Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis předsedy ŠR: Ing. Stanislav Tater v.r.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: 22.9. 2014 Podpis předsedy ŠR: Ing. Stanislav Tater v.r."

Transkript

1 Výroční zpráva Školní rok 13/14 Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis předsedy ŠR: Ing. Stanislav Tater v.r.

2 Obsah: 1. Základní údaje 2 2. Charakteristika školy 3 3. Pracovníci školy Charakteristika Přehled zaměstnanců Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5 4. Vzdělávání Vzdělávání, chování a výsledky ţáků Zápis k povinné školní docházce Poradenství Péče o ţáky se SVP a ţáky nadané Aktivity školy a ţáků Výběr aktivit základní školy Výběr aktivit mateřských škol Volnočasové aktivity Školní ekoparlament Prezentace školy na veřejnosti Sponzoring, granty, apod Kontrolní činnost Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 15 o svobodném přístupu k informacím 10. Hospodaření školy Příloha

3 1. Základní údaje Název školy: ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Adresa školy: Ředitel: Zástupkyně ředitele: pro 2. stupeň pro 1. stupeň Čelakovského 24, Písek Mgr. Jiří Kothánek Mgr. Vladimíra Pešková (statutární zástupkyně) Mgr. Jana Vávrová Kontakty: telefon: internet: Zřizovatel: Město Písek, Velké náměstí 114, Písek Koordinátorky ŠVP: pro 1. stupeň: pro 2. stupeň: Výchovná poradkyně: Metodičky prevence: pro 1. stupeň: pro 2. stupeň: Mgr. Jana Vávrová Mgr. Vladimíra Pešková Mgr. Věra Ţáčková Mgr. Alena Adámková Mgr. Iva Sartoriová Vzdělávací programy: a 9. ročník: ŠVP pro ZV Chceme a dokáţeme, platný od a ročník ŠVP pro ZV Chceme a dokáţeme, platný od Školská rada: Za zřizovatele: Za zákonné zástupce: Za pedagogické pracovníky: Ing. Marie Cibulková Ing. Tomáš Franců Ing. Stanislav Tater (předseda ŠR) Ivana Čapková (do ), Mgr. Michal Novák (od ) Mgr. Pavel Kolář Mgr. Ludmila Pohnanová (do ) Mgr. Valerie Texlerová (od ) - 2 -

4 2. Charakteristika školy Areál základní školy tvoří budovy 1. a 2. stupně, školní jídelny, školní druţiny a šaten 1. stupně vzájemně spojenými koridory. Škola má k dispozici 2 učebny PC, odborné učebny, 2 tělocvičny se sociálním zázemím a školní hřiště s umělým povrchem a ţákovskou knihovnu. Základní škola umoţňuje devítiletou školní docházku, kdy v kaţdém ročníku je jedna třída se sportovním zaměřením. Spádovou oblastí školy je Václavské a Praţské Předměstí města Písku a obec Dobešice. Školu téţ navštěvují ţáci z jiných obcí. V sousedství základní školy se nachází park, sportoviště (tenisové centrum, zimní stadion, plavecký bazén, fotbalový a atletický areál) a rozlehlé parkoviště. Základní škola sdruţuje dvě mateřské školy, 3. mateřskou školu v ulici Praţská s vlastní jídelnou a 6. mateřskou školu v ulici Strakonická s výdejnou. Od roku 2005 jsme nositeli titulu Ekoškola, který jsme v červnu 2011 jiţ podruhé úspěšně obhájili na mezinárodní úrovni. V základní škole se k vzdělávalo 536 ţáků (z toho 216 dívek) ve 22 třídách. Mateřské školy byly naplněny na 100% své kapacity. 3. Pracovníci školy 3.1 Charakteristika Ve školním roce 2013/14 škola evidovala celkem 89 pracovních poměrů (včetně doplňkové činnosti). ZŠ: 50 pedagogických (z toho 13 na zkrácený úvazek) 20 nepedagogických (z toho 2 na zkrácený úvazek) 3. MŠ: 9 pedagogických (z toho 1 na zkrácený úvazek) 6 nepedagogických (z toho 3 na zkrácený úvazek) 6. MŠ: 2 pedagogické 2 nepedagogické (z toho 2 na zkrácený úvazek) - 3 -

5 3.2 Přehled zaměstnanců Ředitel školy: Mgr. Jiří Kothánek Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Vávrová (1. stupeň), Mgr. Vladimíra Pešková (2. stupeň) Pedagogický sbor ZŠ: 1. stupeň Mgr. Adámková Alena Mgr. Holubová Klára Mgr. Hrdličková Zuzana Mgr. Kodýdková Zdeňka Mgr. Kohoutová Marie Mgr. Koubová Ivana Mgr. Mintuchová Jitka Mgr. Mojţišková Dana (do ) Mgr. Nováková Barbora Mgr. Pixová Marie Mgr. Pohnanová Ludmila Mgr. Smolová Martina Šrámek Václav Mgr. Štěpánová Marcela Mgr. Texlerová Valerie 2. stupeň Mgr. Bakalová Marta Mgr. Bohuslava Brůţková Ing. Častoral Pavel Mgr. Černá Michaela Mgr. Hašková Magdaléna Mgr. Hegenbart Václav Mgr. Jestřábová Martina Mgr. Kolář Pavel Mgr. Mlsková Ludmila Mgr. Sartoriová Iva Mgr. Slabá Roxana Mgr. Sládková Eva Mgr. Stará Jana Mgr. Šácha Josef Mgr. Šandová Miroslava Vlček Roman Ing. Vlková Simona Mgr. Zíková Hana Mgr. Ţáčková Věra Vychovatelky Hynková Jitka (vedoucí vych.) Brůhová Martina Buštová Dagmar Hrůzová Jana Venclíková Šárka Votavová Vladimíra Asistentky ZŠ: Beranová Dana, Brůhová Martina, Dušková Jitka, Mgr. Sládková Eva, Šarkőziová Renata Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ: Mzdová účetní: Herchová Hana Účetní: Honsová Zdena Ekonomka: Kopsová Miroslava (do ) Kafková Jana (od ) Školník: Václav Šlouf Uklízečky: Kroupová Věra Křivská Ivana Mottlová Petra Okrzesová Jana Ruttová Vladimíra Součková Štěpánka Zaměstnanci školní jídelny ZŠ: Vedoucí ŠJ: Jirmanová Vlasta Účetní ŠJ: Němečková Pavlína Kuchařky: Hesounová Jiřina Houbová Marie Křivská Ivana Michálková Kristina Paťavová Olga Šenková Zdeňka Vaňková Jitka Vyrostková Vladimíra - 4 -

6 3. mateřská škola: Vedoucí učitelka: Janoušková Ivana Pedagogický sbor: Mgr. Cvejnová Drahomíra Čapková Zdeňka Dunovská Alena Dušková Zdeňka Kovářová Radmila Bc. Pejšová Pavla (do ) Urbanová Dana Bc. Veselá Veronika (od ) Ţličařová Monika Školnice: Čiháková Zdenka Školník: Nepodal Roman Uklízečky: Čiháková Zdenka Hanousková Marcela Kuchařky: Bílá Ivana Procházková Renáta 6. mateřská škola Vedoucí učitelka: Hovorková Naděţda Učitelka: Stejskalová Miroslava Školnice, uklízečka a kuchařka: Pešičková Zdeňka 3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo s ohledem na organizační a ekonomické moţnosti školy a s přihlédnutím k jejím současným a budoucím potřebám. Bylo přihlíţeno i k zájmu pedagogických pracovníků. Školení proběhla např. v pouţívání písma Comenia Script; didaktické hry v matematice, jazykové vzdělávání, k profesní únavě hlasu, k pouţívání individuálního výchovného programu apod. Z projektu EU peníze školám byla část pedagogů proškolena v oblasti matematiky. 4. Vzdělávání 4.1 Vzdělávání, chování a výsledky žáků ŠVP školy je v souladu s RVP schváleným MŠMT a pedagogičtí zaměstnanci školy se snaţí o inovaci metod a forem vzdělávání, vedoucích k aktivnímu zapojení ţáků. Škola při plnění úkolů ve vzdělávání a výchově ţáků spolupracuje se zřizovatelem. V níţe uvedených tabulkách jsou údaje k

7 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ P I.A ,06 22 I.B ,07 19 I.C ,03 22 II.A ,10 25 II.B ,21 26 III.A ,18 25 III.B ,24 30 III.C ,31 18 IV.A ,33 32 IV.B ,49 30 V.A ,40 29 V.B , Celkem, průměr , Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ P VI.A ,05 20 VI.B ,86 22 VI.C ,55 30 VII.A , VII.B ,90 30 VIII.A ,26 16 VIII.B ,76 17 VIII.C ,81 30 IX.A ,65 19 IX.B , Celkem, průměr , Z ţáků, kteří neprospěli: 3 opakují ročník 1 postupuje dále, protoţe uţ na daném stupni školy propadli 5 ukončilo základní vzdělávání. Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na střední školy: - 12 ţáků na gymnázium (2 x 8 leté, 10 x 4 leté) - 29 ţáků na střední školu s maturitou (např. OA, SPŠ, SZeŠ) - 14 ţáků na SOU - 6 -

8 K úspěchům našich žáků např. patřilo: - V okresním kole soutěţe Poţární ochrana očima dětí 2014 se Kristýna Bílá (4. ročník) umístila na 1. místě se svou literární prací. - V krajském kole 17. ročníku fotbalového turnaje Mc Donald s CUP druţstvo chlapců v kategorii 1. aţ 3. tříd se umístilo na 4. místě, v kategorii 4. aţ 5. tříd na 1. místě a postupuje do republikového finále. Na úspěchu 4. aţ 5. tříd se podíleli: Milan Brat, Radek Stropnický, Andreas Kyncl, Samuel Černý, Matěj Kozelka, Jiří Balogh, Gustav Čibera, Štěpán Hrdlička, Tomáš Prajzler, Jakub Smola, Jakub Trčka, Filip Turek, Tomáš Kovář, Jan Kapinus, Matyáš Fučík, Jan Vonášek; na úspěchu 1. aţ 3. tříd se podíleli: Petr Václavík, Václav Hrneček, Richard Müller, Vojtěch Masáček, Martin Souhrada, Alexandr Hořánek, Jakub Kozák, Patrik Kovanda, Štěpán Maleček, Matěj Křišťál, Ondřej Křišťál - V okresním kole dopravní soutěţe cyklistů se v II. kategorii druţstvo našich ţáků umístilo na 3. místě. Na úspěchu se podíleli: Tomáš Majorenko (9. B), Tomáš Schwamberger (8. C), Kristýna Zobalová (8. B) a Štěpánka Ţáková (7. A). - Štěpán Kacbunda (5. ročník) se umístil na 6. aţ 8. místě z 18 řešitelů v Pythagoriádě 2013/14. Patřil téţ mezi úspěšné řešitele. - V okresním kole matematické olympiády kategorie Z7 se Beata Forróová a Jana Račanová umístily na 5. aţ 8. místě z 15 soutěţících. - V okresním finále ve vybíjené 2014 se druţstvo dívek z 1. stupně umístilo na 2. místě. Na úspěchu se podílely: Cvrková Veronika, Hosnedlová Lucie, Pěničková Tereza, Taterová Klára, Čyhura Andrea Olga, Formánková Eliška, Janoušková Natálie, Kovaříková Adéla, Louţenská Tereza, Texlerová Ella, Viererová Tereza, Vopičková Karolína. - V okresním kole konverzační soutěţe v Aj, kategorie AII, se Marta Slaninková (9. ročník) umístila na 3. místě. - V okresním kole dějepisné olympiády se Irena Skalová (9. ročník) umístila na 1. aţ 2. místě a postupuje do krajského kola. - Marta Slaninková (9. ročník) se umístila z 19 soutěţících na pěkném 5. místě v okresním kole matematické olympiády, kategorie Z9. Současně byla s dalšími 7 soutěţícími úspěšným řešitelem. - V celorepublikovém turnaji Coca-Cola Školský pohár postoupili chlapci 2. stupně do 2. kola po velmi přesvědčivých herních výsledcích. Na úspěchu se podíleli: David Polanský, Jakub Gaţík, Ion Dan, Jan Kurčík, Adam Friedl, Jan Maršala, Milan Staněk, Ladislav Jizba, Václav Kynkor, Jan Hrubý, Vojtěch Peroutka, Martin Čarek, Daniel Jizba

9 - V okresním finále ZŠ v přespolním běhu v kategorii mladších chlapců jsme obsadili 1. místo. Školu reprezentovali: David Polanský, Daniel Jizba, Vojtěch Peroutka, Václav Kápl a Martin Vašek. V kategorii starších chlapců se naše škola umístila na 3. místě, zásluhu na dalším pěkném výsledku mají: Matěj Čapek, Igor Hanák, Patrik Hrachovec, Jiří Hladík, Jakub Gaţík, Tomáš Kozák. 4.2 Zápis k povinné školní docházce K zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2014/2015 se dostavilo 73 dětí. Poprvé u zápisu jich bylo 64, po odkladu z předchozího roku se dostavilo 9 dětí. Přijato bylo 63 dětí, pro 10 dětí zákonní zástupci podali ţádost o odklad. 4.3 Poradenství Škola poskytuje standardní poradenství podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských zařízeních v platném znění. Poradenské sluţby ve škole zajišťují výchovná poradkyně a metodičky prevence ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky. Od téţ školní psycholoţka. Škola se v rámci poradenství snaţí maximálně spolupracovat s rodiči a poradenskými zařízeními. Výchovná poradkyně se účastní výchovných komisí s problémovými ţáky. Koordinuje činnost školy při vypracování individuálních plánů a odesílání a vyplňování přihlášek na střední školy, poskytuje kariérní poradenství. K výše uvedenému má stanoveny konzultační hodiny, ale je vyuţíváno i času podle individuálních potřeb ţáků a rodičů. Současně spolupracuje s poradenskými zařízeními ve městě a blízkém okolí. Metodičky prevence vytváří ve spolupráci s celým pedagogickým sborem Minimální preventivní program a koordinují jeho realizaci. Spolupracují s odpovídajícími poradenskými zařízeními a institucemi. Témata prevence jsou průběţně probírána i v běţné výuce. Nově na škole od pracuje školní psycholoţka v rámci rozvojového programu MŠMT ČR na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce Ve školním roce 2013/2014 jsme pro preventivní aktivity vyuţili i šablony VII/1 z projektu EU peníze školám. V následující tabulce je přehled preventivních aktivit pro ţáky, které se konaly ve školním roce 2013/

10 Název aktivity Zaměření (např. prevence drog. závislostí, šikany ) Datum konání Věk. skupina /počet žáků Realizátor Karel IV. Dějepisný pořad ročník H.Zíková Program primární Září- říjen 6.A,B,4.A,B, M.Krčková Primární prevence prevence A, 3.B, 5.A +třídní učitelé Dopravní výchova Doprava třídy Pí Kubátová +třídní učitelé Den stromu EVVO ročník Tř. učitelé Setkání se strašidly Halloween I.stupeň Tř. učitelé Vzdělání a řemeslo Výstava České Budějovice volba dalšího studia ročník V.Ţáčková Příběhy bezpráví Dějepisný pořad A Tvořivá činnost Dílny Osvojení si technik výroby předmětů Pí Skřivánková + H.Zíková ročník Tř. učitelé Síla lidskosti Výchovný pořad ročník V. Pešková Mikukáš Tradice I.stupeň Tř. učitelé Sportovní den I.stupeň M. Štěpánová Sportovní den II.stupeň V. Hegenbart Vánoční zpívání Tradice I.stupeň učitelé Příprava peer aktivistů Prevence drogových závislostí Prosinec leden ročník M. Krčková Peer program Prevence drog. závislostí Leden A,B M. Krčková Listování Literární pořad A,8.B,9.A M.Černá Sám sebou Preventivní program Březenduben ročník M. Krčková Omán Zeměpisný pořad ročník V.Ţáčková Projektový den EVVO II.stupeň učitelé Projektový den EVVO I.stupeň učitelé Sport. jazykový kurz Kurz I.stupeň A. Adámková Beseda s pamětníky 2.sv. války Dějepisný pořad A H.Zíková Dravci Naučný program I.stupeň učitelé Den dětí Sportovní soutěţe a hry I.stupeň učitelé Doprava a mimořádné situace Projektový den I. a II. stupeň učitelé Sportovní den I.stupeň M. Štěpánová Sportovní den II.stupeň V. Hegenbart Sexuální výchova 1x měsíčně 8.-9.roč. V.Cuřínová Výtvarné soutěţe Průběţně Všechny ročníky J.Mintuchová V.Votavová - 9 -

11 4.4 Péče o žáky se SVP a žáky nadané Školu také navštěvují ţáci se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním a ze sociálně znevýhodněného prostředí. Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a vyučujícími základních předmětů provádějí prvotní depistáţ a navrhují se souhlasem rodičů návštěvu poradenského zařízení. K specifickým potřebám ţáka je při jeho vzdělávání přihlédnuto. Škola v uplynulém školním roce měla k dispozici asistentky pro ţáky se SVP. Škola se snaţila vyhledávat talentované a nadané ţáky a v případě potřeby jim pomáhá v rozvoji jejich talentu. Škola respektuje sportovní nadání svých ţáků a k rozvoji jejich talentu se jim snaţí poskytnout příhodné podmínky. 5. Aktivity školy a žáků Vzhledem k vysokému počtu aktivit, které škola vykonává, nebo se účastní, je dále uveden jen výběr. Ţáci se účastnili různých olympiád a soutěţí, např. vědomostních, sportovních, výtvarných. Součástí výuky byly samozřejmě i poznávací exkurze, různé besedy, návštěvy kulturních představení, konaly se sportovní dny a projektové dny. Mimo to byla běţná výuka oţivena různými akcemi, které do výše uvedených nelze zařadit, kdy jejich nemalá část se konala i ve ŠD. Mnoho pestrých aktivit se konalo i v obou našich mateřských školách, tzn. různé exkurze, činnosti zpestřující běţný den. 5.1 Výběr aktivit základní školy - Různé exkurze (Kočovné muzeum strašidel, Tábor, Blanský les, exkurze do výrobních podniků, Řeţabinec, Giganti, atd.) - Vánoční zpívání na 1. stupni - Návštěva dopravního hřiště školní druţinou - Návštěvy divadla(např. Divadlo Spejbl a Hurvínek, Pošťácká pohádka, Rusalka) - Návštěvy akcí Sladovny (např. S jídlem si nehrajeme) - Výuka plavání a bruslení na 1. stupni - Různé sportovní a jiné soutěţe a olympiády (z Aj, Ma, Př, McDonald s Cup,výtvarné soutěţe, apod.) - Celoškolní i menší projekty

12 - Výukové pořady, besedy apod. (např. zeměpisné pořady, Den stromů, Nicolas Winton: Síla lidskosti, Zmizelí Romové a Romové dnes) - Lyţařské exkurze na 1. stupni - Soutěţe, projekty apod. ve ŠD (např. Druţina v pohybu, Světový den výţivy, A co mozeček?) - Besídky pro rodiče 1. stupně - Kulturní vystoupení pro seniory - Prevence program Sám sebou, Čas proměn, sexuální výchova, a jiné - Loučení s ţáky 9. tříd - Focení ţáků - Sportovní dny a atletický den - Lyţařský výcvik - Vítání občánků města - Setkání ţáků se starostou města Písek 5.2 Výběr aktivit mateřských škol - Představení pro děti (např. Přijde k nám kouzelník, Včelka Mája, Šípková Růţenka, Vyprávění o zpívajících strašidlech) - Výukové programy, projekty a jiné (např. V pavoučí říši, Cestování vodní kapky, Kouzelná jabloň, Strašidel se nebojíme, interaktivní výstavy ve Sladovně) - Různé exkurze (např. Otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou, Hopsárium, ZOO Hluboká nad Vltavou) - Návštěvy dopravního hřiště - Zdravotní cvičení pro děti - Předplavecký výcvik - Vystoupení dětí pro seniory, rodiče apod. - Brouček pro budoucí předškoláčky ve 3. MŠ, v 6. MŠ Koťátka - Angličtina hrou - Rozvíjení výtvarných dovedností dětí - Logico - Hrajeme si divadlo - Loučení předškoláků - Fotografování dětí

13 - Cipískoviště - Taneční a pohybové činnosti - Zdravé pískání 5.3 Volnočasové aktivity V prostorách školy probíhají krouţky s různou náplní, ve školním roce 2013/14 výtvarné dílničky (pro 1. a 2. roč.), dovedné ruce, tenis (pro 1., 2., 3. roč.), florbal (1. stupeň; mladší, starší), aerobik (mladší, starší ţákyně), flétna (1. stupeň; začátečníci, pokročilí), míčové hry roč., keramika (mladší a starší), aerobik - Zumba roč., taneční nácvik choreografie ( roč.). 5.4 Školní ekoparlament V letošním školním roce sloučením školního parlamentu a Ekotýmu vznikl tzv. školní ekoparlament. Schází se pravidelně 1x za měsíc (případně můţe častěji), střídavě k jednání a jako tzv. hrací (starší ţáci si pro mladší připravují různé aktivity). Jeho členy jsou zástupci tříd od 3. ročníku, někteří vyučující a vedení školy. Ţáci si na úvodním zasedání volí svého předsedu a místopředsedu a z kaţdé schůze je učiněn zápis. Ten je pak zveřejněn na místech přístupných pro ţáky i ve sborovnách. V rámci školního ekoparlamentu pracují pravidelně i ekohlídky, které se snaţí ukázat na negativní jevy ve škole spojené s EVVO a navrhují moţná opatření k nápravě. Snaţí se o další rozvoj školy v oblasti environmentální výuky. 6. Prezentace školy na veřejnosti Škola prezentuje své aktivity na vlastních internetových stránkách, kde zájemci najdou informace organizačního rázu, z minulosti školy a samozřejmě aktuální informace o ţivotě školy. Naši činnost dále prezentujeme články v regionálním tisku, případně v jiných tiskovinách. Naše škola se účastnila výběrového šetření výsledků ţáků 2014 v rámci projektu NIQES, organizované ČŠI. Konkrétně 4. ročníky v přírodovědné gramotnosti a 8. ročníky v jazykové a přírodovědné gramotnosti

14 ZŠ vybrala v rámci charitativní sbírkové akce pro občanské sdruţení Ţivot dětem 3390 Kč. Příspěvek je určen pro váţně nemocné děti, o které se celodenně starají jejich rodiče, na nákup různých rehabilitačních pomůcek apod. Ve sbírce na 6. MŠ pro Fond Sidus bylo vybráno 585 Kč, kdy tyto peníze byly věnovány nemocným dětem. Podpořili jsme výkresy našich ţáků benefiční akci Grand Prix Kachničky pořádané Hřištěm BezBot (spolupořadatel APLA Jiţní Čechy a IMY). Ţáci 4.B s paní učitelkou třídní podpořili projekt Sněhuláci pro Afriku, který směřoval k zabezpečení převozu pouţitých kol pro děti v Africe, na kterých budou moci africké děti dojíţdět do školy. Dále pak projekt Světový den epilepsie, tzv. Purple Day ( Fialový den), den věnovaný mezinárodní kampani týkající se zvyšování povědomí o epilepsii na celém světě. Bylo nám uděleno čestné členství v Nickyho rodině pro rok 2014 (N. Winton). Opět probíhala Veselá školička pro předškoláky z MŠ, kterou vedou paní učitelky z 1. stupně. Děti se jejím prostřednictvím seznamují se školou. Škola dvakrát ročně vydává školní časopis Myšmaš. Děti z mateřských škol i základní školy několikrát vystupovaly na různých kulturních akcích (např. pro seniory, vítání občánků města Písku). Máme navázánu spolupráci se ZO ČSBS Písek u příleţitosti Dne veteránů. Pedagogické zaměstnankyně školy pracovaly v komisích okresních soutěţí: Mgr. V. Texlerová za anglický jazyk, Mgr. Jana Zíková v dějepisné. Zákonné zástupce informujeme o dění ve škole na třídních schůzkách, prostřednictvím výboru SRPDŠ. Pořádáme den otevřených dveří. Nadále probíhají kontakty s partnerskou základní školou ve městě Metten (SRN). Zástupce druţstva našich ţáků byl oceněn na kaţdoročním setkání úspěšných ţáků města Písku s panem starostou. 7. Sponzoring, granty apod. Od je naše škola zapojena do EU peníze školám (finanční podpora z OPVK IP oblasti podpory 1.4 unit cista) svým projektem Inovace a vzdělávání na ZŠ T.G.M. v Písku

15 Ve výše uvedeném projektu jsou vytvářeny vzdělávací materiály pro ţáky, vzděláváni pedagogové školy a realizovány programy na rozvoj pozitivního klimatu školy. Bylo téţ zakoupeno vybavení pro potřeby výuky. Od Jihočeského kraje v rámci Grantového programu Podpora práce s dětmi a mládeţí obdrţela škola na projekt Kreativita ve školní druţině částku Kč, v Grantovém programu Podpora sportu obdrţela na projekt Pro gymnastiku částku Kč. V rámci Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny jsme od Jihočeského kraje obdrţeli částku ve výši Kč na ekologický projekt pro ZŠ Jiţní Čechy naše poznání náš domov. Část poskytnuté částky bude vyuţito na podzim 2014 pro jednodenní poznávací výjezdy našich ţáků. Obdrţeli jsme příspěvky z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeţe z výnosů VHP a VLT, který pracuje pod MěÚ Písek. Z fondu bylo podpořeno vybudování multifunkčního školního hřiště v 6. MŠ a zahradního altánu na 3. MŠ. Celková dotace ve výši Kč bude realizována po výběrovém řízení na podzim Škola obdrţela finanční dar od společnosti AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. ve výši Kč na vybudování nového hřiště pro školní druţinu a společnosti s.n.o.p. cz a.s. Písek ve výši Kč na pořízení interaktivní tabule včetně vybavení. Škola dále obdrţela mnoho menších, ale potřebných finančních darů. Všem sponzorům ještě jednou velmi děkujeme. Do financování některých akcí školy byl téţ zapojen fond SRPDŠ, do kterého přispívají rodiče ţáků a je vyuţíván např. pro ocenění ţáků. I rodičům samozřejmě patří poděkování. 8. Kontrolní činnost Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Písek v listopadu 2013, ve všech bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace provedená MěÚ Písek v listopadu 2013, zaměřená na hospodárnost, účelnost efektivnost vynakládání provozních prostředků poskytovaných zřizovatelem v roce Protokol zněl bez nedostatků. Veřejnosprávní kontrola MŠMT ČR na realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.10/ s názvem Zkvalitňování EVVO na ZŠ T.G. Masaryka Písek. Vyrozumění o výsledku kontroly škola do neobdrţela

16 Dále proběhly běţné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, krajské hygienické stanice, poţární ochrany, různé revize zařízení apod. Výše uvedené kontroly proběhly buď bez závad, nebo s drobnými závadami a připomínkami, které bylo moţné následně odstranit. 9. Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Během roku 2013 byla škola poţádána ústní formou o poskytnutí informací, vztahujících se k různým oblastem ţivota školy. Tyto informace byly bez zbytečného odkladu dotazujícím se subjektům a osobám předány. školy. Ţádná z ţádostí nebyla zamítnuta a ani v jednom případě nedošlo ke stíţnosti na postup 10. Hospodaření školy V níţe uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za rok 2013, v tisících Kč. v tis. Kč NÁZEV: OBDOBÍ: HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského PROVOZ + DOTACE MÚ SR + GRANTY plán plán skutečnost odchylky (rozpočet) (rozpočet) skutečnost odchylky skutečnost Náklady celkem 7 979, , , , ,0 Spotřeba materiálu 3 374, ,0 567,0 567, ,0 Spotřeba energie 2 752, ,0 485,0 Opravy a údržba 980,0 980,0 Ostatní služby 1 300, ,0 150,0 150,0 49,0 Mzdové náklady , ,0 875,0 Sociální a zdravotní pojištění 6 168, ,0 294,0 Odpisy 1 701, ,0 Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj. ) 556,0 556,0 430,0 430,0 115,0 Vlastní výnosy celkem , , , , ,0 Tržby celkem 445,0 445, ,0 Ostatní další výnosy 7 548, ,0 77,0 Hospodářský výsledek po zdanění 44,0 44,0 0,0 0,0 690,0 Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 250,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 836,0-102,0 734,0 Neinvestiční příspěvek na provoz 6 668,0-118, ,0 Účelový příspěvek neinvestiční Odpisy 721,0 34,0 755,0 - nehmotného majetku - hmotného majetku movitého - hmotného majetku nemovitého 721,0 34,0 755,0 Příspěvek na investice (jmenovitě) 6 456,0 118, ,0 Použití fondů: - investiční 1 228, , , ,0 17,0 - rezervní 221,0 221,0 193,0 307,0 107,0 - odměn 62,0 62,0 60,0-51,0 71,0 Průměrný evidovaný počet zam. 75,7 Průměrný měsíční plat v Kč ,0 xxx xxx xxx DOPLŇKOVÁ ČINNOST

17 V roce 2013, stejně jako roky předcházející, byla jedna z nejvyšších vynaloţených částek spojena se spotřebou energie. Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku, na kterém se nejvíce podílela doplňková činnost školy, kterou provozuje v oblasti pronájmu a hostinské činnosti. V níţe uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za 1. pololetí roku 2014, v tisících Kč. Během školního roku a v období školních prázdnin byly z účelových příspěvků města realizovány tyto akce: Zařízení školní jídelny, nákup varných kotlů a univerzálního robotu do kuchyně 3. MŠ. Rekonstrukce sportovišť na ZŠ T.G.Masaryka Písek, zřízení venkovního hřiště s umělou trávou, nové doskočiště, hrací plochy pro ŠD a další. (Zde vyuţito i dotace od FAČR ČR a společnosti AISIN.) Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody na 2. stupni ZŠ T. G. Masaryka, Písek, jednalo se o třídy a kanceláře. v tis. Kč NÁZEV: OBDOBÍ: plán plán skutečnost odchylky (rozpočet) (rozpočet) skutečnost odchylky skutečnost Náklady celkem 4 517, , , , ,0 Spotřeba materiálu 2 020, ,0 45,0 45, ,0 Spotřeba energie 900,0 900,0 375,0 Opravy a údržba 52,0 52,0 40,0 Ostatní služby 552,0 552,0 43,0 43,0 8,0 Mzdové náklady 9 060, ,0 500,0 Sociální a zdravotní pojištění 2 927, ,0 170,0 Odpisy 784,0 784,0 Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj. ) 256,0 209,0 145,0 195,0 7,0 Vlastní výnosy celkem 2 084, , , , ,0 Tržby celkem 2 041, , ,0 Ostatní další výnosy 43,0 43,0 48,0 Hospodářský výsledek po zdanění 971,0 971,0 0,0 0,0 210,0 Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 200,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 100,0 0,0 100,0 Neinvestiční příspěvek na provoz 6 130,0 0, ,0 Účelový příspěvek neinvestiční 329,0 0,0 0,0 Odpisy 755,0 0,0 755,0 - nehmotného majetku - hmotného majetku movitého - hmotného majetku nemovitého 755,0 0,0 755,0 Příspěvek na investice (jmenovitě) 4 020,0 329, ,0 Rekonstrukce sportovišť ZŠ 3 320, , ,0 Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody na2.stupni ZŠ 700,0 544,0 544,0 Postupná obměna zařízení školní jídelny 281,0 281,0 Použití fondů: - investiční 17,0 0,0 642,0 659,0 - rezervní 107,0 515,0 526,0 633,0 - odměn 71,0 220,0 220,0 291,0 Průměrný evidovaný počet zam. 77,5 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského PROVOZ + DOTACE MÚ SR + GRANTY DOPLŇKOVÁ ČINNOST

18 Rekonstrukce sportovišť na ZŠ T. G. Masaryka Písek Tělocvična, nová okna do velké tělocvičny a nahrazení luxferů okny. 11. Příloha Přílohou výroční zprávy je CD s fotografiemi a texty demonstrujícími ţivot školy ve školním roce 2013/2014. O činnosti školy téţ vypovídají její internetové stránky, viz. úvodní informace výroční zprávy

Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis:

Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis: Výroční zpráva Školní rok 08/09 Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis: Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 009/00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 009/00 (srpen 009 - červen 00) Obsah:.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a 2 4 0 Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 Zpracovala IX/2014 Mgr. Lenka Králová

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006-2007 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY název školy Základní škola Ústí nad Labem adresa školy Mírová 2734/4, Ústí nad Labem právní forma příspěvková organizace IČO 44 55 32 26 102517371 Identifikátor právnické

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více