Vzdělávání zaměstnanců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání zaměstnanců"

Transkript

1 Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními silami. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Téma přednášky Metody sociální práce praktické návody Přednášející: Mgr. Michaela Žáčková

3 Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Byly vytvořeny 4 skupiny po cca 10ti zaměstnancích, kteří mají tu možnost zdarma se vzdělávání účastnit. Dle zákona o sociálních službách všichni pracovníci v sociálních službách musí splnit minimálně 24hodin vzdělávání ročně. Pokud zaměstnanec odmítne a povinné penzum vzdělávání neplní, je to důvod k ukončení pracovního poměru.

4 Rozdělení sociálních služeb V současné době: 3 registrované služby - pečovatelská služba - domov pro seniory - denní stacionář Ostatní služby: aktivizace seniorů, DPS, dětské jesle, Pečovatelská služba v hodinách, které budou dostupné všem potřebným, tak, abychom mohli zajistit setrvání imobilního klienta v jeho domácím prostředí a mohli dopomoci k sebeobsluze a uspokojení základních životních potřeb. Cíl: uspokojit občany v poptávce po sociálních službách tak, aby mohli využívat služby, které potřebují, aby pro ně byly dostupné časově i finančně.

5 ROZDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB : 1. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 3. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

6 Rozdělení systému poskytování sociálních služeb s ohledem na věkovou strukturu uživatelů, orientace v organizaci poskytování služeb pro jednotlivé věkové kategorie uživatelů. I. Sociální poradenství: a) základní sociální poradenství Poskytujeme všichni v rámci sociální práce, v běžných životních situacích b) odborné sociální poradenství V poradnách, zaměřeno na určitý okruh osob. Součástí je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv

7 Služby sociální péče Osobní asistence Pečovatelská služba Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské služby Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby: Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Otázka: Jaké typy služeb lze kombinovat s ohledem na věk, zdravotní stav, sociální situaci u jednotlivých uživatelů služeb? Uveďte konkrétní příklady.

8 Služby sociální prevence Raná péče Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Azylové domy Domy na půl cesty Kontaktní centra Krizová pomoc Intervenční centra Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Služby následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutické dílny Terapeutické komunity Terénní programy Sociální rehabilitace

9 Otázky Které služby byste doporučili? 1. Osobě v seniorském věku, která se při návštěvě zmínila o tom, že jí někdo z rodiny doma zamyká, mívá hlad, cítí, se ohrožena. 2. Mladému muži, který je upoutaný na lůžko, rád by pracoval s počítačem, rád by začal po úrazu aktivně žít. Jak poznat, že je senior týrán?

10 Sociální systém finanční zajištění A. dávky důchodového pojištění - nemocenské pojištění zaměstnanců a osob postavených jim v tomto pojištění na roveň, nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných, - důchodové pojištění. Vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení(pssz) starobní důchod, invalidní důchod, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenská, sirotčí důchod atd. B. dávky nepojistné - dávky státní sociální podpory, rodičovský příspěvek, příspěvek v hmotné nouzi atd. Novinkou bude sociální karta!

11 Zabezpečení zdravotně postižených Zákon č. 329/2011 Sb. přinesl zásadní změny ve struktuře dávek, a to tak, že ze spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly posuzovány a poskytovány samostatně, vznikly nově pouze dvě agregované dávky: opakující se příspěvek na mobilitu jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcky. Oba tyto příspěvky nyní posuzuje a vyplácí Úřad práce ČR. Otázka: Kam pošlete klienta, aby si dávku vyřídil?

12 Senioři Dávky, které byly agregovány do jednoho Příspěvku na mobilitu, tvořily tyto dílčí příspěvky: příspěvek na úhradu za užívání garáže, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla/příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla, příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozila, příspěvek na provoz motorového vozidla. Dávky, které byly agregovány do jednoho Příspěvku na pomůcky, tvořily tyto dílčí příspěvky: příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla.

13 Příspěvek na péči Příspěvek na péči je určen osobám starším jednoho roku závislým na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem rodiny je nižší než 2násobek částky jejího životního minima.

14 Výše příspěvku na péči Výše příspěvku na péči VĚK STUPEŇ ZÁVISLOST (v Kč/měsíc) Do 18ti let nad 18. let I.lehká II.středně těžká III.těžká IV.úplná Zvýšení příspěvku na péči o Kč náleží: nezaopatřenému dítěti ve věku do 18 let, které má nárok na příspěvek na péči

15 Příspěvek na péči stupně závislosti Stupně závislosti Při posuzování stupně závislosti se hodnotí tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

16 Příspěvek na péči u mladistvých U osob do 18 let věku I stupeň (lehká závislost), pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna osoba zvládat tři základní životní potřeby II. stupeň ( středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá čtyři nebo pět základních životních potřeb III. stupeň ( těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá šest nebo sedm základních životních potřeb IV. stupeň (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá osm až deset základních životních potřeb

17 Stupně příspěvku na péči U osob starších 18 let věku I. stupeň (lehká závislost) osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby II. stupeň ( středně těžká závislost) osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb III. stupeň (těžká závislost) osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb IV. stupeň ( úplná závislost) osoba není z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb

18 Povinnosti příjemce příspěvku na péči Příjemce příspěvku na péči je mimo jiné povinen hlásit změny, které mají vliv na nárok na dávku, její výši nebo výplatu, příspěvek využívat na zajištění pomoci osobou blízkou, asistentem sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, dětským domovem nebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu a na výzvu Úřadu práce užití prokázat (není-li užití zjevné z využívání S-karty).

19 Asistent sociální péče Podmínky: podle zákona o sociálních službách platí, že ASISTENTEM SOCIÁLNÍ PÉČE může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá (zdravotní způsobilost se posuzuje podle 29 odst. 1 písm. e) zákona o sociálních sužbách) jedná se o jinou než blízkou osobu (např. soused), která není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb

20 Asistent sociální péče asistent sociální péče je povinen s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci náležitosti smlouvy: označení smluvních stran, rozsah pomoci,místo a čas poskytování pomoci, výše úhrady za pomoc úhradu za poskytnutou pomoc hradí asistentu sociální péče závislá osoba ze svého příspěvku na péči a zároveň je povinna uvést tuto skutečnost také do formuláře Oznámení o poskytovateli pomoci

21 asistent Výhody: v případě, že asistent pečuje o jinou osobu než osobu blízkou, je z úhrnu jeho příjmů plynoucích z péče o poživatele příspěvku osvobozen od daně z příjmů příjem do Kč (příjmy přesahující tuto částku podléhají dani z příjmů podle znění ustanovení 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů) pokud asistent sociální péče odvádí řádnou péči, není omezen v počtu osob, o které může pečovat

22 ROZDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODLE ZPŮSOBU ÚHRADY ZA SLUŽBU Sociální služby jsou hrazeny uživatelem, kromě vyjmenovaných. Způsob a výši platby upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb. Nehradí se pouze: -sociální poradenství -raná péče -telefonická krizová pomoc -tlumočnické služby -krizová pomoc - služby následné péče -sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (pro seniory a osoby se zdravotním postižením) -terénní programy -sociální rehabilitace -sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti -služby sociálně terapeutických dílen -sociální služby intervenčních center

23 Principy sociální práce Zaměřuje se na řešení problémů klienta vychází z lidských potřeb a přizpůsobuje se jim A. Maslow pyramida potřeb (potřeba = stav nedostatku nebo přebytku) rozvoj kladné hodnocení místo ve společnosti bezpečí a jistota biologické potřeby

24 Cíl sociální práce Podpora sociálního fungování klienta v situaci, kdy je tato potřeba individuálně nebo skupinově vyjádřena - vytvořit rovnováhu člověka a jeho sociálního prostředí

25 Dilemata sociální práce formalizace x deformalizace formalizace odehrává se zejména v institucích stanovena pravidla pro vzdělání, výkon SP... vytrácí se lidský přístup deformalizace pracovat s klientem v jeho přirozeném prostředí (v rodině, doma) profesionalizace x deprofesionalizace profesionalizace vzdělání v oboru etický kodex vytrácí se lidskost deprofesionalizace otevřít SP dobrovolníkům a lidem, kteří chtějí pomoci -> důležitá je supervize

26 Dilemata sociální práce polyvalence x specializace polyvalence podvědomí o všech sociálních problémech v občanských poradnách specializace orientace pouze na jednu problematiku riziko: zúžení zájmu a rozhledu normativnost (etnocentrismus) x nenormativnost (partnerství) normativnost (etnocentrismus) donutit klienta na okraji společnosti přizpůsobit se normám společnosti -> konformní (aby šel klient s většinou) asimilace: přizpůsobení nenormativnost (partnerství) brát klienta takového, jaký je posilovat odlišnosti multikulturní přístup: podporovat kulturu menšiny, zachovat jejich vlastní školy, noviny...

27 Metody sociální práce - casework - individuální práce s klientem - práce se skupinou (skupinová SP) s rodinou vytvořená skupina lidí se stejným problémem - komunitní sociální práce - práce s lokalitou

28 Metoda práce s klientem práce s klientem je postavena na těchto krocích - mapování problémové oblasti získat info o tom, s jakými problémy klient přichází - volba problému, který budeme řešit - zakázka - získat souhlas klienta se spoluprací - co nejpřesněji popsat problém klienta - popsat historii problému - zmapovat všechny okolnosti, které souvisí s problémem - jaké zdroje ve svém okolí má klient k dispozici - vytvoření plánu řešení (individuální plány péče)

29 Podpora versus pomoc Je nutné rozeznat a umět nabídnout podporu! - Souvisí s pyramidou potřeb nepotřebuje se jen najíst a umýt, potřebuje mít své místo ve společnosti, být potřebný

30 Poslání a zásady Posláním pečovatelské služby je poskytnout služby klientům se sníženou soběstačností a umožnit jim tímto setrvat v domácím prostředí. Dopomocí a podporou v soběstačnosti při zvládání každodenní péče o vlastní osobu nebo pomocí se zajištěním chodu a údržby domácnosti pomáháme klientům žít plnohodnotný život. Poskytujeme službu tak, aby co nejméně narušovala soukromí klienta, lidskou důstojnost. Služba je poskytována v souladu s lidskými právy. Klient je rovnocenným partnerem poskytovatele služby.

31 Principy služeb Společnost a její pracovníci se při poskytování služeb řídí takovými pravidly, která zaručují klientům následující: Bude respektována jejich individualita. Bude zachována a chráněna jejich důstojnost. Budou respektovány jejich potřeby a jejich práva. Bude zachována rovnost mezi uživateli služby. Bude zajištěna rovnost a partnerství mezi uživatelem a poskytovatelem. Bude podporováno jejich sociální začleňování. Bude zajištěna bezpečnost a odbornost při poskytování služeb. Služba bude poskytována s ohledem na individuální potřeby klientů, v návaznosti na individuální plán, který bude průběžně aktualizován.

32 Dilema pomoci a kontroly Já jako klient se cítím ponížen, pokud mám být kontrolován! Chci pomoc a podporu!

33 Sociální práce 3 hlavní aktivity SP odstranění problému klienta kurativní např.: problémy se sluchem -> naslouchadlo rehabilitační naučit se žít s handicapem nebo s pomůckou rozvíjení potenciálu klienta rozvoj aktivity rozvinout nedostatečné schopnosti a dovednosti vzdělávací aktivity přednášky, semináře... (získávání informací) preventivní aktivity individuální komunitní zařízení, které předchází vzniku nějakého problému v určité lokalitě (např.: K-centrum)

34 Děkuji Vám za pozornost! Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH

STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH STRUâN PRÒVODCE ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUÎBÁCH Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává publikace, jejímž účelem je usnadnit Vám orientaci v systému sociálních služeb, který doznal z důvodu přijetí nového

Více

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy 1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy Každý, kdo se chce podrobněji zabývat právy zdravotně postižených osob, musí si nejprve

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více