OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Projektová dokumentace dpp města Tanvald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Projektová dokumentace dpp města Tanvald"

Transkript

1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IV. VÝZVA Prioritní osa 1.4. Preventivní protipovodňová opatření NÁZEV PROJEKTU: Digitální povodňový plán a varovné systémy města Tanvald Projektová dokumentace dpp města Tanvald Zhotovitel : Žadatel : Crisis Consulting s.r.o Město Tanvald Ing. Jana Zálešáková Palackého 359 Kopánky Tanvald Uherské Hradiště tel: tel říjen 2015

2 Obsah projektové dokumentace 1. Základní identifikační údaje projektu a projektové dokumentace Důvod realizace projektu ve městě Tanvald Obsah, popis a cíl projektu Popis řešeného území Charakteristika dílčího povodí Jizery Řeka Kamenice Řeka Černá Desná Další uvažované vodní toky v katastru Popis území z hlediska výskytu a typu povodní a povodňového nebezpečí Typy povodní a historické povodně Místa rozlivu toků v Tanvaldu Popis území z hlediska prevence, připravenosti a ochrany před povodněmi Popis správního území města Stávající rozsah a využití dostupných dat Datové podklady z POVIS Data s grafickými prvky a rastrové podklady z MŽP Ostatní data z centrálních a veřejných zdrojů Lokální data Existence povodňové komise, povodňového plánu a jejich aktuálnost Povodňový plán (současný stav v tištěné podobě) a protipovodňová opatření Současné zdroje informací o povodňovém nebezpečí...14 Stávající HP a srážkoměry Tanvaldska - dle POVIS Souhrnné zhodnocení stávající situace a důvody návrhu projektu Výstupy projektu města Tanvald Naplnění / aktualizace sdílených databází v Editoru dat dpp ČR Předpokládaný rozsah dpp města Tanvald Věcná část Organizační část Grafická část Přílohy Publikování dpp Aktualizace dat v dpp...19

3 5.5. Návrh umístění prvků lokálního systému ve městě Tanvald Instalace hlásných profilů kategorie C Instalace srážkoměrné stanice a meteostanice...21 Návrh rozmístění nových prvků varovného systému města Tanvald Položkový rozpočet Harmonogram projektu...27

4 1. Základní identifikační údaje projektu a projektové dokumentace Název projektu Digitální povodňový plán a varovné systémy města Tanvald Identifikační údaje žadatele o dotaci: Žadatel o dotaci z prostředků OPŽP Město Tanvald Palackého Tanvald tel: Město Tanvald Místo řešení spadá pod: ORP Tanvald kraj Liberecký Předpokládaný termín realizace únor - prosinec 2016 Crisis Consulting s.r.o Zpracovatel dokumentace Ing. Jana Zálešáková Čas vydání dokumentace říjen 2015 Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 4

5 Anotace projektu Digitální povodňový plán a varovné systémy města Tanvald Předmětem projektu je zpracování Digitálního povodňového plánu města Tanvald a zřízení 2 nových hlásných profilů na tocích Kamenice a Desná (spojená Černá a Bílá Desná) a jedné srážkoměrné stanice s meteostanicí pro město Tanvald. Hladinoměry kategorie C a srážkoměr s automatickým přenosem dat budou zobrazovat úrovně hladin a velikost srážek dosažených ve městě v Digitálním povodňovém plánu. To především umožní včasné informování obyvatelstva města, a zejména včasnou výstrahu a varování před povodněmi z přívalových srážek a efektivní řízení ochrany města za mimořádných událostí. 2. Důvod realizace projektu ve městě Tanvald Hlavní problém protipovodňové ochrany města Tanvald je zabezpečení včasného varování obyvatel města před nebezpečím vzniku povodňových jevů z toků Kamenice a Desné a efektivní řešení mimořádných událostí - povodní. Povodňové jevy v městě Tanvald mohou vzniknout především jako přirozená povodeň i povodeň z přívalových srážek větší intenzity ze svodné oblasti jižních svahů Jizerských hor a Krkonoš v oblasti horních a středních toků Kamenice a Desné. Nemalým potenciálním ohrožením může být i vznik zvláštní povodně z VD Josefův Důl a/nebo VD Souš, který projekt rovněž bere v úvahu. Cíl projektu je významně rozšířit a podpořit systém předpovědní a hlásné povodňové služby i lokální varovný systém. Tedy nepřetržité získávání dat o povodňovém nebezpečí v co největším možném předstihu a s co největší spolehlivostí. Dále pak tato data využít ve struktuře orgánů řešících ochranu obyvatelstva i ochranu před škodami na majetku města, občanů a životním prostředí. Změny a očekávané důsledky přínosu projektu Realizace projektu přinese dostupnost informací o povodňovém riziku a zajištění nepřetržitého provozu kvalitního informačního systému předpovědní a hlásné služby s následným odrazem pro včasné varování obyvatelstva při současném poskytnutí efektivního nástroje řízení města za mimořádných událostí a využití sdílených dat - digitální povodňový plán. Navrhovaná opatření jednoznačně přispějí ke zvýšení počtu chráněných obyvatel, kteří tak budou včas informování o hrozícím povodňovém nebezpečí, aby se mohli připravit, zabezpečit své rodiny, chovy domácích zvířat, budovy i majetek, a pak přijmout aktivní opatření ke své ochraně, ochraně majetku města i životního prostředí, ve kterém žijí. Digitální povodňový plán se stane účinným a efektivním nástrojem povodňové komise města. Současně vytvoří vhodné podmínky pro plánování preventivních a jiných opatření PK města v době mimo povodně. Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 5

6 Současný stav Městský úřad Tanvald zpracoval aktualizaci povodňového plánu města v únoru Doplnil svůj povodňový plán o aktuální členy povodňové komise v tiskové podobě v září 2015; zapsal poslední aktualizaci na povodňový portál Libereckého kraje , na POVIS však složení a kontakty na členy PK města zcela chybí. Stávající povodňový plán města Tanvald není kompletně zpracován v souladu s aktuální odvětvovou normou TNV Povodňové plány ani Metodikou MŹP z března 2015, vycházející ze směrnice EU 2007/60/ES v digitální podobě. Tento plán je svým obsahem a výpovědní hodnotou zastaralý a vyžaduje důkladnou modernizaci. Z toho důvodu se zastupitelstvo města rozhodlo pro zpracování digitálního povodňového plánu v souladu s normou i platnou metodikou a jeho zařazení do POVIS a dpp ČR, aby efektivně pomáhal městu Tanvald, které je bezprostředně ohrožováno toky Kamenice a Desná a jejich přítoky, protékajícími katastrem města, s řešením mimořádných povodňových událostí. dpp se stane nástrojem řízení povodňové komise města, a umožní jeho propojení s digitálním plánem ČR i integraci do Povodňového informačního systému POVIS. Vytvořením dp plánu a jeho zpřístupněním na webovém rozhraní, se tak stanou tyto informace dostupné všem členům povodňové komise města, ale i PK nadřízených orgánů, a to zejména PK ORP Tanvald, PK Libereckého kraje a PK ČR a ve veřejné části i občanům města. V samotném městě Tanvald nejsou na vodních tocích žádná čidla ani srážkoměrné stanice a meteostanice s automatickým přenosem dat o průtocích, stavech nebo srážkách. Význam digitalizace Digitální zpracování povodňového plánu umožní proti klasickému publikování formou uloženého svazku dokumentů mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí on-line odkazů, jak mezi jednotlivými částmi textu, tak i mapovými pohledy, rychlost získávání informací prostřednictvím internetu, efektivnější řízení a rozhodování v období krizových situací, i budoucí aktualizace. Odkaz na mapy zobrazí požadovanou situaci ve zvolených tematických vrstvách, měřítku, správném výseku mapy a usnadní tak její posuzování a rozhodování. Obsah vrstev bude uložen v příslušných databázových souborech, jejichž atributy budou moci vstupovat do vzájemných relací, a umožnit tak specifický pohled na situaci podle potřeb rozhodování krizových manažerů a řešení formou nařízení a okamžitých opatření. Odkazem na text, obrázek nebo dotazem, lze z databází mapového serveru vybrat i potřebné popisy, fotografie a tabulky, s obsahem synchronizovaným s centrální jednotnou databází. Takový dpp zobrazí rovněž vazby na složky IZS ve městě, ORP a kraji. Převede a sjednotí data z oboru Životního prostředí oddělení vodního hospodářství, jako jsou digitalizované mapy záplavových území, rozlivů a aktivních zón na jedno přístupné a flexibilní úložiště. Některá data dpp budou pocházet také z krizového plánu Libereckého kraje a jeho Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 6

7 operačních plánů pro zajištění souladu. Digitalizace tak umožní sjednocení velkého množství zdrojů z různých míst do jednoho datového podkladu, koncentrovaného na vnitřní i vnější vztahy krizového řízení města Tanvald. 3. Obsah, popis a cíl projektu Posláním projektu je jednak zvýšení úrovně předpovědní, monitorovací a hlásné povodňové služby, včetně zdokonalení systému včasné výstrahy a varování o možných ohrožujících povodňových jevech, a jejich následné využití, v rámci dpp, v práci orgánů řešících mimořádné události, krizové situace a ochranu obyvatelstva s omezením zranění, ztrát na majetku, ochraně životního prostředí a dalších škod. Hlavním strategickým cílem projektu je pak dosažení stavu, kdy díky dvěma (2) novým měřícím bodům na kritických profilech vodních toků (hlásných profilech) a jedné (1) srážkoměrné stanici s automatickým přenosem dat bude možné s minimální prodlevou a co nejefektivněji získávat informace o hrozícím a vzrůstajícím nebezpečí a varovat a informovat obyvatelstvo města. Realizace projektu přinese dostupnost informací o povodňovém riziku a zřízení systému výstražné, předpovědní a hlásné služby s následným odrazem v dpp. Opatření jednoznačně přispějí ke zvýšení počtu obyvatel, které bude včas a spolehlivě informováno o hrozícím povodňovém nebezpečí. Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 7

8 4. Popis řešeného území Digitální povodňový plán a varovné systémy města Tanvald 4.1. Charakteristika dílčího povodí Jizery Město Tanvald leží v okrese Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký. Žije zde asi obyvatel. Město sousedí na severu s městem Desná (k. ú. Desná I a Desná II a s obcí Albrechtice v Jizerských horách, na severozápadě přes Kamenici s obcí Jiřetín pod Bukovou, na jihozápadě přes Kamenici s městem Smržovka, na jihu s městem Velké Hamry (k. ú. Velké Hamry a Bohdalovice), na východě s katastrálním územím Příchovice (obec Kořenov). Části města: Tanvald (pravý břeh Desné a levý břeh Kamenice před jejich soutokem), zahrnuje při Kamenici sídelní lokality Horní Tanvald a Výšina, kopec Špičák (831 m n. m.) a severozápadně od něj sídelní lokalitu Valašsko. Žďár (v severní části katastrálního území Tanvald). Šumburk nad Desnou (východní část města, levý břeh Desné), zahrnuje sídelní lokality Český Šumburk, Kamenné Mlýny, Popelnice) Řeka Kamenice hydrologické pořadí Správce Povodí Labe s.p.. Je pravostranný přítok řeky Jizery v Libereckém kraji. Délka toku je 36,7 km. Plocha povodí měří 218,61 km². Průměrný průtok 4,65 m³/s (Q100 stoletá voda v Plavech dosahuje 273 m3/s!!). Pramení pod Sedlem Holubníku západně od Černé hory v Jizerských horách, jako Velký Kamenický potok, odkud stéká do údolí Kamenice, zatopeného v letech během výstavby Josefodolské přehrady, která je největší přehradou Jizerských hor a zdrojem pitné vody pro Liberec. Dále protéká přes Josefův Důl, Jiřetín pod Bukovou, po hranici Tanvaldu a Smržovky a centrem Tanvaldu, přes Velké Hamry, Plavy, pod hradem Návarov, a pod Spálovem, na hranici Semil a Železného Brodu se vlévá do Jizery Řeka Černá Desná hydrologické pořadí Černá Desná je vodní tok tekoucí jižním směrem z Jizerských hor. Pramení v údolí mezi Černým vrchem (1025 m n. m.) a Jizerou (1025 m n. m.). Odtud teče jižním směrem podél silnice II/290 až k přehradní vodní nádrži Souš. Na její jižní straně z přehrady vytéká, západním směrem obtéká osadu Souš a západně od Černé říčky pokračuje až ke městu Desná. V těchto místech se na toku nachází přírodní památka Černá Desná zahrnující Hrncový, Bukový a Plotnový vodopád. Přímo v Desné se do vodního toku pravostranně vlévá Bílá Desná. Dále tok pokračuje již jen jako Desná údolím vymezeném po západní straně železniční tratí číslo 036 spojující Liberec s Tanvaldem a Harrachovem a na východní straně toto údolí ohraničuje silnice I/10. Na začátku Šumburka nad Desnou podchází trať a od té doby teče již po její západní straně. Tak protéká Tanvaldem až k místnímu autobusovému nádraží, u kterého se levostranně vlévá do Kamenice. Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 8

9 4.1.3 Další uvažované vodní toky v katastru Bílá Desná - hydrologické pořadí Bílá Desná je říčka v Jizerských horách v Libereckém kraji na severu České republiky. Délka toku činí 11,6 km. Plocha povodí měří 16,0 km². Pramen této horské říčky se nachází u přírodní památky Na Kneipě ve vzdálenosti asi 2 kilometry jihozápadně od vrcholu Jizery (1122 m n. m.). Na horním toku teče převážně jihovýchodním směrem. Mezi osmým a devátým říčním kilometrem se potok stáčí na jih až jihojihovýchod a tímto směrem proudí až ke svému ústí. Vlévá se v Desné do Černé Desné na jejím 2,4 říčním kilometru. Na toku byla v letech 1912 až 1915 budována přehradní nádrž, která se 18. září 1916 protrhla. Průměrný průtok Bílé Desné u ústí činí 0,49 m³/s. Na jejím 7,3 říčním kilometru se nachází betonový jez s odběrným objektem, který slouží k převedení části průtoku do přehradní nádrže Souš. Z odběrného objektu je voda vedena železobetonovým potrubím o průměru 800 mm v délce 573 m k původní 1145 m dlouhé štole z roku 1914 vedoucí z protržené nádrže Desná do povodí pravostranného přítoku Desné Popis území z hlediska výskytu a typu povodní a povodňového nebezpečí Typy povodní a historické povodně Podle četnosti a intenzity jsou nejčastější povodně letní v měsících červen, červenec, srpen a září a povodně způsobené kombinací jarního tání ze sněhových zásob na svodném území z jižních svahů Jizerských hor a Krkonoš při prudkém oteplení se srážkovou činností v měsících březen, duben a květen. Jedna z posledních povodní která zasáhla Tanvaldsko, byla povodeň z léta Harrachov v srpnu 2010, červenci 2011 a Tyto povodňové epizody ukazují, že město Tanvald má správně nastaveny SPA s ohledem na dosahované průtoky v tocích na katastru města, jejich sledování však vyžaduje včasné rozmístění povodňových hlídek a osobní účast lidských sil a prostředků pod dobu dvou i více dnů. Proto instalace nových technologií sledování toků a srážek by podstatně podpořila včasnou reakci krizového systému řízení města.. Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 9

10 Místa rozlivu toků v Tanvaldu U Q 100 vybřežuje Kamenice i Desná do zástavby města ve svých inundacích na obou březích. Protože obě říčky přitékající od Jizerských hor ze západu a ze severu vytvářejí ve městě dva klíny obtékané vodami nad jejich soutoky. První je severní soutok Černé Desné s Bílou Desnou v Desné, a následně soutok Kamenice s Desnou. Projekt navrhuje instalaci 2 hladinových čidel s automatickým přenosem měřených dat na server města Tanvald právě ve vhodných místech - na mostních konstrukcích - pokud možno co nejblíže k vstupu toků do zástavby města. Kromě zástavby lidských sídel, pozemků, sklepních prostor a garáží, leží v inundacích ohrožujících toků také řada firem, a sídel institucí a právnických osob, jejichž provozy mohou být Q100 ohroženy nebo dokonce samy mohou ohrožovat: Budova Městského úřadu - Desná - na ul. Krkonošská Základní škola, Městský sportovní areál, ČOV, Riedlova vila, MŠ - Desná zástavba RD, a sídel podél ul. Údolní v Desné průmyslové areály podél ul. Krkonošské v inundaci Desné LIDL Tanvald - Krkonošská BILLA s.r.o, PENNY Market s.r.o - Krkonošská zástavba kolem ulic Poštovní a U Zastávky zástavba kolem ulice Údolí Kamenice areál při soutoku Kamenice a Desné vlakové nádraží částečně ohrožující provozy, u kterých může hrozit vyplavení ohrožujících látek Peterka - pneuservis Kaftan - autodíly čerpací stanice PHM Pekař - oprava autolaku Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 10

11 4.2. Popis území z hlediska prevence, připravenosti a ochrany před povodněmi Popis správního území města Tanvald leží v severo-východní části Libereckého kraje, v okresu Jablonec nad Nisou, při hranici s Polskem. Liberec 18 km východně od krajského města Liberec. Svou rozlohou 191 km2 je správní obvod Tanvald 3-tím nejmenším obvodem Libereckého kraje. Intravilán města leží v nadmořské výšce 455 m n. m. Žije zde 6531 obyvatel. Součástí města jsou i části Šumburk (610 m.n. m) a Žďár zasahují hluboko do protilehlých strání hlubokého údolí sevřeného lesy Jizerských hor. Tanvald leží na soutoku Kamenice a Desné, které kromě Bílé Desné mají i řadu dalších bezejmenných přítoků Město Tanvald (LAU2: CZ , počet obyvatel 6 531) Má 2 městské části Šumburk nad Desnou a Žďár a jeho součástí jsou Horní Tanvald, Výšina, Špičák (831 m.n. m) a Valašsko Stávající rozsah a využití dostupných dat Při tvorbě dpp města budou použita dostupná data z POVIS, centrálních a veřejných zdrojů a data uživatele. Dalším významným zdrojem dat s grafickými prvky a mapových podkladů bude digitální povodňový plán ČR, povodňový portál Libereckého kraje a krizový plán ORP a města Tanvald Datové podklady z POVIS Vzhledem k tomu, že pro území města Tanvald není Editor dat povodňového plánu dostatečně naplněn, budou požadovaná data v rámci zpracování dpp města zavedená do dpp ČR. Pro zpracování dpp budou z Editoru dat použita, ověřena a doplněna následující data: Povodňové komise údaje o ústřední povodňové komisi a pracovním štábu, Krajské povodňové komise Libereckého kraje a údaje o povodňových komisích ORP Tanvald a PK města Tanvald. Povodňové plány budou využita data stávajícího PP města Tanvald a dále PP ORP Tanvald a krajského (d)pp Libereckého kraje z Povodňového portálu Libereckého kraje ( Důležité organizace z této sekce budou využita veškerá kontaktní data na organizace a jejich kontaktní osoby pro zájmové území nebo celo-krajskou působnost. Objekty dpp z této části je možné použít data o evakuačních místech, hlásných profilech a jejich charakteristikách, místech častých ledových jevů, bleskových povodní, údaje o ohrožujících a ohrožených objektech a místech zvýšeného povodňového rizika, srážkoměrných stanicích, vodních dílech a nádržích a místech omezujících odtokové poměry na toku. Tato databáze je však v mnohých případech závislá na datech uživatele. V rámci zpracování dpp bude muset zpracovatel tato data získávat od jednotlivých obcí, z Povodí Labe s.p. a z nadřazených, až po centrální zdroje. Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 11

12 4.3.2 Data s grafickými prvky a rastrové podklady z MŽP Grafická část dpp bude zpracována s využitím mapového serveru (runtime verze softwaru WebMapy) poskytovaného MŽP se základním mapovým projektem v rozsahu kraje, který obsahuje sestavené mapové pohledy obdobné jako v dpp ČR, s potřebnými rastrovými mapovými podklady a databázemi jak z centrálních zdrojů, tak z dat uživatelů. Rovněž budou využity mapové podklady mapového serveru Libereckého kraje a mapového povodňového portálu Libereckého kraje, obsahující aktuální mapy rozlivů a jejich vztah ke katastrálním zaměřením ohrožených a ohrožujících objektů Ostatní data z centrálních a veřejných zdrojů Poskytované databáze jsou podkladem pro zobrazení v mapovém serveru a mohou být naplněny daty pro příslušný kraj nebo podle výběru v Editoru dat. Na základě jednání s vedoucím oddělení GIS na Krajském úřadě Libereckého kraje bude muset být projednáno, že databáze z centrálních zdrojů jako např. ČSÚ, DIBAVOD, ZABAGED, HEIS VUV, Silniční databanka, plány z Povodí Labe s.p. budou moci být využity při zpracování dpp města Tanvald a zúčastněných subjektů města Tanvald Lokální data Budou využita data ze stávajícího povodňového plánu města Tanvald. Důležitým zdrojem dat budou data z Povodí Labe s.p., jako stupně povodňové aktivity (SPA) určené hlásným profilem C Neméně důležitými daty jsou také údaje získané z minulých povodňových událostí povodňovými orgány. To se týká zejména ohrožení jednotlivých objektů (domů, podniků, a majetku apod.). Tam, kde doposud nedošlo k povodňovým událostem, a tato data nebylo možno získat zkušeností, bude využito rozlivových čar ze stanovených záplavových území (data stanovená Povodím Labe s.p.) a objekty, které by mohly být ohroženy, budou zařazeny do potenciálně ohrožených objektů nebo území nedostatečně chráněných před povodněmi. Do neveřejné části dpp budou použita data z Krajského povodňového plánu a Krizového plánu Libereckého kraje, která jsou dostatečně rozpracována. Jedná se zejména o evakuační místa a jejich charakteristiku, evakuační trasy, objízdné trasy, uzavírky komunikací, operační plány. V místech, kde může být bezprostředně ohroženo obyvatelstvo, budou na vlastníky objektů a další osoby získány kontakty pro jejich včasné vyrozumívání popř. varování a iniciovány požadavky na zpracování PP vlastníků ohrožených nemovitostí a ohrožujících objektů. Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 12

13 4.3.5 Existence povodňové komise, povodňového plánu a jejich aktuálnost V současné době má město Tanvald určenou povodňovou komisi. Povodňová komise města je pravidelně aktualizována i v povodňovém plánu města. Data však nejsou zavedena v Editoru dat dpp ČR (POVIS 2015 naposled je pouze kontakt na PK města jako celku) Povodňový plán (současný stav v tištěné podobě) a protipovodňová opatření PPO města Tanvald stav k září 2015 Město Datum aktualizace povodňového plánu města Téma aktualizace Modernizace rozhlasu jiná PP opatření znalost o výši pov. škod hrazených pojišťovnami nebo ze státních prostředků Tanvald 2004 PK 2015 povodňová komise - složení ano ne pouze na soukromém majetku Tab. 1 Stav povodňového plánu Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 13

14 4.3.7 Současné zdroje informací o povodňovém nebezpečí Stávající hlásné profily kat. A, B, C Město Tanvald nemá žádný hlásný profil kategorie A,B, který by informoval PK města o hrozícím nebezpečí. V úvahu byly vzaty rovněž stávající profily ve správě ČHMÚ Stávající hlásné profily na vodních tocích ORP Tanvald, které však jen zprostředkovaně ovlivňují předpověď povodňového ohrožení města Tanvald Seznam stanic měření hladin/průtoku důležitých pro práci KŘ ORP Tanvald: Vodní tok Název/místo Správce - Kamenice - Kristiánov (PLA) - Kamenice - Josefův Důl (PLA) - Kamenice - Plavy (PLA) - = = = = = = = = = = = = = = = = = - Černá Desná - Jezdecká (PLA) - Černá Desná - VD Souš (PLA) - = = = = = = = = = = = = = = = = - Mumlava - Janov - Harrachov (PLA) - Jizera - Jablonec nad Jizerou (PLA) - Jizerka - Kořenov (ČHMÚ) V tomto projektu se předpokládá rozšíření systému hladinoměrů o 2 nové v Tanvaldu na Desné a Kamenici Vodní díla nad Tanvaldem Katastr města ovlivňují především 2 velká vodní díla: VD Josefův Důl na Kamenici a VD Souš na Černé Desné. Jejich retenční schopnosti v případě povodní jsou významné a jejich ochranná kapacita za posledních 100 let prokazuje minimálně 2 denní srážkovou výdrž. Jejich vliv by však, v případě přetečení nebo protržení hrází (zvláštní povodeň), mohl být právě opačný. Na Bílé Desné v současné době žádná retenční nádrž není a proto je její vliv na povodňovou situaci ve městě Tanvald podstatný (k protržení bývalé hráze zde došlo v roce 1916 a od té doby nebyla obnovena). Seznam měřicích stanic na VD důležitých pro práci KŘ ORP Tanvald: - VD Josefův Důl - Kamenice (PLA) - VD Souš - Černá Desná (PLA) Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 14

15 Stávající HP a srážkoměry Tanvaldska - dle POVIS Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 15

16 4.3.9 Stávající srážkoměrné a meteorologické stanice v Tanvaldsku Oboustranná vyrozumívací komunikace probíhá v povodí Labe ze svodné oblasti horní Polabí i z oblastí monitorovaných stanic ČHMÚ pob. Praha a Povodím Labe s.p. Seznam srážkoměrů důležitých pro práci KŘ ORP Tanvald (vše ve správě PLA): - Černá Hora/Josefův Důl Kamenice - Hřebínek Kamenice - Josefův Důl (VD) Kamenice - = = = = = = = = = = = - Mšeno Mšenský potok - Nová Louka Kamenice (Jizerské hory nad VD J.D.) - Souš (VD) Černá Desná - Labská Bouda Labe - Medvědín Labe V tomto projektu se předpokládá rozšíření systému srážkoměrů o nově vybudovanou srážkoměrnou stanici na ZŚ Tanvald - ul. Sportovní Důvody k osazení nových průtokových/hladinových profilů a srážkoměru Mezi stanicemi na vodních dílech Josefův Důl a Souš a stanicí na Kamenici v Plavech není dosud žádný automatický měřič průtoků/stavů hladin. Při zvýšeném nebezpečí vzrůstu hladin se vychází pouze z údajů současných stanic měření průtoků/stavů a srážek. Kritický průtok/stav na Kamenici a Desné v Tanvaldu se předpovídá výpočtem. Stejně tak při měření srážek se vychází z hodnot na hřebenech Jizerských hor a Krkonoš, které jsou pokryty vcelku dobře, ale v centru města Tanvald měření zatím není. 4.4 Souhrnné zhodnocení stávající situace a důvody návrhu projektu Vyjmenování potřeb Město Tanvald potřebuje aktualizovat stávající povodňový plán a vytvořit jeho digitalizovanou podobu pro účely povodňové ochrany a jako nástroj povodňových komisí (PK města a PK ORP) do POVIS a dpp ČR. Některé systémy sběru dat o stavu hladin a srážek existují, ale jsou nedostatečné a bez přímého napojení na krizové orgány města. Možnosti zlepšení a očekávání výsledků projektu - vybudování a zavedení digitálního povodňového plánu města Tanvald - zřízení nových HP C na místech umožňujících včasnou výstrahu a varování města a propojení do komplexního LHS/LVS - zřízení nové srážkoměrné stanice a meteostanice v Tanvaldu a její napojení na komplexní LHS/LVS - připojení všech stávajících i nových měřicích stanic na tocích i srážkoměrných stanic on-line do nového dpp města Tanvald Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 16

17 5. Výstupy projektu města Tanvald 5.1 Naplnění / aktualizace sdílených databází v Editoru dat dpp ČR V rámci zpracování projektu budou v POVIS aktualizována, případně doplněna data: povodňové komise kraje, ORP, města Tanvald, částí a ohrožených objektů. Dalšími údaji, které budou doplněny do POVIS, budou nové hlásné profily kategorie C a jejich charakteristiky, evakuační místa, místa omezující odtokové poměry, povodňové značky včetně fotodokumentace, srážkoměrné stanice a meteostanice, aktualizace vodních děl IV. kategorie, zaplavované komunikace, nebezpečné (ohrožující) objekty, místa častých ledových jevů a další. V případě existence povodňových plánů vlastníků nemovitostí budou zapracovány v databázi a lokalizovány. 5.2 Předpokládaný rozsah dpp města Tanvald Rozsah zpracování digitálního povodňového plánu města Tanvald, jeho městských částí na řece Kamenice a Desna a jejich přítocích bude odpovídat metodice tvorby digitálních povodňových plánů podle podkladů Ministerstva životního prostředí ČR (TNV ) včetně zavedení / aktualizace povodňových komisí. Tento dpp bude zpracován pro město Tanvald. Digitální povodňový plán bude obsahovat tyto části: Věcná část Věcná část bude obsahovat tyto údaje: Charakteristika zájmového území Druhy a rozsah ohrožení povodněmi Přirozená povodeň Místa ohrožená přívalovou povodní Zvláštní povodeň Objekty dpp Protipovodňová opatření Povodňová opatření Předpovědní povodňová služba Hlásná povodňová služba Stupně povodňové aktivity Vyhlašování stupňů povodňové aktivity Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 17

18 5.2.2 Organizační část Digitální povodňový plán a varovné systémy města Tanvald Tato část bude zaměřena zejména na kontakty, spojení na PK obcí, ORP a kraje a důležité organizace, a ostatní účastníky povodňové ochrany a údaje potřebné k zajištění osob ohrožených při povodni. V této části se předpokládá i její propojení s databází informačních systémů a databází krizového řízení, HZS a další složky IZS. Části, které nemohou být veřejně přístupné (např. osobní údaje), budou v neveřejné části dpp. Povodňové orgány Povodňové komise Činnost povodňové komise při SPA Činnost povodňové komise po ukončení povodňové situace Přehled vyrozumění Přenos informací Pracoviště PK a jejího vybavení Vyžádání pomoci Způsob varování a vyrozumění obyvatelstva Evakuace osob Organizace dopravy Síly a prostředky Dokumentace a vyhodnocení povodní Seznam existující dokumentace vodohospodářských děl s odkazem, kde jsou k dispozici Plán pravidelné aktualizace dpp Plán pravidelné aktualizace dpp a jeho jednotlivých databázi, plán aktualizace dat v Editoru dat, plán školení povodňových komisí a nácviku povodňových situací Grafická část Grafická část dpp bude obsahovat následující kapitoly, resp. mapové pohledy: Základní mapa Povodňové komise Hlásné profily Objekty povodňového plánu Postupové doby Vodní toky a díla Záplavová území Doprava DIBAVOD Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 18

19 Důležité organizace On-line mapy POVIS Digitální povodňový plán a varovné systémy města Tanvald Místa ohrožená přívalovou povodní Přílohy Evidenční dokumentace - Fotodokumentace povodňové situace - Souhrnné zprávy o povodních - Zprávy z povodňových prohlídek 5.3. Publikování dpp Vytvořený digitální povodňový plán města TANVALD bude publikován v internetové aplikaci na webu města a jeho intranetu (s oddělením veřejné a neveřejné části). Elektronická verze Plánu bude poskytnuta na přenosném médiu všem členům povodňové komise, případně dalším složkám zapojeným v povodňové ochraně (správci vodních toků, HZS, Policie apod.). Odkaz na veřejně přístupný digitální povodňový plán se zapíše do evidenčního listu povodňového plánu a bude zpřístupněn v dpp ČR Aktualizace dat v dpp Aktualizace dat bude prováděna minimálně 1x ročně a neprodleně při zjištění změny podstatných skutečností se provede i změna záznamu v dpp, což se týká rovněž údajů vkládaných do Editoru dat dpp ČR. V případě potřeby bude provedena aktualizace povodňových komisí před obdobím a v období zvýšeného povodňového nebezpečí (např. při jarním tání, po výstraze ČHMÚ na bouřky s přívalovými dešti, na dlouhotrvající a vydatné deště). Tato služba bude zajišťována i městu po předchozí dohodě. V případě zjištění změn u objektů dpp bude provedena aktualizace zpracovatelem. U dat uvedených v Editoru dat se využije jeho funkce a po vložení těchto dat do Editoru bude provedena aktualizace dpp. Aktuálnost mapových podkladů či dat z centrálních zdrojů bude zajišťovat kraj, protože je zde předpoklad využití jejich mapového serveru. Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 19

20 5.5. Návrh umístění prvků lokálního systému ve městě Tanvald Z důvodu zdokonalení předpovědní hlásné služby budou v rámci projektu instalovány tyto nové hlásné profily kategorie C Instalace hlásných profilů kategorie C Pomocné hlásné profily budou označeny značkami stupňů povodňové aktivity (limnigrafickou latí) a zadokumentovány do Povodňového plánu města Tanvald a dále do povodňového plánu ORP Tanvald. Tanvald - rozmístění hlásných profilů s hladinovými elektronickými čidly 1. HP C1 - čidlo na mostku toku Kamenice - na spojení ulic Údolí Kamenice - Hlavní - bude chránit západní a centrální část města GPS: 50 44'12.797"N, 15 17'10.091"E S-JTSK: ; HP C2 - mostek na toku Desná - u Desenské Teplárenské a ul. Krkonošská - pod soutokem Černé a Bílé Desné - chrání severní a centrální část města Tanvald. GPS: 50 45'6.151"N, 15 18'55.013"E S-JTSK: ; Všechny profily budou vybaveny ultrazvukovým nebo radarovým hladinoměrem. Komunikace bude probíhat pomocí dataloggeru s integrovaným modemem GPRS nebo napojením pomocí digitálního rádiového komunikačního modulu (integrací do komunikační infrastruktury Varovného a informačního systému). Data budou přenášena na server žadatele nebo provozovatele systému. Budou nastavena data pro automatické odesílání varovných SMS zpráv pro minimální tři definované vodní hladiny, odpovídající dosažení prvního, druhého a třetího stupně SPA. Hladinoměr s komunikační jednotkou (datalogger nebo digitální rádiová jednotka) bude umístěn na mostních konstrukcích. Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 20

21 5.5.2 Instalace srážkoměrné stanice a meteostanice 3. MSR S1 bude v rámci tohoto projektu zřízena u budovy Základní školy - ul. Sportovní - vedle Sportovní haly. GPS: 50 44'13.02"N, 15 17'46.41"E S-JTSK: ; Kromě klasického měření srážek s poskytováním údajů o klouzavém průměru spadu srážkové činnosti bude systém doplněn rovněž meteostanicí. Tato meteostanice bude poskytovat měření barometrického tlaku, venkovní vlhkosti s rosným bodem, denní a roční srážky, rychlost a směr větru s převládajícím směrem větru a směry nárazového větru, chlad větru a venkovní teplotu. a bude osazena alarmem nebezpečí přívalového deště. Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 21

22 Návrh rozmístění nových prvků varovného systému města Tanvald Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 22

23 Začlenění nového hlásného systému do situace města a okolí Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 23

24 6. Položkový rozpočet Digitální povodňový plán a varovné systémy města Tanvald Činnost Množství Jednotková cena Kč bez DPH Celková cena Kč bez DPH I. TECHNICKÁ ČÁST - DPP 1 HTML aplikace HTML aplikace město Zpracování textové části digitálního povodňového plánu Aktualizace dat stávajícího povodňového plánu města Prolinkování a propojení textové části s mapou HTML aplikace celkem Mapová část Transformace projektu digitálního povodňového plánu ČR Konfigurace mapového projektu města a města a začlenění lokálních dat (povodňové značky, historické povodně, srážkoměrné stanice, vodní díla IV. Kategorie, zaplavované komunikace a další) Zpracování uživatelských šablon mapového projektu pro formátování výstupů z digitálního povodňového plánu Verifikace mapových vrstev města Důležité organizace Evakuační místa Ohrožené objekty Ohrožující objekty Místa omezující odtokové poměry Protipovodňová opatření Fotodokumentace a přílohy Záplavová území Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 24

25 Vodní díla I. - IV.kat Ledové jevy Zaplavené komunikace a objízdné trasy Postupové doby Mapová část celkem Databázová část Naplnění databáze POVIS Naplnění databáze POVIS povodňové komise města Naplnění databáze POVIS ohrožené a ohrožující objekty města vč. jejich lokalizace Naplnění databáze POVIS evakuační místa města vč. jejich lokalizace Naplnění databáze POVIS místa omezující odtokové poměry města vč. jejich lokalizace Naplnění databáze POVIS protipovodňová opatření města vč. jejich lokalizace Naplnění databáze POVIS místa častých ledových obtíží města vč. jejich lokalizace Naplnění databáze POVIS místa ohrožená přívalovou povodní Naplnění databáze POVIS hlásné profily kategorie "C" u města a města vč. jejich lokalizace Naplnění databáze POVIS MIS (místní informační systémy) Databázová část celkem HTML aplikace pro samostatné zobrazení on-line hladin/průtoků HP v rámci ORP Tanvald Zpracování uživatelských šablon pro on -line výstupů hladinoměrů z digitálního povodňového plánu Naplnění databáze hladinoměrů v rámci ORP Naplnění databáze srážkoměrů v rámci ORP Naplnění databáze měřích stanic na vodních dílech Josefův Důl a Souš Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 25

26 HTML aplikace celkem pro stavy vodních hladin ORP Tanvald II. ŠKOLENÍ A TESTOVÁNÍ DPP Proškolení uživatelů digitálních povodňových plánů Testování a vyhodnocení funkčnosti digitálních povodňových plánů Školení a testování dpp celkem Celkové náklady dpp bez DPH DPH (21%) Celkové investiční náklady akce včetně DPH Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 26

27 7. Harmonogram projektu Digitální povodňový plán a varovné systémy města Tanvald Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 27

Využití dostupných dat

Využití dostupných dat Využití dostupných dat Při tvorbě dpp města, budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů (např. digitální povodňový plán Kraje Vysočina, povodňový plán ORP Velké Meziříčí, či povodňový plán povodí

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY M. Banseth Abstrakt Obsahem této prezentace je představení koncepce Povodňového informačního systému a jeho hlavních modulů a nezbytné vlastnosti digitálních povodňových plánů

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA MŽE 10100016_2 - Ř. KM 40,500 44,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVA 10100003_5 (PM-9) - Ř. KM 257,905 262,423 EL. NÁHON - 10219466_1 (PM-7) - Ř.

Více

Obsah PRÁVNÍ SLUŽBY CERTIFIKACE ISO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODBORNÉ POSUDKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Obsah PRÁVNÍ SLUŽBY CERTIFIKACE ISO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODBORNÉ POSUDKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2010 Vídeňská 55, 639 00

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA BEZDREVSKÝ POTOK 10100092_1 - Ř. KM 25,000 28,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

Financování povodňové ochrany z OPŽP

Financování povodňové ochrany z OPŽP 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Michaela Brejchová, oddělení ochrany

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice platný pro katastrální území obce Svépravice č.: 01/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 001/03/2007/SV

Více

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Pracovní návrh Praha prosinec 2014 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Vršovická1442/65, Praha

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

www.asdm.cz, tkocman@asdm.cz, tel: 602 786 247

www.asdm.cz, tkocman@asdm.cz, tel: 602 786 247 Lokální výstražné systémy účelové měrné body vybavené automatickým měřícím systémem s dálkovým přenosem dat a indikací překročení limitních hodnot srážek a stavů hladin zřizují a provozují obce a provozují

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává Ing. Josef Nistler ředitel odboru ochrany vod V Praze dne. března 2015 Čj.: /ENV/15 Vyřizuje: Telefon: Email: Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA OBSAH : I. ÚVOD a) Základní pojmy b) Zkratky II. VĚCNÁ ČÁST a) Informační část b) Charakteristika zájmového území c) Typy povodní a jejich důsledky d) Směrodatné limity pro

Více

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území

Více

Školení ochrany před povodněmi pro obce ORP Sokolov. Městský úřad Sokolov 29.10.2013

Školení ochrany před povodněmi pro obce ORP Sokolov. Městský úřad Sokolov 29.10.2013 Školení ochrany před povodněmi pro obce ORP Sokolov Městský úřad Sokolov 29.10.2013 Ochrana před povodněmi Legislativní úprava zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů hlava IX Definice

Více

CO DĚLAT. Povodeň. www.codelat.info

CO DĚLAT. Povodeň. www.codelat.info CO DĚLAT Povodeň www.codelat.info Centrum pro bezpečný stát, o. s. Praha 2013 CO DĚLAT Povodeň Publikace pro menší obce Centrum pro bezpečný stát CO DĚLAT Povodeň Publikace pro menší obce Copyright Centrum

Více

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje Důvodová zpráva: Olomoucký kraj si je vědom významu, náročnosti a složitosti přípravy a realizace jednotlivých opatření protipovodňové ochrany zejména suché nádrže Teplice a z tohoto důvodu se touto problematikou

Více

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041

Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041 Název studie : Záplavové území toku Nivnička Km 0,000 19,041 Objednatel: Zpracovatel: Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací Brno, Dřevařská 11 Obsah studie:

Více

20 jedné nebo více obcí s rozšířenou působností 10 včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti více obcí

20 jedné nebo více obcí s rozšířenou působností 10 včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti více obcí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci. výzvy Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 6 a vybrané oblasti podpory prioritní osy ZVEŘEJNĚNO DNE X.X Výběrová (hodnotící)

Více

VYHODNOCENÍ POVODNĚ V ČERVENCI 2011

VYHODNOCENÍ POVODNĚ V ČERVENCI 2011 VYHODNOCENÍ POVODNĚ V ČERVENCI 2011 Zpracovali: VYHODNOCENÍ POVODŇOVÉ SITUACE V POVODÍ LUŽICKÉ NISY A SMĚDÉ ODDĚLENÍ APLIKOVANÉHO HYDROLOGICKÉHO VÝZKUMU Jablonec nad Nisou Mgr. Jan Jirák Ing. Jana Pobříslová

Více

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Operační program životní prostředí - XXXVII. Výzva Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Primární oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní Podoblast

Více

POVODNĚ V ČERVNU 2013

POVODNĚ V ČERVNU 2013 POVODNĚ V ČERVNU 2013 SKLADBA PROJEKTU Příčiny a hydrologický průběh povodní 1.1 Meteorologické příčiny povodní ČHMÚ 1.2 Hydrologické vyhodnocení povodní ČHMÚ (ČVUT FS, DHI) 1.3 Analýza antropogenního

Více

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva

Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva Akce: Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646 Část: Termín dokončení: 15. 1. 014 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 419 430 03 Chomutov Zhotovitel: Doc. Ing. Aleš Havlík,

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

16. INFORMACE STAROSTY

16. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 16. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity a 1.4.3

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity a 1.4.3 Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 Digitální povodňové plány (dpp), lokální výstražné systémy (LVS) a varovné a informační

Více

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY ENVICONS s.r.o. Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny IČ 275 600 15 DIČ CZ 275 600 15 info@envicons.cz www.envicons.cz 2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE SVOR Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE DOBRÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Kralovický potok ID toku: 135 100 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 294 Recipient: Střela ID recipientu: 134 330 000 100 Úsek

Více

Operační program životní prostředí - LVIII. výzva

Operační program životní prostředí - LVIII. výzva Operační program životní prostředí - LVIII. výzva Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Primární oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní Podoblast

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí na zpracování projektů spadajících do podoblasti podpory 1.3.1 Zpracovali

Více

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ

ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ ANALÝZA RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI EXTRÉMNÍCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH STRUČNÉ SHRNUTÍ PROSINEC 2012 2 Riziková území při extrémních přívalových srážkách Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Informace o projektu... 4 1.2 Části projektu...

Více

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 37,600 Technická zpráva říjen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje

Více

Městský úřad Žamberk. Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk

Městský úřad Žamberk. Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk Městský úřad Žamberk Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk Leden 2003 Městský úřad Žamberk Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk Správci vodních toků: Povodí

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace k akci Obec Rudlice Rudlice 36, 671 53 Jevišovice IČ: 00636983 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová

Více

Znalecký posudek č. 424/118/2012

Znalecký posudek č. 424/118/2012 Znalecký posudek č. 424/118/2012 Nemovitosti- soubor staveb a pozemků zapsaných v LV č. 2037 s příslušenstvím, součástmi, právy a závadami, v k.ú. Šumburk nad Desnou a obci Tanvald, vedeném Katastrálním

Více

ORP Jablonec nad Nisou

ORP Jablonec nad Nisou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

k akci Obec Police Police 5, 789 73 Úsov IČ: 00635880

k akci Obec Police Police 5, 789 73 Úsov IČ: 00635880 k akci Obec Police Police 5, 789 73 Úsov IČ: 00635880 Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření OPERAČNÍ PROGRAM

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ B. Průvodní zpráva Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku... 2 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání... 4 3. Orientační údaje stavby... 5 1 1.

Více

Protipovodňová opatření městyse Medlov

Protipovodňová opatření městyse Medlov Protipovodňová opatření městyse Medlov Městys Medlov Medlov č. dom. 52, Medlov 664 66 IČ: 00488046 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE RAZOVÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

Digitální povodňové plány a Povodňový informační systém (POVIS)

Digitální povodňové plány a Povodňový informační systém (POVIS) Digitální povodňové plány a Povodňový informační systém (POVIS) Ing. Michal Banseth Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. WATENVI, Brno, 25.5. 2011 Ministerstvo ivotního prost edí Státní fond ivotního prost edí

Více

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Digitální povodňové plány, lokální výstražné systémy (LVS) a varovné informační systémy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Název veřejné zakázky: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN. Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok. Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN. Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok. Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 1. strana ze 35 stran MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ POVODŇOVÝ PLÁN Okres: Trutnov Vodní tok: Černohorský potok Janský potok Rudolfův potok Smrčinský potok (Smrčina) Zrdcadlový potok Obec s rozšířenou působností :

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

ZMĚNY VEŘEJNÉ DOPRAVY NA TANVALDSKU, ANEB CO SE MĚNÍ A PROČ

ZMĚNY VEŘEJNÉ DOPRAVY NA TANVALDSKU, ANEB CO SE MĚNÍ A PROČ ZMĚY VEŘEJÉ DOPRAVY A TAVALDSKU, AEB CO SE MĚÍ A PROČ Vážení cestující, s platností nových jízdních řádů, tj neděle prosince dojde na Tanvaldsku ke změnám jízdních řádů v železniční dopravě i na navazujících

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE Obec s rozšířenou působností: Rumburk Správce

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE SKALICE U ČESKÉ LÍPY Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o

Více

RÁMEC POVODŇOVÉ OCHRANY

RÁMEC POVODŇOVÉ OCHRANY .3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory.3. Zlepšení systému povodňové služby Ing. Michaela Brejchová, oddělení ochrany před povodněmi MŽP Lokální výstražné a

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy připravované dotační tituly z OPŽP 2014 2020

Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy připravované dotační tituly z OPŽP 2014 2020 Metodika pro tvorbu dpp Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy připravované dotační tituly z OPŽP 2014 2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTYSE BOLERADICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách

Více

Všechny obce v OsVPR PVL-015 Vltava, PVL-012 Berounka. Vltava Praha (554782) Hl. m. Praha Ochrana 2.2.1 S 1043 1 -

Všechny obce v OsVPR PVL-015 Vltava, PVL-012 Berounka. Vltava Praha (554782) Hl. m. Praha Ochrana 2.2.1 S 1043 1 - Dílčí povodí Dolní Vltavy - dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem přehled navržených opatření a listy opatření po vypořádání připomínek veřejnosti Kód opatření DVL217001 DVL217002 DVL217003

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Krajský kulatý stůl k udržiteln itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Základní principy UR: Propojení základních oblastí života ekonomika, společnost, životní prostředí Dlouhodobá perspektiva zvažování

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DESNÁ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DESNÁ POŘIZOVATEL Městský úřad Tanvald odbor stavební úřad a životní prostředí Úřad územního plánování Palackého 359, 468 41 Tanvald ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DESNÁ 1 Obsah : 1. Textová část dle Přílohy č. 6 Vyhlášky

Více

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE STATENICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE STATENICE POVODŇOVÝ PLÁN OBCE STATENICE Obec s rozšířenou působností Černošice, Středočeský kraj Výtisk č. - 1 - Obsah Povodňového plánu : Titulní list...- 4 - Úvodní část...- 6 - A. Věcná část -12-1. Charakteristika

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE Obec s rozšířenou působností: Most Správce vodního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

KONANÉH. Stručný součástí. ber. a s chvalu. sch. a u kládá T: 11/20155

KONANÉH. Stručný součástí. ber. a s chvalu. sch. a u kládá T: 11/20155 USS NESENÍ Z 8. ZASEDÁN ÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉH HO DNE 24. 9. 2015 USNESENÍ Č. 218/2015 Aktualizace projektového záměru modernizace KNL Stručný obsah: Materiál obsahuje aktualizaci projektového

Více

Znalecký posudek č. 1-95/2016

Znalecký posudek č. 1-95/2016 Znalecký posudek č. 1-95/2016 o ceně obvyklé RD č.p. 215 s příslušenstvím a pozemky, k.ú. a obec Hladké Životice, okr. Nový Jičín Objednatel posudku: Exekutorský úřad Brno - město soudní exekutor JUDr.

Více

A. Hydrometeorologická situace

A. Hydrometeorologická situace Hydrometeorologická situace A. Hydrometeorologická situace A.1. Srážková situace Srážková situace bude detailně popsána v definitivní zprávě z povodně. Pro ilustraci uvádíme v tabulce srážkové úhrny v

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŽELEŠICE Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

PREZENTACE. Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových. opatření ve Svitavách v období 1997-2005

PREZENTACE. Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových. opatření ve Svitavách v období 1997-2005 PREZENTACE Popis povodňových stavů a přijatých protipovodňových opatření ve Svitavách v období 1997-2005 zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy září 2005 Motto: Řeka je fajn pro všechno a proto,

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ05 SEVEROVÝCHOD ČÁST 01 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZPRÁVA - ENVIROS, S. R. O. DUBEN 2014 MINISTERSTVO

Více

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji Příloha č. 2 Místo trvalého pobytu žáků ve vybraných školách Základní vzdělávání, tedy povinnou školní docházku uskutečňovanou v základních školách a základních školách praktických (dříve označovaných

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Příloha č. 1 Přehled ohrožených firem (právnické a podnikající fyzické osoby)

Příloha č. 1 Přehled ohrožených firem (právnické a podnikající fyzické osoby) OBSAH ČÁSTI A/3: str.: 1. Dosavadní analýza ohroženého území a vývoj stanovení záplavového území 3 2. Přehled ohrožených objektů při novém stanovení záplavového území města Uh. Brod 4 2.1. Ohrožení při

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE V. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY TEXT

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE V. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY TEXT PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM V. OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah: V. Ochrana před

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

P L Á N O CH R A N Y Ú Z E M Í

P L Á N O CH R A N Y Ú Z E M Í P L Á N O CH R A N Y Ú Z E M Í správního obvodu obce Hrubčice pod vodním dílem PLUMLOV před zvláštní povodní Vlastník (správce) vodního díla: Česká republika Správní obvod kraje: Olomoucký kraj Správní

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA DEŠTNÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Obec Kořenov číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Zastupitelstvo obce Kořenov, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

Povodňový plán obce Dobřichov. PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE DOBŘICHOV Středočeský kraj

Povodňový plán obce Dobřichov. PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE DOBŘICHOV Středočeský kraj Povodňový plán obce Dobřichov PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE DOBŘICHOV Středočeský kraj Poslední aktualizace: Únor 2014 1 Obsah Abecední seznam zkratek..3 Vysvětlení pojmu povodně 5 Vysvětlení pojmu Povodňová

Více

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ POŘIZOVATEL: MĚÚ TANVALD, ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽP TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE: GEODÉZIE JABLONEC N.N., S.R.O. DATUM: 11/2014 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP TANVALD PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Více

Strategický plán rozvoje obce Lazinov

Strategický plán rozvoje obce Lazinov Obsah verze: říjen 2011 1 Účel a určení dokumentu... 1 2 Stávající stav... 2 3 Analytická část... 3 4 Návrhová část... 4 4.1 Úpravy a obnova kulturní krajiny v katastru obce... 4 4.2 Navrhované stavební

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Technická specifikace požadovaného systému

Technická specifikace požadovaného systému Technická specifikace požadovaného systému Základní požadované parametry MIS Použitá zařízení musí splňovat požadavky stanovené dokumentem Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

Žádost o změnu projektu

Žádost o změnu projektu Žádost o změnu projektu Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Na základě odborného posudku Ministerstva životního prostředí, který byl vyhotoven až po ukončení příjmu žádostí se obce Hodslavice, Veřovice,

Více

Zpracování podkladové analýzy a evidence lokálních varovných systémů zdrojů informací s automatickým pozorováním II.

Zpracování podkladové analýzy a evidence lokálních varovných systémů zdrojů informací s automatickým pozorováním II. Zpracování podkladové analýzy a evidence lokálních varovných systémů zdrojů informací s automatickým pozorováním II. Závěrečná zpráva Září 2015 Zhotovitel: Na projektu se jako subdodavatelé dílčích částí

Více

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno:

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno: Město: BRUMOV-BYLNICE V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na městském úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. Systém musí umožňovat

Více