Právní úprava změn a jejich zápisů do OR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní úprava změn a jejich zápisů do OR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bakalářská práce Autor: Petra Voglová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Kristýna Spurná Praha Duben, 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Roudnici nad Labem, dne Petra Voglová

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat JUDr. Kristýně Spurné za její odborné vedení mé bakalářské práce. Rovněţ bych chtěla poděkovat Mgr. et Mgr. Lucii Neumannové za odbornou konzultaci.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá právní úpravou změn při zápisech do obchodního rejstříku. Popisuje podstatné změny, které mají vliv na fungování společností a druţstev a jsou i ve vztahu ke třetím osobám a podléhají povinnému zápisu do obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík je veden rejstříkovými soudy a informace o obchodních korporacích jsou zde veřejně k dispozici. Největší pozornost je zaměřena na změny v jednotlivých obchodních korporacích a obligatorním náleţitostem při zápisech. Na příkladu konkrétní společnosti, společnosti s ručením omezeným jsou představeny některé změny. V poslední kapitole jsou uvedeny sankce vyplývající z nesplnění povinností zápisů změn do obchodního rejstříku. Klíčová slova: obchodní rejstřík, změny, zápis, stanovy, společenská smlouva Annotation This thesis deals with the legislation changes in registration in the Commercial Register. It describes the significant changes that affect the functioning of companies and cooperatives are also in relation to third parties and subject to mandatory registration in the Commercial Register. Business Register is kept by registration courts and information on business corporations are publicly available. Most attention is focused on changes in individual business corporations and hook obligatory enrollment. The example of a company, limited liability company presents some changes. The last chapter lists penalties arising from failure to change entries in the Commercial Register. Keywords: commercial register, change, writing, statutes, social contract

5 Obsah Úvod Obchodní rejstřík před rekodifikací Historický vývoj obchodního rejstříku Pojem a význam OR (před rekodifikací) Současný právní stav obchodního rejstříku Zásadní změny Elektronický opis Informace o vedení trestního stíhání právnické osoby Podání návrhu na zápis prostřednictvím datové schránky Zápis obchodní firmy do OR Nové pojmy v NOZ Kogentní a dispozitivní pravidla Princip publicity Rejstříkový soud a skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku Povahy zápisů v OR Konstitutivní zápisy Deklaratorní zápisy Soudní poplatky v řízení o zápisu do OR Soudní poplatek za návrh na zápis do OR Soudní poplatek za změny nebo doplnění zápisu Poplatek za výmaz Změny v zápisech do obchodního rejstříku a jejich právní úprava Změny a jejich zápis do OR obecně Právní úprava při zápisu do OR Návrh na zápis Sídlo obchodní společnosti a změna sídla společnosti Změna předmětu podnikání Změna právní formy Zrušení a přeměna obchodní korporace Zrušení obchodní korporace bez likvidace Zrušení obchodní korporace s likvidací

6 4.2.8 Právní úprava při výmazu obchodní korporace zapsané v OR Sbírka listin Změny a jejich zápis do OR u společnosti s ručením omezeným Změna jednatele společnosti Změna výše základního kapitálu Změna právní formy Převod podílu Přechod podílu Změny a jejich zápis do OR u akciové společnosti Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Podmíněné zvýšení základního kapitálu Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva Sníţení základního kapitálu Změny a jejich zápis do OR u veřejné obchodní společnosti Změna společníka Zánik účasti společníka veřejné obchodní společnosti Zrušení veřejné obchodní společnosti Změny a jejich zápis do OR u komanditní společnosti Změna společníka, skutečnosti zapisované u společníka Zánik účasti komplementáře komanditní společnosti Zánik účasti komanditisty komanditní společnosti Změny a jejich zápis do OR u druţstva Rozbor úpravy změn v obchodním rejstříku na konkrétní obchodní společnosti Popis společnosti Změny v obchodní společnosti a jejich právní úpravy Právní úprava při zaloţení společnosti Právní úprava při změnách před NOZ Právní úprava při změnách po novele občanského zákoníku Právní úprava nové společenské smlouvy Právní úprava udělení prokury Sankce, trestné činy a přestupky související s obchodním rejstříkem Sankce při nepřizpůsobení se novému ZOK

7 6.2 Sankce při nezaloţení předepsaných dokumentů do sbírky listin Prohlášení právnické osoby za neplatnou Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých zkratek

8 Úvod Právní úprava změn a jejich zápisů do obchodního rejstříku je velmi zajímavá oblast a vzhledem k mé pracovní pozici jsem si zvolila toto téma pro svou bakalářskou práci. Cílem práce je popsat situaci vzniklou novým občanským zákoníkem v souvislosti s právní úpravou změn a jejich zápisů do obchodního rejstříku a provést rozbor na konkrétní společnosti s ručením omezeným. Dalším cílem mé bakalářské práce je přinést poznatky a analyzovat jednotlivé postupy při zápisech do obchodního rejstříku pro obchodní korporace. V první kapitole bude stručně shrnuta právní úprava obchodního rejstříku před rekodifikací. Následující kapitoly se věnují současnému právnímu stavu obchodního rejstříku a rejstříkovému soudu. Dále jsou uvedeny principy a pravidla při zápisech do obchodního rejstříku, změny, ke kterým došlo v souvislosti s rekodifikací soukromého práva s odkazy na patřičná ustanovení. V kapitole 4 se budu zabývat změnami v obecné rovině, takovými, které jsou ve většině případů moţné u všech typů obchodních korporací a které lze aplikovat na všechny typy obchodních korporací. Dále budou specifikovány odlišnosti jednotlivých obchodních korporací. Zaměřím se na ucelený přehled změn, které mohou nastat v existenci obchodní korporace. V neposlední řadě se ve své práci zaměřím na konkrétní příklad obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, ve které jsem zaměstnána. Uvedu některé změny, které byly před rekodifikací a po rekodifikaci a jsou součástí zápisu obchodního rejstříku. Posledním bodem mé bakalářské práce je uvést postihy či případné sankce, které plynou z nedodrţení zákonů a ustanovení a mohou mít nemalé následky pro obchodní společnost. V bakalářské práci jsem pouţila popisnou metodu, s cílem obecně ke kaţdé obchodní korporaci shrnout základní údaje, které by měly být zapisovány do obchodního rejstříku. 8

9 1 Obchodní rejstřík před rekodifikací 1.1 Historický vývoj obchodního rejstříku Vývoj OR V rámci středověkého právního partikularismu roztříštěné cechovní nebo směnečné registry vedené nejčastěji v jednotlivých městských střediscích obchodu se postupně slily v obchodní rejstříky, jak je známe dnes. Základní funkcí registrů bylo původně znamenání podpisů a plných mocí obchodníků a společníků společností (především osobních). 1 Historický příklad můţeme najít ve Francouzské kodifikaci z roku 1673 a to v Colbertově nařízení o pozemním obchodě. První evropský obchodní zákoník, kterým byl Napoleonský obchodní zákoník z roku 1807, obsahoval stejné prvky publikační povinnosti, jako nařízení o pozemním obchodě z roku Na našem území platil obchodní rejstřík, jenţ byl upraven ve všeobecném obchodním zákoníku z roku Tato úprava obchodního rejstříku platila aţ do roku 1950 a navazovala na rakouskou tradici. Vývoj obchodního práva byl silně ovlivněn rakouským a německým právem. V roce 1950 byl obchodní rejstřík nahrazen podnikovým rejstříkem, který byl veden rejstříkovými soudy po celé období socialistického práva. V roce 1964 upravil podnikový rejstřík v páté části hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ale vzhledem k malému počtu podniků byl význam rejstříku v této době zanedbatelný. Aţ po roce 1989 se vrátil pouţívaný název obchodní rejstřík a to obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. Právní úprava byla obsaţena především v hlavě III. prvé části obchodního zákoníku ( 27 aţ 38 ObchZ). 1 PELIKÁNOVÁ, Irena a kolektiv. Obchodní právo přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., s ISBN

10 1.2 Pojem a význam OR (před rekodifikací) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který byl účinný do konce roku 2013 upravoval obchodní rejstřík a to v Hlavě III, Obchodní rejstřík, 27 aţ 38. Způsob zveřejňování zápisu v OR upravil prováděcí předpis. Náleţitosti formulářů byly uvedeny ve vyhlášce číslo 414/2011 Sb., ze dne 9. prosince 2011 o náleţitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Řízení ve věcech OR upravoval OSŘ a to v ustanoveních 200a a následujících. OR je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo jiných osob, o nichţ to stanoví zvláštní zákon. Zákon stanoví, ţe OR je veden v elektronické podobě. Dokumenty, které byl podnikatel povinen uloţit do sbírky listin, byly uvedeny v 38i aţ 38k ObchZ. Definice OR před rekodifikací: Obchodní rejstřík je neopominutelným nástrojem právní bezpečnosti. Rejstřík je ve své podstatě řešením rozporu mezi působením podnikatelů vůči širokému okruhu třetích osob (klientele) a na druhé straně relativitou smluvních vztahů, které vţdy váţou jenom strany a nepůsobí vůči třetím osobám. 2 Význam OR spočívá v přístupnosti, transparentnosti a je zabezpečován především principem publicity. Při srovnání dosavadní terminologie s novou terminologií v NOZ je ustavení právnické osoby v podstatě totéţ, co její zaloţení podle dosavadní úpravy. 3 Principy a účinky původního OR zůstávají zachovány, taktéţ i obecné zásady. Úprava procesního reţimu je většinou přebrána z OSŘ. 2 PELIKÁNOVÁ, Irena a kolektiv. Obchodní právo 1, 2. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., s ISBN SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Lenka DEVEROVÁ a kolektiv. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: Komentář vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, s. 14. ISBN

11 Účinky zápisu do OR jsou povahy konstitutivní nebo deklaratorní. Princip publicity je materiální a formální. Princip formální publicity spočívá v tom, ţe OR (respektive veřejný rejstřík) je přístupný komukoliv. Kaţdý má právo do něho nahlíţet a pořizovat si z něho opisy a výpisy ( 28 odst. 1 ObchZ). Princip materiální publicity je zaloţen na principu důvěry, ţe údaje zapsané v OR jsou právně účinné. Zákon omezoval rozsah zapisovaných údajů jejich taxativním výčtem. Do OR bylo moţné zapsat jedině údaj, jehoţ publicitu zákon vyţadoval. Coţ dokládá i rozhodnutí Nejvyššího soudu. V rozhodnutí ze dne 12. října 2006, sp. zn. 29 Odo 824/2006, Nejvyšší soud úpravu obhajoval takto: "Nemá-li však obchodní rejstřík ztratit přehlednost, která je nepochybně z hlediska ochrany třetích osob významná, nelze do něj zapisovat jakoukoli skutečnost, o jejíž zápis někdo požádá. Proto zákon omezuje rozsah zapisovaných údajů jejich taxativním výčtem." Od tohoto pojetí se tedy nové právo odklání. 4 4 Nejvyšší soud, rozhodnutí ze dne 12. října 2006, sp. zn. 29 Odo 824/

12 2 Současný právní stav obchodního rejstříku 1. ledna 2014 vstoupily v účinnost 3 základní normy soukromého práva. Zákon č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a druţstvech a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. V souvislosti s účinností NOZ vstoupil v účinnost také zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento zákon prakticky převzal veškerou úpravu původního OR, který byl zakotven v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, Hlava III, 23 37d, a to pouze s několika odlišnostmi. Vztah ZOK k NOZ a vymezení některých pojmů je uveden v 3 ZOK. Z podstaty zákona o obchodních korporacích plyne, ţe je vůči občanskému zákoníku v pozici speciálního předpisu (lex specialis derogat generali) regulace obsaţená v občanském zákoníku je tak podpůrně pouţitelná (princip subsidiarity). 5 Ačkoliv to zákon výslovně nestanoví, je zřejmé, ţe řada obchodněprávních úprav je obsaţena ve zvláštních předpisech. Tyto předpisy budou mnohdy lex specialis nejen k tomuto zákonu, ale také k občanskému zákoníku typicky zákon o nabídkách převzetí, zákon o přeměnách obchodních společností a druţstev, zákon o podnikání na kapitálovém trhu apod. 6 Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy. Obecné ustanovení je vymezeno v 120 a 121 NOZ. V ustanovení je upraven rámec, jaké údaje se zapisují do veřejného rejstříku, je proveden odkaz na ZVR a je ukládána povinnost při změně zapsané skutečnosti tuto změnu oznámit tomu, kdo vede veřejný rejstřík. 7 V 120 OZ (Zapisované údaje) jsou základní povinné údaje. Pokud se současně podíváme do ZVR, tak v hlavě 3 ZVR jsou obecně stanoveny skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku, které jsou v podstatě shodné s 120 odst. 1 a dále jej rozvíjejí. S ohledem na to, ţe ZVR je lex specialis k NObčZ, je i porovnání ustanovení 25 ZVR a 120 odst. 1 porovnáním lex specialis a lex generalis. Není-li ale například v 25 ZVR uvedeno, ţe se do veřejného rejstříku zapíše den zrušení právnické osoby s uvedením právního důvodu, ale v 5 ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. Velké komentáře: Zákon o obchodních korporacích. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, s. 7. ISBN ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. Velké komentáře: Zákon o obchodních korporacích. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, s. 8. ISBN SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Lenka DEVEROVÁ a kolektiv. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: Komentář vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, s. 7. ISBN

13 120 odst. 1 tento údaj uveden je, nepochybně se tento údaj do veřejného rejstříku u kaţdé tam zapisované právnické osoby zapisuje. 8 Z důvodové zprávy k ZVR vyplývá, ţe ZVR přebírá úpravu, kde je dosavadní obchodní rejstřík brán jako modelový rejstřík a jeho regulace se přebírá pokud je to možné bez významných změn 9. Zákon o rejstřících pak respektuje poţadavky První směrnice 10 pro obchodní korporace týkající se publicity, přičemţ z důvodu neţádoucí nepřehlednosti a případného dvojího reţimu tyto pravidla vztahuje i na další zapisované osoby. Zákon o rejstřících neobsahuje pouze úpravu hmotného práva, ale obsahuje také procesní část, kterou se přebírá modifikovaná dosavadní úprava ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ ), tj. úprava obsaţená zejména v ust. 200a aţ 200e, které byly s účinností od zrušeny, přičemţ zákon o rejstřících má být chápán jako zákon speciální k obecnému předpisu zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, popř. rovněţ k OSŘ. 11 Samotná úprava je dána zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. (1)Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen veřejný rejstřík ) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. (2) Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (dále jen zapsaná osoba ). (3) Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy. 4) Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Veřejný rejstřík vede soud (dále jen rejstříkový soud 12 8 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Lenka DEVEROVÁ a kolektiv. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: Komentář vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, s. 8. ISBN Důvodová zpráva k zákonu č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Psp.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Směrnice 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyţadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosaţení rovnocennosti těchto opatření. 11 TEJKAL, Jan a Jindřich MAYER. Nový zákon o veřejných rejstřících. epravo.cz [online] [cit ]. Dostupné z 12 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Předmět úpravy a jejich základní principy, 1 Veřejné rejstříky 13

14 2.1 Zásadní změny Zásadní změny, které najdeme v ZVR představují zjednodušení a urychlení při zápisech do veřejných rejstříků Elektronický opis Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický opis. 13 Omezení tohoto ustanovení jsou uvedena v odstavci 2 a 3 v 3 ZVR Informace o vedení trestního stíhání právnické osoby Rejstříkový soud tomu, kdo na tom má právní zájem, sdělí informaci, zda je proti zapsané nebo zapisované osobě vedeno trestní stíhání podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim Podání návrhu na zápis prostřednictvím datové schránky Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě; to platí obdobně pro dokládání listin o skutečnostech uvedených v návrhu na zápis a listin zakládaných do sbírky listin. Vláda stanoví, které návrhy na zápis a listiny lze podávat pouze v elektronické podobě Zápis obchodní firmy do OR Navrhnou-li to všichni zakladatelé, zapíše rejstříkový soud do obchodního rejstříku obchodní firmu (dále jen "firma") řádně založené obchodní korporace; přílohou návrhu je zakladatelské právní jednání. Není-li podán návrh na zápis obchodní korporace, jejíž zakladatelé o zápis firmy požádali, do 1 měsíce od zápisu firmy, rejstříkový soud firmu vymaže. 16 Obchodní společnosti mohou nově zavedené ustanovení vyuţít jako tzv. předregistraci firmy, s cílem zablokovat si název firmy. 13 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Princip formální publicity, 3 odst Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Předpoklady zápisu, 16 odst Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Podoba návrhu na zápis, 22 odst Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, Doplňující skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku, 48 odst. 2 14

15 2.1.5 Změna referenčních údajů Veřejný rejstřík je součástí základních registrů tvořících informační systém veřejné správy. Tyto systémy jsou vzájemně prostupné, změna v jednom systému se projeví v ostatních základních registrech. Změna referenčních údajů v základním registru se dle ust. 95 odst. 1 ZVR do veřejného rejstříku zapíše bez řízení. Odpadají tak definitivně zbytečné návrhy na změnu zápisu např. v případě změny bydliště statutárního orgánu či společníka společnosti Nahrazení původních ujednání společenské smlouvy Pro všechny společenské smlouvy platí povinná úprava, pokud jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK. Platí tedy, ţe ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s kogentními (donucujícími) pravidly, se s účinností tohoto zákona ruší. Obdobně nicméně stanoví 3041 NObčZ, ţe jsou-li takováto ujednání v rozporu s kogentními pravidly podle občanského zákoníku, ztrácí stejným okamţikem účinnost. 18 Dle 777 odst. 2 je nutné dodrţet toto ustanovení o přizpůsobení se obchodní korporace do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a přizpůsobit listiny a doručit je do sbírky listin. Z výše uvedeného vyplývá povinnost zapsat tuto skutečnost do OR jako údaj o tom, ţe se obchodní korporace podřídila ZOK jako celku postupem a to podle 777, odst. 5 ZOK. 17 TEJKAL, Jan a Jindřich MAYER. Nový zákon o veřejných rejstřících. epravo.cz [online] [cit ]. Dostupné z 18 ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. Velké komentáře: Zákon o obchodních korporacích. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, s ISBN

16 2.2 Nové pojmy v NOZ NOZ přinesl změnu v pojmosloví, která se někdy projevila pouze přeformulováním výrazů, jinde však došlo v právní úpravě k významné novelizaci. Vrací se tak k tradiční české právní terminologii. Mezi nové pojmy a termíny můţeme zařadit výprosa, výpůjčka, zápůjčka, pacht, výměnek, závdavek, ústav, rodinný závod a mnohé další. NOZ dává přednost českým výrazům, v příkladech si můţe uvést: původní slovo registrovaný nahrazeno novým výrazem zapsaný informace nahrazeno výrazem údaj disponovat nahrazeno výrazem nakládat V souvislosti s veřejným rejstříkem můţeme zmínit nový pojem, který je jiţ v samotném názvu nového zákona Zákon o obchodních korporacích. Pojem obchodní korporace zahrnuje všechny formy obchodních společností. Související předpisy v NOZ najdeme v 118 aţ 213. Obchodní korporace jsou právnickými osobami a mají právní osobnost 15 NOZ. V NOZ najdeme pojem status veřejné prospěšnosti 147. Status veřejné prospěšnosti je definovaný v 146 OZ. Zahrnuje povinnost vlastní činností přispívat k dosahování obecného blaha, vyuţívat veškerého jmění, tedy i zisku k veřejně prospěnému účelu a nabývat majetek jen z poctivých zdrojů. 19 Dle 25 odst. 1 písm. j) ZVR se zapisuje do veřejného rejstříku údaj o tom, ţe právnická osoba má zapsaný status veřejné prospěšnosti. Do veřejného rejstříku se zapisuje, kdy jí byl přiznán, případně i to, ţe bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, kdy byl vymazán a důvod jeho odnětí. 20 Zápis statusu veřejné prospěšnosti znamená, ţe právnická osoba s takovým statusem poţívá po dobu zápisu výhody, které s sebou status přináší. Jedná se o moţnost přístupu k dotacím, jedná se o účast na daňových úlevách HAMPEL, Petr a Ivo WALDER. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., S. 88. ISBN SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Lenka DEVEROVÁ a kolektiv. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: Komentář vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, s. 71. ISBN SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Lenka DEVEROVÁ a kolektiv. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: Komentář vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, s. 72. ISBN

17 2.3 Kogentní a dispozitivní pravidla V souvislosti s přijetím NOZ a ZOK, je nutné se orientovat v ustanoveních těchto zákonů i z pohledu zdali jsou kogentní či dispozitivní a jak tuto skutečnost poznat. Předně platí 1 odst. 2 NObčZ, který předpokládá, ţe kogentní jsou ta pravidla, u kterých zákon výslovně zakáţe odchylku, a zakázány jsou ty odchylky od zákona, které porušují dobré mravy, veřejný pořádek nebo se vztahují na statusové otázky. 22 Příkladem kogentního pravidla je 6 ZOK, kdy jednání, které se vztahují k zaloţení, vzniku, změně, zrušení či zániku obchodní korporace jsou kogentní. Z uvedeného je zřejmé, ţe základním pravidlem je dispozitivní úprava, kogentní úprava je výjimkou. NOZ tedy obecně, v návaznosti na přirozené pojetí práv člověka a jeho svobody zaručené mu jiţ v ústavě a Listině základních práv a svobod, nadřazuje svobodu (princip autonomie vůle) nad zákon. K omezení svobody v soukromém právu můţe dojít pouze zákonem výslovně formulovaným zákazem či příkazem, a jelikoţ jde o omezení základní lidské svobody, tak pouze za podmínky, ţe zásah do svobody jedince je legitimní (obvykle za účelem zabránění jednotlivci v zásazích do práv třetích osob nebo prosazení veřejného zájmu) a proporcionální sledovanému cíli Princip publicity Nově je uvedeno v ZVR, 25 odst. 1, písm. k, ţe zapsané osoby, mohou do OR zapsat i další údaje, na jejichţ zápisu mají právní zájem. Svým způsobem je tak prolomena zásada, ţe rejstříkový soud zapíše pouze údaje, které zákon výslovně uvádí. Důleţitá skutečnost musí být nadána atributem jisté výjimečnosti. Rozhodně nemůţe jít o sice ne příliš obvyklou, nicméně ne nevýznamnou skutečnost. Naplnění pojmu důleţité skutečnosti by měl soud posuzovat ve vztahu k charakteru právnické osoby, její činnosti, významu poţadovaného údaje k zápisu ve vztahu k třetím osobám ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. Velké komentáře: Zákon o obchodních korporacích. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, s. 4. ISBN MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Nový občanský zákoník. Obcanskyzakonik.justice.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 24 HAMPEL, Petr a Ivo WALDER. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., s ISBN

18 3 Rejstříkový soud a skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku OR jsou vedeny soudy, nazývanými rejstříkové soudy. Těmito soudy jsou vţdy příslušné krajské soudy, pro Prahu označen Městský soud v Praze. Dle 18 lze návrh na zápis podat pouze na příslušném formuláři. Stránky Ministerstva spravedlnosti uvádí přesný popis jak postupovat při podání do veřejného rejstříku. V souladu s 18 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a 17 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., musí být návrhy na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, které provádí soud, podány výlučně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře zde na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (dále jen "inteligentní formuláře") 25. Náleţitosti jednotlivých inteligentních formulářů upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 323/2013. Sb., o náleţitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku. Úprava uvedeného inteligentního formuláře je ke staţení na stránkách Ministerstva spravedlnosti Inteligentní formulář umoţňuje částečnou kontrolu zadávaných údajů. Typy podávaných návrhů jsou změna zapsaných údajů, prvozápis, výmaz, fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka. Dalším formulářem, který je prostřednictvím portálu nutné podávat elektronicky, je aplikace Online do Sbírky listin. Slouţí pro elektronické odeslání připravených listin ve formátu PDF na RS k zaloţení do Sbírky listin jiţ existujícího subjektu. V praxi dochází k situacím, kdy inteligentní formulář má z technického hlediska problémy a místo zrychlení zápisu do veřejných rejstříků zpomaluje provádění zápisů do této evidence. Myšlenka inteligentního formuláře je dokonalá a očekává se její naplnění, aby tato úprava měla jenom pozitivní přínos. 25 Veřejný rejstřík a sbírka listin: Podání do veřejného rejstříku. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online] [cit ]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/podani 18

19 3.1 Povahy zápisů v OR Zápisy do OR mají dvojí charakter, jedná se o konstitutivní nebo deklaratorní. Úpravu těchto zápisů najdeme jak v ZOK, tak i v NOZ, který je lex generalis Konstitutivní zápisy Konstitutivní zápisy jsou zápisy, kterými se zakládá, mění nebo zaniká určitá právní skutečnost. Taková skutečnost tedy nastane teprve příslušným zápisem do OR. Konstitutivním zápisem mohou být v případě obchodních korporací skutečnosti, které vedou ke vzniku společnosti, přeměně společnosti, udělení prokury, zvýšení a sníţení základního kapitálu, zániku společnosti a dalších rozhodných skutečností. Konstitutivní povaha musí být výslovně uvedena v právním předpise. Příkladem konstitutivní povahy je sídlo společnosti, které je NOZ stanoveno v 429, kde je přímo uvedeno, ţe sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku Deklaratorní zápisy Deklaratorní zápisy jsou oproti konstitutivním zápisům zápisy, které nestanoví právní předpis a pouze osvědčují skutečnosti, které vznikly. Příkladem deklaratorní povahy je udělení prokury. V dřívější právní úpravě, v ObchZ, bylo v 14 odst. 6 stanoveno, ţe udělení prokury je účinné od zápisu do OR, tento zápis byl tedy konstitutivní povahy. V NOZ je stanoveno Udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. 26 Současný právní výklad udělení prokury je tedy jiţ deklaratorní povahy. 3.2 Soudní poplatky v řízení o zápisu do OR Soudní poplatky v řízení o zápisu do OR se řídí OSŘ. Dne nabyl účinnosti zákon č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti došlo i k navýšení soudních poplatků spojených s OR. 26 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Hlava III Zastoupení, 450, odst. 1 19

20 3.2.1 Soudní poplatek za návrh na zápis do OR Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Veřejná obchodní společnost Komanditní společnosti Druţstvo 6.000,- Kč ,- Kč 6.000,- Kč 6.000,- Kč 6.000,- Kč Soudní poplatek za změny nebo doplnění zápisu Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Veřejná obchodní společnost Komanditní společnosti Druţstvo 2.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč Poplatek se vybere pouze jednou bez ohledu na počet měněných či doplňovaných skutečností Poplatek za výmaz Soudní poplatek za výmaz podnikatele z OR je od osvobozen od placení soudních poplatků. Tyto poplatky jsou ve formě kolků, v případě zaslání návrhů, změn, výmazů do obchodního rejstříku elektronickou cestou, rejstříkový soud vyzve navrhovatele k úhradě bezhotovostním převodem. 20

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK Platné znění příslušných částí nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Strana 5423 414 VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 32 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63) IV. Platné znění vyhlášky č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, s vyznačením navrhovaných

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Spolkový rejstřík Mgr. Jana Dočkalová advokátka místopředsedkyně CASL První sportovně-právní workshop Praha 28.3.2014 Povinnosti spolků vyplývající

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Základní konstrukce vymezení právnické osoby (PO) - 20 o.z.:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

ZOK speciální ustanovení = rozdílna právní úprava oproti VOS a obecným ustanovením, 119

ZOK speciální ustanovení = rozdílna právní úprava oproti VOS a obecným ustanovením, 119 118 131 ZOK speciální ustanovení = rozdílna právní úprava oproti VOS a obecným ustanovením, 119 Pokud ze společných ustanovení části druhé a této hlavy zákona neplyne něco jiného, pouţijí se na komanditní

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.11 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 986/0. Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 986/0. Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 986/0 Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Zástupce předkladatele: ministr spravedlnosti Doručeno poslancům:

Více

9. funkční období. Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. (Navazuje na sněmovní tisk č. 986 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. (Navazuje na sněmovní tisk č. 986 z 6. volebního období PS PČR) 166 9. funkční období 166 Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (Navazuje na sněmovní tisk č. 986 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 15. září

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.5 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.2 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO

Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020. Spolky a ZSPO Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období -2020 Spolky a ZSPO Brno, Praha JUDr. Lenka Deverová lenka.deverova@iol.cz www.deverova.cz Spolky a ZSPO v NOZ Občanská sdružení 3045 sdružení

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Zvýšení a znížení základního kapitálu A.S. a S.R.O. smí zvýšit nebo znížit základní kapitál Základní kapitál Podíl Vklad 30 Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 304/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 304/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Ze dne 12.09.2013 Částka 116/2013 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304 Znění

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.2 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek II. NAVRHOVATEL 2 Jméno

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Právnické osoby v NOZ. Díl 3 Právnické osoby, oddíl 1 obecná ustanovení,

Právnické osoby v NOZ. Díl 3 Právnické osoby, oddíl 1 obecná ustanovení, Právnické osoby v NOZ Díl 3 Právnické osoby, oddíl 1 obecná ustanovení, 118 209 Prameny Z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Z.č. 90/2012 Sb., o obchodněprávních korporacích Zákon o zvláštních

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Společnost s ručením omezeným I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

Proces konstituování korporace

Proces konstituování korporace Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Korporace není, probíhají úvahy o účelu a příprava podnikatelského záměru Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek II. NAVRHOVATEL 2 a příjmení

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným Nz 72/2014 N 74/2014 STEJNOP/S Notářský zápis sepsaný v notářské kanceláři ve Vsetíně, ul. Smetanova čp. 1137, PSČ 755 01, dne pátého února roku dvou tisícího čtrnáctého (5.2.2014), JUDr. Danou Menclerovou,

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.10 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.9 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY akciové společnosti na společnost s ručením omezeným Strana 1 PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM vyhotovený ve smyslu ustanovení

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob III. Návrh ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob 1 Vymezení veřejného rejstříku (1) Veřejnými rejstříky právnických

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku

Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku Příloha č.1 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u družstva.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u družstva. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN Společnost MITU Automotive a.s. se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo 27609332, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Předpis OS KOVO č. 48/ P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou

Předpis OS KOVO č. 48/ P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou Předpis OS KOVO č. 48/2014 - P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou I. Předmět předpisu Tento předpis upravuje vznik, zánik a likvidaci organizačních

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni 24.4.2015 Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: NORDIC MOBILE s.r.o.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více