Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence

2 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu: Preventivní program se snaží vést děti ke zdravému životnímu stylu, naučit je stanovit si v životě reálné cíle, vést je k odpovědnosti za své chování a své zdraví, umožnit jim aktivně využívat volný čas, podporovat vlastní aktivity a jejich komunikační dovednosti. Co nás trápí: 1) nárůst počtu pozdních příchodů do školy i množství žáků s neomluvenými hodinami (záškoláctví) 2) kouření elektronických cigaret v prostorách školy 3) krádeže Identifikační údaje školy Velikost a poloha školy Základní škola Horní 16, Brno má kapacitu pro 500 žáků. V současné době navštěvuje školu 390 žáků. Škola je úplná s devíti ročníky, od páté třídy je v každém ročníku zřízena speciální třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Areál školy je situován v klidné části Brna, s dobrou dostupností MHD. Pedagogický sbor Ve škole pracuje 29 učitelů ( z toho 9 speciálních pedagogů), 1 asistentka a 3 vychovatelky školní družiny. Naše škola je zaměřena na: 1) výuku cizích jazyků - od 4. ročníku je zvýšená hodinová dotace na 5 hod/týden - od 7. ročníku druhý cizí jazyk (ruský jazyk, německý jazyk) 2) sportovní výchovu - 3 hod/týden (v některých ročnících)

3 Sportovní vybavení školy Od roku 2002 je v provozu bazén s technologií slané vody. Všechny děti mají možnost během školní docházky projít výukou plavání ( v rámci výuky i odpoledních kroužků). Od roku 2003 je upraveno hřiště s umělým povrchem, sektor pro skok daleký, umělý trávník, kurt pro odbíjenou, tenis a basketbal. O přestávkách žáci využívají 5 stolů na stolní tenis, 5 stolů na stolní kopanou. Školní poradenské pracoviště Členové: Mgr. Alena Dvořáková zástupkyně ředitele školy PaedDr. Marie Dejmalová výchovná poradce Mgr. Martina Čuperová školní metodik prevence Mgr. Antonie Laicmanová speciální pedagog Konzultační hodiny Mgr. Alena Dvořáková : čtvrtek hod. PaedDr. Marie Dejmalová: pondělí hod. Mgr. Laicmanová Antonie: úterý hod. Mgr. Čuperová Martina: středa hod. Je možné si individuálně domluvit i jiný termín konzultace. Školní poradenské pracoviště se schází pravidelně první pondělí v měsíci, jinak kdykoli dle potřeby. Poskytujeme poradenství pro rodiče, žáky i třídní učitele v těchto oblastech: poradenství žákům při školní neúspěšnosti

4 poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělání kariérové poradenství, volba povolání poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi Personální zajištění prevence 1. Vedení školy - vytváří podmínky pro předcházení rizikového chování - umožňuje realizaci a kontroluje plnění MPP - podporuje spolupráci metodika prevence, výchovného poradce, speciálního pedagoga a dalších pedagogických pracovníků - dává na poradách dle potřeby prostor ŠMP, VP 2. Školní metodik prevence (ŠMP) - sestavuje, monitoruje a vyhodnocuje MPP - spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, s okresní metodičkou prevence a odborníky dle potřeby - mapuje a eviduje výskyt rizikového chování ve škole - koordinuje plnění MPP - zajišťuje preventivní programy - poskytuje informace žákům, pedagogům i rodičům - shromažďuje literární a informační zdroje 3. Výchovný poradce (VP) - řeší problematiku záškoláctví - řeší kázeňské problémy a šikanu - vede a eviduje výchovné komise - spolupracuje se školním metodikem prevence i ostatními pedagogy

5 4. Speciální pedagog - vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími plány - poskytuje informace žákům, pedagogům, rodičům - kontroluje individuální vzdělávací plány vytvořené třídními učiteli 5. Třídní učitelé - spolupracují se ŠMP, VP a spec. pedagogem - podílí se na tvorbě, realizaci a kontrole preventivního programu - monitorují vztahy a problémy ve třídě - motivují žáky k vytvoření pravidel třídy - zajišťují spolupráci školy se zákonnými zástupci žáků Hlavní cíle: 1) Dlouhodobé cíle (s výhledem cca 5 let) Pro žáky posilovat zdravé sebevědomí výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních výchova k odpovědnosti za své jednání seznámit s riziky rizikového chování naučit stanovit si reálné cíle respektovat druhé osvojení a upevnění základních návyků hygiena, životospráva naučit se znát nejen svá práva, ale i povinnosti Pro učitele zlepšit spolupráci pedagogů oblasti prevence zajištění příjemného pracovního prostředí pro pedagogy postupně zajišťovat literaturu a metodické materiály k prevenci Pro rodiče

6 získat rodiče pro užší spolupráci se školou zvýšit důvěru k pedagogům 2) Střednědobé (s výhledem na 2-3 roky) Pro žáky učit se spolupracovat v třídním kolektivu i mezi třídami navzájem vědět kam se s problémem obrátit seznámit se s riziky rizikového chování Pro učitele zlepšit komunikaci mezi MP a třídními učiteli zvýšit svoji informovanost v oblasti prevence Pro rodiče zvýšit informovanost rodičů v oblasti rizikového chování 2) Krátkodobé (s výhledem na jeden rok) Pro žáky projektový den Den Země škola v přírodě pro žáky I. stupně lyžařský výcvikový kurz pro žáky II. stupně vánoční jarmark a jarmark ke Dni matek Mikuláš a vánoční besídky zaměřit se na zlepšení vztahů ve třídách zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. věnovat zvýšenou pozornost prevenci kouření a experimentování s návykovými látkami (výchova k občanství, chemie, přírodopis) zaměřit se na správnou životosprávu - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie (výchova ke zdraví, přírodopis) přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let např. DDM Lužánky )

7 zahraniční výjezdy (Velká Británie, Rakousko) poznání jiných kultur, tradic zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí atd. široká nabídka volnočasových aktivit účast v literárních, výtvarných, sportovních soutěžích a olympiádách možnost využití nástěnky školního metodika prevence v přízemí budovy s tematikou prevence, aktuální články kontaktní adresy a tel. čísla pro děti v nouzi akce zaměřené na zvyšování právního vědomí (MěP odbor prevence) akce zaměřené na zlepšení vztahů mezi žáky ( Kdo si hraje, nezlobí - sportovní dopoledne soutěže mezi třídami, sponzoruje nadace Světýlko) Pro učitele pravidelné mapování vztahů ve třídách věnovat pozornost problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům zajistit důsledné kontroly zaměřené na prevenci kouření, užívání alkoholických a návykových látek v celém areálu školy sledovat často opakující se krátkodobé absence žáků prevence záškoláctví. (spolupráce s rodiči žáků, kteří se vyhýbají školní docházce, v problematických případech možnost vyžadování lékařského potvrzení). zapojit vedení školy i kolegů do tohoto programu Pro rodiče nabídka konzultačních hodin výchovného poradce, školního metodika prevence, speciálního pedagoga (internetové stránky školy, nástěnka ŠMP) nabídka propagačních materiálů o drogách. nabídka kontaktů na specializovaná pracoviště na třídních schůzkách hovořit o nejčastějších problémech vztahy mezi dětmi, šikana, kyberšikana, kouření atd. seznámení rodičů s vyhodnocením anonymních dotazníků vytvoření informačního letáku (šikana, kyberšikana) a rozdání rodičům na třídních schůzkách

8 Přehled zajištěných akcí 1. Městská policie odbor prevence - besedy 14.1., a A,B Netiketa 7.A,B - Kyberšikana 2. Kdo si hraje, nezlobí! prosinec 1) sportovní akce zaměřená na utužování kolektivu, hraní fair play a učení se pomoci mladším a slabším spolužákům 2) dotazníky ohledně zjištění klimatu ve třídě 3. Adaptační pobyt Petříkov 6.A,B,C výjezdový pobyt pro třídní kolektivy uskutečněný ve spolupráci s PPP Voroněžská, program byl zaměřen: 1. Jak se správně učit 2. Komunikační hry 4. Škola tajemství, pohybu a krásy - Občanské sdružení Anabell - projekt zaměřený na zdravý životní styl odborný seminář Mgr. M. Čuperová 7.B 4VH v průběhu šk. roku dle domluvy s lektory 5. Modrá linka bezpečí - besedy pro 4. a 5. ročníky 6. Beseda Čas proměn 6.A,B,C beseda s dívkami (leden)

9 Další preventivní aktivity budou v průběhu realizace programu doplňovány a upravovány dle potřeb. Jednotlivé body programu budou kontrolovány a ke konci školního roku vyhodnoceny. Prevence rizikového chování v rámci ŠVP I. Stupeň Žáci se učí respektovat druhé ( i jejich názory) chápat zákony a společenské normy vcítit se do situací ostatních lidí spolupracovat ve skupině znát svá práva a povinnosti chovat se zodpovědně Prvouka třída - Lidé kolem nás žáci si osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, podstatu tolerance, pomoci mezi lidmi, vzájemnou úctu, snášenlivost a rovné postavení mužů a žen. Seznamují se svými základními právy a povinnostmi. - Člověk a jeho zdraví žáci poznávají denní režim a výživu. Uvědomují si, že každý člověk je za své zdraví a bezpečnost zodpovědný Vlastivěda 4. třída - Výchova demokratického občana seznámí se s právy občanů, kulturou a historií ČR. Přírodověda 5. třída - Člověk a jeho zdraví žáci získávají základní poznatky o lidském těle, jak vše funguje. Jak předcházet nemocem, negativa kouření a NL.

10 II. Stupeň Výchova k občanství: 6.třída - Zneužívání návykových látek (kouření, alkoholismus) uvědomuje si rizika zneužívání návykových látek - Osobní bezpečí chování v krizových situacích, dětská centra a linka důvěry 7.třída - Svět kolem nás tolerance k národnostním menšinám, rasismus - Zneužívání návykových látek (kouření, alkoholismus) uvědomuje si rizika užívání NL, získává informace o legislativě - Osobní bezpečí ví, jak předcházet nebezpečným situacím, násilí 8.třída - Prevence zneužívání návykových látek uvědomuje si rizika zneužívání návykových látek, orientuje se v legislativě, závislost - Osobní bezpečí agresivita mezi mládeží (potlačovaná, verbální, proti člověku, proti zvířatům) 9. třída - Prevence zneužívání návykových látek uvědomuje si rizika zneužívání návykových látek, závislost, kdo nám pomůže od závislosti, drogy a sport - Osobní bezpečí lidská společnost a násilí( diskutuje o šikaně, kyberšikaně a jejich rizicích) orientuje se v legislativě - objasní pojem vandalismus - Sexuální výchova seznamují se s pojmy sexuální orientace, deviace, onemocnění pohlavních orgánů - seznamují se s prevencí sexuálně přenosných chorob.

11 Přírodopis 8. třída - Lidské tělo znají stavbu lidského těla, znají nemoci jednotlivých tělních soustav, ví o rizicích užívání NL a kouření na jednotlivé orgány. - zná pojmy zdravá výživa, stres, anorexie, bulimie Chemie 8.třída Alkoholy a fenoly - vysvětlí důsledky působení ethanolu na lidský organismus 9.třída - Chemie v životě člověka dokáže vysvětlit pojmy drogy, doping, léčiva - popíše příklady návykových látek, nebezpečí jejich užívá - ví o nebezpečí zneužívání léků Výchova ke zdraví 9. ročník - Vztahy mezi lidmi a formy soužití, pravidla komunikace - Sexuální výchova bezpečné chování, sexuální kriminalita,násilí a zneužívání,pohlavně přenosné choroby - Autodestruktivní chování - Závislosti - Manipulativní reklama - Násilí - Psychohygiena - Sebepoznání - Seberegulace a sebeorganizace - Morální rozvoj

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov náměstí Míru 616, příspěvková organizace Školní rok 2012/2013 Email: skola@zsks.cz http: www.zsks.cz 1 OBSAH: I. Charakteristika školy

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více