Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis předsedy ŠR: Ing. Stanislav Tater v.r.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: 22.9. 2014 Podpis předsedy ŠR: Ing. Stanislav Tater v.r."

Transkript

1 Výroční zpráva Školní rok 13/14 Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis předsedy ŠR: Ing. Stanislav Tater v.r.

2 Obsah: 1. Základní údaje 2 2. Charakteristika školy 3 3. Pracovníci školy Charakteristika Přehled zaměstnanců Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5 4. Vzdělávání Vzdělávání, chování a výsledky ţáků Zápis k povinné školní docházce Poradenství Péče o ţáky se SVP a ţáky nadané Aktivity školy a ţáků Výběr aktivit základní školy Výběr aktivit mateřských škol Volnočasové aktivity Školní ekoparlament Prezentace školy na veřejnosti Sponzoring, granty, apod Kontrolní činnost Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 15 o svobodném přístupu k informacím 10. Hospodaření školy Příloha

3 1. Základní údaje Název školy: ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Adresa školy: Ředitel: Zástupkyně ředitele: pro 2. stupeň pro 1. stupeň Čelakovského 24, Písek Mgr. Jiří Kothánek Mgr. Vladimíra Pešková (statutární zástupkyně) Mgr. Jana Vávrová Kontakty: telefon: internet: Zřizovatel: Město Písek, Velké náměstí 114, Písek Koordinátorky ŠVP: pro 1. stupeň: pro 2. stupeň: Výchovná poradkyně: Metodičky prevence: pro 1. stupeň: pro 2. stupeň: Mgr. Jana Vávrová Mgr. Vladimíra Pešková Mgr. Věra Ţáčková Mgr. Alena Adámková Mgr. Iva Sartoriová Vzdělávací programy: a 9. ročník: ŠVP pro ZV Chceme a dokáţeme, platný od a ročník ŠVP pro ZV Chceme a dokáţeme, platný od Školská rada: Za zřizovatele: Za zákonné zástupce: Za pedagogické pracovníky: Ing. Marie Cibulková Ing. Tomáš Franců Ing. Stanislav Tater (předseda ŠR) Ivana Čapková (do ), Mgr. Michal Novák (od ) Mgr. Pavel Kolář Mgr. Ludmila Pohnanová (do ) Mgr. Valerie Texlerová (od ) - 2 -

4 2. Charakteristika školy Areál základní školy tvoří budovy 1. a 2. stupně, školní jídelny, školní druţiny a šaten 1. stupně vzájemně spojenými koridory. Škola má k dispozici 2 učebny PC, odborné učebny, 2 tělocvičny se sociálním zázemím a školní hřiště s umělým povrchem a ţákovskou knihovnu. Základní škola umoţňuje devítiletou školní docházku, kdy v kaţdém ročníku je jedna třída se sportovním zaměřením. Spádovou oblastí školy je Václavské a Praţské Předměstí města Písku a obec Dobešice. Školu téţ navštěvují ţáci z jiných obcí. V sousedství základní školy se nachází park, sportoviště (tenisové centrum, zimní stadion, plavecký bazén, fotbalový a atletický areál) a rozlehlé parkoviště. Základní škola sdruţuje dvě mateřské školy, 3. mateřskou školu v ulici Praţská s vlastní jídelnou a 6. mateřskou školu v ulici Strakonická s výdejnou. Od roku 2005 jsme nositeli titulu Ekoškola, který jsme v červnu 2011 jiţ podruhé úspěšně obhájili na mezinárodní úrovni. V základní škole se k vzdělávalo 536 ţáků (z toho 216 dívek) ve 22 třídách. Mateřské školy byly naplněny na 100% své kapacity. 3. Pracovníci školy 3.1 Charakteristika Ve školním roce 2013/14 škola evidovala celkem 89 pracovních poměrů (včetně doplňkové činnosti). ZŠ: 50 pedagogických (z toho 13 na zkrácený úvazek) 20 nepedagogických (z toho 2 na zkrácený úvazek) 3. MŠ: 9 pedagogických (z toho 1 na zkrácený úvazek) 6 nepedagogických (z toho 3 na zkrácený úvazek) 6. MŠ: 2 pedagogické 2 nepedagogické (z toho 2 na zkrácený úvazek) - 3 -

5 3.2 Přehled zaměstnanců Ředitel školy: Mgr. Jiří Kothánek Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Vávrová (1. stupeň), Mgr. Vladimíra Pešková (2. stupeň) Pedagogický sbor ZŠ: 1. stupeň Mgr. Adámková Alena Mgr. Holubová Klára Mgr. Hrdličková Zuzana Mgr. Kodýdková Zdeňka Mgr. Kohoutová Marie Mgr. Koubová Ivana Mgr. Mintuchová Jitka Mgr. Mojţišková Dana (do ) Mgr. Nováková Barbora Mgr. Pixová Marie Mgr. Pohnanová Ludmila Mgr. Smolová Martina Šrámek Václav Mgr. Štěpánová Marcela Mgr. Texlerová Valerie 2. stupeň Mgr. Bakalová Marta Mgr. Bohuslava Brůţková Ing. Častoral Pavel Mgr. Černá Michaela Mgr. Hašková Magdaléna Mgr. Hegenbart Václav Mgr. Jestřábová Martina Mgr. Kolář Pavel Mgr. Mlsková Ludmila Mgr. Sartoriová Iva Mgr. Slabá Roxana Mgr. Sládková Eva Mgr. Stará Jana Mgr. Šácha Josef Mgr. Šandová Miroslava Vlček Roman Ing. Vlková Simona Mgr. Zíková Hana Mgr. Ţáčková Věra Vychovatelky Hynková Jitka (vedoucí vych.) Brůhová Martina Buštová Dagmar Hrůzová Jana Venclíková Šárka Votavová Vladimíra Asistentky ZŠ: Beranová Dana, Brůhová Martina, Dušková Jitka, Mgr. Sládková Eva, Šarkőziová Renata Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ: Mzdová účetní: Herchová Hana Účetní: Honsová Zdena Ekonomka: Kopsová Miroslava (do ) Kafková Jana (od ) Školník: Václav Šlouf Uklízečky: Kroupová Věra Křivská Ivana Mottlová Petra Okrzesová Jana Ruttová Vladimíra Součková Štěpánka Zaměstnanci školní jídelny ZŠ: Vedoucí ŠJ: Jirmanová Vlasta Účetní ŠJ: Němečková Pavlína Kuchařky: Hesounová Jiřina Houbová Marie Křivská Ivana Michálková Kristina Paťavová Olga Šenková Zdeňka Vaňková Jitka Vyrostková Vladimíra - 4 -

6 3. mateřská škola: Vedoucí učitelka: Janoušková Ivana Pedagogický sbor: Mgr. Cvejnová Drahomíra Čapková Zdeňka Dunovská Alena Dušková Zdeňka Kovářová Radmila Bc. Pejšová Pavla (do ) Urbanová Dana Bc. Veselá Veronika (od ) Ţličařová Monika Školnice: Čiháková Zdenka Školník: Nepodal Roman Uklízečky: Čiháková Zdenka Hanousková Marcela Kuchařky: Bílá Ivana Procházková Renáta 6. mateřská škola Vedoucí učitelka: Hovorková Naděţda Učitelka: Stejskalová Miroslava Školnice, uklízečka a kuchařka: Pešičková Zdeňka 3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo s ohledem na organizační a ekonomické moţnosti školy a s přihlédnutím k jejím současným a budoucím potřebám. Bylo přihlíţeno i k zájmu pedagogických pracovníků. Školení proběhla např. v pouţívání písma Comenia Script; didaktické hry v matematice, jazykové vzdělávání, k profesní únavě hlasu, k pouţívání individuálního výchovného programu apod. Z projektu EU peníze školám byla část pedagogů proškolena v oblasti matematiky. 4. Vzdělávání 4.1 Vzdělávání, chování a výsledky žáků ŠVP školy je v souladu s RVP schváleným MŠMT a pedagogičtí zaměstnanci školy se snaţí o inovaci metod a forem vzdělávání, vedoucích k aktivnímu zapojení ţáků. Škola při plnění úkolů ve vzdělávání a výchově ţáků spolupracuje se zřizovatelem. V níţe uvedených tabulkách jsou údaje k

7 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ P I.A ,06 22 I.B ,07 19 I.C ,03 22 II.A ,10 25 II.B ,21 26 III.A ,18 25 III.B ,24 30 III.C ,31 18 IV.A ,33 32 IV.B ,49 30 V.A ,40 29 V.B , Celkem, průměr , Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ P VI.A ,05 20 VI.B ,86 22 VI.C ,55 30 VII.A , VII.B ,90 30 VIII.A ,26 16 VIII.B ,76 17 VIII.C ,81 30 IX.A ,65 19 IX.B , Celkem, průměr , Z ţáků, kteří neprospěli: 3 opakují ročník 1 postupuje dále, protoţe uţ na daném stupni školy propadli 5 ukončilo základní vzdělávání. Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na střední školy: - 12 ţáků na gymnázium (2 x 8 leté, 10 x 4 leté) - 29 ţáků na střední školu s maturitou (např. OA, SPŠ, SZeŠ) - 14 ţáků na SOU - 6 -

8 K úspěchům našich žáků např. patřilo: - V okresním kole soutěţe Poţární ochrana očima dětí 2014 se Kristýna Bílá (4. ročník) umístila na 1. místě se svou literární prací. - V krajském kole 17. ročníku fotbalového turnaje Mc Donald s CUP druţstvo chlapců v kategorii 1. aţ 3. tříd se umístilo na 4. místě, v kategorii 4. aţ 5. tříd na 1. místě a postupuje do republikového finále. Na úspěchu 4. aţ 5. tříd se podíleli: Milan Brat, Radek Stropnický, Andreas Kyncl, Samuel Černý, Matěj Kozelka, Jiří Balogh, Gustav Čibera, Štěpán Hrdlička, Tomáš Prajzler, Jakub Smola, Jakub Trčka, Filip Turek, Tomáš Kovář, Jan Kapinus, Matyáš Fučík, Jan Vonášek; na úspěchu 1. aţ 3. tříd se podíleli: Petr Václavík, Václav Hrneček, Richard Müller, Vojtěch Masáček, Martin Souhrada, Alexandr Hořánek, Jakub Kozák, Patrik Kovanda, Štěpán Maleček, Matěj Křišťál, Ondřej Křišťál - V okresním kole dopravní soutěţe cyklistů se v II. kategorii druţstvo našich ţáků umístilo na 3. místě. Na úspěchu se podíleli: Tomáš Majorenko (9. B), Tomáš Schwamberger (8. C), Kristýna Zobalová (8. B) a Štěpánka Ţáková (7. A). - Štěpán Kacbunda (5. ročník) se umístil na 6. aţ 8. místě z 18 řešitelů v Pythagoriádě 2013/14. Patřil téţ mezi úspěšné řešitele. - V okresním kole matematické olympiády kategorie Z7 se Beata Forróová a Jana Račanová umístily na 5. aţ 8. místě z 15 soutěţících. - V okresním finále ve vybíjené 2014 se druţstvo dívek z 1. stupně umístilo na 2. místě. Na úspěchu se podílely: Cvrková Veronika, Hosnedlová Lucie, Pěničková Tereza, Taterová Klára, Čyhura Andrea Olga, Formánková Eliška, Janoušková Natálie, Kovaříková Adéla, Louţenská Tereza, Texlerová Ella, Viererová Tereza, Vopičková Karolína. - V okresním kole konverzační soutěţe v Aj, kategorie AII, se Marta Slaninková (9. ročník) umístila na 3. místě. - V okresním kole dějepisné olympiády se Irena Skalová (9. ročník) umístila na 1. aţ 2. místě a postupuje do krajského kola. - Marta Slaninková (9. ročník) se umístila z 19 soutěţících na pěkném 5. místě v okresním kole matematické olympiády, kategorie Z9. Současně byla s dalšími 7 soutěţícími úspěšným řešitelem. - V celorepublikovém turnaji Coca-Cola Školský pohár postoupili chlapci 2. stupně do 2. kola po velmi přesvědčivých herních výsledcích. Na úspěchu se podíleli: David Polanský, Jakub Gaţík, Ion Dan, Jan Kurčík, Adam Friedl, Jan Maršala, Milan Staněk, Ladislav Jizba, Václav Kynkor, Jan Hrubý, Vojtěch Peroutka, Martin Čarek, Daniel Jizba

9 - V okresním finále ZŠ v přespolním běhu v kategorii mladších chlapců jsme obsadili 1. místo. Školu reprezentovali: David Polanský, Daniel Jizba, Vojtěch Peroutka, Václav Kápl a Martin Vašek. V kategorii starších chlapců se naše škola umístila na 3. místě, zásluhu na dalším pěkném výsledku mají: Matěj Čapek, Igor Hanák, Patrik Hrachovec, Jiří Hladík, Jakub Gaţík, Tomáš Kozák. 4.2 Zápis k povinné školní docházce K zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2014/2015 se dostavilo 73 dětí. Poprvé u zápisu jich bylo 64, po odkladu z předchozího roku se dostavilo 9 dětí. Přijato bylo 63 dětí, pro 10 dětí zákonní zástupci podali ţádost o odklad. 4.3 Poradenství Škola poskytuje standardní poradenství podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských zařízeních v platném znění. Poradenské sluţby ve škole zajišťují výchovná poradkyně a metodičky prevence ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky. Od téţ školní psycholoţka. Škola se v rámci poradenství snaţí maximálně spolupracovat s rodiči a poradenskými zařízeními. Výchovná poradkyně se účastní výchovných komisí s problémovými ţáky. Koordinuje činnost školy při vypracování individuálních plánů a odesílání a vyplňování přihlášek na střední školy, poskytuje kariérní poradenství. K výše uvedenému má stanoveny konzultační hodiny, ale je vyuţíváno i času podle individuálních potřeb ţáků a rodičů. Současně spolupracuje s poradenskými zařízeními ve městě a blízkém okolí. Metodičky prevence vytváří ve spolupráci s celým pedagogickým sborem Minimální preventivní program a koordinují jeho realizaci. Spolupracují s odpovídajícími poradenskými zařízeními a institucemi. Témata prevence jsou průběţně probírána i v běţné výuce. Nově na škole od pracuje školní psycholoţka v rámci rozvojového programu MŠMT ČR na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce Ve školním roce 2013/2014 jsme pro preventivní aktivity vyuţili i šablony VII/1 z projektu EU peníze školám. V následující tabulce je přehled preventivních aktivit pro ţáky, které se konaly ve školním roce 2013/

10 Název aktivity Zaměření (např. prevence drog. závislostí, šikany ) Datum konání Věk. skupina /počet žáků Realizátor Karel IV. Dějepisný pořad ročník H.Zíková Program primární Září- říjen 6.A,B,4.A,B, M.Krčková Primární prevence prevence A, 3.B, 5.A +třídní učitelé Dopravní výchova Doprava třídy Pí Kubátová +třídní učitelé Den stromu EVVO ročník Tř. učitelé Setkání se strašidly Halloween I.stupeň Tř. učitelé Vzdělání a řemeslo Výstava České Budějovice volba dalšího studia ročník V.Ţáčková Příběhy bezpráví Dějepisný pořad A Tvořivá činnost Dílny Osvojení si technik výroby předmětů Pí Skřivánková + H.Zíková ročník Tř. učitelé Síla lidskosti Výchovný pořad ročník V. Pešková Mikukáš Tradice I.stupeň Tř. učitelé Sportovní den I.stupeň M. Štěpánová Sportovní den II.stupeň V. Hegenbart Vánoční zpívání Tradice I.stupeň učitelé Příprava peer aktivistů Prevence drogových závislostí Prosinec leden ročník M. Krčková Peer program Prevence drog. závislostí Leden A,B M. Krčková Listování Literární pořad A,8.B,9.A M.Černá Sám sebou Preventivní program Březenduben ročník M. Krčková Omán Zeměpisný pořad ročník V.Ţáčková Projektový den EVVO II.stupeň učitelé Projektový den EVVO I.stupeň učitelé Sport. jazykový kurz Kurz I.stupeň A. Adámková Beseda s pamětníky 2.sv. války Dějepisný pořad A H.Zíková Dravci Naučný program I.stupeň učitelé Den dětí Sportovní soutěţe a hry I.stupeň učitelé Doprava a mimořádné situace Projektový den I. a II. stupeň učitelé Sportovní den I.stupeň M. Štěpánová Sportovní den II.stupeň V. Hegenbart Sexuální výchova 1x měsíčně 8.-9.roč. V.Cuřínová Výtvarné soutěţe Průběţně Všechny ročníky J.Mintuchová V.Votavová - 9 -

11 4.4 Péče o žáky se SVP a žáky nadané Školu také navštěvují ţáci se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním a ze sociálně znevýhodněného prostředí. Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a vyučujícími základních předmětů provádějí prvotní depistáţ a navrhují se souhlasem rodičů návštěvu poradenského zařízení. K specifickým potřebám ţáka je při jeho vzdělávání přihlédnuto. Škola v uplynulém školním roce měla k dispozici asistentky pro ţáky se SVP. Škola se snaţila vyhledávat talentované a nadané ţáky a v případě potřeby jim pomáhá v rozvoji jejich talentu. Škola respektuje sportovní nadání svých ţáků a k rozvoji jejich talentu se jim snaţí poskytnout příhodné podmínky. 5. Aktivity školy a žáků Vzhledem k vysokému počtu aktivit, které škola vykonává, nebo se účastní, je dále uveden jen výběr. Ţáci se účastnili různých olympiád a soutěţí, např. vědomostních, sportovních, výtvarných. Součástí výuky byly samozřejmě i poznávací exkurze, různé besedy, návštěvy kulturních představení, konaly se sportovní dny a projektové dny. Mimo to byla běţná výuka oţivena různými akcemi, které do výše uvedených nelze zařadit, kdy jejich nemalá část se konala i ve ŠD. Mnoho pestrých aktivit se konalo i v obou našich mateřských školách, tzn. různé exkurze, činnosti zpestřující běţný den. 5.1 Výběr aktivit základní školy - Různé exkurze (Kočovné muzeum strašidel, Tábor, Blanský les, exkurze do výrobních podniků, Řeţabinec, Giganti, atd.) - Vánoční zpívání na 1. stupni - Návštěva dopravního hřiště školní druţinou - Návštěvy divadla(např. Divadlo Spejbl a Hurvínek, Pošťácká pohádka, Rusalka) - Návštěvy akcí Sladovny (např. S jídlem si nehrajeme) - Výuka plavání a bruslení na 1. stupni - Různé sportovní a jiné soutěţe a olympiády (z Aj, Ma, Př, McDonald s Cup,výtvarné soutěţe, apod.) - Celoškolní i menší projekty

12 - Výukové pořady, besedy apod. (např. zeměpisné pořady, Den stromů, Nicolas Winton: Síla lidskosti, Zmizelí Romové a Romové dnes) - Lyţařské exkurze na 1. stupni - Soutěţe, projekty apod. ve ŠD (např. Druţina v pohybu, Světový den výţivy, A co mozeček?) - Besídky pro rodiče 1. stupně - Kulturní vystoupení pro seniory - Prevence program Sám sebou, Čas proměn, sexuální výchova, a jiné - Loučení s ţáky 9. tříd - Focení ţáků - Sportovní dny a atletický den - Lyţařský výcvik - Vítání občánků města - Setkání ţáků se starostou města Písek 5.2 Výběr aktivit mateřských škol - Představení pro děti (např. Přijde k nám kouzelník, Včelka Mája, Šípková Růţenka, Vyprávění o zpívajících strašidlech) - Výukové programy, projekty a jiné (např. V pavoučí říši, Cestování vodní kapky, Kouzelná jabloň, Strašidel se nebojíme, interaktivní výstavy ve Sladovně) - Různé exkurze (např. Otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou, Hopsárium, ZOO Hluboká nad Vltavou) - Návštěvy dopravního hřiště - Zdravotní cvičení pro děti - Předplavecký výcvik - Vystoupení dětí pro seniory, rodiče apod. - Brouček pro budoucí předškoláčky ve 3. MŠ, v 6. MŠ Koťátka - Angličtina hrou - Rozvíjení výtvarných dovedností dětí - Logico - Hrajeme si divadlo - Loučení předškoláků - Fotografování dětí

13 - Cipískoviště - Taneční a pohybové činnosti - Zdravé pískání 5.3 Volnočasové aktivity V prostorách školy probíhají krouţky s různou náplní, ve školním roce 2013/14 výtvarné dílničky (pro 1. a 2. roč.), dovedné ruce, tenis (pro 1., 2., 3. roč.), florbal (1. stupeň; mladší, starší), aerobik (mladší, starší ţákyně), flétna (1. stupeň; začátečníci, pokročilí), míčové hry roč., keramika (mladší a starší), aerobik - Zumba roč., taneční nácvik choreografie ( roč.). 5.4 Školní ekoparlament V letošním školním roce sloučením školního parlamentu a Ekotýmu vznikl tzv. školní ekoparlament. Schází se pravidelně 1x za měsíc (případně můţe častěji), střídavě k jednání a jako tzv. hrací (starší ţáci si pro mladší připravují různé aktivity). Jeho členy jsou zástupci tříd od 3. ročníku, někteří vyučující a vedení školy. Ţáci si na úvodním zasedání volí svého předsedu a místopředsedu a z kaţdé schůze je učiněn zápis. Ten je pak zveřejněn na místech přístupných pro ţáky i ve sborovnách. V rámci školního ekoparlamentu pracují pravidelně i ekohlídky, které se snaţí ukázat na negativní jevy ve škole spojené s EVVO a navrhují moţná opatření k nápravě. Snaţí se o další rozvoj školy v oblasti environmentální výuky. 6. Prezentace školy na veřejnosti Škola prezentuje své aktivity na vlastních internetových stránkách, kde zájemci najdou informace organizačního rázu, z minulosti školy a samozřejmě aktuální informace o ţivotě školy. Naši činnost dále prezentujeme články v regionálním tisku, případně v jiných tiskovinách. Naše škola se účastnila výběrového šetření výsledků ţáků 2014 v rámci projektu NIQES, organizované ČŠI. Konkrétně 4. ročníky v přírodovědné gramotnosti a 8. ročníky v jazykové a přírodovědné gramotnosti

14 ZŠ vybrala v rámci charitativní sbírkové akce pro občanské sdruţení Ţivot dětem 3390 Kč. Příspěvek je určen pro váţně nemocné děti, o které se celodenně starají jejich rodiče, na nákup různých rehabilitačních pomůcek apod. Ve sbírce na 6. MŠ pro Fond Sidus bylo vybráno 585 Kč, kdy tyto peníze byly věnovány nemocným dětem. Podpořili jsme výkresy našich ţáků benefiční akci Grand Prix Kachničky pořádané Hřištěm BezBot (spolupořadatel APLA Jiţní Čechy a IMY). Ţáci 4.B s paní učitelkou třídní podpořili projekt Sněhuláci pro Afriku, který směřoval k zabezpečení převozu pouţitých kol pro děti v Africe, na kterých budou moci africké děti dojíţdět do školy. Dále pak projekt Světový den epilepsie, tzv. Purple Day ( Fialový den), den věnovaný mezinárodní kampani týkající se zvyšování povědomí o epilepsii na celém světě. Bylo nám uděleno čestné členství v Nickyho rodině pro rok 2014 (N. Winton). Opět probíhala Veselá školička pro předškoláky z MŠ, kterou vedou paní učitelky z 1. stupně. Děti se jejím prostřednictvím seznamují se školou. Škola dvakrát ročně vydává školní časopis Myšmaš. Děti z mateřských škol i základní školy několikrát vystupovaly na různých kulturních akcích (např. pro seniory, vítání občánků města Písku). Máme navázánu spolupráci se ZO ČSBS Písek u příleţitosti Dne veteránů. Pedagogické zaměstnankyně školy pracovaly v komisích okresních soutěţí: Mgr. V. Texlerová za anglický jazyk, Mgr. Jana Zíková v dějepisné. Zákonné zástupce informujeme o dění ve škole na třídních schůzkách, prostřednictvím výboru SRPDŠ. Pořádáme den otevřených dveří. Nadále probíhají kontakty s partnerskou základní školou ve městě Metten (SRN). Zástupce druţstva našich ţáků byl oceněn na kaţdoročním setkání úspěšných ţáků města Písku s panem starostou. 7. Sponzoring, granty apod. Od je naše škola zapojena do EU peníze školám (finanční podpora z OPVK IP oblasti podpory 1.4 unit cista) svým projektem Inovace a vzdělávání na ZŠ T.G.M. v Písku

15 Ve výše uvedeném projektu jsou vytvářeny vzdělávací materiály pro ţáky, vzděláváni pedagogové školy a realizovány programy na rozvoj pozitivního klimatu školy. Bylo téţ zakoupeno vybavení pro potřeby výuky. Od Jihočeského kraje v rámci Grantového programu Podpora práce s dětmi a mládeţí obdrţela škola na projekt Kreativita ve školní druţině částku Kč, v Grantovém programu Podpora sportu obdrţela na projekt Pro gymnastiku částku Kč. V rámci Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny jsme od Jihočeského kraje obdrţeli částku ve výši Kč na ekologický projekt pro ZŠ Jiţní Čechy naše poznání náš domov. Část poskytnuté částky bude vyuţito na podzim 2014 pro jednodenní poznávací výjezdy našich ţáků. Obdrţeli jsme příspěvky z Fondu pro finanční podporu aktivit mládeţe z výnosů VHP a VLT, který pracuje pod MěÚ Písek. Z fondu bylo podpořeno vybudování multifunkčního školního hřiště v 6. MŠ a zahradního altánu na 3. MŠ. Celková dotace ve výši Kč bude realizována po výběrovém řízení na podzim Škola obdrţela finanční dar od společnosti AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. ve výši Kč na vybudování nového hřiště pro školní druţinu a společnosti s.n.o.p. cz a.s. Písek ve výši Kč na pořízení interaktivní tabule včetně vybavení. Škola dále obdrţela mnoho menších, ale potřebných finančních darů. Všem sponzorům ještě jednou velmi děkujeme. Do financování některých akcí školy byl téţ zapojen fond SRPDŠ, do kterého přispívají rodiče ţáků a je vyuţíván např. pro ocenění ţáků. I rodičům samozřejmě patří poděkování. 8. Kontrolní činnost Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Písek v listopadu 2013, ve všech bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace provedená MěÚ Písek v listopadu 2013, zaměřená na hospodárnost, účelnost efektivnost vynakládání provozních prostředků poskytovaných zřizovatelem v roce Protokol zněl bez nedostatků. Veřejnosprávní kontrola MŠMT ČR na realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.10/ s názvem Zkvalitňování EVVO na ZŠ T.G. Masaryka Písek. Vyrozumění o výsledku kontroly škola do neobdrţela

16 Dále proběhly běţné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, krajské hygienické stanice, poţární ochrany, různé revize zařízení apod. Výše uvedené kontroly proběhly buď bez závad, nebo s drobnými závadami a připomínkami, které bylo moţné následně odstranit. 9. Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Během roku 2013 byla škola poţádána ústní formou o poskytnutí informací, vztahujících se k různým oblastem ţivota školy. Tyto informace byly bez zbytečného odkladu dotazujícím se subjektům a osobám předány. školy. Ţádná z ţádostí nebyla zamítnuta a ani v jednom případě nedošlo ke stíţnosti na postup 10. Hospodaření školy V níţe uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za rok 2013, v tisících Kč. v tis. Kč NÁZEV: OBDOBÍ: HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského PROVOZ + DOTACE MÚ SR + GRANTY plán plán skutečnost odchylky (rozpočet) (rozpočet) skutečnost odchylky skutečnost Náklady celkem 7 979, , , , ,0 Spotřeba materiálu 3 374, ,0 567,0 567, ,0 Spotřeba energie 2 752, ,0 485,0 Opravy a údržba 980,0 980,0 Ostatní služby 1 300, ,0 150,0 150,0 49,0 Mzdové náklady , ,0 875,0 Sociální a zdravotní pojištění 6 168, ,0 294,0 Odpisy 1 701, ,0 Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj. ) 556,0 556,0 430,0 430,0 115,0 Vlastní výnosy celkem , , , , ,0 Tržby celkem 445,0 445, ,0 Ostatní další výnosy 7 548, ,0 77,0 Hospodářský výsledek po zdanění 44,0 44,0 0,0 0,0 690,0 Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 250,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 836,0-102,0 734,0 Neinvestiční příspěvek na provoz 6 668,0-118, ,0 Účelový příspěvek neinvestiční Odpisy 721,0 34,0 755,0 - nehmotného majetku - hmotného majetku movitého - hmotného majetku nemovitého 721,0 34,0 755,0 Příspěvek na investice (jmenovitě) 6 456,0 118, ,0 Použití fondů: - investiční 1 228, , , ,0 17,0 - rezervní 221,0 221,0 193,0 307,0 107,0 - odměn 62,0 62,0 60,0-51,0 71,0 Průměrný evidovaný počet zam. 75,7 Průměrný měsíční plat v Kč ,0 xxx xxx xxx DOPLŇKOVÁ ČINNOST

17 V roce 2013, stejně jako roky předcházející, byla jedna z nejvyšších vynaloţených částek spojena se spotřebou energie. Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku, na kterém se nejvíce podílela doplňková činnost školy, kterou provozuje v oblasti pronájmu a hostinské činnosti. V níţe uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za 1. pololetí roku 2014, v tisících Kč. Během školního roku a v období školních prázdnin byly z účelových příspěvků města realizovány tyto akce: Zařízení školní jídelny, nákup varných kotlů a univerzálního robotu do kuchyně 3. MŠ. Rekonstrukce sportovišť na ZŠ T.G.Masaryka Písek, zřízení venkovního hřiště s umělou trávou, nové doskočiště, hrací plochy pro ŠD a další. (Zde vyuţito i dotace od FAČR ČR a společnosti AISIN.) Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody na 2. stupni ZŠ T. G. Masaryka, Písek, jednalo se o třídy a kanceláře. v tis. Kč NÁZEV: OBDOBÍ: plán plán skutečnost odchylky (rozpočet) (rozpočet) skutečnost odchylky skutečnost Náklady celkem 4 517, , , , ,0 Spotřeba materiálu 2 020, ,0 45,0 45, ,0 Spotřeba energie 900,0 900,0 375,0 Opravy a údržba 52,0 52,0 40,0 Ostatní služby 552,0 552,0 43,0 43,0 8,0 Mzdové náklady 9 060, ,0 500,0 Sociální a zdravotní pojištění 2 927, ,0 170,0 Odpisy 784,0 784,0 Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj. ) 256,0 209,0 145,0 195,0 7,0 Vlastní výnosy celkem 2 084, , , , ,0 Tržby celkem 2 041, , ,0 Ostatní další výnosy 43,0 43,0 48,0 Hospodářský výsledek po zdanění 971,0 971,0 0,0 0,0 210,0 Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 200,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 100,0 0,0 100,0 Neinvestiční příspěvek na provoz 6 130,0 0, ,0 Účelový příspěvek neinvestiční 329,0 0,0 0,0 Odpisy 755,0 0,0 755,0 - nehmotného majetku - hmotného majetku movitého - hmotného majetku nemovitého 755,0 0,0 755,0 Příspěvek na investice (jmenovitě) 4 020,0 329, ,0 Rekonstrukce sportovišť ZŠ 3 320, , ,0 Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody na2.stupni ZŠ 700,0 544,0 544,0 Postupná obměna zařízení školní jídelny 281,0 281,0 Použití fondů: - investiční 17,0 0,0 642,0 659,0 - rezervní 107,0 515,0 526,0 633,0 - odměn 71,0 220,0 220,0 291,0 Průměrný evidovaný počet zam. 77,5 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského PROVOZ + DOTACE MÚ SR + GRANTY DOPLŇKOVÁ ČINNOST

18 Rekonstrukce sportovišť na ZŠ T. G. Masaryka Písek Tělocvična, nová okna do velké tělocvičny a nahrazení luxferů okny. 11. Příloha Přílohou výroční zprávy je CD s fotografiemi a texty demonstrujícími ţivot školy ve školním roce 2013/2014. O činnosti školy téţ vypovídají její internetové stránky, viz. úvodní informace výroční zprávy

Název školy: ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Mgr. Vladimíra Pešková (statutární zástupkyně)

Název školy: ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Mgr. Vladimíra Pešková (statutární zástupkyně) Obsah: 1. Základní údaje 2 2. Charakteristika školy 3 3. Pracovníci školy 3 3.1 Charakteristika 3 3.2 Přehled zaměstnanců 4 3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5 4. Vzdělávání 5 4.1 Vzdělávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru:

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru: Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŢKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2004 odesláno 163 vánočních pozdravů Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis:

Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis: Výroční zpráva Školní rok 08/09 Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis: Obsah: 1. Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis předsedy ŠR: Ing. S. Tater, v.r.

Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis předsedy ŠR: Ing. S. Tater, v.r. Výroční zpráva Školní rok 10/11 Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: 10.11. 2011 Podpis předsedy

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2016/2017 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2016/2017 OBSAH A) Základní škola Tisová 1) Charakteristika školy 2) Zaměstnanci školy 3) Ţáci školy 4) Učební plán školy, koncepce a cíle 5) Zájmové útvary školy 6) Vyuţívání školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 OBSAH A) Základní škola Tisová 1) Charakteristika školy 2) Zaměstnanci školy 3) Ţáci školy 4) Učební plán školy, koncepce a cíle 5) Zájmové útvary školy 6) Vyuţívání školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 č. j.: POD 136/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění

Více

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín,, http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Výroční zpráva ředitele školy Školní rok 2015 / 2016 Pracoviště Pracoviště 1 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Základní škola Přelouč Masarykovo nám. 45 1 Vážení rodiče, v 21. čísle našeho Zpravodaje najdete všechny důležité informace týkající se školního roku 2014/2015. Další

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více