NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6"

Transkript

1 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MATEMATIKY... 3 DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE... 3 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z CHEMIE... 3 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z FYZIKY... 3 SEMINÁŘ ZE ZSV... 4 SEMINÁŘ Z DĚJEPISU... 4 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA... 4 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE... 4 KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE... 5 KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE... 5 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - JEDNOLETÝCH... 6 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 JAZYKOVÉ PRAKTIKUM... 6 SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU... 6 ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA... 6 UMĚNÍ A KULTURA... 7 SEMINÁŘ Z BIOLOGIE... 7 SEMINÁŘ Z MATEMATIKY... 7 ZÁKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE... 7 SEMINÁŘ Z CHEMIE... 8 SEMINÁŘ Z FYZIKY... 8 SEMINÁŘ Z EKONOMIKY A PRÁVNÍ NAUKY... 8 JEDNOLETÝ SEMINÁŘ Z DĚJEPISU... 8 GRAFIKA A DESIGN NA POČÍTAČI... 9 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE... 9 PRAKTIKUM Z ANGLICKÉHO JAZYKA... 9 KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE... 9

2 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY OBSAH UČIVA: 1. Literatura a umění v životě člověka struktura literárního díla, literární druhy a žánry, literární interpretace, próza a poezie, 2. Zdroje evropské kultury a literatury počátky literatury, antická literatura, bible, 3. Vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury vývoj literárních druhů a žánrů s důrazem na moderní literaturu, vývoj eposu, vývoj románu, typologie románu, osobnosti, 4. Vývoj české a světové kinematografie analýza ukázek, srovnání literárního a filmového zpracování, návštěva filmového představení, SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU Opakování a doplnění učiva ze zeměpisu a příprava na maturitu a studium geografie na VŠ. Součástí semináře je také vypracování seminární práce. KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE Předmět je zaměřen na komunikaci v ruském jazyce ústně i písemně, rozšiřování slovní zásoby a studium ruských reálií. Je určen těm, kteří na škole už ruštinu dva roky studují. DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ Rozšíření znalostí a praktických dovedností v oblasti dějin umění a kultury, práce s odbornou literaturou, příprava praktické práce (součást MZ), prezentace, rozvíjení studijních dovedností daného oboru. Základní učivo: Dějiny umění a kultury od pravěku po konec 20. století. Příprava k MZ, ke studiu na VŠ. SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE Seminář je určen především studentům, kteří se chtějí věnovat studiu biologie na VŠ. Bude zaměřen na rozšíření a doplnění učiva probraného v hodinách biologie, na přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ.

3 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MATEMATIKY - procvičování a prohloubení učiva se zaměřením na přijímací zkoušky na VŠ: algebraické výrazy matematická logika číselné obory, operace v číselných oborech rovnice, soustavy rovnic, nerovnice, soustavy nerovnic funkce a jejich vlastnosti exponenciální a logaritmické rovnice goniometrie planimetrie, stereometrie komplexní čísla analytická geometrie posloupnosti DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Zabývá se zobrazováním prostorových útvarů do roviny, které se užívá při konstrukcích a stavbách technické praxe. Obsahem semináře bude řešení základních úloh a zobrazování těles v kótovaném promítání, Mongeově promítání, pravoúhlé axonometrii a základy středového promítání. SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z CHEMIE 3. ročník opakování a prohlubování poznatků z obecné, anorganické a organické chemie teoreticky a prakticky (minimálně polovina hodin bude formou laboratorních cvičení) separační metoda, reakce a vlastnosti prvků, příprava a vlastnosti uhlovodíků a jejich derivátů. 4. ročník opakování a prohlubování znalostí při chemických výpočtech (látkové množství, roztoky, ph, názvosloví, termochemie, analytická chemie, elektrochemie, jaderná chemie...), opakování a prohloubení učiva o organických sloučeninách. SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z FYZIKY - prohloubení a doplnění učiva fyziky - experimentální práce - řešení úloh korespondenčních seminářů a fyzikálních olympiád - exkurze a fyzikální soustředění - příprava na přijímací zkoušky na VŠ

4 SEMINÁŘ ZE ZSV 3. ročník: - doplnění a rozšíření poznatků z 1. a 2. ročníku v oblasti psychologie, sociologie, politologie, náboženství, etiky... - rozbor děl současných společenskovědních myslitelů (E. Fromm, U. Eco...) - praktická cvičení, diskuse, meditace - vývojová psychologie - sociální psychologie ( asertivita, konformita, vůdcovství) - základní duševní poruchy, poruchy paměti, myšlení, fobie - vliv stresu, agrese - světová náboženství, náboženské sekty 4. ročník: - ekonomika: tržní ekonomika, peníze, banky, cenné papíry, státní rozpočet, výkonnost ekonomiky ČR a EU - právní nauka: počátky státovědy, formy státních zřízení, základní právní pojmosloví, ústavní právo, trestní právo, občanské právo,... SEMINÁŘ Z DĚJEPISU - bude kladen zřetel na učiva k novodobým a soudobým dějinám s přihlédnutím k českým národním dějinám - samostatná práce s odbornou historickou literaturou - naučit žáky, jak vypracovat seminární práci - průběžně informovat o nových poznatcích z oboru historie - naučit žáky diskusi na určité téma - zapojení studentů do odborných soutěží (SOŠ, olympiáda apod.) - testy na prověření vědomostí (scio, přijímací zkoušky na VŠ aj.) INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA - základy algoritmizace, strukturogramy - základy jazyka Pascal - hlubší vniknutí do základů hardwaru, softwaru a podpory počítačových systémů KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Určeno pro pokročilé a zájemce o hlubší studium anglického jazyka. Rozvoj slovní zásoby a komunikace na všeobecná témata.

5 KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE Cílem předmětu je příprava žáků v komunikační oblasti vztahující se k maturitním tématům se zaměřením na každodenní situace. KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE Určeno pro studenty, kteří chtějí maturovat z francouzského jazyka. Předmět bude zaměřen na procvičování francouzského jazyka k maturitě na základní úrovni. V rámci tohoto předmětu si studenti vyzkouší všechny typy úloh státní maturity, jak písemné tak ústní části, a zároveň tento předmět povede k přípravě školní profilové maturity.

6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - JEDNOLETÝCH SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY 1. Literární věda a její disciplíny literární teorie, literární historie, literární kritika, práce s textem, 2. Metody interpretace textu interpretační postupy a konvence, analýza textu, vlastní interpretace textu, čtenářské kompetence, 3. Současná světová a česká literatura tematický a výrazový přínos velkých osobností, analýza literárního textu, interpretace textu, 4. Regionální literatura osobnosti našeho regionu, interpretace literárního textu a jeho analýza, 5. Drama a divadlo české a světové vývoj dramatu a divadla od nejstarší doby, absurdní drama, současní dramatici, JAZYKOVÉ PRAKTIKUM 1. Jazykověda a její disciplíny hlavní obory a podobory, přehled vývoje české jazykovědy. 2. Kapitoly z nauky o komunikaci komunikační strategie, funkce komunikátu, textová syntax, výstavba textu, analýza textu, 3. Lexikologie význam a druhy pojmenování, slovní zásoba, slovníky a práce s nimi, 4. Syntax skladební vztahy, větná interpunkce, aktuální větné členění, stylistické rozbory uměleckého textu, 5. Stylistika funkční styly, slohové postupy a útvary, praktický stylistický a gramatický výcvik, SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU Stručné shrnutí učiva zeměpisu gymnázia a doplnění o aktuální informace. Součástí semináře je také vypracování seminární práce. ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA Výuka azbuky, základní fráze, ruské reálie. Seminář je určen pro ty, kteří se chtějí seznámit se základy dalšího slovanského jazyka. Jeho znalost je vítána na některých vysokých školách.

7 UMĚNÍ A KULTURA Opakování tematických celků dějin umění a rozšíření znalostí a dovedností v oblasti dějin umění a kultury, práce s odbornou literaturou, prezentace, rozvíjení studijních dovedností daného oboru. Základní učivo: Dějiny umění a kultury od pravěku po konec 20. století. Příprava k MZ, ke studiu na VŠ. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE Seminář je určen především studentům, kteří se chtějí věnovat studiu biologie na VŠ. Bude zaměřen na rozšíření a doplnění učiva probraného v hodinách biologie, na přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. SEMINÁŘ Z MATEMATIKY - procvičování a prohloubení učiva se zaměřením na přijímací zkoušky na VŠ: algebraické výrazy matematická logika číselné obory, operace v číselných oborech rovnice, soustavy rovnic, nerovnice, soustavy nerovnic funkce a jejich vlastnosti exponenciální a logaritmické rovnice goniometrie planimetrie, stereometrie komplexní čísla analytická geometrie posloupnosti ZÁKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Zabývá se zobrazováním prostorových útvarů do roviny, které se užívá při konstrukcích a stavbách technické praxe. Obsahem semináře bude řešení základních úloh a zobrazování těles v kótovaném promítání, Mongeově promítání, pravoúhlé axonometrii a základy středového promítání.

8 SEMINÁŘ Z CHEMIE - prohloubení znalostí z učiva I. - IV. ročníku chemie - zaměření na vybrané kapitoly - např. chemická termodynamika, struktura, vlastnosti, reakce nejdůležitějších anorganických a organických látek, vztahy mezi strukturou a reakcemi chemických látek - chemické výpočty SEMINÁŘ Z FYZIKY - příprava na přijímací zkoušky na VŠ - řešení komplexních úloh z učiva I. - IV. ročníku fyziky - experimentální práce - fyzikální soustředění SEMINÁŘ Z EKONOMIKY A PRÁVNÍ NAUKY - zaměřeno na doplnění témat z ekonomiky a právní nauky, probíraných ve 3. ročníku v předmětu ZSV - aktuality z ekonomie a práva - opakování vybraných maturitních okruhů - zpracovávání seminárních témat JEDNOLETÝ SEMINÁŘ Z DĚJEPISU Systematizování poznatků čtyřletého učiva povinného předmětu dějepis, tím příprava k maturitě (častá možnost propojení s jazykem českým) Rozšíření učiva o dějiny města a regionu, zdůraznění specifičnosti zdejšího kraje Zpracování seminární práce, její využití v hodinách dějepisu, u maturitní zkoušky, případně u přijímacích zkoušek na VŠ Návštěva okresního archivu, příležitostných výstav a přednášek pořádaných muzeem Beskyd ve F-M Učit studenty diskutovat a vyvozovat vlastní závěry Hledat v současném životě společnosti propojení s historickým vývojem Příprava na přijímací zkoušky na VŠ informace o odborných historických časopisech, literatuře, vyplňování a hodnocení testů apod.

9 GRAFIKA A DESIGN NA POČÍTAČI Volitelný předmět grafika a design se zaměřuje se na většinu aspektů oboru: písmo a typografii, firemní design, logotyp, značku, design tištěných publikací (kniha, časopis), plakát, billboard, obalová grafika a design, grafické návrhy webových stránek případně CD-ROM s přesahem do oblasti videa a animace a digitálního fotografování. Studenti pracují na počítači se základními grafickými programy. Měli by zvládnout realizaci vlastního projektu jak po stránce kreativní, tak po stránce zpracování počítačových dat. Předmět je zaměřen především na praktické činnosti v oblastech základů grafických editorů pro výtvarnou tvorbu, použití písma, interpretace grafického projevu, digitální fotografování, kresba, malba, modelování. Tyto pak doplňují základní teoretické znalosti z oboru, autorské právo či použití barvy, světla, prostoru a kompozice. Obsah předmětu: Úvod do světa počítačové grafiky. Základní rozdělení systémů a platforem. Úvod do hardware pro počítačovou grafiku. Skenery tiskárny, tablety. Formáty souborů, importy a exporty, kompatibilita. Vektorová grafika. Corel Draw. Bitmapová grafika. Digitální fotografie, technika, expozice, kompozice. Tvorba dokumentů PDF z vektorových a bitmapových editorů. Základní normy v typografii. Počítačová písma a jejích využití. Úprava dokumentů pro web. Webdesign. Tvorba webu a blogu. KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Určeno pro pokročilé a zájemce o hlubší studium anglického jazyka. Rozvoj slovní zásoby a komunikace na všeobecná témata. PRAKTIKUM Z ANGLICKÉHO JAZYKA Určeno pro slabší studenty, kteří chtějí maturovat z anglického jazyka na základní úrovni. Předmět bude zaměřen na procvičování anglického jazyka k maturitě na základní úrovni. V rámci tohoto předmětu si studenti vyzkouší všechny typy úloh státní maturity, jak písemné tak ústní části. KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE Cílem předmětu je příprava žáků v komunikační oblasti vztahující se k maturitním tématům se zaměřením na každodenní situace.

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE:

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE: Volitelné předměty pro 5. ročníky Literární seminář Jednoletý seminář pro 5.C, 5.D, vyučující: PhDr. Krulikovská, H. CÍL SEMINÁŘE: Základem semináře je věnovat se do hloubky práci s literárním textem,

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016 Seminář: Praktická cvičení z rétoriky a českého jazyka Vyučující: Mgr. Běla Trepešová Cílová skupina: Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí zvýšit jazykovou kulturu svých mluvených, případně psaných

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Volitelné předměty VP1 a VP2 Oba předměty mají ve třetím ročníku (resp. septimě) dvě hodiny, ve čtvrtém ročníku (oktávě) pak pokračují jako tříhodinové. SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Seminář

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 1. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE - BS... 1 2. SEMINÁŘ Z CHEMIE - CHS... 2 3. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ... 2 4. SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA SAJ 1 POKRAČOVÁNÍ...

Více

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody Volitelná fyzika Fv Charakteristika předmětu V rámci předmětu volitelná fyzika se nejprve snažíme upevnit znalosti studentů z učiva probraného na fyzikálních hodinách a poté uvést znalosti fyziky do nových

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia.

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. KCP Kapitoly z českého pravopisu a tvarosloví Pozornost bude věnována dodržování

Více

Seminář z českého jazyka příprava na MZ

Seminář z českého jazyka příprava na MZ Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování témat zařazených ke státní zkoušce z matematiky.

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Žáci 2. ročníku si volí 2 předměty Žáci 3. ročníku si volí 3 předměty (jiné než semináře, které již navštěvují) Anotace jsou uvedeny v textu dále. Online

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Seminář z anglického jazyka SAJ1... 1 2. Reálie anglicky mluvících zemí -RA... 1 3. Španělský jazyk na pozadí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY VYUČUJÍCÍ: Karla Hebelková - určen pro studenty všech třetích ročníků 7.O, 3.A, 3.B. NÁPLŇ SEMINÁŘE: 1. Rozšíření učiva botaniky, zoologie a biologie člověka - ekologie

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 2.ročníky a sexta Tyto semináře umožňují studentům rozhodnout se pro další orientaci. Každý student si musí zvolit jeden z níže uvedených volitelných

Více