Anglický jazyk - 6. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk - 6. ročník"

Transkript

1 Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří 2. a 3. tvar) - rozlišuje stupňování krátkých (1-2 slab.) a dlouhých (2 a více slabičných) přídavných jmen - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá předchozích znalostí Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace - komunikativní - Výchova demokratického občana - používá gramatické jevy Občanská společnost a škola a rozlišuje je v běžné komunikaci Časový harmonogram Evaluace - správně vyjádří stejnou vlastnost dvou věcí či osob rozumí anglickým přirovnáním a připodobněním popíše anglicky zvířata a jejich vlastnosti - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělení práce ve dvojicích, skupinová práce, hry září - říjen Minulý čas slovesa být SLOVNÍ ZÁSOBA: pocity, lidské vlastnosti, - žák správně používá minulý čas slovesa být "to be" ve větě oznamovací kladné - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola 215

2 město - budovy a místa - žák správně tvoří zápor tohoto slovesa - žák správně tvoří otázky se slovesem být v minulosti - komunikativní - vyjádří činnost probíhající v minulosti - používá gramatické jevy v běžné komunikaci, rozumí jejich odlišným výrazům globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy práce ve dvojicích, skupinová práce, hry listopad - prosinec pojmenuje lidské vlastnosti, vyjádří své pocity krátkými větami Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí popíše nejdůležitější budovy a místa v našem městě - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění Minulý čas - slovesa pravidelná SLOVNÍ ZÁSOBA: historie - rytíři, hrady, králové a královny - žák se používá pravidla tvoření minulého času u sloves pravidelných (včetně pravopisných pravidel pro tvoření minulého času) - žák vytvoří větu oznamovací, vytvoří zápor a otázku u sloves pravidelných v minulém čase - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo - komunikativní - vyjádří činnost probíhající v minulosti - používá gramatické jevy v běžné komunikaci, rozumí jejich odlišným výrazům Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá práce ve dvojicích, skupinová práce, hry leden žák stručně pohovoří o historii, době hradů, králů, královen a rytířů Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy 216

3 - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Environmentální výchova - Vztah člověka a prostředí Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, tvorba mediálního sdělěnín Minulý čas - slovesa nepravidelná SLOVNÍ ZÁSOBA: nepravidelná slovesa; povolání - žák užívá nepravidelná slovesa a jejich tvary v minulém čase (tzv. druhý tvar slovesa) žák vyjmenuje a stručně charakterizuje nejznámmnější povolání - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola - žák tvoří věty oznamovací, - komunikativní - zápor a otázky u sloves vyjádří činnost nepravidelných v minulém čase probíhající v minulosti - používá gramatické jevy globálních souvislostech - Evropa a v běžné komunikaci, svět nás zajímá rozumí jejich odlišným - žák popíše svůj denní program Multikulturní výchova - Kulturní výrazům diference, lidské vztahy Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí práce ve dvojicích, skupinová práce, hry únor - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění Měsíce Řadové číslovky Datum SLOVNÍ ZÁSOBA: měsíce, číslovky - žák se seznámí s názvy měsíců a používá je v běžné konverzaci - k učení -operuje se základními čísly - žák vytváří pořadová čísla - komunikativní - používá řadové číslovky a názvy měsíců v běžné komunikaci Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola 217

4 - správně vyjádří datum písemně i ústně - zaznamená pořadová čísla z mluveného slova vyjmenuje i napíše základní číslovky - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění práce ve dvojicích, skupinová práce, hry březen Budoucí čas (Will) SLOVNÍ ZÁSOBA: přání, tázací zájmena - žák tvoří tvoření budoucí čas pomocí "will" - žák tvoří věty oznamovací, zápor a otázky u sloves pravidelných v minulém čase - žák vyjadřuje prosbu/ přání do budoucnosti - žák vytváří návrhy - nabídky pomoci druhým a používá je v běžné komunikaci správně užívá v mluveném i m projevu tázací zájmena - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo - komunikativní - vyjádří činnost probíhající v budoucnosti - používá gramatické jevy v běžné komunikaci, rozumí jejich odlišným výrazům - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - společnost a škola globálních souvislostech - Evropa a Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění práce ve dvojicích, skupinová práce, hry duben - květen 218

5 Plány do budoucnosti - vazba "To be going to" SLOVNÍ ZÁSOBA: prázdniny - žák užívá vazbu "to be going to" - žák tvoří pomocí této vazby do budoucnosti věty oznamovací, záporné a otázky - žák hovoří o svých plánech do budoucnosti žák popíše své plány na prázdniny - k učení -uvádí gramatické jevy do souvislostí, využívá dříve naučené učivo - komunikativní - vyjádří činnost probíhající v budoucnosti - používá gramatické jevy v běžné komunikaci, rozumí jejich odlišným výrazům Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - Kulturní diference, lidské vztahy Enviromentální výchova - Vztah člověka a prostředí práce ve dvojicích, skupinová práce, hry červen - občanské - projevuje potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, Tvorba mediálního sdělění 219

6 Anglický jazyk- 7. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Osobní informace Seznámení Rodina Minulý čas prostý (ago) Žádost Zájmena - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích, uvede své osobní informace ústní i písemnou formou - k učení - práce se slovníkem - používá dvojjazyčný slovník - sestaví jednoduché ústní a sdělení, které se týká rodiny, odvodí pravděpodobný význam slov z kontextu, v krátkých nahrávkách o běžných věcech rozpozná důležité informace - k řešení problémů - vyhledává informace k řešení zadaných úkolů - občanské -projevuje pozitivní postoj v rodinných vztazích tématické okruhy: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Komunikace, Poznávání lidí práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody Časový harmonogram září - říjen Evaluace písemný test Volný čas Přítomný čas prostý Přítomný čas průběhový Like+ -ing Going to Spojování vět - používá minulý čas prostý - dokáže požádat - používá zájmena osobní, přivlastňovací - čte text přiměřeného rozsahu nahlas a foneticky správně, vysvětlí obsah jednoduchého sdělení, vyhledá jednoduché informace, odhadne význam nových slov z kontextu - komunikativní - vyjadřuje se výstižně - k učení - uvádí informace do souvislostí tématický okruh: Osobnostní rozvoj - Kreativita, Sociální rozvoj - Komunikace 220

7 - používá přítomné časy, věty s "like + - ing" a "going to" - k řešení problému - vyhledává informace vhodné k řešení zadaných problémů - vysvětlí, co má rád, vyjmenuje - komunikativní - formuluje své myšlenky v logickém sledu globálních souvislostech - tématický okruh: Objevujeme Evropu a svět práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody listopadprosinec písemný test, projekt - své výpovědi vhodně spojuje do vět přispívá k diskuzi ve - občanské - respektuje naše tradice Svět v budoucnu Will pro budoucnost, nabídku, rozhodnutí Čas a místo (příběhy) - čte text přiměřeného rozsahu nahlas a foneticky správně, vyhledá odpovědi na otázky v textu, vysvětlí obsah jednoduchého sdělení, sestaví jednoduché sdělení, které se týká budoucnosti - užívá budoucí čas s "will" pro vyjádření budoucnosti, pro nabídku a rozhodnutí - přeloží jednoduchou promluvu, vyhledá odpovědi na otázky v textu, jednoduše reaguje na výpověď jiného mluvčího, vypráví krátké příběhy, kde popisuje místo a udává čas - k učení - uvádí věci do souvislostí a propojuje do širších celků - k řešení problémů - volí vhodné způsoby řešení - komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky zapojuje se do diskuse ve - občanské - respektuje a váží si práce významných vynálezců tématické okruhy: Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sociální rozvoj - Komunikace, Poznávání lidí práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody leden- únor písemný test 221

8 Kanada Minulý čas prostý Minulý čas průběhový Londýn Žádost o vysvětlení cesty k určitému místu, pozdrav Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti Sjednání schůzky, oslovení, pozdrav, rozloučení, setkání Stupňování příd. jmen - čte text přiměřeného rozsahu nahlas, plynule foneticky správně, odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu, sestaví jednoduché sdělení, které se týká ČR, Kanady nebo jiné země nebo popíše nějakou nehodu - užívá minulý čas prostý a průběhový - porozumí jednoduché a zřetelně vyslovované konverzaci, odpovídá na otázky k textu, čte přiměřený text plynule a foneticky správně, reprodukuje přiměřeně obtížný text - s pomocí mapy nebo plánku se zeptá na cestu nebo poradí někomu jinému, pohovoří o Londýně, napíše krátký text o Londýně - vyjádří budoucnost přítomným časem průběhovým - používá obraty, kterými se sjednává schůzka a setkání, pozdraví, osloví danou osobu, rozloučí se, vede rozhovor při běžném setkání - správně používá příslušné stupně přídavných jmen - k řešení problému - vyhledává informace vhodné k řešení problému účinně se zapojuje do práce, pomáhá slabším spolužákům Multikulturní výchova - tématický okruh: Multikulturalita - k učení - operuje s obecně užívanými tématické okruhy: Osobnostní termíny a uvádí věci do rozvoj - Rozvoj schopností souvislostí, propojuje do poznávání, Sociální rozvoj - širších celků Komunikace, Poznávání lidí - k řešení problémů - vyhledává informace k řešení zadaných úkolů přispívá k diskuzi ve - občanské - projevuje pozitivní vtzah ke kulturnímu dědictví globálních souvislostech - tématický okruh: Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova - tématický okruh: Multikulturalita globálních souvislostech - tématický okruh: Objevujeme Evropu a svět práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody práce ve dvojicích, rozhovor, netradiční metody březen- duben květen- červen písemný test, projekt písemný test 222

9 Anglický jazyk - 8. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Film Návrh a rozhodnutí (souhlas, nesouhlas) New York Předpřítomný čas - rozumí obsahu jednoduchého textu, odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu - dokáže vyjádřit návrh a rozhodnutí, vyjádří souhlas a nesouhlas - sestaví jednoduchý text o městě, o New Yorku, o filmu - tvoří věty v předpřítomném čase - k učení- pracuje se slovníky a dalšími studijními materiály - k řešení problému - volí vhodné způsoby řešení - sociální a personálníúčinně se zapojuje do práce skupiny - občanké- projevuje pozitivní postoj k rodišti tématické okruhy: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace Mediální výchova - tématický okruh: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení rozhovor, netradiční metody Časový harmonogram září- říjen Evaluace písemný test, project Škola Rada, poděkování, prosba "Must", "have to", "can", "should" - rozumí obsahu jednoduchého textu, dokáže ho reprodukovat, vyhledá odpovědi na otázky, odhadne význam nových slov z kontextu, používá autentické materiály - užívá obraty pro vyjádření rady, poděkování, prosby, sestaví krátký text o škole, vede rozhovor o škole - k učení- uvádí informace do souvislostí, operuje s obecně užívanými obraty, občansképrjevuje pozitivní postoj ke kulturnímu dědictví (J.A.Komenský) sociální a personálníúčinně spolupracuje ve tématický okruh: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace globálních souvislostech - tématický okruh: Objevujeme Evropu a svět rozhovor, netradiční metody listopadprosinec písemný test - užívá slovesa "must","have to","can","should", určí význam běžných nápisů - komunikativnívyjadřuje se k řešení problému výstižně 223

10 - k řešení problému: vyhledává informace k řešení zadaných úkolů - k učení- práce se slovníkem, knihami, internetem Tématický okruh - Věřtenevěřte (rekordy, sny) Předpřítomný čas (ever, never) Velké číslovky Významné osobnosti - čte text přiměřeného rozsahu nahlas, plynule a foneticky správně, vyhledá odpovědi na otázky, porozumí jednoduché konverzaci, vyžádá si jednoduché informace - používá předpřítomný čas prostý( užívá ever, never) - používá velké číslovky - reprodukuje přiměřeně obtížný text,sestaví jednoduché sdělení (ústní,)o rekordech, slavných lidech, významných osobnostech nebo problémech mezi teenagery a jejich rodiči, vyjádří anglicky svůj sen, používá dvojjazyčný slovník a dalších studijních materiálů - k řešení problému vyhledává informace vhodné k řešení zadaných problémů - sociální a personálnípřispívá k diskuzi ve komunikativní- rozumí různým druhům textů - občanké- projevuje pozitivní postoj ke kulturnímu dědictví tématický okruh: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace globálních souvislostech - tématický okruh: Objevujeme Evropu a svět rozhovor, netradiční metody leden- únor písemný test, project Tématický okruh - Práce Žádost, oslovení, představení, rozloučení - čte text přiměřeného rozsahu nahlas, plynule a foneticky správně, rozumí inzerátům o práci, popisuje pracovní činnosti různých profesí - k učení - práce se slovníkem, uvádí tématický okruh: Osobnostní rozvoj - informace do souvislostí Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace 224

11 Přítomné časy - sestaví žádost o brigádu, Hovorový jazyk použije správné oslovení, představení, rozloučení - používá přítomné časy a statická slovesa, zapojuje se do diskuze - k řešení problémů vyhledává informace rozhovor, netradiční metody březen-duben písemný test - používá hovorový jazyk v krátkých rozhovorech - komunikativní - vyjadřuje se výstižně - občanské- projevuje pozitvní postoj k práci druhých Oblečení a styl "Too-enough" Předpřítomný čas - porozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě, vyhledá informace v textu, odvodí pravděpodobný význam slov z kontextu, sestaví jednoduché sdělení, používá hovorový jazyk v krátkých rozhovorech, jednoduchým způsobem se domluví v obchodě, popíše oblečení a řekne si o něj v obchodě, krátce popíše vybraný módní styl - k učení - práce se slovníkem a dalšími studijními materiály účinně se zapojuje do práce ve, k řešení problémů - vyhledává informace k řešení problémů tématický okruh: Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávání lidí, Komunikace Mediální výchova - tématický okruh: Práce v realizačním týmu globálních souvislostech - tematický okruh: Evropa a svět nás zajímají rozhovor, netradiční metody květen-červen písemný test, project - používá předpřítomný čas - komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky 225

12 Anglický jazyk - 9. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Život v minulosti Minulé časy Způsobová slovesa v minulém čase Zdraví a tělesná kondice Způsobová slovesa v budoucím čase "Should - shouldn't" - vyhledá informace v textu - k učení - osvojování si nové slovní zásoby - rozlišuje dokončené a nedokončené děje v minulosti, vytvoří krátký text o životě v minulosti, stručně o životě v minulosti pohovoří - rozumí popisu různých vynálezů - popisuje věci (vzhled, materiál, k čemu slouží) rozhovory, vystupování v různých společenských rolích - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu - občanská -ochrana zdraví - k řešení problémů - užívá minulé časy a způsobová projekty, pracovní - slovesa v minulém čase orientuje se v - rozumí rozhovoru u lékaře - k učení - osvojování si nové slovní zásoby - vyhledá informace v textu - složení stravy, zdraví a tělesná kondice rozhovory, vystupování v různých společenských rolích Enviromentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí Multikulturní výchova - Lidské vztahy, Kulturní diference rozhovor, hry Časový harmonogram září - říjen Evaluace, ústní - popíše své stravovací návyky - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu rozhovor, hry listopad, ústní - při konverzaci dokáže poradit a zeptat se na radu - občanská -ochrana zdraví 226

13 užívá způsobová slovesa v budoucím čase - Shouldshouldn t - pracovní, k řešení problémů - projekty Pocity a vjemy Slovesa smyslového vnímání Přídavná jména - rozumí popisu osobnosti - k učení - osvojování si nové slovní zásoby - popisuje své smyslové vjemy a zážitky rozhovory, vystupování v různých společenských rolích Sociální rozvoj - Komunikace, Morální rozvoj - Hodnoty, postoje a praktická etika - při vyjadřování používá vhodná přídavná jména, používá slovesa smyslového vnímání - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu rozhovor, hry prosinec - leden, ústní Sláva a štěstí Předpřítomný čas Minulý čas - zeptá se na pocity jiné osoby - občanská -ochrana zdraví - pracovní, k řešení problémů - projekty - popisuje povolání slavných lidí - rozumí rozhovorům v TV soutěži - k učení - osvojování si nové slovní zásoby rozhovory, vystupování v různých společenských rolích Sociální rozvoj - Komunikace, Morální rozvoj - Hodnoty, postoje a praktická etika - sestaví věty o změnách v životě - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu rozhovor, hry únor - březen, ústní - samostatně zpracuje projekt na téma biografie - občanská -ochrana zdraví správně tvoří a používá předpřítomný čas a minulý čas - pracovní, k řešení problémů - projekty 227

14 Přátelé a spolupráce "So do I - Nor do I" - čte foneticky správně texty k danému tématu - k učení - osvojování si nové slovní zásoby - osvojuje si frázová slovesa, rozhovory, vystupování v různých společenských rolích Výchova demokratického občana - Občan, občanská společnost a stát - vyjadřuje souhlas či nesouhlas s daným tvrzením - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu rozhovor, hry duben, ústní - reaguje na úspěch či neúspěch jiné osoby, představí své přátele a pohovoří o nich, vede rozhovor s přítelem - občanská -ochrana zdraví - pracovní, k řešení problémů - projekty Náš svět; počasí Trpný rod "Might" - čte foneticky správně texty k danému tématu - používá trpný rod, Might, krátce pohovoří na téma Náš svět, vyhledá v tisku krátký text na toto téma a přeloží ho do angličtiny - k učení - osvojování si nové slovní zásoby rozhovory, vystupování v různých společenských rolích - rozumí předpovědi počasí - komunikativní a ústní vyjadřování k danému tématu Environmentální výchova - tématický okruh - Ekosystémy rozhovor, hry květen - červen, ústní - popisuje počasí v různých ročních obdobích - občanská -ochrana zdraví - pracovní, k řešení problémů - projekty 228

Poznámky: Se změnami učebních plánu se mění i učivo a výstupy anglického jazyka ve třídách/skupinách s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Poznámky: Se změnami učebních plánu se mění i učivo a výstupy anglického jazyka ve třídách/skupinách s rozšířenou výukou anglického jazyka. Poznámky: Ve školním roce 2013/2014 jsme v 1. a 6. ročníku začali s rozšířenou výukou anglického jazyka ve vybraných třídách/skupinách. Disponibilní dotace poskytnutá na druhém stupni výuce anglického

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Poslech s porozuměním - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK. Ruský jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk, Německý

Více

Anglický jazyk

Anglický jazyk 5.1.2 5.1.2 Anglický jazyk ANGLICKÝ JAZYK - 3. ročník 5.1.2/01 Výstupy ŠVP Učivo Průřezová témata, přesahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Žák: osvojí si slovní zásobu v rámci

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

Gramatika. Přítomný čas prostý a průběhový. Minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Gramatika. Přítomný čas prostý a průběhový. Minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět Anglický jazyk 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Gramatika. Minulý čas prostý. Minulý čas průběhový. Předpřítomný čas. Podmínkové věty typ I. Modální slovesa. Vyjadřování budoucnosti

Gramatika. Minulý čas prostý. Minulý čas průběhový. Předpřítomný čas. Podmínkové věty typ I. Modální slovesa. Vyjadřování budoucnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět Anglický jazyk 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Předmět: Konverzace v ruském jazyce

Předmět: Konverzace v ruském jazyce Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v ruském jazyce Vyučovací předmět Konverzace v ruském jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy Druhý cizí jazyk: Anglický jazyk Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Receptivní řečové dovednosti Čte nahlas plynule a foneticky správně texty

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Anglický jazyk - Sekunda

Anglický jazyk - Sekunda - Sekunda Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání

Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně, rozumí obsahu

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je tvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru další cizí jazyk uvedeného v RVP ZV. Žákům je nabízen ve formě povinného předmětu s

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Němčina druhý jazyk

Němčina druhý jazyk 5.1.3 5.1.3 Němčina druhý jazyk DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK 7. ročník 5.1.3/01 RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí významu výuky cizích jazyků v současnosti MKV 25., GM 16. rozumí otázkám a pokynů,

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník

Anglický jazyk pro 9. ročník Anglický jazyk pro 9. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - vymění si základní osobní informace; - utvoří zdvořilou žádost; - čte a sestaví pojednání o rodině (sestaví rodinný rodokmen); - zjistí a poskytne informace o rodině; - rozumí

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, přispívá k chápání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

5. 2. ANGLICKÝ JAZYK

5. 2. ANGLICKÝ JAZYK 5. 2. ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1. Charakteristika předmětu: A. Obsahové vymezení: Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Úspěšnost

Více

Anglický jazyk pro 7. ročník

Anglický jazyk pro 7. ročník Anglický jazyk pro 7. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Španělský jazyk (Šj) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva Návrhy učiva

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Anglický jazyk (Aj) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva Návrhy učiva

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. DNJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Tématický okruh Produktivní řečové dovednosti. Interaktivní řečové dovednosti

Tématický okruh Produktivní řečové dovednosti. Interaktivní řečové dovednosti 8. ročník Očekávaný výstup Dílčí výstup Při tvorbě vnímá rozdíl v použití časů a ústně i písemně předá základní informace o sobě, své rodině a prožitých zážitcích. Tématický okruh Učivo Postupné opakování

Více

zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky fonetický úvod, azbuka, pozdravy

zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky fonetický úvod, azbuka, pozdravy DRJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk ruský jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Francouzský jazyk. Jazykové prostředky. Tematické okruhy. význam. Pravopis. zájmová činnost. projevu ve známých výrazech Gramatické kategorie na

Francouzský jazyk. Jazykové prostředky. Tematické okruhy. význam. Pravopis. zájmová činnost. projevu ve známých výrazech Gramatické kategorie na Francouzský jazyk ročník TÉMA G5 Tematické okruhy zájmová činnost tradice ni službu, informaci jednoduchý argument Porozumění a poslech běžně rozumí známým výrazům a větám se vztahem k osvojovaným tématům;

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 7.ročník učebnice PROJECT III. ( third edition) Vzdělávací obsah 1. lekce - pojmenuje běžné etapy lidského života - rozumí čtenému stručnému popisu života svého vrstevníka - porovná svůj

Více

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 10 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 5. ročník Poslech s porozuměním tematické okruhy: informace o sobě a druhých pozdravy, přivítání, rozloučení (využití Dash & Dot) představí sebe

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Ročník: 5. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Anglický jazyk

Anglický jazyk 5.1.2. Anglický jazyk Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk směřuje: - k objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřských jazykem, - k utváření schopností žáka dorozumět

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení ANGLICKÝ JAZYK A/ Charakteristika vyučovací předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci získají

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 6.ročník. učebnice PROJECT II. ( third edition ) Vzdělávací obsah 1. lekce - - rozliší různé, předem dané informace ve slyšeném textu - vyhledá v krátkém čteném textu osobní údaje - popíše

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: 1. 2. třída Oblast: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Období: 1. a 2. třída Očekávané výstupy Učivo

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Anglický jazyk (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 3 Povinnost (skupina) volitelný (Cizí jazyk) Dotace skupiny 3 8. ročník - dotace: 3, volitelný (Cizí jazyk): 3 Zaměstnání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.1.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k

Více