ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)"

Transkript

1 UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová Ostravská univerzita

2 OBSAH 1 Databázové struktury v Oracle Tabulky Vestavěné datové typy Abstraktní datové typy Indexy Shluky Sekvence Uživatelé a oprávnění Synonyma Programové jednotky Triggery Databázová propojení Segmenty Snímky, materializované pohledy Nástroje pro administraci a práci s daty SQL*Plus Příkazy jazyka SQL Programové bloky v jazyce PL/SQL Příkazy konzolové aplikace Konzolová aplikace TOAD Několik příkladů použití aplikace TOAD Jazyk SQL Části jazyka SQL Základní příkazy DDL Přehled Syntaxe některých příkazů jazyka SQL Jazyk PL/SQL struktura jazyka, základy syntaxe, řízení průběhu programu, ošetření chyb, kurzory, databázové triggery Struktura jazyka Základy syntaxe Konstanty, proměnné, funkce Řízení průběhu programu Přístupové proměnné Kurzory Použití explicitních kurzorů Deklarace kurzoru Otevření kurzoru Načtení záznamů Uzavírání kurzoru Aktualizační operace s kurzorem Atributy explicitních kurzorů Cykly FOR s kurzory Chyby a nestandardní stavy Procedury, funkce, balíky Vytvoření procedury nebo funkce Provádění uložených procedur Zrušení procedury Balíky (sady) Vytvoření specifikace sady Vytvoření těla sady

3 4.6.3 Přístup ke konstrukcím sady Zrušení sady Databázové triggery Vytvoření databázového triggeru Prefixy v databázových triggerech Postup při spouštění databázového triggeru Aktivace a deaktivace triggerů Korespondenční úkol... Chyba! Záložka není definována. 5 Použitá literatura

4 1 Databázové struktury v Oracle Cíl: Jak již bylo vysvětleno, databázová technologie je založena na manipulaci s daty, která jsou uložena do předem vytvořených struktur. Jednou ze základních struktur je databázová tabulka. Ovšem schéma databáze v ORACLE je podstatně složitější a využívá dalších struktur jako jsou indexy, pohledy, shluky, posloupnosti, synonyma, atd. V této kapitole se budeme databázovým strukturám v ORACLE věnovat podrobněji. 1.1 Tabulky Tabulky slouží jako uložiště dat, mají pevný počet sloupců, každý sloupec je definován nad danou doménou, tzn. je mu přiřazen datový typ, event. další podmínky platnosti Vestavěné datové typy Následující tabulka obsahuje přehled datových typů platných pro ORACLE 8, 8i a 9i. Datový typ Popis CHAR Znakový atribut s pevnou délkou (až 2000 B) NCHAR Atribut s pevnou délkou pro vícebajtové znakové sady. Maximální velikost je 2000 znaků nebo 2000 bajtů na řádek v závislosti na typu znakové sady. Výchozí hodnota je 1B. VARCHAR2 Znakový atribut s proměnnou délkou (až 4000 znaků) NVARCHAR2 Znakový atribut s proměnnou délkou pro vícebajtové znakové sady. Maximální velikost je 2000 znaků nebo 2000 bajtů na řádek v závislosti na typu znakové sady. Výchozí hodnota je 1B. DATE 7 bajtový atribut s pevnou délkou sloužící k uložení všech kalendářních dat. Čas je uložen jako součást data. Formát je implicitně DD-MMM-RR. Tento formát lze změnit pomocí parametru NLS_DATE_FORMAT. INTERVAL DAY TO SECOND Časové období s pevnou délkou 11 bajtů představující dny, hodiny, minuty a sekundy. Hodnoty přesnosti určují počet číslic v poli DAY a zlomkovém poli SECOND kalendářního data. Výchozí hodnota přesnosti pro dny je 2 a pro sekundy je 6. Tyto hodnoty lze měnit od 0 do 9. INTERVAL YEAR TO MONTH Časové období s pevnou délkou 5 bajtů představující roky a měsíce. Hodnota přesnosti určuje počet číslic v poli YEAR kalendářního data. Výchozí hodnota přesnosti pro roky je 2, ale lze ji měnit od 0 do 9. TIMESTAMP Hodnota mezi 7 a 10 bajty představující datum a čas. Závisí na hodnotě systémových hodin. Hodnota přesnosti určuje počet číslic ve zlomkové části atributu typu SECOND kalendářního data. Výchozí hodnota přesnosti pro sekundy je 6, ale lze ji měnit 4

5 TIMESTAMP WITH TIME ZONE TIMESTAMP WITH LOCAL TIME NUMBER LONG RAW LONG RAW BLOB CLOB NCLOB NCLOB BFILE ROWID UROWID od 0 do 9. Hodnota s pevnou délkou 13 bajtů zastupující datum a čas a příslušné nastavení časového pásma. Časové pásmo může představovat posun vůči času GMT nebo název oblasti. Hodnota mezi 7 a 11 bajty. Tento datový typ má podobnou funkci jako datový typ TIMESTAMP WITH TIME ZONE. Rozdíl je v tom, že datum je u tohoto typu při ukládání přizpůsobeno časovému pásmu databáze a při načítání časovému pásmu klienta. Číslo s proměnnou délkou. Povoleny jsou kladné a záporné hodnoty a nula. Interní úložiště pro hodnotu NUMBER vyžaduje místo, jehož hodnota v bajtech odpovídá přibližně polovině počtu platných číslic v hodnotě NUMBER. Atribut s proměnnou délkou (až 2 GB). Atribut s proměnnou délkou (až 2000 bajtů) používaný pro binární data. Atribut s proměnnou délkou (až 2 GB bajtů) používaný pro binární data. Binární objekt velkého rozsahu (až 4GB). Znakový objekt velkého rozsahu (až 4GB). Znakový objekt velkého rozsahu (až 4 GB). Datový typ CLOB pro vícebajtové znakové sady (délka až 4GB). Externí binární soubor, jehož velikost je omezena operačním systémem. Binární data představující identifikátor OiwID. Všechny identifikátory RowID pro běžné indexy tabulkách bez oddílů, místní indexy v tabulkách s oddíly a ukazatele řádků používané pro zřetězené nebo přesunuté řádky mají velikost 6 bajtů. Pouze identifikátor RowID pro globální indexy v tabulkách s oddíly má velikost 10 bajtů. Binární data používaná k adresování dat. Jejich délka může dosáhnout až 4000 bajtů a mohou podporovat logické a fyzické hodnoty identifikátoru RowID a cizí tabulky, ke kterým lze získat přístup prostřednictvím brány Abstraktní datové typy ORACLE od verze 8 umožňuje definovat vlastní datové typy. Těmito typy je typ objekt, pole a vestavěná tabulka. definice datového typu objekt a jeho využití při definování struktury tabulky. 5

6 CREATE TYPE osoba AS OBJECT (jmeno varchar2(15), prijmeni varchar2(15), telefon varchar2(20)); CREATE TABLE student (osobni_cislo varchar2(10) primary key, os_udaje osoba); definice datového typu pole a jeho využití při definování struktury tabulky. CREATE TYPE ceny AS varray(10) of number (12,2); CREATE TABLE zbozi (kod number primary key, prodano ceny); definice datového typu vestavěná tabulka. CREATE TYPE adresa AS TABLE (ulice varchar2(20), cislo varchar2(10), město varchar2(20)); vložení dat do tabulky student Nejdříve upravíme strukturu tabulky student vložením atributu bydliste ALTER TABLE student ADD bydliste adresa; INSERT INTO student VALUES ( R0001, osoba( Jan, Novák, ),adresa( Dlouhá, 300, Ostrava )); Po zavedení abstraktního datového typu se v systému ORACLE automaticky vytvoří metoda nazývaná konstruktor, která podporuje jazyk DML pro sloupec, který používá daný datový typ. Např. datovému typu osoba odpovídá konstruktor s názvem osoba a jeho atributy jsou parametry příslušné metody. 6

7 1.2 Indexy Index je databázová struktura, kterou slouží k rychlému vyhledávání řádků tabulky. ORACLE rozeznává tři základní druhy indexů. Indexy shluků (shluky viz. 2.3), indexy tabulek a bitmapové indexy. ORACLE automaticky vytvoří index na tabulku v případě, když příkaz create table obsahuje klauzuli UNIQUE nebo PRIMARY KEY. Vlastní indexy může uživatel vytvářet pomocí příkazu CREATE INDEX. Indexy lze vytvářet pro jeden nebo více sloupců tabulky. ORACLE využívá při tvorbě indexů metody B-stromů. Problém indexů spočívá v tom, že zrychlení vyhledávání dat je doprovázeno zpomalením aktualizačních operací, protože vedle zápisu dat do příslušné tabulky je třeba také aktualizovat indexy. ORACLE odstraňuje některé nevýhody klasických indexů pomocí indexů bitmapových. Vhodnost využití bitmapových indexů nastává v tom případě, jsou-li data velmi podobná (rozdíly mezi hodnotami ve sloupci jsou malé). Bitmapové indexy jsou nejvhodnější pro statická data. 1.3 Shluky Shluk umožňuje alternativní metodu uložení dat do databáze. Definování shluků neovlivňuje logiku dat uložených v databázi, může však významně ovlivnit dobu zpracování jednotlivých databázových operací. Shluky je rozumné vytvořit na tabulky, na které se často dotazujeme (tzn. na které často uplatňujeme operaci spojení). Shluk drží takto definované tabulky pohromadě a tato skutečnost způsobí zvýšení výkonu minimalizací počtu nutných V/V operací. Sloupce sdružených tabulek se nazývají klíč shluku (klíč shluku je vazebním klíčem mezi těmito tabulkami), na tento klíč shluku je vytvořen index. Index shluku je společný nad všemi tabulkami, které jsou do shluku zařazeny. Každá nová hodnota klíče shluku způsobí vytvoření nového logického bloku. U dotazů, založených na ekvivalenci (např. SELECT * FROM pacient WHERE rc= ) je výhodné používat hašované shluky (využití funkce hash pro určení fyzického místa uložení záznamu). 1.4 Sekvence Sekvence je objekt, který generuje automaticky se zvyšující čísla (identifikátory jednotlivých řádků tabulek). Mnoho aplikací tuto potřebu má, hlavně pokud se jedná o aplikace, se kterými pracuje více uživatelů. Uživatel má k dispozici dvě funkce: NEXTVAL (vygeneruje další hodnotu sekvence) a CURVAL (vrátí aktuální hodnotu sekvence). Vytvoříme tabulku zamestnanec CREATE TABLE zamestnanec (os_cislo number not null, jmeno varchar2(15), prijmeni varchar2(15) plat number); Vytvoříme sekvenci, která vygeneruje první hodnotu = 1 a další sekvence budou narůstat s krokem 1. CREATE SEQUENCE seq_id; 7

8 Vložíme data do tabulky INSERT INTO zamestnanec VALUES (seq_id.nextval, Jan, Novák ); INSERT INTO zamestnanec VALUES (seq_id.nextval, Pavel, Dlouhý ); INSERT INTO zamestnanec VALUES (seq_id.nextval, Jana, Nováková ); INSERT INTO zamestnanec VALUES (seq_id.nextval, Eva, Malá ); Příkaz SELECT * FROM zamestnanec pak vypíše následující data Os_cislo jmeno prijmeni 1 Jan Novák 2 Pavel Dlouhý 3 Jana Nováková 4 Eva Malá 1.5 Uživatelé a oprávnění Uživatelský účet nepatří mezi fyzické struktury databáze, ale má důležité vazby s objekty databáze, protože uživatelé jsou vlastníky databázových objektů. Objekty vytvořené v databázi jsou přiřazeny k uživatelským účtům. Databázová platforma ORACLE je typickým příkladem víceuživatelského prostředí. Proto je velmi důležité definovat přístupová práva jednotlivým uživatelům k databázovým strukturám a specifikovat rozsah jejich oprávnění. vytvoření nového uživatele CREATE USER přihlašovací_jméno IDENTIFIED BY heslo definice oprávnění k databázovým strukturám GRANT oprávnění [, oprávnění] to uživatel [, uživatel] 1.6 Synonyma Synonymum je úplná specifikace databázového objektu. Může např. obsahovat název hostitelského počítače, název instance, vlastníka objektu a název objektu. Aby nemusel uživatel všechny tyto údaje vypisovat, je možné nadefinovat příslušné synonymum. Synonyma jsou tedy ukazatele na tabulky, pohledy, procedury, funkce, balíky a sekvence. Mohou ukazovat na objekty v rámci lokální databáze nebo ve vzdálených databázích. 1.7 Programové jednotky Jedná se o společné označení uložených podprogramů (procedury a funkce) a jejich balíky. Programová jednotka je popsána pomocí jazyka PL/SQL a po přeložení je uložena do databáze v systémovém katalogu a zveřejněna pro opakované použití libovolnými aplikacemi. Je možno definovat vlastní procedury a funkce a soustřeďovat je do logických seskupení, tzv. balíků. Kromě toho existují standardní, komerčně dodávané, balíky. 8

9 1.8 Triggery Triggery jsou procedury, které se spouštějí v případě, že dojde ke specifikované události. Existují dva typy triggerů: triggery příkazů spustí se jednou při každém odpovídajícím příkazu triggery řádků spustí se jednou pro každý řádek tabulky, nad kterým probíhá nějaký příkaz. Mezi podporované události patří příkazy INSERT, UPDATE a DELETE. Lze vytvořit např. trigger BEFORE INSERT, AFTER INSERT, INSTEAD OF INSERT. Triggery jsou základními nástroji pro zachování integrity databáze. 1.9 Databázová propojení Databáze ORACLE se mohou odkazovat na data uložená mimo lokální databázi.chceme-li zadat přístupovou cestu k vzdálenému objektu (např. při definování synonym), musíme nejdříve vytvořit databázové spojení. vytvoření databázového spojení CREATE public DATABASE LINK me_spojeni CONNECT TO přihlašovací_jméno identified BY heslo USING název_služby Názvy služeb jsou ukládány v konfiguračních souborech, které používá ORACLE NET. Konfigurační soubor, který uchovává názvy služeb se nazývá tnsnames.ora Segmenty Segmenty jsou fyzické protějšky logických databázových objektů, které uchovávají data. Segment musí být přidělen k tabulkovému prostoru v databázi. Segmenty se skládají z částí nazývaných rozsahy, což jsou souvislé sady bloků. Pokud do stávajících rozsahů segmentu již nebude možné vkládat nová data, obdrží segment další rozsah. Z důvodu zachování konzistentního čtení a kvůli možnosti odvolání transakce má ORACLE mechanizmus pro zrekonstruování databáze po nepotvrzené transakci. Tento mechanizmus je založen na tzv. návratových segmentech, do kterých se ukládají předchozí podoby v databázi před započetím transakce Snímky, materializované pohledy Snímek je objekt, který obsahuje repliku základní tabulky, která je umístěna ve vzdálené databázi. Základní tabulka může mít libovolné množství replik. Replika je uživatelům dostupná pouze pro dotazování, aktualizační operace se provádějí vždy na základní tabulkou. Na rozdíl od snímků, materializované pohledy umožňují provádět i aktualizační operace nad replikami. Ke zrychlení procesu replikace lze použít protokol materializovaného pohledu. 9

10 Pojmy k zapamatování: Vestavěné datové typy Abstraktní datové typy Indexy Shluky Sekvence Synonyma Programové jednotky Segmenty Snímky, pohledy 10

11 2 Nástroje pro administraci a práci s daty Cíl: Pro práci s daty prostřednictvím jazyka SQL potřebujeme nejméně nějakou konzolovou aplikaci, prostřednictvím které můžeme jednak zadávat příkazy a také sledovat odezvy databázového serveru. Konzolová aplikace představuje jednoduchého prostředníka mezi uživatelem a databázovým serverem. Na tomto místě popíšeme dvě konzolové aplikace, jedna z nich od firmy Oracle, která je dodávaná a nainstalována spolu s databázovým serverem Oracle 9i, kterou je aplikace SQL*Plus a další konzolovou aplikací bude aplikace TOAD od firmy QUEST SOFTWARE (www.quest.com). 2.1 SQL*Plus Po spuštění konzolové aplikace je třeba se přihlásit k databázovému serveru. K tomu potřebujeme znát uživatelské jméno a heslo a také přihlašovací řetězec. Tento přihlašovací řetězec je ve tvaru: název_počítače:číslo_portu:název_databáze Pokud přihlašovací řetězec nezadáme, bude se konzolová aplikace přihlašovat k lokální databázi. Přihlášení by mohlo vypadat např. takto: Příkazy, zadávané pomocí konzolové aplikace, je možno rozdělit do dvou základních skupin: příkazy jazyka SQL či programové bloky jazyka PL/SQL příkazy samotné konzole Příkazy jazyka SQL Příkazy jazyka SQL se ukončují středníkem. Syntaxe příkazů jsou uvedeny v kapitole 4. Zadávání příkazů jazyka SQL si ukážeme na příkladech 11

12 Vytvořte tabulku pokus, která bude obsahovat atribut id datového typu numer a atribut jmeno datového typu vharvar2 na 15 znaků Primárním klíčem tabulky bude id. Vypište strukturu tabulky pokus Vložte do tabulky pokus dva řádky dat. Vypište obsah tabulky pokus. 12

13 2.1.2 Programové bloky v jazyce PL/SQL Pravidla pro zápis programových bloků příkazů jazyka PL/SQL jsou prakticky stejná jako pro jazyk SQL. Programový blok je oddělen znakem tečka nebo je možno použít lomítko na novém řádku. Napište program, který pro čísla z intervalu <1, 5> určí, které z nich je sudé a které liché. set serverout on size begin for i in 1..5 loop if mod(i,2) = 0 then dbms_output.put_line ( Cislo i je sude ); else dbms_output.put_line ( Cislo i je liche ); end if; end loop; end; Výpis z konzoly SQL*Plus 13

14 2.2.3 Příkazy konzolové aplikace Konzolové aplikace mají vestavěný velmi jednoduchý systém nápověd, který lze spustit příkazem konzoly HELP INDEX Spuštění příkazového souboru (zavináč) umožňuje provádět příkazy, uložené v souboru (s přípolou.sql). Syntaxe je specifikace_souboru, která může být specifikací k souboru, který je uložen na lokálním počítači nebo zadáním URL, pokud se soubor nachází na serveru http nebo FTP Tímto spouštěním lze rovněž předávat parametry. Máme-li ve skriptu např. použity parametry následujícím způsobem: Select * from zaměstnanec where jmeno like &1% or jmeno like &1% Můžeme tyto parametry předat pomocí argumentů A B Výsledkem budou všichni zaměstnanci, jejichž jméno začíná píslemen A nebo B. Přesměrování výstupu do souboru K přesměrování výstupu SQL příkazu z konzoly do souboru, můžeme použít příkaz SPOOL Výpis struktury databázové tabulky DESCRIBE [schéma.]tabulka Provedení příkazu/programového bloku EXECUTE příkaz Měření časového intervalu TIMING START začátek měření času TIMING STOP ukončení měření času. Mezi těmito dvěma příkazy umístíme příkazy jazyka SQL, jejichž dobu trvání změříme. Výstupem je čas ve tvaru hh:mm:ss. 14

15 2.2 Konzolová aplikace TOAD Konzolová aplikace TOAD nám umožňuje snadnější administraci databáze a nabízí velké množství funkcí. Toto způsobuje, že aplikace je velmi oblíbená mezi vývojáři aplikací v jazyce PL/SQL Několik příkladů použití aplikace TOAD Vytvořte tabulku pokus1, která bude obsahovat atribut id datového typu numer a atribut jmeno datového typu vharvar2 na 15 znaků Primárním klíčem tabulky bude id. Vložte do tabulky dva řádky. Vypište strukturu tabulky a vypište obsah tabulky. Příkazy, zapsané v TOAD: Výpisy v TOAD: Prohlédněte si objekty databáze 15

16 Prohlédněte si strukturu tabulky pokus1 Prohlédněte si data v tabulce pokus1 Konzolové aplikace SQL*Plus Toad Pojmy k zapamatování: 16

17 3 Jazyk SQL Cíl: Cílem následující kapitoly je uvést základní přehled příkazů jazyka SQL, seznámit čtenáře s nejčastěji používanými příkazy definičního, manipulačního a dotazovacího jazyka. Důraz je kladen hlavně na dotazování. Obecná syntaxe je doplněna konkrétními příklady včetně řešení. Kapitola je zakončena korespondenčním úkolem 3.1 Části jazyka SQL Jazyk SQL (jako většina databázových jazyků) se skládá z následujících částí: Jazyk pro definování dat (Data Definition Language) DDL. Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language) DML. Dotazovací jazyk (Data Query Language) DQL. Jazyk pro správu dat (Data Control Language) DCL. 3.2 Základní příkazy DDL Poznámky k syntaxi: velkým písmem klíčová slova odtrženě defaultní hodnota () údaj je nutno zapsat do () [ ] volitelný údaj... více výrazů stejného typu, jako před čárkou { } výběr z uvedených možností CREATE TABLE Syntaxe: CREATE TABLE jméno_tabulky (atribut datový-typ [NOT NULL] [,...] [PRIMARY KEY (atribut,..)] [FOREIGN KEY jméno (atribut,...) REFERENCES nadřazená-tabulka [ON DELETE {RESTRICT, CASCADE, SET NULL}]]) Vytvoří schéma tabulky včetně primárního a cizích klíčů. CREATE INDEX Syntaxe: CREATE [UNIQUE] INDEX jméno_indexu ON jméno-tabulky (atribut [{ ASC, DESC}][,...] ) Vytvoří index na primární, alternativní nebo inverzní klíč. UNIQUE - vytvoří index na alternativní klíč implicitně - inverzní klíč ALTER TABLE Syntaxe: 17

18 ALTER TABLE jméno_tabulky DROP COLUMN atribut [,...] ADD (atribut datový_typ[not NULL]) RENAME COLUMN atribut TO nový_atribut MODIFY (atribut {nový_datový-typ, NULL, NOT NULL}) Změní strukturu tabulky smazáním, přidáním nebo přejmenováním atributu (ů), resp. změní jejich datový typ (doménu). Příkaz lze rovněž použít pro přejmenování tabulky. CREATE VIEW Syntaxe: CREATE VIEW jméno_pohledu [(atribut [,...])] AS SELECT Vytvoří pohled na základě výběru dat z existující tabulky či tabulek. Specifikace výběru je zapsána za klauzulí SELECT. K takto vytvořeným pohledům je možno vytvořit různá přístupová práva. DROP Syntaxe: DROP {TABLE jméno-tabulky, VIEW jméno-pohledu, INDEX jméno-indexu} Zruší ze schématu databáze tabulku, pohled nebo index. 3.3 Přehled Syntaxe některých příkazů jazyka SQL CREATE TABLE jméno_tabulky (atribut datový_typ [DEFAULT][attribut_constraint] [, atribut datový_typ [DEFAULT] [attribut_constraint]],... ) kde attribut_constraint má tvar: [CONSTRAINT jméno_omezení] { [NOT] NULL { UNIQUE PRIMARY KEY } REFERENCES jméno_tabulky [(atribut)] [ ON DELETE CASCADE] CHECK (podmínka) } ALTER TABLE jméno_tabulky [ADD { atribut datový_typ [DEFAULT] [attribut_constraint] table_constraint }] [MODIFY atribut datový_typ [DEFAULT] [atribut_constraint],...] kde table_constraint má tvar: [CONSTRAINT jméno_omezení] { { UNIQUE PRIMARY KEY } (atribut [,atribut]... ) FOREIGN KEY (atribut [,atribut]...) REFERENCES jméno_tabulky [(atribut [,atribut]... ) ] } CREATE [UNIQUE] INDEX jméno_indexu 18

19 ON jméno_tabulky (atribut [ASC] [DESC][, atribut [ASC] [DESC] ]...) DROP INDEX jméno_indexu DROP TABLE jméno_tabulky [CASCADE CONSTRAINT] Pojmy k zapamatování: SQL Structured Query Language DDL Data Definition Language DML Data Manipulation Language DQL Data Query Language 19

20 4 Jazyk PL/SQL struktura jazyka, základy syntaxe, řízení průběhu programu, ošetření chyb, kurzory, databázové triggery Cíl: Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. Rozšířením jazyka SQL o proceduralitu od společnosti ORACLE je jazyk PL/SQL (Processing Language/Structured Query Language). Jazyk PL/SQL umožňuje deklarovat konstanty, proměnné a kurzory, podporuje transakční zpracování, řeší chybové stavy pomocí výjimek. PL/SQL podporuje modularitu 4.1 Struktura jazyka Typická struktura programového bloku se skládá ze tří částí: deklarační část výkonná část část pro zpracování výjimek (ošetření chyb a nestandardních stavů) Deklarační část obsahuje deklarace proměnných, konstant, kurzorů, atd. Výkonná část funkční logiku (algoritmus programového bloku), část výjimek řeší vzniklé chyby. Povinná je pouze část výkonná. Strukturu znázorníme na následujícím obrázku DECLARE Deklarace proměnných, konstant a kurzorů Výkonné příkazy EXCEPTION Ošetření nestandardních stavů 4.2 Základy syntaxe Konstanty, proměnné, funkce PL/SQL podporuje používání konstant a proměnných. Deklarují se v deklarační části (DECLARE) a po té je můžeme používat v rámci daného bloku a ve všech vnořených blocích. Deklarujeme-li konstantu (constant), přiřazujeme dané položce hodnotu, kterou již nelze měnit. 20

21 deklarace konstanty DECLARE p_nasob constant number(3,2) :=1.15; p_plat number(7,2); p_bonus number(9,2); p_bonus := p_plat*p_nasob;... použití funkce DECLARE p_jmeno char(5); SELECT upper(jmeno) INTO p_jmeno FROM zaměstnanec; Tato procedura poskytne všechny hodnoty atributu jmeno z tabulky zamestnanec, převede písmena na velká a uloží do proměnné p_jmeno, deklarované v části declare. Pokud bychom chtěli hodnoty proměnné p_jmeno vypsat na konzolu, museli bychom proceduru doplnit následovně: DECLARE p_jmeno char(15); SELECT upper(jmeno) INTO p_jmeno FROM zaměstnanec; dbms_output.put_line (p_jmeno); A ještě před spuštěním procedury bychom museli aktivovat výpis na konzolu příkazem SET SERVEROUT ON. Příkaz mdbs_output.put_line je příkaz balíku mdbs_output, což je standardní balík ORACLE pro výpis textu. Takto zapsaná procedury i s aktivací výpisu na konzolu by vrátila správný výsledek pouze v případě, že by v tabulce zamestnanec byl jediný řádek a tudíž v proměnné p_jmeno byla pouze jedna hodnota. 21

22 Nyní si upravíme proceduru (s využitím cyklu a kurzoru, které probereme později) tak, aby výpis fungoval nezávisle na tom, kolik řádků má tabulka zamestnanec. DECLARE p_jmeno char(15); CURSOR k1 IS SELECT upper(jmeno) FROM zamestanec; OPEN k1; LOOP FETCH k1 INTO p_jmeno; dbms_output.put_line (p_jmeno); EXIT WHEN k1% NOTFOUND; END LOOP; CLOSE k1; Řízení průběhu programu Průběh procedury lze ovládat různými způsoby pomocí podmíněného nebo iteračního řízení. Podmíněné řízení zajišťuje příkaz IF a CASE, iterační řízení příkaz LOOP. Syntaxe příkazu IF IF podmínka THEN příkazy_1; ELSIF podmínka THEN příkazy_2;... ELSE příkazy_n; END IF; použití příkazu IF bude vkládat řádky do tabulky titultab na základě obsahu řádků v tabulce osoby DECLARE p_pohlavi char(1); p_jmeno char(15); p_stav char(1); CURSOR k2 IS SELECT jmeno, pohlavi, stav FROM osoby; OPEN k2; LOOP 22

23 FETCH k2 INTO p_jmeno, p_pohlavi, p_stav; EXIT WHEN k2%notfound; IF p_pohlavi M THEN INSERT INTO titultab (jmeno, pohlavi, stav, titul) VALUES (p_jmeno,p_pohlavi,p_stav, Pan ); ELSEIF (p_pohlavi Z and p_stav M ) then INSERT INTO titultab (jmeno, pohlavi, stav, titul) VALUES (p_jmeno,p_pohlavi,p_stav, Paní ); ELSE INSERT INTO titultab (jmeno, pohlavi, stav, titul) VALUES (p_jmeno,p_pohlavi,p_stav, Slečna ); END IF; END LOOP; COMMIT; CLOSE k2; Syntaxe příkazu CASE CASE proměnná WHEN výraz_1 THEN příkazy_1; WHEN výraz_2 THEN příkazy_2; WHEN výraz_3 THEN příkazy_3; WHEN výraz_n THEN příkazy_n; ELSE příkazy_n+1 END CASE SET SERVEROUT ON size DECLARE znamka constant number(1):=1; CASE znamka WHEN 1 THEN dbms_output.put_line( Výborný ); WHEN 2 THEN dbms_output.put_line( Chvalitebný ); WHEN 3 THEN dbms_output.put_line( Dobrý ); WHEN 4 THEN dbms_output.put_line( Dostatečný ); WHEN 5 THEN dbms_output.put_line( Nedostatečný ); ELSE dbms_output.put_line( Známka mimo stupnici ); END CASE; Cykly Cykly zajišťují iterační řízení průběhu programu. PL/SQL pro cykly má tyto příkazy LOOP. 23

24 Základní LOOP LOOP příkaz_1; příkaz_2; příkaz_3; atd. END LOOP; LOOP pocet:= pocet +1 IF pocet =100 THEN EXIT; END IF; END LOOP; Cykly FOR LOOP For i IN start..konec LOOP příkaz_1; příkaz_2; příkaz_3; atd. END LOOP; FOR pocet IN LOOP pocet:= 1; END LOOP; Cyklus WHILE LOOP WHILE podmínka LOOP příkaz_1; příkaz_2; příkaz_3; atd. END LOOP; 24

25 Tento příklad vyhledá zaměstnance, který je nejblíže nadřízený zaměstnanci 7000 a má plat vyšší než DECLARE p_plat number(7,2); p_cissefa number(4); start_cispra constant number(4):=7000; p_prijmeni char(15); SELECT plat, cissefa, prijmeni INTO p_plat, p_cissefa, p_prijmeni FROM zamestnanec WHERE cispra=start_cispra; WHILE p_plat < LOOP SELECT plat, cissefa, prijmeni INTO p_plat, p_cissefa, p_prijmeni FROM zamestnanec WHERE cispra=p_cissefa; END LOOP; INSERT INTO zamest VALUES (p_plat, p_prijmeni); COMMIT; Přístupové proměnné Přístupová proměnná je struktura, která obsahuje elementární části nazývané položky. Vybereme-li z tabulky, pohledu nebo pomocí kurzoru sloupce, ukládáme obsah těchto sloupců do proměnných, které byly všechny deklarovány v části DECLARE. Přístupová proměnná nahrazuje nutnost deklarace všech proměnných pro všechny položky z tabulek. Definice přístupové proměnné DECLARE jmeno_promenne tabulka%rowtype; Z tabulky zamestnanec vyberte všechny položky a uložte je do přístupové proměnné. DECLARE zamest_zaznam zamestnanec%rowtype SELECT * INTO zamest_zaznam FROM zamestnanec; 25

26 4.3 Kurzory Při provádění příkazů SQL potřebuje PL/SQL pracovní oblast (nazývanou oblast kontextu), v níž jsou uloženy informace týkající se právě prováděného příkazu SQL. Aby bylo možné používat informace uchovávané v oblasti kontextu, je této oblasti přiřazen název. Této pracovní oblasti, resp. oblasti kontextu, se říká kurzor. Každý kurzor má tedy název, který určuje oblast kontextu v níž budeme hledat právě prováděný příkaz. Existují tři typy kurzorů: explicitní kurzory, implicitní kurzory, interní kurzory. Implicitní a interní kurzory jsou v režii ORACLE, uživatel si může definovat a využívat kurzory explicitní Použití explicitních kurzorů Pokud lze předpokládat, že příkaz SELECT vrátí více než jeden řádek, musíme výsledek vyhodnocení dotazu vložit do pracovní oblasti (oblasti kontextu) a využít k tomu explicitní kurzor. Použití explicitních kurzorů probíhá ve čtyřech krocích: deklarace, otevření, načtení záznamů, uzavření Deklarace kurzoru Tento krok přiřazuje kurzoru název a spojuje s ním příslušný příkaz SELECT. Deklarace kurzorů je součástí části DECLARE společně s deklaracemi proměnných. Syntaxe: CURSOR název_kurzoru IS příkaz_select; p_jmeno p_prijmeni p_datum DECLARE char(15); char(15); date; CURSOR k1 IS SELECT * FROM zamestnanec; Otevření kurzoru Tento krok provádí příkaz spojený s otevíráním kurzoru, který zakládá pracovní množinu n- tic (řádků), která může být dále naplněna příslušnými n-ticemi příkazem FETCH. Příkaz OPEN musí být umístěn v části výkonných příkazů (mezi a END) nebo v části ošetření nestandardních stavů (EXCEPTION). Syntaxe: OPEN název_kurzoru OPEN k1; 26

27 4.3.4 Načtení záznamů Načtení n-tic příslušného SELECTu do b loku PL/SQL se provádí příkazem FETCH. Příkaz FETCH načte vždy jeden řádek příslušného SELECTu. Z toho důvodu se příkaz FETCH vkládá do cyklu. Musí být zajištěno, aby vybraný seznam položek příkazem SELECT byl shodný se seznamem proměnných v příkaze FETCH (pořadí a odpovídající domény musí být shodné). Příkaz FETCH je umístěn do části nebo EXCEPTION. Syntaxe: OPEN název_kurzoru; LOOP FETCH název_kurzoru INTO seznam_proměnných... END LOOP; p_jmeno p_prijmeni p_datum DECLARE char(15); char(15); date; CURSOR k1 IS SELECT * FROM zamestnanec; OPEN k1; LOOP FETCH k1 INTO p_jmeno, p_prijmeni,p_datum;... END LOOP; CLOSE k1; Uzavírání kurzoru Příkaz CLOSE uzavírá kurzor a nadále znepřístupňuje množinu dat vybranou příkazem SELECT. Příkaz CLOSE je součástí nebo EXCEPTION. Kurzor rovněž uzavírá příkaz EXIT nebo GOTO (který vede výstup z cyklu). 27

28 4.3.6 Aktualizační operace s kurzorem Přesunutá n-tice do kurzoru může být z databázové tabulky vymazána, resp. aktualizována. Pokud chceme využít této možnosti, je nutné, aby byl kurzor deklarován FOR UPDATE OF (pro aktualizaci), resp. v příkazu FETCH uvedena klauzule WHERE CURRENT OF pro mazání. vymaže z databáze všechny záznamy, kde datum je < a u šech záznamů, kde je datum < změní hodnotu položky plat na plat *1,2 DECLARE p_jmeno char(15); p_prijmeni char(15); p_datum date; CURSOR k1 IS SELECT * FROM zamestnanec WHERE datum < FOR UPDATE OF datum; OPEN k1; LOOP FETCH k1 INTO p_jmeno, p_prijmeni,p_datum; IF p_datum < THEN DELETE zamestnanec WHERE CURRENT OF k1; ELSE UPDATE zamestnanec SET plat = plat *1,2 WHERE CURRENT OF k1; END IF; END LOOP; CLOSE k1; Atributy explicitních kurzorů %NOTFOUND a %FOUND Atribut %NOTFOUND nabývá hodnoty TRUE, pokud právě provedený příkaz FETCH nenalezl další n-tici odpovědi. Opakem je atribut %FOUND, který v tomto případě nabývá hodnoty FALSE. OPEN k1; LOOP FETCH k1 INTO x,y,z; EXIT WHEN k1%notfound; END LOOP; CLOSE k1; 28

PL/SQL. Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd.

PL/SQL. Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. PL/SQL Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. Rozšířením jazyka SQL o proceduralitu od společnosti ORACLE je jazyk

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 1 Kurz Databáze Zpracování dat Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Druhy dotazů, tvorba dotazu, prostředí QBE (Query by Example). Realizace základních relačních operací selekce, projekce a spojení. Agregace

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL 4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, datové typy, klauzule SELECT, WHERE, a ORDER BY. Doporučená

Více

Databázové systémy Cvičení 5.2

Databázové systémy Cvičení 5.2 Databázové systémy Cvičení 5.2 SQL jako jazyk pro definici dat Detaily zápisu integritních omezení tabulek Integritní omezení tabulek kromě integritních omezení sloupců lze zadat integritní omezení jako

Více

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy

Více

Stored Procedures & Database Triggers, Tiskové sestavy v Oracle Reports

Stored Procedures & Database Triggers, Tiskové sestavy v Oracle Reports , Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Demo-cvičení pro IDS 9. dubna 2014 Marek Rychlý Stored Procedures & Database Triggers, Demo-cvičení

Více

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou MySQL Typy tabulek Storage Engines MyISAM defaultní, neumí transakce, umí fulltext InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) MEMORY (HEAP) v paměti; neumí transakce ARCHIVE velké množství

Více

Text úlohy. Systémový katalog (DICTIONARY):

Text úlohy. Systémový katalog (DICTIONARY): Úloha 1 Částečně správně Bodů 050 / 100 Systémový katalog (DICTIONARY): a Se skládá z tablek a pohledů uložených v tabulkovém SYSTEM b Všechny tabulky vlastní uživatel SYS c Se skládá z tablek a pohledů

Více

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10.1. Varianty architektury... 3 10.2. Přínos architektury klient/server a třívrstvé architektury... 5 10.3. Podpora pro rozdělení zátěže v architektuře

Více

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10.1. Varianty architektury... 3 10.2. Přínos architektury klient/server a třívrstvé architektury... 5 10.3. Podpora pro rozdělení zátěže v architektuře

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23 Stručný obsah 1. Stručný úvod do relačních databází 13 2. Platforma 10g 23 3. Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 33 4. Nástroje pro administraci a práci s daty 69 5. Úvod

Více

Jazyk SQL databáze SQLite. připravil ing. petr polách

Jazyk SQL databáze SQLite. připravil ing. petr polách Jazyk SQL databáze SQLite připravil ing. petr polách SQL - úvod Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk 70. léta min. století) Standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty

Více

Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky. 9. června 2007. krovacek@students.zcu.cz

Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky. 9. června 2007. krovacek@students.zcu.cz Databáze čajových sáčků Martina Málková Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky Databázové systémy 2 9. června 2007 krovacek@students.zcu.cz 1 1 Datová analýza V původním

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

Kapitola 6: Omezení integrity. Omezení domény

Kapitola 6: Omezení integrity. Omezení domény - 6.1 - Omezení domény Referenční integrita Aserce Spouštěče (Triggers) Funkční závislosti Kapitola 6: Omezení integrity Omezení domény Omezení integrity zabraňují poškození databáze; zajišťují, že autorizované

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK listopad 2009 souhrn v1 Červené dobře (nejspíš), modré možná Oracle Internet Directory OID: Databáze nemůže z OID přebírat seznam uživatelů *Databáze může získat z OID seznam

Více

SQL. strukturovaný dotazovací jazyk. Structured Query Language (SQL)

SQL. strukturovaný dotazovací jazyk. Structured Query Language (SQL) SQL strukturovaný dotazovací jazyk Structured Query Language (SQL) SQL - historie 1974-75 - IBM - 1.prototyp - SEQUEL od 1979 - do praxe - ORACLE (1979) IBM - SQL/DS (1981), DB/2 (1983) postupně přijímán

Více

Jazyk SQL 3 - DML, DDL, TCL, DCL

Jazyk SQL 3 - DML, DDL, TCL, DCL Jazyk SQL 3 - DML, DDL, TCL, DCL Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/

Více

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL Databázové systémy Cvičení 6: SQL Co je SQL? SQL = Structured Query Language SQL je standardním (ANSI, ISO) textovým počítačovým jazykem SQL umožňuje jednoduchým způsobem přistupovat k datům v databázi

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Databázové systémy 2. Leden 2010 souhrn. Červené dobře (nejspíš), modré možná

Fakulta elektrotechniky a informatiky Databázové systémy 2. Leden 2010 souhrn. Červené dobře (nejspíš), modré možná ZKOUŠKOVÉ TESTY Leden 2010 souhrn Červené dobře (nejspíš), modré možná Pomocí kterého databázového objektu je implementován ATRIBUT z konceptuálního modelu? sloupec referenční omezení index tabulka Omezení

Více

6. SQL složitější dotazy, QBE

6. SQL složitější dotazy, QBE 6. SQL složitější dotazy, QBE Příklady : Veškeré příklady budou dotazy nad databází KONTAKTY nebo KNIHOVNA nebo FIRMA Databáze KONTAKTY OSOBA (Id_osoba, Příjmení, Jméno, Narození, Město, Ulice, PSČ) EMAIL

Více

Databázové systémy I

Databázové systémy I 2015 Databázové systémy I PROJEKT 2 ČÁST MIROSLAV POKORNÝ Stránka 0 z 21 Zadání Implementujte datový model vytvořený v první části projektu do relační databáze a vytvořte pohledy a uloženou proceduru dle

Více

SQL - trigger, Databázové modelování

SQL - trigger, Databázové modelování 6. přednáška z předmětu Datové struktury a databáze (DSD) Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická univerzita v Liberci jan.lisal@tul.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, Spojení tabulek, agregační dotazy, jednoduché a složené

Více

Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008. Zadání semestrální práce

Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008. Zadání semestrální práce Databázové systémy 2 Jméno a příjmení: Jan Tichava Osobní číslo: Studijní skupina: čtvrtek, 4 5 Obor: ININ SWIN E-mail: jtichava@students.zcu.cz Databázové systémy II. KIV/DB2 LS 2007/2008 Zadání semestrální

Více

1. Relační databázový model

1. Relační databázový model 1. Relační databázový model Poprvé představen 1969 (Dr. Edgar F. Codd) IBM Založeno na Teorii množin Predikátové logice prvního řádu Umožňuje vysoký stupeň nezávislosti dat základ pro zvládnutí sémantiky

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Database Research Group Úvod do databázových systémů Cvičení 3 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz

Více

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro

Více

SII - Informatika. 1. Atribut relace, jehož hodnota jednoznačně určuje prvek v jiné relaci, se nazývá:

SII - Informatika. 1. Atribut relace, jehož hodnota jednoznačně určuje prvek v jiné relaci, se nazývá: SII - Informatika Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Atribut relace, jehož hodnota jednoznačně určuje prvek v jiné relaci, se nazývá: a) sekundární klíč b)

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MySQL základní pojmy, motivace Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MySQL základní pojmy, motivace Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MySQL základní

Více

DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Databázové a informační systémy 1/9 DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Katedra informatiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava 2012/2013 Databázové a informační systémy 2/9 TABULKA ST U D E N T Pokud nebude

Více

5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ

5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ 5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ Databáze Databázi si můžeme představit jako místo, kam se ukládají všechny potřebné údaje. Přístup k údajům uloženým v databázi obstarává program, kterému se říká Systém Řízení Báze

Více

Transformace konceptuálního modelu na relační

Transformace konceptuálního modelu na relační Transformace konceptuálního modelu na relační Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2016 BI-DBS, LS 2015/16

Více

Databáze 2011/2012 SQL DDL (CREATE/ALTER/DROP TABLE), DML (INSERT/UPDATE/DELETE) RNDr.David Hoksza, Ph.D. http://siret.cz/hoksza

Databáze 2011/2012 SQL DDL (CREATE/ALTER/DROP TABLE), DML (INSERT/UPDATE/DELETE) RNDr.David Hoksza, Ph.D. http://siret.cz/hoksza Databáze 2011/2012 SQL DDL (CREATE/ALTER/DROP TABLE), DML (INSERT/UPDATE/DELETE) RNDr.David Hksza, Ph.D. http://siret.cz/hksza Osnva Seznámení s SQL Server Management Studiem (SSMS) Základní architektura

Více

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy 2. blok část A Jazyk SQL, datové typy Studijní cíl Tento blok je věnován jazyku SQL, jeho vývoji, standardizaci a problémy s přenositelností. Dále je zde uveden přehled datových typů dle standardu SQL

Více

Embedded SQL v C/C++ úvod. Administrace Oracle Kateřina Opočenská

Embedded SQL v C/C++ úvod. Administrace Oracle Kateřina Opočenská Embedded SQL v C/C++ úvod Administrace Oracle Kateřina Opočenská Motivace potřeba začlenit komunikaci s databází do aplikace v nějakém vyšším programovacím jazyce řešení (na Oracle): a) OCI (Oracle Call

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 5 Oracle průvodce správou,

Více

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji Uložené procedury Úvod Uložená procedura (rutina) je sada příkazů SQL, které jsou uložené na databázovém serveru a vykonává se tak, že je zavolána prostřednictvím dotazu názvem, který jim byl přiřazen

Více

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza Databáze SQL SELECT David Hoksza http://siret.cz/hoksza Osnova Úvod do SQL Základní dotazování v SQL Cvičení základní dotazování v SQL Structured Query Language (SQL) SQL napodobuje jednoduché anglické

Více

DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze

DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Databáze ze šablony: 7 Kancelářský software určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie vzdělávací

Více

6. blok část B Vnořené dotazy

6. blok část B Vnořené dotazy 6. blok část B Vnořené dotazy Studijní cíl Tento blok je věnován práci s vnořenými dotazy. Popisuje rozdíl mezi korelovanými a nekorelovanými vnořenými dotazy a zobrazuje jejich použití. Doba nutná k nastudování

Více

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče.

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče. Primární a cizí klíč Kandidát primárního klíče (KPK) Je taková množina atributů, která splňuje podmínky: Unikátnosti Minimálnosti (neredukovatelnosti) Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina

Více

4. lekce Přístup k databázi z vyššího programovacího jazyka

4. lekce Přístup k databázi z vyššího programovacího jazyka 4. lekce Přístup k databázi z vyššího programovacího jazyka Studijní cíl Tento blok popisuje základní principy přístupu k databázi z vyššího programovacího jazyka. Doba nutná k nastudování 2-3 hodiny Průvodce

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška Databázové systémy Datová integrita + základy relační algebry 4.přednáška Datová integrita Datová integrita = popisuje pravidla, pomocí nichž hotový db. systém zajistí, že skutečná fyzická data v něm uložená

Více

Objektově relační databáze a ORACLE 8

Objektově relační databáze a ORACLE 8 Objektově relační databáze a ORACLE 8 Ludmila Kalužová VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra informatiky v ekonomice, Sokolská 33, 701 21 Ostrava 1 Abstrakt V současné době existuje velký počet

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Semestrální práce z DAS2 a WWW

Semestrální práce z DAS2 a WWW Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce z DAS2 a WWW Databázová část Matěj Trakal 8.12.2009 Kapitola 1: Obsah KAPITOLA 1: OBSAH 2 KAPITOLA 2: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Sada 1 - PHP. 14. Úvod do jazyka SQL

Sada 1 - PHP. 14. Úvod do jazyka SQL S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - PHP 14. Úvod do jazyka SQL Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2016 BI-DBS, LS 2015/16 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/

Více

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky Otázka 20 A7B36DBS Zadání... 1 Slovníček pojmů... 1 Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky... 1 Zadání Relační DB struktury sloužící k optimalizaci

Více

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years SQL v14 4D Developer konference Obsah části SQL Porovnání 4D a SQL Nové příkazy SQL Upravené příkazy SQL Optimalizace SQL SQL v14 porovnání Definice dat - struktury Manipulace s daty Definice dat Vytvoření

Více

Integritní omezení (IO)

Integritní omezení (IO) Integritní omezení (IO) IO jsou tvrzení vymezující korektnost DB, stupeň souladu datového obrazu s předlohou (jaká data v databází mohou být a jaká již ne). definují se na konceptuální i databázové úrovni

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

OBJECT DEFINITION LANGUAGE. Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013

OBJECT DEFINITION LANGUAGE. Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013 OBJECT DEFINITION LANGUAGE Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013 ODL a OQL ODL Objektové Object Definition Language popis objektového schéma SQL DDL Relační Data Definition Language příkazy CREATE,

Více

DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Databázové a informační systémy 1. Úvod, PL/SQL I 1/62 DATABÁZOVÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Michal Krátký, Radim Bača Katedra informatiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava 2012/2013 Databázové a informační

Více

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE Upozornění: Pro práci s RDF Oracle daty je třeba mít nainstalován Oracle Spatial Resource Description Framework (RDF). 1. Vytvoření tabulkového

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Skripty a dávky. Nastavení aktuální databáze. USE DatabaseName

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Skripty a dávky. Nastavení aktuální databáze. USE DatabaseName 8 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah MS SQL Server 2005, Jazyk Transact-SQL, syntaxe, proměnné, struktury,

Více

Administrace Oracle Práva a role, audit. Kukhar Maria 29.10.2012

Administrace Oracle Práva a role, audit. Kukhar Maria 29.10.2012 Administrace Oracle Práva a role, audit Kukhar Maria 29.10.2012 Ve výchozím nastavení, uživatel Oracle nemůže nic dělat, ani připojit se k databázi. Aby uživatele měli přistup k DB, je třeba vytvořit uživatelské

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

Databáze II. 2. přednáška. Helena Palovská

Databáze II. 2. přednáška. Helena Palovská Databáze II 2. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz SQL a aplikace Program přednášky Řízení transakcí v SQL Integritní omezení v SQL Triggery a uložené procedury Zpracování množin záznamů Řízení

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 8: Transact SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 8: Transact SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 8: Transact SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Motivace 2 Základy syntaxe 3 Procedury a Funkce 4 Kurzory 5 Výjimky Studijní

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou

Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou Administrace Oracle Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou zachyceny a uloženy lokálně před posláním

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

Základy informatiky. 08 Databázové systémy. Daniela Szturcová

Základy informatiky. 08 Databázové systémy. Daniela Szturcová Základy informatiky 08 Databázové systémy Daniela Szturcová Problém zpracování dat Důvodem je potřeba zpracovat velké množství dat - evidovat údaje o nějaké skutečnosti. o skupině lidí (zaměstnanců, studentů,

Více

Kurz Databáze. Obsah. Návrh databáze E-R model. Datová analýza, tabulky a vazby. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Návrh databáze E-R model. Datová analýza, tabulky a vazby. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Kurz Databáze Datová analýza, tabulky a vazby Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Návrh databáze, E-R model, normalizace. Datové typy, formáty a rozsahy dat. Vytváření tabulek, polí, konvence pojmenování.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Radek Janoštík (Univerzita Palackého v Olomouci) Základy programování 4 - C# 10.4.

Univerzita Palackého v Olomouci Radek Janoštík (Univerzita Palackého v Olomouci) Základy programování 4 - C# 10.4. Základy programování 4 - C# - 9. cvičení Radek Janoštík Univerzita Palackého v Olomouci 10.4.2017 Radek Janoštík (Univerzita Palackého v Olomouci) Základy programování 4 - C# 10.4.2017 1 / 13 Reakce na

Více

Zápisování dat do databáze

Zápisování dat do databáze Zápisování dat do databáze Informační a znalostní systémy 1 2 záznamů Pro vkládání záznamů do tabulky- příkaz INSERT INSERT INTO tabulka VALUES ( výčet hodnot záznamu ) záznamů Pro vkládání záznamů do

Více

FIREBIRD relační databázový systém. Tomáš Svoboda

FIREBIRD relační databázový systém. Tomáš Svoboda FIREBIRD relační databázový systém Tomáš Svoboda xsvobo13@fi.muni.cz Firebird historie 80. léta - Jim Starkey (DEC) InterBase 1994 - odkoupila firma Borland 2000 - Borland uvolnil zdrojové texty InterBase

Více

TVORBA APLIKACÍ V ORACLE FORMS I.

TVORBA APLIKACÍ V ORACLE FORMS I. UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta TVORBA APLIKACÍ V ORACLE FORMS I. (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová 2006 Ostravská univerzita Úvod a cíle výukové opory... 4 1 Výkladová

Více

Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky

Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky Vyučovací hodina 1vyučovací hodina: Opakování z minulé hodiny Nová látka Procvičení nové látky Shrnutí 5 min 20 min 15 min 5 min 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny Nová látka Procvičení nové

Více

Virtuální privátní databáze

Virtuální privátní databáze Virtuální privátní databáze umožňuje nastavit zásady v podobě predikátu (klauzule WHERE) připojených ke všem dotazům, které uživatelé zadávají do DB zabezpeční se vztahuje na data, nikoliv na aplikaci

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Databázové systémy Cvičení 5.3

Databázové systémy Cvičení 5.3 Databázové systémy Cvičení 5.3 SQL jako jazyk pro manipulaci s daty SQL jako jazyk pro manipulaci s daty Aktualizace dat v SQL úprava záznamů v relacích (tabulkách) vložení záznamu INSERT INTO oprava záznamu

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PRO PŘEDMĚT IDAS2

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PRO PŘEDMĚT IDAS2 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PRO PŘEDMĚT IDAS2 Jan Bartocha 2012 / 2013 IT 1. Základní charakteristika Téma mé semestrální práce se zaměřuje na vypůjčování

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML 10 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Export a import dat Formát XML a SQL server Zálohování a obnova

Více

Materiál ke cvičením - SQL

Materiál ke cvičením - SQL Materiál ke cvičením - 1. Stručná syntaxe vybraných příkazů jazyka (detailní syntaxe příkazů je uvedena on-line manuálech přístupných z prostředí sítě VŠE) SELECT výběr a zobrazení hodnot z databáze: SELECT

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Pátá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Pátá přednáška SQL - DDL - dokončení SQL - DCL Vlastnosti relačních databázových systémů. Princip

Více

Kód v databázi. RNDr. Ondřej Zýka

Kód v databázi. RNDr. Ondřej Zýka Kód v databázi RNDr. Ondřej Zýka 1 Obsah Jazyk Skripty Funkce Procedury Triggery Správa chyb Java, CLR, apod.. Dobré a špatné praktiky 2 PL/SQL Jazyk Oracle Inspirovaný jazykem ADA Objektový Samostatné

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

B Organizace databáze na fyzické úrovni u serveru Oracle

B Organizace databáze na fyzické úrovni u serveru Oracle B Organizace databáze na fyzické úrovni u serveru Oracle B.1. Základní koncepty... 2 B.2. Možnosti rozšíření prostoru databáze... 9 B.3. Indexování a shlukování... 12 Literatura... 16 J. Zendulka: Databázové

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Základní přehled SQL příkazů

Základní přehled SQL příkazů Základní přehled SQL příkazů SELECT Základní použití Příkaz SELECT slouží k získání dat z tabulky nebo pohledu v požadované podobě. Získání všech řádků a sloupců z tabulky SELECT * FROM Person.Contact

Více

Práva a role. Martin Polák. NDBI013 Administrace Oracle

Práva a role. Martin Polák. NDBI013 Administrace Oracle Práva a role Martin Polák NDBI013 Administrace Oracle Práva a role Práva slouží k omezení možností uživatele právě tak, aby mohl provádět úkoly jemu svěřené. Role jsou pojmenované skupiny práv a slouží

Více