ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Město Rýmařov Rýmařov, nám. Míru 230/1 IČO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce rozdělené na dílčí části, zveřejněné dne v IS VZ US pod evidenčním číslem , dále stránkách města a na úřední desce města. Zateplení bytových domů Rýmařov 3. etapa Dílčí část 1: Zateplení domu Dukelská 1, 2, 6 Dílčí část 2: Zateplení domu Hornoměstská 47,49,51 Dílčí část 3: Zateplení domu Hornoměstská 57,59 Dílčí část 4: Zateplení domu tř. Hrdinů 20, 22 Akce je z části spolufinancována v rámci Programu Zelená úsporám dle Směrnice MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne

2 1. PREAMBULE Důvodem rozdělení zakázky na dílčí části je provedení zateplení objektů, které jsou v různých stavebních konstrukcích, jsou vedeny pod samostatných číslem parcelním a pod samostatným stavebním povolením. Zadáváním dle dílčích částí zadavatel umožní účast většího počtu uchazečů. Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky na stavební práce. Zájemcům je možno tento text zaslat elektronicky. 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Uchazeč má právo podat nabídku na jednu dílčí část nebo na některé dílčí části nebo na všechny dílčí části PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky všech dílčích částí jsou stavební úpravy spočívající v zateplení fasády a souvisejících stavebních prací, v případě některých dílčích částí je to dále výměna otvorových výplní (dílčí části 1, 3, 4). Jednotlivé domy jsou postavené panelovou (dílčí části 1) a zděnou technologií (dílčí části 2, 3, 4). Technické podmínky veřejné zakázky všech dílčích částí jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované DaF-PROJEKT s.r.o., Ostrava, která je k nahlédnutí nebo v elektronické podobě ke stažení na vlastní USB flash disk uchazeče u Ing. Lenky Vavřičkové po předchozí dohodě termínu. Obchodní, platební a cenové podmínky pro dodávku stavby jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná cena veřejné zakázky (všech dílčích části) je ,- Kč bez DPH KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmět veřejné zakázky je klasifikován takto : CPV Izolační práce, instalace a montáž dveří a oken POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmět jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky: - Zateplení pláště stavby, - Výměna tvorových výplní, - Oprava balkónů. Použité výrobky a technologie musí být zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií vedeného u Státního fondu životního prostředí SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR Zadávací dokumentace obsahuje 7 (slovy sedm) slepých výkazů výměr požadovaných prací pro jednotlivé stavby v listinné podobě. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že pro dílčí část 4 Zateplení domu tř. Hrdinů 20, 22 jsou předkládány dva samostatné výkazy výměr. Slepý výkaz výměr je možno zaslat i elektronicky. 3. LHŮTA PRO PROVEDENÍ STAVBY 3.1. TERMÍNY PLNĚNÍ Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující předpokládané lhůty plnění: Dílčí část Zahájení stavby Dokončení stavby DČ 1: Zateplení domu Dukelská 1,2,6 8/ /2010 DČ 2: Zateplení domu Hornoměstská 47,49,51 9/ /2010 DČ 3: Zateplení domu Hornoměstská 57,59 9/ /2010 DČ 4: Zateplení domu tř. Hrdinů 20,22 9/ /2010 1

3 3.2. TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY Zadavatelem stanovený předpokládaný termín zahájení a dokončení jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky je stanoven jako optimální. V případě nevhodných klimatických podmínek bude termín dokončení stavby těmto vnějším nezaviněným okolnostem přizpůsoben nejzazším termínem dokončení stavby je pak 6/ OBCHODNÍ PODMÍNKY 4.1. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKU STAVEB Zadavatel požaduje vypracovat návrh smlouvy podle Obchodního zákoníku a promítnutí následujících podmínek do smlouvy: 1. Záruční lhůta za jakost celého plnění předmětu je min. 5 let. 2. Odpovědnost uchazeče za škodu v plné výši finanční náhrady, vedle smluvní pokuty. 3. Zadavatel si vyhrazuje jednat o úpravě smlouvy předložené uchazečem. 4. Zadavatel neposkytuje zálohy. 5. Fakturace bude měsíční se zjišťovacím protokolem, podepsaným zástupcem zadavatele a faktury budou doloženy soupisem provedených prací ve struktuře výkazu výměr. 6. Splatnost faktur bude 30 dní. 7. Zadavatel požaduje zádržné ve výši 10% z fakturované ceny za jednotlivé dílčí části. Zádržné bude uvolněno 60 dní po podpisu protokolu o předání a převzetí stavby nebo 60 dní od odstranění vad potvrzeného protokolem o předání a převzetí stavby. 8. Zadavatel bude v úzkém spolupůsobení s uchazečem, a to prostřednictvím telefonu, faxu, mailu, či jiným operativním způsobem. Spolupráce při zajišťování místních podmínek je samozřejmá. 9. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Uchazeč bude o změně včas a prokazatelným způsobem seznámen. 10. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů bude užito rozhodčí řízení dle zák. č. 216/1994 Sb., pokud nedocílí uzavření smíru. 11. Reklamované vady (zjevné, skryté, odstranitelné, neodstranitelné a nebránící užívání) musí dodavatel odstranit do 10-ti dnů od data doručení reklamace pokud se obě strany nedohodnou jinak. Vady bránící užívání a vady neodstranitelné jsou podstatným porušením smlouvy a uchazeč takovou dodávku musí nahradit úplně novou dodávkou. U stavby uhradí náklady na nové pořízení a náklady spojené s odstraněním reklamovaných vad bránících užívání nebo neodstranitelné vady. Havárie se odstraní bezodkladně. 12. Smluvní pokuta za opožděný nástup na odstranění reklamované vady dle předchozího odstavce ve výši 0,1 % z nabídkové ceny za každý den zpoždění dílčí části. 13. Úklid v bytech do 48 hodin po ukončení výměny oken v bytě (s výjimkou dílčí části 1). 14. Dodávka bude odpovídat českým technickým normám pro konkrétní předmět plnění veřejné zakázky nebo příslušným nařízením vlády pro konkrétní předmět plnění. Každý předmět plnění VZ bude obsahovat doklad prokazující shodu výrobku, danou příslušnými předpisy, např. zák. č. 22/1997 Sb., N.V.č. 163/20020Sb., apod. Uchazeč dále předá základní technickou dokumentaci k jednotlivým dodávkám, službám, stavebním pracím, technologiím a dále návody k obsluze a údržbě ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat VOP i jejich doplnění pro tento případ a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito podmínkami, ani jejich změnami, se řídí Zákonem č. 513/1991 Sb VZTAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A NABÍDKY Uchazeči zpracují obchodní podmínky, stanovené z této zadávací dokumentace jako nedílnou součást své nabídky. Dokument bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče (osobou, která je za uchazeče oprávněna jednat a podepisovat) a opatřen razítkem. 2

4 4.4. VYJASNĚNÍ OBSAHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají uchazeči možnost si případné nejasnosti vyjasnit ve lhůtě stanovené v ustanovení 49 zákona o VZ (7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek). 5. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY PRO JEDNOTLIVÉ DÍLČÍ ČÁSTI NABÍDKOVÁ CENA Nabídková cena bude smluvní cena. Bude obsahovat veškeré náklady spojené s předmětem plnění veřejné zakázky. Nabídková cena u stavebních prací: cena za dílčí část 1 celkem bez DPH... Kč cena za dílčí část 2 celkem bez DPH... Kč cena za dílčí část 3 celkem bez DPH... Kč cena za dílčí část 4 celkem bez DPH... Kč Změny smluvní ceny jsou možné pouze cestou oboustranně odsouhlasených dodatků smlouvy. Ceny jednotkové platí pro celou dobu plnění veřejné zakázky. Změny cen, záměny materiálu, záměny konstrukcí a technologických postupů jsou v nabídce přípustné. Jmenovité položky slepého výkazu výměru charakterizují minimální standart požadovaný zadavatelem. Uchazeč může nabídnout vyšší nebo srovnatelný standart u jednotlivých položek nabídky uvedených v soupisu prací, výkonů, služeb nebo stavebních prací. Výrobky a technologie lze zaměnit jakýmikoliv výrobky či technologiemi ze Seznamu výrobků a technologií, které splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a prováděcího nařízení vlády č. 190/2002 Sb PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle věcného členění stavby, tj. uvedení ceny za jednotlivou dílčí část podle slepého výkazu výměr. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH a cenu celkem včetně DPH POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá slepý výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v tištěné formě. Uchazeč je povinen prokázat cenu jednotlivých stavebních objektů předložením položkových výkazů výměr (oceněných slepých výkazů výměr). Položkové výkazy výměr musí být součástí nabídky uchazeče POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR A SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR Za soulad položkového a slepého výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vyjasnění nabídky Povinností uchazeče související s položkovými výkazy výměr je zejména dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební části podle slepého výkazu výměr, dodržet obsahovou náplň slepého výkazu výměr V případě jakéhokoliv nesouladu mezi slepými a položkovými výkazy výměr (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování; Uchazeč musí ocenit všechny položky předloženého slepého výkazu výměr SLEVA Z CENY Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v položkových výkazech výměr. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná. 3

5 Zadavatel v souladu se zákonem si vyhrazuje posoudit mimořádně nízké ceny oproti předpokládané hodnotě VZ a žádat jejich podrobný finanční rozbor. 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PLATEBNÍCH PODMÍNEK Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou uhrazeny podle postupu prováděných prací. Měsíční faktury musí být doloženy zjišťovacím protokolem a odsouhlaseným soupisem prací ve struktuře položkového výkazu výměr. Soupis provedených prací a výkonů potvrzuje zástupce zadavatele na zjišťovacím protokolu. Splatnost faktur je 30 dnů. 7. PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNÉ PŘEKROČIT NABÍDKOVOU CENU 7.1. PODMÍNKY PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídkovou cenu lze změnit při výskytu nových skutečností, které nebyly známy zadavateli v době zadání veřejné zakázky, a které nemohl ovlivnit DODATEČNÉ PRÁCE A DODÁVKY V případě, že se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které bude nezbytné provést pro řádné dokončení stavby, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem a podmínkami dotačního programu. 8. JINÉ POŽADAVKY PRO REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 8.1. ROZSAH JINÝCH POŽADAVKŮ Zadavatel požaduje ve smyslu 44 odstavec 6 zákona o VZ, aby uchazeči ve svých nabídkách uvedli, jakou část veřejné zakázky mají v úmyslu zadat jiným osobám. Splnění tohoto požadavku prokáží uchazeči uvedením obchodního jména svého subdodavatele, druhu jím prováděných prací a předpokládaného finančního objemu těchto prací nebo dodávek. Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit subdodavatele, se kterým má negativní zkušenosti jiným subdodavatelem. Zadavatel požaduje, aby byl subdodavatel zařazen v Seznamu odborných dodavatelů vedeném u Státního fondu životního prostředí (doloženo Osvědčením o registraci). 9. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 9.1 ROZSAH POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace pouze jednou. Zadavatel požaduje prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče čestným prohlášením statutárního zástupce. Mimo to požadujeme doložení dokladů podle 53 odst. 2, písm. a), a podle 54, písm. a). Dále požadujeme prokázat ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 odst. 1, písm. a), technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 3, písm. a) a dále ověřenou kopií dokladů, že má zaveden systém řízení v souladu s příslušnou českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 nebo Zadavatel požaduje, aby byl uchazeč zařazen v Seznamu odborných dodavatelů vedeném u Státního fondu životního prostředí (doloženo Osvědčením o registraci) ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Před uzavřením smlouvy ověří odpovědná osoba zadavatele platnost dokladů uchazeče týkající se kvalifikačních předpokladů, konkrétně: - výpis z trestního rejstříku - výpis z obchodního rejstříku 4

6 - živnostenské či jiné oprávnění k plnění veřejné zakázky - každý dodavatel musí být pro danou činnost uveden v Seznamu odborných dodavatelů a zároveň splňovat oprávnění na provádění prací a činností pro konkrétní výrobky a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií (doloženo Čestným prohlášením) PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE U NABÍDKY PODANÉ VÍCE DODAVATELI Podává-li nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit základní kvalifikační kritéria; ostatní části kvalifikace musí splnit alespoň jeden z nich PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE POMOCÍ TŘETÍ OSOBY Uchazeč nemůže prokázat splnění odborné způsobilosti nebo členství v určité profesní organizaci předložením dokladů třetí osoby. 10. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA Základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona splňuje uchazeč čestným prohlášením mimo odst.2, písm. a výpis z evidence Rejstříku trestů, tento originálem nebo úředně ověřenou kopií nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6 měsíců. Čestné prohlášení může být uvedeno v jednom dokumentu. 11. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona splňuje uchazeč čestným prohlášením mimo písm. a) výpis z obchodního rejstříku, a mimo písm. b) živnostenské oprávnění či licenci, tyto originálem nebo úředně ověřenou kopií. Čestné prohlášení může být uvedeno v jednom dokumentu. Zadavatel požaduje, aby byl uchazeč zařazen v Seznamu odborných dodavatelů vedeném u Státního fondu životního prostředí (doloženo Čestným prohlášením). 12. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST Ekonomickou a finanční způsobilost splňuje uchazeč čestným prohlášením o uzavření pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě dle 55 odst. 1, písm. a). 13. TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST Technickou způsobilost splňuje uchazeč dle 56 odst. 3, písm. a) doložením seznamu nejvýznamnějších stavebních prací provedených za posledních 5 let s připojenými osvědčeními, vyhotovenými objednateli, o řádném provedení nejdůležitějších staveb, z těchto osvědčení musí vyplývat rozsah, doba a místo provedení prací obdobného charakteru, zda práce odpovídaly technickým požadavkům, zda byly řádně dokončeny. Dále uchazeč doloží ověřenou kopií dokladů, že má zaveden systém řízení v souladu s příslušnou českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 nebo OBSAH A FORMA NABÍDKY A DOKUMENTACE UCHAZEČE NABÍDKA A DOKUMENTACE UCHAZEČE Pod pojmem nabídka se rozumí vlastní nabídka uchazeče (návrh smlouvy) doložený doklady stanovenými zadavatelem jako součást nabídky. Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. 5

7 14.2. PODÁNÍ NABÍDKY A DOKUMENTACE UCHAZEČE Nabídky je třeba doručit do do 11:30 hod na adresu správce majetku města Rýmařov, Byterm, p.o., Palackého 1178/11, Rýmařov, Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být doručena nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Nabídka bude předložena v českém jazyce. Způsob a zásady jednání s uchazeči nabídky budou písemné, v zalepené obálce, označené NEOTVÍRAT Dílčí část : Zateplení domu., s adresou a telefonem uchazeče. Uchazeč má právo se přihlásit na jednu nebo některé nebo všechny dílčí části. Nabídku i dokumentaci uchazeče podá v jednom svazku pro všechny dílčí část vždy písemně a v jednom uzavřeném obalu označeném názvy jednotlivých dílčích částí, kterých se účastní. Na obalu musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku a dokumentaci uchazeče v případech stanovených zákonem vrátit. Nabídka bude zpracována v jednom originále a v jedné kopii ZABEZPEČENÍ DOKUMENTACE UCHAZEČE A NABÍDKY Uchazeč dokumentaci a nabídku zabezpečí proti manipulaci s jednotlivými listy (např. provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.) ZPŮSOB OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH LISTŮ Uchazeč očísluje všechny listy dokumentace a nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou DOPORUČENÁ STRUKTURA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Doporučujeme dokumentaci uchazeče a nabídku zpracovat v následující struktuře: - obsah nabídky, - krycí list, položkový výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo, informace o subdodavateli vše pro každou dílčí část, které se uchazeč účastní, samostatně, - dokumenty prokazující základní kvalifikační kritéria, - dokumenty prokazující profesní kvalifikační kritéria, - dokumenty prokazující ekonomickou a finanční způsobilost, - dokumenty prokazující technickou způsobilost. 15. OSTATNÍ PODMÍNKY PRIORITA JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTŮ Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné ve výzvě ZMĚNA PODMÍNEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude provedena písemnou či elektronickou formou nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 16. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 6

8 16.1. DOBA A MÍSTO PROHLÍDKY MÍSTA BUDOUCÍ STAVBY Zadavatel umožňuje všem uchazečům prohlídku místa budoucího plnění. Sraz v hod před objektem Dukelská ÚČEL PROHLÍDKY Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry ZPŮSOB VYJASNĚNÍ PŘÍPADNÝCH DOTAZŮ Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky podstatné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně. Pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy předá všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. 17. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZÁKLADNÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 18. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou Textová část zadávací dokumentace, na vyžádání em Technické specifikace Formulář KRYCÍ LIST NABÍDKY Slepý výkaz výměr Projektová dokumentace jednotlivých dílčích částí k nahlédnutí nebo v elektronické podobě stažením na USB flash disk uchazeče DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být doručena nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele OBCHODNÍ NÁZVY OBSAŽENÉ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Jako součást nabídky v tomto případě uchazeč přiloží přílohu, v níž vydefinuje změny, které v souladu s tímto bodem provedl včetně vymezení technických parametrů řešení, které použil a s vyjádřením, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší a jsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek bude probíhat dne v 9:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy nám. Míru 230/1, Rýmařov. 7

9 18.5. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. V Rýmařově, dne Ing. Petr Klouda, v.r. starosta města 8

10 FORMULÁŘ KRYCÍ LIST NABÍDKY UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (celá adresa včetně PSČ a telefonu) Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Dílčí část : Zateplení domu.. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Nabídková cena za dílčí část v Kč bez DPH DPH nabídková cena za dílčí část v Kč včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny) V., dne... Razítko a podpis uchazeče, telefon 9

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 1 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst.3 ve spojení s 18 odst.5 zákona č. 137/26

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Zadavatel: Město Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov zastoupené Ing. Petrem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Zadavatel: Město Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov zastoupené Ing. Petrem

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb. Zadavatel : Město Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov zastoupené Ing. Petrem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rekonstrukce stáje pro výkrm krůt

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA ZUBŘÍ III Pro zadávací řízení organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU dle 12, odst. 3, zák. č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedená zakázka

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

MVR-108022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa

MVR-108022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby Inženýrská činnost - stavební dozor dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, která se uskuteční formou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky dle Směrnice MŽP č. 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ( verze účinná od 6.10.2014) a mimo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích 1. Identifikační údaje o zadavateli: Zadavatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

v y z ý v á Rekonstrukce podlah v tělocvičnách v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373

v y z ý v á Rekonstrukce podlah v tělocvičnách v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Českolipská 373, 190 00 Praha 9 IČ: 60445475, DIČ: CZ 60445475 tel.: 283 882 028, fax.: 286 880 209 e-mail: info@ceskolipska.cz www.ceskolipska.cz Výzva k podání cenové

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Obec Pazderna Pazderna 65 739 51 Dobrá Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Udržovací práce kaple sv. Jana Nepomuckého v Pazderně etapa 1- Obnova střechy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Podlimitní

Více

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání zakázky OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY LISTOPAD 2011 1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Část 1 Pokyny pro uchazeče Projektová dokumentace Výkazy výměr Část 2 Smlouva

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) SKTS 3/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: MŠ Kytička realizace úspor

Více

MĚSTO VAMBERK. vyhlašuje

MĚSTO VAMBERK. vyhlašuje vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít

Více

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017 Kontaktní osoba: Markéta Bursíková, Tomáš Vontor Tel.: 267 994 551, 267 994 657 Fax: 272 936 585 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 199450/2015 Č. zakázky: 47/2015 Systémové č. VZ P15V00002090 Název veřejné

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail Kontaktní osoba Martin Jandík Telefon 734 522 683 Fax E-mail jandik@iss-cheb.cz Datum 16.05.2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ dle ustanovení 44

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU dle 12, odst. 3, zák. č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedená zakázka

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a

Více

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na stavební práce Ve smyslu

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanoveními 12 odst. 6 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Oprava mostku Velké Březno Vítov

Oprava mostku Velké Březno Vítov OZNÁMENÍ O VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: OBEC VELKÉ BŘEZNO Adresa: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Zastoupená: Mgr. Michalem Kulhánkem starostou obce IČ: 00267139 tel: +420

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 příspěvková organizace 787 01 Šumperk ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Č. j. KRPE-62384-8/ČJ-2013-1700VZ V Pardubicích dne 1. srpna 2013 Počet stran: 14 Přílohy: 5/33 Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

VÝZVA. Oprava stropu nad hlavním sálem a oprava. NifocInl"'tttoW _v. K PODÁNí NABíDKY. Státní zámek Vizovice

VÝZVA. Oprava stropu nad hlavním sálem a oprava. NifocInl'tttoW _v. K PODÁNí NABíDKY. Státní zámek Vizovice VÝZVA K PODÁNí NABíDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Státní zámek Vizovice Oprava stropu nad hlavním sálem a oprava komínů, krovu a střešní krytiny na SZ ve Vizovicích Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výzva o zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle směrnice MŽP 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Název zadavatele:

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka)

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) O B S A H: 1. Informace

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD pokyny pro zpracování nabídky Zadavatel: Město Kosmonosy Adresa: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy Zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou IČO: 00508870 Kód NUTS: CZ0207 Kód

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Č. j. Vyřizuje / linka Datum 60/03/2016 Sp. zn. SZ 10/2016. Mgr. Bušková/257215181

Č. j. Vyřizuje / linka Datum 60/03/2016 Sp. zn. SZ 10/2016. Mgr. Bušková/257215181 Č. j. Vyřizuje / linka Datum 60/03/2016 Sp. zn. SZ 10/2016 Mgr. Bušková/257215181 Počet listů 3 22.3.2016 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce podle 12 odst.

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výzva o zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle směrnice MŽP 12/2012 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Název zadavatele:

Více