektuje a váží si práce významných vynálezců tématické okruhy: Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace, Poznávání lidí práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody leden- únor písemný test 221

8 Kanada Minulý čas prostý Minulý čas průběhový Londýn Žádost o vysvětlení cesty k určitému místu, pozdrav Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti Sjednání schůzky, oslovení, pozdrav, rozloučení, setkání Stupňování příd. jmen - čte text přiměřeného rozsahu nahlas, plynule foneticky správně, odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu, sestaví jednoduché sdělení, které se týká ČR, Kanady nebo jiné země nebo popíše nějakou nehodu - užívá minulý čas prostý a průběhový - porozumí jednoduché a zřetelně vyslovované konverzaci, odpovídá na otázky k textu, čte přiměřený text plynule a foneticky správně, reprodukuje přiměřeně obtížný text - s pomocí mapy nebo plánku se zeptá na cestu nebo poradí někomu jinému, pohovoří o Londýně, napíše krátký text o Londýně - vyjádří budoucnost přítomným časem průběhovým - používá obraty, kterými se sjednává schůzka a setkání, pozdraví, osloví danou osobu, rozloučí se, vede rozhovor při běžném setkání - správně používá příslušné stupně přídavných jmen - k řešení problému - vyhledává informace vhodné k řešení problému účinně se zapojuje do práce, pomáhá slabším spolužákům Multikulturní výchova - tématický okruh: Multikulturalita - k učení - operuje s obecně užívanými tématické okruhy: Osobnostní termíny a uvádí věci do rozvoj - Rozvoj schopností souvislostí, propojuje do poznávání, Sociální rozvoj - širších celků Komunikace, Poznávání lidí - k řešení problémů - vyhledává informace k řešení zadaných úkolů přispívá k diskuzi ve - občanské - projevuje pozitivní vtzah ke kulturnímu dědictví globálních souvislostech - tématický okruh: Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - tématický okruh: Multikulturalita globálních souvislostech - tématický okruh: Objevujeme Evropu a svět práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody březen- duben květen- červen písemný test, projekt písemný test 222

9 Anglický jazyk - 8. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Film Návrh a rozhodnutí (souhlas, nesouhlas) New York Předpřítomný čas - rozumí obsahu jednoduchého textu, odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu - dokáže vyjádřit návrh a rozhodnutí, vyjádří souhlas a nesouhlas - sestaví jednoduchý text o městě, o New Yorku, o filmu - tvoří věty v předpřítomném čase - k učení- pracuje se slovníky a dalšími studijními materiály - k řešení problému - volí vhodné způsoby řešení - sociální a personálníúčinně se zapojuje do práce skupiny - občanké- projevuje pozitivní postoj k rodišti tématické okruhy: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace Mediální výchova - tématický okruh: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení rozhovor, netradiční metody Časový harmonogram září- říjen Evaluace písemný test, project Škola Rada, poděkování, prosba "Must", "have to", "can", "should" - rozumí obsahu jednoduchého textu, dokáže ho reprodukovat, vyhledá odpovědi na otázky, odhadne význam nových slov z kontextu, používá autentické materiály - užívá obraty pro vyjádření rady, poděkování, prosby, sestaví krátký text o škole, vede rozhovor o škole - k učení- uvádí informace do souvislostí, operuje s obecně užívanými obraty, občansképrjevuje pozitivní postoj ke kulturnímu dědictví (J.A.Komenský) sociální a personálníúčinně spolupracuje ve tématický okruh: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace globálních souvislostech - tématický okruh: Objevujeme Evropu a svět rozhovor, netradiční metody listopadprosinec písemný test - užívá slovesa "must","have to","can","should", určí význam běžných nápisů - komunikativnívyjadřuje se k řešení problému výstižně 223

10 - k řešení problému: vyhledává informace k řešení zadaných úkolů - k učení- práce se slovníkem, knihami, internetem Tématický okruh - Věřtenevěřte (rekordy, sny) Předpřítomný čas (ever, never) Velké číslovky Významné osobnosti - čte text přiměřeného rozsahu nahlas, plynule a foneticky správně, vyhledá odpovědi na otázky, porozumí jednoduché konverzaci, vyžádá si jednoduché informace - používá předpřítomný čas prostý( užívá ever, never) - používá velké číslovky - reprodukuje přiměřeně obtížný text,sestaví jednoduché sdělení (ústní,)o rekordech, slavných lidech, významných osobnostech nebo problémech mezi teenagery a jejich rodiči, vyjádří anglicky svůj sen, používá dvojjazyčný slovník a dalších studijních materiálů - k řešení problému vyhledává informace vhodné k řešení zadaných problémů - sociální a personálnípřispívá k diskuzi ve komunikativní- rozumí různým druhům textů - občanké- projevuje pozitivní postoj ke kulturnímu dědictví tématický okruh: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace globálních souvislostech - tématický okruh: Objevujeme Evropu a svět rozhovor, netradiční metody leden- únor písemný test, project Tématický okruh - Práce Žádost, oslovení, představení, rozloučení - čte text přiměřeného rozsahu nahlas, plynule a foneticky správně, rozumí inzerátům o práci, popisuje pracovní činnosti různých profesí - k učení - práce se slovníkem, uvádí tématický okruh: Osobnostní rozvoj - informace do souvislostí Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace 224

11 Přítomné časy - sestaví žádost o brigádu, Hovorový jazyk použije správné oslovení, představení, rozloučení - používá přítomné časy a statická slovesa, zapojuje se do diskuze - k řešení problémů vyhledává informace rozhovor, netradiční metody březen-duben písemný test - používá hovorový jazyk v krátkých rozhovorech - komunikativní - vyjadřuje se výstižně - občanské- projevuje pozitvní postoj k práci druhých Oblečení a styl "Too-enough" Předpřítomný čas - porozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě, vyhledá informace v textu, odvodí pravděpodobný význam slov z kontextu, sestaví jednoduché sdělení, používá hovorový jazyk v krátkých rozhovorech, jednoduchým způsobem se domluví v obchodě, popíše oblečení a řekne si o něj v obchodě, krátce popíše vybraný módní styl - k učení - práce se slovníkem a dalšími studijními materiály účinně se zapojuje do práce ve, k řešení problémů - vyhledává informace k řešení problémů tématický okruh: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace Mediální výchova - tématický okruh: Práce v realizačním týmu globálních souvislostech - tematický okruh: Evropa a svět nás zajímají rozhovor, netradiční metody květen-červen písemný test, project - používá předpřítomný čas - komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky 225

12 Anglický jazyk - 9. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Život v minulosti Minulé časy Způsobová slovesa v minulém čase Zdraví a tělesná kondice Způsobová slovesa v budoucím čase "Should - shouldn't" - vyhledá informace v textu - k učení - osvojování si nové slovní zásoby - rozlišuje dokončené a nedokončené děje v minulosti, vytvoří krátký text o životě v minulosti, stručně o životě v minulosti pohovoří - rozumí popisu různých vynálezů - popisuje věci (vzhled, materiál, k čemu slouží) rozhovory, vystupování v různých společenských rolích - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu - občanská -ochrana zdraví - k řešení problémů - užívá minulé časy a způsobová projekty, pracovní - slovesa v minulém čase orientuje se v - rozumí rozhovoru u lékaře - k učení - osvojování si nové slovní zásoby - vyhledá informace v textu - složení stravy, zdraví a tělesná kondice rozhovory, vystupování v různých společenských rolích Enviromentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí Multikulturní výchova - Lidské vztahy, Kulturní diference rozhovor, hry Časový harmonogram září - říjen Evaluace, ústní - popíše své stravovací návyky - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu rozhovor, hry listopad, ústní - při konverzaci dokáže poradit a zeptat se na radu - občanská -ochrana zdraví 226

13 užívá způsobová slovesa v budoucím čase - Shouldshouldn t - pracovní, k řešení problémů - projekty Pocity a vjemy Slovesa smyslového vnímání Přídavná jména - rozumí popisu osobnosti - k učení - osvojování si nové slovní zásoby - popisuje své smyslové vjemy a zážitky rozhovory, vystupování v různých společenských rolích Sociální rozvoj - Komunikace, Morální rozvoj - Hodnoty, postoje a praktická etika - při vyjadřování používá vhodná přídavná jména, používá slovesa smyslového vnímání - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu rozhovor, hry prosinec - leden, ústní Sláva a štěstí Předpřítomný čas Minulý čas - zeptá se na pocity jiné osoby - občanská -ochrana zdraví - pracovní, k řešení problémů - projekty - popisuje povolání slavných lidí - rozumí rozhovorům v TV soutěži - k učení - osvojování si nové slovní zásoby rozhovory, vystupování v různých společenských rolích Sociální rozvoj - Komunikace, Morální rozvoj - Hodnoty, postoje a praktická etika - sestaví věty o změnách v životě - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu rozhovor, hry únor - březen, ústní - samostatně zpracuje projekt na téma biografie - občanská -ochrana zdraví správně tvoří a používá předpřítomný čas a minulý čas - pracovní, k řešení problémů - projekty 227

14 Přátelé a spolupráce "So do I - Nor do I" - čte foneticky správně texty k danému tématu - k učení - osvojování si nové slovní zásoby - osvojuje si frázová slovesa, rozhovory, vystupování v různých společenských rolích Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát - vyjadřuje souhlas či nesouhlas s daným tvrzením - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu rozhovor, hry duben, ústní - reaguje na úspěch či neúspěch jiné osoby, představí své přátele a pohovoří o nich, vede rozhovor s přítelem - občanská -ochrana zdraví - pracovní, k řešení problémů - projekty Náš svět; počasí Trpný rod "Might" - čte foneticky správně texty k danému tématu - používá trpný rod, Might, krátce pohovoří na téma Náš svět, vyhledá v tisku krátký text na toto téma a přeloží ho do angličtiny - k učení - osvojování si nové slovní zásoby rozhovory, vystupování v různých společenských rolích - rozumí předpovědi počasí - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu Environmentální výchova - tématický okruh - Ekosystémy rozhovor, hry květen - červen, ústní - popisuje počasí v různých ročních obdobích - občanská -ochrana zdraví - pracovní, k řešení problémů - projekty 228

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk ,Učební osnovy II Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 123 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy 5.2.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 6. - hovoří o svém domě - rozumí, kde se co ve městě nachází - popíše osoby

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí: Dodatek ŠVP platný od 01. 09. 2014 5.3.1.1 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Ve stále více propojeném světě nabývá výuka jazyka stále většího významu, kromě významu praktického a komunikativního.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 112 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více