KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky 1

2 Zpracoval: FOKUS Turnov o. s. Spolupráce při zpracování: Krajský koordinátor KPSS Tanvaldska, členové pracovních skupin. Obsah: ÚVODNÍ SLOVA... 5 ANALYTICKÁ ČÁST 1 ÚVOD DRUHY A FORMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální poradenství Služby sociání péče Služby sociální prevence KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ Organizační struktura komunitního plánování v regionu Tanvaldsko Cílem komunitního plánování je Výsledkem procesu komunitního plánování je Hlavní principy komunitního plánování jsou Přínos komunitního plánování pro obce Hlavní aktéři komunitního plánování sociálních služeb jsou KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V REGIONU TANVALDSKO

3 5 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU TANVALDSKO Nezaměstnanost Aktivní politika zaměstnanosti Závěry sociodemografické analýzy regionu Tanvaldsko POPIS STAVU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB S NIMI SOUVISEJÍCÍCH V REGIONU TANVALDSKO Sociální poradenství Sociální odbor Městského úřadu Tanvald zajišťuje:chyba! Záložka není definována. 6.2 Poskytovatelé sociálních služeb dle zákonač.108/2006 Sb., o sociáních službách Pečovatelská služba Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Popis situace v navazujících oblastech Zdravotnictví Školství POPIS JEDNOTLIVÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN Senioři a zdravotně postižení Rodina, děti a mládež Sociálně vyloučení a osoby tímto ohrožené ANALYTICKÉ ZÁVĚRY Analytické potřebnosti a kvality sociálních služeb SWOT analýza mikroregionu Tanvaldsko Analytické závěry a doporučení

4 NÁVRHOVÁ ČÁST 9 DLOUHODOBÁ VIZE DO ROKU STRATEGICKÉ CÍLE DO ROKU Strategické cíle a jejich vazba na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (dále SPRSS LK) STANOVENÍ PRIORIT PRACOVNÍCH SKUPIN Karty aktivit ,,KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROGERIONU TANVALDSKO Akční plán pro rok Důvody zpracování dokumentu a východiska zpracování akčního plánu Přehled aktivit pro akční plán Popis akcí dle jednotlivých aktivit MONITORING POUŽITÉ ZDROJE A POUŽITÉ ZKRATKY PŘÍLOHA

5 Vážení a milí spoluobčané, dostává se vám do rukou 1. Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Tanvaldsko pro období let Jedná se o dokument, který navrhuje konkrétní cíle a opatření vedoucí k tomu, aby se sociální služby v našem regionu koordinovaly, zkvalitňovaly a přizpůsobily tomu, co občané regionu skutečně potřebují. Každý z nás se může kdykoli dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, kdy nebude mít možnost postarat se sám o sebe nebo o své blízké. V takové situaci je důležité mít k dispozici systém kvalitních a dostupných sociálních služeb. Zajistit toto je právě cílem komunitního plánování sociálních služeb v našem regionu. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na vytvoření tohoto plánu aktivně podíleli a bez jejichž přispění by Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Tanvaldsko nemohl vzniknout. Členům a manažerům pracovních skupin z řad zadavatele, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb, všem kteří materiál připomínkovali a zpracovávali. Práce na komunitním plánu sociálních služeb si od všech členů pracovních skupin vyžádala mnoho času a energie. Děkuji také všem občanům, kteří se zapojili do diskuse nad budoucí podobou sociálních služeb v regionu. Přeji vám i sobě, aby Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Tanvaldsko pomohl k vytvoření systému sociálních služeb pro občany regionu, které budou dostupné, kvalitní a užitečné. S úctou Petr Polák, předseda Mikroregionu Tanvaldsko 5

6 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko pro období je první dokument v tomto území, který se zabývá analýzou stávajících sociálních služeb jako celkem a přináší konkrétní doporučení pro další rozvoj sociálních služeb v celém regionu. Je výsledkem diskuse členů jednotlivých pracovních skupin. Hlavním smyslem je vytvoření systému sociálních služeb na místní úrovni, čímž se sociální služby stanou pro občany dostupnější a to z hlediska místního, časového a finančního. Důležitým aspektem je i finanční stránka, proto komunitní plánování bere na zřetel i efektivní vynakládání prostředků na poskytování sociálních služeb. Město Tanvald začalo plánovat sociální služby již v r a to ve spolupráci s Libereckým krajem. V rámci individuálního projektu Libereckého kraje IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji působí v ORP Tanvald krajský koordinátor pro plánování sociálních služeb. Tento Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko zpracoval FOKUS Turnov o. s. v rámci výše zmíněného projektu ve spolupráci s krajským koordinátorem a ve spolupráci se všemi členy pracovních skupin a zástupci samospráv. Komunitní plán je zpracován pro Tanvald a všechny spádové obce tak, aby zajistil pro všechny občany regionu všechny cílové skupiny sociální služby dle místních potřeb a podmínek. Cílem je předcházení sociálnímu vyloučení, posilování soudržnosti komunity a pomoc při sociálním začlenění jednotlivců i skupin. FOKUS Turnov o. s. - zpracovatel komunitního plánu 6

7 Analytická část 1. ÚVOD Během svého života se každý z nás může dostat do nepříznivé sociální situace, ve které budeme potřebovat sociální službu. Pokud tato chvíle nastane, je důležité, aby potřebná služba byla dosažitelná, spolehlivá a kvalitní. Komunitní plánování je příležitostí k tomu, aby finanční prostředky na sociální služby byly vynaložené účelně a podle přání a potřeb celé veřejnosti. Komunitní plán sociálních služeb se ve svých částech věnuje osobám, jimž hrozí sociální vyloučení, rodinám s dětmi, dětem a mládeži, seniorům a zdravotně postiženým občanům mikroregionu Tanvaldsko. Co jsou sociální služby : pojem sociální služba definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociální služby zahrnují činnosti, které poskytují potřebným občanům podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti. Zákon o sociálních službách vymezuje sociální služby ve třech základních druzích : Sociální poradenství, služby sociální péče (pomáhají lidem udržet si fyzickou a psychickou soběstačnost případně vytváří důstojné prostředí, pokud člověk již není schopen žít ve svém přirozením prostředí), služby sociální prevence (pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení). 7

8 Obecné zásady systému sociálních služeb: Podpora samostatnosti a soběstačnosti klientů, udržení uživatelů co možná nejdéle v domácím prostředí, zmírnění nebo odstranění sociálního znevýhodnění a vyloučení, dostupnost sociálních služeb pro všechny. Zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Tanvaldsku umožnil individuální projekt Libereckého kraje IP 2 (Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. 2. DRUHY A FORMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2.1 Sociální poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství poskytují občanské, manželské a rodinné poradny, poradny pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 8

9 2.2 Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Jedná se především o tyto služby: Osobní asistence Pečovatelská služba Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské služby Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb Denní stacionáře a týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení 9

10 2.3 Služby sociální prevence Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučením osob, které jsou tímto ohrožené pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností. Cílem je napomáhat osobám ohroženým sociálním vyloučením k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Jedná se o tyto služby: Raná péče Telefonická krizová pomoc Azylové domy Domy na půl cesty Kontaktní centra Krizová pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutické dílny Terapeutické komunity Terénní programy Sociální rehabilitace 10

11 3. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 3.1 Organizační struktura komunitního plánování v regionu Tanvaldsko SAMOSPRÁVY OBCÍ V ORP TANVALD KOORDINÁTOR KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNĚ ŘÍDÍCÍ SKUPINA Odborná pracovní skupina SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ Odborná pracovní skupina RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Odborná pracovní skupina OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A TÍMTO OHROŽENÉ Metoda komunitního plánování umožňuje občanům spolupodílet se na řešení veřejných záležitostí. Je zde vytvořená platforma pro poskytování vlastních podnětů a nápadů na řešení problémů těm, kteří o těchto záležitostech rozhodují. 3.2 Cílem komunitního plánování je: Vytvořit kvalitní a efektivní systém sociálních služeb, který bude vyhovovat místním potřebám a který bude podporovat sociální začleňování jednotlivců i skupin do společnosti a předcházet jejich vyloučení, 11

12 3.3 Výsledkem procesu komunitního plánování je: Zlepšení dostupnosti služeb, zvýšení kvality sociálních služeb, měření efektivity vynaložených peněz. 3.4 Hlavní principy komunitního plánování jsou: Partnerství mezi účastníky, zapojování místního společenství, hledání nových lidských a finančních zdrojů, práce s informacemi, kompromis přání a možností. 3.5 Přínos komunitního plánování pro obce: Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (uživatele, poskytovatele a zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci, podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje příslušnost ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje, zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby služby odpovídaly místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti, zvyšuje efektivitu investovaných prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné. 12

13 3.6 Hlavní aktéři komunitního plánování sociálních služeb jsou: Uživatelé sociálních služeb jsou nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování. Uživateli rozumíme osoby v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, které služby potřebují, využívají je a kterým jsou určeny. Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda se jedná o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, přip. státem. Poskytovatelé vědí, jak služby fungují, a znají legislativu, sledují poptávku a přizpůsobují nabídku. Zadavatelé sociálních služeb zadavatelé sociálních služeb jsou především obce a kraje. Jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do procesu jako aktivní účastníci zejména proto, že jsou garanty realizace výstupu komunitního plánování. Proto podpora komunitního plánování ze strany obce a jejich politických reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování. 4. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V REGIONU TANVALDSKO Výsledkem komunitního plánování sociálních služeb na Tanvaldsku je tento komunitní plán sociálních služeb, což je strategický dokument rozvoje sociálních služeb, který: Odpovídá místním podmínkám a potřebám obcí a měst regionu Tanvaldska, stanovuje cíle a priority rozvoje sociálních služeb v regionu, směřuje k dosažení dlouhodobé vize rozvoje sociálních služeb v regionu, přispívá k zajištění všech typů sociálních služeb pro potřebné osoby v regionu, přispívá ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb v regionu. 13

14 Usnesením č. 7/2010 představitelé mikroregionu Tanvaldsko schválili zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb. Usnesením č. 10/2010 byly schváleny tyto odborné pracovní skupiny (dále jen OPS): Rodina, děti a mládež Senioři a zdravotně postižení (ZP) Sociálně vyloučení a osoby tímto ohrožené Usnesením č. 8/2011 ze dne byla ustanovena Územně řídící skupina (dále jen ÚŘS) pro mikroregion Tanvaldsko. 5. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU TANVALDSKO Tanvaldský správní obvod se rozkládá v severovýchodní části Libereckého kraje. Hraničí s několika dalšími správními obvody ORP Jabloncem nad Nisou, Železným Brodem, Semily a Jilemnicí. Svojí rozlohou 191 km 2 je správní obvod Tanvald třetím nejmenším obvodem Libereckého kraje a zaujímá pouze 6,0 % jeho výměry. Území správního obvodu tvoří 10 obcí, z toho pět obcí má statut města (Smržovka, Desná, Tanvald, Velké Hamry, Harrachov). Celé území obvodu se dělí na 21 katastrů. Hustotou osídlení 115,3 obyvatel na 1 km 2 se řadí k méně zalidněným správním obvodům. 14

15 Správní obvod ORP Tanvald Kód obce Název obce Kód KÚ Název KÚ Albrechtice v Jiz.horách Albrechtice v Jiz.horách 2557 Desná Desná I Desná II Desná III 3723 Harrachov Harrachov Jiřetín pod Bukovou Jiřetín pod Bukovou 6974 Kořenov Jizerka Polubný Příchovice u Kořenova Rejdice Plavy Haratice Plavy Smržovka Smržovka Tanvald Šumburk nad Desnou Tanvald Velké Hamry Bohdalovice Velké Hamry Zlatá Olešnice Lhotka u Zlaté Olešnice Stanový Zlatá Olešnice Navarovská Zlatá Olešnice Semilská Stav k Zdroj: Český statistický úřad 15

16 Správní obvod území ORP Tanvald Ve správním obvodu Tanvald ke konci roku 2009 žilo obyvatel, což bylo 5,0 % obyvatel Libereckého kraje. Průměrný věk obyvatel tohoto správního obvodu činil 40,5 let. 16

17 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje v roce 2009 Stav na počátku období Střední stav Stav na konci období celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy Kraj celkem v tom SO ORP: Česká Lípa Frýdlant Jablonec n. Nisou Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod Stav k Zdroj: Český statistický úřad Vývoj počtu obyvatel v obcích správního obvodu ORP Tanvald v letech Kód obce Název obce Albrechtice v Jiz.horách Desná Harrachov Jiřetín pod Bukovou Kořenov Plavy Smržovka Tanvald Velké Hamry Zlatá Olešnice Celkem Stav k Zdroj: Český statistický úřad 17

18 Kód obce Vývoj průměrného věku obyvatel ve spádovém území ORP Tanvald Název obce Albrechtice v Jiz.h. 39,3 40,0 40,0 40,0 39,7 40,0 40,1 38,9 38,3 39,5 39,4 39,4 39,5 39,9 40,5 41, Desná 36,5 36,8 37,0 37,3 37,6 38,0 38,4 38,6 38,9 39,1 39,3 39,6 39,9 40,3 40,7 41, Harrachov 35,0 35,6 36,2 36,6 37,1 37,5 38,3 38,3 38,4 38,7 39,4 39,8 40,4 40,8 41,4 41, Jiřetín pod Bukovou 32,2 32,4 33,1 33,4 33,8 34,5 35,5 37,9 38,8 39,4 40,3 41,1 41,9 42,9 44,1 43, Kořenov 38,2 38,4 38,7 38,5 39,2 38,9 39,2 39,2 39,4 39,9 40,3 40,9 41,5 41,8 42,4 42, Plavy 35,8 36,1 36,2 36,7 36,6 36,3 36,3 37,4 37,7 37,7 37,8 38,1 38,5 38,7 39,0 39, Smržovka 37,4 37,7 37,7 38,1 38,0 38,3 38,4 38,5 38,7 39,1 39,4 39,7 40,0 40,0 40,0 39, Tanvald 35,9 36,1 36,7 37,1 37,5 37,7 38,1 38,4 38,8 39,1 39,5 39,7 40,0 40,3 40,4 40, Velké Hamry 36,3 36,2 36,7 36,8 37,0 37,2 37,2 37,8 38,0 38,0 38,1 38,8 39,0 39,3 39,8 40, Zlatá Olešnice 38,7 38,4 38,3 38,3 38,6 38,3 38,6 38,4 38,9 39,8 40,2 40,1 40,2 40,5 40,4 41,1 Průměrný věk celkem 36,5 36,8 37,0 37,3 37,5 36,7 38,0 38,3 38,6 39,0 37,4 39,7 40,1 40,4 40,1 41,2 Stav k Zdroj: Český statistický úřad Stav k Zdroj: Český statistický úřad 18

19 5.1 Nezaměstnanost Mikroregion Tanvaldsko je zaměřený především na zpracovatelský průmysl kovodělný, sklářský a textilní. Je to oblast s nejvyšší nezaměstnaností v okrese Jablonec nad Nisou. K tomuto stavu přispívá zejména omezená nabídka pracovních příležitostí, nepříznivá skladba obyvatelstva s větším podílem sociálně slabších vrstev společnosti a osob s nižším stupněm vzdělání, špatná dopravní obslužnost některých horských obcí. Ke konci roku 2010 bylo v Tanvaldě a okolí evidováno 1418 uchazečů, v meziročním srovnání tak došlo k poklesu o 108 uchazečů. Výrazný růst míry nezaměstnanosti z roku 2009 se zastavil ke konci února 2010 na hodnotě 14,3%. K činila míra nezaměstnanosti 11,42%. Meziroční pokles počtu evidovaných uchazečů byl 92,5%. Tento vývoj je ve srovnání s ostatními mikroregiony okresu druhý nejpříznivější. Ukazatele trhu práce v jednotlivých obcích Tanvaldska k Obec Počet obyvatel k Počet uchazečů Z toho ženy Počet uchazečů dosažitelných Míra nezaměstnanosti Albrechtice v Jiz. horách ,9 Desná ,4 Harrachov ,1 Jiřetín pod Bukovou ,2 Kořenov ,3 Plavy ,5 Smržovka ,9 Tanvald ,9 Velké Hamry ,8 Zlatá Olejnice ,2 Tanvaldsko Celkem ,42 Stav k Zdroj: ÚP Jablonec nad Nisou, ÚP Semily 19

20 Míra nezaměstnanosti, počet uchazečů a volných míst k v ORP Tanvald a okolních regionech 20

21 5.2 Aktivní politika zaměstnanosti V rámci aktivní politiky zaměstnanosti byla zřízena na území města Tanvald místa veřejně prospěšné práce (dále VPP) a veřejné služby (dále VS). Z níže uvedených dat je zřejmý vzrůstající zájem obcí i nezaměstnaných o tato pracovní místa. VPP a VS jsou v menším počtu zřízena i v dalších městech a obcích regionu. Počet zřízených míst VPP a VS ve městě Tanvald Veřejně prospěšné práce Veřejná služba Celkem Stav k Zdroj: MÚ Tanvald 5.3 Závěry sociodemografické analýzy regionu Tanvaldsko Ze sociodemografického hlediska lze řešené území hodnotit jako stabilizované. Hospodářské podmínky v oblasti byly nepříznivě ovlivněny postupným útlumem výroby velkých zaměstnavatelů v regionu. Zvýšila se tak poptávka po pracovních příležitostech a s ní související migrace obyvatelstva. Nejvýznamnějším hospodářským odvětvím se tak stává oblast poskytování služeb souvislosti s turistickým ruchem a rekreací. Orientace na tuto ekonomickou oblast způsobuje značné sezónní výkyvy v nabídce pracovních příležitostí a tím i nevyrovnanost ekonomické situace obyvatel. 6. POPIS STAVU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB S NIMI SOUVISEJÍCÍCH V REGIONU TANVALDSKO Tato kapitola posuzuje stav sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je popsán na základě poznatků pracovníků odborných pracovních skupin a odborného koordinátora komunitního plánování sociálních služeb na Tanvaldsku. Viz.: Příloha č.1 Popis stavu členěn dle jednotlivých obcí regionu. 21

22 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na Tanvaldsku Pořadové číslo Název poskytovatele 1. Dům s pečovatelskou službou Tanvald Dům s pečovatelskou službou Desná Dům penzion pro důchodce Smržovka 4. Dům s pečovatelskou službou Velké Hamry 5. Domov důchodců Velké Hamry-Domov pro seniory 6. Domov důchodců Velké Hamry-Domov se zvláštním režimem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Most k naději o.s. 9. Odbor sociálních věcí Městského úřadu Tanvald Poskytované druhy sociálních služeb 40 - pečovatelská služba (terénní) 40 - pečovatelská služba (terénní) 40 - pečovatelská služba (terénní, ambulantní) 40 - pečovatelská služba 49 domovy pro seniory (pobytová) 50 domovy se zvláštním režimem (pobytová) 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ambulantní, terénní) 69 - terénní programy sociální dávky, sociální poradenství Zřizovatel/ právní subjektivita Město Tanvald Město Desná Město Smržovka/ příspěvková organizace Město Velké Hamry Liberecký kraj/ příspěvková organizace Liberecký kraj/ příspěvková organizace Občanské sdružení Občanské sdružení Cílová skupina senioři, osoby s tělesným a zdravotním postižením senioři, osoby s tělesným a zdravotním postižením senioři, osoby s tělesným a zdravotním postižením senioři, osoby s tělesným a zdravotním postižením senioři senioři, osoby s tělesným a zdravotním postižením děti a mládež let ohrožené společensky nežádoucími jevy osoby ohrožené sociálním vyloučením všechny věkové kategorie populace 22

23 Přehled poskytovatelů služeb souvisejících se sociálními službami Název Pořadové poskytovatele číslo 1. Dům s pečovatelskou službou Tanvald 2. Dům penzion pro důchodce Smržovka 3. Dům s pečovatelskou službou Velké Hamry 4. Dům pro seniory Jiřetín pod Bukovou 5. Dům dětí a mládeže 6. Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald 7. Občanské sdružení zdravotně postižených Tanvald 8. Dům s pečovatelskou službou Polubný 9. Unikátní projekty občanské sdružení Výtvarné centrum pro hendikepované děti Sněženka Smržovka Zřizovatel/právní subjektivita Město Tanvald Město Smržovka/ příspěvková organizace Město Velké Hamry Obec Jiřetín pod Bukovou Město Tanvald/příspěvková organizace občanské sdružení občanské sdružení Obec Kořenov občanské sdružení Cílová skupina senioři, osoby se zdravotním postižením senioři, osoby s tělesným a zdravotním postižením senioři, osoby se zdravotním postižením senioři, osoby se zdravotním postižením děti a mládež rodina, děti a mládež senioři, osoby se zdravotním postižením senioři, osoby se zdravotním postižením hendikepované děti a mládež 23

24 6.1 Sociální poradenství Sociální poradenství se dělí na základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství jsou povinni poskytnout všichni poskytovatelé sociálních služeb a to bez ohledu na to, kdo o radu požádá. Odborné poradenství poskytují specializované poradny. Sociální poradenství pro region Tanvaldsko poskytují : Sociální odbor Městského úřadu Tanvald, který dále zajišťuje : Činnosti na úseku zdravotnictví v rámci přenesené a samostatné působnosti, provoz Domu s pečovatelskou službou a ubytovny se sociálními službami, poradenskou činnost, správní činnosti na úseku poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, správní činnosti na úseku sociálně-právní ochrana dětí, správní činnosti na úseku kurátoři a sociální prevence, správní činnosti na úseku poskytování dávek a služeb zdravotně postiženým občanům a seniorům, příspěvek na péči (viz tabulka str. 25) Pečovatelská služba Tanvald (viz str. 26 ) Pečovatelská služba Desná (viz str. 27 ) Pečovatelská služba Velké Hamry (viz str. 28) Pečovatelská služba Smržovka (viz str. 27 ) Domov pro seniory Velké Hamry (viz str. 29) Domov se zvláštním určením Velké Hamry (viz str. 30 ). 24

25 Oprávnění příjemci příspěvku na péči vyplaceného MÚ v Tanvaldě k OSOBY DO 18 LET (počet oprávněných osob) OSOBY STARŠÍ 18 LET (počet oprávněných osob) OBEC stupeň závislosti stupeň závislosti I. II. III. IV. I. II. III. IV. OBEC CELKEM OBEC CELKEM [ tis.kč ] MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY Albrechtice v Jiz.h Desná Harrachov ,2 Jiřetín pod Bukovou ,2 Kořenov Plavy ,6 Smržovka Tanvald ,8 Velké Hamry ,8 Zlatá Olešnice ,6 ORP CELKEM ,2 ORP CELKEM [ tis.kč ] ,6 105, Zdroj: Zpracováno na základě podkladů z MÚ Tanvald 6.2 Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Pečovatelská služba - 40 Pečovatelská služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách napomáhá lidem zajistit fyzickou soběstačnost a nabízí pomoc při zvládnutí úkonů při péči o vlastní osobu a její domácnost. Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná ve vymezeném čase v domácnostech nebo v zařízeních sociálních služeb. Služba je určena zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením. Pečovatelé pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a o domácnost. 25

26 Pečovatelská služba regionu Tanvaldsko : Počet registrovaných poskytovatelů v ORP celkem: 4 Počet poskytovatelů, kteří čerpají dotaci z MPSV: 1 Cílové skupiny uživatelů: senioři, osoby se zdravotním postižením Údaje k datu Pečovatelská služba Tanvald: Kapacita pečovatelské služby pro správní území je 40 osob. Tato služba sociální péče je poskytována především v Domě s pečovatelskou službou a v Domě pro seniory ve městě Tanvald. Provozní doba služby je od pondělí do pátku od 6:30 do 19:00 hodin. Kapacita služby: 40 Počet uživatelů: 27 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: Příspěvek z rozpočtu obcí : Úhrady od uživatelů: Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: NE ,- Kč ,- Kč ,- Kč 7 100,- Kč 26

27 Pečovatelská služba Desná: Kapacita pečovatelské služby pro správní území je 34 osob. Tato služba sociální péče je poskytována v bytech domu s pečovatelskou službou v Desné. Forma služby je terénní. Provozní doba služby je od pondělí do pátku od 6:45 do 15:15 hodin. Kapacita služby: 34 Počet uživatelů: 32 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: Příspěvek z rozpočtu obcí : Úhrady od uživatelů: Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: NE ,- Kč ,- Kč ,- Kč 2 863,- Kč Pečovatelská služba Smržovka: Kapacita pečovatelské služby pro správní území je 22 osob. Tato služba sociální péče je poskytována v bytech domu penzionu pro důchodce ve Smržovce. Forma služby je ambulantní a terénní. Provozní doba ambulantní služby je od pondělí do pátku od 8:00 do 14:30 hodin. Provozní doba terénní služby je od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hodin a od do 19:00 hodin. O víkendech po dohodě. 27

28 Kapacita služby: 22 Počet uživatelů: 22 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: Příspěvek z rozpočtu obcí : Úhrady od uživatelů: Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: ,- Kč ,- Kč (zahrnuje i náklady na provoz domu ) ,- Kč nelze vyčíslit vzhledem k propojení s byty 4 545,- Kč Pečovatelská služba Velké Hamry: Kapacita pečovatelské služby pro správní území je 144 osob. Tato služba sociální péče je poskytována v Domově důchodců ve Velkých Hamrech. Forma služby je terénní. Provozní doba služby je od pondělí do pátku od 6:30 do 15:30 hodin. Kapacita služby: 144 Počet uživatelů: 164 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: Příspěvek z rozpočtu obcí : Úhrady od uživatelů: Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: NE ,- Kč ,- Kč ,- Kč 852,- Kč 28

29 Domovy pro seniory - 49 Je pobytová služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro osoby se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov důchodců regionu Tanvaldsko Počet registrovaných poskytovatelů v ORP celkem: 1 Počet poskytovatelů, kteří čerpají dotaci z MPSV: 1 Cílové skupiny uživatelů: senioři nad 65 let, kteří pobírají starobní či invalidní důchod a přiznaný příspěvek na péči Údaje k datu Domov důchodců Velké Hamry ( zřizovatel Liberecký kraj ) Kapacita Domova důchodců je 36 osob. Tato služba sociální péče je poskytována v čtyřpatrové bezbariérové budově s kapacitou 133 osob spolu s Domovem se zvláštním režimem ( 50- viz níže). Kapacita služby: 36 Počet uživatelů: 36 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: ,- Kč Příspěvek od zřizovatele : Úhrady od uživatelů: Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: ,- Kč ,- Kč (včetně příspěvků na péči) ,- Kč ,- Kč 29

30 Domovy se zvláštním režimem - 50 Je pobytová služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách. Dále pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem v regionu Tanvaldsko Počet registrovaných poskytovatelů v ORP celkem: 1 Počet poskytovatelů, kteří čerpají dotaci z MPSV: 1 Cílové skupiny uživatelů: senioři nad 65 let, kteří pobírají starobní či invalidní důchod a přiznaný příspěvek na péči a potřebují celodenní zvýšenou ošetřovatelskou péči s pomocí druhé osoby Údaje k datu Domov se zvláštním režimem Velké Hamry (zřizovatel Liberecký kraj ) Kapacita Domova důchodců je 97 osob. Tato služba sociální péče je poskytována v čtyřpatrové bezbariérové budově s kapacitou 133 osob spolu s Domovem důchodců ( 49- viz výše). Kapacita služby: 97 Počet uživatelů: 97 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: ,- Kč Příspěvek od zřizovatele : Úhrady od uživatelů: Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: ,- Kč ,- Kč (včetně příspěvků na péči) ,- Kč ,- Kč 30

31 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - 62 Je ambulantní, popřípadě terénní služba, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která je poskytována dětem a mládeži od 6 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald (dále NZPDM) Počet registrovaných poskytovatelů v ORP celkem: 1 Počet poskytovatelů, kteří čerpají dotaci z MPSV: 1 Cílové skupiny uživatelů: děti a mládež ve věku ohrožené společensky nežádoucími jevy Údaje k datu NZPDM vzniklo 3. září 2010 v prostorách dvoupodlažní budovy, kterou vlastní Město Tanvald. Aktuální stav je, že poskytovatel Liberecké romské sdružení, o.s. vyhrálo zakázku na poskytovatele služby sociální prevence v rámci projektu IP1 na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež žijící na území mikroregionu Tanvaldsko. Smlouva je platná od Kapacita služby: Počet uživatelů: 73 Poskytovatel čerpá dotaci MPSV: 200/rok ,- Kč Příspěvek z rozpočtu obcí: ,- Kč (obec poskytuje budovu) Úhrady od uživatelů: 0 Náklady na uživatele: Průměrná úhrada od uživatele: ,- Kč / rok 31

32 6.3 Popis situace v navazujících oblastech Zdravotnictví V regionu Tanvaldsko je široká kvalitní lékařská péče. Ve městě Tanvaldě je nemocnice s odděleními interny, chirurgie, jednotkou intenzivní péče, následnou péčí, s pracovištěm fyzioterapie, rentgenem a laboratoří. V roce 2003 proběhla rekonstrukce a modernizace nemocnice. Bylo vybudováno zcela nové oddělení chronické intenzivní péče. Nemocnice působí pro celé spádové území regionu, ale i pro okolní města a obce z okolních regionů. Ve městě Tanvaldě se také nachází Městské středisko lékařů, kde provozují svoji praxi všeobecní i odborní lékaři. Nachází se zde ordinace dětského lékaře, chirurgie, oční, gynekologie a kožní. Ve městě je ordinace ORL a zubní. Ve většině měst a obcí mikroregionu působí praktičtí lékaři. Ve větších městech jako např. v Desné, Smržovce, Harrachově, Velkých Hamrech i odborní lékaři. V regionu je zajištěna dostatečně široká síť lékáren. Z výše uvedeného vyplývá, že v regionu je zdravotní péče z hlediska dostupnosti pro obyvatele v současné době dostačující Školství V mikroregionu Tanvaldsko je celkem jedenáct základních škol a šest mateřských škol, které jsou zřizovány jednotlivými městy a obcemi. Město Tanvald je zřizovatelem obchodní akademie, základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže. Přispívá i na Dětské a mateřské centrum Maják. Z volnočasových aktivit pořádaných v rámci škol je třeba také zmínit Studentskou společnost při Obchodní akademii Tanvald-FimArt o.s., školní sportovní kluby například TJ Seba Tanvald, TJ Jiskra Tanvald, školní sportovní klub při Gymnáziu Tanvald, SOSHIKY-škola bojových umění Tanvald, tenisový klub, jezdecký a tenisový klub a ještě další sportovní a kulturní spolky a sdružení, které, působí na území regionu Tanvaldsko. 32

33 Liberecký kraj je zřizovatelem Gymnázia v Tanvaldě. V odborných pracovních skupinách jsou zástupci z obou resortů a aktivně se podílejí na naplňování vytyčených priorit a cílů. Při dalším plánování sociálních služeb je třeba rozšiřovat spolupráci napříč všemi oblastmi zasahujícími do sociálních služeb. 7. POPIS JEDNOTLIVÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN 7.1 Senioři a zdravotně postižení Je nutné zdůraznit specifikum historického vývoje zdejší horské oblasti, kde je zjevná sousedská a rodinná výpomoc seniorům i osobám zdravotně postiženým. Podle současné sociální politiky ČR je důležité a potřebné začleňování seniorů a osob zdravotně postižených do většinové populace tak, aby většinu času trávili s rodinou anebo se svými vrstevníky. V regionu působí Občanské sdružení zdravotně postižených Tanvald. Náplní činnosti této organizace jsou rekondiční pobyty, výlety a podobně. Na jejich činnost přispívá město Tanvald, město Desná a jiné obce. Kapacita je však omezena a případné dojíždění za seniory a zdravotně postiženými, kteří se nemohou dopravit na setkání zdejšího sdružení, není možná. Z toho vyplývá potřeba oboustranně prospěšné dobrovolnické činnosti aktivních seniorů anebo dětí a mládeže. Osobám se zdravotním postižením do 18 let chybí osobní asistence a odlehčující služba. Především se jedná o děti a mládež postiženou autismem. Část dětí pravidelně dojíždí do Dětského centra Sluníčko Turnov. Každodenní doprava do 30 km vzdáleného města je pro rodiče často neúnosná. 33

34 7.2 Rodina, děti a mládež Region Tanvaldsko se nejvíc potýká s tzv. problémovými dětmi a mládeží a potažmo i s jejich rodinami. Jedná se vesměs o rodiny sociálně vyloučené a tímto ohrožené. Ze stran pedagogů a výchovných poradců vyvstává potřeba odborné dětské psychologické pomoci, která by byla poskytována přímo v Tanvaldě. V září 2010 zde bylo za podpory města Tanvald zřízeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Dalším poskytovatelem dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. je Most k naději, který působí v mikroregionu Tanvaldsko od února Prioritním cílem je zmapování a monitorování regionu. Terénní pracovnice jsou přímo v lokalitách, kde se potencionální klienti pohybují. Zástupci výše uvedených poskytovatelů jsou členy odborných pracovních skupin rodina, děti a mládež a osoby sociálně vyloučené a tímto ohrožené. V rámci návazných služeb pro cílovou skupinu rodina, děti a mládež zde působí několik organizací: Dům dětí a mládeže Tanvald Mateřské a dětské centrum Maják Tanvald Dětský klub Čmeláčci o.p.s. Desná Dětská herna Desánek Desná Výtvarné centrum pro hendikepované děti Sněženka o.s. Smržovka a další 7.3. Sociálně vyloučení a osoby tímto ohrožené V rámci této cílové skupiny v regionu vyvstávají nejpalčivější problémy regionu. Pro skupinu osob, jako jsou uživatele návykových, omamných nebo psychotropních látek, osoby bez přístřeší a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách v regionu, zahájil činnost poskytovatel Most k naději o.s., který tuto scénu monitoruje a navrhne řešení dané situace. 34

35 Vznik Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald (dále jen NZPDM), jehož zřizovatelem je Liberecké romské sdružení, byl výrazným krokem k řešení aktuální situace v regionu. Služba se velmi dobře etablovala na území a počet klientů se během prvního měsíce působení zdvojnásobil. Současný počet klientů je 93 (údaj k březnu 2011). Vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity poskytované klientům v NZPDM vnímají pedagogové v regionu velmi pozitivně. Rovněž tak i spolupráci výchovných poradců a pedagogů s vedoucími pracovníky NZPDM. Tato služba je poskytovaná anonymně. Město Tanvald pronajímá poskytovateli prostory za symbolickou cenu 1.000,- Kč/rok. Ohroženou skupinou jsou z důvodu vzrůstající nezaměstnanosti finančně slabší rodiny. Mimo bezdomovectví je zde zvýšená kriminalita mezi dětmi a mládeží. Tento jev je v regionu, zvláště ve větších městech (Tanvald, Smržovka, Velké Hamry a Desná), řešen Městskou policií i Policií České republiky. 8. ANALYTICKÉ ZÁVĚRY 8.1 Analýza potřebnosti a kvality sociálních služeb Analýza potřebnosti v regionu Tanvaldsko vychází zejména z výstupů odborných pracovních skupin, z individuálních rozhovorů odborného koordinátora a vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Tanvald s občany a uživateli sociálních služeb. 35

36 8.2. SWOT analýza mikroregionu Tanvaldsko Silné stránky Legitimní politická podpora všech představitelů Mikroregionu Tanvaldsko (usnesení č. 6/2010 ze dne ) Existence registrovaných poskytovatelů pečovatelských služeb dle zák.108/2006 Sb. 40, v území (Tanvald, Velké Hamry, Desná, Smržovka) Existence Domu pro seniory dle zák.108/2006 Sb. 49, (zřizovatelem je Liberecký kraj) Existence Domova se zvláštním režimem dle zák.108/2006 Sb. 50, (zřizovatelem je Liberecký kraj ) Existence Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald dle zák. 108/2006 Sb. (registrovaný nadregionální poskytovatel soc.služeb - LRS o.s.) Existence návazných služeb (Dům dětí a mládeže Ulita, Dětské a mateřské centrum Maják, Občanské sdružení ZP Tanvald, Evropské výtvarné centrum Sněženka, Dětský klub Čmeláčci Desná, Dětská herna Desánek Desná a další) Dlouhodobá a funkční spolupráce obcí v rámci svazku Mikroregion Tanvaldska, kde jsou sdružené všechny obce ORP Tanvald Začínající spolupráce městské a státní policie s poskytovateli sociálních služeb s cílem snižovat výskyt sociálně patologických jevů Stabilizovaná sídelní struktura s potencionálem dalšího rozvoje Vysoká úroveň veřejné infrastruktury Rozvojová oblast krajského významu ROB1 Liberec (Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Plavy) Zájem občanů o sociální problematiku Funkční rodinná a sousedská výpomoc Zájem ze strany škol a ostatních volnočasových institucí o začínající programy primární prevence (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvaldposkytovatel LRS o.s., Terénní činnost v rámci protidrogové prevence - Most k naději o.s.) Vytvořená pracovní místa veřejné služby a veřejně prospěšných prací Existence Střednědobého plánu soc.služeb Libereckého kraje Katalog poskytovatelů soc.služeb Libereckého kraje a Katalog sociálních služeb regionu Tanvaldsko ( Fokus Turnov) Slabé stránky Nedostatečná stávající informovanost Chybějící chráněné a podporované bydlení Chybějící osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené Chybějící dětský klinický psycholog a chybějící poradenství pro rodiny Chybí bezbariérovost Nedostatečné možnosti začlenění se seniorů do společnosti chybí klub důchodců Nedostatek pracovních příležitostí Nedostatečná meziresortní spolupráce (zdravotnictví, školství, probační a mediační činnost) a její dopad na uživatele Nevyužité a chátrající objekty, které umožňují pobyt osobám sociálně vyloučeným Nejistota poskytovatelů ve financování (ukončení projektu IP1) Nedostatečné pokrytí terénní pečovatelské služby pro menší obce regionu Neexistence předškolních přípravek pro děti ohrožené sociálním vyloučením Nejsou zjištěny reálné potřeby občanů Nedostatečný zájem a aktivita zadavatelů a uživatelů okolních obcí o činnost v pracovních skupinách Nedostatečné využívání možností čerpání finančních zdrojů z fondů EU a jiných projektů MPSV Neochota příjemců příspěvků na péči nakupovat za tento příspěvek sociální služby Rozmáhání se sociálně patologických jevů Nedostatečné služby pro komplexní práci s rodinou (sanace rodiny, finanční gramotnost) 36

37 Příležitosti Možnost etablování se nových i nadregionálních poskytovatelů soc.služeb (Domov Harcov, Most k naději atd.) Podpora rodin s dětmi stimulující přirozený přírůstek obyvatelstva Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti soc.služeb Podpora seniorů v aktivizaci a začleňování do společnosti Podpora státu zřizovat a rozšiřovat terénní sociálních služby Rozšíření primární prevence na školách (informovanost pedagogů i studentů) Možnost získávání finančních prostředků z fondů EU a dalších Možnost zapracování výstupů z Komunitního plánu Mikroregionu Tanvaldsko do SPRSS LK Zvyšování informovanosti o soc.službách Možnost využití stávajících objektů pro poskytování soc.služeb Začleňování osob ohrožených soc.vyloučením do společnosti Zajištění bezbariérovosti Rozvoj složek občanské vybavenosti (sportovní a školská zařízení, komunitní a kulturní centra atd.) Podpora vzniku nových pracovních míst Zvýšení meziresortní spolupráce se zdravotnictvím, školstvím Hrozby Ztráta možností financování procesu plánování soc.služeb ze strany města a obcí, státu i ESF Ztráta udržitelnosti procesu komunitního plánování po ukončení IP2 Ztráta zájmu členů pracovních skupin a podpory politických představitelů měst a obcí regionu Změna legislativy,nedostatečná politická podpora ze strany státu Vysoká nezaměstnanost v regionu vlivem nedostatku pracovních příležitostí Nedostatek financí pro stávající poskytovatele sociálních služeb Neexistence školních psychologů a psychiatrů kteří by působili v mikroregionu Tanvaldsko Zvyšování počtu sociálně patologických jevů dětí a mládeže v regionu (násilí, gamblerství, užívání návykových látek, lichva, bezdomovectví) Stárnutí populace Nezajištění propojenosti meziresortních služeb Malá návratnost příspěvků na péči do systému sociálních služeb 37

38 8.3. Analytické závěry a doporučení Výstupy ze SWOT analýzy vzešlé z odborných pracovních skupin jsou podkladem pro analytické závěry a formulaci cílů. A: Cílová skupina Senioři a zdravotně postižení: Potřeba zřízení klubu důchodců, existence terénní pečovatelské služby v regionu, existence pobytových zařízení (Domov pro seniory Velké Hamry, Domov se zvláštním režimem Velké Hamry, Domy s pečovatelskou službou Tanvald, Velké Hamry, Desná, Smržovka), existence Občanského sdružení zdravotně postižených Tanvald, potřeba služeb osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené, zřízení chráněného a podporovaného bydlení, udržení a rozšíření terénní pečovatelské služby, nedostatečná informovanost seniorů a zdravotně postižených o nabízených službách, funkční rodinná a sousedská výpomoc. B: Cílová skupina Rodina, děti a mládež: Existence široké škály navazujících služeb pro děti a mládež, existence Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald, nutnost zjištění potřeb cílové skupiny děti a mládež (dotazníkové šetření), chybějící dětský psycholog, zvyšující se výskyt sociálně patologických jevů, nedostatečné služby pro komplexní práci s rodinou (sanace rodiny, finanční gramotnost). 38

39 C: Cílová skupina Osoby sociálně vyloučené a tímto ohrožené: Udržení a rozšíření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald, zvýšení informovanosti o činnostech a aktivitách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald, udržení stávajících služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (Most k naději). Návrhová část 9. DLOUHODOBÁ VIZE DO ROKU 2020 Dlouhodobá vize obsahuje výstupy SWOT analýzy a vychází z analytických závěrů komunitního plánu. Jedná se o představu budoucího stavu sociálních služeb v regionu. Snahou je zachování a rozvoj potřebných sociálních služeb, což je předpoklad pro kvalitní, dostupnou a efektivní síť sociálních služeb a služeb navazujících. Tanvaldsko disponuje v roce 2020 kvalitnímí, dostupnými a efektivními sociálními službami. Tyto služby mají zajištěné stabilní financování, jsou v souladu s potřebami občanů regionu a veřejnost je o nich dostatečně informována. Občané žijí v tomto regionu s pocitem bezpečí a s vědomím, že jim v případě potřeby bude poskytnuta adekvátní pomoc. 10. STRATEGICKÉ CÍLE DO ROKU 2015 Strategické cíle vyjadřují hlavní směry rozvoje sociálních služeb. Vycházejí ze struktury cílových skupin uživatelů a byly stanoveny na základě skutečných potřeb v území. Každý strategický cíl obsahuje komentář a indikátory plnění. 39

40 Cíl 1 Dobrá dostupnost informací v oblasti sociálních služeb Komentář: K naplnění tohoto cíle je třeba rozšířit medializaci problematiky poskytování sociálních služeb jako celku. Důležitá je všestranná komunikace, propojování informací v rámci celého území s vazbou na kraj, zpracování nejrůznějších druhů výstupů a zajištění jejich dostupnosti celé široké veřejnosti, jak odborné, tak i laické. Tím, že budou poskytovatelé sociálních služeb vzájemně spolupracovat a informace budou poskytovány různým způsobem, dojde ke snížení počtu osob, kterým nebude sociální služba poskytnuta, a tím nebude docházet k jejich sociálnímu vyloučení. Je však nutné do tohoto procesu zapojit všechny aktéry ze sociální oblasti i ostatních oblastí. Prioritou je propagace terénních a ambulantních služeb. Indikátory plnění: Vydávání aktualizovaných letáků, brožur Počet neuspokojených klientů Pravidelně aktualizované webové stránky Počet uspořádaných informačních akcí Cíl 2 - Zajištění optimální péče o seniory Komentář: Naplněním cíle dojde k zachování stávajících sociálních služeb pro seniory, rozšíření terénní pečovatelské služby a zřízení klubu seniorů. Indikátory plnění: Počet uzavřených smluv s uživateli Počet neuspokojených uživatelů Počet kontaktů Využití příspěvků na péči Cíl 3 - Podpora sociální integrace osob se zdravotním postižením Komentář: Cíl bude dosažen v případě, že bude zajištěna činnost a kvalitní fungování Občanského sdružení zdravotně postižených Tanvald a bude zajištěna sociální služba osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené. Indikátory plnění: Počet kvalifikovaných pracovníků Počet uzavřených smluv Počet neuspokojených uživatelů Počet dobrovolníků Počet kontaktů (využitelnost sociální služby) 40

41 Cíl 4 - Podpora a pomoc rodinám s dětmi, sanace rodiny Komentář: Na Tanvaldsku chybí klinický dětský psycholog a dětský psychiatr. Pro děti ohrožené sociálním vyloučením chybí příprava pro vstup do základní školy. V regionu nepůsobí žádná organizace poskytující komplexní pomoc rodinám s dětmi (sanace rodiny) i se zaměřením na finanční gramotnost. Na Tanvaldsku budou zjišťovány potřeby cílové skupiny dětí a mládeže formou dotazníkového šetření. Indikátory plnění: Počet kontaktů Počet neuspokojených uživatelů Počet předlužených domácností Stav kriminality Počet respondentů Počet navrácených dotazníků Cíl 5 - Podpora prevence vzniku nežádoucích sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží - pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Komentář: Udržením a rozšířením činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald dojde k naplnění cíle. Součástí naplnění tohoto cíle bude i terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Indikátory plnění: Udržení a rozšíření nízkoprahového zařízení Počet volnočasových programů Počet kontaktů (využitelnost sociální služby) Stav kriminality Vnímání pocitu bezpečí Počet terénních pracovníků 41

42 10.1 Strategické cíle a jejich vazba na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (dále SPRSS LK) Cíl 1 Dobrá dostupnost informací v oblasti sociálních služeb SPRSS LK: HC7 Zvýšení odborných znalostí a dovedností zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb a informovanosti uživatelů všech cílových skupin HC9 Zajištění mezirezortní spolupráce všech zainteresovaných složek, jejichž činnost souvisí s poskytováním sociálních služeb pro příslušné cílové skupiny Cíl 2 - Zajištění optimální péče o seniory SPRSS LK: HC2 Rozvoj a podstatné zvýšení podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb HC5 Zavedení systému hodnocení kvality sociálních služeb, jejich standardizace a realizace rozvojových plánů jednotlivých služeb. Cíl 3 - Podpora sociální integrace osob se zdravotním postižením SPRSS LK: HC1 Dosažení sociální integrace v komunitách a snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením HC2 Rozvoj a podstatné zvýšení podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb. 42

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 Harrachov Desná Jiřetín pod Bukovovu Albrechtice v Jizerských Horách Josefův Důl Plavy Kořenov Smržovka Tanvald Velké Hamry Zásada

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

{ SHAPE \* MERGEFORMAT }

{ SHAPE \* MERGEFORMAT } { SHAPE \* MERGEFORMAT } Zpracoval: FOKUS Turnov o. s. Spolupráce při zpracování: Krajský koordinátor KPSS Tanvaldska, členové pracovních skupin. Obsah: { TOC \o "1-4" \h \z \u } Vážení a milí spoluobčané,

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství SWOT analýza Sociální oblast a školství Silné stránky široká nabídka mimoškolních aktivit (4 body) lepší vybavení ve školách (3 body) dostatek míst ve školách

Více

ORP Jablonec nad Nisou

ORP Jablonec nad Nisou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2014-2016 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategie území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravní obslužnosti regionu a

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Sociální soudržnost a veřejné služby 12. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne. 9. usnesením č. /9 Zpracovatel: Pracovní skupina pro vznik a realizaci

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor sociálních věcí Obsah 1. Základní demografická charakteristika

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 27.1.2015 Nabylo účinnosti dnem schválení ZM 1 Obsah

Více

3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018

3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018 3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018 V Karviné 2015 OBSAH ŮVODNÍ SLOVO ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ 4 ÚVOD A VIZE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura )

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Strategický plán sociálního začleňování v Toužimi a Teplé - 2013 Obsah: ÚVOD... 3 VIZE... 3 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ... 3 POPIS SITUACE...

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015

Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015 Komunitní plánování sociálních služeb na území Sdružení obcí Kokořínska Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015 Zpracovatel: Sdružení obcí Kokořínska ve spolupráci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Liberecký kraj. v èíslech

Liberecký kraj. v èíslech 2 3 7 9 4 5 8 2 1 Liberecký kraj 9 6 8 v èíslech 4 5 7 1 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2008 Úvodní slovo 1 Základní geografická charakteristika 2 Administrativní èlenìní 4 Obyvatelstvo

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Autorský tým: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Bc. Andrea Hrušková Ing. Ivana Foldynová Bc. Iveta Čípková Mgr. Bc. Ivana Kouřilová Ing.

Autorský tým: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Bc. Andrea Hrušková Ing. Ivana Foldynová Bc. Iveta Čípková Mgr. Bc. Ivana Kouřilová Ing. Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko ve spolupráci Centra pro podporu komunitního plánování Blansko a partnera projektu společnosti ACCENDO Centrum

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka č. CZ.1.04/3.1.03/65.00009 Příjemce dotace:

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z obecního rozpočtu.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z obecního rozpočtu. Komunitní plán sociálních služeb na léta 2014-2016 Dokument byl vytvořen v rámci projektu Snižování administrativní zátěže a přiblížení veřejných služeb občanům registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00002

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Region s nejlepšími vyhlídkami

Region s nejlepšími vyhlídkami STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ROZVOJ TANVALDSKA NA OBDOBÍ 2014-2020 Region s nejlepšími vyhlídkami Rozvoj Tanvaldska z.s., Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Albrechtice v J.h. Zpracování

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OKRESE BENEŠOV NA ROKY 2015-2019

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OKRESE BENEŠOV NA ROKY 2015-2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OKRESE BENEŠOV NA ROKY 2015-2019 Tento plán vznikl v rámci projektu města Benešov Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2015 Obsah 1 Úvod 2 2 Východiska 3 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 4 4 Přílohy 5-9 - 1 - 1. Úvod Důvod zpracování

Více

Poděkování patří všem členům pracovních skupin a dalším partnerům, kteří se na vytvoření tohoto dokumentu aktivně podíleli.

Poděkování patří všem členům pracovních skupin a dalším partnerům, kteří se na vytvoření tohoto dokumentu aktivně podíleli. Komunitní plán města Bílina na období 2016-2018 Obsah Část A Úvod... 3 1. Komunitní plánování obecné informace... 3 2. Zpracovatelský tým... 6 Část B Informace potřebné k plánování... 7 1. Z čeho jsme

Více

4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019. (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015)

4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019. (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015) 4. Komunitní plán sociálních služeb Olomouce na období let 2016-2019 (návrh po jednání RMO 6. 10. 2015) 1 Obsah Obsah... 2 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Vybrané sociodemografické údaje

Více

Zápis z jednání koordinační skupiny ze dne 2. 9. 2013

Zápis z jednání koordinační skupiny ze dne 2. 9. 2013 Zápis z jednání koordinační skupiny ze dne 2. 9. 2013 Přítomni: Ing. Jana Čunátová, zástupce zadavatele, členka Komise sociální a zdravotní Bc. Pavel Petřík, garant procesu, vedoucí odboru sociálního Bc.

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpora obcí Dokument je zpracován na

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje Zpracoval: Dan Vrána Datum: 12.6.2015 Motto: Zajímají nás potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci, na které reagujeme.

Více

Souhrnný výstup z realizovaného projektu. Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Souhrnný výstup z realizovaného projektu. Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Souhrnný výstup z realizovaného projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 1 2 S využitím zpracovaných výstupů Závěrečných zpráv a záznamů z diskusních fór realizovaných v

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita A: Podpora a rozvoj sociálních služeb v rámci procesu komunitního plánování a jejich návaznost na další oblasti rozvoje regionu s důrazem na spolupráci a financování Priorita

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

6.1 Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014

6.1 Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 6. Aktivity seniorů 6.1 Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 Stárnutí populace neznamená jen přibývání starých lidí a prodlužování věku dožití, ale je to komplexní proces

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy.

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy. DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v rámci projektu Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, který realizuje město

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

PLÁN ROZVOJE RODINNÉ POLITIKY 2013-2016 TURNOV

PLÁN ROZVOJE RODINNÉ POLITIKY 2013-2016 TURNOV PLÁN ROZVOJE RODINNÉ POLITIKY 2013-2016 TURNOV Zpracoval: Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov 2012 1 1. ÚVOD Plán vychází z Národní koncepce rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více