Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Na Závodí 70, Sviadnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Na Závodí 70, Sviadnov MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, odloučené pracoviště, Na Drahách 169, Sviadnov ŠKOLNÍ ŘÁD Údaje o zařízení: Název: Základní škola a Mateřská škola Sviadnov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Na Drahách 169, Sviadnov Právní forma: Příspěvková organizace od Telefon: Mobil Identifikátor: IČO: Ředitel: Mgr. Renata Kubalová Typ školy: MŠ odloučené pracoviště Vedoucí učitelka MŠ : Ivana Kocichová Provoz MŠ: Celodenní, hod. Stravování: Dovoz z MŠ Anenská Počet tříd: 4 třídy, kapacita je 99 dětí Počet pedag. pracovníků: 5 Počet provoz. zaměstnanců: 2 Adresa pro dálkový přístup: Zřizovatel: Obec Sviadnov, Na Drahách 119, Sviadnov Starosta: Mgr. Bc. David Novák Platnost od

2 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sviadnov, okres Frýdek-Místek vydává ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY V souladu s 30 ods.1-3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen školský zákon). Tento školní řád přebírá některá ustanovení vyhlášky č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, a předkládá ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní informace o organizaci a provozu MŠ, Na Drahách 169, Sviadnov. Program a uspořádání dne v MŠ. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců dětí umístěných v MŠ, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. O vydání tohoto školního řádu a jeho obsahu jsou zákonní zástupci dětí zpravidla seznámeni na informativní schůzce v průběhu měsíce září. Školní řád je umístěn na viditelném místě v šatně dětí. Projednáno a schváleno dne

3 ORGANIZACE A PROVOZ MŠ MŠ Sviadnov je příspěvkovou organizaci zřízenou OÚ Sviadnov, je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sviadnov. Ředitelství ZŠ a MŠ - Na Závodí 70, Sviadnov. Odloučené pracoviště MŠ Na Drahách 169, Sviadnov. MŠ spolupracuje se ZŠ Sviadnov, OÚ Sviadnov, knihovnou, DPS, Jezdeckým klubem Sviadnov, Klubem seniorů Sviadnov, Klubem rodičů, TJ Sviadnov a dalšími organizacemi. Provozní doba MŠ je od 6.15 hodin do hodin. Provoz MŠ je zpravidla omezen (výjimečně přerušen) po dohodě se zřizovatelem v měsíci červenci a srpnu. Může být rovněž omezen (přerušen)v době ostatních prázdnin v ZŠ (pololetní, jarní, velikonoční, vánoční prázdniny, také volna nařízená ředitelkou ZŠ) a to tak, aby byl úsporný a v souladu s potřebami zákonných zástupců dětí. V ojedinělých případech může být provoz omezen nebo přerušen z důvodu omezení (přerušení) provozu MŠ Anenská, která zajišťuje stravování. Omezit nebo přerušit provoz lze po projednání se zřizovatelem i v jiném období ze závažných organizačních a technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům na informačních nástěnkách a webových stránkách MŠ nejméně 2 měsíce předem. ZAŘAZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD Na základě dotazníkových akcí jsou děti rozděleny do tří tříd. Ve třídě Pejsek jsou děti I., II. a III. ročníku, ve třídě Kočička jsou děti I., II. a III. ročníku, ve třídě Myška pak zpravidla děti pouze I. ročníku. Rodiče se mohou rozhodnout o společném umístění sourozenců do třídy, či o jejich rozdělení. 3

4 SCHÁZENÍ A ROZCHÁZENÍ DĚTI Děti se scházejí ráno zpravidla od 6.15 hod. do 7.30 hod. a odpoledne od hod. až hod. na určené třídě. Zákonní zástupci mají možnost po dohodě s pedagogickými pracovnicemi na třídě, vodit a vyzvedávat si děti v průběhu celého dne dle svých potřeb, využívat nabízené provozní doby školy. Respektují však uspořádání dne v MŠ a optimální délku pobytu dítěte v zařízení. NEVYZVEDNUTÍ DÍTĚTE Opakované nevyzvednutí dítěte zákonnými zástupci nebo jimi pověřenými osobami do doby ukončení provozu MŠ je považováno za porušení školního řádu a může být v souladu s 35 zákona č.561/2001 Sb. školského zákona, důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ Sviadnov. Je zavedena kniha Pozdního vyzvedávání dětí z MŠ. PŘIJÍMÁNÍ DĚTI DO MŠ Děti jsou do MŠ přijímány pro nový školní rok v rámci zápisu, který bývá spojen se Dnem otevřených dveří. Při zápisu je dítěti přiděleno registrační číslo. Ředitelka stanovuje termín zápisu, informuje veřejnost prostřednictvím webových stránek školy, na informačních tabulích MŠ a vývěskách školy. Děti jsou přijímány na základě kriterií, která vydala ředitelka ZŠ a MŠ Sviadnov. O přijetí či nepřijetí svého dítěte jsou zákonní zástupci informování na webových stránkách školy a na informačních tabulích MŠ (na základě přiděleného registračního čísla dítěte). Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání během školního roku, pokud to dovolí kapacita MŠ (dětí mladší tři let jsou přijímány na zkušební dobu). 4

5 UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka školy můţe po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle 35 školského zákona jestliţe: Dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny. Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná. Ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení. Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání v MŠ nebo úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady. Na žádost zákonného zástupce. Pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy na základě písemné žádosti, ve které uvedou důvod. PROGRAM A VNITŘNÍ REŢIM ŠKOLY Při realizaci programu a veškerých činnosti v MŠ mají děti práva, která jim zaručuje zejména Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte. Prostředí a poloha MŠ i ekologické zaměření pedagogických pracovnic samo o sobě určilo název ŠVP PV. Prioritou je zprostředkovat dětem vlastní prožitek pomoci prožitkového učení v přirozeném prostředí. Vzdělávání v MŠ Sviadnov se uskutečňuje podle ŠVP PV Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě, č. j. ZSS-26/2010, schváleném na pedagogické radě dne s 5

6 platností od do (Viz. ŠVP PV MŠ), který byl zpracován dle materiálu MŠMT ČR Rámcový program pro předškolní vzdělávání. V souladu s RVP PV realizuje MŠ programy doplňující hlavní vzdělávací nabídku. Jsou to programy rozvíjející určité dovednosti. Program MŠ je také doplňován aktivitami ve spolupráci s jinými organizacemi. PROVOZ MŠ POHODA Ráno se děti zpravidla scházejí v určené třídě do 7.30 hodin, odpoledne od hodin. Děti se scházejí ráno ve svých třídách do 8.15 hodin. Je možná individuální dohoda o pozdějším příchodu výjimečně i pravidelně. Po obědě si zákonný zástupce může dítě vyzvednout od hodin. Zákonný zástupce je povinen své dítě vyzvednout a opustit areál školy do skončení provozu MŠ. USPOŘÁDÁNÍ DNE DLE ČINNOSTI DĚTÍ Uspořádání dne je ovlivněno podáváním stravy. Časy stravování a odpočinku se mohou měnit při polodenních výletech a některých akcích pořádaných MŠ hodin Spontánní hrové a pohybové aktivity dětí Didakticky zacílené činnosti hodin - Pobyt venku Spontánní hrové a pohybové aktivity dětí 6

7 Didakticky zacílené činnosti hodin - Klidové hry a činnosti v rámci odpočinku dětí Klidové hry a činnosti v rámci odpočinku dětí Individuální práce s dětmi Zájmové aktivity Spontánní hrové a pohybové aktivity hodin- Doplňková činnost Zájmové aktivity USPOŘÁDÁNÍ DNE DLE ŢIVOTOSPRÁVY DĚTÍ od hodin - scházení dětí dopolední svačinka samoobsluţně pobyt venku (pitný reţim) podávání oběda spánek a odpočinek dětí, klidové činnosti odpolední svačina samoobsluţně do rozcházení dětí Strava je zajišťována dovozem z MŠ Anenská, Frýdek-Místek. ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Úplata za stravování je obsažena ve vnitřním předpisu školy o školním stravování, který určuje organizaci stravování dětí, jeho rozsah a úplatu. Úplata za předškolní vzdělávání se řídí vnitřním předpisem školy o úplatě za předškolní vzdělávání, který stanoví základní částku úplaty, podmínky pro možnost jejího prominutí, či snížení. 7

8 Stravné se hradí bezhotovostně - převodem na účet školy. Po domluvě je možno platit hotově v určeném termínu v ZŠ. Stravné domů se nedodává s výjimkou náhlého onemocnění jen1.den onemocnění. Úhradu úplaty za předškolní vzdělávání provádí zákonní zástupci platbou na účet ZŠ a MŠ Sviadnov. Číslo účtu/kód banky: /0800. PRÁVA A POVINOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kaţdé dítě přijaté do MŠ má dále právo: Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ. Na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, na přiměřený a důstojný přístup ze strany pedagogických i nepedagogických pracovníků, na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu. Dítě má právo na vzdělání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností. Má právo užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství. Právo na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi. Dítě má být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život. Má právo na poskytování ochrany společností, na emočně kladné prostředí a projevování lásky. Má právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví. Na zvláštní péči a výchovu v případě postižení. Zákonní zástupci (dále jen rodiče) Mají svobodný přístup k informacím, které se týkají průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí. 8

9 Rodiče mohou hovořit s pedagogickými pracovnicemi na třídách, je-li zajištěna bezpečnost dětí. Rodiče mají právo na diskrétnost informací, které se týkají jejich osobního a rodinného života. Delší rozhovor s učitelkou si mohou dohodnout v době mimo její pedagogickou činnost. Mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ. Rodiče mohou využít Dne otevřených dveří, účastnit se vzdělávacího programu na třídě svého dítěte. Osobní jednání s vedoucí učitelkou MŠ, ředitelkou ZŠ je možné po předchozí domluvě. Další formou informací je třídní schůzka, informační nástěnka v MŠ a webové stránky. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, které se týkají vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu školy. Rodiče Jsou povinni se na vyzvání ředitelky osobně zúčastnit projednání závažných otázek, které se týkají vzdělávání, výchovných problémů dítěte a náznaků šikany. Jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí. Jsou povinni oznámit výskyt vši dětské u svého dítěte a zajistit jejich odstranění. Teprve poté se může dítě vrátit zpět do kolektivu. Mají povinnost omlouvat plánovanou nepřítomnost svého dítěte. V případě náhlého onemocnění dítěte či jeho nepřítomnosti, jej omluvit telefonicky či osobně nejpozději do druhého dne, jinak dítěti nebude odhlášena strava. Rodiče jsou povinni po nepřítomnosti dítěte v MŠ dítě opětovně nahlásit - den předem do hodin. 9

10 Rodiče jsou povinni oznamovat škole změny údajů (evidence dětí). Řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. Nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do MŠ nebezpečné předměty. V případě poškozování majetku školy dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelkou školy opravu či náhradu škody. Pedagog Svým chováním a jednáním podporuje u dětí ekologické cítění a zdravý životní styl. Přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem. Má právo nepřijmout do MŠ dítě s příznaky onemocnění: silná rýma, kašel nebo podezření na infekční onemocnění. To vše v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. Pedagog nezodpovídá za ztráty či poškození cenných věcí a hraček, které si dítě přinese do MŠ- tyto věci do MŠ nepatří. PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku patologických jevů. Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a to od doby převzetí dětí od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby jejich předání zákonným zástupcům. K zajištění bezpečnosti dětí mimo areál školy MŠ stanoví ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 20 dětí. Ve výjimečných případech dozor zajišťuje další zletilá osoba MŠ. 10

11 Všichni pracovníci MŠ byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v MŠ a zavazují se je dodržovat. Zákonní zástupci a jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách areálu MŠ, kromě prostor určených k převlékání dětí. Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do MŠ nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky ). V rámci společného boje proti vzniku závislosti užívání návykových látek- rodiče dětí respektují zákaz kouření, požívání alkoholu a látek s psychotropním účinkem, jakož i jakoukoliv jejich distribuci v areálu MŠ. Mateřská škola je z bezpečnostních důvodů uzamčena v době od 8.30 hod. do hod. a od hod. do hod. Všechny osoby vstupující v této době do MŠ jsou povinni se představit a sdělit účel návštěvy. Vstup do MŠ je elektronicky zabezpečen. Pracovníci MŠ jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do areálu MŠ. Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ. Předškolní vzdělávání v MŠ je zaměřeno na výchovu ke zdraví a ochranu i na výchovu proti projevům šikanování, diskriminace, nepřátelství, násilí, rasismu, na ochranu člověka za mimořádných událostí apod. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ Do MŠ přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, popřípadě pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody. Rodič přivede dítě až do třídy, předá je přítomné učitelce, upozorní na případné obtíže. Rodiče jsou povinni do MŠ předat dítě zcela zdravé, bez příznaků nemoci, nepožadují podávání medikamentů. V ojedinělých případech, a to na základě písemné dohody Dohoda o podávání léků, může učitelka dítěti lék podat. V případě, že bude dítě jevit známky nemoci, má učitelka právo požadovat lékařské vyjádření k jeho zdravotní způsobilosti absolvovat pobyt v MŠ. Onemocni-li dítě v průběhu dne, případně dojde- 11

12 li k úrazu, bude tato skutečnost okamžitě telefonicky oznámena zákonným zástupcům, kteří dle možností zajistí co nejrychlejší vyzvednutí dítěte z MŠ. Zápis do knihy úrazů provádí učitelka, která byla úrazu přítomna. OBLEČENÍ DĚTÍ Dítě přichází do MŠ vždy čistě a vhodně oblečené, přiměřeně dle počasí. Všechny věci musí být podepsány, případně označeny značkou dítěte a uloženy na určeném místě, zvláště u nejmladších dětí. O způsobu ukládání náhradního prádla, převlečení a přezutí pro pobyt venku, poskytnou informace učitelky na jednotlivých třídách. O vydání Školního řádu a jeho obsahu jsou zákonní zástupci dětí seznámeni na informativní schůzce v průběhu měsíce září. Školní řád je umístěn na viditelném místě v šatně dětí. Projednáno a schváleno dne Zpracovala: Ivana Kocichová vedoucí učitelka Mgr. Renata Kubalová ředitelka školy Datum účinnosti:

13 13

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Školní řád s účinností od 22. října 2014

Školní řád s účinností od 22. října 2014 Mateřská škola Havířov Šumbark Petřvaldská 32/262 odloučené pracoviště Místní 3/355 Havířov - Město Vnitřní směrnice č.12-m Školní řád s účinností od 22. října 2014 Základní údaje o škole Název organizace:

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy - 1 - Mateřská škola U Nové školy 637 Praha 9 190 00 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY U Nové školy pro šk.rok 2014/2015 I. Údaje o zařízení Název : MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy Sídlo : U Nové školy 637, Praha

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více