Školní řád. Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pavla Martinásková. Účinnost : od 1.9.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pavla Martinásková. Účinnost : od 1.9."

Transkript

1 Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pavla Martinásková Účinnost : od Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Vsetín, Ohrada 1879, p.o. a zákonné zástupce dětí v MŠ Zaměstnancům MŠ a zákonným zástupcům dětí

2 O b s a h I. Základní údaje o MŠ II. Organizace MŠ- zákonná norma III. Podrobnosti k výkonu práv a povinnností dětí a jejich zákonných zástupců IV. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů dětí, zákonných zástupců a pedagogických i nepedagogických zaměstnanců MŠ V. Provoz a vnitřní režim školy VI. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí VII. Závěrečná ustanovení 2

3 I. Základní údaje o škole Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace Ředitelka školy: Zástupce ředitelky školy pro věci ped.: Zástupce ředitelky školy pro věci ekonom.: Pavla Martinásková Olga Zedníková ing. Vladimíra Kaňátová Adresa školy: Ohrada 1879, Vsetín Číslo telefonu MŠ: , Provoz MŠ: Adresa e mail: Web: 6-16 hodin skolkaohrada.interpoint.cz IČO: Počet pedagogických pracovníků: 6 Počet nepedagogických pracovníků: 5 Počet tříd: 3 Počet dětí k : 75 MŠ zajišťuje celodenní provoz pro děti předškolního věku. V MŠ je vytvořen ŠVP PV s názvem Barevná školka. MŠ zajišťuje úkoly ve výchovně vzdělávacím procesu, v oblasti řídící činnosti, ve spolupráci s veřejnými organizacemi, v nadstandartních aktivitách a ve spolupráci s rodiči. II. Organizace mateřské školy-zákonná norma 2.1.Organizace mateřské školy se plně řídí: Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání III. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců 3

4 3.1.Úkoly, specifika a cíle předškolního vzdělávání. Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Mělo by usilovat, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a individuálních možností, které jsou plně respektovány, získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy klíčových kompetencí (výstupů) důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro jeho celý život, celoživotní vzdělávání. Předškolní vzdělávání ovlivňuje celou osobnost dítěte, poskytuje základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učí dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti, poskytuje základy pro celoživotní učení i základy chování a jednání v duchu základních lidských a etických hodnot. Dítě v mateřské škole získává osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči může předškolní vzdělávání plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Dětem, které to potřebují (dětem s nerovnoměrnostmi ve vývoji, dětem se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním), má předškolní vzdělávání, na základě znalosti aktuální úrovně rozvoje dítěte i jeho dalších rozvojových možností, poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance. Kolektivní výchova mateřské školy je doplňkem rodinné výchovy, která je prioritní. Rodiče jsou plně zodpovědni za výchovu svých dětí. K zajištění výchovy dětí, které nemohou do MŠ docházet, poskytuje mateřská škola na žádost zástupce dítěte odborné konzultace při jeho výchově. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti Práva a povinnosti dětí 4

5 Sdělením č.104/1991 Sb. byla přijata Úmluva o právech dítěte. Část 1, Čl.3) V MŠ 1. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními a zákonodárnými orgány. 2. Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy se zavazují zajistit dítěti takovou ochrannou péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právě za něho odpovědných a činí proto všechna potřebná zákonodárná a správní opatření. 3. Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy zabezpečí, aby instituce, služby a zařízení odpovědné za péči a ochranu dětí odpovídaly standartům stanoveným kompetentními úřady, zejména v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví, počtu a vhodnosti jeho personálu, jakož i kompetentního dozoru. - individuálně uspokojovat své potřeby, být respektován jako jedinečná osobnost - vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou - užívat spontánně celé prostředí třídy za předpokladu dodržení daných pravidel - účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi - nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost - podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech - vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení - podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití - děti mají právo na poskytnutí osobní intimity, na své soukromí 3.3. Práva a povinnosti rodičů Charta rodičovské odpovědnosti v Evropě ETA - Evropské sdružení rodičů Charta rodičovské odpovědnosti v Evropě obsahuje návrhy práv a povinností rodičů vzhledem k výchově dětí. Je vydávána především proto, že rodiče nesou primární odpovědnost za výchovu a vzdělávání dětí. Práva a povinnosti rodičů v Evropě rodiče mají právo vychovávat své děti bez diskriminace z důvodu barvy jejich kůže, jejich národnostního zázemí, národnosti, víry, pohlaví či ekonomického postavení rodiče mají povinnost své děti vychovávat ke smyslu pro odpovědnost jednoho k druhému a k humánnímu světu rodiče mají právo, aby byli uznáni jako primární vychovatelé svých dětí rodiče mají povinnost vychovávat děti odpovědným způsobem a nezanedbávat je rodiče mají právo na volný přístup k formálnímu vzdělávacímu systému pro své děti, a to podle jejich potřeb, talentu a zásluh rodiče mají povinnost zavázat se škole svých dětí jako společníci ve výchovném a vzdělávacím procesu 5

6 rodiče mají právo na přístup ke všem informacím ve vzdělávacích institucích, které se týkají jejich dětí rodiče mají povinnost předat školám svých dětí všechny informace související s dosažením výchovných a vzdělávacích cílů, na kterých společně pracují rodiče mají právo se rozhodnout pro vzdělání, které je nejbližší jejich přesvědčení a hodnotám, které si cení při výchově svých dětí rodiče mají povinnost volit pro své děti vzdělání svědomitě a na základě dostatečných informací rodiče mají právo na úctu formálního vzdělávacího systému k duševnímu a kulturnímu zázemí vzdělání, které svým dětem poskytnou rodiče mají povinnost vychovávat své děti k úctě k jiným lidem a jejich přesvědčení a k jejich akceptování rodiče mají právo ovlivňovat zásady, které ve škole jejich dětí platí rodiče mají povinnost osobně se angažovat ve škole svých dětí jako v životně důležité součásti místního společenství rodiče mají právo na veřejnou materiální pomoc, aby mohli překonat finanční překážky související s přístupem svých dětí ke vzdělání rodiče mají povinnost věnovat svůj čas a osobně se angažovat při podporování svých dětí a jejich škol ve snahách vedoucích k dosažení vzdělávacích cílů rodiče mají právo na vysoce kvalitní zajištění vzdělávání od odpovědných veřejných orgánů rodiče, jako hlavní vychovatelé a partneři ve vztahu mezi domovem a školou, mají povinnost si navzájem pomáhat za účelem zlepšení svých rodičovských dovedností V MŠ využívat možnost postupné adaptace dítěte již před nástupem do MŠ účastí při vycházkách dětí rodiče mají povinnost zajistit, aby jejich dítě řádně do MŠ docházelo informovat ředitelku nebo učitelky o individuálních zvláštnostech dítěte, aktuálních problémech apod., za zdravotní stav dítěte zodpovídají rodiče- je na nich, co MŠ sdělí využívat možnosti v průběhu celého dne přijít do třídy a sledovat ukázku práce učitelky s dětmi, využít možnosti pobytu s dítětem ve třídě nebo na zahradě při odpoledním rozcházení dětí využívat možnost dávat návrhy ke zkvalitnění práce všech zaměstnanců naší MŠ spolupracovat na individuálních plánech pro děti, vyjádřit se k obsahu a zpracovávání Školního vzdělávacího programu Barevná školka dle potřeby denně informovat učitelku o dítěti změny - při příchodu nebo odchodu z MŠ problémy řešit ihned, např. dítě se sádrou v MŠ- sepsat s řed.- riziko je na rodičích možnost projevit přání, vyjádřit žádost ohledně stravování dětí (nepodávat dítěti určitý druh potravin, pití, kritika jídelníčku...).mš není povinna chystat dětem např. diety... zajistit, aby dítě přicházelo do MŠ čisté a upravené informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání oznamovat MŠ změny do údajů ve školní matrice - bydliště, jméno... řádně omlouvat nepřítomnost dítěte a ve stanoveném termínu uhradit úplatu v MŠ dodržovat zdravotní nařízení dětské lékařky nebo hygienika, informovat školu o výskytu infekčního onemocnění v rodině 6

7 IV. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů dětí, zákonných zástupců a pedagogických i nepedagogických zaměstnanců 4.1. Spolupráce s rodiči při nástupu dětí do MŠ vyplní rodiče evidenční list, který zahrnuje nejdůležitější údaje o dítěti, o zdravotním stavu je záznam v žádosti o přijetí do MŠ rodič nebo zákonný zástupce dítěte předává dítě pedagogickému pracovníkovi ve třídě dítě lze do MŠ přivádět dle potřeb rodiny, nejpozději však do 9,00 hodin. V případě jiné potřeby je nutné dohodnout se s paní učitelkou ve třídě rodič nebo zákonný zástupce si dítě přebírá od učitelky ve třídě nebo na zahradě MŠ na základě písemného souhlasu, který je povinnen aktualizovat veškeré změny v průběhu docházky do MŠ je třeba aktualizovat (adresa, telefon, zdr.stav) informace o dětech podávají učitelky průběžně při individuálních rozhovorech s rodiči v průběhu docházky do MŠ nebo dle potřeby a zájmu rodičů, je vhodné si s učitelkou domluvit konzultaci v klidu, bez dítěte o událostech ze života dětí v MŠ jsou rodiče informováni prostřednictvím nástěnek a písemných sdělení v šatnách a individuálních rozhovorech s rodiči dětí, na int. stránkách MŠ... v případě organizací akcí( výlet...) informuje škola rodiče včas běžně zavedenou formou při významných událostech ( vánoce, Den matek,..) se pro rodiče konají besídky, společná tvoření s programem, který si připravily děti v jednotlivých třídách učitelky jednotlivých tříd si tvoří vlastní harmonogram třídních schůzek, jejich náplň i průběh, na třídních schůzkách seznamují rodiče s obsahem, formou a realizací TVP a ŠVP pro děti jsou během školního roku zajištěny kulturní akce, různé výchovně vzdělávací a zábavné programy např. Mikulášská besídka, vánoční tvoření, karneval, Den dětí... rodiče jsou pravidelně seznamováni se ŠVP Barevná školka a po cely školní rok mají možnost kdykoliv do něj nahlédnout a podílet se na jeho aktualizaci stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávají zákonní zástupci dítěte prostřednictvím ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům 4.2.Oblečení dětí - do MŠ mají mít děti vhodné oblečení papučky s klínem a pevnou patou (ne nazouváky!), zástěrku na zapínání vpředu, tepláky nebo hrací kalhoty s kapsou - na pobyt venku je vhodné mít převlečení, které si děti mohou ušpinit a sportovní obuv, v případě nepříznivého a studeného počasí jsou pro děti vhodným oblečením šusťákové návleky, které se lehce natáhnou na tepláky a nepromočí se ( ven děti chodí za každého počasí!- ne v mrazu a ve velkém dešti) - v zimním období nepromokavé oteplovačky a náhradní převlečení, rukavičky - palčáky - mladší děti by měly mít ve skříňce náhradní spodní prádlo a punčocháče- vše podepsané - děti, které se pomočují, si budou nosit vlastní pleny na jedno použití nebo plenkové kalhotky - k polednímu odpočinku děti potřebují pyžamko, které dáváme na vyprání domů 1x za týden - v horkých slunných dnech mají mít děti kšiltovky, šátky nebo kloboučky na hlavu, plavky do mlhoviště - ve vlastním zájmu rodiče dětem srozumitelně oblečení označí, aby nedocházelo k záměně - MŠ odpovídá za ztrátu věcí jen řádně označených a uložených v prostorách k tomu určených - v žádném případě MŠ neodpovídá za ztrátu hraček a věcí, které si děti nosí z domu, rodiče jsou upozorňováni, aby děti do MŠ nenosily žádné cennosti-zlaté a stříbrné šperky... 7

8 4.3.Povinnosti a režim práce zaměstnanců - učitelky zvyšují svoji odbornost a pedagogickou tvořivost dalším vzděláváním (dle plánu DVPP) - učitelky samostatně rozhodují o postupech a formách výchovného působení na dítě, mají osobní zodpovědnost za výsledky pedagogické práce - ředitelka poskytuje prostor pro seberealizaci pedagogických zaměstnanců, vytváří zdravé pracovní klima s upevňováním mezilidských vztahů - každý pedagogický zaměstnanec je zapojen do dalších pedagogických a organizačních funkcí dle potřeb MŠ - jakoukoliv nepřítomnost je nutno předem nebo co v nejkratší možné době oznámit ředitelce školy nebo její zástupkyni, - zástup provozních zaměstnanců zajišťuje zástupkyně ředitelky, zástup kuchařek zajišťuje vedoucí školní jídelny - ředitelka školy vyžaduje plnění veškerých povinností a úkolů, provádí kontrolu ve spolupráci s zástupkyní a s vedoucí ŠJ - ředitelka školy usměrňuje práci a chování všech zaměstnanců a sama plní své povinnosti - povinnosti a úkoly pedagogických pracovnic jsou stanoveny pracovním řádem a pracovní náplní - povinnosti a úkoly ostatních zaměstnanců jsou vymezeny v pracovní náplni ( náplně práce jsou součástí dokumentace MŠ.) V. Provoz a vnitřní režim školy 5.1.Zápis a příjímání dětí - ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem a zástupci dětí stanoví organizaci provozu a jeho délku - ředitelka po dohodě se zřizovatelem stanoví dobu zápisu do MŠ pro následující školní rok s tím, že místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok včas oznámí a zveřejní způsobem na místě obvyklým - na úřední desce u MŠ, na internetových stránkách... - po dohodě se zřizovatelem a odborem školství určí počet tříd v MŠ - ředitelka určí počet dětí ve třídě MŠ s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám (povolení vyjímky z počtu dětí, která je projednána s MěÚ Vsetín) - k předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - Vyhláška č.14/2005 Sb, o předškolním vzdělávání stanoví: třída MŠ se naplňuje do počtu 24 dětí, neurčuje-li jinak vyjímka - do MŠ jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let - dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora - ředitelka stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ - děti jsou do tříd zařazovány podle věku, přání dětí, rodičů a organizačních možností školy ( heterogenní třídy) v I. třídě jsou nejmladší děti - děti mladší tří let se přijímají na základě vyjádření dětské lékařky a na zkušební dobu tří měsíců, ostatní děti také na zkušební dobu 3 měsíců 8

9 - ředitelka přijímá žádosti do MŠ i mimo dobu stanovenou zápisem v případě volné kapacity MŠ a dle naléhavosti rodičů a jejich potřeb lze umístit děti do MŠ i v průběhu školního roku - ředitelka MŠ rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ ve stanovené lhůtě a své rozhodnutí dá písemně na vědomí rodičům dětí nebo jejich zákonným zástupcům ( dle kritérií platných pro MŠ Vsetín,Ohrada 1879,p.o. ) - pokud počet přihlášených dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přesáhne počet dětí, který lze do MŠ na daný rok přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy - proti rozhodnutí ředitelky školy lze do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí podat odvolání ke KÚ ve Zlíně prostřednictvím MŠ Vsetín, Ohrada 1879, p.o. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Vsetín,Ohrada 1879, p.o. Kritéria přijímání dětí jsou uvedena ve Směrnici o přijímání dětí do MŠ Vsetín, Ohrada 1879, p. o. a jsou k nahlédnutí u ředitelky MŠ. Každý rok jsou aktualizovány a při zápisu předloženy rodičům Rozdělení dětí do tříd Třídy: 1. třída ( I. poschodí) - heterogenní třída - nejmladší děti 2. třída ( II. poschodí) - heterogenní třída děti od 4 do 6 let 3. třída ( II. poschodí) - heterogenní třída děti od 4 do 6 let 5.3. Nadstandardní péče Do výchovné práce naší MŠ je začleněna specializovaná logopedická péče, kterou provádí Ordinace klinické logopedie a v MŠ Sychrov Mgr. Buttorová. Rodiče si sami dle vlastních potřeb dohodnou pravidelné termíny logopedické nápravy. Jiná péče Pro talentované děti a dle zájmu rodičů nabízíme pro děti v dopoledních hodinách kroužek: Pěvecký sboreček. Příprava probíhá 1x za týden a dle potřeby v návaznosti na vystoupení dětí - v určený den a hodinu. Obsah, se kterým se děti hravou formou seznamují, je průběžně fixován každý den a dle možností každé třídy. Veselé flétničky - vždy před odpočinkem dětí každý lichý týden. Nezapomínáme ani na ekologickou výchovu, která je začleněna do našeho Školního environmentálního programu. Ve Školním preventivním programu se snažíme o potlačení sociálně patologických jevů již od nejútlejšího věku dětí. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky. Hravou formou jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 9

10 5.4. Formy denní činnosti Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů Předškolní věk je specifické období v životě člověka a je důležité uplatňovat v předškolním vzdělávání specifické metody a formy práce. Vzdělávání dětí přizpůsobujeme tomu, aby dítě v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy pro rozvoj učení, pro život a vzdělávání. Programově řízenou činností získávají děti poznatky ze všech výchovně vzdělávacích oblastí - 1. Dítě a jeho tělo - pohyb 2. Dítě a jeho psychika - duševní pohoda, myšlení, řeč 3. Dítě a ten druhý - prosociální postoje, komunikace 4. Dítě a společnost - estetika, umění 5. Dítě a svět - práce, činnosti, grafomotorika Vše je vzájemně propojeno a provázáno, činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z jeho samostatné činnosti a volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem dětí poznávat nové zkušenosti a dovednosti. Činnosti, které rozvíjí sebepojetí a socializaci dětí: společenská komunikace a kooperace ve hře - improvizace, dramatizace... součinnost při všech činostech při jídle, při pobytu venku, v řízených činnostech, při pohybových aktivitách, při hygieně a sebeobsluze, v individuální práci, při odpočinku... Činnosti, které rozvíjí intelektové a řečové schopnosti dětí: komunikace dětí ve hře- společenské, pohybové, námětové... činnosti, které stimulují poznávací procesy hry a činnosti sluchové, jazykové, zrakové procvičování myšlenkových procesů tvořivá dramatika, hra, všechny řízené i spontánní činnosti, individuální práce, improvizace... Činnosti, které zprostředkovávají poznávání, informace a přímou zkušenost: experimentování, poznávání neznámého formou hry, v činnostech řízených i spontánních... vysvětlování - odpovídání na dotazy dětí - podloženo důkazy - encyklopedie, knihy, pokusy... práce s informacemi - individuálně i ve skupině - práce s médií, knihami... Činnosti pohybové: zařazování přirozených i zdravotních cviků kdykoliv v průběhu dne nebo při cvičebních aktivitách řízených venku i v MŠ sportovní hry a aktivity zařazování rušných i relaxačních aktivit cvičení na tělocvičných nářadích a s tělocvičným náčiním - zařazováno pravidelně i nahodile dle potřeby dětí - venku i v MŠ zařazování sezonních aktivit - na vycházkách i na školní zahradě - spontánní pohyb dětí... Činnosti hudební: zpívání, práce s písní- různé metody - ztracená píseň, na ozvěnu... práce s rytmem, hra na Orffovy nástroje... 10

11 poslechové činnosti- poslech hudby zpívané, hrané, reprodukované... hudebně pohybové činnosti- improvizace, hry... Činnosti výtvarné a pracovní: malování a kreslení různými výtvarnými technikami práce s netradičními materiály- přírodniny, látky, vlna, papír, plasty... modelování - různé modelovací techniky, materiály... lepení, stříhání, vytrhování, tvoření - s tradičním i netradičním materiálem Hygiena, sebeobsluha, stolování : samostatné provádění dle potřeby - požadavek zachování intimity dítěte pravidelné čištění zubů správné návyky sebeobsluha - každodenně spontánně i řízeně zásady správného stolování - používání příborů, správné sezení, samostatnost... Pobyt venku: pobyt na školní zahradě - hrové i řízené řinnosti, pohybové aktivity... vycházky do okolí - poznávací, pohybové vyžití, získávání nových poznatků... školní výlety, výšlapy, akce s rodiči... Odpočinek a spánek: děti, které mají potřebu spánku - ponechán časový prostor děti, které nemají potřebu spánku- mohou odpočívat, po určité době mají na výběr - klidnou hru, procvičování grafomotorických cviků... před spaním se dětem čtou pohádky, vypráví příběhy, zpívají ukolébavky, děti vypráví své zážitky, prohlíží si časopisy... Motivace je spojovací nit, která se vine vzdělávací činností a přispívá k dosažení cílů, ke splnění toho, co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže. Nezbytnou součástí práce pedagoga je tvořivá improvizace. Dle uvážení učitelek se střídají činnosti: spontánní, řízené, individuální, frontální, relaxační... Při spontánních a řízených činnostech jsou využívány všechny prostory v MŠ s množstvím pomůcek, hraček a didakticky cílených koutků. Metody pedagogického působení jsou obměňovány podle obsahu činností Vnitřní organizační řád při vzdělávání dětí od 6. hodin do 16. hodin Provoz MŠ Vsetín, Ohrada 1879 je Scházení dětí: Z provozních důvodů se děti v době od 6.00 hodin do 6.30 hodin scházejí takto: děti ze všech tříd společně vei. třídě (v přízemí ) od 6,30 přechází do svých tříd Rozcházení dětí: v době od 15,45 hodin do 16,00 hodin se děti rozcházejí takto: děti ze všech tříd společně v I třídě děti ze III. třídy jsou při odpolední směně ředitelky odváděny v 15,00 hodin do I. třídy 11

12 Rodiče jsou upozorněni na změnu oznámením na ceduli, která je umístěna na schodišti v přízemí nebo na dveřích třídy. Provoz MŠ je každoročně přerušen v měsíci červenci a v srpnu a o vánočních prázdninách. Rozsah přerušení oznámí ředitelka MŠ rodičům nejpozději 2.měsíce před uzavřením MŠ. Vždy jedná na základě dohody se zřizovatelem. Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Tuto informaci zveřejní ředitelka ihned, co o omezení nebo přerušení rozhodne. V případě konání akcí v MŠ - např. výlet, návštěvy divadelních představení, výstav a jiné, informuje MŠ zákonné zástupce v přehledu akcí na měsíc, které jsou vystaveny na hlavní nástěnce, na nástěnkách u tříd a na int. stránkách MŠ. Při poklesu stavu dětí (svátky, prázdniny, ) budou jednotlivé třídy spojovány s tím, že učitelky dají tuto skutečnost včas na vědomí rodičům. Hlavní vchod budovy MŠ se uzamyká v době od 9.00 hodin do hodin od hodin do hodin 5.6. Režim dne v MŠ 1.blok činností 6,00-9,00 scházení dětí, výběr činností dle přání,dětí, individuální péče o děti, hygiena 8,00-9,00 podávání svačiny podle potřeb a příchodu dětí 9,00-9,40 programově řízené činnosti 9,40-10,00 hygiena, oblékání na pobyt venku 2.blok činností 10,00-11,30 pobyt venku 11,30-12,00 oběd 12,00-14,00 odpočinek, náhradní činnosti pro nespavé děti, hygiena 14,00-16,00 odpolední svačina, zájmové činnosti, individuální péče, hry dětí... Uvedené časy jsou orientační, režim dne je variabilní, upravujeme jej s ohledem na potřeby a zájmy dětí. Uvedený režim dne je měněn na základě účasti dětí na akcích - divadlo, keramika, plavání a jiné aktivity. Respektujeme právo dítěte na vlastní spontánní aktivity, využíváme situace, podněty a nabídky činností dle aktuálních potřeb Docházka dětí, způsob omlouvání přijaté děti docházejí pravidelně do MŠ scházejí se do 8.30 hodin nebo dle potřeby rodičů po dohodě s učitelkou ve třídě, pokud pozdější příchod nenaruší výchovně vzdělávací činnosti rodiče předávají učitelce dítě zdravé, případně ji upozorní na obtíže, kterými dítě trpí 12

13 projeví-li rodiče zájem, mohou s dítětem pobýt ve třídě, mohou si prohlédnout zařízení ve třídě, účastnit se činností apod. zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ není-li nepřítomnost dítěte předem známá, rodič omluví dítě neprodleně ředitelka MŠ může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte jestliže: - dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny - zástupce dítěte závažným způsobem narušuje opakovaně provoz MŠ - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo jiné poradenské zařízení - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy nebo účetní MŠ jiný termín úhrady ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ v průběhu zkušební doby při ukončení docházky přihlédne vždy k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmu dítěte zákonný zástupce ( nebo jím pověřená osoba) je povinen předat dítě osobně učitelce ve třídě zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu( MŠ má připraveny formuláře). Bez písemného pověření paní učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen "úplata") tvoří základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a to k 1. září příslušného kalendářního roku. Výše základní částky je vždy v souladu s Vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v příslušné mateřské škole v jednotlivém druhu provozu podle Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve stejné výši. Úplata v MŠ je stanovena ve Směrnici o úplatě pro daný školní rok, která je k nahlédnutí na nástěnce v MŠ. Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 27. dne v daném měsíci. Ředitelka MŠ může se zákonným zástupcem dohodnout ze závažných důvodů jiný termín úhrady úplaty. Úplata za školné a stravné je hrazena vždy bezhotovostně na bankovní účet MŠ. Rodiče si mohou pro platbu zřídit souhlas k inkasu a toto nahlásit vedoucí stravování. 5.9.Stravování dětí Školní stravování v MŠ zabezečuje školní kuchyně. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování včetně dalších novelizací a řídí se platnými normami a zásadami zdravé výživy. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. 13

14 Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.rozsah stravování lze dohodnout s vedoucí stravování vždy k 1. dni v měsíci. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo odebrat dopolední a odpolední svačinu a oběd, včetně zavedeného pitného režimu. Pitný režim - v průběhu dne děti mají k dispozici v samoobslužném systému čaje, vodu, minerálky, džusy...děti mají přístup k nápojům i při pobytu venku, pokud je to vhodné - v teplém počasí, na výletech a jiné. V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je možno si stravu odhlásit a to vždy den předem do 12,00 hod do sešitů docházky, které jsou umístěny v šatnách u jednotlivých tříd. Odhlášení se provádí telefonem na čísle Dítě, které je v MŠ přítomno v době podávání hlavního jídla- oběd- se stravuje vždy. Rodiče si v případě neodhlášení stravy v MŠ mohou přijít první den nepřítomnosti dítěte s jídlonosičem pro jídlo do 11,45 hodin. Ceny stravného jsou uvedeny vždy aktuálně na nástěnce pro rodiče. Další pokyny týkající se stravování dětí jsou uvedeny v Provozním řádu školní jídelny. VI. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a podmínky zacházení s majetkem školy 6.1. Péče o zdraví dětí v MŠ za bezpečnost dětí po celou dobu jejich pobytu v MŠ odpovídá organizace (právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy) a pedagogičtí zaměstnanci a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných zástupců až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osoby v péči o zdraví, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dítěte spolupracuje MŠ s pedagogicko-psychologickou poradnou a dětskou lékařkou děti vyzvedávají z MŠ rodiče nebo jimi pověřené osoby, příp. sourozenci a to na podkladě písemného pověření dle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 5 odst.1). Pověření je úřední doklad a musí být přiloženo k pedagogické dokumentaci při pobytu mimo území MŠ odpovídá pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše 20 dětí ředitelka školy určí při vyšším počtu dětí, specifických činnostech nebo v prostředí náročném na bezpečnost (kulturní pořady, výlety, zimní sporty ) dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost v MŠ 14

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více