ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)"

Transkript

1 UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová Ostravská univerzita

2 OBSAH 1 Databázové struktury v Oracle Tabulky Vestavěné datové typy Abstraktní datové typy Indexy Shluky Sekvence Uživatelé a oprávnění Synonyma Programové jednotky Triggery Databázová propojení Segmenty Snímky, materializované pohledy Nástroje pro administraci a práci s daty SQL*Plus Příkazy jazyka SQL Programové bloky v jazyce PL/SQL Příkazy konzolové aplikace Konzolová aplikace TOAD Několik příkladů použití aplikace TOAD Jazyk SQL Části jazyka SQL Základní příkazy DDL Přehled Syntaxe některých příkazů jazyka SQL Jazyk PL/SQL struktura jazyka, základy syntaxe, řízení průběhu programu, ošetření chyb, kurzory, databázové triggery Struktura jazyka Základy syntaxe Konstanty, proměnné, funkce Řízení průběhu programu Přístupové proměnné Kurzory Použití explicitních kurzorů Deklarace kurzoru Otevření kurzoru Načtení záznamů Uzavírání kurzoru Aktualizační operace s kurzorem Atributy explicitních kurzorů Cykly FOR s kurzory Chyby a nestandardní stavy Procedury, funkce, balíky Vytvoření procedury nebo funkce Provádění uložených procedur Zrušení procedury Balíky (sady) Vytvoření specifikace sady Vytvoření těla sady

3 4.6.3 Přístup ke konstrukcím sady Zrušení sady Databázové triggery Vytvoření databázového triggeru Prefixy v databázových triggerech Postup při spouštění databázového triggeru Aktivace a deaktivace triggerů Korespondenční úkol... Chyba! Záložka není definována. 5 Použitá literatura

4 1 Databázové struktury v Oracle Cíl: Jak již bylo vysvětleno, databázová technologie je založena na manipulaci s daty, která jsou uložena do předem vytvořených struktur. Jednou ze základních struktur je databázová tabulka. Ovšem schéma databáze v ORACLE je podstatně složitější a využívá dalších struktur jako jsou indexy, pohledy, shluky, posloupnosti, synonyma, atd. V této kapitole se budeme databázovým strukturám v ORACLE věnovat podrobněji. 1.1 Tabulky Tabulky slouží jako uložiště dat, mají pevný počet sloupců, každý sloupec je definován nad danou doménou, tzn. je mu přiřazen datový typ, event. další podmínky platnosti Vestavěné datové typy Následující tabulka obsahuje přehled datových typů platných pro ORACLE 8, 8i a 9i. Datový typ Popis CHAR Znakový atribut s pevnou délkou (až 2000 B) NCHAR Atribut s pevnou délkou pro vícebajtové znakové sady. Maximální velikost je 2000 znaků nebo 2000 bajtů na řádek v závislosti na typu znakové sady. Výchozí hodnota je 1B. VARCHAR2 Znakový atribut s proměnnou délkou (až 4000 znaků) NVARCHAR2 Znakový atribut s proměnnou délkou pro vícebajtové znakové sady. Maximální velikost je 2000 znaků nebo 2000 bajtů na řádek v závislosti na typu znakové sady. Výchozí hodnota je 1B. DATE 7 bajtový atribut s pevnou délkou sloužící k uložení všech kalendářních dat. Čas je uložen jako součást data. Formát je implicitně DD-MMM-RR. Tento formát lze změnit pomocí parametru NLS_DATE_FORMAT. INTERVAL DAY TO SECOND Časové období s pevnou délkou 11 bajtů představující dny, hodiny, minuty a sekundy. Hodnoty přesnosti určují počet číslic v poli DAY a zlomkovém poli SECOND kalendářního data. Výchozí hodnota přesnosti pro dny je 2 a pro sekundy je 6. Tyto hodnoty lze měnit od 0 do 9. INTERVAL YEAR TO MONTH Časové období s pevnou délkou 5 bajtů představující roky a měsíce. Hodnota přesnosti určuje počet číslic v poli YEAR kalendářního data. Výchozí hodnota přesnosti pro roky je 2, ale lze ji měnit od 0 do 9. TIMESTAMP Hodnota mezi 7 a 10 bajty představující datum a čas. Závisí na hodnotě systémových hodin. Hodnota přesnosti určuje počet číslic ve zlomkové části atributu typu SECOND kalendářního data. Výchozí hodnota přesnosti pro sekundy je 6, ale lze ji měnit 4

5 TIMESTAMP WITH TIME ZONE TIMESTAMP WITH LOCAL TIME NUMBER LONG RAW LONG RAW BLOB CLOB NCLOB NCLOB BFILE ROWID UROWID od 0 do 9. Hodnota s pevnou délkou 13 bajtů zastupující datum a čas a příslušné nastavení časového pásma. Časové pásmo může představovat posun vůči času GMT nebo název oblasti. Hodnota mezi 7 a 11 bajty. Tento datový typ má podobnou funkci jako datový typ TIMESTAMP WITH TIME ZONE. Rozdíl je v tom, že datum je u tohoto typu při ukládání přizpůsobeno časovému pásmu databáze a při načítání časovému pásmu klienta. Číslo s proměnnou délkou. Povoleny jsou kladné a záporné hodnoty a nula. Interní úložiště pro hodnotu NUMBER vyžaduje místo, jehož hodnota v bajtech odpovídá přibližně polovině počtu platných číslic v hodnotě NUMBER. Atribut s proměnnou délkou (až 2 GB). Atribut s proměnnou délkou (až 2000 bajtů) používaný pro binární data. Atribut s proměnnou délkou (až 2 GB bajtů) používaný pro binární data. Binární objekt velkého rozsahu (až 4GB). Znakový objekt velkého rozsahu (až 4GB). Znakový objekt velkého rozsahu (až 4 GB). Datový typ CLOB pro vícebajtové znakové sady (délka až 4GB). Externí binární soubor, jehož velikost je omezena operačním systémem. Binární data představující identifikátor OiwID. Všechny identifikátory RowID pro běžné indexy tabulkách bez oddílů, místní indexy v tabulkách s oddíly a ukazatele řádků používané pro zřetězené nebo přesunuté řádky mají velikost 6 bajtů. Pouze identifikátor RowID pro globální indexy v tabulkách s oddíly má velikost 10 bajtů. Binární data používaná k adresování dat. Jejich délka může dosáhnout až 4000 bajtů a mohou podporovat logické a fyzické hodnoty identifikátoru RowID a cizí tabulky, ke kterým lze získat přístup prostřednictvím brány Abstraktní datové typy ORACLE od verze 8 umožňuje definovat vlastní datové typy. Těmito typy je typ objekt, pole a vestavěná tabulka. definice datového typu objekt a jeho využití při definování struktury tabulky. 5

6 CREATE TYPE osoba AS OBJECT (jmeno varchar2(15), prijmeni varchar2(15), telefon varchar2(20)); CREATE TABLE student (osobni_cislo varchar2(10) primary key, os_udaje osoba); definice datového typu pole a jeho využití při definování struktury tabulky. CREATE TYPE ceny AS varray(10) of number (12,2); CREATE TABLE zbozi (kod number primary key, prodano ceny); definice datového typu vestavěná tabulka. CREATE TYPE adresa AS TABLE (ulice varchar2(20), cislo varchar2(10), město varchar2(20)); vložení dat do tabulky student Nejdříve upravíme strukturu tabulky student vložením atributu bydliste ALTER TABLE student ADD bydliste adresa; INSERT INTO student VALUES ( R0001, osoba( Jan, Novák, ),adresa( Dlouhá, 300, Ostrava )); Po zavedení abstraktního datového typu se v systému ORACLE automaticky vytvoří metoda nazývaná konstruktor, která podporuje jazyk DML pro sloupec, který používá daný datový typ. Např. datovému typu osoba odpovídá konstruktor s názvem osoba a jeho atributy jsou parametry příslušné metody. 6

7 1.2 Indexy Index je databázová struktura, kterou slouží k rychlému vyhledávání řádků tabulky. ORACLE rozeznává tři základní druhy indexů. Indexy shluků (shluky viz. 2.3), indexy tabulek a bitmapové indexy. ORACLE automaticky vytvoří index na tabulku v případě, když příkaz create table obsahuje klauzuli UNIQUE nebo PRIMARY KEY. Vlastní indexy může uživatel vytvářet pomocí příkazu CREATE INDEX. Indexy lze vytvářet pro jeden nebo více sloupců tabulky. ORACLE využívá při tvorbě indexů metody B-stromů. Problém indexů spočívá v tom, že zrychlení vyhledávání dat je doprovázeno zpomalením aktualizačních operací, protože vedle zápisu dat do příslušné tabulky je třeba také aktualizovat indexy. ORACLE odstraňuje některé nevýhody klasických indexů pomocí indexů bitmapových. Vhodnost využití bitmapových indexů nastává v tom případě, jsou-li data velmi podobná (rozdíly mezi hodnotami ve sloupci jsou malé). Bitmapové indexy jsou nejvhodnější pro statická data. 1.3 Shluky Shluk umožňuje alternativní metodu uložení dat do databáze. Definování shluků neovlivňuje logiku dat uložených v databázi, může však významně ovlivnit dobu zpracování jednotlivých databázových operací. Shluky je rozumné vytvořit na tabulky, na které se často dotazujeme (tzn. na které často uplatňujeme operaci spojení). Shluk drží takto definované tabulky pohromadě a tato skutečnost způsobí zvýšení výkonu minimalizací počtu nutných V/V operací. Sloupce sdružených tabulek se nazývají klíč shluku (klíč shluku je vazebním klíčem mezi těmito tabulkami), na tento klíč shluku je vytvořen index. Index shluku je společný nad všemi tabulkami, které jsou do shluku zařazeny. Každá nová hodnota klíče shluku způsobí vytvoření nového logického bloku. U dotazů, založených na ekvivalenci (např. SELECT * FROM pacient WHERE rc= ) je výhodné používat hašované shluky (využití funkce hash pro určení fyzického místa uložení záznamu). 1.4 Sekvence Sekvence je objekt, který generuje automaticky se zvyšující čísla (identifikátory jednotlivých řádků tabulek). Mnoho aplikací tuto potřebu má, hlavně pokud se jedná o aplikace, se kterými pracuje více uživatelů. Uživatel má k dispozici dvě funkce: NEXTVAL (vygeneruje další hodnotu sekvence) a CURVAL (vrátí aktuální hodnotu sekvence). Vytvoříme tabulku zamestnanec CREATE TABLE zamestnanec (os_cislo number not null, jmeno varchar2(15), prijmeni varchar2(15) plat number); Vytvoříme sekvenci, která vygeneruje první hodnotu = 1 a další sekvence budou narůstat s krokem 1. CREATE SEQUENCE seq_id; 7

8 Vložíme data do tabulky INSERT INTO zamestnanec VALUES (seq_id.nextval, Jan, Novák ); INSERT INTO zamestnanec VALUES (seq_id.nextval, Pavel, Dlouhý ); INSERT INTO zamestnanec VALUES (seq_id.nextval, Jana, Nováková ); INSERT INTO zamestnanec VALUES (seq_id.nextval, Eva, Malá ); Příkaz SELECT * FROM zamestnanec pak vypíše následující data Os_cislo jmeno prijmeni 1 Jan Novák 2 Pavel Dlouhý 3 Jana Nováková 4 Eva Malá 1.5 Uživatelé a oprávnění Uživatelský účet nepatří mezi fyzické struktury databáze, ale má důležité vazby s objekty databáze, protože uživatelé jsou vlastníky databázových objektů. Objekty vytvořené v databázi jsou přiřazeny k uživatelským účtům. Databázová platforma ORACLE je typickým příkladem víceuživatelského prostředí. Proto je velmi důležité definovat přístupová práva jednotlivým uživatelům k databázovým strukturám a specifikovat rozsah jejich oprávnění. vytvoření nového uživatele CREATE USER přihlašovací_jméno IDENTIFIED BY heslo definice oprávnění k databázovým strukturám GRANT oprávnění [, oprávnění] to uživatel [, uživatel] 1.6 Synonyma Synonymum je úplná specifikace databázového objektu. Může např. obsahovat název hostitelského počítače, název instance, vlastníka objektu a název objektu. Aby nemusel uživatel všechny tyto údaje vypisovat, je možné nadefinovat příslušné synonymum. Synonyma jsou tedy ukazatele na tabulky, pohledy, procedury, funkce, balíky a sekvence. Mohou ukazovat na objekty v rámci lokální databáze nebo ve vzdálených databázích. 1.7 Programové jednotky Jedná se o společné označení uložených podprogramů (procedury a funkce) a jejich balíky. Programová jednotka je popsána pomocí jazyka PL/SQL a po přeložení je uložena do databáze v systémovém katalogu a zveřejněna pro opakované použití libovolnými aplikacemi. Je možno definovat vlastní procedury a funkce a soustřeďovat je do logických seskupení, tzv. balíků. Kromě toho existují standardní, komerčně dodávané, balíky. 8

9 1.8 Triggery Triggery jsou procedury, které se spouštějí v případě, že dojde ke specifikované události. Existují dva typy triggerů: triggery příkazů spustí se jednou při každém odpovídajícím příkazu triggery řádků spustí se jednou pro každý řádek tabulky, nad kterým probíhá nějaký příkaz. Mezi podporované události patří příkazy INSERT, UPDATE a DELETE. Lze vytvořit např. trigger BEFORE INSERT, AFTER INSERT, INSTEAD OF INSERT. Triggery jsou základními nástroji pro zachování integrity databáze. 1.9 Databázová propojení Databáze ORACLE se mohou odkazovat na data uložená mimo lokální databázi.chceme-li zadat přístupovou cestu k vzdálenému objektu (např. při definování synonym), musíme nejdříve vytvořit databázové spojení. vytvoření databázového spojení CREATE public DATABASE LINK me_spojeni CONNECT TO přihlašovací_jméno identified BY heslo USING název_služby Názvy služeb jsou ukládány v konfiguračních souborech, které používá ORACLE NET. Konfigurační soubor, který uchovává názvy služeb se nazývá tnsnames.ora Segmenty Segmenty jsou fyzické protějšky logických databázových objektů, které uchovávají data. Segment musí být přidělen k tabulkovému prostoru v databázi. Segmenty se skládají z částí nazývaných rozsahy, což jsou souvislé sady bloků. Pokud do stávajících rozsahů segmentu již nebude možné vkládat nová data, obdrží segment další rozsah. Z důvodu zachování konzistentního čtení a kvůli možnosti odvolání transakce má ORACLE mechanizmus pro zrekonstruování databáze po nepotvrzené transakci. Tento mechanizmus je založen na tzv. návratových segmentech, do kterých se ukládají předchozí podoby v databázi před započetím transakce Snímky, materializované pohledy Snímek je objekt, který obsahuje repliku základní tabulky, která je umístěna ve vzdálené databázi. Základní tabulka může mít libovolné množství replik. Replika je uživatelům dostupná pouze pro dotazování, aktualizační operace se provádějí vždy na základní tabulkou. Na rozdíl od snímků, materializované pohledy umožňují provádět i aktualizační operace nad replikami. Ke zrychlení procesu replikace lze použít protokol materializovaného pohledu. 9

10 Pojmy k zapamatování: Vestavěné datové typy Abstraktní datové typy Indexy Shluky Sekvence Synonyma Programové jednotky Segmenty Snímky, pohledy 10

11 2 Nástroje pro administraci a práci s daty Cíl: Pro práci s daty prostřednictvím jazyka SQL potřebujeme nejméně nějakou konzolovou aplikaci, prostřednictvím které můžeme jednak zadávat příkazy a také sledovat odezvy databázového serveru. Konzolová aplikace představuje jednoduchého prostředníka mezi uživatelem a databázovým serverem. Na tomto místě popíšeme dvě konzolové aplikace, jedna z nich od firmy Oracle, která je dodávaná a nainstalována spolu s databázovým serverem Oracle 9i, kterou je aplikace SQL*Plus a další konzolovou aplikací bude aplikace TOAD od firmy QUEST SOFTWARE (www.quest.com). 2.1 SQL*Plus Po spuštění konzolové aplikace je třeba se přihlásit k databázovému serveru. K tomu potřebujeme znát uživatelské jméno a heslo a také přihlašovací řetězec. Tento přihlašovací řetězec je ve tvaru: název_počítače:číslo_portu:název_databáze Pokud přihlašovací řetězec nezadáme, bude se konzolová aplikace přihlašovat k lokální databázi. Přihlášení by mohlo vypadat např. takto: Příkazy, zadávané pomocí konzolové aplikace, je možno rozdělit do dvou základních skupin: příkazy jazyka SQL či programové bloky jazyka PL/SQL příkazy samotné konzole Příkazy jazyka SQL Příkazy jazyka SQL se ukončují středníkem. Syntaxe příkazů jsou uvedeny v kapitole 4. Zadávání příkazů jazyka SQL si ukážeme na příkladech 11

12 Vytvořte tabulku pokus, která bude obsahovat atribut id datového typu numer a atribut jmeno datového typu vharvar2 na 15 znaků Primárním klíčem tabulky bude id. Vypište strukturu tabulky pokus Vložte do tabulky pokus dva řádky dat. Vypište obsah tabulky pokus. 12

13 2.1.2 Programové bloky v jazyce PL/SQL Pravidla pro zápis programových bloků příkazů jazyka PL/SQL jsou prakticky stejná jako pro jazyk SQL. Programový blok je oddělen znakem tečka nebo je možno použít lomítko na novém řádku. Napište program, který pro čísla z intervalu <1, 5> určí, které z nich je sudé a které liché. set serverout on size begin for i in 1..5 loop if mod(i,2) = 0 then dbms_output.put_line ( Cislo i je sude ); else dbms_output.put_line ( Cislo i je liche ); end if; end loop; end; Výpis z konzoly SQL*Plus 13

14 2.2.3 Příkazy konzolové aplikace Konzolové aplikace mají vestavěný velmi jednoduchý systém nápověd, který lze spustit příkazem konzoly HELP INDEX Spuštění příkazového souboru (zavináč) umožňuje provádět příkazy, uložené v souboru (s přípolou.sql). Syntaxe je specifikace_souboru, která může být specifikací k souboru, který je uložen na lokálním počítači nebo zadáním URL, pokud se soubor nachází na serveru http nebo FTP Tímto spouštěním lze rovněž předávat parametry. Máme-li ve skriptu např. použity parametry následujícím způsobem: Select * from zaměstnanec where jmeno like &1% or jmeno like &1% Můžeme tyto parametry předat pomocí argumentů A B Výsledkem budou všichni zaměstnanci, jejichž jméno začíná píslemen A nebo B. Přesměrování výstupu do souboru K přesměrování výstupu SQL příkazu z konzoly do souboru, můžeme použít příkaz SPOOL Výpis struktury databázové tabulky DESCRIBE [schéma.]tabulka Provedení příkazu/programového bloku EXECUTE příkaz Měření časového intervalu TIMING START začátek měření času TIMING STOP ukončení měření času. Mezi těmito dvěma příkazy umístíme příkazy jazyka SQL, jejichž dobu trvání změříme. Výstupem je čas ve tvaru hh:mm:ss. 14

15 2.2 Konzolová aplikace TOAD Konzolová aplikace TOAD nám umožňuje snadnější administraci databáze a nabízí velké množství funkcí. Toto způsobuje, že aplikace je velmi oblíbená mezi vývojáři aplikací v jazyce PL/SQL Několik příkladů použití aplikace TOAD Vytvořte tabulku pokus1, která bude obsahovat atribut id datového typu numer a atribut jmeno datového typu vharvar2 na 15 znaků Primárním klíčem tabulky bude id. Vložte do tabulky dva řádky. Vypište strukturu tabulky a vypište obsah tabulky. Příkazy, zapsané v TOAD: Výpisy v TOAD: Prohlédněte si objekty databáze 15

16 Prohlédněte si strukturu tabulky pokus1 Prohlédněte si data v tabulce pokus1 Konzolové aplikace SQL*Plus Toad Pojmy k zapamatování: 16

17 3 Jazyk SQL Cíl: Cílem následující kapitoly je uvést základní přehled příkazů jazyka SQL, seznámit čtenáře s nejčastěji používanými příkazy definičního, manipulačního a dotazovacího jazyka. Důraz je kladen hlavně na dotazování. Obecná syntaxe je doplněna konkrétními příklady včetně řešení. Kapitola je zakončena korespondenčním úkolem 3.1 Části jazyka SQL Jazyk SQL (jako většina databázových jazyků) se skládá z následujících částí: Jazyk pro definování dat (Data Definition Language) DDL. Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language) DML. Dotazovací jazyk (Data Query Language) DQL. Jazyk pro správu dat (Data Control Language) DCL. 3.2 Základní příkazy DDL Poznámky k syntaxi: velkým písmem klíčová slova odtrženě defaultní hodnota () údaj je nutno zapsat do () [ ] volitelný údaj... více výrazů stejného typu, jako před čárkou { } výběr z uvedených možností CREATE TABLE Syntaxe: CREATE TABLE jméno_tabulky (atribut datový-typ [NOT NULL] [,...] [PRIMARY KEY (atribut,..)] [FOREIGN KEY jméno (atribut,...) REFERENCES nadřazená-tabulka [ON DELETE {RESTRICT, CASCADE, SET NULL}]]) Vytvoří schéma tabulky včetně primárního a cizích klíčů. CREATE INDEX Syntaxe: CREATE [UNIQUE] INDEX jméno_indexu ON jméno-tabulky (atribut [{ ASC, DESC}][,...] ) Vytvoří index na primární, alternativní nebo inverzní klíč. UNIQUE - vytvoří index na alternativní klíč implicitně - inverzní klíč ALTER TABLE Syntaxe: 17

18 ALTER TABLE jméno_tabulky DROP COLUMN atribut [,...] ADD (atribut datový_typ[not NULL]) RENAME COLUMN atribut TO nový_atribut MODIFY (atribut {nový_datový-typ, NULL, NOT NULL}) Změní strukturu tabulky smazáním, přidáním nebo přejmenováním atributu (ů), resp. změní jejich datový typ (doménu). Příkaz lze rovněž použít pro přejmenování tabulky. CREATE VIEW Syntaxe: CREATE VIEW jméno_pohledu [(atribut [,...])] AS SELECT Vytvoří pohled na základě výběru dat z existující tabulky či tabulek. Specifikace výběru je zapsána za klauzulí SELECT. K takto vytvořeným pohledům je možno vytvořit různá přístupová práva. DROP Syntaxe: DROP {TABLE jméno-tabulky, VIEW jméno-pohledu, INDEX jméno-indexu} Zruší ze schématu databáze tabulku, pohled nebo index. 3.3 Přehled Syntaxe některých příkazů jazyka SQL CREATE TABLE jméno_tabulky (atribut datový_typ [DEFAULT][attribut_constraint] [, atribut datový_typ [DEFAULT] [attribut_constraint]],... ) kde attribut_constraint má tvar: [CONSTRAINT jméno_omezení] { [NOT] NULL { UNIQUE PRIMARY KEY } REFERENCES jméno_tabulky [(atribut)] [ ON DELETE CASCADE] CHECK (podmínka) } ALTER TABLE jméno_tabulky [ADD { atribut datový_typ [DEFAULT] [attribut_constraint] table_constraint }] [MODIFY atribut datový_typ [DEFAULT] [atribut_constraint],...] kde table_constraint má tvar: [CONSTRAINT jméno_omezení] { { UNIQUE PRIMARY KEY } (atribut [,atribut]... ) FOREIGN KEY (atribut [,atribut]...) REFERENCES jméno_tabulky [(atribut [,atribut]... ) ] } CREATE [UNIQUE] INDEX jméno_indexu 18

19 ON jméno_tabulky (atribut [ASC] [DESC][, atribut [ASC] [DESC] ]...) DROP INDEX jméno_indexu DROP TABLE jméno_tabulky [CASCADE CONSTRAINT] Pojmy k zapamatování: SQL Structured Query Language DDL Data Definition Language DML Data Manipulation Language DQL Data Query Language 19

20 4 Jazyk PL/SQL struktura jazyka, základy syntaxe, řízení průběhu programu, ošetření chyb, kurzory, databázové triggery Cíl: Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. Rozšířením jazyka SQL o proceduralitu od společnosti ORACLE je jazyk PL/SQL (Processing Language/Structured Query Language). Jazyk PL/SQL umožňuje deklarovat konstanty, proměnné a kurzory, podporuje transakční zpracování, řeší chybové stavy pomocí výjimek. PL/SQL podporuje modularitu 4.1 Struktura jazyka Typická struktura programového bloku se skládá ze tří částí: deklarační část výkonná část část pro zpracování výjimek (ošetření chyb a nestandardních stavů) Deklarační část obsahuje deklarace proměnných, konstant, kurzorů, atd. Výkonná část funkční logiku (algoritmus programového bloku), část výjimek řeší vzniklé chyby. Povinná je pouze část výkonná. Strukturu znázorníme na následujícím obrázku DECLARE Deklarace proměnných, konstant a kurzorů Výkonné příkazy EXCEPTION Ošetření nestandardních stavů 4.2 Základy syntaxe Konstanty, proměnné, funkce PL/SQL podporuje používání konstant a proměnných. Deklarují se v deklarační části (DECLARE) a po té je můžeme používat v rámci daného bloku a ve všech vnořených blocích. Deklarujeme-li konstantu (constant), přiřazujeme dané položce hodnotu, kterou již nelze měnit. 20

21 deklarace konstanty DECLARE p_nasob constant number(3,2) :=1.15; p_plat number(7,2); p_bonus number(9,2); p_bonus := p_plat*p_nasob;... použití funkce DECLARE p_jmeno char(5); SELECT upper(jmeno) INTO p_jmeno FROM zaměstnanec; Tato procedura poskytne všechny hodnoty atributu jmeno z tabulky zamestnanec, převede písmena na velká a uloží do proměnné p_jmeno, deklarované v části declare. Pokud bychom chtěli hodnoty proměnné p_jmeno vypsat na konzolu, museli bychom proceduru doplnit následovně: DECLARE p_jmeno char(15); SELECT upper(jmeno) INTO p_jmeno FROM zaměstnanec; dbms_output.put_line (p_jmeno); A ještě před spuštěním procedury bychom museli aktivovat výpis na konzolu příkazem SET SERVEROUT ON. Příkaz mdbs_output.put_line je příkaz balíku mdbs_output, což je standardní balík ORACLE pro výpis textu. Takto zapsaná procedury i s aktivací výpisu na konzolu by vrátila správný výsledek pouze v případě, že by v tabulce zamestnanec byl jediný řádek a tudíž v proměnné p_jmeno byla pouze jedna hodnota. 21

22 Nyní si upravíme proceduru (s využitím cyklu a kurzoru, které probereme později) tak, aby výpis fungoval nezávisle na tom, kolik řádků má tabulka zamestnanec. DECLARE p_jmeno char(15); CURSOR k1 IS SELECT upper(jmeno) FROM zamestanec; OPEN k1; LOOP FETCH k1 INTO p_jmeno; dbms_output.put_line (p_jmeno); EXIT WHEN k1% NOTFOUND; END LOOP; CLOSE k1; Řízení průběhu programu Průběh procedury lze ovládat různými způsoby pomocí podmíněného nebo iteračního řízení. Podmíněné řízení zajišťuje příkaz IF a CASE, iterační řízení příkaz LOOP. Syntaxe příkazu IF IF podmínka THEN příkazy_1; ELSIF podmínka THEN příkazy_2;... ELSE příkazy_n; END IF; použití příkazu IF bude vkládat řádky do tabulky titultab na základě obsahu řádků v tabulce osoby DECLARE p_pohlavi char(1); p_jmeno char(15); p_stav char(1); CURSOR k2 IS SELECT jmeno, pohlavi, stav FROM osoby; OPEN k2; LOOP 22

23 FETCH k2 INTO p_jmeno, p_pohlavi, p_stav; EXIT WHEN k2%notfound; IF p_pohlavi M THEN INSERT INTO titultab (jmeno, pohlavi, stav, titul) VALUES (p_jmeno,p_pohlavi,p_stav, Pan ); ELSEIF (p_pohlavi Z and p_stav M ) then INSERT INTO titultab (jmeno, pohlavi, stav, titul) VALUES (p_jmeno,p_pohlavi,p_stav, Paní ); ELSE INSERT INTO titultab (jmeno, pohlavi, stav, titul) VALUES (p_jmeno,p_pohlavi,p_stav, Slečna ); END IF; END LOOP; COMMIT; CLOSE k2; Syntaxe příkazu CASE CASE proměnná WHEN výraz_1 THEN příkazy_1; WHEN výraz_2 THEN příkazy_2; WHEN výraz_3 THEN příkazy_3; WHEN výraz_n THEN příkazy_n; ELSE příkazy_n+1 END CASE SET SERVEROUT ON size DECLARE znamka constant number(1):=1; CASE znamka WHEN 1 THEN dbms_output.put_line( Výborný ); WHEN 2 THEN dbms_output.put_line( Chvalitebný ); WHEN 3 THEN dbms_output.put_line( Dobrý ); WHEN 4 THEN dbms_output.put_line( Dostatečný ); WHEN 5 THEN dbms_output.put_line( Nedostatečný ); ELSE dbms_output.put_line( Známka mimo stupnici ); END CASE; Cykly Cykly zajišťují iterační řízení průběhu programu. PL/SQL pro cykly má tyto příkazy LOOP. 23

24 Základní LOOP LOOP příkaz_1; příkaz_2; příkaz_3; atd. END LOOP; LOOP pocet:= pocet +1 IF pocet =100 THEN EXIT; END IF; END LOOP; Cykly FOR LOOP For i IN start..konec LOOP příkaz_1; příkaz_2; příkaz_3; atd. END LOOP; FOR pocet IN LOOP pocet:= 1; END LOOP; Cyklus WHILE LOOP WHILE podmínka LOOP příkaz_1; příkaz_2; příkaz_3; atd. END LOOP; 24

25 Tento příklad vyhledá zaměstnance, který je nejblíže nadřízený zaměstnanci 7000 a má plat vyšší než DECLARE p_plat number(7,2); p_cissefa number(4); start_cispra constant number(4):=7000; p_prijmeni char(15); SELECT plat, cissefa, prijmeni INTO p_plat, p_cissefa, p_prijmeni FROM zamestnanec WHERE cispra=start_cispra; WHILE p_plat < LOOP SELECT plat, cissefa, prijmeni INTO p_plat, p_cissefa, p_prijmeni FROM zamestnanec WHERE cispra=p_cissefa; END LOOP; INSERT INTO zamest VALUES (p_plat, p_prijmeni); COMMIT; Přístupové proměnné Přístupová proměnná je struktura, která obsahuje elementární části nazývané položky. Vybereme-li z tabulky, pohledu nebo pomocí kurzoru sloupce, ukládáme obsah těchto sloupců do proměnných, které byly všechny deklarovány v části DECLARE. Přístupová proměnná nahrazuje nutnost deklarace všech proměnných pro všechny položky z tabulek. Definice přístupové proměnné DECLARE jmeno_promenne tabulka%rowtype; Z tabulky zamestnanec vyberte všechny položky a uložte je do přístupové proměnné. DECLARE zamest_zaznam zamestnanec%rowtype SELECT * INTO zamest_zaznam FROM zamestnanec; 25

26 4.3 Kurzory Při provádění příkazů SQL potřebuje PL/SQL pracovní oblast (nazývanou oblast kontextu), v níž jsou uloženy informace týkající se právě prováděného příkazu SQL. Aby bylo možné používat informace uchovávané v oblasti kontextu, je této oblasti přiřazen název. Této pracovní oblasti, resp. oblasti kontextu, se říká kurzor. Každý kurzor má tedy název, který určuje oblast kontextu v níž budeme hledat právě prováděný příkaz. Existují tři typy kurzorů: explicitní kurzory, implicitní kurzory, interní kurzory. Implicitní a interní kurzory jsou v režii ORACLE, uživatel si může definovat a využívat kurzory explicitní Použití explicitních kurzorů Pokud lze předpokládat, že příkaz SELECT vrátí více než jeden řádek, musíme výsledek vyhodnocení dotazu vložit do pracovní oblasti (oblasti kontextu) a využít k tomu explicitní kurzor. Použití explicitních kurzorů probíhá ve čtyřech krocích: deklarace, otevření, načtení záznamů, uzavření Deklarace kurzoru Tento krok přiřazuje kurzoru název a spojuje s ním příslušný příkaz SELECT. Deklarace kurzorů je součástí části DECLARE společně s deklaracemi proměnných. Syntaxe: CURSOR název_kurzoru IS příkaz_select; p_jmeno p_prijmeni p_datum DECLARE char(15); char(15); date; CURSOR k1 IS SELECT * FROM zamestnanec; Otevření kurzoru Tento krok provádí příkaz spojený s otevíráním kurzoru, který zakládá pracovní množinu n- tic (řádků), která může být dále naplněna příslušnými n-ticemi příkazem FETCH. Příkaz OPEN musí být umístěn v části výkonných příkazů (mezi a END) nebo v části ošetření nestandardních stavů (EXCEPTION). Syntaxe: OPEN název_kurzoru OPEN k1; 26

27 4.3.4 Načtení záznamů Načtení n-tic příslušného SELECTu do b loku PL/SQL se provádí příkazem FETCH. Příkaz FETCH načte vždy jeden řádek příslušného SELECTu. Z toho důvodu se příkaz FETCH vkládá do cyklu. Musí být zajištěno, aby vybraný seznam položek příkazem SELECT byl shodný se seznamem proměnných v příkaze FETCH (pořadí a odpovídající domény musí být shodné). Příkaz FETCH je umístěn do části nebo EXCEPTION. Syntaxe: OPEN název_kurzoru; LOOP FETCH název_kurzoru INTO seznam_proměnných... END LOOP; p_jmeno p_prijmeni p_datum DECLARE char(15); char(15); date; CURSOR k1 IS SELECT * FROM zamestnanec; OPEN k1; LOOP FETCH k1 INTO p_jmeno, p_prijmeni,p_datum;... END LOOP; CLOSE k1; Uzavírání kurzoru Příkaz CLOSE uzavírá kurzor a nadále znepřístupňuje množinu dat vybranou příkazem SELECT. Příkaz CLOSE je součástí nebo EXCEPTION. Kurzor rovněž uzavírá příkaz EXIT nebo GOTO (který vede výstup z cyklu). 27

28 4.3.6 Aktualizační operace s kurzorem Přesunutá n-tice do kurzoru může být z databázové tabulky vymazána, resp. aktualizována. Pokud chceme využít této možnosti, je nutné, aby byl kurzor deklarován FOR UPDATE OF (pro aktualizaci), resp. v příkazu FETCH uvedena klauzule WHERE CURRENT OF pro mazání. vymaže z databáze všechny záznamy, kde datum je < a u šech záznamů, kde je datum < změní hodnotu položky plat na plat *1,2 DECLARE p_jmeno char(15); p_prijmeni char(15); p_datum date; CURSOR k1 IS SELECT * FROM zamestnanec WHERE datum < FOR UPDATE OF datum; OPEN k1; LOOP FETCH k1 INTO p_jmeno, p_prijmeni,p_datum; IF p_datum < THEN DELETE zamestnanec WHERE CURRENT OF k1; ELSE UPDATE zamestnanec SET plat = plat *1,2 WHERE CURRENT OF k1; END IF; END LOOP; CLOSE k1; Atributy explicitních kurzorů %NOTFOUND a %FOUND Atribut %NOTFOUND nabývá hodnoty TRUE, pokud právě provedený příkaz FETCH nenalezl další n-tici odpovědi. Opakem je atribut %FOUND, který v tomto případě nabývá hodnoty FALSE. OPEN k1; LOOP FETCH k1 INTO x,y,z; EXIT WHEN k1%notfound; END LOOP; CLOSE k1; 28

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou MySQL Typy tabulek Storage Engines MyISAM defaultní, neumí transakce, umí fulltext InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) MEMORY (HEAP) v paměti; neumí transakce ARCHIVE velké množství

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy 2. blok část A Jazyk SQL, datové typy Studijní cíl Tento blok je věnován jazyku SQL, jeho vývoji, standardizaci a problémy s přenositelností. Dále je zde uveden přehled datových typů dle standardu SQL

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Semestrální práce z DAS2 a WWW

Semestrální práce z DAS2 a WWW Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce z DAS2 a WWW Databázová část Matěj Trakal 8.12.2009 Kapitola 1: Obsah KAPITOLA 1: OBSAH 2 KAPITOLA 2: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Materiál ke cvičením - SQL

Materiál ke cvičením - SQL Materiál ke cvičením - 1. Stručná syntaxe vybraných příkazů jazyka (detailní syntaxe příkazů je uvedena on-line manuálech přístupných z prostředí sítě VŠE) SELECT výběr a zobrazení hodnot z databáze: SELECT

Více

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307 Stručný obsah část I Přehled jazyka SQL Kapitola 1: Úvod 27 Kapitola 2: Stručný úvod do jazyka SQL 37 Kapitola 3: Jazyk SQL z širšího pohledu 45 Kapitola 4: Relační databáze 69 Část II Získávání dat Kapitola

Více

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE

POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE Upozornění: Pro práci s RDF Oracle daty je třeba mít nainstalován Oracle Spatial Resource Description Framework (RDF). 1. Vytvoření tabulkového

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

6. blok část B Vnořené dotazy

6. blok část B Vnořené dotazy 6. blok část B Vnořené dotazy Studijní cíl Tento blok je věnován práci s vnořenými dotazy. Popisuje rozdíl mezi korelovanými a nekorelovanými vnořenými dotazy a zobrazuje jejich použití. Doba nutná k nastudování

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce do předmětu IDAS2 Radek Fryšták st32304 / IT 2012 / 2013 Základní charakteristika Téma této smíšené semestrální práce pro předmět

Více

Kapitola 4: SQL. Základní struktura

Kapitola 4: SQL. Základní struktura - 4.1 - Kapitola 4: SQL Základní struktura Množinové operace Souhrnné funkce Nulové hodnoty Vnořené poddotazy (Nested sub-queries) Odvozené relace Pohledy Modifikace databáze Spojené relace Jazyk definice

Více

Základy jazyka SQL. 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz

Základy jazyka SQL. 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz Základy jazyka SQL 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz a databázový server na něj odpoví, obvykle tím, že vygeneruje nějakou množinu výstupních

Více

2. blok Zabezpečení a ochrana dat

2. blok Zabezpečení a ochrana dat 2. blok Zabezpečení a ochrana dat Studijní cíl Tento blok je věnován základům zabezpečení a ochrany dat uložených v relačních databázích, tj. uživatelským účtům, systémovým a objektovým oprávněním a rolím.

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

Databázové systémy I

Databázové systémy I Databázové systémy I Přednáška č. 8 Ing. Jiří Zechmeister Fakulta elektrotechniky a informatiky jiri.zechmeister@upce.cz Skupinové a souhrnné dotazy opakování Obsah Pohledy syntaxe použití význam Vnořené

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

MySQL. mysql> CREATE DATABASE nova CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_czech_cs; Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

MySQL. mysql> CREATE DATABASE nova CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_czech_cs; Query OK, 1 row affected (0.02 sec) MySQL přes MySQL Command Line Client Zobrazení existujících databází mysql> SHOW DATABASES; Database test Vytvoření databáze mysql> CREATE DATABASE krouzek; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> SHOW

Více

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1 4. Relační model dat 4.1. Relační struktura dat... 3 4.2. Integritní pravidla v relačním modelu... 9 4.2.1. Primární klíč... 9 4.2.2. Cizí klíč... 11 4.2.3. Relační schéma databáze... 13 4.3. Relační algebra...

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML 10 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Export a import dat Formát XML a SQL server Zálohování a obnova

Více

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze');

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze'); MySQLi (objektově) Rozšíření PHP MySQL - základní rozšíření umožňující práci s MySQL. Doporučuje se ho používat pouze do verze MySQL 4.1.3. I když je funkční i u novějších verzí, neumožňuje využití nových

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

12. blok Fyzický návrh databáze

12. blok Fyzický návrh databáze 12. blok Fyzický návrh databáze Studijní cíl Tento studijní blok se zabývá metodologií fyzického návrhu databáze. Především se zabývá fází převodu logického modelu na model fyzický. Bude vysvětlen účel

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

3. Jazyky relačních databázových systémů

3. Jazyky relačních databázových systémů 3. Jazyky relačních databázových systémů 3.1. Tabulky ilustračního příkladu - Spořitelna... 3 3.2. Jazyk SQL... 5 3.2.1. Úvod... 5 3.2.2. Definice dat... 7 3.2.3. Manipulace s daty... 14 3.2.4. Pohledy...

Více

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6.1. Struktura databázového systému... 2 6.2. Přístup k datům v databázi... 3 6.3. Struktura souborů... 4 6.4. Správa vyrovnávací paměti... 8 6.5. Podstata

Více

Práva a role. Martin Polák. NDBI013 Administrace Oracle

Práva a role. Martin Polák. NDBI013 Administrace Oracle Práva a role Martin Polák NDBI013 Administrace Oracle Práva a role Práva slouží k omezení možností uživatele právě tak, aby mohl provádět úkoly jemu svěřené. Role jsou pojmenované skupiny práv a slouží

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Nastavení propojení s eshopem

Nastavení propojení s eshopem Nastavení propojení s eshopem Vytvoření párovacích polí na databázi eshopu! Není nutné upravovat databázi pro použití zkušební verze programu. Tento krok můžete při použití zkušební verze přeskočit. Pro

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Základy maker Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory:

Více

SQL. relační databázový systém. v 5.0.45. 2007 úvodní kurz jazyka SQL -----------------------------------------------------------

SQL. relační databázový systém. v 5.0.45. 2007 úvodní kurz jazyka SQL ----------------------------------------------------------- 2007 úvodní kurz jazyka SQL ----------------------------------------------------------- SQL relační databázový systém v 5.0.45 (c) 2007 Ing. Jan Steringa Úvodní kurz jazyka SQL. Tento studijní materiál

Více

DATABÁZOVÉ TECHNOLOGIE (DB) PŘÍPRAVA NA SZZ

DATABÁZOVÉ TECHNOLOGIE (DB) PŘÍPRAVA NA SZZ DATABÁZOVÉ TECHNOLOGIE (DB) PŘÍPRAVA NA SZZ 1. Relační model dat, relační algebra, tvorba dotazů pomocí relační algebry Existují 2 modely dat k dané struktuře síťový (založen na principu spojky mezi daty)

Více

Abstraktní datové typy Objektový přístup v Oracle

Abstraktní datové typy Objektový přístup v Oracle Text pro samostudium náhrada za přednášku a cvičení 6.4.2009 Abstraktní datové typy Objektový přístup v Oracle Motivace Objektový přístup v Oracle je především umožněn díky uživatelem definovaným (abstraktním)

Více

PHP a Large Objecty v PostgreSQL

PHP a Large Objecty v PostgreSQL PHP a Large Objecty v PostgreSQL Pavel Janík ml. http://www.janik.cz PHP a Large Objecty v PostgreSQL 1 Jazyk PHP je velmi mocným jazykem pro vývoj webových aplikací. Má podporu snad všech velkých i menších

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Optimalizace plnění a aktualizace velkých tabulek. Milan Rafaj, IBM

Optimalizace plnění a aktualizace velkých tabulek. Milan Rafaj, IBM Optimalizace plnění a aktualizace velkých tabulek Milan Rafaj, IBM Agenda OLTP vs DSS zpracování Optimalizace INSERT operací Optimalizace DELETE operací Optimalizace UPDATE operací Zdroje Dotazy OLTP vs

Více

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Petr Blaha Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Cykly Základní funkce (matematické, textové,

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager Stěhování aplikací Michal Tomek, Sales Manager Agenda Co míníme stěhováním Typické situace Role InterSystems Příležitosti Migrace Stěhování informačního systému Nová budova. HW a OS Získáme nové vlastnosti

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata

Databáze. Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu. Bedřich Košata Databáze Velmi stručný a zjednodušený úvod do problematiky databází pro programátory v Pythonu Bedřich Košata K čemu jsou databáze Ukládání dat ve strukturované podobě Možnost ukládat velké množství dat

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Nastavení propojení s eshopem

Nastavení propojení s eshopem Nastavení propojení s eshopem Vytvoření párovacích polí na databázi eshopu pozn.: V názvu některých polí je text "pohoda", tyto pole však slouží k napojení všech učetních systémů. Pole "guid" jsou specifická

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

Zkouškový příklad 4IT218 Rezervační systém zážitkové agentury. Karel Kohout karel@kohout.se FIS VŠE

Zkouškový příklad 4IT218 Rezervační systém zážitkové agentury. Karel Kohout karel@kohout.se FIS VŠE Zkouškový příklad 4IT218 Rezervační systém zážitkové agentury karel@kohout.se 25. února 2011 Obsah 1 Zadání 2 2 SQL 6 2.1 Definice tabulek............................ 6 2.2 Definice indexů............................

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

Kód. Proměnné. #include using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován.

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován. Instalace Produkt se neinstaluje. Stačí soubor uložit na libovolné místo na Vašem počítací (klikněte pravým tlačítkem a dejte 'uložit cíl jako ), pak jen spustit. Požadavky na software Produkt je odzkoušen

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

Koncepce jazyka SQL Co je SQL

Koncepce jazyka SQL Co je SQL Koncepce jazyka SQL Tato kapitola obsahuje základní informace o jazyku SQL, na kterých budeme stavět ve zbývající části knihy. Jazyk SQL se prosadil jako univerzální jazyk relačních databází a podporují

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

Monitoring SQL Server, Resource Governor, Tracing SQL Server

Monitoring SQL Server, Resource Governor, Tracing SQL Server Monitoring SQL Server, Resource Governor, Tracing SQL Server 1. Monitoring Monitoring cíl Zrychlení odezvy. Hledání úzkého hrdla. Identifikace často prováděných dotazů. Úprava dotazu, změna indexu, Sledování

Více

Tvorba aplikací v Oracle Application Express

Tvorba aplikací v Oracle Application Express DBS 4. ročník APEX Tvorba aplikací v Oracle Application Express Cílem této lekce je vytvořit kompletní aplikaci v Apexu, postavenou na vzorových tabulkách společnosti Oracle. Postup: 1. Otevřete lekci

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu:

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu: Plán předmětu Název předmětu: Algoritmizace a programování (PAAPK) Školní rok: 2007/2008 Forma studia: Kombinovaná Studijní obory: DP, DI, PSDPI, OŽPD Ročník: I Semestr: II. (letní) Typ předmětu: povinný

Více

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 3. přednáška Helena Palovská Historie databázových modelů Relační model dat Codd, E.F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". Communications of the ACM

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Terminologie v relačním modelu

Terminologie v relačním modelu 3. RELAČNÍ MODEL Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Každá relace představuje tabulku nebo soubor ( ve smyslu soubor na nosiči dat ). Terminologie v relačním modelu řádek n-tice ( n-tuple,

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

Informační systém webhostingu

Informační systém webhostingu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Informační systém webhostingu semestrální projekt Analýza Číslo skupiny: 4 Členové: Filip Bartman Jakub Vaněk Jan Šrámek

Více

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze ABSTRACT: Impedanční nesoulad může být zmírněn správnou volbou databázové technologie. Článek vysvětluje, co to impedanční nesoulad je a uvádí

Více

MQL4 COURSE. V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat

MQL4 COURSE. V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com (Appendix 2) Trading Functions -------------------- V tomto dodatku je obsažen popis 25 obchodních funkcí jazyka MQL4. Rozhodl jsem se napsat tento dodatek

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Globální konstantní proměnné Konstantní proměnné specifikujeme s klíčovým slovem const, tyto konstantní proměné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Databáze Databázové systémy MS Access

Databáze Databázové systémy MS Access Databáze Databázové systémy MS Access Nasazení databází Databáze evidence nějakých údajů Databázové aplikace obsahují konkrétní specifické funkce pro práci s určitými daty (tyto funkce jsou v jiných DB

Více

Anabix API. Popis způsobu používání služby

Anabix API. Popis způsobu používání služby Anabix API Popis způsobu používání služby Obsah 1 Základní informace... 3 1.1 Požadavky na klientský systém... 3 1.2 Zasílání requestů... 3 1.3 Získávání odpovědí ze systému... 3 1.4 Odpověď po neúspěšném

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství.

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství. }else{ { if($b >$ c){ echo $max=$b; // vypí }else{ echo $max=$c; // vypí?> cas se }e B : se{ echo B ; default: ($b>$c){ echo C ; } $max=$b; }else{ $max=$c; PHP nejen pro začátečníky k;?> $c; echo { Martin

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 1. Instalace na straně serveru Instalace aplikace BB24 24x7 vyžaduje základní znalosti z administrace SQL serveru. Při dodržení následujícího

Více

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 02. Kdy přibližně vznikly první komerční relační databázové servery?

Více

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda Dotazovací jazyky I Datová krychle Soběslav Benda Obsah Úvod do problematiky Varianty přístupu uživatelů ke zdrojům dat OLTP vs. OLAP Datová analýza Motivace Vytvoření křížové tabulky Datová krychle Teorie

Více