KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky 1

2 Zpracoval: FOKUS Turnov o. s. Spolupráce při zpracování: Krajský koordinátor KPSS Tanvaldska, členové pracovních skupin. Obsah: ÚVODNÍ SLOVA... 5 ANALYTICKÁ ČÁST 1 ÚVOD DRUHY A FORMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální poradenství Služby sociání péče Služby sociální prevence KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ Organizační struktura komunitního plánování v regionu Tanvaldsko Cílem komunitního plánování je Výsledkem procesu komunitního plánování je Hlavní principy komunitního plánování jsou Přínos komunitního plánování pro obce Hlavní aktéři komunitního plánování sociálních služeb jsou KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V REGIONU TANVALDSKO

3 5 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU TANVALDSKO Nezaměstnanost Aktivní politika zaměstnanosti Závěry sociodemografické analýzy regionu Tanvaldsko POPIS STAVU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB S NIMI SOUVISEJÍCÍCH V REGIONU TANVALDSKO Sociální poradenství Sociální odbor Městského úřadu Tanvald zajišťuje:chyba! Záložka není definována. 6.2 Poskytovatelé sociálních služeb dle zákonač.108/2006 Sb., o sociáních službách Pečovatelská služba Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Popis situace v navazujících oblastech Zdravotnictví Školství POPIS JEDNOTLIVÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN Senioři a zdravotně postižení Rodina, děti a mládež Sociálně vyloučení a osoby tímto ohrožené ANALYTICKÉ ZÁVĚRY Analytické potřebnosti a kvality sociálních služeb SWOT analýza mikroregionu Tanvaldsko Analytické závěry a doporučení

4 NÁVRHOVÁ ČÁST 9 DLOUHODOBÁ VIZE DO ROKU STRATEGICKÉ CÍLE DO ROKU Strategické cíle a jejich vazba na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (dále SPRSS LK) STANOVENÍ PRIORIT PRACOVNÍCH SKUPIN Karty aktivit ,,KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROGERIONU TANVALDSKO Akční plán pro rok Důvody zpracování dokumentu a východiska zpracování akčního plánu Přehled aktivit pro akční plán Popis akcí dle jednotlivých aktivit MONITORING POUŽITÉ ZDROJE A POUŽITÉ ZKRATKY PŘÍLOHA

5 Vážení a milí spoluobčané, dostává se vám do rukou 1. Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Tanvaldsko pro období let Jedná se o dokument, který navrhuje konkrétní cíle a opatření vedoucí k tomu, aby se sociální služby v našem regionu koordinovaly, zkvalitňovaly a přizpůsobily tomu, co občané regionu skutečně potřebují. Každý z nás se může kdykoli dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, kdy nebude mít možnost postarat se sám o sebe nebo o své blízké. V takové situaci je důležité mít k dispozici systém kvalitních a dostupných sociálních služeb. Zajistit toto je právě cílem komunitního plánování sociálních služeb v našem regionu. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na vytvoření tohoto plánu aktivně podíleli a bez jejichž přispění by Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Tanvaldsko nemohl vzniknout. Členům a manažerům pracovních skupin z řad zadavatele, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb, všem kteří materiál připomínkovali a zpracovávali. Práce na komunitním plánu sociálních služeb si od všech členů pracovních skupin vyžádala mnoho času a energie. Děkuji také všem občanům, kteří se zapojili do diskuse nad budoucí podobou sociálních služeb v regionu. Přeji vám i sobě, aby Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Tanvaldsko pomohl k vytvoření systému sociálních služeb pro občany regionu, které budou dostupné, kvalitní a užitečné. S úctou Petr Polák, předseda Mikroregionu Tanvaldsko 5

6 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko pro období je první dokument v tomto území, který se zabývá analýzou stávajících sociálních služeb jako celkem a přináší konkrétní doporučení pro další rozvoj sociálních služeb v celém regionu. Je výsledkem diskuse členů jednotlivých pracovních skupin. Hlavním smyslem je vytvoření systému sociálních služeb na místní úrovni, čímž se sociální služby stanou pro občany dostupnější a to z hlediska místního, časového a finančního. Důležitým aspektem je i finanční stránka, proto komunitní plánování bere na zřetel i efektivní vynakládání prostředků na poskytování sociálních služeb. Město Tanvald začalo plánovat sociální služby již v r a to ve spolupráci s Libereckým krajem. V rámci individuálního projektu Libereckého kraje IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji působí v ORP Tanvald krajský koordinátor pro plánování sociálních služeb. Tento Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko zpracoval FOKUS Turnov o. s. v rámci výše zmíněného projektu ve spolupráci s krajským koordinátorem a ve spolupráci se všemi členy pracovních skupin a zástupci samospráv. Komunitní plán je zpracován pro Tanvald a všechny spádové obce tak, aby zajistil pro všechny občany regionu všechny cílové skupiny sociální služby dle místních potřeb a podmínek. Cílem je předcházení sociálnímu vyloučení, posilování soudržnosti komunity a pomoc při sociálním začlenění jednotlivců i skupin. FOKUS Turnov o. s. - zpracovatel komunitního plánu 6

7 Analytická část 1. ÚVOD Během svého života se každý z nás může dostat do nepříznivé sociální situace, ve které budeme potřebovat sociální službu. Pokud tato chvíle nastane, je důležité, aby potřebná služba byla dosažitelná, spolehlivá a kvalitní. Komunitní plánování je příležitostí k tomu, aby finanční prostředky na sociální služby byly vynaložené účelně a podle přání a potřeb celé veřejnosti. Komunitní plán sociálních služeb se ve svých částech věnuje osobám, jimž hrozí sociální vyloučení, rodinám s dětmi, dětem a mládeži, seniorům a zdravotně postiženým občanům mikroregionu Tanvaldsko. Co jsou sociální služby : pojem sociální služba definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociální služby zahrnují činnosti, které poskytují potřebným občanům podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti. Zákon o sociálních službách vymezuje sociální služby ve třech základních druzích : Sociální poradenství, služby sociální péče (pomáhají lidem udržet si fyzickou a psychickou soběstačnost případně vytváří důstojné prostředí, pokud člověk již není schopen žít ve svém přirozením prostředí), služby sociální prevence (pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení). 7

8 Obecné zásady systému sociálních služeb: Podpora samostatnosti a soběstačnosti klientů, udržení uživatelů co možná nejdéle v domácím prostředí, zmírnění nebo odstranění sociálního znevýhodnění a vyloučení, dostupnost sociálních služeb pro všechny. Zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Tanvaldsku umožnil individuální projekt Libereckého kraje IP 2 (Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. 2. DRUHY A FORMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2.1 Sociální poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství poskytují občanské, manželské a rodinné poradny, poradny pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 8

9 2.2 Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Jedná se především o tyto služby: Osobní asistence Pečovatelská služba Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské služby Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb Denní stacionáře a týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení 9

10 2.3 Služby sociální prevence Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučením osob, které jsou tímto ohrožené pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností. Cílem je napomáhat osobám ohroženým sociálním vyloučením k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Jedná se o tyto služby: Raná péče Telefonická krizová pomoc Azylové domy Domy na půl cesty Kontaktní centra Krizová pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutické dílny Terapeutické komunity Terénní programy Sociální rehabilitace 10

11 3. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 3.1 Organizační struktura komunitního plánování v regionu Tanvaldsko SAMOSPRÁVY OBCÍ V ORP TANVALD KOORDINÁTOR KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNĚ ŘÍDÍCÍ SKUPINA Odborná pracovní skupina SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ Odborná pracovní skupina RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Odborná pracovní skupina OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A TÍMTO OHROŽENÉ Metoda komunitního plánování umožňuje občanům spolupodílet se na řešení veřejných záležitostí. Je zde vytvořená platforma pro poskytování vlastních podnětů a nápadů na řešení problémů těm, kteří o těchto záležitostech rozhodují. 3.2 Cílem komunitního plánování je: Vytvořit kvalitní a efektivní systém sociálních služeb, který bude vyhovovat místním potřebám a který bude podporovat sociální začleňování jednotlivců i skupin do společnosti a předcházet jejich vyloučení, 11

12 3.3 Výsledkem procesu komunitního plánování je: Zlepšení dostupnosti služeb, zvýšení kvality sociálních služeb, měření efektivity vynaložených peněz. 3.4 Hlavní principy komunitního plánování jsou: Partnerství mezi účastníky, zapojování místního společenství, hledání nových lidských a finančních zdrojů, práce s informacemi, kompromis přání a možností. 3.5 Přínos komunitního plánování pro obce: Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (uživatele, poskytovatele a zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci, podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje příslušnost ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje, zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby služby odpovídaly místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti, zvyšuje efektivitu investovaných prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné. 12

13 3.6 Hlavní aktéři komunitního plánování sociálních služeb jsou: Uživatelé sociálních služeb jsou nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování. Uživateli rozumíme osoby v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, které služby potřebují, využívají je a kterým jsou určeny. Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda se jedná o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, přip. státem. Poskytovatelé vědí, jak služby fungují, a znají legislativu, sledují poptávku a přizpůsobují nabídku. Zadavatelé sociálních služeb zadavatelé sociálních služeb jsou především obce a kraje. Jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do procesu jako aktivní účastníci zejména proto, že jsou garanty realizace výstupu komunitního plánování. Proto podpora komunitního plánování ze strany obce a jejich politických reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování. 4. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V REGIONU TANVALDSKO Výsledkem komunitního plánování sociálních služeb na Tanvaldsku je tento komunitní plán sociálních služeb, což je strategický dokument rozvoje sociálních služeb, který: Odpovídá místním podmínkám a potřebám obcí a měst regionu Tanvaldska, stanovuje cíle a priority rozvoje sociálních služeb v regionu, směřuje k dosažení dlouhodobé vize rozvoje sociálních služeb v regionu, přispívá k zajištění všech typů sociálních služeb pro potřebné osoby v regionu, přispívá ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb v regionu. 13

14 Usnesením č. 7/2010 představitelé mikroregionu Tanvaldsko schválili zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb. Usnesením č. 10/2010 byly schváleny tyto odborné pracovní skupiny (dále jen OPS): Rodina, děti a mládež Senioři a zdravotně postižení (ZP) Sociálně vyloučení a osoby tímto ohrožené Usnesením č. 8/2011 ze dne byla ustanovena Územně řídící skupina (dále jen ÚŘS) pro mikroregion Tanvaldsko. 5. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU TANVALDSKO Tanvaldský správní obvod se rozkládá v severovýchodní části Libereckého kraje. Hraničí s několika dalšími správními obvody ORP Jabloncem nad Nisou, Železným Brodem, Semily a Jilemnicí. Svojí rozlohou 191 km 2 je správní obvod Tanvald třetím nejmenším obvodem Libereckého kraje a zaujímá pouze 6,0 % jeho výměry. Území správního obvodu tvoří 10 obcí, z toho pět obcí má statut města (Smržovka, Desná, Tanvald, Velké Hamry, Harrachov). Celé území obvodu se dělí na 21 katastrů. Hustotou osídlení 115,3 obyvatel na 1 km 2 se řadí k méně zalidněným správním obvodům. 14

15 Správní obvod ORP Tanvald Kód obce Název obce Kód KÚ Název KÚ Albrechtice v Jiz.horách Albrechtice v Jiz.horách 2557 Desná Desná I Desná II Desná III 3723 Harrachov Harrachov Jiřetín pod Bukovou Jiřetín pod Bukovou 6974 Kořenov Jizerka Polubný Příchovice u Kořenova Rejdice Plavy Haratice Plavy Smržovka Smržovka Tanvald Šumburk nad Desnou Tanvald Velké Hamry Bohdalovice Velké Hamry Zlatá Olešnice Lhotka u Zlaté Olešnice Stanový Zlatá Olešnice Navarovská Zlatá Olešnice Semilská Stav k Zdroj: Český statistický úřad 15

16 Správní obvod území ORP Tanvald Ve správním obvodu Tanvald ke konci roku 2009 žilo obyvatel, což bylo 5,0 % obyvatel Libereckého kraje. Průměrný věk obyvatel tohoto správního obvodu činil 40,5 let. 16

17 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje v roce 2009 Stav na počátku období Střední stav Stav na konci období celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy Kraj celkem v tom SO ORP: Česká Lípa Frýdlant Jablonec n. Nisou Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod Stav k Zdroj: Český statistický úřad Vývoj počtu obyvatel v obcích správního obvodu ORP Tanvald v letech Kód obce Název obce Albrechtice v Jiz.horách Desná Harrachov Jiřetín pod Bukovou Kořenov Plavy Smržovka Tanvald Velké Hamry Zlatá Olešnice Celkem Stav k Zdroj: Český statistický úřad 17

18 Kód obce Vývoj průměrného věku obyvatel ve spádovém území ORP Tanvald Název obce Albrechtice v Jiz.h. 39,3 40,0 40,0 40,0 39,7 40,0 40,1 38,9 38,3 39,5 39,4 39,4 39,5 39,9 40,5 41, Desná 36,5 36,8 37,0 37,3 37,6 38,0 38,4 38,6 38,9 39,1 39,3 39,6 39,9 40,3 40,7 41, Harrachov 35,0 35,6 36,2 36,6 37,1 37,5 38,3 38,3 38,4 38,7 39,4 39,8 40,4 40,8 41,4 41, Jiřetín pod Bukovou 32,2 32,4 33,1 33,4 33,8 34,5 35,5 37,9 38,8 39,4 40,3 41,1 41,9 42,9 44,1 43, Kořenov 38,2 38,4 38,7 38,5 39,2 38,9 39,2 39,2 39,4 39,9 40,3 40,9 41,5 41,8 42,4 42, Plavy 35,8 36,1 36,2 36,7 36,6 36,3 36,3 37,4 37,7 37,7 37,8 38,1 38,5 38,7 39,0 39, Smržovka 37,4 37,7 37,7 38,1 38,0 38,3 38,4 38,5 38,7 39,1 39,4 39,7 40,0 40,0 40,0 39, Tanvald 35,9 36,1 36,7 37,1 37,5 37,7 38,1 38,4 38,8 39,1 39,5 39,7 40,0 40,3 40,4 40, Velké Hamry 36,3 36,2 36,7 36,8 37,0 37,2 37,2 37,8 38,0 38,0 38,1 38,8 39,0 39,3 39,8 40, Zlatá Olešnice 38,7 38,4 38,3 38,3 38,6 38,3 38,6 38,4 38,9 39,8 40,2 40,1 40,2 40,5 40,4 41,1 Průměrný věk celkem 36,5 36,8 37,0 37,3 37,5 36,7 38,0 38,3 38,6 39,0 37,4 39,7 40,1 40,4 40,1 41,2 Stav k Zdroj: Český statistický úřad Stav k Zdroj: Český statistický úřad 18

19 5.1 Nezaměstnanost Mikroregion Tanvaldsko je zaměřený především na zpracovatelský průmysl kovodělný, sklářský a textilní. Je to oblast s nejvyšší nezaměstnaností v okrese Jablonec nad Nisou. K tomuto stavu přispívá zejména omezená nabídka pracovních příležitostí, nepříznivá skladba obyvatelstva s větším podílem sociálně slabších vrstev společnosti a osob s nižším stupněm vzdělání, špatná dopravní obslužnost některých horských obcí. Ke konci roku 2010 bylo v Tanvaldě a okolí evidováno 1418 uchazečů, v meziročním srovnání tak došlo k poklesu o 108 uchazečů. Výrazný růst míry nezaměstnanosti z roku 2009 se zastavil ke konci února 2010 na hodnotě 14,3%. K činila míra nezaměstnanosti 11,42%. Meziroční pokles počtu evidovaných uchazečů byl 92,5%. Tento vývoj je ve srovnání s ostatními mikroregiony okresu druhý nejpříznivější. Ukazatele trhu práce v jednotlivých obcích Tanvaldska k Obec Počet obyvatel k Počet uchazečů Z toho ženy Počet uchazečů dosažitelných Míra nezaměstnanosti Albrechtice v Jiz. horách ,9 Desná ,4 Harrachov ,1 Jiřetín pod Bukovou ,2 Kořenov ,3 Plavy ,5 Smržovka ,9 Tanvald ,9 Velké Hamry ,8 Zlatá Olejnice ,2 Tanvaldsko Celkem ,42 Stav k Zdroj: ÚP Jablonec nad Nisou, ÚP Semily 19

20 Míra nezaměstnanosti, počet uchazečů a volných míst k v ORP Tanvald a okolních regionech 20

21 5.2 Aktivní politika zaměstnanosti V rámci aktivní politiky zaměstnanosti byla zřízena na území města Tanvald místa veřejně prospěšné práce (dále VPP) a veřejné služby (dále VS). Z níže uvedených dat je zřejmý vzrůstající zájem obcí i nezaměstnaných o tato pracovní místa. VPP a VS jsou v menším počtu zřízena i v dalších městech a obcích regionu. Počet zřízených míst VPP a VS ve městě Tanvald Veřejně prospěšné práce Veřejná služba Celkem Stav k Zdroj: MÚ Tanvald 5.3 Závěry sociodemografické analýzy regionu Tanvaldsko Ze sociodemografického hlediska lze řešené území hodnotit jako stabilizované. Hospodářské podmínky v oblasti byly nepříznivě ovlivněny postupným útlumem výroby velkých zaměstnavatelů v regionu. Zvýšila se tak poptávka po pracovních příležitostech a s ní související migrace obyvatelstva. Nejvýznamnějším hospodářským odvětvím se tak stává oblast poskytování služeb souvislosti s turistickým ruchem a rekreací. Orientace na tuto ekonomickou oblast způsobuje značné sezónní výkyvy v nabídce pracovních příležitostí a tím i nevyrovnanost ekonomické situace obyvatel. 6. POPIS STAVU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB S NIMI SOUVISEJÍCÍCH V REGIONU TANVALDSKO Tato kapitola posuzuje stav sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je popsán na základě poznatků pracovníků odborných pracovních skupin a odborného koordinátora komunitního plánování sociálních služeb na Tanvaldsku. Viz.: Příloha č.1 Popis stavu členěn dle jednotlivých obcí regionu. 21

22 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na Tanvaldsku Pořadové číslo Název poskytovatele 1. Dům s pečovatelskou službou Tanvald Dům s pečovatelskou službou Desná Dům penzion pro důchodce Smržovka 4. Dům s pečovatelskou službou Velké Hamry 5. Domov důchodců Velké Hamry-Domov pro seniory 6. Domov důchodců Velké Hamry-Domov se zvláštním režimem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Most k naději o.s. 9. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Tanvald Poskytované druhy sociálních služeb 40 - pečovatelská služba (terénní) 40 - pečovatelská služba (terénní) 40 - pečovatelská služba (terénní, ambulantní) 40 - pečovatelská služba 49 domovy pro seniory (pobytová) 50 domovy se zvláštním režimem (pobytová) 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ambulantní, terénní) 69 - terénní programy sociální dávky, sociální poradenství Zřizovatel/ právní subjektivita Město Tanvald Město Desná Město Smržovka/ příspěvková organizace Město Velké Hamry Liberecký kraj/ příspěvková organizace Liberecký kraj/ příspěvková organizace Občanské sdružení Občanské sdružení Cílová skupina senioři, osoby s tělesným a zdravotním postižením senioři, osoby s tělesným a zdravotním postižením senioři, osoby s tělesným a zdravotním postižením senioři, osoby s tělesným a zdravotním postižením senioři senioři, osoby s tělesným a zdravotním postižením děti a mládež let ohrožené společensky nežádoucími jevy osoby ohrožené sociálním vyloučením všechny věkové kategorie populace 22

23 Přehled poskytovatelů služeb souvisejících se sociálními službami Název Pořadové poskytovatele číslo 1. Dům s pečovatelskou službou Tanvald 2. Dům penzion pro důchodce Smržovka 3. Dům s pečovatelskou službou Velké Hamry 4. Dům pro seniory Jiřetín pod Bukovou 5. Dům dětí a mládeže 6. Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald 7. Občanské sdružení zdravotně postižených Tanvald 8. Dům s pečovatelskou službou Polubný 9. Unikátní projekty občanské sdružení Výtvarné centrum pro hendikepované děti Sněženka Smržovka Zřizovatel/právní subjektivita Město Tanvald Město Smržovka/ příspěvková organizace Město Velké Hamry Obec Jiřetín pod Bukovou Město Tanvald/příspěvková organizace občanské sdružení občanské sdružení Obec Kořenov občanské sdružení Cílová skupina senioři, osoby se zdravotním postižením senioři, osoby s tělesným a zdravotním postižením senioři, osoby se zdravotním postižením senioři, osoby se zdravotním postižením děti a mládež rodina, děti a mládež senioři, osoby se zdravotním postižením senioři, osoby se zdravotním postižením hendikepované děti a mládež 23

24 6.1 Sociální poradenství Sociální poradenství se dělí na základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství jsou povinni poskytnout všichni poskytovatelé sociálních služeb a to bez ohledu na to, kdo o radu požádá. Odborné poradenství poskytují specializované poradny. Sociální poradenství pro region Tanvaldsko poskytují : Sociální odbor Městského úřadu Tanvald, který dále zajišťuje : Činnosti na úseku zdravotnictví v rámci přenesené a samostatné působnosti, provoz Domu s pečovatelskou službou a ubytovny se sociálními službami, poradenskou činnost, správní činnosti na úseku poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, správní činnosti na úseku sociálně-právní ochrana dětí, správní činnosti na úseku kurátoři a sociální prevence, správní činnosti na úseku poskytování dávek a služeb zdravotně postiženým občanům a seniorům, příspěvek na péči (viz tabulka str. 25) Pečovatelská služba Tanvald (viz str. 26 ) Pečovatelská služba Desná (viz str. 27 ) Pečovatelská služba Velké Hamry (viz str. 28) Pečovatelská služba Smržovka (viz str. 27 ) Domov pro seniory Velké Hamry (viz str. 29) Domov se zvláštním určením Velké Hamry (viz str. 30 ). 24

25 Oprávnění příjemci příspěvku na péči vyplaceného MÚ v Tanvaldě k OSOBY DO 18 LET (počet oprávněných osob) OSOBY STARŠÍ 18 LET (počet oprávněných osob) OBEC stupeň závislosti stupeň závislosti I. II. III. IV. I. II. III. IV. OBEC CELKEM OBEC CELKEM [ tis.kč ] MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY Albrechtice v Jiz.h Desná Harrachov ,2 Jiřetín pod Bukovou ,2 Kořenov Plavy ,6 Smržovka Tanvald ,8 Velké Hamry ,8 Zlatá Olešnice ,6 ORP CELKEM ,2 ORP CELKEM [ tis.kč ] ,6 105, Zdroj: Zpracováno na základě podkladů z MÚ Tanvald 6.2 Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Pečovatelská služba - 40 Pečovatelská služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách napomáhá lidem zajistit fyzickou soběstačnost a nabízí pomoc při zvládnutí úkonů při péči o vlastní osobu a její domácnost. Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná ve vymezeném čase v domácnostech nebo v zařízeních sociálních služeb. Služba je určena zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením. Pečovatelé pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a o domácnost. 25

26 Pečovatelská služba regionu Tanvaldsko : Počet registrovaných poskytovatelů v ORP celkem: 4 Počet poskytovatelů, kteří čerpají dotaci z MPSV: 1 Cílové skupiny uživatelů: senioři, osoby se zdravotním postižením Údaje k datu Pečovatelská služba Tanvald: Kapacita pečovatelské služby pro správní území je 40 osob. Tato služba sociální péče je poskytována především v Domě s pečovatelskou službou a v Domě pro seniory ve městě Tanvald. Provozní doba služby je od pondělí do pátku od 6:30 do 19:00 hodin. Kapacita služby: 40 Počet uživatelů: 27 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: Příspěvek z rozpočtu obcí : Úhrady od uživatelů: Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: NE ,- Kč ,- Kč ,- Kč 7 100,- Kč 26

27 Pečovatelská služba Desná: Kapacita pečovatelské služby pro správní území je 34 osob. Tato služba sociální péče je poskytována v bytech domu s pečovatelskou službou v Desné. Forma služby je terénní. Provozní doba služby je od pondělí do pátku od 6:45 do 15:15 hodin. Kapacita služby: 34 Počet uživatelů: 32 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: Příspěvek z rozpočtu obcí : Úhrady od uživatelů: Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: NE ,- Kč ,- Kč ,- Kč 2 863,- Kč Pečovatelská služba Smržovka: Kapacita pečovatelské služby pro správní území je 22 osob. Tato služba sociální péče je poskytována v bytech domu penzionu pro důchodce ve Smržovce. Forma služby je ambulantní a terénní. Provozní doba ambulantní služby je od pondělí do pátku od 8:00 do 14:30 hodin. Provozní doba terénní služby je od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hodin a od do 19:00 hodin. O víkendech po dohodě. 27

28 Kapacita služby: 22 Počet uživatelů: 22 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: Příspěvek z rozpočtu obcí : Úhrady od uživatelů: Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: ,- Kč ,- Kč (zahrnuje i náklady na provoz domu ) ,- Kč nelze vyčíslit vzhledem k propojení s byty 4 545,- Kč Pečovatelská služba Velké Hamry: Kapacita pečovatelské služby pro správní území je 144 osob. Tato služba sociální péče je poskytována v Domově důchodců ve Velkých Hamrech. Forma služby je terénní. Provozní doba služby je od pondělí do pátku od 6:30 do 15:30 hodin. Kapacita služby: 144 Počet uživatelů: 164 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: Příspěvek z rozpočtu obcí : Úhrady od uživatelů: Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: NE ,- Kč ,- Kč ,- Kč 852,- Kč 28

29 Domovy pro seniory - 49 Je pobytová služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro osoby se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov důchodců regionu Tanvaldsko Počet registrovaných poskytovatelů v ORP celkem: 1 Počet poskytovatelů, kteří čerpají dotaci z MPSV: 1 Cílové skupiny uživatelů: senioři nad 65 let, kteří pobírají starobní či invalidní důchod a přiznaný příspěvek na péči Údaje k datu Domov důchodců Velké Hamry ( zřizovatel Liberecký kraj ) Kapacita Domova důchodců je 36 osob. Tato služba sociální péče je poskytována v čtyřpatrové bezbariérové budově s kapacitou 133 osob spolu s Domovem se zvláštním režimem ( 50- viz níže). Kapacita služby: 36 Počet uživatelů: 36 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: ,- Kč Příspěvek od zřizovatele : Úhrady od uživatelů: Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: ,- Kč ,- Kč (včetně příspěvků na péči) ,- Kč ,- Kč 29

30 Domovy se zvláštním režimem - 50 Je pobytová služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách. Dále pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem v regionu Tanvaldsko Počet registrovaných poskytovatelů v ORP celkem: 1 Počet poskytovatelů, kteří čerpají dotaci z MPSV: 1 Cílové skupiny uživatelů: senioři nad 65 let, kteří pobírají starobní či invalidní důchod a přiznaný příspěvek na péči a potřebují celodenní zvýšenou ošetřovatelskou péči s pomocí druhé osoby Údaje k datu Domov se zvláštním režimem Velké Hamry (zřizovatel Liberecký kraj ) Kapacita Domova důchodců je 97 osob. Tato služba sociální péče je poskytována v čtyřpatrové bezbariérové budově s kapacitou 133 osob spolu s Domovem důchodců ( 49- viz výše). Kapacita služby: 97 Počet uživatelů: 97 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: ,- Kč Příspěvek od zřizovatele : Úhrady od uživatelů: Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: ,- Kč ,- Kč (včetně příspěvků na péči) ,- Kč ,- Kč 30

31 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - 62 Je ambulantní, popřípadě terénní služba, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která je poskytována dětem a mládeži od 6 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald (dále NZPDM) Počet registrovaných poskytovatelů v ORP celkem: 1 Počet poskytovatelů, kteří čerpají dotaci z MPSV: 1 Cílové skupiny uživatelů: děti a mládež ve věku ohrožené společensky nežádoucími jevy Údaje k datu NZPDM vzniklo 3. září 2010 v prostorách dvoupodlažní budovy, kterou vlastní Město Tanvald. Aktuální stav je, že poskytovatel Liberecké romské sdružení, o.s. vyhrálo zakázku na poskytovatele služby sociální prevence v rámci projektu IP1 na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež žijící na území mikroregionu Tanvaldsko. Smlouva je platná od Kapacita služby: Počet uživatelů: 73 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: 200/rok ,- Kč Příspěvek z rozpočtu obcí: ,- Kč (obec poskytuje budovu) Úhrady od uživatelů: 0 Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: ,- Kč / rok 31

32 6.3 Popis situace v navazujících oblastech Zdravotnictví V regionu Tanvaldsko je široká kvalitní lékařská péče. Ve městě Tanvaldě je nemocnice s odděleními interny, chirurgie, jednotkou intenzivní péče, následnou péčí, s pracovištěm fyzioterapie, rentgenem a laboratoří. V roce 2003 proběhla rekonstrukce a modernizace nemocnice. Bylo vybudováno zcela nové oddělení chronické intenzivní péče. Nemocnice působí pro celé spádové území regionu, ale i pro okolní města a obce z okolních regionů. Ve městě Tanvaldě se také nachází Městské středisko lékařů, kde provozují svoji praxi všeobecní i odborní lékaři. Nachází se zde ordinace dětského lékaře, chirurgie, oční, gynekologie a kožní. Ve městě je ordinace ORL a zubní. Ve většině měst a obcí mikroregionu působí praktičtí lékaři. Ve větších městech jako např. v Desné, Smržovce, Harrachově, Velkých Hamrech i odborní lékaři. V regionu je zajištěna dostatečně široká síť lékáren. Z výše uvedeného vyplývá, že v regionu je zdravotní péče z hlediska dostupnosti pro obyvatele v současné době dostačující Školství V mikroregionu Tanvaldsko je celkem jedenáct základních škol a šest mateřských škol, které jsou zřizovány jednotlivými městy a obcemi. Město Tanvald je zřizovatelem obchodní akademie, základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže. Přispívá i na Dětské a mateřské centrum Maják. Z volnočasových aktivit pořádaných v rámci škol je třeba také zmínit Studentskou společnost při Obchodní akademii Tanvald-FimArt o.s., školní sportovní kluby například TJ Seba Tanvald, TJ Jiskra Tanvald, školní sportovní klub při Gymnáziu Tanvald, SOSHIKY-škola bojových umění Tanvald, tenisový klub, jezdecký a tenisový klub a ještě další sportovní a kulturní spolky a sdružení, které, působí na území regionu Tanvaldsko. 32

33 Liberecký kraj je zřizovatelem Gymnázia v Tanvaldě. V odborných pracovních skupinách jsou zástupci z obou resortů a aktivně se podílejí na naplňování vytyčených priorit a cílů. Při dalším plánování sociálních služeb je třeba rozšiřovat spolupráci napříč všemi oblastmi zasahujícími do sociálních služeb. 7. POPIS JEDNOTLIVÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN 7.1 Senioři a zdravotně postižení Je nutné zdůraznit specifikum historického vývoje zdejší horské oblasti, kde je zjevná sousedská a rodinná výpomoc seniorům i osobám zdravotně postiženým. Podle současné sociální politiky ČR je důležité a potřebné začleňování seniorů a osob zdravotně postižených do většinové populace tak, aby většinu času trávili s rodinou anebo se svými vrstevníky. V regionu působí Občanské sdružení zdravotně postižených Tanvald. Náplní činnosti této organizace jsou rekondiční pobyty, výlety a podobně. Na jejich činnost přispívá město Tanvald, město Desná a jiné obce. Kapacita je však omezena a případné dojíždění za seniory a zdravotně postiženými, kteří se nemohou dopravit na setkání zdejšího sdružení, není možná. Z toho vyplývá potřeba oboustranně prospěšné dobrovolnické činnosti aktivních seniorů anebo dětí a mládeže. Osobám se zdravotním postižením do 18 let chybí osobní asistence a odlehčující služba. Především se jedná o děti a mládež postiženou autismem. Část dětí pravidelně dojíždí do Dětského centra Sluníčko Turnov. Každodenní doprava do 30 km vzdáleného města je pro rodiče často neúnosná. 33

34 7.2 Rodina, děti a mládež Region Tanvaldsko se nejvíc potýká s tzv. problémovými dětmi a mládeží a potažmo i s jejich rodinami. Jedná se vesměs o rodiny sociálně vyloučené a tímto ohrožené. Ze stran pedagogů a výchovných poradců vyvstává potřeba odborné dětské psychologické pomoci, která by byla poskytována přímo v Tanvaldě. V září 2010 zde bylo za podpory města Tanvald zřízeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Dalším poskytovatelem dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. je Most k naději, který působí v mikroregionu Tanvaldsko od února Prioritním cílem je zmapování a monitorování regionu. Terénní pracovnice jsou přímo v lokalitách, kde se potencionální klienti pohybují. Zástupci výše uvedených poskytovatelů jsou členy odborných pracovních skupin rodina, děti a mládež a osoby sociálně vyloučené a tímto ohrožené. V rámci návazných služeb pro cílovou skupinu rodina, děti a mládež zde působí několik organizací: Dům dětí a mládeže Tanvald Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald Dětský klub Čmeláčci o.p.s. Desná Dětská herna Desánek Desná Výtvarné centrum pro hendikepované děti Sněženka o.s. Smržovka a další 7.3. Sociálně vyloučení a osoby tímto ohrožené V rámci této cílové skupiny v regionu vyvstávají nejpalčivější problémy regionu. Pro skupinu osob, jako jsou uživatele návykových, omamných nebo psychotropních látek, osoby bez přístřeší a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách v regionu, zahájil činnost poskytovatel Most k naději o.s., který tuto scénu monitoruje a navrhne řešení dané situace. 34

35 Vznik Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald (dále jen NZPDM), jehož zřizovatelem je Liberecké romské sdružení, byl výrazným krokem k řešení aktuální situace v regionu. Služba se velmi dobře etablovala na území a počet klientů se během prvního měsíce působení zdvojnásobil. Současný počet klientů je 93 (údaj k březnu 2011). Vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity poskytované klientům v NZPDM vnímají pedagogové v regionu velmi pozitivně. Rovněž tak i spolupráci výchovných poradců a pedagogů s vedoucími pracovníky NZPDM. Tato služba je poskytovaná anonymně. Město Tanvald pronajímá poskytovateli prostory za symbolickou cenu 1.000,- Kč/rok. Ohroženou skupinou jsou z důvodu vzrůstající nezaměstnanosti finančně slabší rodiny. Mimo bezdomovectví je zde zvýšená kriminalita mezi dětmi a mládeží. Tento jev je v regionu, zvláště ve větších městech (Tanvald, Smržovka, Velké Hamry a Desná), řešen Městskou policií i Policií České republiky. 8. ANALYTICKÉ ZÁVĚRY 8.1 Analýza potřebnosti a kvality sociálních služeb Analýza potřebnosti v regionu Tanvaldsko vychází zejména z výstupů odborných pracovních skupin, z individuálních rozhovorů odborného koordinátora a vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Tanvald s občany a uživateli sociálních služeb. 35

36 8.2. SWOT analýza mikroregionu Tanvaldsko Silné stránky Legitimní politická podpora všech představitelů Mikroregionu Tanvaldsko (usnesení č. 6/2010 ze dne ) Existence registrovaných poskytovatelů pečovatelských služeb dle zák.108/2006 Sb. 40, v území (Tanvald, Velké Hamry, Desná, Smržovka) Existence Domu pro seniory dle zák.108/2006 Sb. 49, (zřizovatelem je Liberecký kraj) Existence Domova se zvláštním režimem dle zák.108/2006 Sb. 50, (zřizovatelem je Liberecký kraj ) Existence Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald dle zák. 108/2006 Sb. (registrovaný nadregionální poskytovatel soc.služeb - LRS o.s.) Existence návazných služeb (Dům dětí a mládeže Ulita, Dětské a mateřské centrum Maják, Občanské sdružení ZP Tanvald, Evropské výtvarné centrum Sněženka, Dětský klub Čmeláčci Desná, Dětská herna Desánek Desná a další) Dlouhodobá a funkční spolupráce obcí v rámci svazku Mikroregion Tanvaldska, kde jsou sdružené všechny obce ORP Tanvald Začínající spolupráce městské a státní policie s poskytovateli sociálních služeb s cílem snižovat výskyt sociálně patologických jevů Stabilizovaná sídelní struktura s potencionálem dalšího rozvoje Vysoká úroveň veřejné infrastruktury Rozvojová oblast krajského významu ROB1 Liberec (Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Plavy) Zájem občanů o sociální problematiku Funkční rodinná a sousedská výpomoc Zájem ze strany škol a ostatních volnočasových institucí o začínající programy primární prevence (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvaldposkytovatel LRS o.s., Terénní činnost v rámci protidrogové prevence - Most k naději o.s.) Vytvořená pracovní místa veřejné služby a veřejně prospěšných prací Existence Střednědobého plánu soc.služeb Libereckého kraje Katalog poskytovatelů soc.služeb Libereckého kraje a Katalog sociálních služeb regionu Tanvaldsko ( Fokus Turnov) Slabé stránky Nedostatečná stávající informovanost Chybějící chráněné a podporované bydlení Chybějící osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené Chybějící dětský klinický psycholog a chybějící poradenství pro rodiny Chybí bezbariérovost Nedostatečné možnosti začlenění se seniorů do společnosti chybí klub důchodců Nedostatek pracovních příležitostí Nedostatečná meziresortní spolupráce (zdravotnictví, školství, probační a mediační činnost) a její dopad na uživatele Nevyužité a chátrající objekty, které umožňují pobyt osobám sociálně vyloučeným Nejistota poskytovatelů ve financování (ukončení projektu IP1) Nedostatečné pokrytí terénní pečovatelské služby pro menší obce regionu Neexistence předškolních přípravek pro děti ohrožené sociálním vyloučením Nejsou zjištěny reálné potřeby občanů Nedostatečný zájem a aktivita zadavatelů a uživatelů okolních obcí o činnost v pracovních skupinách Nedostatečné využívání možností čerpání finančních zdrojů z fondů EU a jiných projektů MPSV Neochota příjemců příspěvků na péči nakupovat za tento příspěvek sociální služby Rozmáhání se sociálně patologických jevů Nedostatečné služby pro komplexní práci s rodinou (sanace rodiny, finanční gramotnost) 36

37 Příležitosti Možnost etablování se nových i nadregionálních poskytovatelů soc.služeb (Domov Harcov, Most k naději atd.) Podpora rodin s dětmi stimulující přirozený přírůstek obyvatelstva Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti soc.služeb Podpora seniorů v aktivizaci a začleňování do společnosti Podpora státu zřizovat a rozšiřovat terénní sociálních služby Rozšíření primární prevence na školách (informovanost pedagogů i studentů) Možnost získávání finančních prostředků z fondů EU a dalších Možnost zapracování výstupů z Komunitního plánu Mikroregionu Tanvaldsko do SPRSS LK Zvyšování informovanosti o soc.službách Možnost využití stávajících objektů pro poskytování soc.služeb Začleňování osob ohrožených soc.vyloučením do společnosti Zajištění bezbariérovosti Rozvoj složek občanské vybavenosti (sportovní a školská zařízení, komunitní a kulturní centra atd.) Podpora vzniku nových pracovních míst Zvýšení meziresortní spolupráce se zdravotnictvím, školstvím Hrozby Ztráta možností financování procesu plánování soc.služeb ze strany města a obcí, státu i ESF Ztráta udržitelnosti procesu komunitního plánování po ukončení IP2 Ztráta zájmu členů pracovních skupin a podpory politických představitelů měst a obcí regionu Změna legislativy,nedostatečná politická podpora ze strany státu Vysoká nezaměstnanost v regionu vlivem nedostatku pracovních příležitostí Nedostatek financí pro stávající poskytovatele sociálních služeb Neexistence školních psychologů a psychiatrů kteří by působili v mikroregionu Tanvaldsko Zvyšování počtu sociálně patologických jevů dětí a mládeže v regionu (násilí, gamblerství, užívání návykových látek, lichva, bezdomovectví) Stárnutí populace Nezajištění propojenosti meziresortních služeb Malá návratnost příspěvků na péči do systému sociálních služeb 37

38 8.3. Analytické závěry a doporučení Výstupy ze SWOT analýzy vzešlé z odborných pracovních skupin jsou podkladem pro analytické závěry a formulaci cílů. A: Cílová skupina Senioři a zdravotně postižení: Potřeba zřízení klubu důchodců, existence terénní pečovatelské služby v regionu, existence pobytových zařízení (Domov pro seniory Velké Hamry, Domov se zvláštním režimem Velké Hamry, Domy s pečovatelskou službou Tanvald, Velké Hamry, Desná, Smržovka), existence Občanského sdružení zdravotně postižených Tanvald, potřeba služeb osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené, zřízení chráněného a podporovaného bydlení, udržení a rozšíření terénní pečovatelské služby, nedostatečná informovanost seniorů a zdravotně postižených o nabízených službách, funkční rodinná a sousedská výpomoc. B: Cílová skupina Rodina, děti a mládež: Existence široké škály navazujících služeb pro děti a mládež, existence Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald, nutnost zjištění potřeb cílové skupiny děti a mládež (dotazníkové šetření), chybějící dětský psycholog, zvyšující se výskyt sociálně patologických jevů, nedostatečné služby pro komplexní práci s rodinou (sanace rodiny, finanční gramotnost). 38

39 C: Cílová skupina Osoby sociálně vyloučené a tímto ohrožené: Udržení a rozšíření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald, zvýšení informovanosti o činnostech a aktivitách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald, udržení stávajících služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (Most k naději). Návrhová část 9. DLOUHODOBÁ VIZE DO ROKU 2020 Dlouhodobá vize obsahuje výstupy SWOT analýzy a vychází z analytických závěrů komunitního plánu. Jedná se o představu budoucího stavu sociálních služeb v regionu. Snahou je zachování a rozvoj potřebných sociálních služeb, což je předpoklad pro kvalitní, dostupnou a efektivní síť sociálních služeb a služeb navazujících. Tanvaldsko disponuje v roce 2020 kvalitnímí, dostupnými a efektivními sociálními službami. Tyto služby mají zajištěné stabilní financování, jsou v souladu s potřebami občanů regionu a veřejnost je o nich dostatečně informována. Občané žijí v tomto regionu s pocitem bezpečí a s vědomím, že jim v případě potřeby bude poskytnuta adekvátní pomoc. 10. STRATEGICKÉ CÍLE DO ROKU 2015 Strategické cíle vyjadřují hlavní směry rozvoje sociálních služeb. Vycházejí ze struktury cílových skupin uživatelů a byly stanoveny na základě skutečných potřeb v území. Každý strategický cíl obsahuje komentář a indikátory plnění. 39

40 Cíl 1 Dobrá dostupnost informací v oblasti sociálních služeb Komentář: K naplnění tohoto cíle je třeba rozšířit medializaci problematiky poskytování sociálních služeb jako celku. Důležitá je všestranná komunikace, propojování informací v rámci celého území s vazbou na kraj, zpracování nejrůznějších druhů výstupů a zajištění jejich dostupnosti celé široké veřejnosti, jak odborné, tak i laické. Tím, že budou poskytovatelé sociálních služeb vzájemně spolupracovat a informace budou poskytovány různým způsobem, dojde ke snížení počtu osob, kterým nebude sociální služba poskytnuta, a tím nebude docházet k jejich sociálnímu vyloučení. Je však nutné do tohoto procesu zapojit všechny aktéry ze sociální oblasti i ostatních oblastí. Prioritou je propagace terénních a ambulantních služeb. Indikátory plnění: Vydávání aktualizovaných letáků, brožur Počet neuspokojených klientů Pravidelně aktualizované webové stránky Počet uspořádaných informačních akcí Cíl 2 - Zajištění optimální péče o seniory Komentář: Naplněním cíle dojde k zachování stávajících sociálních služeb pro seniory, rozšíření terénní pečovatelské služby a zřízení klubu seniorů. Indikátory plnění: Počet uzavřených smluv s uživateli Počet neuspokojených uživatelů Počet kontaktů Využití příspěvků na péči Cíl 3 - Podpora sociální integrace osob se zdravotním postižením Komentář: Cíl bude dosažen v případě, že bude zajištěna činnost a kvalitní fungování Občanského sdružení zdravotně postižených Tanvald a bude zajištěna sociální služba osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené. Indikátory plnění: Počet kvalifikovaných pracovníků Počet uzavřených smluv Počet neuspokojených uživatelů Počet dobrovolníků Počet kontaktů (využitelnost sociální služby) 40

41 Cíl 4 - Podpora a pomoc rodinám s dětmi, sanace rodiny Komentář: Na Tanvaldsku chybí klinický dětský psycholog a dětský psychiatr. Pro děti ohrožené sociálním vyloučením chybí příprava pro vstup do základní školy. V regionu nepůsobí žádná organizace poskytující komplexní pomoc rodinám s dětmi (sanace rodiny) i se zaměřením na finanční gramotnost. Na Tanvaldsku budou zjišťovány potřeby cílové skupiny dětí a mládeže formou dotazníkového šetření. Indikátory plnění: Počet kontaktů Počet neuspokojených uživatelů Počet předlužených domácností Stav kriminality Počet respondentů Počet navrácených dotazníků Cíl 5 - Podpora prevence vzniku nežádoucích sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží - pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Komentář: Udržením a rozšířením činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald dojde k naplnění cíle. Součástí naplnění tohoto cíle bude i terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Indikátory plnění: Udržení a rozšíření nízkoprahového zařízení Počet volnočasových programů Počet kontaktů (využitelnost sociální služby) Stav kriminality Vnímání pocitu bezpečí Počet terénních pracovníků 41

42 10.1 Strategické cíle a jejich vazba na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (dále SPRSS LK) Cíl 1 Dobrá dostupnost informací v oblasti sociálních služeb SPRSS LK: HC7 Zvýšení odborných znalostí a dovedností zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb a informovanosti uživatelů všech cílových skupin HC9 Zajištění mezirezortní spolupráce všech zainteresovaných složek, jejichž činnost souvisí s poskytováním sociálních služeb pro příslušné cílové skupiny Cíl 2 - Zajištění optimální péče o seniory SPRSS LK: HC2 Rozvoj a podstatné zvýšení podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb HC5 Zavedení systému hodnocení kvality sociálních služeb, jejich standardizace a realizace rozvojových plánů jednotlivých služeb. Cíl 3 - Podpora sociální integrace osob se zdravotním postižením SPRSS LK: HC1 Dosažení sociální integrace v komunitách a snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením HC2 Rozvoj a podstatné zvýšení podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb. 42

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Vážení občané Železnobrodska, připravili jsme pro vás brožuru se základními informacemi, které vám usnadní orientaci při zvládání

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 3. ROČNÍK TROJBOJE VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 1. 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE pod patronací Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

2. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB JABLONECKA na období 2012 2015

2. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB JABLONECKA na období 2012 2015 2. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB JABLONECKA na období 2012 2015 B. B.1 Dlouhodobá vize (rok 2020)... 2 B.2 Strategické cíle a rozvojová opatření pro návrhové období 2012 2015...3 6 B.3

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem Závěrečná konference k individuálnímu projektu Moravskoslezského kraje Plánování sociálních služeb II reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků VÝCHOZÍ SITUACE Nejednotný systém nákupů v různých typech zdravotnických zařízení

Více

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE Celkové výsledky 1. tříd ZŠ, MŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou 2531 6 421,83 ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Obsah. 6. Implementační část... 106

Obsah. 6. Implementační část... 106 1 Úvod Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ORP Písek byl zpracován pro období let 2014 2016. Jeho cílem bylo zajistit základní dostupnost registrovaných sociálních služeb a doprovodných služeb na

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky

Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky Co to je Plzeňsk ský kraj? Kraj je územní společenství občanů a veřejnoprávní

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

SHRNUTÍ PODNĚTŮ PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA KLATOVSKU

SHRNUTÍ PODNĚTŮ PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA KLATOVSKU Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÝ KRAJ 2009-2013 ANALYTICKÁ ČÁST

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÝ KRAJ 2009-2013 ANALYTICKÁ ČÁST STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÝ KRAJ 2009-2013 ANALYTICKÁ ČÁST květen 2008 Zpracoval: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Vedoucí

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 12.08.2014 Pořadí jednání č. 73 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 190 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE)

SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE) SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE (PRACOVNÍ VERZE) PŘÍLOHA Č. 2 URČENO PRO Program prevence kriminality na místní úrovní PARTNERSTVÍ 2006 KRAJ Zpracovatel: Odbor sociálních věcí, bezpečnosti

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

DomA Domácí asistence Občanské sdružení

DomA Domácí asistence Občanské sdružení Nezisková organizace DomA Domácí asistence Občanské sdružení Občanské sdružení DomA Domácí asistence DomA domácí asistence, o.s. zaregistrováno 11.5.2006 Ministerstvem vnitra pod č.j. VS /1-1/64 152/06

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více