Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future."

Transkript

1

2

3

4 Dear Colleagues, It is both my privilege and pleasure to welcome you to the Second International Conference on Positive Psychology in the Czech Republic, organized jointly by the Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University and by the Czech Positive Psychology Centre, held from May 22 to May 24, 2013 in Brno. The main objective and purpose of this international meeting with the presence of first-rate scholars from Positive Psychology science, research and practice is, above all, to give an opportunity for enriching and sharing our knowledge and experience. In addition, there is also a scope for inspiration and fruitful views exchange. The conference will also enhance further international and interdisciplinary collaboration. Those involved in the basic and applied research in the field of Positive Psychology as well as those who would like to share their experience with the application of Positive Psychology in practice are most welcome to present their oral or poster presentations. Students and those interested in passive participation are cordially welcome as well. At the international CPPC 2013 conference, you will have a unique opportunity to benefit from attending the invited lectures delivered by international scholars and experts from the field of Positive Psychology, as well as from attending lectures delivered in the conference s various thematic sessions. A poster section, as well as pre-conference workshops, will be a part of the conference program, too. Varied international participation is given by representation of foreign participants coming from 26 countries of the world. The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future. Positive Psychology is a promising approach, emphasizing the importance of positive aspects of human existence, and it has come up with valuable scholarly theories on their causes and contexts, as well as their conditions and consequences. In practice, Positive Psychology offers specific implications for the future by encouraging hopeful thinking, cultivation of character strengths and virtues, suggesting interventions of positive psychotherapy aiming to greater life satisfaction and happiness, developing positive education and, last but not least, dealing with issues on meaningfulness and spirituality. It is hope, that in the time of distress, uncertainty, personal, social, and economic crisis, builds for us a meaningful bridge to a better future. Hope, that shows direction, suggests a way and strengthen our belief in attaining the meaningful goals, can therefore become a vital buffer protecting us against negativity, resignation and despair. It is hope, that can become a key to optimal functioning of an individual and society. Dear Conference participants, let me wish you a pleasant, inspiring and enriching stay in Brno. Alena Slezackova, CPPC 2013 Chair III

5 Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, je mi ctí a potěšením přivítat Vás na 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie v ČR, kterou pořádá Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Centrum pozitivní psychologie v ČR ve dnech 22. až v Brně. Smyslem a účelem tohoto mezinárodního setkání za účasti špičkových odborníků z oblasti vědy, výzkumu a praxe pozitivní psychologie, je především nabídnout příležitost pro vzájemné obohacování a sdílení poznatků a zkušeností, prostor pro inspiraci a výměnu názorů a také pro podporu mezinárodní a mezioborové spolupráce. K aktivní účasti přijali pozvání ti, kteří se věnují základnímu a aplikovanému výzkumu v oblasti pozitivní psychologie, i ti, kteří se rádi podělí o svoje zkušenosti s uplatněním pozitivního přístupu v praxi. Vítáme také studenty a pasivní účastníky konference. Vědecký program mezinárodní konference CPPC 2013 zahrnuje zvané přednášky tuzemských odborníků a významných zahraničních představitelů pozitivní psychologie, běžné přednášky v paralelních tématických sekcích, posterovou sekci i předkonferenční workshopy. Pestrá mezinárodní účast je dána zastoupením zahraničních účastníků z 26 zemí světa. Podtitul konference CPPC 2013 zní "Dávat naději dávat budoucnost". Pozitivní psychologie je nadějným přístupem, který vyzdvihuje význam pozitivních aspektů lidské existence a přináší cenné vědecké poznatky o jejich příčinách a souvislostech, podmínkách i důsledcích. V praxi pak nabízí konkrétní přesah do budoucnosti v podpoře nadějného myšlení, v kultivaci silných stránek charakteru, v intervencích pozitivní psychoterapie směřujících k větší životní spokojenosti a štěstí, v rozvoji pozitivní edukace a v neposlední řadě v otázkách smysluplnosti a spirituality. Je to právě naděje, která v časech nepřízně, nejistoty, osobních, společenských a ekonomických krizí nabízí smysluplné přemostění k lepší budoucnosti. Naděje, která ukazuje směr, naznačuje cestu a posiluje víru v dosažení smysluplných cílů, se tak může stát důležitým obranným faktorem proti negativitě, rezignaci a beznaději a užitečným klíčem k optimálnímu prospívání jednotlivce i společnosti. Vážení účastníci CPPC 2013, přeji Vám příjemný, inspirativní a obohacující pobyt v Brně. Alena Slezáčková za Vědecký výbor CPPC 2013 IV

6 Contents / Obsah Invited Speakers / Zvaní přednášející...3 Session 1A / Sekce 1A Positive Psychology at Work and Organizations Pozitivní psychologie v práci a organizaci...13 Session 1B / Sekce 1B Positive Relationships Pozitivní vztahy...17 Session 2A / Sekce 2A Assessment of Well-Being and Positive Functioning Měření osobní pohody a pozitivního fungování...21 Session 2B / Sekce 2B Positive Interventions and Fostering Strengths Pozitivní intervence a podpora silných stránek...25 Session 2C / Sekce 2C Character and spirituality Charakter a spiritualita...28 Session 3A / Sekce 3A Positive Education Pozitivní vzdělávání...34 Session 3B / Sekce 3B Happiness, Well-Being & Emotional Intelligence Štěstí, pohoda a emoční inteligence...39 Session 3C / Sekce 3C Life Challenges and Growth Životní výzvy a seberozvoj...43 Session 4A / Sekce 4A Positive Approach in Schools Pozitivní přístup ve výchově a vzdělávání...51 Session 4B / Sekce 4B Quality of Life and Flourishing Kvalita života a optimální prospívání...57 Poster Session I. / Posterová sekce I...64 Poster Session II. / Posterová sekce II...78 Author Index

7 INVITED SPEAKERS / ZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ The Role of Passion in Positive Psychology Robert Vallerand Laboratoire de Recherche sur le Comportement Social Département de Psychologie Université du Québec à Montréal Canada In positive psychology, much is said about the role of positive emotions, flow, and well-being in leading a happy life. However, much less is said regarding how to experience these positive psychological outcomes. In this talk, I show that having a passion for a meaningful activity represents one way to experience these adaptive outcomes. Passion is defined as a strong inclination or desire for a self-defining activity that we love, value, and spend a considerable amount of time in (Vallerand, 2010; Vallerand et al., 2003). Two types of passion are proposed: a harmonious and an obsessive passion. Obsessive passion is involved when people feel that they can t help themselves and have to surrender to their desire to engage in the passionate activity. It is as if the activity controlled the person. On the other hand, harmonious passion refers to a strong inclination for the activity that nevertheless remains under the person s control. The person can choose when to and when not to engage in the activity, thus preventing conflict from arising between the passionate activity and other life activities. In this talk, I review research that shows that Harmonious Passion positively contributes to emotional, psychological, physical and relational well-being, as well as optimal performance. Although Obsessive Passion may at times positively contribute to some of these elements, its overall effects are less positive and at times, even negative. Implications for the role of passion in positive psychology are proposed. Key words: passion, well-being, optimal performance Positive Psychology and the Challenge of Diversity Antonella Delle Fave University of Milano Italy The investigation of well-being is a complex task, due to the variety of perspectives adopted by researchers, professionals, and lay people in the definition and interpretation of this term. Nevertheless well-being is a universal concern, shared by individuals and communities living in different historical and cultural contexts, as well as under different circumstances. This diversification requires greater attention to the contexts in which well-being studies are conducted, and to the cultural nuances that characterize conceptualizations and strategies to achieve well-being in each community. The issue of diversity has been only marginally addressed in the first decade of positive psychology 3

8 development. Models and studies are still prominently grounded into a Western, individualistic, and pragmatist outlook. The limitations of this perspective will be exemplified through a brief analysis of well-being conceptualizations and evaluations in the domain of health and across cultures. Key words: well-being, health, cultures Positive Psychology: Evidence-based Self-help for Depression Miriam Akhtar Positive Psychology Consultant, Trainer, Coach & Author Bristol United Kingdom Positive psychology is known as the science of well-being with a mission to increase the tonnage of happiness on the planet but what does it have to offer the leading threat to mental health depression? This talk will explore how positive psychology interventions that is treatment methods or intentional activities aimed at cultivating positive feelings, positive behaviors, or positive cognitions (Sin & Lyubomirsky, 2009) can be used to recover as well as raise well-being. Positive psychology interventions differ from talking therapies by focusing on developing well-being rather than exploring pain and difficulty. This approach of building on positives (the sunny side of life) has also been found to reduce negatives (the shadow side). Sin & Lyubomirsky s 2009 meta-analysis showed that positive interventions are efficacious both in enhancing happiness & well-being and alleviating depression. Low positivity is one of the symptoms of depression. I will describe how positive psychology interventions such as savouring, gratitude, using your strengths and practising optimistic thinking build positivity and resilience, showing how positive psychology can be used as evidence-based self-help for mild-to-moderate cases of depression. Key words: positive psychology interventions, depression, well-being Současný stav psychologického studia štěstí a spokojenosti Present State of the Psychological Studies of Happiness and Subjective Satisfaction Jaro Křivohlavý Emeritní profesor, Univerzita Karlova, Praha Czech Republic Zážitky štěstí a jevů jemu blízkých - stavu psychického blaha, životní spokojenosti - jsou v posledních 20 letech předmětem velice intenzivního empirického studia. Je to možno vidět i v tom, že se v tomto rámci zrodilo několik diagnostických metod - 4

9 PANAS, SWLS, PERMA a relativně nových postupů studia (např. metody Experience Sampling). Mnoho pozornosti je věnováno horizontálnímu pojetí štěstí, tj. jevu blízkému klasickému hedonickému pojetí štěstí. Velké množství studií se přitom zabývá faktory, které tento stav štěstí kladně či negativně ovlivňují jde např. např. o vztahy mezi lidmi, vliv manželství, rodiny, práce, rekreace, věku, množství peněz a osobnosti. Soudobé psychologické studie si však stále více začínají všímat i vertikálního pojetí štěstí, které bere ohled na kvalitu zážitku štěstí, na cíle, snahy a smysluplnost angažovanosti daného člověka viz pojetí autentického štěstí, flourish, flow aj. Vytváří se tak podstatně širší pojetí, bližší klasickému filosofickému pojmu štěstí. Tímto krokem směrem k vertikálnějšímu pojetí štěstí vnáší pozitivní psychologie do našeho pojetí perspektivu naděje. Klíčová slova: štěstí, pohoda, spokojenost se životem, metoda PANAS, SWLS, PERMA, flow, flourish The affective states called happiness, life satistfaction, subjective or psychological well-being etc., are the topic of an enormous number of psychological studies in the last 20 years around the world. The emergence of diagnostic methods like PANAS, SWLS, PERMA, or the Experience Sampling Method are examples of this activity. Enormous amount of attention is directed to the horizontal conception of happinesss the sensory or hedonic variety of satisfaction. The positive and negative influence of interpersonal relations, marital or family status, age, work, free time activities, the amount of money available, and personality, are systematically studied. Contemporary psychological studies pay in the last decades more attention to the vertical concept of happiness, which relates to the aims, targets and meaningfulness of the activities and quality of the happiness experience see e.g. the concept of authentic happiness, flow, flourish, etc. The classic philosophical concept of happines of the nonhedonic variety is targeted in this way. These studies of the vertical or qualitative concept of happiness offer a promising perspective and bring hope for the future. Key words: happiness, well-being, satisfaction with life, PANAS, SWLS, PERMA, flow, flourish What Is Optimism and Does It Have an Impact on Our Life? Charles Martin-Krumm University of Western Brittany, CREAD Research Labatory, France Optimism is what Christopher Peterson called a Velcro Construct. Everything sticks to it for reasons that are not always obvious (2006, p. 119). But what is exactly optimism? An illusion? Is there only one way to define it? What kind of effect does it have? Which processes is it involved in? Answering these questions will be the main target of this keynote. 5

10 Optimism as a psychological construct will be defined according to two ways: a direct one and an indirect one. In the first conception, we will argue that Carver and Scheier s dispositional optimism theoretical framework explains different kinds of effects on cognitive, affective or behavioural variables. Nevertheless, we will show that optimism is more complex than only a kind of optimism/pessimism continuum. The second conception of optimism, which is linked to the explanatory styles, will be presented. Some direct links will be explained in the fields of school, sports, workplace or health. Some indirect links have been indentified thanks to experimental or longitudinal designs. Some studies in the school context have highlighted how explanatory styles may be involved in processes, which predict rebound faculties after failure, or motivation. These elements are in accordance with the theoretical framework. Does it mean that it is as simple as it looks like? Again, optimism according to the explanatory styles may reflect a more complex psychological construct than only an optimism/pessimism continuum as mentioned for dispositional optimism. Some previous studies have demonstrated that some persons showed high levels in both, optimism and pessimism, what is quite surprising according to these theoretical frameworks. This may explain why everything sticks to optimism. Maybe the reason is a definition which has to be more relevant, and which enables the expression of the human complexity. Experimental designs meant to test the effect of four profiles instead of two, in success and failure feedback conditions, should give more information to explain the effects of the styles on cognitive, affective, physiological, or behavioural variables, and how it may have an impact on our life. Key words: optimism, pessimism, explanatory style, cognitive style Jsme připraveni na pozitivní formulace při psaní psychologického nálezu? Are We Ready for Positive Formulations in Writing of Psychological Report? Marek Preiss Psychiatrické centrum Praha, Czech Republic Autor popisuje způsoby psaní psychologických klinických nálezů na psychiatrických odděleních. Zvažuje míru a význam negativních a pozitivních informací v těchto nálezech. Navrhuje, jak formulovat závěry psychologického vyšetření pozitivněji a více ve prospěch seberozvoje pacienta. Klíčová slova: negativní a pozitivní formulace, psychologické vyšetření, psychiatrie The author describes variants of formulations of psychological and clinical reports at psychiatric wards. He considers the amount and meaning of negative and positive formulations in these reports. He presents suggestions how to reformulate results of psychological assessment more positively and more appropriately for self-development of the patients. Key words: negative and positive formulation, psychological report, psychiatry 6

11 Spiritualita jako klíč k výchově Spirituality as a Key to Education Pavel Říčan Emeritní badatel Psychologického ústavu AVČR a učitel Univerzity Karlovy v Praze Czech Republic Spiritualita se v psychologii chápe jako vysoká svébytná hodnota a její studium je proto legitimní součástí pozitivní psychologie. Psychologicky definovaný pojem spirituality má svůj původ v protestu amerických hippies šedesátých let, kteří vyjadřovali zklamání církevním náboženstvím své doby. Tento protest byl jedním z projevů hluboké proměny celé společensko-kulturní atmosféry Západu. Charakteristické heslo (špatně přeložitelné) znělo: I AM NOT RELIGIOUS BUT I AM SPIRITUAL. Došlo k polarizaci pojmové dvojice spiritualita versus náboženství. Náboženství se začalo chápat jako něco zastaralého, rigidního, svazujícího, jako nauka, instituce, morálka v kontrastu se spiritualitou, která se jeví jako něco nového, spontánního, svobodného, individuální prožitek, kosmické vhledy, blažená extáze. Pargamentovo racionální řešení ponechat pojmu náboženství původní obsah, a spiritualitu chápat jako prožitkové jádro náboženství narazilo na ideologicky motivovaný odpor. Elkinsova formulace humanistické spirituality vyjadřuje ideální tradici Západu. Jak upozorňuje Halík, jiní autoři akcentují orientální inspiraci a v chápání spirituality ožívá také idealizovaný paganismus. V současné multikulturní Evropě se snaží poskytovat spiritualitu mnoho náboženských i nenáboženských pospolitostí. Jednou ze základních praktických otázek je, jak tuto hodnotu zprostředkovávat dětem od malička, zvláště v rodinné výchově. Jednou ze základních složek spirituální výchovy je etická/morální výchova zacílená k tomu, aby se ideál dobra, krásně vyjádřený např. skautským slibem, stal radostně prožívaným ústředním motivem mladého člověka. Druhou složkou spirituální výchovy je kulturní výchova, jejímž cílem je, aby se dětský smysl pro hudbu prohloubil a zjemnil až ve schopnost cítit, že se skrze ni zjevuje něco posvátného, že koncertní síň může být svého druhu chrámem, podobně jako výstavní síň nebo divadlo kultivující smysl pro katarzi. Také filosofická výchova začíná od raného dětství, když děti učíme mít radost z náhledu, že věci mohou být zcela jiné, než se jeví na první pohled, nebo když je vedeme k respektu vůči tajemství. Klíčová slova: spiritualita, náboženství, výchova, etika. In psychology, spirituality is understood as a precious, distinctive value and its study may be considered a legitimate part of positive psychology. Psychologically defined concept of spirituality has its origin in the protest of the American hippies of the Golden Sixties, who expressed their disappointment by the church religion of their time. This protest was one of the manifestations of a deep transformation of the whole socio-cultural atmosphere of the West. A characteristic motto was: I AM NOT RELIGIOUS BUT I AM SPIRITUAL. A polarization occurred between the concepts of spirituality and religion. Religion became understood as something out of date, rigid, binding, as teaching, institution and morality in contrast to spirituality, which appears as something new, spontaneous, free, as individual experience, cosmic insights, blissful ecstasy. Pargament proposed a rational solution to leave to the concept of spirituality its original content, 7

12 and to conceive spirituality as the experiential core of religion. He met, however, with an ideologically motivated opposition. David Elkins s formulation of the humanistic spirituality expresses the mainstream tradition of the values of the West. As Halík points out, other authors accentuate Oriental inspiration, and also a revival of idealized paganism may be observed. In the contemporary multicultural Europe, many religious as well as non-religious groups try to offer spirituality. One of the key practical issues is how to convey this supreme value to children from the earliest age on, especially by means of the family spiritual education. One of the basic components of spiritual education is the ethical/moral education with the aim that the ideal of the Good, well expressed for example in the Scout promise may become a central motive of the young girl/boy, experienced with pleasure. Another component, or carrier, of spiritual education is cultural education. Its goal is that children s sense of music gradually deepens and grows more and more delicate, up to the ability to feel that something sacred is being revealed; to feel that the concert hall may become a cathedral, similarly as the art exhibition hall or the theater cultivating the sense of catharsis. Also, philosophical education begins from early childhood, when we teach children to take pleasure in the insight that things may be quite different than they seem at the first glance, when we lead them to respect the mystery, etc. Key words: spirituality, religion, education, ethics. Zürich Studies in Positive Psychology Willibald Ruch Department of Psychology, University of Zürich Switzerland Positive Psychology emerged as a name for a research field within psychology 15 years ago but is based on older traditions and research programs within psychology. The talk will give an overview of research conducted in W. Ruch's laboratory which is related to positive emotions, the assessment of character strengths and verification of the model, selected strengths (like humor and appreciation of excellence and beauty), positive interventions and character training, and application of positive psychology in schools and the workplace. Key words: positive emotions, character strengths, application of positive psychology 8

13 Pozitivní aspekty stáří humor u seniorů Positive Aspects of Old Age: Humor in Elderly People Jiří Mareš Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Czech Republic Životní etapa označovaná jako stáří, je tradičně chápána jako období, kdy se většina důležitých funkcí člověka zhoršuje. Pozitivní psychologie obrátila pozornost odborné i laické veřejnosti k těm stránkám osobnosti, které se ve stáří mohou zlepšovat, činit život bohatším. Připomeňme např. vděčnost, rozvážnost, moudrost, realistické sebepojetí, životní spokojenost, spirituálnost, hledání smyslu života, předávání kulturního dědictví. Specifickou pozitivní stránkou osobnosti některých seniorů je humor. Empirické výzkumy toho, jak funguje humor u starých lidí, jsou zatím vzácné. Přehledový referát shrne dosavadní poznatky o vlivu humoru na kvalitu života, o jeho různých funkcích, determinantách, o diagnostických nástrojích a cílených intervencích, které se se snaží humor u seniorů rozvíjet. Speciální část referátu přiblíží užití humoru ve zdravotnické péči o seniory a vliv humoru na jejich léčení. Klíčová slova: humor, senioři, kvality života, diagnostika, intervence, zdravotní péče Old age in human beings is traditionally viewed as the stage of life when most important functions are on decline. Positive psychology, however, has turned both scientific and public attention to those aspects of personality which could actually improve with old age and make life a more fulfilling experience. Some of these include gratitude, prudence, wisdom, realistic self-concept, satisfaction with life, spirituality, search for meaning in life, and passing on cultural heritage. One distinctive positive trait found in many old people is humor. At the moment, empirical studies devoted to the question of how humor works in old people are scarce. The contribution summarizes existing knowledge regarding the impact of humor on quality of life, functions and determinants of humor, as well as assessment issues and intervention options focusing on the enhancement of humor in elderly people. One part of the paper is devoted especially to the employment of humor in senior health care and the effects of humor on the curing process. Key words: humor, old people, quality of life, assessment, intervention, health care 9

14 The Happy Classrooms Program: Positive Psychology Enters the Classrooms Ricardo Arguís Rey Silvia Hernández Paniello SATI Team. Zaragoza Spain The Happy Classrooms Program is a recent pioneering project launched in Spain, aimed at promoting the application of Positive Psychology in the field of Education (Positive Education). It is designed for students of Preschool, Primary and Secondary Schools (children and youth aged 3 to 18 years old). The two axes of the program are mindfulness and the education of character strengths (Peterson & Seligman, 2004). The goal of the program is twofold: to enhance the personal and social development of students, and to promote happiness in students, teachers and families alike. This program is situated within the framework of the Key Competences underlying the current European educational systems. Specifically, it allows teachers to work on the three most transversal Competences: autonomy and personal initiative, social and civic competence, and competence of learning to learn. It can be developed in all areas of the school curriculum, as well as in tutorial action and values education. This project is the result of five years of work by a team of counsellors and teachers linked to the Teachers' Centre Juan de Lanuza in Zaragoza (Spain). The authors - SATI Team - have grounded the program on the most recent contributions of Positive Psychology, and offer general proposals as well as more than 300 hands-on activities for students. The program was first published on the Internet in October 2010, and the second edition has been released in November Nowadays, it has achieved widespread and international recognition by the scientific community and education professionals. It has been presented at many forums and events, such as the Second World Congress on Positive Psychology (Philadelphia, USA, July 2011), and the First National Congress on Positive Psychology (El Escorial, Madrid, March 2012). It has been included as a reference manual in university training programs, master s degrees and doctorates, by various Spanish and foreign universities. In addition, there are currently several ongoing investigations to validate experimentally the effectiveness of this program, whose results we hope to know soon. And last but definitely not least, there is a growing number of schools around the world which are applying this program with students aged 3 to 18. For now, the program is only available in Spanish, but in next few months an English translation will come out. Its distribution is gratuitous and completely free. The authors allow its diffusion and reproduction, but always with non-commercial purposes and quoting the original source. It can be downloaded from the following website: Key words: Happy Classrooms, positive education, positive psychology in schools 10

15 Témata pozitivní psychologie ve výuce budoucích lékařů Issues of Positive Psychology in Education of Future Physicians Květoslav Šipr Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Czech Republic Pozitivní psychologie by snad mohla být chápána jako metoda práce, než považována za samostatný obor. V pozitivní psychologii se pozornost soustředí především na kladné aspekty života: radost, naději, podporu dobře fungujících interpersonálních vztahů, pohodu a štěstí (Slezáčková, 2012). Na začátku třetího tisíciletí definoval Martin Seligman pozitivní psychologii jako vědu, která se zabývá pozitivními emocemi, příjemnými životními zážitky, opravdovým štěstím, pozitivními a silnými charakterovými rysy a dobře fungujícími společenskými vztahy (Seligman, 2002, 2004). Někteří vědci ovšem již dlouho předtím zdůrazňovali potřebu optimismu a kladného přístupu k životu, u nás například psychologové Zdeněk Matějček a Libor Míček. Je třeba připustit, že v lékařství došlo k obdobnému procesu dokonce dříve než v psychologii, pozitivní pohled na zdraví se zdůrazňuje již od poloviny minulého století. Vymezit pojem zdraví je přirozeně obtížnější než určit rysy jednotlivých nemocí. Poprvé byla obecně platná definice zdraví přijata jako součást konstituce Světové zdravotnické organizace 22. června 1946 v New Yorku na závěr mezinárodní konference o zdraví: Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nikoli jen nepřítomnost nemoci nebo vady. Tato definice nebyla nikdy změněna a je dosud obecně uznávána, i když je třeba přiznat, že jde o vymezení spíše deklarativního charakteru a že nezahrnuje vysvětlení pojmu pohoda. Po několik desetiletí je v naprosté většině klinických oborů podpora zdraví chápána jako nejdůležitější úkol. Pozitivní pohled na zdraví je samozřejmě také součástí výchovy budoucích lékařů, i když je v různých oborech chápán rozdílně. Obecně se dnes uznává, že nejdůležitějším úkolem lékaře není léčit nemoci, ale podporovat zdraví. V preventivním lékařství, ve veřejném zdravotnictví a v pracovním lékařství se ochrana zdraví považuje za hlavní cíl výchovy. Medicína a psychologie mají mnoho společných zájmů. Nepřekvapuje, že psychologie je jedním z předmětů vyučovaných na lékařských fakultách a že se na druhé straně určitá znalost zdravovědy vyžaduje od studentů psychologie. Studenti medicíny si dnes stěžují na nedostatečnou přípravu pro kontakt s nemocnými (Procjuk, Košťálová, Kovář, 2008) a zkušení lékaři poukazují na žalostně nízký počet klinických psychologů (Mihál, 2004). Slovo pohoda (well-being) je klíčovým pojmem v medicíně i v psychologii, a zejména v pozitivní psychologii. Dalo by se tedy očekávat, že se budeme setkávat s mnoha publikacemi věnovanými problémům, které jsou společné pozitivní psychologii a medicíně. Tento předpoklad se bohužel nepodařilo potvrdit. Klíčová slova: pozitivní psychologie, lékařství, zdraví, pohoda Positive psychology should be considered rather a method of work than a selfcontained discipline. Positive psychology focuses attention on the positive aspects of life: joy, hope, support of well-functioning interpersonal relations, well-being and happiness (Slezáčková, 2012). At the beginning of the third millennium, Martin Seligman defined 11

16 positive psychology as a science concerned with positive emotions, pleasant life experience, authentic happiness, good and strong character traits and well-functioning communities (Seligman, 2002, 2004). Of course, there were scholars who emphasised optimism and life appreciation long time before him, including Czech psychologists Zdeněk Matějček and Libor Míček. It may be admitted that a similar process as in psychology occured in medicine, at an even earlier time. A positive view of health has been promoted since the middle of the last century. It is rather easy to characterise the features of particular diseases, but it is difficult to define health. A comprehensive definition of health was given for the first time in the WHO Constitution accepted at the end of the International Health Conference in New York, 22 June 1946: Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. This definition has never been changed and it has been acknowledged up to the present time even if it is too declarative and does not cover an explanation of the term well-being. A majority of clinical branches has been accepting health support as their most important task for several decades already. Health, when understood positively, is naturally a part of the education of future physicians although different courses address it at different levels. Today, it is generally acknowledged that the main task of the physician is to support health, not to cure diseases. Health protection is considered to be the main educational aim at least in some subjects, such as preventive medicine, community medicine and occupational medicine. Medicine and psychology have many joint interests. No wonder that psychology is one of the subjects taught at faculties of medicine and that knowledge of some health science topics is required from students of psychology. Students of medicine today often complain about insufficient training in interaction with patients (Procjuk, Košťálová, Kovář, 2008) and experienced physicians alert to the pitifully low number of clinical psychologists (Mihál, 2004). The word well-being is a central term not only in medicine but also in psychology, especially in positive psychology. The emergence of a high number of publications devoted to the problems connecting positive psychology with medicine could have been expected. Unfortunately, such an assumption was not confirmed. Key words: positive psychology, well-being, medicine, health 12

17 SESSION 1A / SEKCE 1A POSITIVE PSYCHOLOGY AT WORK AND ORGANIZATIONS POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE V PRÁCI A ORGANIZACI The Positive Is the Best Friend of the Negative Günter Lueger Solution Management Center Vienna Austria The Better is the Enemy of the Good is a very well known saying of the philosopher Voltaire. Consequently the good is the enemy of the worse and so on, a very pessimistic/combative view in the (management) world. In this presentation it will be shown that this very often used quote of Voltaire is in no way helpful for developing resources. The relationship between Positive and Negative can be seen in a completely different and positive way. Both (Positive and Negative) are best friends and - even more - can only exist together as better and worse (concept of Dualisms). It is a co-evolution and both sides need mutual appreciation and tolerance. Examples and practical implications of re-constructing and using the relationship of Positive and Negative in a constructive way will be demonstrated in the field of management (performance management, motivation of employees) as well as schools/universities (feedback, evaluation of students). Key words: positive management, organisations, optimism at work, hope in difficult situations Resilience, Self-Efficiacy and Wisdom Correlates in Latvian Bussiness Leaders Sample Guna Svence Vineta Grivza Riga teacher Training and Education Management Academy Latvia The aim of this study is to investigate relationship between positive psychology resources resilience, general self-efficacy and wisom dimensions cognitive, reflective and affective at different levels in business leaders, and to investigate the difference between two groups of leaders those with high general self-efficacy and those with low general self-efficacy. The study was carried out based on theories of psychological resources. Today s business environment of rapid changes challenges not only leaders knowledge, skills and abilities, but also self-conceptualizations of their leadership capabilities and psychological resources. Resources not only buffer against the potentially harmful stress effects of the demands of working life, but may promote development and 13

18 optimal performance, which is necessary for leaders to be able to meet increasing demands of their role. 83 respondents (57 women, 26 men) participated in the study different levels of business leaders from various industries: banking, finance, accounting, information technology, telecommunications, etc. Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS, Ardelt, 2003), The Brief Resilience Scale (Smith, 2008) and The General Self- Efficacy Scale (Schwarzer & Jerusalem, 1995) were used in the study. Spearman s correlation analysis and univariate analysis of variance with Scheffe post-hoc test was used to test relationships, while differences were tested using Mann-Whitney test. Key words: resilience, self-efficacy, wisdom, leaders Positive Organizations: Measuring and Enhancing the Positive Interaction Styles of Day Program Staff Working with Adults with Intellectual and Developmental Disabilities Lori Ann Dotson Leah Vanono Director of IABA-North Institute for Applied Behavior Analysis California, USA Positive interactions in social relationships between staff and individuals with Intellectual and Developmental Disabilities (IDD) is an emerging area of research. An operationalized definition of Positive Interaction is required in order to support monitoring and implementation of Positive Behavior Support in services. To this end, a pilot study was conducted on the measurement and evaluation of a positive interactions observational tool and interactive intervention workshop, at a day program service in California with three staff and fourteen clients participating in a multiple baseline withinparticipants experimental design study. Preliminary results indicated good reliability of the Positive Interactions Checklist and social validity of the Positive Interactions Intervention Workshop. Recommendations include systematic staff monitoring and development of a minimum standards framework around social interaction between frontline staff and individuals with intellectual disabilities and behavior that challenges services. Key words: positive organizations, adults with intellectual and developmental disabilities and complex needs, quality of life 14

19 How Democratic Workplace Affects Employees? Psychological Analysis of the Mechanisms Investigated in the Largest Democratic Workplace in the World Mondragón Corporate Cooperative in Basque Country Aleksandra Blawat Jagiellonian University Poland The aim of the presentation is to share the experience of applied positive organizational psychology gained while conducting the qualitative research on the implicit theories of work among members of Mondragón Corporate Cooperative (MCC) in Basque Country in Spain. MCC is the biggest world cooperative, and a star example to be followed by other organizations trying to introduce democratic practices to their workplace. In Mondragón Group around 130 companies are owned by almost employees members of the cooperative. They have a real influence on crucial organizational decisions which are made by the Governing Board, an organ chosen by all members, due to the golden rule one member, one vote. Employees have access to all information, including the salaries, which are distributed in a way that implies the maximum proportion between the highest wage and the lowest wage as 6:1. Organizational hierarchy is very flat and the benefits the organization is gaining are divided by all members of the cooperative. All those organizational characteristics of the workplace stemming form cooperative model of the organization have an enormous effect on employees attitudes, motivation, behavior and understanding of their work. Conducting research in such a workplace was fruitful in observations of many positive psychological mechanisms developed in such work environment. In the presentation I will try to address the following issues: how the ownership of the company and financial participation may affect employees, what work means for members of such a democratic workplace, what possible positive and negative psychological repercussion may result from shared reasonability followed by participation in decision making. The above topic will be approached from the perspective of positive organizational scholarship the strongest trend in organizational studies, anchored in the idea of positive psychology. Key words: employee participation, cooperative, organizational psychology 15

20 Job, Career or Calling? Relationship Between Work Orientations, Basic Psychological Needs and Well-Being of Elementary School Teachers Majda Rijavec Lana Jurčec Dubravka Miljković Faculty of Teacher Education, Zagreb Croatia There is evidence that most people see their work as either a job (focus on financial rewards and necessity rather than pleasure or fulfillment), a career (focus on advancement), or a calling (focus on enjoyment of fulfilling, socially useful work). The aim of the study was to assess the relationship between work orientations, basic psychological needs and well-being of elementary school teachers. Three questionnaires were administered to 150 elementary school teachers: modified University of Pennsylvania Work Life Questionnaire (Wrzesniewski et al.,1997, measuring job, career or calling orientation towards work), modified Basic Psychological Needs Scale (Ilardi i sur, 1993) and Life Satisfaction Scale (Diener et al., 1985). Work satisfaction was measured by one item. Basic psychological needs scale was divided into two subscales: fulfilment and unfulfilment of needs. The teachers scored highest on calling orientation, followed by career and job orientation. It was hypothesized that calling as work orientation would be positively related to life and work satisfaction, and that this relationship would be mediated by fulfilment of basic psychological needs. On the other hand, job and career orientation would be negatively related to work and life satisfaction and that this relationship would be mediated by unfulfilment of basic psychological needs. Career orientation was related neither to satisfaction of basic psychological needs nor to life or work satisfaction and was excluded from further analysis. To test the relationship between the job and calling orientation, basic psychological needs and life and work satisfaction, path analysis was performed. The hypothesized model seemed to fit the data reasonably well. There was positive relationship between calling orientation and work and life satisfaction that was fully mediated by fulfilment of psychological needs for life satisfaction, and partially for work satisfaction. Negative relationship between job orientation and life and work satisfaction was fully mediated by unfulfilment of basic psychological needs. Key words: work orientations, basic psychological needs, life satisfaction work satisfaction. 16

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PEARSON EduTour 2016. English in Focus

PEARSON EduTour 2016. English in Focus PEARSON EduTour 2016 English in Focus 16 March 2016 Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703 - CZ-700 30 Ostrava 8:30-9:30 REGISTRATION, WELCOME REFRESHMENTS ELEMENTARY SCHOOL UPPER SECONDARY

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK. cz

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK.  cz SCHEME OF WORK Subject: Mathematics Year: first grade, 1.X School year:../ List of topisc # Topics Time period Introduction, repetition September 1. Number sets October 2. Rigtht-angled triangle October,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D. 10%

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D. 10% Název studijního Career Service Typ PZ, povinně volitelné doporučený ročník / semestr Rozsah studijního 13 hod. kreditů 2 10% Career Service represents an optional part of the employability-module, which

Více

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky:

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky: NA STÁŽ S AIESEC PRACOVNÍ STÁŽE Profesní stáže v zahraničních firmách či školách Plat, zahraniční pracovní zkušenost Praxe v oboru, převedení teorie do praxe, vylepšení si CV Od čtyř měsíců do 1,5 roku

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci BIOMEDICÍNSKÁ STATISTIKA VE VÝUCE STUDENTŮ ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ NA LF UP V OLOMOUCI BIOMEDICAL STATISTICS IN DENTISTRY TRAINING AT THE FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY, PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC Kateřina

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ V PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ V PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ MASARYKOVA UNIVERSITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ V PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ Disertační práce v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Vedoucí disertační

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více