ODŠKODNĚNÍ OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ ČESKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŠKODNĚNÍ OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ ČESKO"

Transkript

1 Manuál 80/2004 ČESKO (cs) 1 ODŠKODNĚNÍ OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ ČESKO 1. Vnitrostátní právo Provedení [článek 18] Vnitrostátní systémy odškodnění [čl. 12 odst. 2] Příslušné orgány [článek 3] Ústřední kontaktní body [článek 16] Jazyky [článek 11] Informace potenciálním žadatelům [článek 4] Předpoklad pro poskytnutí pomoci Základní informace o předmětu žádosti Kdo je oprávněn předložit žádost Podmínky a postup poskytnutí pomoci Název orgánu, který pomoc poskytuje Příslušné oddělení Potřebné dokumenty a další dokumenty, které se od žadatelů vyžadují Formulář Správní a jiné poplatky Lhůty Popis dalších úkonů vyžadovaných od žadatelů Číslo a název příslušných právních předpisů Číslo a název příslušných právních předpisů Místo, lhůta a postup pro uplatnění opravných prostředků Sankce, které se mohou uplatnit vůči občanům v případě nesplnění předepsaných povinností a postupů Další informace v otázkách peněžité pomoci obětem trestných činů Formuláře žádostí o odškodnění [čl.13. odst. 1. písm. d)]... 8 PŘÍLOHA... 9

2 Manuál 80/2004 ČESKO (cs) 2 1. Vnitrostátní právo 1.1. Provedení [článek 18] V České republice se peněžitá pomoc poskytuje obětem některých druhů trestných činů na základě zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů. Účelem uvedeného zákona je stanovit podmínky, za kterých stát poskytne peněžitou pomoc na částečné odškodnění osob, kterým v důsledku trestného činu vznikla vážná škoda na zdraví. Celé znění zákona je v českém a anglickém jazyce uvedeno v oddíle Vnitrostátní právo Vnitrostátní systémy odškodnění [čl. 12 odst. 2] V České republice se peněžitá pomoc poskytuje obětem některých druhů trestných činů na základě zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů. Účelem uvedeného zákona je stanovit podmínky, za kterých stát poskytne peněžitou pomoc na částečné odškodnění osob, kterým v důsledku trestného činu vznikla vážná škoda na zdraví. Odškodnění za újmu/škodu způsobenou trestným činem by měl v první řadě poskytnout pachatel. Zákon proto výslovně stanoví, že se pomoc poskytne tehdy, pokud škoda na zdraví nebo škoda v důsledku smrti způsobená trestným činem nebyla plně nahrazena. Ministerstvo spravedlnosti projednává žádosti o peněžitou pomoc a po kontrole, zda byly splněny podmínky stanovené zákonem, poskytne oběti trestného činu v odůvodněných případech peněžitou pomoc jménem státu. Zákon stanoví tyto základní zásady pro poskytování peněžité pomoci: Obětí se rozumí fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví. Za oběť se považuje i osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Pomoc se poskytne občanu České republiky (za občana České republiky se pro účely zákona č. 209/1997 Sb. považuje i cizinec, pokud na území České republiky v souladu se zvláštními právními předpisy pobývá nepřetržitě po dobu delší než 90 dnů, nebo cizinec, který požádal o udělení azylu nebo kterému byl udělen azyl na území České republiky), osobě, která má místo trvalého pobytu nebo se obvykle zdržuje na území jiného členského státu Evropské unie (pokud se na území České republiky stala obětí trestného činu) nebo cizímu státnímu příslušníkovi (mimo států Evropské unie). Cizí státní příslušník může požadovat pomoc pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána. Jednou z těchto smluv je Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů přijatá dne 24. listopadu 1983 ve Štrasburku, ke které Česká republika přistoupila dne 15. října Tato úmluva byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 141/2000 a vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 1. ledna Pomoc lze poskytnout v případech, kdy újma na zdraví dosáhla takové intenzity, která zpravidla vyvolává dlouhodobé zhoršení sociálních a dalších poměrů poškozeného. Podle zákona je rozhodujícím kritériem které je nutno rychle určit tak, aby pomoc mohla být poskytnuta co nejdříve systém bodového ohodnocení bolesti, podle kterého stát pomoc neposkytne, pokud celkový počet bodů nedosáhne alespoň 100 bodů. Posouzení bolesti je

3 Manuál 80/2004 ČESKO (cs) 3 obsaženo v lékařském posudku, který vydá ošetřující lékař podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, která vstoupila v platnost dne 1. ledna Peněžitá pomoc se poskytne tehdy, jestliže oběť nebyla za způsobenou újmu plně odškodněna a jestliže oběť vyčerpala vůči pachateli všechny právní prostředky k prosazení svého nároku na odškodnění. Peněžitá pomoc sestává z jednorázového poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem. Zákon stanoví případy, ve kterých stát peněžitou pomoc neposkytne. Mezi tyto případy patří skutečnosti, kdy oběť je stíhána jako spoluobviněná v trestním řízení vedeném pro trestný čin, v důsledku kterého byla poškozena na zdraví, nebo byla účastníkem takového činu, nedala souhlas k trestnímu stíhání pachatele trestného činu v případě, kdy tento souhlas je podmínkou zahájení trestního stíhání nebo pokračování v něm, anebo vzala-li takový souhlas zpět, nebo neposkytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost zejména tím, že bez zbytečného odkladu nepodala oznámení o trestném činu, v souvislosti s nímž požaduje náhradu škody, nebo jako svědek v trestním řízení využila s odvoláním na svůj poměr k pachateli práva odepřít výpověď. Žádost o poskytnutí pomoci lze podat u Ministerstva spravedlnosti nejpozději do jednoho roku ode, kdy se oběť dozvěděla o škodě způsobené trestným činem. Tuto lhůtu nelze prodloužit, ani od ní nelze upustit v případě, že nebude dodržena. Po jejím uplynutí zaniká nárok na peněžitou pomoc. V zájmu dodržení lhůty pro podání žádostí by se měl každý, kdo se stal obětí trestného činu, především seznámit s příslušnými podmínkami, které zákon stanoví. V řízení o trestném činu, v jehož důsledku vznikla škoda na zdraví nebo byla způsobena smrt, jsou orgány činné v trestním řízení povinny poskytnout oběti poučení o podmínkách, za nichž lze o poskytnutí pomoci žádat. Na žádost oběti (fyzické osoby, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví) se pomoc poskytne ve formě paušální částky ve výši ,- Kč nebo ve výši, která odpovídá výši ztráty na výdělku a nákladům spojeným s léčením, které oběť prokázala, snížené o součet všech částek, které již oběť z titulu náhrady škody obdržela. Prokáže-li oběť poté, co jí byla poskytnuta pomoc, že škoda, která jí vznikla, je vyšší, než jaká byla podkladem pro poskytnutí pomoci, lze jí poskytnout na její žádost, podanou ve lhůtě stanovené uvedeným zákonem, pomoc opětovně; přitom se přihlédne k částkám již vyplaceným. Částka pomoci nesmí ve svém součtu přesáhnout ,- Kč. Obdobně může být fyzické osobě, která se považuje za oběť, jelikož je osobou pozůstalou po oběti trestného činu, která v důsledku trestného činu zemřela (byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu), poskytnuta paušální částka ve výši ,- Kč. Pomoc nesmí v takovémto případě ve svém součtu přesáhnout částku ,- Kč, a je-li počet obětí více než tři osoby, poskytovaná částka se u každé oběti přiměřeně krátí. Poskytnutá pomoc je návratná, jelikož každý, kdo obdržel pomoc, musí do pěti let ode dne, kdy mu byla pomoc poskytnuta, odvést na účet Ministerstva spravedlnosti částky, které obdržel jako náhradu škody, a to až do výše poskytnuté pomoci. Pokud oběť trestného činu neobdržela ve výše uvedené lhůtě žádné odškodnění, povinnost vrátit peněžitou pomoc státu

4 Manuál 80/2004 ČESKO (cs) 4 nevzniká. Zákon také stanoví podmínky, za kterých se může stát na žádost oběti vzdát práva na vrácení poskytnuté pomoci ( 12 zákona). Ustanovení 10 uvedeného zákona stanoví náležitosti, které musí každá žádost obsahovat. Dle 10 zákona je v žádosti třeba uvést jméno a příjmení oběti, datum jejího narození, bydliště, rodné číslo a připojit k ní: a) poslední rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o trestném činu nebo o jeho oznámení; nemůže-li oběť takové rozhodnutí připojit, je třeba, aby označila orgán činný v trestním řízení, který o trestném činu naposledy konal řízení, a uvedla údaje o osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, pokud je jí známa, b) údaje o škodě vzniklé v důsledku trestného činu a o jejím rozsahu, případně o rozsahu, v jakém již škoda byla uhrazena, a o úkonech, které oběť učinila k vymáhání škody, c) údaje o majetkových a výdělkových poměrech oběti, d) doklady, které má oběť k dispozici a které mohou dokázat údaje uvedené pod písmeny b) a c). Doklady o majetkových a výdělkových poměrech lze nahradit čestným prohlášením. Žadatel o poskytnutí pomoci, který je osobou pozůstalou po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela (byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu) je povinen v žádosti dále uvést, zda je jedinou osobou splňující podmínky uvedené v 2 odst. 2 zákona, popřípadě kolik osob tyto podmínky splňuje, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Zkušenosti získané s posuzováním žádostí o pomoc ukazují, že právo na peněžitou pomoc se někdy považuje za právo na vyplacení zvláštní dávky, která není spojena s existencí škody na zdraví ve smyslu občanského zákoníku. Pachatel má kromě trestní odpovědnosti (při vynesení rozsudku o vině a trestu) také odpovědnost občanskoprávní, což znamená, že má povinnost nahradit oběti škodu/újmu, kterou jí způsobil. Nesplnění této povinnosti je jedním z hlavních předpokladů pro poskytnutí peněžité pomoci státem. Někdy může vzniknout právní stav, kdy podmínky pro občanskoprávní odpovědnost splňuje jiná osoba, než je pachatel. Nejčastěji vzniká společná odpovědnost několika stran za škody (na základě stejných skutečností, avšak na jiném právním základě) v případech trestných činů spáchaných při řízení motorových vozidel. Podle občanského zákoníku je řidič/provozovatel odpovědný za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. V případě dopravních nehod (ať již jde o jednání, které má povahu trestného činu, či nikoli) se odškodnění v současné době řeší pomocí zvláštního právního institutu. Možnosti, že řidič nebude schopen splnit jakoukoli povinnost, která mu v této souvislosti vznikla, brání existence povinného smluvního pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Účelem uvedeného zákona není poskytovat obětem peněžitou pomoc v případech dopravních nehod, které spadají do působnosti trestního práva, pokud je náhrada škody/újmy zajištěna pojištěním odpovědnosti. K této skutečnosti se přihlíží při posuzování žádostí. Podobný přístup se uplatňuje v případech, kdy škoda na zdraví vznikla v důsledku trestného činu spáchaného proti osobě, která v dané době plnila pracovní povinnost za okolností, které také zakládají odpovědnost za újmu/škodu vyplývající z pracovního úrazu. Písemné žádosti o pomoc lze zasílat (nejlépe doporučeně) na adresu: Ministerstvo spravedlnosti, odbor odškodňování (Ministry of Justice, Department of Compensation), Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ

5 Manuál 80/2004 ČESKO (cs) 5 Pro účely podávání žádostí doporučujeme použít dotazník, který lze obdržet na Ministerstvu spravedlnosti, případně jej lze nalézt v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ( Ministerstvo spravedlnosti také spolupracuje s občanským sdružením Bílý Kruh Bezpečí, které sídlí na adrese U Trojice 1042/2, Praha Smíchov. Cílem sdružení je pomoci obětem trestných činů a předcházet trestné činnosti. 2. Příslušné orgány [článek 3] Asistenčním orgánem podle čl. 3 odst. 1 směrnice a rozhodujícím orgánem podle čl. 3 odst. 2 je v ČR Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Kontaktní adresa: Ministerstvo spravedlnosti ČR Odbor odškodňování Vyšehradská Praha 2 Tel.: Fax.: Ústřední kontaktní body [článek 16] Ústředním kontaktním bodem za Českou republiku byla jmenována M. Jakub Severa, odbor Evropské unie, Ministerstvo spravedlnosti ČR. Kontaktní adresa: M. Jakub Severa Odbor odškodňování Ministerstvo spravedlnosti ČR Vyšehradská Praha 2 Tel.: Fax.: Jazyky [článek 11] Česká republika bude přijímat příslušné dokumenty, které se týkají přeshraničních případů, které souvisí s poskytováním peněžité pomoci obětem trestných činů, v těchto jazycích: - čeština, - slovenština, - angličtina. 5. Informace potenciálním žadatelům [článek 4] 5.1. Předpoklad pro poskytnutí pomoci Zhoršená sociální situace v důsledku újmy na zdraví způsobené trestným činem, které zakládá právo na peněžitou pomoc pro oběť trestného činu.

6 Manuál 80/2004 ČESKO (cs) Základní informace o předmětu žádosti Stát poskytne peněžitou pomoc za splnění zákonných podmínek osobě, která utrpěla újmu na zdraví v souvislosti s trestným činem a osobě pozůstalé po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osobě, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Pomoc spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžní částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem Kdo je oprávněn předložit žádost Fyzická osoba, která je občanem České republiky (za občana České republiky se pro účely zákona č. 209/1997 Sb. považuje i cizinec, pokud na území České republiky v souladu se zvláštními právními předpisy pobývá nepřetržitě po dobu delší než 90 dnů, nebo cizinec, který požádal o udělení azylu nebo kterému byl udělen azyl na území České republiky), osoba, která má místo trvalého pobytu nebo se obvykle zdržuje na území jiného členského státu Evropské unie (pokud se na území České republiky stala obětí trestného činu) nebo cizí státní příslušník (mimo států Evropské unie). Pomoc lze poskytnout cizím státním příslušníkům (mimo států Evropské unie) za podmínek a v rozsahu stanoveném vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána Podmínky a postup poskytnutí pomoci Oprávněná osoba může předložit žádost o peněžitou pomoc Ministerstvu spravedlnosti buď písemně anebo elektronicky (vyžaduje se elektronický podpis) Název orgánu, který pomoc poskytuje Ministerstvo spravedlnosti 5.6. Příslušné oddělení Ministerstvo spravedlnosti, odbor odškodňování Vyšehradská Praha 2 Tel.: Mgr. Petra Krupičková , Mgr. Jakub Severa , sekretariát ředitele odboru Fax: Potřebné dokumenty a další dokumenty, které se od žadatelů vyžadují A) Jméno a příjmení oběti, datum jejího narození, bydliště, rodné číslo. B) Je-li oběť zastoupena jinou osobou zákonným zástupcem (např. nezletilé osoby zastupované rodiči) nebo na základě plné moci, je třeba předložit doklad o oprávnění jednat jménem oběti. C) Poslední rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o trestném činu nebo o jeho oznámení. Nemůže-li oběť takové rozhodnutí připojit, je třeba, aby označila orgán činný v trestním řízení, který o trestném činu naposledy konal řízení, a uvedla údaje o osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, pokud je jí známa. D) Pokud oběť utrpěla újmu na zdraví, musí být předloženo bodové hodnocení za bolest utrpěnou v souvislosti se zraněním způsobeným trestným činem, které stanovil ošetřující lékař.

7 Manuál 80/2004 ČESKO (cs) 7 E) Žádá-li o pomoc osoba pozůstalá po oběti, musí být předložen úmrtní list osoby, která zemřela v důsledku trestného činu a listiny, které dokládají skutečnost, že osoba zemřelá žila s osobou pozůstalou ve společné domácnosti (byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého) nebo osobu pozůstalou vyživovala nebo měla povinnost ji vyživovat. F) Údaje o škodě způsobené trestným činem a o jejím rozsahu. G) Údaje o úkonech, které oběť učinila za účelem vymáhání náhrady škody. H) Údaje o majetkových a výdělkových poměrech oběti. I) Čestné prohlášení, které by potvrzovalo, že žádostí uplatněný či obdobný nárok neuplatnil žadatel v jiném státě (pomoc nelze poskytnout, pokud byla žádost o její poskytnutí podána v jiném státě) Formulář Pro předkládání žádostí není stanoven žádný předepsaný formulář, avšak doporučuje se, aby žadatelé používali Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle zákona č. 209/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů Správní a jiné poplatky Za posouzení žádosti o peněžitou pomoc se neplatí žádné poplatky Lhůty Žádost o peněžitou pomoc musí být předložena ve lhůtě jednoho roku od okamžiku, kdy se oběť dozvěděla o škodě, jinak právo na peněžitou pomoc zaniká. Ministerstvo spravedlnosti do tří měsíců od podání žádosti (resp. do tří měsíců od dodání všech nezbytných dokumentů a dokladů, pokud jsou tyto dodávány až následně po doručení žádosti) buď peněžitou pomoc poskytne, nebo žadateli sdělí důvody, pro které pomoc nelze poskytnout Popis dalších úkonů vyžadovaných od žadatelů Žadatelé musí předložit potřebné dokumenty Ministerstvu spravedlnosti, které blíže posoudí, zda a v jakém rozsahu žadatel využil svá práva k vymáhání škody od pachatele Číslo a název příslušných právních předpisů Zákon č. 209/1997 Sb. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Číslo a název příslušných právních předpisů Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 141/2000 o přijetí Evropské úmluvy o odškodnění obětí násilných trestných činů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Místo, lhůta a postup pro uplatnění opravných prostředků Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k žádostem o peněžitou pomoc není rozhodnutím, které se musí zveřejnit a které podléhá přezkumu ve smyslu procesních předpisů. Pokud žadatel nesouhlasí se stanoviskem, má možnost uplatnit svůj nárok na peněžitou pomoc na základě občanskoprávní žaloby Sankce, které se mohou uplatnit vůči občanům v případě nesplnění předepsaných povinností a postupů Žádné.

8 Manuál 80/2004 ČESKO (cs) Další informace v otázkách peněžité pomoci obětem trestných činů Další informace lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese Pomoc lze také uplatnit u nevládních organizací jako je Bílý kruh bezpečí. 6. Formuláře žádostí o odškodnění [čl.13. odst. 1. písm. d)] Formuláre : Dotazník pro účely posouzení žádostí o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti podle zákona č. 209/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čeština) (angličtina).

9 Manuál 80/2004 ČESKO (cs) 9 PŘÍLOHA

10 Vážený pane/ paní/ slečno, omlouváme se, že v situaci, ve které se nacházíte, jsme nuceni Vás obtěžovat nepříjemnými otázkami. V zájmu rychlého posouzení Vaší žádosti o poskytnutí peněžité pomoci dle zákona č. 209/1997 Sb. je však vyplnění tohoto dotazníku nezbytné. Děkujeme Vám za spolupráci, které si velmi ceníme. I. Vyplňte prosím čitelně osobní údaje o žadateli - oběti trestného činu, které byla způsobena újma na zdraví, nebo osobě pozůstalé po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela: 1. Příjmení: 2. Jméno: 3. Datum narození: 4. Adresa trvalého pobytu: 5. Korespondenční adresa (v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu): 6. Telefon: Státní občanství:

11 Czech Republic Notification relating to Directive 32004L0080 Annex 2 Questionnaire for the purpose of assessing applications for the granting of financial assistance to crime victims in accordance with Act No 209/1997, as last amended Dear Sir/ Madam/ Miss, We apologise for troubling you with some painful questions in the present circumstances. However, for a swift assessment of your application for financial assistance under Act No 209/1997 it is essential that you fill out this questionnaire. Thank you for your kind cooperation. I. Please fill in legibly the personal details of the applicant - the crime victim who has suffered health impairment or the survivor of the person who died as a result of the crime. 1. Surname: 2. Forename: 3. Date of birth: 4. Birth number: 5. Permanent address: 6. Address for correspondence, if different from permanent address: 7. Telephone: 8. Nationality: II. If the applicant is represented by another person (representative) exercising statutory powers of representation (e.g. a minor by the parents) or a power of attorney, give details of the representative: 1. Surname: 2. Forename:

12 3. Address for correspondence: If you are applying on behalf of another person, you must provide evidence of the basis for your representing them. Attach a copy of the power of attorney (in the case of contractual representation) or a copy of the birth certificate (in the case of statutory representation) or another similar certificate. III. If the applicant is a survivor of a person who died as a result of the crime, please fill in the following details of the deceased: 1. Surname: 2. Forename: 3. Date of birth: 4. Date of death: 5. Birth number: 6. Last permanent address: 7. Nationality: 8. What relation was the person who died as a result of the crime to the applicant (father, daughter, person cohabiting etc.)? If the applicant is a survivor of a person who died as a result of the crime, a copy of the death certificate and evidence that the deceased provided for or was required to provide for the upkeep of the survivor must be enclosed with the application (in the case of a parent-child relationship this could be the birth certificate of the court maintenance order, in the case of a married couple it would be the marriage certificate etc.) IV. Indicate the date, when the victim became aware of the impairment caused by the crime Give the date when the crime was committed and, if the victim only later became aware of the resulting impairment, indicate when and how (for instance, from a medical report date when it was drawn up etc.). V. Indicate the law enforcement agency (investigating office, court etc.) last conducting proceedings in respect of the crime. Indicate also the reference number of the investigation. 2

13 If you have the latest decision of the law enforcement agency giving an indication of the stage reached in proceedings (e.g. decision to drop criminal prosecution, copy of formal charges, court judgment - even if not yet effective), enclose it with your application. VI. Indicate how you have sought to assert your claim for damages against the offender or anyone else who may be liable Under 8 of Act No 209/1997 financial assistance may be reduced or refused according to whether a victim has used all legal means to assert his/her claim for compensation from the offender or anyone else who is liable for damages. Do not indicate anything if the offender has not been identified. Fill in points VII. - X. if you are applying as the survivor of a person who has died as a result of the crime. VII. Indicate whether you are applying for financial assistance in the form of a lump sum of CZK or whether you are submitting evidence of loss of maintenance and funeral expenses: Under 7(1)(a) of Act No 209/1997 financial assistance can be granted at the victim s request as a lump sum of CZK or for an amount corresponding to proven funeral expenses and loss of maintenance. If you decide to apply for financial assistance in the form of the lump sum, you do not need to fill in points VIII. - X. of this questionnaire. VIII. Indicate the monthly amount of maintenance which the person who died as a result of the crime provided or was required to provide for the applicant. IX. Funeral-related expenses which were not covered by the funeral allowance under the State Social Support Act amounted to: These are the expenses relating to the funeral service, travelling expenses entailed by attendance at the funeral, the cost of setting up (arranging) the grave, gravestone, memorial etc. Expenses indicated here must be supported by evidence, otherwise the Ministry of Justice cannot take them into account. 3

14 X. In connection with the death of the person who provided or was required to provide maintenance for the applicant, the applicant has been granted a widow s (widower s, orphan s) pension of: This may be attested, for example, by a certificate from the Czech Post Office or the Czech Social Security Office indicating the amount of the widow s (widower s, orphan s) pension. Fill in points XI. XVI. if the applicant was the crime victim and suffered health impairment. XI. Indicate (if possible precisely) the date when medical treatment or incapacity for work ceased: XII. The total points assessment for pain amounts to: The applicant must attach the points assessment of pain under Decree No 440/2001 obtained from the doctor who treated him/her. This medical opinion will contain a points assessment of the pain suffered and a points assessment of the social impairment caused. You are reminded that for the purpose of Act No 209/1997 only the points assessment of the pain suffered is relevant. Under 6(2) of Act No 209/1997 financial assistance cannot be granted if the points assessment of the pain suffered is not at least 100 points. XIII. Indicate whether you are applying for financial assistance in the form of a lump sum of CZK or whether you are submitting evidence of loss of earnings and treatment costs: Under 7(1)(a) of Act No 209/1997 financial assistance can be granted at the victim s request as a lump sum of CZK or for an amount corresponding to proven treatment costs and loss of earnings. If you decide to apply for financial assistance in 4

15 the form of the lump sum, you do not need to fill in points XIV. - XVI. of this questionnaire. XIV. The costs relating to treatment amount to: These are the costs of medicines, medical aids, rehabilitation costs, obtaining outside help in the home or nursing care, higher transport costs etc., provided that compensation for these costs has not been paid by the insurance company. Expenses indicated here must be supported by evidence, otherwise the Ministry of Justice cannot take them into account. XV. Describe the applicant s income situation before and after occurrence of the health impairment caused by the crime. You should include documents in support of your statement together with your application. If the applicant is in paid employment, this would be a certificate from the employer on average earnings in accordance with 275 of Act No 65/1965, 17 of Act No 1/1992. If the applicant is self-employed, this could be, for example, a copy of the latest tax return. If the applicant draws an old-age pension, the document giving evidence of a worsened social situation will be a certificate from the Czech Post Office on the amount of the pension. If the applicant is unable to provide evidence of earnings for valid reasons, in the last resort a declaration of honour can be made instead. XVI. Indicate the amount of sickness benefits (invalidity pension) and the period for which the applicant will receive or has received them following occurrence of the health impairment caused by the crime. You should include with your application a certificate from your employer or insurance on the amount of sickness benefits. If you have been granted an invalidity pension as a result of the health impairment caused by the crime, indicate the amount and provide supporting documents. 5

16 Declaration of honour by an applicant for financial assistance under Act No 209/1997 I hereby declare on my honour that the information I have given in this application is truthful. My financial situation is such that my social situation has been made worse by the crime of which I was a victim. I have not yet received compensation for the impairment I have suffered as a result Signature of applicant or applicant s representative 6

17 Advice: On receiving an application for financial assistance under Act No 209/1997 the Ministry of Justice will confirm receipt and assign a serial number. The police or another similar agency, depending on the specific circumstances of the case, will then conduct an investigation. Within three months of submission of the application and production of the necessary supporting documents assistance will either be granted or the applicant will be informed of the reasons why assistance cannot be granted. An applicant will be considered as a victim within the meaning of Act No 209/1997 only if he/she suffered a health impairment as a result of the crime. A necessary, but by no means sufficient condition for awarding financial assistance to such a victim is that the result of the points assessment of the pain (and not the social impairment) suffered must be at least 100 points. A survivor of a person who died as a result of a crime is also considered a victim if the deceased provided for or was required to provide for their maintenance. Act No 209/1997 on granting financial assistance to crime victims lays down a closing (expiry) time limit of 1 year from the date when the victim became aware of the impairment caused by the crime. If that date is not the date when the crime was committed, the victim must produce evidence of when it occurred. The Ministry of Justice cannot grant an application for financial assistance that is submitted after expiry of the prescribed time limit. The amount of financial assistance the Ministry of Justice may grant is limited to CZK On application by a victim, financial assistance may be granted as a lump sum of CZK if the other conditions laid down by the Act are satisfied, or alternatively assistance is granted for the amount of proven treatment costs and loss of earnings or, in the case of survivors, for the amount of funeral expenses as laid down by the Civil Code and for lost maintenance. If a victim subsequently proves that the damage suffered is greater than was the basis for granting assistance, he/she may be granted further assistance upon application. This also applies to victims who have been granted a lump sum. The total amount of assistance granted may not exceed CZK Act No 209/1997 does not replace no-fault liability of motor vehicle operators, which is linked to compulsory contractual liability insurance. In cases of traffic accidents it is therefore essential to claim insurance payment from the body handling liability insurance. Only in very isolated cases involving specific exceptional circumstances is it possible to apply for financial assistance from the Ministry of Justice. We would remind applicants that it is absolutely essential to include all the available supporting documents and certificates that we refer to in respect of individual amounts. If an applicant does not do so, the Ministry of Justice cannot process the application. If certificates and supporting documents are not supplied or if they are inadequate, this may be a reason for not granting financial assistance under Act No 209/1997. However, that does not exclude the possibility of submitting a fresh application. We would draw applicants attention to the fact that if they are granted financial assistance, they are obliged, within 5 years from the date when assistance was granted, to transfer to the account of the Ministry of Justice any amounts they receive in compensation for damages (from the offender, insurance etc.) up to the amount of financial assistance granted. This obligation does not apply to anyone who does not receive compensation for damages. 7

18 II. Jestliže je žadatel zastoupen jinou osobou (zástupcem) na základě zákonného zastoupení (např. nezletilé dítě svým rodičem) nebo na základě dohody o plné moci, vyplňte údaje o zástupci: 1. Příjmení: 2. Jméno: 3. Sídlo nebo bydliště: Pokud žádáte za jinou osobu, je třeba skutečnost, která zastoupení zakládá, doložit. Proto k žádosti přiložte kopii plné moci (u smluvního zastoupení) nebo kopii rodného listu (v případě zákonného zastoupení) nebo jinou obdobnou listinu. III. Jestliže žadatel je osobou pozůstalou po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela, vyplňte prosím též údaje o osobě zemřelé: 1. Příjmení: 2. Jméno: 3. Datum narození: 4. Datum úmrtí: 5. Poslední bydliště: 6. Státní občanství: 7. V jakém poměru byla osoba zemřelá v důsledku trestného činu k osobě žadatele (otec, dcera, osoba žijící ve společné domácnosti apod.): Pokud je žadatel osobou pozůstalou po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela, je k žádosti třeba přiložit kopii úmrtního listu a listiny, které dokládají skutečnost, že osoba zemřelá osobu pozůstalou vyživovala nebo měla povinnost ji vyživovat (ve vztahu rodič - dítě se bude jednat o rodný list či rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti, u manželů bude takovou listinou oddací list apod.)

19 IV. Uveďte, zda žádáte poukázat peněžitou pomoc prostřednictvím pošty či zda převodem na peněžní účet; v takovém případě laskavě sdělte číslo Vašeho účtu. V. Uveďte datum, kdy se oběť dozvěděla o škodě způsobené trestným činem. Uveďte datum spáchání trestného činu a pokud vědomost o škodě jím způsobené oběť nabyla až později, uveďte kdy a jak (například z lékařské zprávy - datum jejího vystavení). VI. Označte orgán činný v trestním řízení (policejní orgán, státní zastupitelství, soud), který o trestném činu konal naposledy řízení. Uveďte též spisovou značku, pod kterou vyšetřování probíhá. Pokud máte k dispozici poslední rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, které dává představu o tom, v jakém stadiu se věc nachází (např. usnesení o odložení trestního stíhání, opis obžaloby, rozsudek - i nepravomocný), připojte je k žádosti. VII. Uveďte zda a jakým způsobem jste uplatnil(a) nárok na náhradu škody na pachateli nebo jiné osobě, která za škodu odpovídá. Podle ustanovení 8 zákona č. 209/1997 Sb. může být peněžitá pomoc snížena nebo se nepřizná s přihlédnutím k tomu, zda oběť využila všech zákonných prostředků k uplatnění nároku na náhradu škody na pachateli nebo jiné osobě, která za škodu odpovídá. Tento bod nevyplňujte, pokud nebyl pachatel trestného činu zjištěn.

20 Bod VIII vyplňte, jestliže žadatel je pozůstalým po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela. VIII. Uveďte, zda jste jedinou osobou splňující podmínky uvedené v 2 odst. 2 zákona č. 209/1997 Sb., popř. kolik osob tyto podmínky splňuje, pokud jsou Vám tyto skutečnosti známy. 1. Byl(a) jste rodičem, manželem nebo dítětem osoby, která zemřela v důsledku trestného činu? 2. Žil(a) jste s obětí trestného činu před spácháním trestného činu ve společné domácnosti? 3. Poskytovala Vám oběť trestného činu výživu, případně byla k tomu povinna? 4. Splňují další osoby shora uvedené podmínky 1 až 3? Uveďte jejich počet, pokud je Vám znám. Podle ust. 2 odst. 2 zákona č. 209/1997 Sb. se za oběť považuje osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, je-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Body IX až XIV vyplňte, jestliže se žadatel stal obětí trestného činu a byla mu způsobena újma na zdraví. IX. Uveďte datum, kdy bylo ukončeno léčení, respektive kdy skončila pracovní neschopnost.

21 X. Celková výše bodového ohodnocení za bolest činí: K žádosti je třeba přiložit bodové ohodnocení za bolest dle vyhlášky č. 440/2001 Sb., které žadatel získá od lékaře, jenž ho ošetřoval. Tento lékařský posudek bude obsahovat bodové hodnocení vytrpěné bolesti a bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění. Připomínáme, že pro účely zákona č. 209/1997 Sb. je relevantní pouze bodové ohodnocení vytrpěné bolesti. Podle ustanovení 6 odst. 2 zákona č. 209/1997 Sb. nelze peněžitou pomoc poskytnout, pokud bodové hodnocení vytrpěné bolesti nedosáhne nejméně 100 bodů. XI. Uveďte, zda žádáte o poskytnutí peněžité pomoci ve výši paušální částky ,- Kč nebo zda doložíte výši ušlého výdělku a nákladů léčení. Podle ustanovení 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 209/1997 Sb. lze na žádost oběti poskytnout peněžitou pomoc ve výši paušální částky ,- Kč nebo ve výši odpovídající prokázaným nákladům léčení a ušlému výdělku. Pokud se rozhodnete žádat o peněžitou pomoc ve výši paušální částky, nemusíte již vyplňovat body XII. - XIV. tohoto dotazníku. XII. Náklady spojené s léčením činily: Jedná se o náklady na léky, zdravotnické pomůcky, náklady na rehabilitaci, přibrání cizí osoby na pomoc v domácnosti či ošetřování, zvýšené náklady na dopravu apod. za podmínky, že tyto náklady nebyly hrazeny pojišťovnou. Náklady zde uvedené musejí být doloženy, jinak na ně Ministerstvo spravedlnosti nebude moci brát zřetel.

22 XIII. Popište výdělkové poměry žadatele před a po vzniku újmy na zdraví způsobené trestným činem. K žádosti připojte listiny, které uvedené skutečnosti potvrzují. V případě, že žadatel je v zaměstnaneckém poměru, bude se jednat o potvrzení zaměstnavatele o průměrném výdělku podle 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže je žadatel osobou samostatně výdělečně činnou, bude takovou listinou např. opis posledního daňového přiznání. Pokud žadatel pobírá starobní důchod, bude dokladem, který může prokázat zhoršenou sociální situaci, potvrzení o výši starobního důchodu. V případě, že z nějakého závažného důvodu výdělkové poměry žadatele doložit nelze, je možné v krajním případě nahradit potvrzení o nich čestným prohlášením. XIV. Uveďte výši nemocenských dávek (invalidního důchodu) a dobu, po kterou je žadatel pobírá či pobíral po vzniku újmy na zdraví způsobené trestným činem. K žádosti přiložte potvrzení zaměstnavatele, okresní správy sociálního zabezpečení nebo pojišťovny o výši nemocenských dávek. V případě, že v důsledku škody na zdraví způsobené trestným činem Vám byl přiznán invalidní důchod, uveďte a doložte jeho výši.

23 Čestné prohlášení žadatele o peněžitou pomoc podle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Tímto čestně prohlašuji, že údaje mnou uvedené v této žádosti odpovídají skutečnosti Mé majetkové poměry jsou takové, že trestným činem, jehož jsem byl(a) obětí, se zhoršila má sociální situace. Škoda takto mi způsobená nebyla dosud plně uhrazena. Čestně prohlašuji, že jsem nárok na peněžitou pomoc nebo obdobný nárok na odškodnění újmy způsobené mi trestným činem, neuplatnil(a) v žádném jiném státě než v České republice. Beru na vědomí, že mi podle ust. 12 zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vzniká povinnost do pěti let ode dne, kdy mi byla pomoc poskytnuta, odvést na účet Ministerstva spravedlnosti částky, které jsem obdržel(a) jako náhradu škody, a to až do výše poskytnuté pomoci. Současně s tím beru na vědomí, že po uplynutí stanovené pětileté lhůty mohu požádat Ministerstvo spravedlnosti, aby se jménem státu vzdalo práva na vrácení poskytnuté pomoci, jestliže bude takový postup odůvodňovat moje sociální situace, celková výše škody, která mi byla způsobena a výše náhrady, kterou jsem obdržel(a). Beru rovněž na vědomí, že úmyslným uvedením nesprávného nebo neúplného údaje nebo jeho zatajením za účelem získání neoprávněné výhody se mohu dopustit přestupku podle 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů podpis žadatele nebo jeho zástupce

24 Poučení: Ministerstvo spravedlnosti po obdržení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci dle zákona č. 209/1997 Sb. potvrdí její příjem a udělí pořadové číslo. Poté provádí šetření u policie či jiného obdobného orgánu podle konkrétních okolností případu. Do tří měsíců po podání žádosti a předložení potřebných dokladů buď pomoc poskytne nebo žadateli sdělí důvody, pro které nelze pomoc poskytnout. Za oběť ve smyslu zákona č. 209/1997 Sb. bude žadatel považován pouze v případě, že mu v důsledku trestného činu byla způsobena újma na zdraví. Nutnou, nikoli však postačující podmínkou k přiznání peněžité pomoci takové oběti je výše bodového ohodnocení bolesti (nikoliv ztížení společenského uplatnění) dosahující alespoň 100 bodů. Za oběť se považuje i osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Zákon č. 209/1997 Sb. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti stanoví prekluzívní (propadnou) lhůtu 1 roku ode dne, kdy se oběť dozvěděla o škodě způsobené trestným činem. Pokud tímto dnem není již den spáchání trestného činu, oběť prokazuje okamžik, kdy se tak stalo. Ministerstvo spravedlnosti nemůže vyhovět žádostem o poskytnutí peněžité pomoci, jestliže mu byly doručeny po uplynutí stanovené lhůty. Pomoc se na žádost oběti, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví, poskytne v paušální částce ,- Kč nebo ve výši, která představuje obětí prokázanou ztrátu na výdělku a prokázané náklady spojené s léčením, snížené o součet všech částek, které oběť z titulu náhrady škody již obdržela; pomoc nesmí přesáhnout ve svém součtu částku ,- Kč. Prokáže-li oběť poté, co jí byla poskytnuta pomoc, že jí vzniklá škoda je vyšší, než jaká byla podkladem pro poskytnutí pomoci, lze jí poskytnout na její žádost podanou ve lhůtě stanovené tímto zákonem pomoc opětovně, a to až do maximální částky ,- Kč; přitom se přihlédne k částkám již vyplaceným. Fyzické osobě, která je pozůstalou po oběti, jež v důsledku trestného činu zemřela (byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo jíž zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu), se poskytne peněžitá pomoc v paušální částce ,- Kč; pomoc nesmí ve svém součtu přesáhnout částku ,- Kč, a je-li počet obětí více než tři osoby, poskytovaná částka se u každé oběti přiměřeně krátí. Zákon č. 209/1997 Sb. nenahrazuje institut objektivní odpovědnosti provozovatele motorových vozidel, na který navazuje povinně smluvní pojištění odpovědnosti. Proto je zapotřebí ve věcech dopravních nehod žádat o poskytnutí pojistného plnění subjekt spravující pojištění odpovědnosti. Pouze ve zcela ojedinělých případech s přihlédnutím ke konkrétním výjimečným okolnostem je možné žádat o poskytnutí peněžité pomoci Ministerstvo spravedlnosti. Připomínáme, že je nezbytně nutné přiložit veškeré dostupné doklady a potvrzení, na něž u jednotlivých položek odkazujeme. Dokud tak žadatel neučiní, nemůže Ministerstvo spravedlnosti žádost vyřídit. Jestliže potvrzení a doklady nebudou dodány ani dodatečně, může být tato skutečnost důvodem neposkytnutí peněžité pomoci podle zákona č. 209/1997 Sb. To ovšem nevylučuje možnost podání žádosti nové. Upozorňujeme, že pokud žadateli peněžitá pomoc bude poskytnuta, žadatel je povinen do pěti let ode dne poskytnutí této pomoci odvést na účet Ministerstva spravedlnosti částky, které obdržel jako náhradu škody (od pachatele, pojišťovny apod.) až do výše poskytnuté pomoci. Tuto povinnost tedy nemá, jestliže mu škoda nebyla uhrazena. Na základě žádosti oběti se Ministerstvo spravedlnosti může jménem státu po uplynutí stanovené pětileté lhůty vzdát práva na vrácení poskytnuté peněžité pomoci, jestliže takový postup odůvodňuje sociální situace oběti, celková výše škody, která jí byla způsobena, a výše náhrady, kterou oběť obdržela.

Vážený pane/ paní/ slečno,

Vážený pane/ paní/ slečno, Vážený pane/ paní/ slečno, omlouváme se, že v situaci, ve které se nacházíte, jsme nuceni Vás obtěžovat nepříjemnými otázkami. V zájmu rychlého posouzení Vaší žádosti o poskytnutí peněžité pomoci dle zákona

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND CANADA OF 24 th MAY 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY

Více

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE UNITED STATES OF AMERICA ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Dotazník pro pojištěného CIVILNÍ LETECTVO AVIATION (CIVIL) questionnaire Applicant

Dotazník pro pojištěného CIVILNÍ LETECTVO AVIATION (CIVIL) questionnaire Applicant Dotazník pro pojištěného CIVILNÍ LETECTVO AVIATION (CIVIL) questionnaire Applicant Vztahuje se na: piloty, členy posádky a cestující leteckou dopravou s výjimkou platících cestujících na pravidelných linkách

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Irsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Irsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Irsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Č. J.: PID: Datum: Akademický rok 2017/2018 forma prezenční forma

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM Office supplies Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38501130.aspx External tender id 306817-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure Contract

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Czech Dear Mr. President, Vážený pane prezidente, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Ošetřovací plán Treatment Plan

Ošetřovací plán Treatment Plan Ošetřovací plán Treatment Plan Czech / Česky Contents 1. Contents 2. Examination 3. Periodontitis ( Gum Disease ) 4. Treatment 5. Root Treatment 6. Crown 7. Extraction 8. Dentures 9. Exemption 10. HC2

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children Výchova a výchovná opatření Upbringing and upbringing measures První rozhodnutí o výchově First decision on upbringing of child svěřeno (ponecháno) Custody of a child granted to: matce 14 615 23 233 27

Více

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children Výchova a výchovná opatření Upbringing and upbringing measures První rozhodnutí o výchově First decision on upbringing of child svěřeno (ponecháno) Custody of a child granted to: matce 14 615 23 233 27

Více

With your Family Travel Insurance, you are ready for unexpected situations all over the world.

With your Family Travel Insurance, you are ready for unexpected situations all over the world. Family Travel Insurance This insurance cannot be taken out after 1 May 2009. However, it remains valid without any changes for clients who arranged it no later than 30 April 2009. With your Family Travel

Více

Dohoda č. Agreement No.

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách užívání Elektronického zařízení v režimu osvobozeného od úhrady mýtného on Conditions of using Electronic Device in Exempt Mode Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children Ukazatel 995 2000 2005 200 20 202 203 204 Indicator Výchova a výchovná opatření Upbringing and upbringing measures První rozhodnutí o výchově First decision on upbringing of child svěřeno (ponecháno) Custody

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro dopravu a cestovní ruch. 31. 3. 2005 PE 355.758v01-00. Společný postoj Rady (11934/3/2004 C6-0029/2005 2003/0130(COD))

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro dopravu a cestovní ruch. 31. 3. 2005 PE 355.758v01-00. Společný postoj Rady (11934/3/2004 C6-0029/2005 2003/0130(COD)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2009 31. 3. 2005 PE 355.758v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-5 Návrh doporučení pro druhé čtení Paolo Costa Bepečnostní pásy a ádržné systémy

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSLB 76 INS 24132/2014-A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou v insolvenční věci dlužníka Tomáš Harasim, nar. 12.5.1980, IČ 69288593,

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Embassy of India Velvyslanectví Indie 93/60 Milady Horakove Holesovice, Prague - 7 http://www.india.cz

Embassy of India Velvyslanectví Indie 93/60 Milady Horakove Holesovice, Prague - 7 http://www.india.cz Embassy of India Velvyslanectví Indie 93/60 Milady Horakove Holesovice, Prague - 7 http://www.india.cz VISA APPLICATION FORM ŽÁDOST O VÍZUM PLEASE READ THE VISA INFORMATION CAREFULLY BEFORE FILLING THE

Více

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract notice. Version 2. Publish date 11/21/2014 4:13 AM. Bid due date 12/11/2014 10:30 AM

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract notice. Version 2. Publish date 11/21/2014 4:13 AM. Bid due date 12/11/2014 10:30 AM Medical equipments Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/47366182.aspx External tender id 397310-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Letiště Praha, a. s. se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 identifikační číslo: 28244532 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Canada / Czech Republic Agreement

Canada / Czech Republic Agreement Canada / Czech Republic Agreement Applying for Czech Benefits Here is some important information you need to consider when completing your application. Please ensure you sign the application. If you are

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM

Publish date 12/27/2012 4:24 AM. Bid due date 3/4/2013 10:00 AM. Change date 12/27/2012 4:24 AM Construction work Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37027677.aspx External tender id 410038-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace 15. července 2012 zavedl zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Předkládací zpráva pro Parlament

Předkládací zpráva pro Parlament Předkládací zpráva pro Parlament Mezinárodní organizace práce (dále jen "MOP") je mezinárodní vládní organizace založená v roce 1919, jejímž posláním je především rozvojem a prostřednictvím sociálního

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Opatření děkana č. 12/2007 o poskytování náhrad cestovních výdajů osobám, které nejsou zaměstnanci 1. lékařské fakulty

Opatření děkana č. 12/2007 o poskytování náhrad cestovních výdajů osobám, které nejsou zaměstnanci 1. lékařské fakulty Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Opatření děkana č. 12/2007 o poskytování náhrad cestovních výdajů osobám, které nejsou zaměstnanci 1. lékařské fakulty Vypracoval: Magdalena Šťastná, Mgr.

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Harmonizace nepřímých daní v EU

Harmonizace nepřímých daní v EU Harmonizace nepřímých daní v EU Daňová diskriminace zdanění ve státě určení (akvizice) = dovážené zboží znevýhodněno daňově diskriminace přímá a nepřímá (týká se většinou spotřebních daní, ne DPH) Daňová

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Jestliže se zdržujete v jiné než domovské zemi, uveďte oprávnění k návratu pro zemi bydliště. If you reside in a country other than your count

Jestliže se zdržujete v jiné než domovské zemi, uveďte oprávnění k návratu pro zemi bydliště. If you reside in a country other than your count ŘSCP č. 1/2010 Razítko úřadu / Stamp of Embassy or Consulate Číslo žádosti / Application number Žádost o udělení dlouhodobého víza Tento formulář je zdarma Application for long-stay visa This application

Více

Canada / Czech Republic Agreement

Canada / Czech Republic Agreement Canada / Czech Republic Agreement Applying for Czech Benefits Here is some important information you need to consider when completing your application. Please ensure you sign the application. If you are

Více

I/5 Živnostenské podnikání

I/5 Živnostenské podnikání I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje I/5 Živnostenské podnikání Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky ÚSC s prameny právní úpravy a s obsahem rozhodujících pramenů v oblasti živnostenského

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace 15. července 2012 zavedl zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IČO: 04438311 s místem podnikání Václavské náměstí 832/19, Praha1, PSČ 110 00, Česká republika

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více