Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků"

Transkript

1 Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

2 Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní zákoník.

3 Podnikatel dle ObchZ Osoba (právnická, někdy i fyzická) zapsaná v obchodním rejstříku Živnostník podnikající na základě živnostenského oprávnění Osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékař, advokát, auditor, ) Fyzická osoba zemědělec evidovaný dle zvl. předpisu

4 Podnik = soubor HMOTNÝCH, NEHMOTNÝCH a OSOBNÍCH SLOŽEK PODNIKÁNÍ tj. věc zvláštní povahy, tzv. věc hromadná (nemá povahu jedné určité věci, nejde ho např. dát do zástavy atp.) Hmotné složky: budovy, stroje, materiál, výrobky

5 Podnik Nehmotné složky: značka firmy, licence, software, know-how Osobní složky : kvalita a schopnosti lidí zaměstnanců Hmotné + nehmotné + osobní složky ovlivňují i cenu podniku jako celku

6 Obchodní firma = název, pod kterým podnikatel podniká Právnické osoby název zapsaný v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího právní formu (s.r.o., a.s., ) Fyzické osoby jméno a příjmení

7 Obchodní firma Fyzické osoby lze rozlišit dovětkem: Josef Novák truhlář x Josef Novák pekař nebo Jan Vopršálek, Dobříš x Jan Vopršálek, Sedlčany

8 Obchodní firma - Právnické osoby: název nezaměnitelný, nesmí vzbuzovat klamnou představu, NESTAČÍ odlišení dodatkem označujícím právní formu METROSTAV a.s. X METROSTAV s.r.o.

9 Jednání podnikatele Fyzické osoby: Osobně Zplnomocněný zástupce Právnické osoby: Statutární orgány Zástupce (členem statutárního orgánu nemůže být ten, na jehož majetek byl prohlášen konkurz zákaz trvá 3 roky)

10 Jednání podnikatele Prokurista - Jedná na základě zvláštní plné moci - Je zplnomocněn ke všem právním úkonům vyjma prodeje nemovitostí - Musí být zapsán v OR (jinak je prokura neplatná) = druhý nejvlivnější muž firmy, zastupuje ředitele

11 Obchodní rejstřík Kdo se zapisuje: Obchodní společnosti Družstva Jiné právnické osoby dle zákona (státní podniky, banky, ) Fyzické osoby na vlastní žádost, případně povinně např. při dosažení určité výše příjmů

12 Obchodní rejstřík obsahuje: Obchodní jméno, sídlo, IČ Předmět a právní formu podnikání Statutární orgány, (prokuru) Základní kapitál, vklady společníků a další údaje dle zákona Sbírku listin (zakladatelská listina, výroční zpráva, )

13 Zahájení podnikání založení vznik Sepsání smlouvy mezi společníky Max. 90 dnů Zápis do obchodního rejstříku

14 Zahájení podnikání Do doby zápisu do OR společnost fakticky neexistuje!! Úkony mezi založením a vznikem tedy nečiní společnost, ale jednotlivé fyzické osoby, které za ně také ručí!!!

15 Povinnosti po vzniku firmy Do 8 dnů - zaregistrování u správy sociálního zabezpečení za předpokladu, že společnost má zaměstnance Do 8 dnů - zaregistrování u zdravotních pojišťoven za předpokladu, že společnost má zaměstnance Do 30 dnů - zaregistrování u finančního úřadu (registrace k vybraným daním)

16 Změny v podnikání Fúze = sloučení více firem do jedné Převod jmění na společníka (zmenší se počet společníků) Rozdělení firmy (z jedné vznikne více samostatných firem) (odštěpení = oddělení nové firmy, stará ovšem NEZANIKÁ)

17 Ukončení podnikání zrušení zánik Vypořádání právních závazků firmy Čas neomezen Výmaz z obchodního rejstříku

18 Formy zrušení S likvidací = neexistuje právní nástupce (firma ukončením likvidace přestává existovat) - Statutární orgány jsou nahrazeny likvidátorem - Vstup do likvidace se zapíše do OR (věřitelé se mohou hlásit o své pohledávky)

19 Formy rušení Bez likvidace = existuje právní nástupce (dojde ke sloučení, prodeji, rozdělení firmy) Majetek firmy převezme nástupnická firma Původní firma zaniká

20 Formy rušení Prohlášení konkurzu = majetek firmy je rozprodán a z výtěžku jsou (částečně) uhrazeny pohledávky věřitelů Návrh na konkurz podává soudu: - Věřitel - Sám dlužník, zjistí-li, že je v úpadku

21 Formy rušení Úpadek = firma má více věřitelů a po delší dobu není schopna plnit své závazky = předlužení (splatné závazky jsou vyšší než majetek podniku) Věřitelé jsou rozděleni do dvou skupin I. = zaměstnanci, II.= ostatní věřitelů Ze zpeněžené podstaty obdrží I. sk. 30 %, II. sk. 70 %

22 Druhy obchodních společností OSOBNÍ SPOLEČNOSTI KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST v.o.s. KOMANDITNÍ SPOLEČNOST k.s. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM s.r.o. AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.

23 OSOBNÍ SPOLEČNOSTI Neomezené solidární ručení společníků za závazky společnosti (i osobním majetkem!) Osobní účast společníků na řízení společnosti Není ze zákona předepsán základní kapitál

24 KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI omezené nebo žádné ručení společníků za závazky společnosti Osobní účast společníků na řízení společnosti NENÍ VYŽADOVÁNA Jsou stanoveny zásady tvorby statutárních orgánů, které za společnost jednají ze zákona je předepsáno složení základního kapitálu a povinnost tvořit rezervní fond

25 Studijní materiál ke studiu volně ke stažení charakteristika jednotlivých společností: v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstva - přehledná prezentace základních informací - podrobnosti k založení a vzniku obchodních společností a družstev