Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích"

Transkript

1 Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena a započítána v klasifikaci příslušného semináře. 1. Český jazyk a literatura: NIŽŠÍ GYMNÁZIUM a) Ústní zkoušení - 1 x za pololetí b) 2 velké slohové práce za pololetí c) Minimálně 4 diktáty za pololetí d) Referáty dle zájmu žáků VYŠŠÍ GYMNÁZIUM a) Ústní zkoušení 1x za pololetí b) 1 velká slohová práce za pololetí c) Písemné zkoušení 3x za pololetí d) Jazykové testy 2 x za pololetí e) Diktáty minimálně 2 x za pololetí f) Referáty dle zájmu žáků 2. Anglický jazyk - slohové práce a ústní zkoušení hodnotit podle deskriptorů nové státní maturity - max.12 bodů, , , 8-7 3, písemné testy hodnotit procenty % % % % 4 - testy po každé lekci 3. Německý jazyk Žáci jsou pravidelně hodnoceni ve všech dovednostech písemně i ústně. Za klasifikační období musí dosáhnout nejméně 5 známek, jinak absolvují dodatečné zkoušení. 4. Francouzský jazyk Žáci jsou pravidelně hodnoceni ve všech dovednostech (čtení, psaní, poslech, mluvení) písemně i ústně. Písemné práce prověřují znalosti žáka v oblasti gramatiky a slovní zásoby probrané lekce či jejích dílčích částí. Za klasifikační období musí žák dosáhnout nejméně 5 známek.

2 5. Matematika NG písemné zkoušení z každého tematického celku, příp. dílčího celku, vypracování úkolů dle požadavků učitele, žáci budou vypracovávat vstupní a výstupní test VG ústní zkoušení 1x za pololetí, písemné zkoušení z každého tematického celku případně dílčího celku, vypracování úkolů dle požadavků učitele, žáci budou vypracovávat vstupní a výstupní test ročník 1. pololetí 2. pololetí prima - početní operace s přirozenými čísly - prvočísla, dělitel, násobek - početní operace s celými čísly - počítání s racionálními čísly - početní operace s desetinnými čísly - druhá, třetí ocnina a odmocnina - převody jednotek délky, objemu, hmotnosti, rychlosti - úhel - konstrukce základních útvarů v rovině z daných prvků - dlouhodobý úkol sekunda - obvod, obsah základních geometrických útvarů - ekvivalentní úpravy lineárních rovnic - početní výkony s mocninami s přirozeným mocnitelem - užití přímé a nepřímé úměrnosti ve slovních úlohách - početní operace s mnohočleny - počítání s procenty - slovní úlohy s procenty - slovní úlohy řešené pomocí rovnic - dlouhodobý úkol tercie - rozklad na součin - řešení soustavy rovnic - početní operace s lomeným výrazem - slovní úlohy řešené pomocí rovnic - řešení linaárních rovnic - výpočty obvodů a obsahů rovinných útvarů s užitím Pythagorovy věty - řešení kvadratických rovnic - vzorce pro objem a povrch hranolů a jehlanů - výpočty objemů a povrchů těles s užitím Pythagorovy věty, %, poměru - vlastní model tělesa kvarta - řešení pravoúhlého trojúhelníku užitím goniometrických funkcí - sestavení statistického souboru a určování jeho základních vlastností - obvod, obsah, objem, povrch rovinných útvarů a těles s užitím goniometrických funkcí a Pythagorovy věty - projekt Statistické šetření - určování D(f), H(f), monotónnosti, extrémů funkce, graf funkce - konstrukční úlohy v rovnině s užitím Thaletovy kružnice - konstrukce obrazu ve shodném zobrazení

3 ročník 1. pololetí 2. pololetí kvinta určování pravdivostní hodnoty výroku, tvoření negace - početní operace s lomeným výrazem - operace s množinami - řešení lineárních rovnic i s absolutní hodnotou - početní operace v číselných množinách, úprava číselného výrazu - řešeníkvadratických rovnic i s absolutní hodnotou - početní operace s mocninami - řešení iracionálních rovnic - řešení nerovnic v součinovém i podílovém tvaru - základní konstrukce geometrických útvarů v rovině - obvod, obsah zaákladních geometrických útvarů užitím Pythagorovy věty, Euklidových vět, goniometrických fucí sexta výpočet D(f) - vlastnosti exponenciální funkce, exponenciální rovnice určování D(f), H(f), monotónnosti, extrémů funkcí - vlastnosti logaritmické funkce, logaritmické rovnice - zobrazení a vlastnosti lineární, kvadratické a lomené funkce - vlastnosti goniometrických funkcí, goniometrické rovnice - zobrazení funkce pomocí počítačového software: referáty - polohové a metrické vlastnosti základních septima algebraický tvar komplexního čísla geometrických útvarů - goniometrický tvar komplexního čísla - analytická geometrie kuželoseček - analytická geometrie přímky v rovině - kombinace, variace, permutace - analytická geometrie roviny - binomická věta oktáva aritmetická posloupnost - primitivní funkce - geometrická posloupnost, nekonečná geometrická řada - opakování aritmetiky, mocnin, výrazů, odmocnin - derivace funkce - opakování rovnic a nerovnic 6. Biologie: Pro nižší gymnázium: - Minimální počet známek za pololetí : 5, z toho jedna z ústního zkoušení. - Podmínkou pro hodnocení: je prověření znalostí ze všech daných okruhů a odevzdání protokolů z konaných laboratorních prací, kterých se žák zúčastnil v daném pololetí Pro vyšší gymnázium minimální počet známek za pololetí: 4, z toho jedna z ústního zkoušení. - Podmínkou pro hodnocení: je prověření znalostí ze všech daných okruhů a odevzdání protokolů z konaných laboratorních prací, kterých se žák zúčastnil v daném pololetí.

4 7. Dějepis: Nižší gymnázium: 1) Ústní zkoušení a) velké 1x za pololetí b)orientační 1x za pololetí 2) Písemné zkoušení Testy a) do 20 min. 3x za pololetí b) nad 20 min 1x za pololetí 3) Referát podle zájmu jednotlivých žáků třídního kolektivu Vyšší gymnázium 1) Ústní zkoušení a) velké 1x za pololetí b) orientační 1x za pololetí 2) Písemné zkoušení testy a) do 20 min. 2x za pololetí b) nad 20 min 2x za pololetí 3) Referát podle zájmu jednotlivých žáků třídního kolektivu. 8. Fyzika NG Každý žák bude za pololetí nejméně 2x zkoušen ústně a bude psát písemnou práci za každý tematický celek. Na začátku a na konci školního roku bude vypracovávat vstupní a výstupní testy. VG Každý žák bude za pololetí aspoň 2x ústně zkoušen a bude psát písemnou práci příp. test za každý tematický celek. Na začátku a na konci školního roku bude vypracovávat vstupní a výstupní testy. 9. Chemie: Nižší gymnázium Pro udělení klasifikace za pololetí bude podmínkou, aby žák měl minimální počet známek čtyři, z toho jedna známka bude z ústního zkoušení. Součástí hodnocení budou i odevzdané protokoly z laboratorních cvičení. Vyšší gymnázium Pro sdělení klasifikace za pololetí bude podmínkou, aby žák měl minimální počet známek čtyři, z toho jedna známka bude z ústního zkoušení. Součástí hodnocení budou i odevzdané protokoly z laboratorních cvičení. Ve 3. ročníku musí mít každý žák vypracován a předveden referát na vybrané téma, který bude součástí hodnocení.

5 10. Zeměpis: Minimální počet známek v zeměpisu jsou čtyři známky za pololetí v ročnících s dvouhodinovou týdenní dotací a tři známky za pololetí v ročnících s jednohodinovou týdenní dotací. Alespoň jedna z těchto známek musí být z ústního zkoušení, ostatní známky z písemného zkoušení a dalších forem tak, aby klasifikace za pololetí zahrnovala všechny probírané celky. V kvintě se do pololetního hodnocení započítává také známka z ročníkového projektu. 11. ZSV,SV,OV,SVS: Minimálně tři známky za pololetí, z toho jedna z ústního zkoušení. 12. Hudební a výtvarná výchova: Hodnotit dle tří kritérií: část praktická (výtvarná díly, zpěv, rytmika, hra na nástroj) min. 5 známek za pololetí část teoretická (dějiny umění, noty, dějiny hudby min. 1 známka za pololetí) část teoreticko-praktická referát (min. 1x za rok) Celkem min. 6 známek za pololetí. 13. Ruský jazyk: - komunikativní a řečové dovednosti - ústní projev dialog, monology - písemný projev - diktát 1x z každé lekce, test 1x z každé lekce - gramatika - práce s textem slovní zásoba, poslech a četba, interpretace, překlad - reálie 14. IVT Každý žák bude za pololetí aspoň 2 zkoušen z teoretických znalostí tematického celku, formu ústního nebo písemného zkoušení nebo testu stanoví vyučující. Každý žák bude za pololetí aspoň 2 zkoušen formou praktického cvičení; výsledek této své práce žák odevzdá ve stanoveném termínu v elektronické podobě vyučujícímu, který práci opraví a poskytne žáku zpětnou vazbu.

6 Další klasifikaci v předmětu určuje vyučující, lze vyjít vstříc i vlastní iniciativě žáka (prezentace, referát, ukázka žákovy aktivity v programovacím prostředí, jeho tvorba ve speciálních SW aplikacích, apod.). 15. Konverzace v anglickém jazyce: ústní a písemné zkoušení hodnocení podle deskriptorů nové státní maturity, pravidla jsou uvedena v hodnocení za anglický jazyk 16. Latina: 1. Ústní projev a) slovní zásoba tvorba latinských slov - přejatá slova a slovní spojení - odborná jazyková terminologie -vliv latiny na moderní jazyky - okřídlené latinské výroky b) gramatika morfologie a syntax c) práce s textem interpretace, výběr relevantních informací, překlad d) velmi krátká a jednoduchá colloquia 2. Písemný projev - test z každé lekce ( lexikální, gramatický, překlad jednoduchých latinských textů ) 3. Kulturněhistorické reálie 17. Seminář z fyziky: Třetí ročník seminář z matematiky a fyziky: Každý žák bude za pololetí aspoň jednou ústně zkoušen a bude psát písemnou práci za každý tematický celek. Vypracuje seminární práci na vybrané téma z fyziky po dohodě s koordinátorem seminárních prací ve 3. ročníku. Čtvrtý ročník seminář z fyziky: Každý žák bude za pololetí aspoň jednou ústně zkoušen a zpracuje prezentaci na dané téma. 18. Seminář z chemie: Pro udělení klasifikace za pololetí bude podmínkou, aby žák měl minimální počet známek čtyři, z toho dvě známky z ústního zkoušení a dvě známky z písemného zkoušení.

7 19. Seminář z dějepisu. Třetí ročník: - vypracování seminární práce na zvolené téma - referát a) individuální, písemné zpracování a ústní přednesení b) - týmový, písemné zpracování a ústní přednesení - ústní zkoušení orientačně - písemné zkoušení testy 4.ročník a oktávy - referáty - v písemné i ústní podobě -ústní zkoušení - maturitní témata - písemné zkoušení - maturitní témata 20. Seminář ze zeměpisu: Pro udělení klasifikace za pololetí bude podmínkou, aby žák měl minimální počet známek tři, z toho jedna známka z ústního zkoušení a dvě známky z písemného zkoušení. Do hodnocení lze navíc zahrnout také známky z referátů dle zájmu a aktivity žáků. 21. Seminář z matematiky: Písemné zkoušení z uvedených témat: ročník 1. pololetí 2. pololetí - rovnice lieární, kvadratické, iracionální i s septima, 3. - operace v číselných množinách, číselný výraz absolutní hodnotou - mocniny a odmocniny - nerovnice i s absolutní hodnotou - početní operace s komlexními čísly - základní konstrukce v rovině - mnohočleny, lomené výrazy - polohové a metrické vlastnostive stereometrii - seminární práce oktáva, 4. - číselný výraz, počítání s komplexními čísly - analytická geometrie v rovině - mnohočleny, lomené výrazy - analytická geometrie v prostoru - rovnice lieární, kvadratické, iracionální i s absolutní hodnotou, exponenciální, logaritmické, goniometrické - vlastnosti funkcí, posloupnosti - nerovnice i s absolutní hodnotou - integrální a diferenciální počet - planimetrie 22. Seminář z biologie: Ve 3. ročníku musí mít každý žák vypracován a předveden referát na vybrané téma a bude psát nejméně 1 test.

8 23. Deskriptivní geometrie: Písemné zkoušení z uvedených témat: ročník 1. pololetí 2. pololetí sexta, 2. - polohové vlastnosti ve volném rovnoběžném promítání - vzájemná poloha, vzdálenost - zobrazení přímky v MP, úsečka - zobrazení hranolu, jehlanu v MP - zobrazení roviny v MP - základní vlastnosti kuželoseček - konstrukce v obecné rovině 24. Tělesná výchova: Hodnocení a klasifikace je chápána jako součást výchovného působení a vytváření vztahu k tělesné výchově a sportu jako celoživotní potřebě. Žák je hodnocen za svůj výkon, za změnu ve vlastním výkonu, za zvládnutí konkrétního splnitelného cíle, za zájem o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu a za snahu prakticky využívat osvojené pohybové činnosti v denním režimu. Žák bude klasifikován z TEV, jestliže: - získá minimálně jednu známku za pololetí z každého celku, kterými jsou atletika, gymnastika, sportovní hry a v případě zařazeného plaveckého bloku plavání - aktivně odcvičí alespoň polovinu skutečně odučených hodin (pokud ne, určí další podmínky klasifikace vyučující)

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato Pravidla jsou zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a jsou nedílnou součástí školního řádu Malostranského

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 6/2014 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně účastní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Metodické a evaluační centrum, o. p. s.

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva z testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou Zpráva za školu Strana 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více