Usnesení 19. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 19. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne"

Transkript

1 Usnesení 19. zasedání zastupitelstva města Radhoštěm, konaného dne /19 Zastupitelstvo města schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva města. 311/19 Zastupitelstvo města určuje jako navrhovatele usnesení Pavla Šmajstrlu a Mgr. Toma Káňu a jako ověřovatele zápisu určuje Rostislava Slováka a Ing. Čestmíra Mikesku. 312/19 Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu společnosti J&T Banka, a. s. Praha o zhodnocování finančních prostředků pro město Radhoštěm za rok /19 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí zprávu Policie ČR Obvodního oddělení Radhoštěm o stavu na úseku veřejného pořádku za rok 2016; b) bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Městské policie Radhoštěm za rok 2016; c) bere na vědomí vyhodnocení Koncepce prevence kriminality, protidrogové prevence a prevence jiných závislostí města Radhoštěm pro období , za rok /19 Zastupitelstvo města a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 18. ZM ze dne b) ukládá vedení města zajistit provedení kontroly v organizační složce Městské kulturní středisko se zaměřením na provádění a realizaci zadávání veřejných zakázek vč. jejich vyhodnocení a schválení zakázek, a to ve smyslu znění platné vnitřní Směrnice pro zadávání a evidenci zakázek a to za období let 2015 a Z: vedení T: ZM /19 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne , b) bere na vědomí zápis 16. schůze finančního výboru ze dne /19 Zastupitelstvo města: a) schvaluje odprodej pozemků p.č.2810/30 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2174 m 2, p.č.2810/31 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2340 m 2 a p.č.4820 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 80 m 2, k. ú. Radhoštěm za cenu 500,- Kč/m2, tj. za celkovou cenu ,-Kč žadatel KABEPE KOVO s.r.o. se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 547, IČ: Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu oběma stranami; b) schvaluje odprodej části pozemku p.č.2958 orná půda o výměře 100 m 2, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm za cenu 300,- Kč/m 2, tj. za celkovou cenu ,-Kč - žadatel L. M., bytem. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu oběma stranami; c) schvaluje odprodej pozemku p. č. 4472/4 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 86 m 2, k. ú. Radhoštěm za cenu 300,- Kč/m 2, tj. za celkovou cenu ,- Kč - žadatelka MUDr.V. O., bytem. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu oběma stranami; d) schvaluje odprodej částí pozemků p.č.785/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č.785/1 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 166 m 2, k. ú. 19. UZM

2 Radhoštěm za cenu 300,-Kč/m 2, tj. za celkovou cenu ,- Kč - žadatelé P. a P. M., bytem. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu oběma stranami; e) schvaluje odprodej pozemku p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m 2, k. ú. Radhoštěm za cenu 400,-Kč/m 2, tj. za celkovou cenu 5.600,- Kč - žadatel Ing. O. T., bytem. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu oběma stranami; f) schvaluje odprodej pozemku p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2, k. ú. Radhoštěm za cenu 400,- Kč/m 2, tj. za celkovou cenu 8.000,- Kč - žadatel P. B., bytem. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu oběma stranami; g) schvaluje odprodej pozemku p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2, k. ú. Radhoštěm za cenu 400,- Kč/m 2, tj. za celkovou cenu 8.000,- Kč - žadatel D. Ž., bytem. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu oběma stranami; h) schvaluje odprodej pozemku p.č.st.1993 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2, k.ú. Radhoštěm za cenu 400,-Kč/m 2, tj. za celkovou cenu 8.000,- Kč - žadatelé R. a I. K., bytem ; i) schvaluje odprodej pozemku p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2, k. ú. Radhoštěm za cenu 400,- Kč/m 2, tj. za celkovou cenu 8.000,- Kč - žadatel Ing. D. L., bytem. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu oběma stranami; j) schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2, k. ú. Radhoštěm; k) schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2, k. ú. Radhoštěm; l) schvaluje zveřejnění záměru vzájemné směny pozemků p.č.1184/3 - orná půda o výměře 131 m 2 a části pozemku p.č.1216/4 - orná půda o výměře cca 550 m 2, k. ú. Radhoštěm v majetku města za části pozemků p.č.1184/2, p.č.1216/1 a p.č.1185/4 - vše orná půda o celkové výměře cca 3500 m 2, k. ú. Radhoštěm v majetku Ing. J. U., bytem ; m) odročuje projednání zveřejnění záměru vzájemné směny pozemků p.č.4318/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 97 m 2, k. ú. Radhoštěm v majetku D. M., bytem za část pozemku p.č.2682/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 1495 m 2, k. ú. Radhoštěm v majetku města. Z: OIR T: ZM /19 Zastupitelstvo města: a) schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 8275/ na pozemcích parc. č. st. 1463, st a st k již dříve prodané bytové jednotce č. 1219/5 v bytovém domě č. p. 1219, 1220 a 1221 v k. ú. Radhoštěm, obec Radhoštěm, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Převod vlastnictví spoluvlastnického podílu bude proveden v souladu s ust zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění; b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na převod vlastnictví spoluvlastnického podílu ve výši 8275/ na pozemcích parc. č. st. 1463, st a st k již dříve prodané bytové jednotce č. 1219/5 v bytovém domě č. p. 1219, 1220 a 1221 v k. ú. 19 UZM

3 Radhoštěm, obec Radhoštěm, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský, mezi převodcem městem Radhoštěm, IČ , nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm a nabyvatelem P. Č.,, za kupní cenu ve výši Kč. Kupní cena bude navýšena o náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 800 Kč a o náklady spojené s převodem vlastnictví do katastru nemovitostí ve výši Kč. Kupní cena, včetně nákladů prodeje, musí být uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. 318/19 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí informace o stavu plnění závazku prodávajícího z Kupní smlouvy č / ze dne , uzavřené mezi městem Radhoštěm a SMP Net, s. r. o. (nyní GasNet, s. r. o.), b) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě / ze dne , uzavřené se společnosti SMP Net, s. r. o. (nyní GasNet, s. r. o.), se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ , v předloženém znění, kterým je řešeno vypořádání závazku města vyplývajícího z předmětné smlouvy. 319/19 Zastupitelstvo města: a) schvaluje předložené znění Smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě kupní za účelem realizace stavby Cyklostezka Lomná Lubina mezi městem Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát p. R., IČ: a následujícími vlastníky pozemků dotčených touto stavbou: 1. M. G.,., nar., 2. T. A.,, nar., 3. J. Š.,., nar., 4. J. Š.,, nar., 5. D. K.,, nar., b) ukládá OIR zajistit uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě kupní v předloženém znění za účelem realizace stavby Cyklostezka Lomná Lubina s výše uvedenými vlastníky pozemků dotčených touto stavbou v předloženém znění. Z:OIR T: ZM /19 Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení repasované rolby PS 02 z obsahu investičního záměru stavby Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami. 321/19 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí aktuální informace o dotačních projektech s účastí města Radhoštěm k datu ; b) schvaluje zpracování a podání žádosti o poskytnutí podpory Ministerstva vnitra na akci Technické zhodnocení rekonstrukcí automobilu CAS 32T815, JSDH Frenštát p. R. ; c) schvaluje zpracování a podání žádosti o poskytnutí podpory Ministerstva vnitra na akci Budova hasičské zbrojnice, JSDH Frenštát p. R., oprava parkoviště, skladové prostory, oplocení ; d) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Úprava sportovního hřiště, ul. Bezručova" do Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017 se spoluúčastí města ve výši Kč, což činí 50 % celkových nákladů; e) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotací Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 na akci Sanace zdiva objektu radnice ; f) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotací Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 na akci Výměna oken a obnova uliční fasády 2. NP, domu č.p. 8 nám. Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm. Financování z Programu regenerace ve výši Kč, spolufinancování z rozpočtu města Kč; 19 UZM

4 g) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotací Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 na akci Obnova vstupních vrat domu č.p. 18 nám. Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm. Financování z Programu regenerace ve výši Kč, spolufinancování z rozpočtu města Kč; h) schvaluje zahájení přípravy IV. a V. etapy Regenerace panelového sídliště Rožnovská / Fr. Horečky i) schvaluje navýšení finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2017 o částku tis. Kč na dofinancování projektu "Regenerace sídliště Rožnovská / Fr. Horečky VII. etapa"; j) schvaluje zařazení finančních prostředků do rozpočtu města na projektovou dokumentaci na projekt Regenerace sídliště na rok 2018 ve výši 400 tis. Kč; k) pověřuje radu města rozhodováním o podání žádostí o dotace do vhodných dotačních výzev na akce schválené v rozpočtu města k realizaci. 322/19 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí plnění plánu investic v lokalitě Horečky v roce 2016: Schválené akce na rok odhadované náklady 2016 začátek 2016 včetně změn, konec 2016 zůstatek k Komentář 1 Marketing a propagace Kč Kč Kč Dokončeno Horeček, výukové programy, akce, tisky, kampaně; realizaci zajistí město Frenštát pod Radhoštěm odbor vnějších vztahů ve spolupráci s OS MKS 2 Studie a projekt na rekonstrukci věže skokanského můstku: Vertikální muzeum Jiřího Rašky rozhledna, lezecká stěna, workshop mladých architektů; zadá obec Trojanovice Kč Kč Kč Zadal obec Trojanovice, bude fakturováno, 3 Dopravní značení návěstidla, informační systém, směrování dopravy na hlavní parkoviště pod můstky; bude majetkem města Radhoštěm. 4 Palisádové schodiště vč. světelného bodu průchod lesem mezi amfiteátrem na Horečkách a Rekovicemi; bude majetkem obce Kč Kč Kč Zadáno, na Silničním správním úřadě, + navýšení finančních prostředků Kč - Kč - Kč 19 UZM

5 Trojanovice 4 Zpevněná stupňovitá pochůzí a manipulační plocha; bude majetkem obce Trojanovice 5 Oprava údržba schodiště; schodiště v majetku města Frenštát pod Radhoštěm. 6 Nástavby vstupů na stezku v korunách stromů; budou majetkem města Radhoštěm. 7 Vybudování stanoviště s pitnou vodou u amfiteátru na Horečkách; bude majetkem města Radhoštěm. 8 Přepažení dveře na chodbě v budově amfiteátru, zpřístupnění WC v budově pro veřejnost; budova v majetku města Frenštát pod Radhoštěm. 8 Diskgolfové hřiště na Horečkách - spolufinancování projektu obce Trojanovice s dotační podporou MSK; bude majetkem obce Trojanovice 9 Přebroušení a napuštění podlahy amfiteátru na Horečkách; budova v majetku města Frenštát pod Radhoštěm Kč Kč Přírodní schodiště na Horečkách - příprava podkladů k VŘ na PD, (+ změna názvu) Kč Kč Kč Požadavek na Kč Kč Kč Zajištěno povolení, poptávka na nacenění vybraného technického řešení, Kč Kč Kč Objednáno, nevyfakturováno, Kč - Kč - Kč Kč Kč Objednáno obcí Trojanovice, bude vystavena faktura, Kč Kč Kč 19 UZM

6 10 Dva automaty na prodej jízdenek lanové dráhy na Horečky; budou majetkem města Radhoštěm. 11 Krytí provozní ztráty lanové dráhy na Horečky; zajistí město Radhoštěm 12 Oprava Lvíčkova výškového kvízu; v majetku města Frenštát p. R. 13 Pořízení informačního panelu pro Horečky na parkovišti pod můstky; bude majetkem města Radhoštěm 14 Osvětlení nájezdu velkého skokanského můstku; můstek je majetkem TJ Frenštát pod Radhoštěm., osvětlení bude majetkem města Radhoštěm * 15 Úhrada spotřebované el.energie na provoz osvětlení nájezdu velkého skokanského můstku; zajistí město Radhoštěm 16 Měřič spotřeby el. energie na provoz osvětlení nájezdu velkého skokanského můstku; bude majetkem města Radhoštěm Kč Kč Kč Nahrazeno - Monitorovacím a evidenčním systémem provozu lanové dráhy - viz schválené akce Kč Kč - Kč Konečné zúčtování, žádost o navýšení dotace o Kč Kč Kč Kč Průběžné plnění, financí Kč Kč Kč Trojanovice dodají grafickou část, zajišťování povolení územního souhlasu, financí Kč Kč - Kč Kč Kč Kč Vystavena faktura č. 3655, Kč Kč 502 Kč 17 Zůstatek - rezerva Kč Kč Kč Zpracování projektové dokumentace na Kč Kč Zadání VZ, 19 UZM

7 obnovu schodiště na Horečky úroky z účtu 60 Kč pojistné plnění Kč Celkem Kč Kč Kč b) schvaluje převod nevyčerpaných finančních prostředků na účtu fondu pro údržbu a rozvoj lokality Horečky ve výši Kč z rozpočtu roku 2016 do rozpočtu na rok 2017; c) schvaluje využití finančních prostředků převedených z roku 2016 v roce 2017: Návrh na + doporučené akce na rok 2017 (ze zůstatku roku 2016) Odhadované náklady 1 Studie a projekt na rekonstrukci věže skokanského můstku: Kč Vertikální muzeum Jiřího Rašky rozhledna, lezecká stěna, workshop mladých architektů; zadá obec Trojanovice 2 Dopravní značení návěstidla, informační systém, směrování Kč dopravy na hlavní parkoviště pod můstky; bude majetkem města Radhoštěm. 3 Přírodní schodiště na Horečkách; bude majetkem obce Kč Tr;ojanovice 4 Oprava údržba schodiště; schodiště v majetku města Frenštát Kč p.r. 5 Nástavby vstupů na stezku v korunách stromů; budou majetkem Kč města Radhoštěm. 6 Vybudování stanoviště s pitnou vodou u amfiteátru na Horečkách; Kč bude majetkem města Radhoštěm. 7 Diskgolfové hřiště na Horečkách - spolufinancování projektu obce Kč Trojanovice s dotační podporou Moravskoslezského kraje; bude majetkem obce Trojanovice 8 Krytí provozní ztráty lanové dráhy na Horečky; zajistí město Kč Radhoštěm 9 Oprava Lvíčkova výškového kvízu; v majetku města Radhoštěm Kč 10 Pořízení informačního panelu pro Horečky na parkovišti pod Kč můstky; bude majetkem města Radhoštěm 11 Úhrada spotřebované el. energie na provoz osvětlení nájezdu Kč velkého skokanského můstku; zajistí město Radhoštěm 12 Zpracování projektové dokumentace na obnovu schodiště na Kč Horečky 13 Turistická infrastruktura u amfiteátru na Horečkách rozšíření: - řezba Indiánský kalendář zvířat / umělecký řezbář - řezba Keltský kalendář stromů / umělecký řezbář Kč - hmyzí hotel expozice - 2 stojanová ptačí krmítka velká / umělecký řezbář 14 Zůstatek - rezerva Kč Celkem Kč d) schvaluje poskytnutí dotace z fondu Horečky na pokrytí ztráty z provozu visuté lanové dráhy " Radhoštěm - Horečky" v roce 2016 a uzavření dodatku č. 2 ve formě veřejnoprávní smlouvy o spolufinancování provozu lanové dráhy v areálu skokanských můstků Jiřího Rašky s TJ Radhoštěm, spolek, Martinská čtvrť 1704, Radhoštěm, IČ , v částce Kč na pokrytí ztráty z provozu visuté lanové dráhy " Radhoštěm - Horečky" v roce UZM

8 323/19 Zastupitelstvo města: a) schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem na projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Radhoštěm uzavřené dne s MAS Lašsko, z. s., se sídlem Dolní Bašta 269, Štramberk, IČ b) ukládá manažerce projektu MAP ORP Radhoštěm Mgr. Jitce Urubové předložit písemnou zprávu o realizaci projektu v období od do T: ZM /19 Zastupitelstvo města schvaluje úpravu čl. IX bodu 2 předpisu PRA Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory pro sociální a zdravotní služby v předloženém znění. 325/19 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města na rok 2017 v celkové výši Kč, a uzavření smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory s žadateli: Organizace částka v tis. Kč Účel použití TJ Slovan Frenštát p.r., z.s., č.p. 557, a) Tichá, IČ provozní náklady Tělocvičná jednota Sokol Radhoštěm, Radhoštěm, Františka b) Palackého 937, , IČ provozní náklady SK BESKYD Frenštát p.r., z.s., Radhoštěm, Na Nivách 450, , IČ 400 provozní náklady c) d) e) f) g) h) i) j) TJ Radhoštěm, spolek, Martinská čtvrť 1704, Radhoštěm, IČ TJ Slovan Frenštát p.r., z.s., č.p. 557, Tichá, IČ TJ Radhoštěm, spolek, Martinská čtvrť 1704, Radhoštěm, IČ Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, Radhoštěm, IČ Charita Radhoštěm, Kostelní 15, , Radhoštěm, IČ provozní náklady, z toho 30 tis. Kč účelově určeno pro oddíl gymnastiky na pořízení dresů a sportovních potřeb náklady spojené s pořádáním mezinárodních závodů ve voltiži - CVI Frenštát p. R jednorázové akce jednotlivých oddílů TJ 100 provozní náklady 240 Charita Radhoštěm, Kostelní 15, , Radhoštěm, IČ ,6 Charita Radhoštěm, Kostelní 15, , Radhoštěm, IČ zajištění základní sociální služby Charitní sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zajištění základní sociální služby Charitní asistenční služba zajištění základní sociální služby Charitní pečovatelské služby 19 UZM

9 326/19 Zastupitelstvo města schvaluje předložený plán oprav a investic města Frenštátu pod Radhoštěm na období /19 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí změnu rozpočtu na rok 2016 RO č. 7, b) schvaluje změnu rozpočtu na rok RO č. 1 dle předloženého návrhu s následujícími úpravami neúčelová rezerva tis. Kč c) schvaluje jako součást změny rozpočtu na rok rozpočtového opatření č. 1 zařazení následujících výdajů z návrhu plánu oprav a investic na léta : Název akce, organizace, objektu částka v tis. Kč Automatická tlaková stanice Školská 240 CO sklady likvidace splaškových vod 540 Jednotná kanalizace Kopaná - tvorba rezervního fondu Legalizace vyústění odpadních vod, ul. Střelniční č.p Obnova vodovodních a kanalizačních řadů - finanční rezerva Opravy a čistění kanalizace a kanál. vpustí 300 Pasport kanalizační sítě města dešťové a splaškové - včetně uličních vpustí, odvodnění komunikací Dopravní strategie města 500 Lávky přes řeku Lomnou - ochranná povrchová vrstva 400 Místní komunikace Havlíčkova - projektová dokumentace 150 Místní komunikace ul.vávrova - projektová dokumentace 70 Místní komunikace - Na Nivách - kolem č.p Místní komunikace - Dolní - Podkopčí - od autokempu po ul. 6. května Odstavná stání 500 Oprava prostoru před vjezdem k RD č.p Pěší komunikace ul. Střelniční (k pekárně), mezi hasič. a pekárnou, PD 70 Opravy pěších a místních komunikací Školská 400 Přechod pro chodce ul. Nádražní, projektová dokumentace 100 Přechod u mostu na Podkopčí přes řeku Lomnou na fotbalové hřiště, projektová dokumentace Kulturní dům - úprava venkovního prostranství 200 Autokemp - oprava 5 chatek Autokemp - lavičky pro kulturní akce 50 ASTRA - kamerový systém 13 Dům č.p sociální zařízení 60 Hřbitov - oplocení v návaznosti na pasport 500 Hřbitov - koncepce komunikací, mobiliáře, hrobových míst 100 Hřbitov - koncepce zeleně 100 Hřiště -víceúčelové - Kopaná bývalá MŠ 400 Lokalita pro zástavbu RD u vodojemu Marek - možnosti napojení na inženýrské sítě, studie Městská policie + zubní středisko - projektová dokumentace elektroinstalace 65 Obnova bruslení ve Sportovním areálu pod Horečkami I. etapa Radnice vč. přístavby - opravy elektroinstalace 60 Radnice vč. přístavby - opravy vodotopo 50 Radnice vč. přístavby - opravy EZS, EPS 40 Radnice vč. přístavby - oprava nákladního výtahu 240 Radnice vč. přístavby - rozdělení ÚT pro samostatné měření UZM

10 Radnice vč. přístavby - opatření pro úsporu energie - vnitřní osvětlení budovy 70 Regenerace městské památkové zóny RPS - Radhoštěm, sídliště Rožnovská/Fr. Horečky - VII. Etapa Regenerace sídliště - projektová dokumentace další etapa 400 Socální bydlení - Planiska č.p Sochy - oprava a čištění 60 Sochy - revize soch ve městě 50 ZŠ Tyršova Přístavba šaten v 1 pp a oprava zpevněných ploch při ZŠ ZŠ Záhuní - rekonstrukce školního rozhlasu 300 VO rekonstrukce (Školská čtvrť) - projektová dokumentace 300 VO, úspora spotřeby energie - instalace nových světelných zdrojů 70 Zřízení odběrného místa el. en. na náměstí 100 Dětská hřiště 300 Kompostéry 450 Turistický a městský informační systém 300 Úpravy ploch kolem kontejnerů 300 CELKEM d) schvaluje rozpočet Fondu péče o zaměstnance pro rok 2017 dle předloženého návrhu e) schvaluje rozpočet Fondu města Radhoštěm na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu pro rok 2017 dle předloženého návrhu f) schvaluje přijetí kontokorentního úvěru v maximální výši 50 mil. Kč za účelem překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji dotačních akcí schválených v rozpočtu města. Předpokládaná doba čerpání úvěru do Úvěr bude čerpán u jednotlivých akcí maximálně do výše očekávané dotace. 328/19 Zastupitelstvo města vydává OZV , kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Radhoštěm. 329/19 Zastupitelstvo města: a) schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou oblast Novojičínsko východ v předloženém znění; b) schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou oblast Novojičínsko západ v předloženém znění. Mgr. Zdeňka Leščišinová starostka Ing. Alois Jaroš člen ZM 19 UZM

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 14. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 23. 6. 2016 224/14 Zastupitelstvo města schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva města. 225/14 Zastupitelstvo města

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 08. 02.2018 462/26/ZM/2018 program jednání 26. zastupitelstva

Více

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 Plán oprav a investic pro daný rok je jednoletý koncepční dokument, který

Více

Usnesení 30. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 30. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 30. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 6. 2. 2014 411/30 - Zastupitelstvo města schvaluje program 30. zasedání zastupitelstva města. 412/30 - Zastupitelstvo města

Více

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 01.02.2017 1362/55/RM/2017 kontrolu plnění usnesení 53. RM ze dne 11.1.2017 a

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 79. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 20.12. 2017 1893/79/RM/2017 kontrolu plnění usnesení 77. RM ze dne 6.12.2017

Více

,Usnesení 28. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

,Usnesení 28. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne ,Usnesení 28. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 12. 12. 2013 381/28 - Zastupitelstvo města schvaluje program 28. zasedání zastupitelstva města. 382/28 - Zastupitelstvo

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 19. 2. 2015 44/3 - Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s usnesením č. 10 ustavujícího zastupitelstva města konaného dne

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 11.04.2019 61/6/ZM/2019 program 6. zasedání ZM, konaného

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 29. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 14.06.2018 519/29/ZM/2018 program 29. ZM, konaného 14. 6.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. září 2007 v 15:00 hodin v sále Hotelu Pivovar Kojetín, nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín 3. Zpráva o činnosti RM (ústně) Usn.

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 23. 4. 2015 75/6 - Zastupitelstvo města schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva města. 76/6 - Zastupitelstvo města určuje

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2016 1327/52/RM/2016 kontrolu plnění usnesení 51. RM ze dne 7.12.2016. 1328/52/RM/2016

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 13. 9.2017 229/14/ZM/2017 Kontrola plnění úkolů kontrolu úkolů ke dni 13.09.2017. 230/14/ZM/2017

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 12.9.2018 309/20/ZM/2018 Strategický plán rozvoje města Štramberka včetně akčního plánu

Více

Závěrečný účet města za rok 2011

Závěrečný účet města za rok 2011 Závěrečný účet města za rok 2011 Rozpočet pro rok 2011 byl schválen na 1. zasedání zastupitelstva města Rychvaldu dne 15.12.2010 v celkové výši 73 760 tis. Kč. Před projednáním byl rozpočet zveřejněn na

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/32088/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 09.12.2015

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 27.03.2008 308/2008 11. ZM V n e s c h v a l u j e návrh na pořízení změny územního

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 22/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. 9. 2017 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 29/2018 1. rozhodla v souladu s ust. 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 54. schůze Rady města Slavičín, konané dne 2. 12. 2008 Usnesení č. 54/1093/08 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 1182-08-P1 Usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-15/2016 Datum jednání: 15.12.2016 3) Program jednáni (USN-Z3-293/2016) Program: I. Úvodní blok 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba

Více

Usnesení 28. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení 28. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 28. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2011 583/28 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 25. schůze rady města ze dne 01.12.2011, plnění usnesení 26. schůze rady města

Více

PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k ) Odbor rozvoje města

PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k ) Odbor rozvoje města PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k 31.12.2013) Odbor rozvoje města P.č. Název projektu Popis projektu Dotační program Typ projektu Období realizace zahájení*

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 141. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 20.8.2018 2844/141/RM/2018 Revize bankovních účtů a peněžních fondů města Slavkov u Brna a VHČ města Slavkov u

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Ad 5.) zprávy z jednání Finančího výboru Obce Bořetice

Ad 5.) zprávy z jednání Finančího výboru Obce Bořetice U s n e s e n í z XIX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 12.12.2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: Ad 3.) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o finanční situaci společnosti Pivovarský hotel s.r.o., v likvidaci (tisk Z/61A)

U S N E S E N Í. 5. Informace o finanční situaci společnosti Pivovarský hotel s.r.o., v likvidaci (tisk Z/61A) U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 20. září 2011 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 13973/2018 ST/Dan Spis č. 1400/2018 USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. ledna 2019,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENI Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

USNESENI Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu USNESENI z 15 Zastupitelstva města dne 14.12.2016 od 17:00 Počáteční číslo 127 15.127 1.1 Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu určuje ověřovatele zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Kravaře

Více

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města ze dne 9.4.2018 376/23/ZM/2018 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 24.01.2018, 14.02.2018, 28.02.2018

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 4/2015/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

U S N E S E N Í. z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne

U S N E S E N Í. z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne U S N E S E N Í z 3 zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne 11.04.2018 Zastupitelstvo města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 105. schůze Rady města Hostinné, konané dne 24.01. 2018 1643/105/RM/2018 Schválení programu 105. schůze rady města program 105. schůze: 1. Schválení

Více

Usnesení. ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září ) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav Vrhel.

Usnesení. ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září ) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav Vrhel. Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září 2018 Zastupitelstvo města: a) s ch v á l i l o 1) Program dnešního jednání. 2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Štramberka P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 47. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 30.5.2017 875/47/RM/2017 Závěrečný účet města za rok 2016 a schválení účetní závěrky za rok 2016

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2004 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2004 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2004 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby 1 100,00 791,92 Oprava chodníku ulice Královehradecká

Více

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 22. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 20. 9. 2017 395/22/2017 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 26.11. 2018 53/4/RM/2018 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu

Více

Zastupitelstvo obce Usnesením č. 28/318 schválilo program 28. zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Zastupitelstvo obce Usnesením č. 28/318 schválilo program 28. zasedání zastupitelstva obce konaného dne OBEC Mosty u Jablunkova USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova konaného dne 13. 12. 2017 Usnesením č. 28/318 schválilo program 28. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/03/ZM konaného dne 15. dubna 2019

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/03/ZM konaného dne 15. dubna 2019 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/03/ZM konaného dne 15. dubna 2019 31/2019/03/ZM Program zasedání Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Kudláček Jiří, starosta Vedoucí odborů Vedoucí odborů Alena Kadlecová

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

zprávu o činnosti Rady města Kunovice od IX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 19. dubna 2012

zprávu o činnosti Rady města Kunovice od IX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 19. dubna 2012 U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 21. června 2012 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 169/X./2012 170/X./2012 171/X./2012 172/X./2012 173/X./2012 174/X./2012

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Výpis USNESENÍ Z II. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ze dne 26. února 2019

Výpis USNESENÍ Z II. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ze dne 26. února 2019 Výpis USNESENÍ Z II. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ze dne 26. února 2019 1. Kontrola usnesení z I. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lužice, ze dne 13.12.2018 USNESENÍ č. 2/1: ZO Lužice

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

S o u b o r u s n e s e n í

S o u b o r u s n e s e n í S o u b o r u s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod konaného dne 12.09.2017 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města K bodu: 1. Určení ověřovatelů zápisu / 95 odst. 1 zákona o obcích/

Více

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne Město Přibyslav Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 14. 12. 2016 74/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 14. 12. 2016. Termín: 14. 12. 2016 Zajistí:

Více

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne U s n e s e n í z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne 27.3.2017 Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.3.2017 I. Projednalo a schvaluje: Usnesení č. 15/I/1/III/2017

Více

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 12.9.2018 1/30/ZM/2018 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jiřina Dufková. Mgr.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok II. Zastupitelstvo města schvaluje

183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok II. Zastupitelstvo města schvaluje Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 15.3.2017 183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok 2017 Hlavní body zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 13. února 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 13. února 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 13. února 2019 Z 12/19 Z 13/19 Z 14/19 Z 15/19 Z 16/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne 23.05.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 15.04.2010 685/2010 22. ZM V bere na vě d o m í informace o aktuálním stavu ve

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 19. 12.2018 56/4/RM/2018 kontrolu plnění usnesení 3. RM ze dne 5. 12. 2018. 57/4/RM/2018

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 20.3.2019 36/4/ZM/2019 Kontrola plnění úkolů kontrolu plnění úkolů ke dni 20.03.2019.

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 17.06.2008 336/2008 12. ZM V odvolává Ing. Petra Mrázka z funkce místostarosty,

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hlinsko. Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018

Město Hlinsko. Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018 Město Hlinsko Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/1 bere na vědomí:. zprávu o činnosti Rady města Hlinska

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015 U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015 Program: 1. DSP a PDPS chodníky, opěrné zdi a VO ul. Komenského. 2. Nabídka PD studie čp. 106. 3. PD kanalizace Komenského. 4. Prodej

Více

Usnesení č.913/zm/2006

Usnesení č.913/zm/2006 U s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 26.4. 2006 ve velké zasedací místnosti v budově MěÚ Strakonice - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení 32. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 32. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 32. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 5. 6. 2014 448/32 - Zastupitelstvo města schvaluje program 32. zasedání zastupitelstva města. 449/32 - Zastupitelstvo města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 11. června 2018 od 17:00 hodin Usnesení č. 34/1 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany Zastupitelstvo obce Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne

Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany Zastupitelstvo obce Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany Zastupitelstvo obce Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 28. 2. 2018 Bod č. 1 Technický bod a) a) Usnesení č. 420/18/Z30: Zastupitelstvo

Více