Právní úprava změn a jejich zápisů do OR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní úprava změn a jejich zápisů do OR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bakalářská práce Autor: Petra Voglová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Kristýna Spurná Praha Duben, 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Roudnici nad Labem, dne Petra Voglová

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat JUDr. Kristýně Spurné za její odborné vedení mé bakalářské práce. Rovněţ bych chtěla poděkovat Mgr. et Mgr. Lucii Neumannové za odbornou konzultaci.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá právní úpravou změn při zápisech do obchodního rejstříku. Popisuje podstatné změny, které mají vliv na fungování společností a druţstev a jsou i ve vztahu ke třetím osobám a podléhají povinnému zápisu do obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík je veden rejstříkovými soudy a informace o obchodních korporacích jsou zde veřejně k dispozici. Největší pozornost je zaměřena na změny v jednotlivých obchodních korporacích a obligatorním náleţitostem při zápisech. Na příkladu konkrétní společnosti, společnosti s ručením omezeným jsou představeny některé změny. V poslední kapitole jsou uvedeny sankce vyplývající z nesplnění povinností zápisů změn do obchodního rejstříku. Klíčová slova: obchodní rejstřík, změny, zápis, stanovy, společenská smlouva Annotation This thesis deals with the legislation changes in registration in the Commercial Register. It describes the significant changes that affect the functioning of companies and cooperatives are also in relation to third parties and subject to mandatory registration in the Commercial Register. Business Register is kept by registration courts and information on business corporations are publicly available. Most attention is focused on changes in individual business corporations and hook obligatory enrollment. The example of a company, limited liability company presents some changes. The last chapter lists penalties arising from failure to change entries in the Commercial Register. Keywords: commercial register, change, writing, statutes, social contract

5 Obsah Úvod Obchodní rejstřík před rekodifikací Historický vývoj obchodního rejstříku Pojem a význam OR (před rekodifikací) Současný právní stav obchodního rejstříku Zásadní změny Elektronický opis Informace o vedení trestního stíhání právnické osoby Podání návrhu na zápis prostřednictvím datové schránky Zápis obchodní firmy do OR Nové pojmy v NOZ Kogentní a dispozitivní pravidla Princip publicity Rejstříkový soud a skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku Povahy zápisů v OR Konstitutivní zápisy Deklaratorní zápisy Soudní poplatky v řízení o zápisu do OR Soudní poplatek za návrh na zápis do OR Soudní poplatek za změny nebo doplnění zápisu Poplatek za výmaz Změny v zápisech do obchodního rejstříku a jejich právní úprava Změny a jejich zápis do OR obecně Právní úprava při zápisu do OR Návrh na zápis Sídlo obchodní společnosti a změna sídla společnosti Změna předmětu podnikání Změna právní formy Zrušení a přeměna obchodní korporace Zrušení obchodní korporace bez likvidace Zrušení obchodní korporace s likvidací

6 4.2.8 Právní úprava při výmazu obchodní korporace zapsané v OR Sbírka listin Změny a jejich zápis do OR u společnosti s ručením omezeným Změna jednatele společnosti Změna výše základního kapitálu Změna právní formy Převod podílu Přechod podílu Změny a jejich zápis do OR u akciové společnosti Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Podmíněné zvýšení základního kapitálu Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva Sníţení základního kapitálu Změny a jejich zápis do OR u veřejné obchodní společnosti Změna společníka Zánik účasti společníka veřejné obchodní společnosti Zrušení veřejné obchodní společnosti Změny a jejich zápis do OR u komanditní společnosti Změna společníka, skutečnosti zapisované u společníka Zánik účasti komplementáře komanditní společnosti Zánik účasti komanditisty komanditní společnosti Změny a jejich zápis do OR u druţstva Rozbor úpravy změn v obchodním rejstříku na konkrétní obchodní společnosti Popis společnosti Změny v obchodní společnosti a jejich právní úpravy Právní úprava při zaloţení společnosti Právní úprava při změnách před NOZ Právní úprava při změnách po novele občanského zákoníku Právní úprava nové společenské smlouvy Právní úprava udělení prokury Sankce, trestné činy a přestupky související s obchodním rejstříkem Sankce při nepřizpůsobení se novému ZOK

7 6.2 Sankce při nezaloţení předepsaných dokumentů do sbírky listin Prohlášení právnické osoby za neplatnou Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých zkratek

8 Úvod Právní úprava změn a jejich zápisů do obchodního rejstříku je velmi zajímavá oblast a vzhledem k mé pracovní pozici jsem si zvolila toto téma pro svou bakalářskou práci. Cílem práce je popsat situaci vzniklou novým občanským zákoníkem v souvislosti s právní úpravou změn a jejich zápisů do obchodního rejstříku a provést rozbor na konkrétní společnosti s ručením omezeným. Dalším cílem mé bakalářské práce je přinést poznatky a analyzovat jednotlivé postupy při zápisech do obchodního rejstříku pro obchodní korporace. V první kapitole bude stručně shrnuta právní úprava obchodního rejstříku před rekodifikací. Následující kapitoly se věnují současnému právnímu stavu obchodního rejstříku a rejstříkovému soudu. Dále jsou uvedeny principy a pravidla při zápisech do obchodního rejstříku, změny, ke kterým došlo v souvislosti s rekodifikací soukromého práva s odkazy na patřičná ustanovení. V kapitole 4 se budu zabývat změnami v obecné rovině, takovými, které jsou ve většině případů moţné u všech typů obchodních korporací a které lze aplikovat na všechny typy obchodních korporací. Dále budou specifikovány odlišnosti jednotlivých obchodních korporací. Zaměřím se na ucelený přehled změn, které mohou nastat v existenci obchodní korporace. V neposlední řadě se ve své práci zaměřím na konkrétní příklad obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, ve které jsem zaměstnána. Uvedu některé změny, které byly před rekodifikací a po rekodifikaci a jsou součástí zápisu obchodního rejstříku. Posledním bodem mé bakalářské práce je uvést postihy či případné sankce, které plynou z nedodrţení zákonů a ustanovení a mohou mít nemalé následky pro obchodní společnost. V bakalářské práci jsem pouţila popisnou metodu, s cílem obecně ke kaţdé obchodní korporaci shrnout základní údaje, které by měly být zapisovány do obchodního rejstříku. 8

9 1 Obchodní rejstřík před rekodifikací 1.1 Historický vývoj obchodního rejstříku Vývoj OR V rámci středověkého právního partikularismu roztříštěné cechovní nebo směnečné registry vedené nejčastěji v jednotlivých městských střediscích obchodu se postupně slily v obchodní rejstříky, jak je známe dnes. Základní funkcí registrů bylo původně znamenání podpisů a plných mocí obchodníků a společníků společností (především osobních). 1 Historický příklad můţeme najít ve Francouzské kodifikaci z roku 1673 a to v Colbertově nařízení o pozemním obchodě. První evropský obchodní zákoník, kterým byl Napoleonský obchodní zákoník z roku 1807, obsahoval stejné prvky publikační povinnosti, jako nařízení o pozemním obchodě z roku Na našem území platil obchodní rejstřík, jenţ byl upraven ve všeobecném obchodním zákoníku z roku Tato úprava obchodního rejstříku platila aţ do roku 1950 a navazovala na rakouskou tradici. Vývoj obchodního práva byl silně ovlivněn rakouským a německým právem. V roce 1950 byl obchodní rejstřík nahrazen podnikovým rejstříkem, který byl veden rejstříkovými soudy po celé období socialistického práva. V roce 1964 upravil podnikový rejstřík v páté části hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ale vzhledem k malému počtu podniků byl význam rejstříku v této době zanedbatelný. Aţ po roce 1989 se vrátil pouţívaný název obchodní rejstřík a to obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. Právní úprava byla obsaţena především v hlavě III. prvé části obchodního zákoníku ( 27 aţ 38 ObchZ). 1 PELIKÁNOVÁ, Irena a kolektiv. Obchodní právo přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., s ISBN

10 1.2 Pojem a význam OR (před rekodifikací) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který byl účinný do konce roku 2013 upravoval obchodní rejstřík a to v Hlavě III, Obchodní rejstřík, 27 aţ 38. Způsob zveřejňování zápisu v OR upravil prováděcí předpis. Náleţitosti formulářů byly uvedeny ve vyhlášce číslo 414/2011 Sb., ze dne 9. prosince 2011 o náleţitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Řízení ve věcech OR upravoval OSŘ a to v ustanoveních 200a a následujících. OR je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo jiných osob, o nichţ to stanoví zvláštní zákon. Zákon stanoví, ţe OR je veden v elektronické podobě. Dokumenty, které byl podnikatel povinen uloţit do sbírky listin, byly uvedeny v 38i aţ 38k ObchZ. Definice OR před rekodifikací: Obchodní rejstřík je neopominutelným nástrojem právní bezpečnosti. Rejstřík je ve své podstatě řešením rozporu mezi působením podnikatelů vůči širokému okruhu třetích osob (klientele) a na druhé straně relativitou smluvních vztahů, které vţdy váţou jenom strany a nepůsobí vůči třetím osobám. 2 Význam OR spočívá v přístupnosti, transparentnosti a je zabezpečován především principem publicity. Při srovnání dosavadní terminologie s novou terminologií v NOZ je ustavení právnické osoby v podstatě totéţ, co její zaloţení podle dosavadní úpravy. 3 Principy a účinky původního OR zůstávají zachovány, taktéţ i obecné zásady. Úprava procesního reţimu je většinou přebrána z OSŘ. 2 PELIKÁNOVÁ, Irena a kolektiv. Obchodní právo 1, 2. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., s ISBN SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Lenka DEVEROVÁ a kolektiv. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: Komentář vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, s. 14. ISBN

11 Účinky zápisu do OR jsou povahy konstitutivní nebo deklaratorní. Princip publicity je materiální a formální. Princip formální publicity spočívá v tom, ţe OR (respektive veřejný rejstřík) je přístupný komukoliv. Kaţdý má právo do něho nahlíţet a pořizovat si z něho opisy a výpisy ( 28 odst. 1 ObchZ). Princip materiální publicity je zaloţen na principu důvěry, ţe údaje zapsané v OR jsou právně účinné. Zákon omezoval rozsah zapisovaných údajů jejich taxativním výčtem. Do OR bylo moţné zapsat jedině údaj, jehoţ publicitu zákon vyţadoval. Coţ dokládá i rozhodnutí Nejvyššího soudu. V rozhodnutí ze dne 12. října 2006, sp. zn. 29 Odo 824/2006, Nejvyšší soud úpravu obhajoval takto: "Nemá-li však obchodní rejstřík ztratit přehlednost, která je nepochybně z hlediska ochrany třetích osob významná, nelze do něj zapisovat jakoukoli skutečnost, o jejíž zápis někdo požádá. Proto zákon omezuje rozsah zapisovaných údajů jejich taxativním výčtem." Od tohoto pojetí se tedy nové právo odklání. 4 4 Nejvyšší soud, rozhodnutí ze dne 12. října 2006, sp. zn. 29 Odo 824/

12 2 Současný právní stav obchodního rejstříku 1. ledna 2014 vstoupily v účinnost 3 základní normy soukromého práva. Zákon č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a druţstvech a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. V souvislosti s účinností NOZ vstoupil v účinnost také zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento zákon prakticky převzal veškerou úpravu původního OR, který byl zakotven v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, Hlava III, 23 37d, a to pouze s několika odlišnostmi. Vztah ZOK k NOZ a vymezení některých pojmů je uveden v 3 ZOK. Z podstaty zákona o obchodních korporacích plyne, ţe je vůči občanskému zákoníku v pozici speciálního předpisu (lex specialis derogat generali) regulace obsaţená v občanském zákoníku je tak podpůrně pouţitelná (princip subsidiarity). 5 Ačkoliv to zákon výslovně nestanoví, je zřejmé, ţe řada obchodněprávních úprav je obsaţena ve zvláštních předpisech. Tyto předpisy budou mnohdy lex specialis nejen k tomuto zákonu, ale také k občanskému zákoníku typicky zákon o nabídkách převzetí, zákon o přeměnách obchodních společností a druţstev, zákon o podnikání na kapitálovém trhu apod. 6 Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy. Obecné ustanovení je vymezeno v 120 a 121 NOZ. V ustanovení je upraven rámec, jaké údaje se zapisují do veřejného rejstříku, je proveden odkaz na ZVR a je ukládána povinnost při změně zapsané skutečnosti tuto změnu oznámit tomu, kdo vede veřejný rejstřík. 7 V 120 OZ (Zapisované údaje) jsou základní povinné údaje. Pokud se současně podíváme do ZVR, tak v hlavě 3 ZVR jsou obecně stanoveny skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku, které jsou v podstatě shodné s 120 odst. 1 a dále jej rozvíjejí. S ohledem na to, ţe ZVR je lex specialis k NObčZ, je i porovnání ustanovení 25 ZVR a 120 odst. 1 porovnáním lex specialis a lex generalis. Není-li ale například v 25 ZVR uvedeno, ţe se do veřejného rejstříku zapíše den zrušení právnické osoby s uvedením právního důvodu, ale v 5 ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. Velké komentáře: Zákon o obchodních korporacích. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, s. 7. ISBN ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. Velké komentáře: Zákon o obchodních korporacích. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, s. 8. ISBN SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Lenka DEVEROVÁ a kolektiv. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: Komentář vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, s. 7. ISBN

13 120 odst. 1 tento údaj uveden je, nepochybně se tento údaj do veřejného rejstříku u kaţdé tam zapisované právnické osoby zapisuje. 8 Z důvodové zprávy k ZVR vyplývá, ţe ZVR přebírá úpravu, kde je dosavadní obchodní rejstřík brán jako modelový rejstřík a jeho regulace se přebírá pokud je to možné bez významných změn 9. Zákon o rejstřících pak respektuje poţadavky První směrnice 10 pro obchodní korporace týkající se publicity, přičemţ z důvodu neţádoucí nepřehlednosti a případného dvojího reţimu tyto pravidla vztahuje i na další zapisované osoby. Zákon o rejstřících neobsahuje pouze úpravu hmotného práva, ale obsahuje také procesní část, kterou se přebírá modifikovaná dosavadní úprava ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ ), tj. úprava obsaţená zejména v ust. 200a aţ 200e, které byly s účinností od zrušeny, přičemţ zákon o rejstřících má být chápán jako zákon speciální k obecnému předpisu zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, popř. rovněţ k OSŘ. 11 Samotná úprava je dána zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. (1)Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen veřejný rejstřík ) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. (2) Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (dále jen zapsaná osoba ). (3) Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy. 4) Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Veřejný rejstřík vede soud (dále jen rejstříkový soud 12 8 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Lenka DEVEROVÁ a kolektiv. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: Komentář vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, s. 8. ISBN Důvodová zpráva k zákonu č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Psp.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Směrnice 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyţadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosaţení rovnocennosti těchto opatření. 11 TEJKAL, Jan a Jindřich MAYER. Nový zákon o veřejných rejstřících. epravo.cz [online] [cit ]. Dostupné z 12 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Předmět úpravy a jejich základní principy, 1 Veřejné rejstříky 13

14 2.1 Zásadní změny Zásadní změny, které najdeme v ZVR představují zjednodušení a urychlení při zápisech do veřejných rejstříků Elektronický opis Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický opis. 13 Omezení tohoto ustanovení jsou uvedena v odstavci 2 a 3 v 3 ZVR Informace o vedení trestního stíhání právnické osoby Rejstříkový soud tomu, kdo na tom má právní zájem, sdělí informaci, zda je proti zapsané nebo zapisované osobě vedeno trestní stíhání podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim Podání návrhu na zápis prostřednictvím datové schránky Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě; to platí obdobně pro dokládání listin o skutečnostech uvedených v návrhu na zápis a listin zakládaných do sbírky listin. Vláda stanoví, které návrhy na zápis a listiny lze podávat pouze v elektronické podobě Zápis obchodní firmy do OR Navrhnou-li to všichni zakladatelé, zapíše rejstříkový soud do obchodního rejstříku obchodní firmu (dále jen "firma") řádně založené obchodní korporace; přílohou návrhu je zakladatelské právní jednání. Není-li podán návrh na zápis obchodní korporace, jejíž zakladatelé o zápis firmy požádali, do 1 měsíce od zápisu firmy, rejstříkový soud firmu vymaže. 16 Obchodní společnosti mohou nově zavedené ustanovení vyuţít jako tzv. předregistraci firmy, s cílem zablokovat si název firmy. 13 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Princip formální publicity, 3 odst Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Předpoklady zápisu, 16 odst Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Podoba návrhu na zápis, 22 odst Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Doplňující skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku, 48 odst. 2 14

15 2.1.5 Změna referenčních údajů Veřejný rejstřík je součástí základních registrů tvořících informační systém veřejné správy. Tyto systémy jsou vzájemně prostupné, změna v jednom systému se projeví v ostatních základních registrech. Změna referenčních údajů v základním registru se dle ust. 95 odst. 1 ZVR do veřejného rejstříku zapíše bez řízení. Odpadají tak definitivně zbytečné návrhy na změnu zápisu např. v případě změny bydliště statutárního orgánu či společníka společnosti Nahrazení původních ujednání společenské smlouvy Pro všechny společenské smlouvy platí povinná úprava, pokud jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK. Platí tedy, ţe ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s kogentními (donucujícími) pravidly, se s účinností tohoto zákona ruší. Obdobně nicméně stanoví 3041 NObčZ, ţe jsou-li takováto ujednání v rozporu s kogentními pravidly podle občanského zákoníku, ztrácí stejným okamţikem účinnost. 18 Dle 777 odst. 2 je nutné dodrţet toto ustanovení o přizpůsobení se obchodní korporace do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a přizpůsobit listiny a doručit je do sbírky listin. Z výše uvedeného vyplývá povinnost zapsat tuto skutečnost do OR jako údaj o tom, ţe se obchodní korporace podřídila ZOK jako celku postupem a to podle 777, odst. 5 ZOK. 17 TEJKAL, Jan a Jindřich MAYER. Nový zákon o veřejných rejstřících. epravo.cz [online] [cit ]. Dostupné z 18 ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. Velké komentáře: Zákon o obchodních korporacích. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, s ISBN

16 2.2 Nové pojmy v NOZ NOZ přinesl změnu v pojmosloví, která se někdy projevila pouze přeformulováním výrazů, jinde však došlo v právní úpravě k významné novelizaci. Vrací se tak k tradiční české právní terminologii. Mezi nové pojmy a termíny můţeme zařadit výprosa, výpůjčka, zápůjčka, pacht, výměnek, závdavek, ústav, rodinný závod a mnohé další. NOZ dává přednost českým výrazům, v příkladech si můţe uvést: původní slovo registrovaný nahrazeno novým výrazem zapsaný informace nahrazeno výrazem údaj disponovat nahrazeno výrazem nakládat V souvislosti s veřejným rejstříkem můţeme zmínit nový pojem, který je jiţ v samotném názvu nového zákona Zákon o obchodních korporacích. Pojem obchodní korporace zahrnuje všechny formy obchodních společností. Související předpisy v NOZ najdeme v 118 aţ 213. Obchodní korporace jsou právnickými osobami a mají právní osobnost 15 NOZ. V NOZ najdeme pojem status veřejné prospěšnosti 147. Status veřejné prospěšnosti je definovaný v 146 OZ. Zahrnuje povinnost vlastní činností přispívat k dosahování obecného blaha, vyuţívat veškerého jmění, tedy i zisku k veřejně prospěnému účelu a nabývat majetek jen z poctivých zdrojů. 19 Dle 25 odst. 1 písm. j) ZVR se zapisuje do veřejného rejstříku údaj o tom, ţe právnická osoba má zapsaný status veřejné prospěšnosti. Do veřejného rejstříku se zapisuje, kdy jí byl přiznán, případně i to, ţe bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, kdy byl vymazán a důvod jeho odnětí. 20 Zápis statusu veřejné prospěšnosti znamená, ţe právnická osoba s takovým statusem poţívá po dobu zápisu výhody, které s sebou status přináší. Jedná se o moţnost přístupu k dotacím, jedná se o účast na daňových úlevách HAMPEL, Petr a Ivo WALDER. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., S. 88. ISBN SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Lenka DEVEROVÁ a kolektiv. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: Komentář vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, s. 71. ISBN SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Lenka DEVEROVÁ a kolektiv. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: Komentář vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, s. 72. ISBN

17 2.3 Kogentní a dispozitivní pravidla V souvislosti s přijetím NOZ a ZOK, je nutné se orientovat v ustanoveních těchto zákonů i z pohledu zdali jsou kogentní či dispozitivní a jak tuto skutečnost poznat. Předně platí 1 odst. 2 NObčZ, který předpokládá, ţe kogentní jsou ta pravidla, u kterých zákon výslovně zakáţe odchylku, a zakázány jsou ty odchylky od zákona, které porušují dobré mravy, veřejný pořádek nebo se vztahují na statusové otázky. 22 Příkladem kogentního pravidla je 6 ZOK, kdy jednání, které se vztahují k zaloţení, vzniku, změně, zrušení či zániku obchodní korporace jsou kogentní. Z uvedeného je zřejmé, ţe základním pravidlem je dispozitivní úprava, kogentní úprava je výjimkou. NOZ tedy obecně, v návaznosti na přirozené pojetí práv člověka a jeho svobody zaručené mu jiţ v ústavě a Listině základních práv a svobod, nadřazuje svobodu (princip autonomie vůle) nad zákon. K omezení svobody v soukromém právu můţe dojít pouze zákonem výslovně formulovaným zákazem či příkazem, a jelikoţ jde o omezení základní lidské svobody, tak pouze za podmínky, ţe zásah do svobody jedince je legitimní (obvykle za účelem zabránění jednotlivci v zásazích do práv třetích osob nebo prosazení veřejného zájmu) a proporcionální sledovanému cíli Princip publicity Nově je uvedeno v ZVR, 25 odst. 1, písm. k, ţe zapsané osoby, mohou do OR zapsat i další údaje, na jejichţ zápisu mají právní zájem. Svým způsobem je tak prolomena zásada, ţe rejstříkový soud zapíše pouze údaje, které zákon výslovně uvádí. Důleţitá skutečnost musí být nadána atributem jisté výjimečnosti. Rozhodně nemůţe jít o sice ne příliš obvyklou, nicméně ne nevýznamnou skutečnost. Naplnění pojmu důleţité skutečnosti by měl soud posuzovat ve vztahu k charakteru právnické osoby, její činnosti, významu poţadovaného údaje k zápisu ve vztahu k třetím osobám ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. Velké komentáře: Zákon o obchodních korporacích. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, s. 4. ISBN MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Nový občanský zákoník. Obcanskyzakonik.justice.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 24 HAMPEL, Petr a Ivo WALDER. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., s ISBN

18 3 Rejstříkový soud a skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku OR jsou vedeny soudy, nazývanými rejstříkové soudy. Těmito soudy jsou vţdy příslušné krajské soudy, pro Prahu označen Městský soud v Praze. Dle 18 lze návrh na zápis podat pouze na příslušném formuláři. Stránky Ministerstva spravedlnosti uvádí přesný popis jak postupovat při podání do veřejného rejstříku. V souladu s 18 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a 17 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., musí být návrhy na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, které provádí soud, podány výlučně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře zde na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (dále jen "inteligentní formuláře") 25. Náleţitosti jednotlivých inteligentních formulářů upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 323/2013. Sb., o náleţitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku. Úprava uvedeného inteligentního formuláře je ke staţení na stránkách Ministerstva spravedlnosti Inteligentní formulář umoţňuje částečnou kontrolu zadávaných údajů. Typy podávaných návrhů jsou změna zapsaných údajů, prvozápis, výmaz, fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka. Dalším formulářem, který je prostřednictvím portálu nutné podávat elektronicky, je aplikace Online do Sbírky listin. Slouţí pro elektronické odeslání připravených listin ve formátu PDF na RS k zaloţení do Sbírky listin jiţ existujícího subjektu. V praxi dochází k situacím, kdy inteligentní formulář má z technického hlediska problémy a místo zrychlení zápisu do veřejných rejstříků zpomaluje provádění zápisů do této evidence. Myšlenka inteligentního formuláře je dokonalá a očekává se její naplnění, aby tato úprava měla jenom pozitivní přínos. 25 Veřejný rejstřík a sbírka listin: Podání do veřejného rejstříku. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online] [cit ]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/podani 18

19 3.1 Povahy zápisů v OR Zápisy do OR mají dvojí charakter, jedná se o konstitutivní nebo deklaratorní. Úpravu těchto zápisů najdeme jak v ZOK, tak i v NOZ, který je lex generalis Konstitutivní zápisy Konstitutivní zápisy jsou zápisy, kterými se zakládá, mění nebo zaniká určitá právní skutečnost. Taková skutečnost tedy nastane teprve příslušným zápisem do OR. Konstitutivním zápisem mohou být v případě obchodních korporací skutečnosti, které vedou ke vzniku společnosti, přeměně společnosti, udělení prokury, zvýšení a sníţení základního kapitálu, zániku společnosti a dalších rozhodných skutečností. Konstitutivní povaha musí být výslovně uvedena v právním předpise. Příkladem konstitutivní povahy je sídlo společnosti, které je NOZ stanoveno v 429, kde je přímo uvedeno, ţe sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku Deklaratorní zápisy Deklaratorní zápisy jsou oproti konstitutivním zápisům zápisy, které nestanoví právní předpis a pouze osvědčují skutečnosti, které vznikly. Příkladem deklaratorní povahy je udělení prokury. V dřívější právní úpravě, v ObchZ, bylo v 14 odst. 6 stanoveno, ţe udělení prokury je účinné od zápisu do OR, tento zápis byl tedy konstitutivní povahy. V NOZ je stanoveno Udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. 26 Současný právní výklad udělení prokury je tedy jiţ deklaratorní povahy. 3.2 Soudní poplatky v řízení o zápisu do OR Soudní poplatky v řízení o zápisu do OR se řídí OSŘ. Dne nabyl účinnosti zákon č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti došlo i k navýšení soudních poplatků spojených s OR. 26 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Hlava III Zastoupení, 450, odst. 1 19

20 3.2.1 Soudní poplatek za návrh na zápis do OR Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Veřejná obchodní společnost Komanditní společnosti Druţstvo 6.000,- Kč ,- Kč 6.000,- Kč 6.000,- Kč 6.000,- Kč Soudní poplatek za změny nebo doplnění zápisu Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Veřejná obchodní společnost Komanditní společnosti Druţstvo 2.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč Poplatek se vybere pouze jednou bez ohledu na počet měněných či doplňovaných skutečností Poplatek za výmaz Soudní poplatek za výmaz podnikatele z OR je od osvobozen od placení soudních poplatků. Tyto poplatky jsou ve formě kolků, v případě zaslání návrhů, změn, výmazů do obchodního rejstříku elektronickou cestou, rejstříkový soud vyzve navrhovatele k úhradě bezhotovostním převodem. 20

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Zápis do obchodního rejstříku (Zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku) Bakalářská práce Autor: Irena Ukušová Právní administrativa

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 152/2010 Sb. Změna: 409/2010 Sb. Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Část první

Více

Obchodní zákoník. č. 513/1991 Sb.

Obchodní zákoník. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. ve znění zákona č. 264/1992 Sb.; zákona č. 591/1992 Sb.; (zákona č. 600/1992 Sb.); zákona č. 286/1993 Sb. ČR; zákona č. 156/1994 Sb. ČR; zákona č. 84/1995 Sb. ČR; zákona

Více

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15)

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15) Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15) (2005 ) 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Veřejný seznam Seznam vedený orgánem nadaným veřejnou mocí. Databáze. Ve kterém jsou povinně zaznamenávány

Více

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Veronika Mrtvá Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku Olomouc

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST IV. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) 1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 1. 1. Název Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 1. 2. Definice

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Zrušení obchodní společnosti

Zrušení obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zrušení obchodní společnosti se zaměřením na zrušení z rozhodnutí společníků Bakalářská práce Autor: Daniel Hůza Právní administrativa v podnikatelské

Více

Běžný účet jako institut obchodního práva

Běžný účet jako institut obchodního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Běžný účet jako institut obchodního práva Bakalářská práce Autor: Ivana Tomanová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce Zavedení a využití fomulářů při vedení obchodního rejstříku Bc. Michal Ahne Plzeň 2012 Západočeská

Více

Specifika podnikání ve zdravotnictví

Specifika podnikání ve zdravotnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Specifika podnikání ve zdravotnictví Bakalářská práce Autor: Tereza Pláničková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Radka Olejárová

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

2.4.2015. Liberec. (pro Krajskou organizaci ČUS Libereckého kraje) Ing. Pavel Lampa daňový poradce. V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost

2.4.2015. Liberec. (pro Krajskou organizaci ČUS Libereckého kraje) Ing. Pavel Lampa daňový poradce. V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost Liberec (pro Krajskou organizaci ČUS Libereckého kraje) Ing. Pavel Lampa daňový poradce 1 V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost www.pavellampa.cz 2 Struktura přednášky 55 přednáška + 10 přestávka

Více

Lipová, Chřibská, Staré Křečany, Růžová. Ing. Pavel Lampa daňový poradce

Lipová, Chřibská, Staré Křečany, Růžová. Ing. Pavel Lampa daňový poradce Lipová, Chřibská, Staré Křečany, Růžová Ing. Pavel Lampa daňový poradce 1 V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost www.pavellampa.cz 2 Struktura přednášky 55 přednáška + 10 přestávka +.. Obsah

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Založení a vznik s.r.o. dle nové úpravy Michal Beran Plzeň 2014 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra obchodního práva

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD MALOOBCHOD - ZÁSILKOVÝ A PŘÍMÝ PRODEJ Pro Hospodářskou komoru

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více