Ř Í Z E N Í. Stavba VII. etapy a dokončení IV. b) etapy zpevněných chodníků po obci Výrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ř Í Z E N Í. Stavba VII. etapy a dokončení IV. b) etapy zpevněných chodníků po obci Výrava"

Transkript

1 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Výzva zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu ( 12, odst.(3)) ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) na stavební práce ( 9) Zadavatel obec Výrava vypsal veřejnou zakázku mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Stavba VII. etapy a dokončení IV. b) etapy zpevněných chodníků po obci Výrava a vyzývá Vás k podání nabídky, která bude zpracována dle pokynu v této výzvě a v zadávací dokumentaci, která je součástí této výzvy. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADAVATELE - DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Zadavatel veřejné zakázky - Identifikační údaje : Zadavatel: Sídlo: Právní forma: Obec Výrava, Smiřice obec není plátcem DPH IČO: Zastoupený: Ing. František Schwarzer, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: Ing. František Schwarzer mob.: Technický dozor investora (TDI): Pavel Vejman Sídlo: Výrava 9, Smiřice mob.: Název veřejné zakázky (projektu): Stavba VII. etapy a dokončení IV. b) etapy zpevněných chodníků po obci Výrava 3. Druh, předmět a hodnota veřejné zakázky 3.1. Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku na stavební práce { dle 9, odst.(1), písm. a) zákona }, jako zakázku malého rozsahu {dle 12,odst.(3) zákona } i když není povinen zadávat zakázku podle tohoto zákona {dle 18,odst.(5) zákona}. Zadavateli však vyplývá povinnost, z uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, při zadávání zakázek na stavební práce, které mají být pořízeny s účastí veřejných prostředků, bez ohledu na výši plnění, postupovat vždy v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce { dle 16, zákona}. Pro stanovení předpokládané hodnoty (údaj z rozpočtu obce) je rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky { dle 13 odst. (4), zákona}. VII. etapa IV. b) etapa celkem Hodnota bez DPH Kč Kč Kč DPH (21%) Kč Kč Kč Hodnota včetně DPH Kč Kč Kč Stránka 1 z 7

2 3.3. Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je úplné provedení stavebních prací na základě písemné smlouvy { dle 7, odst. (1), zákona} Předmět stavebních prací dle CPV { dle 9, odst. (1), písm. a), zákona} demolice, bourací práce; příprava území a zemní práce výstavba pozemních a inženýrských staveb ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla ostatní dokončovací stavební práce ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ VÝZVA 4. Zahájení a průběh zadávacího řízení: 4.1. Zahájení zadávacího řízení {dle 26 a 38, zákona } a) Uveřejněním písemné výzvy o zahájení zadávacího řízení k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace na profilu zadavatele; b) Odesláním písemné výzvy o zahájení zadávacího řízení k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace nejméně 5 zájemcům Předmět veřejné zakázky je zadávací dokumentace { dle 44,) zákona} a technické podmínky { dle 45, zákona} Vymezení zakázky Prohlídka místa realizace zakázky, v období soutěžní lhůty, je možná dohodnout se starostou obce Časový průběh poptávkového (zadávacího) řízení Zhotovitel (uchazeč-dodavatel) termín Objednatel (zadavatel-investor) Vypracování výběrového řízení na stavební práce a jeho vyvěšení Předání nabídky včetně cenové nabídky na kompletní dodávku stavby (nesmí být kratší než 15 dnů ve zjednodušeném podlimitním řízení 39) Předání námitek proti rozhodnutí zadavatele (5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru) Předání smlouvy o dílo (dle 631 a násl. občanského zákoníku nebo dle 536 a násl. obchodního zákoníku) (15 dnů po lhůtě pro podání námitek) (18:00 hod.) Ukončení výběrového řízení a jeho svěšení ( em) (poštou) do (18:00 hod.) do Hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií hodnotící komisí, zpráva o posouzení a hodnocení předložených nabídek a schválení ZO Oznámení uchazečům o (výsledku) výběru nejvhodnější nabídky. Vyhodnocení námitek. Možnost vypsání k doplnění u vybraných nabídek (za účasti TDI) Schválení ZO a podepsání smlouvy o dílo 5. Termín a místo plnění zakázky (datum počátku a konce zakázky): 5.1. Závazný termín plnění zakázky (kompletní) zakázka od do - provedení stavebních prací stavby VII. etapy zpevněných chodníků (zámková dlažba) provedení stavebních prací stavby, dokončení IV. b) etapy zpevněných chodníků (zámková dlažba) předání a převzetí díla (předávací protokol), konečná faktura do Místo plnění zakázky zakázka Místo plnění Parcelní číslo Stavba VII. etapy a dokončení IV. b) etapy zpevněných chodníků po obci Výrava Obec Výrava, /10; 2144/1; 2144/9;1899/8; 6. Lhůty 6.1. Zadávací lhůtou { 43} se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a to: Stránka 2 z 7

3 a) maximálně 90 kalendářních dnů, počínaje dnem ukončení soutěžní lhůty, b) uchazečům umístěným na prvním až třetím místě se prodlužuje až do doby uzavření smlouvy. Pořadí stanoví hodnotící komise. O této skutečnosti zadavatel vyrozumí uchazeče, c) zadavatel je oprávněn zrušit výběrové (zadávací) řízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení důvodu Soutěžní lhůtou se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat a to: a) počíná dnem zveřejnění na profilu zadavatele, b) v průběhu soutěžní lhůty je možné ústně nebo písemně oslovit dodavatele, c) končí dnem v 18:00 hod, d) prohlídka místa realizace zakázky, v období soutěžní lhůty, je možná dohodnout se starostou obce popř. místostarostou Platnost nabídky Nabídka zůstává v platnosti okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Nabídka, jejíž doba platnosti bude kratší, bude zamítnuta. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY 7. Obchodní podmínky Povinnosti objednavatele a zhotovitele a) Objednavatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy : jednostupňovou projektovou dokumentaci v tištěné podobě; pravomocný územní souhlas a stavební povolení; stanoviska dotčených orgánů v rámci územního a stavebního řízení. b) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu: se smlouvou o dílo projektovou dokumentací a technickými podmínkami; s podmínkami pravomocného územního souhlasu a stavebního povolení; se stanovisky dotčených orgánů. c) Objednavatel požaduje po zhotoviteli zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Do projektové jednostupňové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby. Pojištění zhotovitele a díla d) Zhotovitel předloží objednavateli doklady o pojištění proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Úředně ověřené doklady o pojištění předloží objednavateli do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Výše pojistné částky musí odpovídat celkové ceně zakázky včetně DPH, min. ve výši 5 mil. Kč. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění, je porušením smlouvy, které opravňuje objednavatele k odstoupení od smlouvy. Staveniště e) Objednavatel je povinen a zhotovitel převzít staveniště v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud nebude smluvně uvedeno jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednavatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Provádění díla f) Osoba vykonávající funkci technického dozoru investora, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, popř. ode dne předání zápisu zhotovitelem objednavateli. g) Objednavatel organizuje kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Bezpečnost práce h) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Předání a převzetí díla i) Objednavatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru investora a autorského dozoru. Délka záruční lhůty j) Záruční doba na nové stavby se sjednává na dobu 36 měsíců. k) Zhotovitel je povinen se k uplatněné záruční vadě vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě uznání vady ji odstranit do dohodnutého termínu. Smluvní pokuty l) V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednavatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. m) Pokud zhotovitel neodstraní vadu do dohodnutého termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. n) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 1 % ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení. Platí pro dobu od termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě do o) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu jednorázově ve výši ,00 Kč. Platí pro dobu dokončení díla po p) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stránka 3 z 7

4 Platební podmínky q) Zhotovitel předloží objednavateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. r) Objednavatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. s) Po odsouhlasení soupisu objednavatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. t) Objednavatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel a má právo fakturu vrátit s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. Zhotovitel fakturu opraví a zašle objednavateli znovu s novou lhůtou splatnosti. u) Objednavatel hradí faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % z celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. v) Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednavatelem zhotoviteli v samostatných platbách podle níže uvedených podmínek: - Celková hodnoty zádržného snížená o částku ,- Kč bude uhrazena objednavatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednavatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude tato částka zádržného uhrazena až po jejich odstranění. - Částka ,- Kč sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, bude hrazena postupně po dobu 3 let ve splátkách ,- Kč vždy k datu předání stavby. 8. Obecné podmínky a podmínky zvláštního ujednání 8.1. Obecné podmínky a) Uchazeči musí předložit nabídku na celý rozsah dodávky, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci. Neúplné nabídky nebudou přijaty, b) uchazeč nese veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky, c) každý uchazeč smí podat pouze jednu nabídku na uvedenou veřejnou zakázku, d) nabídka, veškerá korespondence a další dokumenty související s nabídkou, které si vzájemně vymění uchazeč a zadavatel, musí být psány v českém jazyce, e) při podání nabídek se má za to, že uchazeči znají veškeré příslušné právní předpisy, které by mohly jakkoli ovlivnit či se jimi mají řídit činnosti a operace zahrnuté v nabídce a následné smlouvě, f) okolnosti v této zadávací dokumentaci blíže nespecifikované se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, g) uchazeč předkládá nabídku ve dvojím vyhotovení Podmínky zvláštního ujednání. a) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele a zadavatel nebude mít uzavřenou smlouvu na koordinátora BOZP, si zadavatel vyhrazuje pověřit zhotovitele zajištění BOZP na pracovišti dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky BOZP. b) Druh, barva, rozměry atd. musí být stejné s již zhotoveným chodníkem, jde vysloveně o pokračování, které přímo navazuje na stávající chodníky. (dlažba tvaru I tl. 60 mm, přírodní; dlažba tvaru I pro nevidomé tl. 60mm, červená; dlažba tvaru I tl. 80 mm, přírodní; obrubník betonový silniční ABO x150x250 mm; obrubník betonový chodníkový ABO x100x250 mm; obrubník betonový zahradní přírodní šedá 1000x50x200 mm) 9. Varianty nabídky { dle 70, zákona} Variantní nabídky nejsou přípustné 10. Požadavky na způsob zpracování ceny a) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávacími podmínkami. Cenová nabídka díla musí pokrývat kompletní stavební práce popsané veřejné zakázky. b) V souladu se zadávacími podmínkami uchazeč ocení jednotlivé položky uvedené ve výkazu výměr. Oceněný slepý rozpočet výkaz výměr, bude součástí nabídky jako příloha smlouvy. Výkaz výměr je uchazeč povinen ocenit v takovém rozsahu a objemu v jakém je přiložen k této zadávací dokumentaci. c) Celková cena veřejné zakázky bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. d) Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. 11. Technické podmínky: Charakteristika a požadavky na stavební práce {dle 45, odst.(2), zákona } technické řešení projektu a) Charakteristika území a stavebního pozemku. Stavba je umístěna v zastavěné části obce. Je rozdělena do dvou částí s odlišným umístěním. VII. etapa výstavby chodníků je umístěna podél silnice III/2992 spojující obec Výrava a silnici II/308. Pozemky uvažované pro výstavbu jsou ve vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a v majetku soukromých osob. Zadavatel uzavřel s oběma stranami smlouvu o právu provést stavbu. IV.b) etapa výstavby chodníků je umístěna podél silnice III/2992 spojující obec Výrava a obec Jílovice. Pozemek uvažovaný pro výstavbu je Stránka 4 z 7

5 převážně v majetku stavebníka. Okraj vozovky silnice III/2992 je částečně umístěn na pozemku stavebníka a naopak výstavbou chodníku podél okraje vozovky bude chodník zasahovat na pozemek komunikace ve vlastnictví KHK. b) Popis návrhu stavby. VII. etapa výstavby chodníků je situována podél silnice III/2992 v km cca 10,318 10,721 a je rozdělena podle umístění na pozemcích na části: - etapa VII. a) je umístěna na pozemku 2144/10 ve vlastnictví ČR, délka úseku je 317 m, šířka chodníku 1,7 m, plocha 539 m 2. - etapa VII. b) je umístěna na pozemku 2144/1 ve vlastnictví Zdeňka Panenky, délka úseku je 65 m, šířka chodníku 1,7 m, plocha 111 m 2. - etapa VII. c) je umístěna na pozemku 2144/9 ve vlastnictví Vladimíra a Ivy Panenkových, délka úseku je 21 m, šířka chodníku 1,7 m, plocha 36 m 2. Celková délka chodníku VII. etapy je 403 m, plocha 686 m 2. IV. b) etapa výstavby chodníků je situována podél silnice III/2992 v km cca 8,956 9,123. IV. b) etapa je umístěna na pozemku 1899/8 ve vlastnictví obce Výrava, délka úseku je 167 m, šířka chodníku 1,5 m, plocha 250 m 2. c) Dosavadní využití území. Pozemky určené pro výstavbu navazují na pozemky na kterých dosud probíhala výstavba chodníků v obci. Pozemky na výstavbu jsou z hlediska výstavby chodníků jednoduché, rovinaté s předpokládanými jednoduchými základovými poměry, jsou zatravněné a jsou na nich nezpevněné vjezdy na sousední pozemky. d) Technický popis. Stavba obsahuje jednu pozemní komunikaci chodník pro pěší s koncovou dopravou (vjezdy na pozemky). Chodník je zařazen dle ČSN do kategorie D chodník. Chodníky mají šířku odpovídající šířkovému uspořádání předchozích etap VII. etapa, šířka 1,8 m, -IV.b) etapa, šířka 1,6 m včetně obou obrubníků. Vjezdy jsou navrženy v šířce odpovídající současným vjezdům, ale minimálně 4,0 m a hloubka vjezdu je max. 3,0 m. chodníky jsou určeny pro provoz lehkých vozidel do 1 t pro provádění údržby. V místech vjezdů na nemovitosti jsou zesíleny a dimenzovány na přejezd vozidel do 7 t. pochozí plochy budou z betonové zámkové dlažby tvaru I v tloušťkách 60 mm a pojížděné plochy na vjezdech v tloušťce 80 mm. Příčný sklon chodníku je 2% k vozovce silnice III/2992, ve vjezdech je výškové řešení přizpůsobeno stávající výškám současných vjezdů, minimální sklon ve vjezdech je 1% směrem k vozovce silnice III/2992. Od pojížděné komunikace budou chodníky odděleny silničním betonovým obrubníkem tl.150/120 mm s převýšením 120 mm, které bude ve sjezdech sníženo na 40 mm. Vjezdy budou zakončeny chodníkovým obrubníkem tl. 100 mm a na bočních stranách záhonovým obrubníkem tl. 50 mm osazenými v úrovni plochy vjezdu Klasifikace předmětu veřejné zakázky {dle 47, zákona }. e) Stavba VII. etapy a dokončení IV. b) etapy zpevněných chodníků po obci Výrava > JKSO : komunikace pozemní, místní III. tř., chodníky. f) Položky stavebních prací jsou uvedeny v zadání výkazu výměr, který je přiložen k tomuto výběrového řízení a to: - Zemní práce - Komunikace - Trubní vedení - Ostatní konstrukce, bourání - Staveništní přesun hmot - Vedlejší náklady Poskytnutí projektové dokumentace {dle 44,odst. 4, zákona } a) Kompletní projektová, jednostupňová dokumentace není součástí předloženého výběrového řízení. Uchazeči mohou do projektové dokumentace nahlédnout na obecním úřadě Výrava (po předchozí dohodě). b) Výkaz výměr a slepý rozpočet včetně ostatní dokumentace, uvedená v příloze k tomuto zadávacímu řízení, je odeslána přímo s předaným zadávacím poptávkovém řízením formou u a to nejméně 5 vyzvaným zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. c) Pro vážné uchazeče k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, kteří se hodlají přihlásit na základě výběru z profilu zadavatele, bude na vyžádání, zaslána obratem dokumentace uvedená v příloze k tomuto zadávacímu řízení. Zájemci v žádosti uvedou identifikační údaje, adresu a . NABÍDKA 12. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky a) Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu smlouvy, takže návrh smlouvy o dílo bude odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce uchazeče. Pokud návrh smlouvy o dílo nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky nebo podmínečného vyloučení ze zadávacího řízení. b) Musí obsahovat identifikační údaje uchazeče. c) Musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče viz. obchodní rejstřík či jiná evidence. d) Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě v českém jazyce. Dále pak bude předložená nabídka obsahovat: - Krycí list nabídky (viz přiložený vzor) Stránka 5 z 7

6 Obec Výrava IČO Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (ve smyslu čl. 14. předaného výběrového řízení). - Návrh smlouvy o dílo (podepsaný statutárním orgánem). - Položkový rozpočet dle předloženého výkazu výměr. Nabídka bude podána na adresu sídla zadavatele viz. čl. 1. tohoto poptávkového řízení, s nápisem Neotvírat a adresou na níž je možné zaslat oznámení, nebo požadavek na upřesnění, v případě podmínečného vyloučení a to: osobně ve dnech pondělí a středa od 16:30 hod do 17:30hod nebo doporučenou poštou. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou. 13. Práva zadavatele a) Vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje a s tímto uchazečem uzavřít smlouvu o dílo, b) odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu v době do uzavření smlouvy o dílo { dle 84, zákona} c) vyžádat si od uchazečů další doplňující údaje vztahující se k realizaci zakázky, d) nevracet podané nabídky, e) vyloučit zájemce, který porušil nebo nedodržel stanovené podmínky výběrového řízení, f) učinit změny ve smlouvě o dílo vyplývající z povinností konečného příjemce dotace, g) uchazeči o veřejnou zakázku nevzniká žádné právo na úhradu nákladů spojených s touto účastí, a to bez ohledu na způsob vedení nebo výsledek výběrového řízení. KVALIFIKACE 14. Požadavky zadavatele na kvalifikaci Základní kvalifikační kritéria : Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53, odst. (1), písm. a) až k) doloží uchazeč o zakázku čestným prohlášením Profesní kvalifikační předpoklady: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Nebo doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci. Uchazeči předloží doklad v prosté kopii. Vybraný uchazeč předloží originál dokladu nebo úředně ověřenou kopii Technické kvalifikační předpoklady {dle 56, zákona} a) Seznam stavebních prací dodávek provedených dodavatelem za posledních 5 let (tj. roky ) s uvedením doby, místa provedení stavebních prací, druh stavebních prací a cenou jednotlivého díla bez DPH formou čestného prohlášení s případným přiložením hodnocení několika odběratelů. Za stavební práci, pokud jde o cenu jednotlivého díla, bude považováno provedení stavby v minimální hodnotě stavby ve výši 0,9 mil. Kč bez DPH na 1 stavbu. Za stavební práci, pokud jde druh stavebních prací, bude považováno provedení stavby v oboru pozemní komunikace (kód 822: komunikace místní III. tř. - chodníky) Kvalifikace u zjednodušené podlimitní veřejné zakázky (dle 50, odst.(1), písm. c). a) Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Pravost a stáří dokladů (dle 57, odst. (2). Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 15. Nesplnění kvalifikace Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 16. Hodnotící kritéria: { dle 78, zákona} Základním hodnotícím kritériem je : nejnižší nabídková cena (váha kritéria 100), výpočet: (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH / nabídková cena vč. DPH uchazeče) X váha kritéria 17. Způsob hodnocení nabídek Otevírání obálek a hodnocení provede hodnotící komise {dle 74 75, zákona} Otevírání obálek s nabídkami. a) komise otevírá obálky postupně a kontroluje úplnost nabídky { dle 71, odst. 8, zákona }, b) pokud není nabídka úplná, komise nabídku vyřadí nebo podmínečně vyloučí Posouzení a hodnocení nabídek. a) posouzení a hodnocení nabídek provede komise podle hodnotících kritérií uvedených v čl. 16. výběrového řízení {dle 79, Stránka 6 z 7

7 zákona}, b) komise provede zápis (protokol) o přijatých nabídkách a bude součástí usnesení z následného zasedání zastupitelstva obce { dle 80, zákona}, c) nebo zastupitelstvo obce, ve funkci komise, provede výběr nejvhodnější nabídky { dle 81, zákona } a provede oznámení o výsledku výběrového řízení { dle 83, zákona}. 18. Rozsah a způsob podání námitek a) Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 5 pracovních dnů po rozhodnutí (viz 4.4. výběrového řízení). b) Námitky se podávají písemně a musí stěžovatel uvést proti kterému úkonu směřují. 19. Uzavření smlouvy a) Smlouva o dílo na předmětnou stavbu bude obsahovat údaje uvedené ve výzvě, zadávací dokumentaci a technických podmínkách tohoto výběrového řízení. Ostatní údaje zde nespecifikované se řídí obchodním zákoníkem a všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby. Návrh Smlouvy o dílo bude součástí předložené nabídky { dle 82, zákona} b) Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče (všech uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku popř. uvedené v dokladu o oprávnění k podnikání). Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy a uchazeč bude vyřazen nebo podmínečně vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. c) Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek (viz 4.4. poptávkového řízení). d) Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. e) Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem na dalším místě. PŘÍLOHY a) Uvedené přílohy obdrží nejméně 5 vyzvaných zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace přímo s předaným zadávacím výběrovým řízením formou u. 1) Krycí list. 2) IV. etapa situace 3) VII. etapa situace 1 část 4) VII. etapa situace 2 část 5) Průvodní zpráva 6) Zásady organizace výstavby 7) IV. b) etapa výkaz výměr 8) IV. b) etapa rozpočet slepý 9) VII. etapa výkaz výměr 10) VII. etapa rozpočet slepý 11) Vzorové příčné řezy 12) Vzor-čestné prohlášení b) Uvedené přílohy obdrží ti zájemci k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, kteří se přihlásí na základě výběru z profilu zadavatele, do pondělí dne do 12:00 hod a to s uvedením adresy a u. Ing. František Schwarzer, starosta obce Digitální podpis Datum zveřejnění: Datum ukončení: Stránka 7 z 7

V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Výzva zadávací dokumentace

V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Výzva zadávací dokumentace V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Výzva zadávací dokumentace Vážení zájemci, zadavatel obec Výrava vypsal veřejnou zakázku mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská Naše čj.: MUSP 54782/2015 Naše sp. zn.: 54777/2015 RUI/EMLO Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Rekonstrukce komunikace ul. Západní a ul. Sokolská 1. Zadavatel:

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v platném znění ( dále jen zákon ) vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP. 1. Zadavatel: Činnost technického

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD pokyny pro zpracování nabídky Zadavatel: Město Kosmonosy Adresa: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy Zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou IČO: 00508870 Kód NUTS: CZ0207 Kód

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 101616/2015 Naše sp. zn.: 101616/2015 MJP/LESA *MUSPX01JUQO8* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních:

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 751 25 Veselíčko tel: +420 581 250 841-46 okr. Přerov tel. fax.: +420 581 250 842 www.ddsveselicko.cz email: ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka malého rozsahu Č.j.: ORRI/31193-15/dagm ORRI/4197-2015 Dne 11.09.2015 Oprava výpustného bloku a odpadu z rybníka v parku Rumburské vzpoury, Rumburk Identifikační údaje zadavatele: zastoupený:

Více

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ve smyslu 12, 18 a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 78527/2015 Naše sp. zn.: 78527/2015 MJP/LESA *MUSPX01IZC59* Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Výzva k podání cenové nabídky Zadavatel Obec Křišťanovice tímto sděluje svůj úmysl realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce místní komunikace, Křišťanovice S ohledem na předpokládanou hodnotu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na stavební práce Ve smyslu

Více

Oprava mostku Velké Březno Vítov

Oprava mostku Velké Březno Vítov OZNÁMENÍ O VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: OBEC VELKÉ BŘEZNO Adresa: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Zastoupená: Mgr. Michalem Kulhánkem starostou obce IČ: 00267139 tel: +420

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele IDS-Olomouc, Albertova 21, 779 00 Olomouc Zpracoval Vydal: M SMJ, EMS, Ing. Petr Buchta SMBOZP a.s. MANAGEMENT SMJ, EMS a SMBOZP Příloha č.1.-smj_02_09 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele Schválil:

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,úprava kotelny ZŠ Zlonice II. podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

v y z ý v á Rekonstrukce podlah v tělocvičnách v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373

v y z ý v á Rekonstrukce podlah v tělocvičnách v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Českolipská 373, 190 00 Praha 9 IČ: 60445475, DIČ: CZ 60445475 tel.: 283 882 028, fax.: 286 880 209 e-mail: info@ceskolipska.cz www.ceskolipska.cz Výzva k podání cenové

Více

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU STAVEBNÍCH PRÁCÍ PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Zadavatel: Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 2014_07 Rekonstrukce kotelen, Brno Líšeň, PSČ 628 00

SMLOUVA O DÍLO č. 2014_07 Rekonstrukce kotelen, Brno Líšeň, PSČ 628 00 SMLOUVA O DÍLO č. 2014_07 Rekonstrukce kotelen, Brno Líšeň, PSČ 628 00 uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

S M L O U V A O D Í L O č..

S M L O U V A O D Í L O č.. S M L O U V A O D Í L O č.. Lesy České republiky, s.p. IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové,

Více

Břehový porost Sedlinka v km 3,000-4,900

Břehový porost Sedlinka v km 3,000-4,900 Lesy České republiky, s. p. Břehový porost Sedlinka v km 3,000-4,900 Břehový porost Sedlinka v km 3,000-4,900 1 / 5 Břehový porost Sedlinka v km 3,000-4,900 - údržba Výzva - zakázka malého rozsahu (do

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce Výměna oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov 55 ks strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 1. Název veřejné zakázky: Samostatný sjezd ke kostelu 2. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Farní sbor ČCE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný v Českém Krumlově - III. etapa

Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný v Českém Krumlově - III. etapa Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 podává výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název zakázky Rekonstrukce výukového a školicího střediska pro barmany, baristy a barliery

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných

Více

pravomocného územního rozhodnutí těchto

pravomocného územního rozhodnutí těchto Oznámení o zahájení zadávacího řízení Domov pro seniory Chotěboř zadávané jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Čj. ORRI/17005-16/vark ORRI/2615-2016 V Rumburku dne 20.05.2016. Zateplení budovy ZŠ Tyršova 1. Stupeň, Rumburk

Čj. ORRI/17005-16/vark ORRI/2615-2016 V Rumburku dne 20.05.2016. Zateplení budovy ZŠ Tyršova 1. Stupeň, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu se směrnicí č. 2/2015, o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY. Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací Mariánská vinařská stezka Břestek Buchlovice Obsah zadávací dokumentace a) Vymezení předmětu zakázky b) Obchodní

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích 1. Identifikační údaje o zadavateli: Zadavatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MĚSTO TEREZÍN nám. ČSA 179, 411 55 Terezín Č.j.: VZ-06/03-2013 Praha, 1. července 2013 Počet listů: 5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vás podle 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í Smluvní strany: Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00 IČ: 013 12 774, DIČ: CZ 01312774

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově

Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 20 SOKOLOV vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově Vyzývám Vás k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 18.10.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 18.10.2012 Odbor školství a kultury V Písku dne: 08.10.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 18.10.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele - Výměna oken v objektu školnického bytu ZŠ E.

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu čj.meuk/65/2016/pk

Veřejná zakázka malého rozsahu čj.meuk/65/2016/pk Veřejná zakázka malého rozsahu čj.meuk/65/2016/pk Město Kosmonosy v souladu s 6, 10 a 12 odst.3 zákona č. 137/20006 sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ), oznamuje svůj úmysl zadat níže uvedenou

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

Rekonstrukce prostor prodejny na školní šatnu v budově školy Panská 3, 110 00 Praha 1

Rekonstrukce prostor prodejny na školní šatnu v budově školy Panská 3, 110 00 Praha 1 Stavební firma na základě přihlášení Ulice čp. PSČ Město Č.j. Vyřizuje / linka Datum 166/2012 Ing. Jaromír Matocha 13.3.2012 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Rýmařov 795 01 Rýmařov, nám. Míru 230/1 IČO 00296 317 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce rozdělené na dílčí části, zveřejněné dne 25.6.2010 v IS VZ US pod evidenčním číslem

Více