Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel Š K O L N Í Ř Á D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D"

Transkript

1 Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel Š K O L N Í Ř Á D Č.j. 3/2009 Platnost od: Spisový znak: 2.1 Skartační znak: A 5 Změny: , , , , ,

2 Na základě 30 zákona č. 561/2004 S /školský zákon/ a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání byl tento Školní řád vytvořen. 1. Cíle mateřské školy - podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku - podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji - podílet se na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů - vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání - napomáhat vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. 2. Zápis a přijímání dětí - Mateřská škola přijímá děti ve věku zpravidla od tří do šesti let - Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklém internetové stránky, tisk a vývěska na plotě. - U zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a potvrzení o trvalém bydlišti - Na žádosti o přijetí dítěte je třeba potvrdit od lékaře celkový zdravotní stav - Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud to dovoluje kapacita školky. Přihlášku do MŠ a Evidenční list dítěte si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole a domluvit si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín do MŠ. - Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ podle stanovených kritérií a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon, vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, vydáním rozhodnutí. - MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů od podání žádosti - Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy - O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost - Ředitelka může stanovit při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zkušební pobyt dítěte, jehož délka je tři měsíce. Ředitelka takto rozhodne zejména v případě, není-li při přijímání k předškolnímu vzdělávání zřejmé, do jaké míry je dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ - Při rozmístění do tříd se přihlíží k přání rodičů a věku dětí, kdy jsou zohledněny jejich potřeby 2

3 - Při nástupu dětí do mateřské školy umožňujeme rodičům, aby se svými dětmi mohli zůstat ve třídě, než se dítě seznámí s prostředím. Mohou také nechat dítě ve školce kratší čas a postupně pobyt prodlužovat. Záleží na tom, jak rychle se jejich dítě adaptuje.vše si dohodnou s třídními učitelkami. 3. Platby v mateřské škole Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno: Úplata za vzdělávání - Vzdělávání v mateřské škole je poskytováno za úplatu. Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy, základní částku pro období od 1. září do následujícího kalendářního roku stanoví podle provozních nákladů se souhlasem zřizovatele. - Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. - v naší mateřské škole se platí úplata společně se stravným tj. do konce předcházejícího měsíce. - Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. - Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři /formulář je k dispozici u ředitelky školy/ a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí - do 25. dne prvního měsíce čtvtletí, potvrzením o přiznání sociálního příplatku /vydává Úřad práce/. - O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy - Úplata bude uplatňována vždy, i v případě, že dítě bude zapsáno a bez odhlášení nebude mateřskou školu navštěvovat. Vyplývá z toho také to, že pokud bude dítě zapsáno a nezačne MŠ navštěvovat vůbec, bude na rodiče pohlíženo jako na dlužníky, při nástupu dítěte do mateřské školy v pozdějším termínu, pak bude nutné dlužnou částku doplatit. - Úplata za předškolní vzdělávání je příjmem mateřské školy - Děti mají předškolní vzdělávání bezúplatné jen 12 měsíců před nástupem na povinou školní docházku / to znamená, že děti které mají odklad školní docházky musí úplatu uhradit/ - V případě přerušení provozu mateřské školy /např. v době letních prázdnin/ se úplata poměrně sníží. Úplata za školní stravování dětí - Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy - Otázky týkající se stravování projednávají rodiče s vedoucí ŠJ - Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat: - oběd, jedno předcházející /přesnídávka/ a jedno navazující /odpolední svačina/ doplňkové jídlo, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu - První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, se považuje za pobyt v MŠ /rodič si může oběd vyzvednout v době od 11, 00-11, 15 hodin v kuchyni ŠJ/ - Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu - dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. výše finančního normativu se určuje v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze k této vyhlášce. 3

4 Úplata za stravné děti do 6 let 33,- Kč/ den svačina 7,- Kč oběd 20,- Kč svačina 6,- Kč děti, které ve školním roce dovrší věku 7 let / děti s odkladem školní docházky/ 35,- Kč/den svačina 8,-Kč oběd 21,- Kč svačina 6,-Kč Způsob platby: sporožirový účet platba z běžného účtu platba v hotovosti Úplata za stravné se platí zálohově, vždy do 25. dne předchozího měsíce. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ!!! 4. Evidence dítěte - Při nástupu dítěte do MŠ je v Evidenčním listě dítěte, vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení. - Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu dětský lékař - Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon) - Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Když děti dostanou odklad školní docházky a rodiče se rozhodnou, aby jejich dítě pokračovalo v předškolní docházce v naší mateřské škole, předloží ředitelce Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, který byl vystaven ředitelem základní školy. - Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže: 1/ se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny 2/ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy 3/ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení 4/ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu uvedeném v tomto řádu 5/ ukončení dohodou stěhování, přechod na jinou školu, z rodinných důvodů apod. 6/ zahájení povinné školní docházky 4

5 5. Provoz mateřské školy - Mateřská škola v ulici Masarykova má šest tříd z toho pět tříd má kapacitu 28 dětí a jedna třída 25 dětí, odloučené pracoviště v ulici Rimavské Soboty má dvě třídy s kapacitou 28 dětí. - Provoz mateřské školy je od 6, 30 do 16, 45 hodin - Děti přicházejí do mateřské školy do hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů - Ráno se děti schází v jedné ze tříd jednotlivých pavilonů a také při onemocnění některé paní učitelky jsou děti spojovány s dětmi ostatních tříd. Rodiče jsou vždy o tomto informováni. - Rodiče vždy předají dítě pedagogické pracovnici ve třídě. - Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7, 00 hodin osobně, telefonicky nebo em. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne. - Zákonní zástupci dětí jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy a na vyzvání ředitelky MŠ se osobně zúčastnili projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. - Zákonní zástupci si vyzvedávají dítě nejpozději po ukončení provozu mateřské školy - Zákonní zástupci se mohou informovat o cílech, záměrech a formách a obsahu vzdělávání. - Informace o dětech podávají učitelky při předávání dětí zákonným zástupcům nebo při závažnějších problémech si mohou dohodnou schůzku v jiném čase s třídními učitelkami a ředitelkou. - Během roku pořádáme dvě třídní schůzky. První je informativní, kde seznamujeme rodiče s chodem mateřské školy a pravidly Školní řád, ŠVP, kroužky, akce pro děti apod. a druhá je s dětmi Vánoční besídka, besídka k svátku matek, dílničky s rodiči apod. - Rodiče se také mohou obracet s problémy a dotazy na ředitelku školy nejlépe po domluvě schůzky. - Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách a internetových stránkách školy. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. - Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem a toto oznámí rodičům dětí nejméně 2 měsíce předem. Na základě písemné žádosti rodiče dítěte ředitelce MŠ nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu MŠ zabezpečí ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v jiné mateřské škole. 6. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole - Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé, jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. - Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školky! - Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění/ neštovice, žloutenka, mononukleóza aj./, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. - Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. - Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte při výjimečných situacích lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. - Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřené osobě až do doby, kdy je opět rodičům nebo jimi pověřené osobě předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte - Na převádění dětí do kroužků a předání lektorce je připraveno pověření, které rodiče 5

6 potvrdí svým podpisem - Učitelky odpovídají za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Pokud to podmínky nedovolují /např. inverze/ ven s dětmi nevycházejí. - Při pobytu dětí mimo území MŠ připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 20 dětí z běžných tříd 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením - V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Což znamená od vstupu dítěte do prostoru školy až do ochodu z ní. Školním úrazem je také úraz, který se stal dětem při akci konané mimo školu, ale organizovanou školou a uskutečňovanou za dozoru pověřené osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách a výletech. - Zajištění bezpečnosti dětí v MŠ je podrobněji rozepsán v Pokynu ředitelky školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole a v Pokynech k zajištění jiných sportovních aktivit / plavaní, bruslení, apod./ - Po celou dobu vzdělávání dětí v mateřské škole vykonávají dohled nad bezpečností dětí pedagogické pracovnice. V případě zvýšeného počtu dětí nebo při speciálních činnostech, např. výlety, sportovní činnosti bude o bezpečnost dětí navíc pečovat další pedagogická pracovnice, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně právním vztahu k mateřské škole. - Učitelky seznámí děti s riziky při výchovné činnosti, upozorní děti na nebezpečí při pobytu venku a provedou o tom vždy zápisy do třídních knih. Osnovu mají na třídách. - Přiměřenou formou jsou děti seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, virtuální závislosti, kriminality a jiných forem násilí a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Využíváme i přednášek členů policie. - Před každou sportovní činností rodiče písemně potvrdí účast dětí a souhlas s vybavením dětí ochrannými pomůckami / plavání, bruslení /. -Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. - V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření, konzumace alkoholu a užívání návykových látek a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb. 7. Zacházení s majetkem Chování dětí Po dobu vzdělávání při pobytu dětí v mateřské škole zajišťují pedagogické pracovnice, aby děti zacházely šetrně s pomůckami, hračkami a dalším zařízením a nepoškozovaly majetek školy. Povinnosti zákonných zástupců pobytu v mateřské škole Po dobu pobytu jsou povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, hned tuto skutečnost nahlásí. Při pobytu také dohlíží, aby dítě neničilo výzdobu, nástěnky, zařízení školky a zařízení v budově i na zahradě. 8. Práva rodičů Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy. Zákonní zástupci mají právo: 6

7 - na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života - po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě - konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy - přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy - projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy - požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu - stížnost, oznámení a podnět k práci mateřské školy podat u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí jiné organizaci k vyřízení, prošetření Zákonní zástupci mají povinnost: - předávat a vyzvedávat své dítě dle platných pravidel - zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy čisté a vhodně upravené a oblečené - hlásit neprodleně veškeré údaje o nemoci a změně zdravotního stavu jejich dítěte, protože to může mít vliv na jeho zdraví a veškeré činnosti při předškolním vzdělávání - posílat dítě do mateřské školy pouze v dobrém zdravotním stavu, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, mají pedagogické pracovnice právo, děti s nachlazením nebo jinými infekčními onemocněními do mateřské školy nepřijmout - informovat školu o změnách telefonu, bydliště, jméně dítěte, pověření o vyzvedávání dítěte z mateřské školy - dle platných pravidel hradit úplatu za vzdělávání a školské služby vždy včas 9. Práva dítěte /vybráno z Úmluvy o právech dítěte/ Dítě má právo: - aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) - být respektován jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) - na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku) - být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo soukromí,...) - být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...) Dítě má povinnost: - řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob - šetrně zacházet s majetkem mateřské školy - neopouštět třídu, budovu nebo zahradu mateřské školy bez vědomí učitelky nebo jiné pověřené osoby - nenosit do mateřské školy cenné věci, peníze škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením nebo ztrátou věci - nenosit do mateřské školy předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dětí - nedopouštět se projevů šikany a násilí 7

8 Schválila Ředitelka školy 8

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více