ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne od hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary"

Transkript

1 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ , IČ (dále jen Družstvo ), která se konala dne od hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary 1. Úvod 1.1. Řízení mimořádné valné hromady 1.2. Přítomnost Do doby zvolení předsedy členské schůze (dále jen ČS ) řídil ČS zmocněnec předsedy družstva Ing. Jiří Veselý (dále jen Řídící ČS ). Členské schůze se podle předloženého seznamu členů a prezenční listiny včetně předložených plných mocí zúčastnilo osobně nebo na základě plné moci 135 členů z celkových 149 členů Družstva. Od začátku členské schůze bylo osobně nebo na základě plné moci přítomno 134 členů, jeden člen se dostavil po hlasování o změně čl stanov (viz čl. 2.3 tohoto zápisu) a již se zúčastnil hlasování o dalších usneseních. Seznam členů Družstva a listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu Existence Družstva Existence Družstva byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddílu Dr, vložka 1934 ze dne pořízeného prostřednictvím internetu Řádné svolání Řídící ČS prohlásil, že ČS byla svolána v souladu se stanovami Družstva a ustanoveními obchodního zákoníku Způsobilost a působnost valné hromady k přijímání rozhodnutí Řídící ČS dále prohlásil, že ČS je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť způsob jejího svolání je v souladu se stanovami a se zákonem a ČS je usnášeníschopná. Působnost ČS přijmout následující rozhodnutí (viz pořad jednání v čl. 2), byla ověřena ze stanov Usnášeníschopnost ČS ČS byla usnášeníschopná, neboť na ČS byla po celou dobu přítomna nadpoloviční většina členů Družstva. 1

2 2. Rozhodnutí ČS 2.1. Seznámení s pořadem jednání Řídící ČS seznámil přítomné s pořadem jednání členské schůze: 1/ Zahájení a volba orgánů členské schůze 2/ Změna stanov družstva 3/ Odvolání předsedy družstva 4/ Volba členů představenstva 5/ Volba členů kontrolní komise 6/ Schválení odměňování členů představenstva a kontrolní komise 7/ Schválení účetní závěrky za rok / Závěr 2.2. Volba funkcionářů MČS Poté Řídící ČS konstatoval, že považuje ČS za zahájenou a přistupuje se k volbě orgánů s tím, že do příslušných funkcí navrhl následující osoby: předseda ČS: zapisovatel: Ing. Jiří Veselý Alexandra Jarošová Nato Řídící ČS přistoupil k hlasování k jednotlivým navrženým osobám do funkcí ČS. O přednesených návrzích bylo hlasováno u každé z navržených osob do příslušných funkcí zvednutím ruky. Pro zvolení Ing. Jiřího Veselého předsedou ČS hlasovaly: 131 hlas, proti návrhu hlasoval jeden hlas, zdržely se dva hlasy. Pro zvolení Alexandry Jarošové zapisovatelem hlasovaly: 131 hlas, proti návrhu nehlasoval nikdo, zdržely se jeden hlas. Řídící ČS konstatoval, že navržené osoby byly zvoleny Změna stanov Družstva Předseda ČS přistoupil k bodu 2 pořadu jednání. Navrhuje se změna stanov tak, že v čl se druhá věta nahrazuje větou: Zápis a jeho přílohy budou vyvěšeny v každém domovním vchodě. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 133 hlasů, proti hlasoval jeden hlas, 2

3 nezdržel se nikdo. Dále byly navrženy tyto změny stanov: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) čl zní: Orgány družstva jsou: (a) členská schůze; (b) představenstvo; (c) kontrolní komise.; čl se vypouští; čl se vypouští; čl druhý odstavec zní: Pro přijetí rozhodnutí ve věcech uvedených v čl (g) těchto je třeba dvou třetin hlasů všech členů družstva.; čl druhý odstavec zní: Přílohu zápisu tvoří listina přítomných a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.; čl. 22 zní: Působnost představenstva.; čl zní: Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou OBChZ nebo stanovami družstva vyhrazeny jinému orgánu družstva.; čl zní: Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Plní usnesení členské schůze a této odpovídá za svoji činnost.; čl zní: Představenstvu zejména přísluší: (a) řídit činnost družstva; (b) rozhodovat o vyloučení člena z družstva; (c) rozhodovat o dalších záležitostech na základě pověření členskou chůzí.; čl. 23 zní: Jednání a rozhodování představenstva čl zní: Ke svolání představenstva je oprávněn každý jeho člen. Pozvánka musí obsahovat program zasedání, datum, čas a místo konání zasedání a musí být doručena poštou, elektronickou poštou nebo jiným vhodným způsobem všem členům představenstva v dostatečném předstihu před konáním zasedání. čl zní: Představenstvo musí být svoláno do deseti dnů ode dne doručení podnětu kontrolní komise předsedovi představenstva. čl zní: Zasedání představenstva řídí předseda představenstva. čl zní: Každému členu představenstva náleží jeden hlas. K přijetí rozhodnutí (usnesení) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. čl zní: Usnesení lze přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové představenstva. čl zní: O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizují zápisy, které podepisuje předseda představenstva, popř. 3

4 zapisovatel určený představenstvem. V zápise z jednání představenstva musí být (a) jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi, přičemž, pokud není prokázáno něco jiného, platí že neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí usnesení, (b) uveden odlišný názor člena představenstva na projednávanou záležitost, pokud o to člen představenstva požádá.; (q) (r) (s) (t) dosavadní čl. 24 se přečíslovává na čl. 28, stejně tak čl až 24.3 se přečíslovávají na 28.1 až 28.3; čl. 24 zní: Složení představenstva; čl zní: Představenstvo volí ze svých členů předsedu. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva, jakož i běžnou činnost družstva.; čl zní: Představenstvo má čtyři členy. Funkční období člena představenstva činí čtyři roky. Opětovná volba není vyloučena. Člen představenstva musí splňovat podmínky stanovené pro výkon této funkce příslušnými ustanoveními OBChZ.; (u) čl zní: Pro členy představenstva platí obdobně ustanovení 193 odst. 2, 194 odst. 2 věta první až pátá a odst. 4 a 7 OBChZ.; (v) (w) (x) (y) (z) dosavadní čl. 25 se přečíslovává na čl. 29, stejně tak čl až 25.3 se přečíslovávají na 29.1 až 29.3; čl zní: Jménem družstva jednají společně předseda představenstva a další člen představenstva nebo společně dva členové představenstva.; dosavadní čl. 26 se přečíslovává na čl. 30, stejně tak čl až 26.3 se přečíslovávají na 30.1 až 30.3; čl. 26 zní: Kontrolní komise; čl zní: Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.; (aa) čl zní: Kontrolní komise má tři členy, přičemž funkční období člena kontrolní komise činí čtyři roky. Opětovná volba není vyloučena. Člen kontrolní komise musí pro splňovat podmínky stanovené pro výkon této funkce příslušnými ustanoveními OBChZ.; (bb) čl zní: Kontrolní komise vykonává svoji působnost v rámci záležitostí, které ji svěřuje OBChZ a/nebo tyto stanovy družstva.; (cc) čl zní: Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu.; (dd) čl zní: Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, kterou mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.; 4

5 (ee) čl zní: Každému členu kontrolní komise náleží jeden hlas. K přijetí rozhodnutí (usnesení) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů kontrolní komise.; (ff) čl zní: Usnesení lze přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové kontrolní komise.; (gg) dosavadní čl. 27 se přečíslovává na čl. 31, stejně tak čl až 27.3 se přečíslovávají na 31.1 až 31.3; (hh) čl. 27 zní: Zákaz konkurence; (ii) (jj) čl zní: Na členy představenstva a členy kontrolní komise se nevztahuje zákaz konkurence upravený v ustanovení 249 OBChZ.; dosavadní čl. 28 se přečíslovává na čl. 32, stejně tak čl až 28.3 se přečíslovávají na 32.1 až 32.3; (kk) dosavadní čl. 29 se přečíslovává na čl. 33 a dosavadní čl se přečíslovává na 33.1; (ll) dosavadní čl. 30 se přečíslovává na čl. 34, stejně tak čl až 30.3 se přečíslovávají na 34.1 až 34.3; (mm) dosavadní čl. 31 se přečíslovává na čl. 35 a dosavadní čl se přečíslovává ne čl. 35.1; (nn) čl zní: Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. (oo) čl. 5.1 odstavec následující po písm. (d) zní: Členství v družstvu je podmíněno nájemním vztahem a/nebo vlastnickým vztahem (včetně podílového spoluvlastnictví) k bytové jednotce či bytu člena družstva v některé z nemovitostí - budově čp. 934, 938, 939, 942, 941, 935, 943, 944, 936, 940 vše v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary. Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 132 hlasy, proti návrhu hlasovaly 2 hlasy, zdržel se jeden hlas. Předseda ČS konstatoval, že navržené změny stanov byly přijaty Odvolání předsedy družstva Předseda ČS poté přistoupil k bodu 3 pořadu jednání. Tento bod programu uvedl vysvětlením, že funkce předsedy družstva není dále možné vykonávat vzhledem k právě schválené změně stanov, podle které bude statutárním orgánem nadále představenstvo. 5

6 Dosavadním předsedou družstva bylo Město Karlovy Vary. Předseda ČS tedy navrhuje, aby ČS schválila usnesení o odvolání Města Karlovy Vary z funkce předsedy družstva. Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 133 hlasy, proti návrhu nehlasoval nikdo, zdržel se jeden hlas. Předseda ČS konstatoval, že z funkce předsedy družstva bylo odvoláno Město Karlovy Vary Volba členů představenstva Předseda ČS poté přistoupil k bodu 4 pořadu jednání, a to k návrhu na zvolení členů představenstva. Navrhuje se, aby členy představenstva byly zvoleni: (a) Ing. Jiří Veselý, bytem Nejdlova 16,36017, Karlovy Vary, r.č /0494 (b) (c) Naděžda Špačková, bytem Nejdlova 13, 36017, Karlovy Vary, r.č /1205 Alexandra Jarošová, bytem Nejdlova 935/6, , Karlovy Vary, r.č /1874. (d) Edita Riedelová, bytem Nejdlova 938/9, , Karlovy Vary, r.č /2464. Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 130 hlasů, proti návrhu hlasovaly 3 hlasy zdržel se jeden hlas. Předseda ČS konstatoval, že uvedené osoby se staly členy představenstva Družstva Volba členů dozorčí komise Předseda ČS poté přistoupil k bodu 5 pořadu jednání, a to k návrhu na zvolení členů kontrolní komise. Předseda ČS úvodem konstatoval, že v současné sobě Družstvo nemá tyto funkce obsazeny. Navrhuje se, aby členy kontrolní komise byly zvoleni: (a) (b) (c) Ing. Petra Soukupová, bytem Hlávkova 819/3, Karlovy Vary, r.č /1910 Ing. Daniel Matějíček, bytem Poštovní 669/25, Horní Slavkov, r.č /5790 Miloš Rovenský, bytem Stříbrná č.p. 561, Stříbrná, okr. Sokolov r.č /2265 6

7 Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 132 hlasy, proti návrhu nehlasoval nikdo, zdržel se dva hlasy. Předseda ČS konstatoval, že uvedené osoby se staly členy kontrolní komise Družstva Změna programu jednání K návrhu na změnu programu jednání probíhající členské schůze v tom, že schválení bodu 6 bude předcházet schválení bodu 7 programu jednání. Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 85 hlasů, proti návrhu hlasovalo 12 hlasů, zdrželo se 37 hlasů. Předseda ČS konstatoval, že návrh na změnu programu jednání byl přijat Schválení účetní závěrky za rok 2006 Předseda ČS poté přistoupil k bodu 7 pořadu jednání, a to k návrhu na schválení účetní závěrky Družstva za rok Účetní závěrka byla přítomným na ČS k dispozici. Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 126 hlasů, proti návrhu hlasoval 3 hlasy, zdrželo se 5 hlasů. Předseda ČS konstatoval schválení účetní závěrky Družstva za rok Schválení odměňování členů představenstva a kontrolní komise Předseda ČS poté přistoupil k bodu 6 pořadu jednání, a to k návrhu na schválení odměňování členů představenstva a kontrolní komise. Navrhuje se odměna za výkon funkce člena představenstva kromě předsedy představenstva a funkce člena kontrolní komise ve výši 5.000,- Kč měsíčně a za výkon funkce předsedy představenstva ve výši 7.500,- Kč. Členská schůze schvaluje uvedené výše odměn na jeden rok ode dne konání této členské schůze. Schvalují se též mimořádné odměny v uvedených výších za období od měsíce října včetně v roce 2006 do dne konání této členské schůze. Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 132 hlasy, proti návrhu hlasoval jeden hlas, 7

8 2.10. Různé 3. Závěr zdržel se jeden hlas. Předseda ČS konstatoval schválení výše odměny za výkon funkce orgánu Družstva. Předseda ČS poté seznámil členy Družstva se záměrem zrušit v účetnictví Družstva položku rezerva a snížit předepsanou výši fondu oprav na polovinu. O těchto změnách bude jednáno s Městem Karlovy Vary. ČS vzala přednesený záměr na vědomí hlasováním: Pro hlasovaly: 132 hlasy, proti nehlasoval nikdo, zdržely se dva hlasy. Předseda ČS konstatoval, že předmětná rozhodnutí byla ČS přijata a jejich obsah i způsob přijetí byl v souladu se zákonem i se stanovami. V Karlových Varech, dne Ing. Jiří Veselý Alexandra Jarošová předseda členské schůze zapisovatel Přílohy: - seznam členů Družstva - listina přítomných 8

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akcionářů, (rozhodnutí jediného akcionáře) která se koná dne 18. 6. 2014 ve 13.00 hod v notářské kanceláři JUDr.

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti Seco GROUP a.s. se sídlem Praha 8, Šaldova 408/30, PSČ 186 00, IČO 60193450, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti SOTIO a.s. se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, PSČ: 170 00, IČ: 246 62 623 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S.

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Obchodní společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (dále jen Společnost ) byla založena Pozemkovým fondem

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s.

POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s. V Brně, dne 9. 2. 2015 POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s. Představenstvo obchodní společnosti B.I.B.S. a.s., IČO: 25534581, se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno, svolává řádnou valnou hromadu,

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti RWE Grid Holding, a.s. IČ: 243 10 573 se sídlem: Praha 10 Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY společnosti Fmm Europe, SE (dále jen Společnost )

STANOVY společnosti Fmm Europe, SE (dále jen Společnost ) STANOVY společnosti Fmm Europe, SE (dále jen Společnost ) 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: Fmm Europe, SE. 1.2 Sídlem Společnosti je Praha. 1.3 Společnost se podřizuje

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

-- Stejnopis -- Notářský zápis

-- Stejnopis -- Notářský zápis Strana první NZ 152/2014 N 180/2014 -- Stejnopis -- Notářský zápis sepsaný dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se sídlem ve Strakonicích,

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

akciové společnosti Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

akciové společnosti Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. STANOVY akciové společnosti Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. 1 Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále také jen ZOK)

Více

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více