Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět"

Transkript

1 Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky ve vyšší úrovni obtížnosti, pomoci v přípravě na profilovou (školní) část maturitní zkoušky a také na přechod na vysoké školy technického, přírodovědného a ekonomického zaměření. Cílem předmětu je pomoci studentům utřídit poznatky z matematiky, posílit jejich kompetence k řešení matematických a reálných problémů a naučit studenty řešit reálné problémy jejich matematizací. Tematický plán 1. Číselné obory, matematické operace 1.1 Přirozená čísla 1.2 Celá čísla 1.3. Racionální čísla 1.4 Reálná čísla 1.5 Komplexní čísla 2. Algebraické výrazy 2.1 Algebraický výraz, jeho hodnota, nulové body, matematické operace 2.2 Polynomy, matematické operace s polynomy 2.3 Lomené výrazy, úpravy lomených výrazů, definiční obor 2.4 Výrazy s mocninami a odmocninami 3. Rovnice a nerovnice a jejich soustavy 4. Funkce 3.1 Lineární rovnice a jejich soustavy, rovnice s neznámou ve jmenovateli 3.2 Kvadratické rovnice 3.3 Rovnice s neznámou pod odmocninou 3.4 Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice a jejich soustavy 4.1 Základní poznatky o funkcích, relace, zobrazení 4.2 Lineární funkce 4.3 Kvadratické funkce 4.4 Mocninné funkce 4.5 Lineární lomená funkce 4.6 Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice 4.7 Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice 5. Planimetrie 5.1 Planimetrické pojmy a poznatky 5.2 Trojúhelníky 5.3. Mnohoúhelníky 5.4. Kružnice a kruh 5.5 Geometrická zobrazení

2 6. Stereometrie 6.1 Polohové vlastnosti geometrických útvarů v prostoru 6.2 Metrické vlastnosti geometrických útvarů v prostoru 6.3 Tělesa 7. Analytická geometrie 7.1 Souřadnice bodu a vektoru v rovině a v prostoru 7.2 Přímka a rovina 7.3 Kuželosečky 8. Posloupnosti a řady, finanční matematika 8.1 Základní poznatky o posloupnostech 8.2 Aritmetická posloupnost 8.3 Geometrická posloupnost 8.4 Limita posloupnosti 8.5 Nekonečná geometrická řada 8.6 Využití posloupností pro řešení reálných úloh 9. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika 9.1 Kombinatorika, kombinatorické skupiny a jejich počet 9.2 Náhodné jevy a jejich pravděpodobnost, skupiny náhodných jevů 9.3 Statistika, statistický soubor, statistické výstupy Metodická doporučení Vzhledem a zaměření předmětu bude mít největší zastoupení metoda samostatné práce studentů, skupinové práce studentů a testování znalostí. Úspěšné zvládnutí vyžaduje osvojení znalostí z povinného předmětu Matematika, neboť Cvičení z matematiky navazuje na tyto znalosti řešením aplikovaných úloh. Pro motivaci studentů je vhodné zařadit i krátký exkurz do historie matematiky v jednotlivých oblastech, např. řešením zajímavých historických úloh. Nejdůležitějšími diagnostickými metodami v tomto předmětu jsou pozorování a písemné zkoušení. Výstupy (kompetence) 1. Číselné obory, matematické operace - provádět aritmetické operace v číselných oborech - využít teorii dělitelnosti v oboru N - vyjádřit komplexní čísla v algebraickém i goniometrickém tvaru - znázornit obraz daného čísla na číselné ose nebo v Gaussově rovině - chápat pojem absolutní hodnota čísla a pracovat s ním - ovládat početní výkony s mocninami a odmocninami

3 2. Algebraické výrazy - provádět matematické operace s algebraickými výrazy - upravit algebraický výraz do základního tvaru 3. Rovnice a nerovnice a jejich soustavy - řešit rovnice a nerovnice včetně rovnic s parametrem - řešit soustavy rovnic a nerovnic - stanovit definiční obory rovnic a nerovnic - graficky interpretovat řešení rovnic a nerovnic 4. Funkce - určit průběh funkce jednotlivých typů - určit vlastnosti funkcí - načrtnout grafy funkcí - využít vztahůmezi goniometrickými funkcemi - řešit exponenciální a logaritmické rovnice - řešit goniometrické rovnice - užít teorii funkcí při řešení praktických úloh 5. Planimetrie - správně užít základní planimetrické pojmy - s porozuměním užít prostorové a metrické vztahy mezi rovinnými útvary - využít věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků - využít poznatky z planimetrie v konstrukčních úlohách - aplikovat metrické vztahy při řešení úloh - popsat, určit a využít geometrická zobrazení 6. Stereometrie - určit polohové a metrické vlastnosti prostorových útvarů - zobrazit jednoduchá tělesa ve volném rovnoběžném promítání - konstruovat rovinné řezy hranolu a jehlanu - charakterizovat jednotlivá geometrická tělesa, vypočítet jejich objem a povrch 7. Analytická geometrie - základní vztahy mezi body a vektory v rovině a v prostoru - užít jednotlivé typy rovnic přímek a rovin při hledání jejich vzájemné polohy - charakterizovat jednotlivé druhy kuželoseček a znát jejich analytická vyjádření - aplikovat poznatky při řešení praktických úloh

4 8. Posloupnosti a řady, finanční matematika - určit posloupnost vzorcem pro n-tý člen a rekurentě - určit aritmetickou a geometrickou posloupnost a jejich součty - užít aritmetickou a geometrickou posloupnost při řešení úloh - s porozuměním užívat pojmy limita posloupnosti, kovergentní posloupnost - využít znalostí nekonečné geometrické řady při řešení aplikovaných úloh 9. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika - poznat základní kombinatorické skupiny (druhy výběrů) a určit jejich počty - počítat s faktoriály a kombinačními čísly - užít binomickou větu - používat pojmy náhodný jev, jev jistý, nemožný a doplňkový a určit jejich pravděpodobnosti - požívat pojmy statistický soubor, statistická jednotka, statistický znak a jeho četnost - vypočítat základní statistické veličiny nad daným souborem a dokázat je prezentovat a správně interpretovat - aplikovat poznatky při řešení praktických úloh Literatura 1. Povinná : Polák J. a kol.: Přehled středoškolské matematiky, Prometheus Polák J. a kol.: Středoškolská matematika v úlohách I, Prometheus Polák J. a kol.: Středoškolská matematika v úlohách II, Prometheus Sýkora a kol.: Matematika Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky základní obtížnost Sýkora a kol.: Matematika Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky vyšší obtížnost Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy 2. Doporučená Bartsch, H.-J. : Matematické vzorce, SNTL Vypracoval: RNDr. Zbyněk Leitner Schválila předmětová komise matematiky dne 15. listopadu 2011 PhDr. Petr Kroutil ředitel školy

5 Návrh časových a tematických plánů: Časový a tematický plán Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka Předmět: Cvičení z matematiky Třída: O8A, C4A Učitel: Školní rok: Počet hodin: 52 Použité učebnice : Polák J. a kol.: Přehled středoškolské matematiky, Prometheus Polák J. a kol.: Středoškolská matematika v úlohách II, Prométheus Sýkora a kol.: Matematika Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky nižší úroveň Sýkora a kol.: Matematika Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky vyšší úroveň Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy Téma číslo Tematický celek téma Hod Od do Poznámka 1 Číselné obory, matematické operace Přirozená čísla, vlastnosti, matematické operace, vztahy Celá čísla, vlastnosti, matematické operace Racionální čísla, vlastnosti, matematické operace Reálná čísla, vlastnosti, matematické operace Komplexní čísla, jejich tvary, vlastnosti, matematické operace 2 Algebraické výrazy Algebraický výraz, jeho hodnota, nulové body, matema tické operace Polynomy, matematické operace s polynomy Lomené výrazy, úpravy lomených výrazů, definiční obor Výrazy s mocninami a odmocninami 3 Rovnice a nerovnice a jejich soustavy Lineární rovnice a jejich soustavy, rovnice s neznámou ve jmenovateli Kvadratické rovnice Rovnice s neznámou pod odmocninou Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice a jejich soustavy 4 Funkce Základní poznatky o funkcích, relace, zobrazení Lineární funkce, vlastnosti, průběh Kvadratické funkce, vlastnosti, průběh Mocninné funkce, vlastnosti, průběh Lineární lomená funkce, vlastnosti, průběh Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice

6 5 Planimetrie Planimetrické pojmy a poznatky Trojúhelníky, jejich vlastnosti, shodnost a podobnost, konstrukční úlohy Mnohoúhelníky, jejich vlastnosti, shodnost a podobnost, konstrukční úlohy Kružnice, kruh a jejich části Geometrická zobrazení shodná a podobná zobrazení 6 Stereometrie Volné rovnoběžné promítání Polohové vlastnosti geometrických útvarů v prostoru Metrické vlastnosti geometrických útvarů v prostoru Tělesa, klasifikace těles, objemy a povrchy 7 Analytická geometrie Souřadnice bodu a vektoru v rovině a v prostoru matematické operace s vektory Přímka a rovina, jejich analytická vyjádření, vzájemná poloha Kuželosečky, jejich analytická vyjádření, vzájemná poloha přímky a kuželosečky 8 Posloupnosti a řady, finanční matematika Základní poznatky o posloupnostech Aritmetická posloupnost, vlastnosti, vztahy, využití Geometrická posloupnost, vlastnosti, vztahy, využití Limita posloupnosti, konvergentní a divergentní posloupnosti Nekonečná geometrická řada a její využití Využití posloupností pro řešení reálných úloh 9 Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika Kombinatorika, kombinatorické skupiny a jejich počet Náhodné jevy a jejich pravděpodobnost, skupiny náhodných jevů, nezávislé jevy, neslučitelné jevy Statistika, statistický soubor, statistické výstupy V Zastávce, dne. podpis vyučujícího. ředitel školy

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 6/2014 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně účastní

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více