N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 7. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 7. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích"

Transkript

1 Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích N_ Stavebně fyzikální aspekty budov Přednáška č. 7 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Katedra stavebnictví

2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Dotazy či připomínky: NEUSTÁLENÝ TEPLOTNÍ STAV, TEPELNÁ STABILITA 2

3 Neustálený teplotní stav Dosud jsme se zabývali pouze ustáleným (stacionárním) teplotním stavem, kde nedochází ke změně teplotního pole v čase. Řešení vedení tepla v ustálených podmínkách neodpovídá plně skutečnému šíření tepla ve stavebních konstrukcích (zjednodušení pro výpočty) Ve skutečnosti se teplotní pole při šíření tepla mění v závislosti na čase, tzn., že je funkcí času: θ = f x, y, z, t Dle směru šíření tepla rozlišujeme pole jednorozměrné, dvourozměrné a třírozměrné. 3

4 Neustálený teplotní stav Početní pole přenosu tepla vedením je založeno na zákonu zachování energie a pro homogenní a izotropní těleso má za určitých podmínek Fourierova parciální diferenciální rovnice tvar: Ustálený (stacionární) teplotní stav 0 = 2 θ/ x 2 0 = 2 θ/ x θ/ y 2 0 = 2 θ/ x θ/ y θ/ z 2 Neustálený (nestacionární) teplotní stav θ/ t = a 2 θ/ x 2 θ/ t = a 2 θ/ x θ/ y 2 θ/ t = a 2 θ/ x θ/ y θ/ z 2 Pro neustálené vedení tepla platí druhý Fourierův zákon, který udává závislost mezi časovou změnou teploty (levá strana rovnice) a místní změnou teploty (pravá strana rovnice) 4

5 Neustálený teplotní stav Konstantou úměrnosti je součinitel teplotní vodivosti a m 2. s 1. Z rovnice je patrné, že teplota se mění v čase rychleji v takových tělesech, které mají vyšší hodnotu tepelné vodivosti Součinitel teplotní vodivosti vyjadřuje schopnost materiálu vyrovnávat rozdílné teploty při neustáleném vedení tepla Vyjadřuje rychlost vyrovnávání teploty v tělese při vyššího hodnotě a se všechna místa v tělese ohřívají rychleji ohřívají nebo ochlazují Teplotní vodivost je definována jako podíl tepelné vodivosti a součinu měrné tepelné kapacity a hustoty: a = λ ρ. c a je součinitele teplotní vodivosti [m 2 /s] ρ je objemová hmotnot materiálu [kg/m 3 ] c je měrná tepelná kapacity[j/ kg. K ] 5

6 Neustálený teplotní stav U stavebních materiálů je významná závislost na vlhkosti Tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita a objemová hmotnost se mění se změnou vlhkostí různě, takže i průběh teplotní vodivosti v závislosti na vlhkosti je rozdílný Řešení Fourierovy diferenciální rovnice vedení tepla za neustáleného teplotního stavu je obtížné a pro potřeby projektantů je nevyhovující Průběh teplot lze řešit počítačovými simulacemi nebo pro jednorozměrném šíření tepla lze použít zjednodušenou metodu podle Schmidta (Plynulý děj lze nahradit dějem ve skocích, a to jak časově, tak prostorově) V takovém případě se Fourierova diferenciální rovnice může změnit na rovnici v diferenčním tvaru: θ/ t = a 2 θ/ x 2 změníme na Δθ/Δt = a Δ 2 θ/δx 2 Δθ je konečný přírůstek teploty [ C] Δt jsou konečné přírůstky v čase Δx jsou tloušťky vrstev ve směru osy x a je konečný přírůstek v čase [m 2 /s] 6

7 Neustálený teplotní stav Pro praktické potřeby v tepelné technice uvažujeme periodické kolísání teploty venkovního vzduchu, působícího na konstrukci (perioda 24 hodin) Při průchodu dochází ke zmenšení amplitudy a k fázovému posunutí teplotních kmitů Teplotní útlum konstrukce a fázové posunutí teplotních kmitů jsou tepelně technické vlastnosti, které se užívají k definování tepelné stability místnosti v letním období v neustáleném teplotním stavu 7

8 Teplotní útlum konstrukce Teplotní útlum konstrukce υ tepelné stability v letním období. je neopomenutelný při definování Kolísání teploty venkovního vzduchu (intenzita slunečního záření, proudění vzduchu, kolísání, venkovní teploty) vyvolává kolísání teploty na venkovním povrchu konstrukce, potom uvnitř konstrukce a následně na vnitřním povrchu, přičemž amplitudy se zmenšují a vzájemně posunují, tzv. fázové posunutí) teplotních kmitů. Kolísání vnitřní povrchové teploty konstrukce lze vyjádřit: θ si,τ = θ si,str + A e V cos ωτ φ ψ ν = A e A si A si je teplotní amplituda na vnitřním povrchu kosntrukce [K] A e je teplotní amplituda vnějšího vzduchu [K] ψ je fázové posunutí teplotního kmitu [rad] 8

9 Teplotní útlum konstrukce Teplotní útlum konstrukce udávám, kolikrát je amplituda na vnitřním povrchu konstrukce menší než amplituda venkovního vzduchu, tzn. Vyjadřuje schopnost konstrukce tlumit výkyvy venkovního vzduchu Teplotní útlum konstrukce na základě tepelně technických vlastností stavební konstrukce přibližně vyjádřit vztahem: 1 + u R n se ν = 0,7 exp D 2 s 1 + u 0 s 1 + u 1 s 2 + u 1 s 2 + u 2 s n + u n 1 s n + u n 1 R se s j = 2π T λ jc j ρ j pro T = 24 hodin s j = 0,00853 λ j c j ρ j D = R j s j u 0 = 1 R si R si je tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně konstrukce [ m 2. K /W] R se je tepelný odpor při přestupu na vnější straně konstrukce v létě [ m 2. K /W] u j je tepelná pohltivost vnějšího povrchu vrstvy konstrukce[ m 2. K /W] D je tepelná setrvačnost konstrukce [ ] 9

10 Teplotní útlum konstrukce Schéma harmonického kolísání teploty na povrchu a uvnitř konstrukce V praxi se nevyskytuje stavební konstrukce ve které je tepelný stav v časovém průběhu ustálený. Je nutné věnovat pozornost vhodnému výběru materiálů a skladeb konstrukcí, především z důvodu ochrany vnitřního prostředí před nadměrnými tepelnými ztrátami nebo zisky. 10

11 Fázové posunutí teplotního kmitu Fázovým posunutím teplotního kmitu ψ hod označujeme časový rozdíl mezi maximem teploty na vnitřním povrchu konstrukce a maximální dosaženou teplotou venkovního vzduchu. Fázový posun můžeme definovat: ψ = τ Asi τ Ae τ Asi je doba výskytu maximální teploty na vnitřním povrchu k ce[hod] τ Ae je doba výskytu maximální teploty venkovního vzduchu [hod] Fázové posunutí teplotních kmitů v letním období ψ přibližně ze vztahu: [hod] se stanoví ψ = 2,7. D D = R j s j 11

12 Fázové posunutí teplotního kmitu Schéma harmonického kolísání teploty na povrchu konstrukce 12

13 Návrh a posouzení podlahových k-cí Podlaha je jednou z důležitých konstrukcí budovy, která se svými tepelně-technickými vlastnostmi podílí na vytváření požadovaného vnitřního stavu. Obecně můžeme rozlišit podlahy na Teplé podlahy Studené podlahy Konstrukce podlah, u kterých po počátečním poklesu teploty nohy v prvních okamžicích dochází k postupnému vzestupu teploty nohy, označujeme jako podlahy teplé. Naopak podlahy, u kterých pokles teploty nohy i v dalších minutách dotyku pokračuje, jsou studené. 13

14 Návrh a posouzení podlahových k-cí Při kontaktu lidského chodidla s podlahou dochází k jeho ochlazení K eliminaci tohoto jevu v co největší míře, je nutné zabezpečit vnitřní povrchovou teplotu na konstrukce, ale také je nutné zohlednit tepelnou jímavost podlahové konstrukce Průběh poklesu dotykové teploty 1 Korkové parkety, 2 Dřevěná podlaha, 3- PVC, 4 Betonová podlaha 14

15 Návrh a posouzení podlahových k-cí Při určování tepelné jímavosti se vychází z počátečního stádia průběhu teploty nohy v okamžiku dotyku s podlahovou konstrukcí. Podlaha a chodidlo tvoří soustavu těles s definovanými okrajovými podmínkami: Počáteční povrchová teploty chodidla n =33 C Počáteční povrchová teplota podlahy si =17 C Doba kontaktu = 10 min (600 s) 15

16 Návrh a posouzení podlahových k-cí Tepelné jímavost vyjadřuje kontaktní ochlazovací účinek konstrukce podlahy na živý organismus (např. nohu osoby, sedící dítě, apod. ) Má-li být tepelná jímavost co nejmenší, musí být použito velmi lehkého materiálu (takový materiál obvykle nemá potřebnou odolnost proti nárazům či opotřebení) Podlahy navrhujeme jako vícevrstvé konstrukce Tepelná jímavost je definována vztahem B = λ. c. ρ B je tepelná jímavost [W. s 0,5. m 2. K 1 ] c je tepelná kapacita [J. kg 1. K 1 ] ρ je objemová hmotnost [kg. m 3 ] λ je součinitel tepelné vodivosti [W. m 1. K 1 ] 16

17 Návrh a posouzení podlahových k-cí Kategorie podlahy je dána hodnotou poklesu dotykové teploty podlah 10 [ C] Pro stanovení hodnoty poklesu dotykové teploty je třeba provést výpočet tepelné jímavosti podlahy, který je pouze funkcí jednotlivých vrstev podlahy a nezávisí na okrajových podmínkách Vlastní výpočet poklesu dotykové teploty je veličina, která závisí na okrajových podmínkách, tj. sim, respektive i a e : Δθ 10 = 33 θ sim. B B θ sim je průměrná vnitřní povchová teploty podlahy [ C] B je tepelná jímavost [W. s 0,5. m 2. K 1 ] 17

18 Návrh a posouzení podlahových k-cí Pro zatřízení do odpovídající kategorie musí být splněna podmínka poklesu dotykové teploty 10 [ C]: 10 10,N kde 10,N je požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty dle tabulky. Požadavek se nemusí ověřovat u podlah s trvalou nášlapnou vrstvou z textilní podlahoviny a u podlah s povrchovou teplotou trvale vyšší než 26 C. Tyto podlahy jsou zařazeny do kategorie I. Podle účelu budovy a místnosti jsou stanoveny požadované a doporučené kategorie podlah z hlediska poklesu dotykové teploty. Pokles dotykové teploty podlahy 10 se stanoví na základě tepelné jímavosti podlahy B a vnitřní povrchové teploty si. Pro podlahy s podlahovým vytápěním se pokles dotykové teploty 10 stanovuje a ověřuje pro vnitřní povrchovou teplotu si stanovenou bez vlivu vytápění. 18

19 Návrh a posouzení podlahových k-cí Podlahy lze z hlediska poklesu dotykové teploty podlahy 10,N do kategorií členit: Kategorie podlahy Pokles dotykové teploty 10,N [ C] I. Velmi teplé do 3,8 včetně II. Teplé III. Méně teplé do 5,5 včetně do 6,9 včetně IV. Studené od 6,9 19

20 Návrh a posouzení podlahových k-cí 20

21 Tepelná stabilita charakterizuje teplotní vlastnosti prostoru, tvořeného stavebními konstrukcemi, ve vztahu k vnějším podmínkám Tepelná stabilita je významně ovlivňována použitými materiály obalových konstrukcí a taktéž materiály tvořících danou místnost Místnost se považuje za tepelně stabilní tehdy, jestliže její tepelná stav zůstává v daném čase v dovolených mezích se hodnotí zvlášť pro: Zimní období Letní období V zimním období je kriteriálním hlediskem: Pokles výsledné teploty v místnosti v(t) ve C V letním období je kritériem: Nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu ai,max ve C (dříve) Nebo nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti ai,max ve C 21

22 Tepelná stabilita v zimním období V zimním období je kritériem pro hodnocení tepelné stability místnosti tzv. pokles výsledné teploty v(t) [ C] Tepelná stabilita v době, kdy probíhá vytápěcí cyklus, se určuje na základě neustáleného teplotního stavu v interiéru vytápěné budovy Požaduje se, aby prostor, který je ohraničen stavebními konstrukcemi měl takové fyzikální vlastnosti, jež by dovolovaly přerušení dodávky tepelné energie a přitom jeho teplotní stav v daném časovém úseku zůstal v dovoleném rozmezí. 22

23 Tepelná stabilita v zimním období Denní cyklus průběhu teplot v místnosti při přerušovaném způsobu vytápění 23

24 Tepelná stabilita v zimním období Hodnocení provádíme pro tzv. kritickou místnost v budovy. Je to místnost s největší hodnotou průměrného součinitele prostupu tepla konstrukcí ohraničující místnost (např. rohová podstřešní místnost) Kritická místnost (vnitřní prostor) musí na konci dob chladnutí t vykazovat pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období v(t) [ C] dle vztahu: v(t) v,n(t) kde v,n(t) požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období 24

25 Tepelná stabilita v zimním období Požadované hodnoty poklesu výsledné teploty v místnosti 25

26 Tepelná stabilita v zimním období Pro stanovení poklesu výsledné teploty v(t) je nutné stanovit: Plochy jednotlivých stavebních konstrukcí obklopující danou místnost Výpočet tepelných ztrát místnosti (tepelná ztráta prostupem a větráním) Stanovení teplot na povrchu jednotlivých konstrukcí a jejich vrstvách Výpočet množství akumulované tepelné energie Určení teploty vnitřního vzduchu a poklesu výsledné teploty 26

27 Tepelná stabilita v zimním období Pro zlepšení tepelně-technického stavu je možno provést některé úpravy: Zmenšení plochy průsvitných konstrukcí s ohledem na požadavek z hlediska zajištění denního osvětlení Snížení výměny vzduchu s ohledem na hygienické hledisko Zvýšení tepelného odporu stavební konstrukce Zvýšení akumulační schopnosti stavebních konstrukcí, 27

28 Tepelná stabilita v letním období Vnitřní prostory se z hlediska tepelné stability v letním období hodnotí na základě podmínek neustáleného teplotního stavu, který je definován výpočtovými hodnotami: Průměrné letní denní teploty vnějšího vzduchu Výsledné teplotní amplitudy vnějšího prostředí Amplitudy intenzity globálního slunečního záření Střední intenzitou slunečního záření Intenzitou výměny vzduchu v místnosti Tepelnými zisky z vnitřních zdrojů tepla Odporů při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce 28

29 Tepelná stabilita v letním období Pro určování kritérií pro posouzení obytných a občanských budov z hlediska zajištění tepelné pohody v letním období se vychází ze základní podmínky tepelné pohody: θ i + θ si,m 51 C θ i,max 27 C θ si,max 27 C θ i je výpočtová teplota vnitřního vzduchu v místnosti [ C] θ si,m je průměrná teplota stěn místností [ C] při relativní vlhkosti vzduchu 35 až 50 % a rychlosti proudění vzduchu v i = 0,1 m/s 29

30 Tepelná stabilita v letním období Dodržení požadavku zabraňuje přehřívání v letním období Hodnocení se provádí pro kritickou místnost v budově, což je z hlediska letního období místnost s největší plochou přímo osluněných výplňových konstrukcí orientovaných na Z, JZ, J, JV, a V. Pro posuzování tepelné stability v zimním i letním období mohou být kritické místnosti různé. 30

31 Tepelná stabilita v letním období Kritická místnost (vnitřní prostor) musí vykazovat nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti v letním období ai,max, ve C, podle vztahu: ai,max ai,max,n kde ai,max,n je požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období, ve C, která se stanoví podle tabulky. 31

32 Tepelná stabilita v letním období Dodržení požadavku zabraňuje přehřívání v letním období 32

33 Tepelná stabilita v letním období Pro zvýšení tepelné stability místnosti v letním období dle je možné aplikovat z následujících opatření: Vhodný architektonický návrh objektu Zvýšení akumulačních schopnosti jak obalových tak vnitřních konstrukcí - Užití hmotných konstrukcí Povrchová úprava obalových konstrukcí Vhodnou návrh a skladba obalových konstrukcí Tepelnou zátěž lze snížit vhodnou volbou povrchové úprav konstrukcí. Snahou je snížit pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu pláště (světlé odstíny) Návrh odvětrávané vzduchové vrstvy Volba větrané vzduchové vrstvy může mít pozitivní vliv na snížení tepelného namáhání obvodové konstrukce, větraná vzduchová mezera se umisťuje k vnějšímu povrchu s vhodným umístěním nasávajících a odváděcích otvorů. 33

34 Tepelná stabilita v letním období Pro zvýšení tepelné stability místnosti v letním období dle je možné aplikovat z následujících opatření: Úprava transparentních částí obalových konstrukcí, redukce zasklených ploch Volba použitého druhu zasklení záleží na způsobu užití budovy. Každý druh skla má různé tepelnětechnické, optické a energetické vlastnosti. Obecně se doporučuje stupeň prosklení okolo % fasády. Užití stínících prvků Žaluzie, rolety, slunolamy, účinnější ze strany exteriéru), možno uvažovat i vzrostlé stromy, či stavební řešení balkóny či římsy Aplikace klimatizačního zařízení 34

35 35

36 36

37 Objem vzduchu F1 Množství nábytku 37

38 F1 F1 Typ budovy F1 Intenzita větrání 38

39 39

40 F2 Pomocný výpočet 40

41 41

42 F2 Pomocný výpočet 42

43 43

44 F2 Pomocný výpočet 44

45 45

46 F2 Pomocný výpočet 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 Dotazy či připomínky: N_ Děkuji za pozornost Ing. Michal Kraus, Ph.D. 51

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Tepelná stabilita místnosti v zimním období Tepelná stabilita místnosti v letním období Tepelná stabilita charakterizuje teplotní vlastnosti prostoru, tvořeného stavebními

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Neustálený teplotní stav Teplotní útlum a fázové posunutí teplotního kmitu konstrukce Pokles dotykové teploty podlahy θ 10 O ustáleném (stacionárním)teplotním stavu mluvíme

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Energetický audit budov Seminář č. 2 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Tepelná ochrana budov Přehled základních požadavků na stavební

Více

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Více

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích N_ Stavebně fyzikální aspekty budov Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: prof. Ing. Ingrid

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 5. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 5 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

AKUstika + AKUmulace = AKU na druhou. Ing. Robert Blecha, Product Manager společnosti Wienerberger ,

AKUstika + AKUmulace = AKU na druhou. Ing. Robert Blecha, Product Manager společnosti Wienerberger , AKUstika + AKUmulace = AKU na druhou Ing. Robert Blecha, Product Manager společnosti Wienerberger 724 030 468, robert.blecha@wienerberger.com AKUSTIKA 2 AKUSTIKA Obsah AKU Profi jaký byl první impuls?

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku: Posouzení konstrukce podle ČS 050-:00 TOB v...0 00 POTECH, s.r.o. Nový Bor 080 - Ing.Petr Vostal - Třebíč Datum tisku:..009 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo:

Více

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 5 a 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 5 a 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích PTV Progresivní technologie budov Seminář č. 5 a 6 Seminář: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vývoj

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Ing. Danuše Čuprová, CSc. Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Výpočet součinitele prostupu okna Lineární a bodový činitel prostupu tepla Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce

Více

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod - představení produktů Havlíčkův Brod 29.04.2009 Pohled do Historie - ložnice pod širým nebem Pohled do Historie - chráníme se před počasím Pohled do Historie - mění se klima - stěhujeme se na sever Pohled

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

SFA1. Oslunění a proslunění budov. Přednáška 3. Bošová- SFA1 Přednáška 2/1

SFA1. Oslunění a proslunění budov. Přednáška 3. Bošová- SFA1 Přednáška 2/1 SFA1 Oslunění a proslunění budov Přednáška 3 Bošová- SFA1 Přednáška 2/1 ORIENTACE BUDOV A DOBA OSLUNĚNÍ Možné polohy azimutu normály fasády severním směrem: Bošová- SFA1 Přednáška 3/2 ORIENTACE BUDOV A

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU PROTOKOL Z VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ PROGRAMU ENERGETIKA NA POTŘEBU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ DLE ČSN EN 15 265. SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU Testována byla zkušební verze programu ENERGETIKA 3.0.0 z 2Q

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Energetický audit budov Seminář č. 4 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Výpočet energetické náročnosti budovy Program ENERGIE je určen

Více

102FYZB-Termomechanika

102FYZB-Termomechanika České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební katedra fyziky 102FYZB-Termomechanika Sbírka úloh (koncept) Autor: Doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc Poslední aktualizace dne 20. prosince 2018 OBSAH

Více

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Konference Vytápění Třeboň 2015 19. až 21. května 2015 OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Ing. Petr Komínek 1, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc 2 ANOTACE Většina realizovaných

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích UVB Udržitelná výstavba budov Cvičení č. 1 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Úvod Ing. Michal Kraus, Ph.D. VŠTE v Českých Budějovicích

Více

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc. První termodynamická věta představuje zákon o zachování energie. Podle tohoto zákona nemůže energie samovolně vznikat nebo zanikat, ale může se pouze

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

BH059 Tepelná technika budov

BH059 Tepelná technika budov BH059 Tepelná technika budov Přednáška č. 4 Přídavný difúzní odpor Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v konstrukci -ručně Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry

Více

Nestacionární šíření tepla. Pokles dotykové teploty podlah

Nestacionární šíření tepla. Pokles dotykové teploty podlah Nestacionární šíření tepla Pokles dotykové teploty podlah Pokles dotykové teploty θ 10 termoregulační proces: výměna tepla Pokles dotykové teploty Požadavek ČSN 730540-2: θ 10 θ 10,N v závislosti na druhu

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Cvičení č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Radek Vašíček Základní termofyzikální vlastnosti Tepelná konduktivita l (součinitel tepelné vodivosti) vyjadřuje schopnost dané látky vést teplo jde o množství tepla, které v

Více

ICS Listopad 2005

ICS Listopad 2005 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91. 120. 10 Listopad 2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN 73 0540-3 Thermal protection of buildings - Part 3: Design value quantities La protection

Více

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE

POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE POROVNÁNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLNÍ VLNY A ICYNENE Řešitel: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. soudní znalec v oboru stavebnictví, M-451/2004 Pod nemocnicí 3, 625 00 Brno Brno ČERVENEC 2009

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (9)

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (9) 10. října 2014, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (9) Stavební fyzika Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

SF2 Podklady pro cvičení

SF2 Podklady pro cvičení SF Podklady pro cvičení Úloha 7 D přenos tepla riziko růstu plísní a kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce Ing. Kamil Staněk 11/010 kamil.stanek@fsv.cvut.cz 1 D přenos tepla 1.1 Úvodem Dosud jsme se

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22 M T I B ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ KLIMATICKOU TEPLOTOU A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA Ing. Kamil Staněk, k124 2010/03/22 ROVNICE VEDENÍ TEPLA Cíl = získat rozložení teploty T T x, t Řídící rovnice (parciální diferenciální)

Více

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod

SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Úvod SEMINÁŘE DEKSOFT SEKCE TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Úvod Normy Klíčovou normou pro tepelnou ochranu budov v ČR je norma ČSN 73 0540-1 až 4 ČSN 73 0540-1 (2005) Část 1: Terminologie ČSN 73 0540-2 (2011) Část 2:

Více

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ (odezva místnosti na tepelnou zátěž)

TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ (odezva místnosti na tepelnou zátěž) TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ (odezva místnosti na tepelnou zátěž) podle EN ISO 13792 Simulace 2017 Roubenka Název úlohy : Zpracovatel : Michael Pokorný Zakázka : Datum : 29.5.2018 ZADANÉ

Více

Měření prostupu tepla

Měření prostupu tepla KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření prostupu tepla Úvod Prostup tepla je kombinovaný případ

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Šíření tepla. Obecnéprincipy Šíření tepla Obecnéprincipy Šíření tepla Obecně: Šíření tepla je výměna tepelné energie v tělese nebo mezi tělesy, která nastává při rozdílu teplot. Těleso s vyšší teplotou má větší tepelnou energii. Šíření

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3.

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3. TOB v... POTECH spol. s r.o. 00 - Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: Zakázka: Projektant:

Více

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit 1. Energetický štítek obálky budovy 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB 3. Energetický audit Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB ENB obsahuje informace o

Více

TERMIKA II. Stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací; Obecná rovnice vedení tepla; Přestup a prostup tepla;

TERMIKA II. Stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací; Obecná rovnice vedení tepla; Přestup a prostup tepla; TERMIKA II Šíření tepla vedením, prouděním a zářením; Stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací; Nestacionární vedení tepla; Obecná rovnice vedení tepla; Přestup a prostup tepla; 1 Šíření tepla

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

Tepelně vlhkostní bilance budov

Tepelně vlhkostní bilance budov AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Tepelně vlhkostní bilance budov 10. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla OSNOVA 15. KAPITOLY Tři mechanizmy přenosu tepla Tepelný

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb Vzorový dokument pro zpracování základního posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro účely Diplomové práce ve formě projektové dokumentace stavby zpracovávané na Ústavu pozemního stavitelství, FAST,

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM tepelně-fyzikální parametry Vedení tepla v látkách: vedením (kondukcí) předání kinetické energie neuspořádaných tepelných pohybů. Přenos z míst vyšší

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Legislativní a normativní požadavky, definice, historie a budoucnost Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

Tepelné soustavy v budovách

Tepelné soustavy v budovách Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Ing. Petr Horák, Ph.D. 1.3. 2010 2 Platnost normy ČSN

Více

UVB. Udržitelná výstavba budov. Cvičení č. 3 a 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

UVB. Udržitelná výstavba budov. Cvičení č. 3 a 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích UVB Udržitelná výstavba budov Cvičení č. 3 a 4 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Semestrální projekt Hodnocení objektu podle metodiky

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

UVB. Udržitelná výstavba budov. Cvičení č. 7 a 8. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

UVB. Udržitelná výstavba budov. Cvičení č. 7 a 8. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Udržitelná výstavba budov Cvičení č. 7 a 8 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Sociální kritéria Sociální kritéria Normalizované body

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A48 tywoniak@fsv.cvut.cz součásti stavební fyziky Stavební tepelná technika Stavební akustika Denní osvětlení. 6 4

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad)

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad) 7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad) Stanovte teplotu plynu při prostorovém požáru parametrickou teplotní křivkou v obytné místnosti o rozměrech 4 x 6 m a výšce 2,8 m s jedním oknem velikosti,4

Více

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č.1 Literatura, podmínky zápočtu Zadání, protokoly Součinitel prostupu tepla U, teplotní

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měřící úloha č. 1 měření vnitřní teploty vzduchu Měřící úloha č. 2 měření vnitřní relativní vlhkosti vzduchu Měřící úloha č. 3 měření globální

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN

Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN Seminář pro gestory a členy pracovních skupin pro TN Výzkumný ústav pozemních staveb Certifikační Společnost AO 227 NO 1516 Technické požadavky na vybrané stavební výrobky z hlediska základního požadavku

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 3 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz Bilanci lze sestavit pro krátký nebo dlouhý časový úsek odlišná využitelnost (proměňujících

Více

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí Jiří Ježek 1, Jan Schwarzer 2 1 Oknotherm spol. s r.o. 2 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Abstrakt Obsahem příspěvku je určení

Více

Výpočtové nadstavby pro CAD

Výpočtové nadstavby pro CAD Výpočtové nadstavby pro CAD 4. přednáška eplotní úlohy v MKP Michal Vaverka, Martin Vrbka Přenos tepla Př: Uvažujme pro jednoduchost spalovací motor chlazený vzduchem. Spalováním vzniká teplo, které se

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vlnění Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN Základy vytápění (2161596) 2. Tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831-1 19. 10. 2018 Ing. Jindřich Boháč ČSN EN 12 831-1 ČSN EN 12 831-1 Energetická náročnost budov Výpočet tepelného výkonu Část 1: Tepelný výkon

Více

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP změny související s vydáním ČSN 73 0540-2 (2011) Ing. Olga Vápeníková ČSN 73 0540-2 (říjen 2011, platnost listopad 2011) PROJEKČNÍ NORMA okna + dveře = výplně otvorů ostatní

Více

Cvičení 4 Transport plynné a kapalné vody. Transport vodní páry porézním prostředím

Cvičení 4 Transport plynné a kapalné vody. Transport vodní páry porézním prostředím Cvičení 4 Transport plynné a kapalné vody Transport vodní páry porézním prostředím Vzhledem k tepelné vodivosti vody a dalším nepříznivým vlastnostem a účinkům v porézních materiálech je s problémem tepelné

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Teplotní analýza konstrukce Sdílení tepla

Více

1 Zatížení konstrukcí teplotou

1 Zatížení konstrukcí teplotou 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ TEPLOTOU 1 1 Zatížení konstrukcí teplotou Časově proměnné nepřímé zatížení Klimatické vlivy, zatížení stavebních konstrukcí požárem Účinky zatížení plynou z rozšířeného Hookeova zákona

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více