Školní řád. Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pavla Martinásková. Účinnost : od 1.9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pavla Martinásková. Účinnost : od 1.9."

Transkript

1 Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pavla Martinásková Účinnost : od Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Vsetín, Ohrada 1879, p.o. a zákonné zástupce dětí v MŠ Zaměstnancům MŠ a zákonným zástupcům dětí

2 O b s a h I. Základní údaje o MŠ II. Organizace MŠ- zákonná norma III. Podrobnosti k výkonu práv a povinnností dětí a jejich zákonných zástupců IV. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů dětí, zákonných zástupců a pedagogických i nepedagogických zaměstnanců MŠ V. Provoz a vnitřní režim školy VI. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí VII. Závěrečná ustanovení 2

3 I. Základní údaje o škole Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace Ředitelka školy: Zástupce ředitelky školy pro věci ped.: Zástupce ředitelky školy pro věci ekonom.: Pavla Martinásková Olga Zedníková ing. Vladimíra Kaňátová Adresa školy: Ohrada 1879, Vsetín Číslo telefonu MŠ: , Provoz MŠ: Adresa e mail: Web: 6-16 hodin skolkaohrada.interpoint.cz IČO: Počet pedagogických pracovníků: 6 Počet nepedagogických pracovníků: 5 Počet tříd: 3 Počet dětí k : 75 MŠ zajišťuje celodenní provoz pro děti předškolního věku. V MŠ je vytvořen ŠVP PV s názvem Barevná školka. MŠ zajišťuje úkoly ve výchovně vzdělávacím procesu, v oblasti řídící činnosti, ve spolupráci s veřejnými organizacemi, v nadstandartních aktivitách a ve spolupráci s rodiči. II. Organizace mateřské školy-zákonná norma 2.1.Organizace mateřské školy se plně řídí: Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání III. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců 3

4 3.1.Úkoly, specifika a cíle předškolního vzdělávání. Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Mělo by usilovat, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a individuálních možností, které jsou plně respektovány, získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy klíčových kompetencí (výstupů) důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro jeho celý život, celoživotní vzdělávání. Předškolní vzdělávání ovlivňuje celou osobnost dítěte, poskytuje základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učí dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti, poskytuje základy pro celoživotní učení i základy chování a jednání v duchu základních lidských a etických hodnot. Dítě v mateřské škole získává osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči může předškolní vzdělávání plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Dětem, které to potřebují (dětem s nerovnoměrnostmi ve vývoji, dětem se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním), má předškolní vzdělávání, na základě znalosti aktuální úrovně rozvoje dítěte i jeho dalších rozvojových možností, poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance. Kolektivní výchova mateřské školy je doplňkem rodinné výchovy, která je prioritní. Rodiče jsou plně zodpovědni za výchovu svých dětí. K zajištění výchovy dětí, které nemohou do MŠ docházet, poskytuje mateřská škola na žádost zástupce dítěte odborné konzultace při jeho výchově. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti Práva a povinnosti dětí 4

5 Sdělením č.104/1991 Sb. byla přijata Úmluva o právech dítěte. Část 1, Čl.3) V MŠ 1. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními a zákonodárnými orgány. 2. Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy se zavazují zajistit dítěti takovou ochrannou péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právě za něho odpovědných a činí proto všechna potřebná zákonodárná a správní opatření. 3. Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy zabezpečí, aby instituce, služby a zařízení odpovědné za péči a ochranu dětí odpovídaly standartům stanoveným kompetentními úřady, zejména v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví, počtu a vhodnosti jeho personálu, jakož i kompetentního dozoru. - individuálně uspokojovat své potřeby, být respektován jako jedinečná osobnost - vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou - užívat spontánně celé prostředí třídy za předpokladu dodržení daných pravidel - účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi - nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost - podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech - vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení - podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití - děti mají právo na poskytnutí osobní intimity, na své soukromí 3.3. Práva a povinnosti rodičů Charta rodičovské odpovědnosti v Evropě ETA - Evropské sdružení rodičů Charta rodičovské odpovědnosti v Evropě obsahuje návrhy práv a povinností rodičů vzhledem k výchově dětí. Je vydávána především proto, že rodiče nesou primární odpovědnost za výchovu a vzdělávání dětí. Práva a povinnosti rodičů v Evropě rodiče mají právo vychovávat své děti bez diskriminace z důvodu barvy jejich kůže, jejich národnostního zázemí, národnosti, víry, pohlaví či ekonomického postavení rodiče mají povinnost své děti vychovávat ke smyslu pro odpovědnost jednoho k druhému a k humánnímu světu rodiče mají právo, aby byli uznáni jako primární vychovatelé svých dětí rodiče mají povinnost vychovávat děti odpovědným způsobem a nezanedbávat je rodiče mají právo na volný přístup k formálnímu vzdělávacímu systému pro své děti, a to podle jejich potřeb, talentu a zásluh rodiče mají povinnost zavázat se škole svých dětí jako společníci ve výchovném a vzdělávacím procesu 5

6 rodiče mají právo na přístup ke všem informacím ve vzdělávacích institucích, které se týkají jejich dětí rodiče mají povinnost předat školám svých dětí všechny informace související s dosažením výchovných a vzdělávacích cílů, na kterých společně pracují rodiče mají právo se rozhodnout pro vzdělání, které je nejbližší jejich přesvědčení a hodnotám, které si cení při výchově svých dětí rodiče mají povinnost volit pro své děti vzdělání svědomitě a na základě dostatečných informací rodiče mají právo na úctu formálního vzdělávacího systému k duševnímu a kulturnímu zázemí vzdělání, které svým dětem poskytnou rodiče mají povinnost vychovávat své děti k úctě k jiným lidem a jejich přesvědčení a k jejich akceptování rodiče mají právo ovlivňovat zásady, které ve škole jejich dětí platí rodiče mají povinnost osobně se angažovat ve škole svých dětí jako v životně důležité součásti místního společenství rodiče mají právo na veřejnou materiální pomoc, aby mohli překonat finanční překážky související s přístupem svých dětí ke vzdělání rodiče mají povinnost věnovat svůj čas a osobně se angažovat při podporování svých dětí a jejich škol ve snahách vedoucích k dosažení vzdělávacích cílů rodiče mají právo na vysoce kvalitní zajištění vzdělávání od odpovědných veřejných orgánů rodiče, jako hlavní vychovatelé a partneři ve vztahu mezi domovem a školou, mají povinnost si navzájem pomáhat za účelem zlepšení svých rodičovských dovedností V MŠ využívat možnost postupné adaptace dítěte již před nástupem do MŠ účastí při vycházkách dětí rodiče mají povinnost zajistit, aby jejich dítě řádně do MŠ docházelo informovat ředitelku nebo učitelky o individuálních zvláštnostech dítěte, aktuálních problémech apod., za zdravotní stav dítěte zodpovídají rodiče- je na nich, co MŠ sdělí využívat možnosti v průběhu celého dne přijít do třídy a sledovat ukázku práce učitelky s dětmi, využít možnosti pobytu s dítětem ve třídě nebo na zahradě při odpoledním rozcházení dětí využívat možnost dávat návrhy ke zkvalitnění práce všech zaměstnanců naší MŠ spolupracovat na individuálních plánech pro děti, vyjádřit se k obsahu a zpracovávání Školního vzdělávacího programu Barevná školka dle potřeby denně informovat učitelku o dítěti změny - při příchodu nebo odchodu z MŠ problémy řešit ihned, např. dítě se sádrou v MŠ- sepsat s řed.- riziko je na rodičích možnost projevit přání, vyjádřit žádost ohledně stravování dětí (nepodávat dítěti určitý druh potravin, pití, kritika jídelníčku...).mš není povinna chystat dětem např. diety... zajistit, aby dítě přicházelo do MŠ čisté a upravené informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání oznamovat MŠ změny do údajů ve školní matrice - bydliště, jméno... řádně omlouvat nepřítomnost dítěte a ve stanoveném termínu uhradit úplatu v MŠ dodržovat zdravotní nařízení dětské lékařky nebo hygienika, informovat školu o výskytu infekčního onemocnění v rodině 6

7 IV. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů dětí, zákonných zástupců a pedagogických i nepedagogických zaměstnanců 4.1. Spolupráce s rodiči při nástupu dětí do MŠ vyplní rodiče evidenční list, který zahrnuje nejdůležitější údaje o dítěti, o zdravotním stavu je záznam v žádosti o přijetí do MŠ rodič nebo zákonný zástupce dítěte předává dítě pedagogickému pracovníkovi ve třídě dítě lze do MŠ přivádět dle potřeb rodiny, nejpozději však do 9,00 hodin. V případě jiné potřeby je nutné dohodnout se s paní učitelkou ve třídě rodič nebo zákonný zástupce si dítě přebírá od učitelky ve třídě nebo na zahradě MŠ na základě písemného souhlasu, který je povinnen aktualizovat veškeré změny v průběhu docházky do MŠ je třeba aktualizovat (adresa, telefon, zdr.stav) informace o dětech podávají učitelky průběžně při individuálních rozhovorech s rodiči v průběhu docházky do MŠ nebo dle potřeby a zájmu rodičů, je vhodné si s učitelkou domluvit konzultaci v klidu, bez dítěte o událostech ze života dětí v MŠ jsou rodiče informováni prostřednictvím nástěnek a písemných sdělení v šatnách a individuálních rozhovorech s rodiči dětí, na int. stránkách MŠ... v případě organizací akcí( výlet...) informuje škola rodiče včas běžně zavedenou formou při významných událostech ( vánoce, Den matek,..) se pro rodiče konají besídky, společná tvoření s programem, který si připravily děti v jednotlivých třídách učitelky jednotlivých tříd si tvoří vlastní harmonogram třídních schůzek, jejich náplň i průběh, na třídních schůzkách seznamují rodiče s obsahem, formou a realizací TVP a ŠVP pro děti jsou během školního roku zajištěny kulturní akce, různé výchovně vzdělávací a zábavné programy např. Mikulášská besídka, vánoční tvoření, karneval, Den dětí... rodiče jsou pravidelně seznamováni se ŠVP Barevná školka a po cely školní rok mají možnost kdykoliv do něj nahlédnout a podílet se na jeho aktualizaci stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávají zákonní zástupci dítěte prostřednictvím ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům 4.2.Oblečení dětí - do MŠ mají mít děti vhodné oblečení papučky s klínem a pevnou patou (ne nazouváky!), zástěrku na zapínání vpředu, tepláky nebo hrací kalhoty s kapsou - na pobyt venku je vhodné mít převlečení, které si děti mohou ušpinit a sportovní obuv, v případě nepříznivého a studeného počasí jsou pro děti vhodným oblečením šusťákové návleky, které se lehce natáhnou na tepláky a nepromočí se ( ven děti chodí za každého počasí!- ne v mrazu a ve velkém dešti) - v zimním období nepromokavé oteplovačky a náhradní převlečení, rukavičky - palčáky - mladší děti by měly mít ve skříňce náhradní spodní prádlo a punčocháče- vše podepsané - děti, které se pomočují, si budou nosit vlastní pleny na jedno použití nebo plenkové kalhotky - k polednímu odpočinku děti potřebují pyžamko, které dáváme na vyprání domů 1x za týden - v horkých slunných dnech mají mít děti kšiltovky, šátky nebo kloboučky na hlavu, plavky do mlhoviště - ve vlastním zájmu rodiče dětem srozumitelně oblečení označí, aby nedocházelo k záměně - MŠ odpovídá za ztrátu věcí jen řádně označených a uložených v prostorách k tomu určených - v žádném případě MŠ neodpovídá za ztrátu hraček a věcí, které si děti nosí z domu, rodiče jsou upozorňováni, aby děti do MŠ nenosily žádné cennosti-zlaté a stříbrné šperky... 7

8 4.3.Povinnosti a režim práce zaměstnanců - učitelky zvyšují svoji odbornost a pedagogickou tvořivost dalším vzděláváním (dle plánu DVPP) - učitelky samostatně rozhodují o postupech a formách výchovného působení na dítě, mají osobní zodpovědnost za výsledky pedagogické práce - ředitelka poskytuje prostor pro seberealizaci pedagogických zaměstnanců, vytváří zdravé pracovní klima s upevňováním mezilidských vztahů - každý pedagogický zaměstnanec je zapojen do dalších pedagogických a organizačních funkcí dle potřeb MŠ - jakoukoliv nepřítomnost je nutno předem nebo co v nejkratší možné době oznámit ředitelce školy nebo její zástupkyni, - zástup provozních zaměstnanců zajišťuje zástupkyně ředitelky, zástup kuchařek zajišťuje vedoucí školní jídelny - ředitelka školy vyžaduje plnění veškerých povinností a úkolů, provádí kontrolu ve spolupráci s zástupkyní a s vedoucí ŠJ - ředitelka školy usměrňuje práci a chování všech zaměstnanců a sama plní své povinnosti - povinnosti a úkoly pedagogických pracovnic jsou stanoveny pracovním řádem a pracovní náplní - povinnosti a úkoly ostatních zaměstnanců jsou vymezeny v pracovní náplni ( náplně práce jsou součástí dokumentace MŠ.) V. Provoz a vnitřní režim školy 5.1.Zápis a příjímání dětí - ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem a zástupci dětí stanoví organizaci provozu a jeho délku - ředitelka po dohodě se zřizovatelem stanoví dobu zápisu do MŠ pro následující školní rok s tím, že místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok včas oznámí a zveřejní způsobem na místě obvyklým - na úřední desce u MŠ, na internetových stránkách... - po dohodě se zřizovatelem a odborem školství určí počet tříd v MŠ - ředitelka určí počet dětí ve třídě MŠ s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám (povolení vyjímky z počtu dětí, která je projednána s MěÚ Vsetín) - k předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - Vyhláška č.14/2005 Sb, o předškolním vzdělávání stanoví: třída MŠ se naplňuje do počtu 24 dětí, neurčuje-li jinak vyjímka - do MŠ jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let - dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora - ředitelka stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ - děti jsou do tříd zařazovány podle věku, přání dětí, rodičů a organizačních možností školy ( heterogenní třídy) v I. třídě jsou nejmladší děti - děti mladší tří let se přijímají na základě vyjádření dětské lékařky a na zkušební dobu tří měsíců, ostatní děti také na zkušební dobu 3 měsíců 8

9 - ředitelka přijímá žádosti do MŠ i mimo dobu stanovenou zápisem v případě volné kapacity MŠ a dle naléhavosti rodičů a jejich potřeb lze umístit děti do MŠ i v průběhu školního roku - ředitelka MŠ rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ ve stanovené lhůtě a své rozhodnutí dá písemně na vědomí rodičům dětí nebo jejich zákonným zástupcům ( dle kritérií platných pro MŠ Vsetín,Ohrada 1879,p.o. ) - pokud počet přihlášených dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přesáhne počet dětí, který lze do MŠ na daný rok přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy - proti rozhodnutí ředitelky školy lze do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí podat odvolání ke KÚ ve Zlíně prostřednictvím MŠ Vsetín, Ohrada 1879, p.o. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Vsetín,Ohrada 1879, p.o. Kritéria přijímání dětí jsou uvedena ve Směrnici o přijímání dětí do MŠ Vsetín, Ohrada 1879, p. o. a jsou k nahlédnutí u ředitelky MŠ. Každý rok jsou aktualizovány a při zápisu předloženy rodičům Rozdělení dětí do tříd Třídy: 1. třída ( I. poschodí) - heterogenní třída - nejmladší děti 2. třída ( II. poschodí) - heterogenní třída děti od 4 do 6 let 3. třída ( II. poschodí) - heterogenní třída děti od 4 do 6 let 5.3. Nadstandardní péče Do výchovné práce naší MŠ je začleněna specializovaná logopedická péče, kterou provádí Ordinace klinické logopedie a v MŠ Sychrov Mgr. Buttorová. Rodiče si sami dle vlastních potřeb dohodnou pravidelné termíny logopedické nápravy. Jiná péče Pro talentované děti a dle zájmu rodičů nabízíme pro děti v dopoledních hodinách kroužek: Pěvecký sboreček. Příprava probíhá 1x za týden a dle potřeby v návaznosti na vystoupení dětí - v určený den a hodinu. Obsah, se kterým se děti hravou formou seznamují, je průběžně fixován každý den a dle možností každé třídy. Veselé flétničky - vždy před odpočinkem dětí každý lichý týden. Nezapomínáme ani na ekologickou výchovu, která je začleněna do našeho Školního environmentálního programu. Ve Školním preventivním programu se snažíme o potlačení sociálně patologických jevů již od nejútlejšího věku dětí. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky. Hravou formou jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 9

10 5.4. Formy denní činnosti Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů Předškolní věk je specifické období v životě člověka a je důležité uplatňovat v předškolním vzdělávání specifické metody a formy práce. Vzdělávání dětí přizpůsobujeme tomu, aby dítě v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy pro rozvoj učení, pro život a vzdělávání. Programově řízenou činností získávají děti poznatky ze všech výchovně vzdělávacích oblastí - 1. Dítě a jeho tělo - pohyb 2. Dítě a jeho psychika - duševní pohoda, myšlení, řeč 3. Dítě a ten druhý - prosociální postoje, komunikace 4. Dítě a společnost - estetika, umění 5. Dítě a svět - práce, činnosti, grafomotorika Vše je vzájemně propojeno a provázáno, činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z jeho samostatné činnosti a volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem dětí poznávat nové zkušenosti a dovednosti. Činnosti, které rozvíjí sebepojetí a socializaci dětí: společenská komunikace a kooperace ve hře - improvizace, dramatizace... součinnost při všech činostech při jídle, při pobytu venku, v řízených činnostech, při pohybových aktivitách, při hygieně a sebeobsluze, v individuální práci, při odpočinku... Činnosti, které rozvíjí intelektové a řečové schopnosti dětí: komunikace dětí ve hře- společenské, pohybové, námětové... činnosti, které stimulují poznávací procesy hry a činnosti sluchové, jazykové, zrakové procvičování myšlenkových procesů tvořivá dramatika, hra, všechny řízené i spontánní činnosti, individuální práce, improvizace... Činnosti, které zprostředkovávají poznávání, informace a přímou zkušenost: experimentování, poznávání neznámého formou hry, v činnostech řízených i spontánních... vysvětlování - odpovídání na dotazy dětí - podloženo důkazy - encyklopedie, knihy, pokusy... práce s informacemi - individuálně i ve skupině - práce s médií, knihami... Činnosti pohybové: zařazování přirozených i zdravotních cviků kdykoliv v průběhu dne nebo při cvičebních aktivitách řízených venku i v MŠ sportovní hry a aktivity zařazování rušných i relaxačních aktivit cvičení na tělocvičných nářadích a s tělocvičným náčiním - zařazováno pravidelně i nahodile dle potřeby dětí - venku i v MŠ zařazování sezonních aktivit - na vycházkách i na školní zahradě - spontánní pohyb dětí... Činnosti hudební: zpívání, práce s písní- různé metody - ztracená píseň, na ozvěnu... práce s rytmem, hra na Orffovy nástroje... 10

11 poslechové činnosti- poslech hudby zpívané, hrané, reprodukované... hudebně pohybové činnosti- improvizace, hry... Činnosti výtvarné a pracovní: malování a kreslení různými výtvarnými technikami práce s netradičními materiály- přírodniny, látky, vlna, papír, plasty... modelování - různé modelovací techniky, materiály... lepení, stříhání, vytrhování, tvoření - s tradičním i netradičním materiálem Hygiena, sebeobsluha, stolování : samostatné provádění dle potřeby - požadavek zachování intimity dítěte pravidelné čištění zubů správné návyky sebeobsluha - každodenně spontánně i řízeně zásady správného stolování - používání příborů, správné sezení, samostatnost... Pobyt venku: pobyt na školní zahradě - hrové i řízené řinnosti, pohybové aktivity... vycházky do okolí - poznávací, pohybové vyžití, získávání nových poznatků... školní výlety, výšlapy, akce s rodiči... Odpočinek a spánek: děti, které mají potřebu spánku - ponechán časový prostor děti, které nemají potřebu spánku- mohou odpočívat, po určité době mají na výběr - klidnou hru, procvičování grafomotorických cviků... před spaním se dětem čtou pohádky, vypráví příběhy, zpívají ukolébavky, děti vypráví své zážitky, prohlíží si časopisy... Motivace je spojovací nit, která se vine vzdělávací činností a přispívá k dosažení cílů, ke splnění toho, co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže. Nezbytnou součástí práce pedagoga je tvořivá improvizace. Dle uvážení učitelek se střídají činnosti: spontánní, řízené, individuální, frontální, relaxační... Při spontánních a řízených činnostech jsou využívány všechny prostory v MŠ s množstvím pomůcek, hraček a didakticky cílených koutků. Metody pedagogického působení jsou obměňovány podle obsahu činností Vnitřní organizační řád při vzdělávání dětí od 6. hodin do 16. hodin Provoz MŠ Vsetín, Ohrada 1879 je Scházení dětí: Z provozních důvodů se děti v době od 6.00 hodin do 6.30 hodin scházejí takto: děti ze všech tříd společně vei. třídě (v přízemí ) od 6,30 přechází do svých tříd Rozcházení dětí: v době od 15,45 hodin do 16,00 hodin se děti rozcházejí takto: děti ze všech tříd společně v I třídě děti ze III. třídy jsou při odpolední směně ředitelky odváděny v 15,00 hodin do I. třídy 11

12 Rodiče jsou upozorněni na změnu oznámením na ceduli, která je umístěna na schodišti v přízemí nebo na dveřích třídy. Provoz MŠ je každoročně přerušen v měsíci červenci a v srpnu a o vánočních prázdninách. Rozsah přerušení oznámí ředitelka MŠ rodičům nejpozději 2.měsíce před uzavřením MŠ. Vždy jedná na základě dohody se zřizovatelem. Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Tuto informaci zveřejní ředitelka ihned, co o omezení nebo přerušení rozhodne. V případě konání akcí v MŠ - např. výlet, návštěvy divadelních představení, výstav a jiné, informuje MŠ zákonné zástupce v přehledu akcí na měsíc, které jsou vystaveny na hlavní nástěnce, na nástěnkách u tříd a na int. stránkách MŠ. Při poklesu stavu dětí (svátky, prázdniny, ) budou jednotlivé třídy spojovány s tím, že učitelky dají tuto skutečnost včas na vědomí rodičům. Hlavní vchod budovy MŠ se uzamyká v době od 9.00 hodin do hodin od hodin do hodin 5.6. Režim dne v MŠ 1.blok činností 6,00-9,00 scházení dětí, výběr činností dle přání,dětí, individuální péče o děti, hygiena 8,00-9,00 podávání svačiny podle potřeb a příchodu dětí 9,00-9,40 programově řízené činnosti 9,40-10,00 hygiena, oblékání na pobyt venku 2.blok činností 10,00-11,30 pobyt venku 11,30-12,00 oběd 12,00-14,00 odpočinek, náhradní činnosti pro nespavé děti, hygiena 14,00-16,00 odpolední svačina, zájmové činnosti, individuální péče, hry dětí... Uvedené časy jsou orientační, režim dne je variabilní, upravujeme jej s ohledem na potřeby a zájmy dětí. Uvedený režim dne je měněn na základě účasti dětí na akcích - divadlo, keramika, plavání a jiné aktivity. Respektujeme právo dítěte na vlastní spontánní aktivity, využíváme situace, podněty a nabídky činností dle aktuálních potřeb Docházka dětí, způsob omlouvání přijaté děti docházejí pravidelně do MŠ scházejí se do 8.30 hodin nebo dle potřeby rodičů po dohodě s učitelkou ve třídě, pokud pozdější příchod nenaruší výchovně vzdělávací činnosti rodiče předávají učitelce dítě zdravé, případně ji upozorní na obtíže, kterými dítě trpí 12

13 projeví-li rodiče zájem, mohou s dítětem pobýt ve třídě, mohou si prohlédnout zařízení ve třídě, účastnit se činností apod. zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ není-li nepřítomnost dítěte předem známá, rodič omluví dítě neprodleně ředitelka MŠ může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte jestliže: - dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny - zástupce dítěte závažným způsobem narušuje opakovaně provoz MŠ - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo jiné poradenské zařízení - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy nebo účetní MŠ jiný termín úhrady ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ v průběhu zkušební doby při ukončení docházky přihlédne vždy k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmu dítěte zákonný zástupce ( nebo jím pověřená osoba) je povinen předat dítě osobně učitelce ve třídě zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu( MŠ má připraveny formuláře). Bez písemného pověření paní učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen "úplata") tvoří základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a to k 1. září příslušného kalendářního roku. Výše základní částky je vždy v souladu s Vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v příslušné mateřské škole v jednotlivém druhu provozu podle Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve stejné výši. Úplata v MŠ je stanovena ve Směrnici o úplatě pro daný školní rok, která je k nahlédnutí na nástěnce v MŠ. Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 27. dne v daném měsíci. Ředitelka MŠ může se zákonným zástupcem dohodnout ze závažných důvodů jiný termín úhrady úplaty. Úplata za školné a stravné je hrazena vždy bezhotovostně na bankovní účet MŠ. Rodiče si mohou pro platbu zřídit souhlas k inkasu a toto nahlásit vedoucí stravování. 5.9.Stravování dětí Školní stravování v MŠ zabezečuje školní kuchyně. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování včetně dalších novelizací a řídí se platnými normami a zásadami zdravé výživy. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. 13

14 Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.rozsah stravování lze dohodnout s vedoucí stravování vždy k 1. dni v měsíci. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo odebrat dopolední a odpolední svačinu a oběd, včetně zavedeného pitného režimu. Pitný režim - v průběhu dne děti mají k dispozici v samoobslužném systému čaje, vodu, minerálky, džusy...děti mají přístup k nápojům i při pobytu venku, pokud je to vhodné - v teplém počasí, na výletech a jiné. V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je možno si stravu odhlásit a to vždy den předem do 12,00 hod do sešitů docházky, které jsou umístěny v šatnách u jednotlivých tříd. Odhlášení se provádí telefonem na čísle Dítě, které je v MŠ přítomno v době podávání hlavního jídla- oběd- se stravuje vždy. Rodiče si v případě neodhlášení stravy v MŠ mohou přijít první den nepřítomnosti dítěte s jídlonosičem pro jídlo do 11,45 hodin. Ceny stravného jsou uvedeny vždy aktuálně na nástěnce pro rodiče. Další pokyny týkající se stravování dětí jsou uvedeny v Provozním řádu školní jídelny. VI. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a podmínky zacházení s majetkem školy 6.1. Péče o zdraví dětí v MŠ za bezpečnost dětí po celou dobu jejich pobytu v MŠ odpovídá organizace (právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy) a pedagogičtí zaměstnanci a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných zástupců až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osoby v péči o zdraví, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dítěte spolupracuje MŠ s pedagogicko-psychologickou poradnou a dětskou lékařkou děti vyzvedávají z MŠ rodiče nebo jimi pověřené osoby, příp. sourozenci a to na podkladě písemného pověření dle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 5 odst.1). Pověření je úřední doklad a musí být přiloženo k pedagogické dokumentaci při pobytu mimo území MŠ odpovídá pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše 20 dětí ředitelka školy určí při vyšším počtu dětí, specifických činnostech nebo v prostředí náročném na bezpečnost (kulturní pořady, výlety, zimní sporty ) dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost v MŠ 14

15 při zajišťování výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví před specifickými činnostmi jsou učitelky povinny poučit děti o bezpečném chování a provést zápis o poučení do třídní knihy při úrazech dětí poskytuje první pomoc učitelka MŠ (vybavené lékárničky ve všech třídách), při vážnějším poranění zajistí ošetření ve zdravotním zařízení nebo v nemocnici každý úraz je učitelka povinna ihned nahlásit ředitelce MŠ a společně provést zápis do knihy úrazů dle závažnosti zranění nebo náhlého onemocnění učitelka zajistí, aby o této skutečnosti byli informováni rodiče (ihned telefonicky nebo při odchodu dětí z MŠ) při výskytu infekčního onemocnění( včetně vší) jsou rodiče povinni toto nahlásit učitelce a ředitelce MŠ a všichni zaměstnanci školy musí dodržovat pokyny a nařízení KHS. Postup při důvodném podezření z inf. onemocnění nebo výskytu vší - budou neprodleně informováni zákonní zástupci dítěte a dítě bude do jejich příchodu odděleno od ostatních dětí, aby nedošlo k šíření infekce nebo vší. V případě výskytu pedikulózy a infekčních onemocnění ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči( zákonnými zástupci ) dítěte. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy. Při hromadném výskytu by měla být informována KHS. V případě, že rodiče posílají do MŠ dítě opakovaně neodvšivené, bude ředitelka MŠ o této skutečnosti informovat příslušný orgán sociální péče stomatologická prevence čištění zubů po obědě je prováděna ve II. a III. třídě zákonní zástupci dětí jsou povinni informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho pobytu a vzdělávání v MŠ zůstane-li dítě v mateřské škole po skončení provozu, jsou učitelky povinny vyčkat s dítětem na pracovišti tj. v MŠ až do doby, než si dítě vyzvednou rodiče nebo jiná osoba pověřená rodiči odvádění dětí domů, za rodiči na pracoviště apod. z MŠ je jen na vlastní zodpovědnost učitelky pracovníci MŠ se v péči o zdraví a bezpečnost dětí řídí obecně závaznými předpisy, jsou seznamováni při školení BOZP všichni zaměstnanci se řídí předpisy BOZP a PO, se kterými jsou pravidelně seznamováni prostřednictvím školení (viz. zápisy ze školení, zápisy v knize PO) a tyto bezpečnostní předpisy jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci jsou povinni podrobit se vyšetření, které provádí ředitelka školy spolu s jedním až dvěmi svědky, aby zjistila, zda pracovník není pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek zdravotní průkaz má každý pracovník a jeho kopie je uložena u ředitelky školy v intervalu tří let jsou u všech zaměstnanců MŠ prováděny preventivní prohlídky OOPP jsou pravidelně zaměstnancům přidělovány a jsou evidovány v listech OOPP v celé budově platí zákaz kouření v souladu s RVPPV jsou děti vedeny k pořádku ve svých osobních věcech, k šetrnému zacházení s materiálním vybavením mateřské školy a jednotlivých tříd úmyslné poškozování materiálního vybavení ve třídě a v MŠ je individuálně řešeno se zákonnými zástupci dětí vnitřní výzdobu MŠ zajišťují pedagogičtí zaměstnanci, společně ve spolupráci s ostatními zaměstnanci zajišťují, udržují bezpečné a estetické prostředí MŠ a okolí v souladu s ochranou životního prostředí a všichni dbají na šetrné zacházení s majetkem MŠ. 15

16 Zásady bezpečnosti při práci s dětmi - předcházíme rizikům a děti vedeme k tomu, aby: plnily a respektovaly příkazy a doporučení pedagoga nevylézaly na okenní parapety, na nábytek a jiné zařízení v MŠ správně chodily po schodech - držely se madla, neskákaly z posledního schodu, nepředbíhaly se, chodily jednotlivě v místnosti běhaly přiměřeně, nestrkaly se a zvládaly orientaci v prostoru MŠ neběhaly mezi stolečky, s auty jezdily na koberci při hře i jiných činnostech nedávaly do úst, uší a nosu žádné předměty při odpočinku dohlédnout na to, aby plyšáci byli nezávadní, sponky a jiné ozdoby děti uložily na domluvené místo nesahaly na elektrické zásuvky a elektrická zařízení nechodily po mokré podlaze, upozornily dospělé na vylitou tekutinu..., v umývárně stírat mokrou podlahu mopem v umývárně nevystupovaly na toaletní mísu a nesedaly na umývadla dodržovaly pravidla při jídle - zamezit styku s horkou polévkou, nápojem při hře na zahradě a na vycházce nepoužívaly klacky a kamení proti ostatním dětem na pískovišti zbytečně neprášily a nevyhazovaly písek z pískoviště, nedávaly písek do úst nesbíraly ostré předměty a jiné neznámé věci na cvičících zařízeních se nepohybovaly bez dozoru učitelky- vláček, skluzavky, houpací chodník, mlhoviště, houpadla... používaly zařízení na zahradě jen k tomu, k jakému účelu slouží na prudkém svahu na školní zahradě chodily jen na vymezený prostor- ne úplně vysoko při zimních hrátkách dodržovaly pravidla určená učitelkou- při sáňkování a jiné měly pokrývku hlavy v horku a hodně tekutin doplnily v pitném režimu při jízdě na koloběžkách, motokárách, odrážedlech dbaly na pokyny učitelky pro jízdu na kole používaly přilby v mlhovišti dbaly na přísná bezpečnostní a hygienická pravidla- plavky, ručníky, bezpečný prostor, nanejvýš 5 dětí najednou, neběhat... při vycházkách učit děti chodit ve dvojici a v zástupu- na chodníku vždy vpravo při přecházení silnice dbát na bezpečné přecházení přes vozovku, před přecházením děti zklidnit a připravit, používat bezpečnostní terčík, první a poslední dvojice- reflexní vesty v případě, že podél vozovky není chodník, chodí se po levé krajnici silnice a pokud je místo nepřehledné, chodí děti po jednom za sebou. je vhodné, pokud mohou jít s dětmi dvě dospělé osoby- jedna vpředu, druhá vzadu, ale pokud to není možné, jde dospělá osoba vzadu a vpředu nominuje děti, které jsou poučeny a jsou spolehlivé při plaveckém výcviku dbají učitelky na dodržování pravidel, která jsou uvedena ve směrnici k plaveckému výcviku-učitelky zodpovídají za děti po celou dobu akce, v době výcviku zajišťují pro děti individuální pomoc pro potřebné děti, nikdy se nesmí vzdálit od bazénu, dbají na dodržování řádu Městských lázní při pořádání školních výletů dbají učitelky na dodržování směrnice ke školním výletu při jízdě ve veřejném dopravním prostředku dodržují všichni stanovená pravidlanastupují jednotlivě, jedna paní učitelka jde s dětmi, druhá čeká venku, až všechy nastoupí, děti jsou vždy přepočítávány a paní učitelky v průběhu jízdy usměrňují chování dětí. Při vystupování je důležité, aby jedna učitelka odebírala děti z dopravního prostředku a druhá odešla jako poslední a vše zkontrolovala- počet dětí, zapomenuté věci... 16

17 při pořádání výletů i různých akcí je důležité mít u sebe seznam dětí s telefonními čísly rodičů vždy mít u sebe brašnu rychlé pomoci se základním zdravotnickým vybavením MŠ má vypracovaný dokumet Školní preventivní program, kde jsou popsány prvky ochrany dětí před sociálně patologickými jevy a důležitost působení na děti v oblasti zdravého životního stylu mezi dětmi a všemi pracovníky v MŠ se dbá na vytváření příznivého klima v MŠ tak, aby nedocházelo k nepříznivým situacím. Rodiče jsou včas a pravdivě informováni o dění v MŠ tak, aby i oni přispívali k pozitivnímu klimatu v naší MŠ všechny nedostatky a nepříznivé situace jsou včas řešeny a odstraňovány tak, aby název naší MŠ Školka plná pohody dostál svému názvu 17

18 VII. Závěrečná ustanovení Školní řád je platný pro zařízení Mateřské školy Vsetín, Ohrada Veškeré změny a dodatky k tomuto školnímu řádu mohou být provedeny pouze písemě a před nabytím moci s nimi budou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a také zákonní zástupci dětí na zahajovacích třídních schůzkách. Školní řád je umístěn v ředitelně MŠ, na hlavní nástěnce a na internetových stránkách MŠ. Nově přijatí zaměstnanci budou seznámeni se Školním řádem při nástupu do zaměstnání. Vydáním tohoto dukumentu se ruší Školní řád ze dne Školní řád MŠ Vsetín, Ohrada 1879 nabývá platnosti a platí až do odvolání. Ve Vsetíně Pavla Martinásková ředitelka MŠ Vsetín, Ohrada 1879 příspěvková organizace 18

19 Dne jsem byla seznámena se Školním řádem pro MŠ Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace a souhlasím s jeho obsahem Podpisy: 19

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola )

Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola ) Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola ) Mateřská škola je zřízena jako součást základní školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Práva dětí. Povinnosti dětí

Práva dětí. Povinnosti dětí Legislativní rámec: Ředitelka základní školy a mateřské školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily I. Přijímací řízení a) zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D 0 Obsah I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

Vnitřní řád MŠ Paršovice

Vnitřní řád MŠ Paršovice Vnitřní řád MŠ Paršovice 1) Provoz a režim dne mateřské školy Mateřská škola je otevřena od 6:00 do 16:00 Kapacita mateřské školy je 25 dětí v jedné třídě MŠ je zabezpečena videotelefonem sloužícímu k

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovaný ředitelkou Mateřské školy Na Jízdárně 19a, Ostrava dne 1.9.2007 v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Žichlínek tel. 465325008 Č.j. 40/2013/RE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Školní řád je zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost. provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí :

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost. provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí : VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí : Do mateřské školy jsou přijímány přednostně děti předškolní a zaměstnaných matek. Přijímány jsou děti zdravé ve věku

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: V2/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 I. Úvodní ustanovení Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (k 3. 10. 2016) 1. Školní řád mateřské školy (dále MŠ) je součástí vnitřních předpisů příspěvkové

Více

Organizace předškolního vzdělávání při zdravotnickém zařízení

Organizace předškolního vzdělávání při zdravotnickém zařízení Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy při DOL Bukovany, Zámek 1, 262 72 Březnice Č. j.: 2016/58 Vypracoval: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLOSYŇ, příspěvkové organizace Zlosyň 200, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres MĚLNÍK

ŠKOLNÍ ŘÁD. MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLOSYŇ, příspěvkové organizace Zlosyň 200, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres MĚLNÍK ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLOSYŇ, příspěvkové organizace Zlosyň 200, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou, okres MĚLNÍK 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Informace o zařízení a předmět činnosti: Název zařízení: Montessori školička Sluníčkov Adresa subjektu: Na Kocandě 230, Veleň Telefon: 420 605 863 706

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (součást pracoviště Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha-západ) Školní řád zpracován v souladu s těmito právními normami a předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY)

ŠKOLNÍ ŘÁD (ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY) ŠKOLNÍ ŘÁD (ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY) Vnitřní předpis č.: 12/2016 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a pedagogickými

Více

Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od

Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od 1. 9. 2016 Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o. p. s. Školní řád byl zpracován v souladu s platnými

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Olbrachtova, Horova 655/2, 734 01 Karviná-Ráj ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ŘMŠ-O 189/ 2008 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 25.8.2008 Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 pracoviště 15. MŠ Písek, Erbenova 2080 ŠKOLNÍ ŘÁD 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 ZŠ E. BENEŠE PÍSEK OBSAH 1 Úvodní ustanovení...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KESTŘANY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KESTŘANY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KESTŘANY Je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 280/2016, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 194Z/2013 Vypracoval: Vydal: Bc. Ivana Bláhová Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 248/2011 Vypracoval: Schválil: Bc. Ivana Bláhová Pedagogická rada projednala

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace Školní řád upravuje: Školní řád MŠ 1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 Školní řád MŠ Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel Základní a Mateřské školy v Křinci ( dále jen mateřská škola) na základě zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

Mateřská škola Vrchoviny Školní řád

Mateřská škola Vrchoviny Školní řád Základní škola a Mateřská škola Krčín Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují 549 01 IČO 72020865 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz Mateřská škola Vrchoviny Školní řád Telefon

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Ředitelka Základní a Mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I 1 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Základní a mateřské školy Chomutice, okres Chomutice, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015 Mateřská škola Olešná, příspěvková organizace, Olešná 71, 267 64 Olešná, okres Beroun IČO 750 33 241, telefon: 311 572 152, 727 909 149, ms.olesna@seznam.cz, www.olesna-be.cz/materska-skola/ ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 20 Školní řád MŠ Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Obsah 1. Cíle předškolního vzdělávání... 3 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců... 3 3. Práva a povinnosti dětí... 4 4. Provoz a vnitřní režim

Obsah 1. Cíle předškolního vzdělávání... 3 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců... 3 3. Práva a povinnosti dětí... 4 4. Provoz a vnitřní režim ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o Předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY v souladu s 30 odst. 1 školského zákona Spisový / skartační znak Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: R04/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 ŠKOLNÍ ŘÁD v souladu s 30

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Účinnost: 1.9.2015 Platnost: 28.8.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Závaznost pro: zaměstnance, zákonné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Spisový znak 2/1 Skartační znak

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Spisový znak 2/1 Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Spisový znak 2/1 Skartační znak A5 Vypracoval Bc. Jitka Svobodová Schválil Mgr. Šárka Vondrová Zaměstnanci seznámeni dne Viz podpisové

Více

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Škola: Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 Školní řád Spisový znak: S/R/6 Účinnost od: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Změny: V souladu s 30 odst 1 a 3 z.č 561/2004 Sb vydává ředitelka organizace ve spolupráci

Více

32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace Školní řád Školní řád

32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace Školní řád Školní řád Školní řád 1. Úvod, všeobecná ustanovení Školní řád vydala ředitelka mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a

Více

Školní řád Školky, Métis základní škola s.r.o.

Školní řád Školky, Métis základní škola s.r.o. Školní řád Školky, Métis základní škola s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Ředitelka Školky, Métis základní škola s.r.o. (dále jen školka ) vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi,

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Č. j.: 67/MSK/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Vypracoval: Šárka Králová Schválil: Šárka Králová Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 28.8. 2015 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní řád. Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní řád Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 66/2015 Vypracovala: Zachrdlová Hana Dis. Schválila: Mgr. Šárka Kamenská

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Více

Školní řád Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace Ředitelka Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let,

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu Mateřské školy Šaumannova. Č.j. MŠ 157/2016

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu Mateřské školy Šaumannova. Č.j. MŠ 157/2016 Mateřská škola Šaumannova 20, 615 00 Brno Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu Mateřské školy Šaumannova Č.j. MŠ 157/2016 Obsah: 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 2. Ochrana před sociálně

Více

Školní řád mateřské školy Luka nad Jihlavou

Školní řád mateřské školy Luka nad Jihlavou Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou, Č. J. 10/16 příspěvková organizace Školní 177 588 22 Luka nad Jihlavou Školní řád mateřské školy Luka nad Jihlavou Obsah: I. Základní ustanovení II. Stanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace se sídlem Čeladná 389, 739 12 Čeladná ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Spisový / skartační znak SM2/2016 A.1. / A5

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

I. Podrobnosti k výkonu práv dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

I. Podrobnosti k výkonu práv dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD zpracovaný na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. I. Podrobnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Č. j.: 43/2012/ŘŠ Školní řád mateřské školy Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Bc. Iva Malatová, vedoucí učitelka mateřské školy, Ilona Kašová, učitelka mateřské školy Schválil: 30.8.20132, Mgr. Zuzana Houdková, ředitel školy Projednáno: 30.

Více

Školní řád pro školní rok 2015/2016

Školní řád pro školní rok 2015/2016 Školní řád pro školní rok 2015/2016 Č.j MŠ-OSV-34/2015 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, vydala podle zákona 561/2004 Sb. 30 tento školní řád: I. Práva a povinnosti I.1. Práva zákonných

Více

Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Ředitel Základní školy a Mateřské školy Brandýs n. L. St. Boleslav, na základě ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a podle 23 odst. 3, 30,

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 25/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Mgr. Lenka Pěničková

Více