Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit."

Transkript

1 Výroční zpráva 2000

2 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

3 Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, Vdobì dnešního uspìchaného života je pro každého dùležité umìt se zastavit, usmát se, vydechnout si, umìt se radovat. Odpoèinout si a nabrat nové síly. Nejsou-li dostupné, není-li kde brát, èlovìk se pomalu propadá do dalších problémù, stressù a beznadìje. Jako vzpruha však èasto staèí milé oslovení, trocha empatie, úsmìv, pohlazení èi podání ruky. Chápat a pochopit, brát, je-li potøeba a dávat, je-li možno. Kde, kdy, od koho a komu? Na všechny tyto otázky už umíme odpovìdìt. Kde? V MAMMA HELP CENTRU. Kdy? Kdykoliv. Od koho? Ode všech. Komu? Každému, kdo potøebuje. Jak jednoduché a jak úžasnì funkèní. Teprve pøed rokem jsem zakládali sdružení Mamma HELP a po roce èinnosti mùžeme bez nadsázky øíci, že nejen stále existujeme, ale že dobøe fungujeme. Díky komu? Díky nám samotným vždy je to naše práce, a samozøejmì díky tìm, bez jejichž finanèní i jiné pomoci bychom nebyli. Za rok existence jsme si vybudovali krásné centrum, vybavili ho èím bylo tøeba. Zorganizovali jsme množství rùzných akcí a mnoha jiných jsme se aktivnì zúèastnili. Plnili jsme, myslím, pøesnì to, co jsme dali do stanov naší organizace. V nìkterých smìrech daleko pøekraèujeme pùvodní zámìry a plány. Na nìjaké bilancování je jistì ještì brzo, ale na podìkování je právì èas. Komu? Nejprve všem vám, milé "mammahelpky", které se aktivnì úèastníte èinnosti sdružení. Vám ostatním, co se u nás v Centru v tìžkém údobí vašeho života cítíte dobøe, za ocenìní naší práce. Vìøte, høeje nás to u srdce. A také všem našim pøíznivcùm a sponzorùm, jejichž loga èi jména zde najdete, za podporu a pomoc v pravou chvíli. Dovolte mi, abych každé z našeho spoleèenství popøál do dalšího roku hodnì úsmìvù, radosti ze života, hodnì zdraví a síly bojovat. Našim pøíznivcùm pøeji mnoho úspìchù a chu k další spolupráci s námi. Nic nepøijde samo. O vše se musíme pøièinit. Snažme se proto, aby dál, pro nás všechny, byl "život jako tanec " MUDr. Václav Pecha 1

4 H i s t o r i e a p o s l á n í Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocnìním prsu pøi Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, jako nezisková pacientská organizace, usilovalo po celý rok 2000 o všestrannou pomoc ženám, které se staly onkologickými pacientkami. Pomocnou ruku nabídlo také jejich blízkým a ve vztahu k veøejnosti se snažilo pøispìt k lepší informovanosti o této zhoubné nemoci. Posláním sdružení, jak je zakotveno v jeho stanovách, je zlepšit kvalitu života pacientek s karcinomem mammy a také zlepšit informovanost veøejnosti o možnostech prevence a léèby tohoto nádorového onemocnìní. Chceme tak pøispìt k odstranìní bariéry panického strachu, jehož dùsledkem je zanedbání vèasného záchytu a snížení nadìje na úzdravu. Sdružení Mamma HELP vzniklo z iniciativy MUDr.Václava Pechy a nìkolika jeho pacientek Na ustavující valné hromadì, která se konala 2. listopadu 1999, do sdružení vstoupilo 76 èlenek a 1 èlen; jednalo se o 73 pacientky a 4 lékaøe. V prosinci 2000 je ve sdružení zaregistrováno 143 osob. Sdružení mìlo od poèátku celostátní pùsobnost. Poèet mimopražských èlenù na konci roku 2000 èinil 20 procent èlenské základny. 2

5 H i s t o r i e a p o s l á n í Sdružení hned v poèátku èinnosti navázalo kontakty a zaèalo spolupracovat s dalšími pacientskými organizacemi v ÈR. Po zmapování situace, hned v prvních mìsících, kdy vznikala konkrétní pøedstava o práci sdružení, bylo zøejmé, že chceme bìžné pojetí èinnosti onkologických pacientských organizací posunout o krùèek dál. Prioritou se stala všestranná široká praktická péèe o potøeby zejména nových pacientek krátce po sdìlení diagnózy. Projekty týkající se pacientek po skonèení onkologické léèby jsou doplòkovou èinností, by také velmi rozsáhlou. Tìžká, leckdy krizová psychická a èasto i sociální situace ženy, jež touto chorobou právì onemocnìla, se stala výzvou pro èlenky sdružení, které tuto situaci také prožily na vlastní kùži, nyní se však již pozvolna vracejí do života. Jejich dobrovolnická èinnost má tak i pro nì samé znaèný terapeutický úèinek. Tuto koncepci se podaøilo uvést do života již v bøeznu 2000, pouhých 5 mìsícù po vzniku sdružení, otevøením MAMMA HELP CENTRA, situovaného v tìsné blízkosti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 3

6 Projekty podpoøené granty a sponzory MAMMA HELP CENTRUM Vbøeznu 2000 bylo za výrazné podpory nìkolika sponzorù otevøeno pro širokou veøejnost MAMMA HELP CENTRUM, jehož provoz je hrazen z velké èásti z prostøedkù grantu udìleného Magistrátem hlavního mìsta Prahy. Personální zajištìní provozu je vìcí proškolených dobrovolnic, bývalých pacientek, vìtšinou v plném invalidním dùchodu. Odbornou garanci poskytuje Dr. Václav Pecha, onkochirurg FNKV. Centrum spolupracuje s øadou zdravotnických pracoviš a dalších odborných zaøízení. Centrum slouží veøejnosti jako informaèní a poradenské støedisko, pro pacientky v psychicky nároèných situacích je vhodným útoèištìm a zázemím, kde na nì pùsobí pøedevším pozitivní pøíklad žen, které léèením již prošly. Z pùvodních tøí dnù v týdnu byl pro velký zájem provoz rozšíøen na celotýdenní. Kromì osobních návštìv je dennì zodpovídáno stále stoupající množství telefonických dotazù, pøevážnì mimopražských klientek. V odpoledních hodinách je Centrum naopak vyhrazeno èlenkám sdružení K pravidelným odpoledním aktivitám v Centru v roce 2000 patøilo: l edukaèní èinnost (10 odborných pøednášek) l arteterapie (1x mìsíènì) l kosmetická poradna (1x mìsíènì) l katalogová nabídka a zprostøedkování prodeje zdravotnických pomùcek (epitézy), zdravotního prádla, paruk, pokrývek hlavy apod. l pøátelská setkání se ženami z jiných pacientských sdružení l diskuzní kluby vìnované kvalitì života onkologicky nemocných 4

7 Projekty podpoøené granty a sponzory Statistika Návštìvnost CENTRA prùmìrná èetnost návštìv dennì mìsíènì za 10 mìsícù provozu CENTRA mìsíènì po sdìlení diagnózy (1. kontakt) èetnost návštìv odpoledních aktivit za 10 mìsícù provozu CENTRA èetnost návštìv edukaèních aktivit (pøenášky a besedy s odborníky) za 10 mìsícù provozu CENTRA Telefonické kontakty (dotazy, krizová volání) dennì prùmìrnì za 10 mìsícù provozu CENTRA Ostatní aktivity rekondièní pobyty využilo Bulletin vyšel v celkovém nákladu 7-8 klientek klientek cca klientek nových klientek cca 300 klientek 249 klientek 15 telefonátù telefonátù 55 èlenek sdružení 10x výtiskù 5

8 Projekty podpoøené granty a sponzory Vroce 2000 uspoøádalo sdružení bez finanèního pøispìní státu, pouze s podporou sponzorù tøi týdenní rekondièní pobyty pro celkem 55 pacientek, které právì skonèily léèení. Ve spolupráci s Centrem preventivní medicíny bylo zajištìno rehabilitaèní cvièení v bazénu. V závìru roku získalo sdružení s pøispìním Nadace Charty 77 do vlastnictví pøístroj na lymfodrenáže, které pod odbornou garancí poskytuje. Pro èlenky sdružení vychází mìsíèní bulletin, v nákladu 300 výtiskù. Na vyžádání je zasílán také zhruba tøicítce dalších pacientských organizací. Sdružení má vlastní pravidelnì aktualizovanou internetovou stránku. 6

9 Prezentace a média Svýznamnou pomocí øady dárcù, èeských i zahranièních fotografù, Dobra fotogalerie Praha a dalších sponzorù pøipravilo sdružení putovní výstavu s názvem MAMMA ART. Fotografie, ženské akty, jsou doplnìny informaèními panely s daty o nádorovém onemocnìní prsu, jeho prevenci a možnostech léèení. Pùsobivou expozici vidìlo v obchodním domì Kotva v Praze (kvìten 2000) a v galerii Stodola v Èeském Krumlovì (øíjen 2000) víc jak tøi tisíce lidí. Osobní asistence èlenek sdružení umožnila sbìr dat formou anonymní ankety a rozsev informaèních materiálù o samovyšetøování prsu. Dále sdružení prezentovalo svou èinnost na výstavách Pragomedica v Praze a Rehaprotex v Brnì. Vydalo také propagaèní brožurku v nákladu výtiskù. V prvním roce provozu MAMMA HELP CENTRA dalo o sobì sdružení veøejnosti vìdìt prostøednictvím øady masmédií. Pravidelnì vychází vstøíc Èeský rozhlas, s nímž sdružení uzavøelo dohodu o mediální spolupráci (5 odvysílaných pøíspìvkù), opakovanou publicitu má èinnost sdružení v èasopise Vlasta, v regionálním tisku Prahy 3. Jednotlivé tiskové materiály vyšly v denících MFD, Právo, Lidové noviny, Veèerník Praha, Blesk, v èasopisech Kvìty, Cosmopolitan, Xantypa, v periodikách Èeskokrumlovské listy, ve zpravodajích ostatních sdružení. 7

10 P ø e h l e d h o s p o d a ø e n í Rozvaha k AKTIVA Kè Drobný hmotný inv. majetek Oprávky k dr. hm. inv. majetku Peníze hotovost Peníze na bìž. úètu Pohledávky z obch. styku odbìratelé Poskytnuté zálohy Pohledávky za zamìstnance Jiné pohledávky4 649 Výdaje pøíštích období Aktiva celkem PASIVA Kè Závazky z obchodního styku dodavatelé Ostatní pøímé danì Výnosy pøíštích období Základní jmìní Nerozdìlený zisk minulých let Hospodáøský výsledek úèetní zisk Pasiva celkem

11 P ø e h l e d h o s p o d a ø e n í Výkaz ziskù a ztrát k v Kè Pøíjmy z reklam Výnos z Kvìtinového dne Výnosy z prodeje sponzor. darù fotografií Výnosy z prodeje služeb Úroky z bìžného úètu 633 Dotace ze státního rozpoètu Hl. m. Praha Dar RHÔNE POULENC Dar Telecom Dar SIGMA ALDRICH Dar IPS Dar RYOR, ing. Eva Štìpánková Dar Nadace Charty Pøíspìvky jiných organizací 440 Èlenské pøíspìvky Výnosy celkem v Kè Spotøeba materiálu Spotøeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Poštovné Telefony Nájemné Odmìny lektorùm cvièení, výuka Rekondièní pobyty Ostatní služby Mzdové náklady Ostatní provozní náklady2 720 Odpisy drobného inv. majetku Ostatní finanèní náklady pojištìní, poplatky Náklady celkem Úèetní zisk k

12 S t a t u t á r n í o r g á n y Výkonný výbor sdružení: MUDr. Václav Pecha, pøedseda Mgr. Jana Drexlerová, místopøedsedkynì JUDr. Zuzana Pejková Ing. Ingrid Selecká Jana Støelková Dozorèí rada: Marta Brachtlová Jana Pomahaèová Jaroslava Štìpánová Statutární zástupci: MUDr. Václav Pecha Mgr. Jana Drexlerová 10

13 S p o n z o ø i Seznam sponzorù a dárcù v roce 2000: Sponzorské dary IPS a.s., odštìpný závod ,- RYOR, s.r.o., ing. Eva Štìpánková: ,- Sigma Aldrich ,- Rhône Poulenc ,- Nadace Charty 77 konto Bariéry ,- Èeský telecom 3 500,- Vìcné dary a práce bez nároku na honoráø atd reklamní agentura Aura Aventis CD FOTO bler Daniel Sodoma grafik Dobra fotogalerie Galerie Stodola, Èeský Krumlov Helena Fialová grafièka Ikea ing. Ivo Kraus kovo a døevovýroba Jana Šouflová grafièka Janssen Cilag JUDr. Zuzana Pejková K ateliér Lidka Knorová Kotva a.s. manželé Guthovi Marie Holíèková sazba Ondøej Vanìk grafik Thomson UNITISK Zdenìk Misík tisk Odborná spolupráce v edukaèních programech MUDr. Milan Brychta, MUDr. Jan Èihák, MUDr. Pavla Myslíková, MUDr. Václav Pecha, MUDr. Jana Prauzová, Mgr. Tomáš Vávra, MUDr. René Vlasák, MUDr. Milena Wittnerová, 11

14 P ø i p r a v u j e m e Hlavní projekty na rok 2001: l Rozšíøení prostor MAMMA HELP CENTRA (ve spolupráci s Mìstskou èástí Praha 3, Magistrátu hl.m. Prahy, IPS a.s., odštìpného závodu 10 a dalšími sponzory) l Prùbìžné proškolování nových dobrovolnic l Dvì instalace výstavy MAMMA ART l Tøi rekondièní pobyty pro 60 pacientek l Víkendový semináø pro nové pacientky (15 žen po sdìlení diagnózy) l Vydání knížky Marie Machálkové: Mùj pøíbìh (zpovìï pacientky s rakovinou prsu) l Navázání zahranièních kontaktù s pacientskými organizacemi v USA a v Polsku l Participace na projektu založení støešní organizace pro ženy s rakovinou prsu v ÈR l Vydávání mìsíèního bulletinu, webová stránka l Rehabilitaèní cvièení, plavání, kurzy tai-chi l Poskytování pøístrojové lymfodrenáže l Pravidelná arteterapie l Kosmetická poradna l Odborné pøednášky l Kurz zdravé výživy: pìstování a využití orientální zeleniny 12

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2001 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, TACENT: SATIS LAUDANT -

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba OBSAH 3 4 6 7 8 10 11 12 13 17 18 20 22 24 26 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace a údaje Organizaèní struktura Ošetøovatelská služba Peèovatelská služba Osobní asistence Denní stacionáø

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBÈANSKÉHO SDRUŽENÍ HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 STRUÈNÌ O NÁS Obèanské sdružení Humanistické centrum Narovinu bylo založeno roku 1995 z iniciativy èlenù mezinárodního Humanistického

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Slovo p edsedy v konnèho v boru

Slovo p edsedy v konnèho v boru Výroční zpráva 2008 Motto: Kdyby byl život jako tanec, protančila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako život, nenaučila bych se tančit. V ûenì p telè, milè mammahelpky, v tuto dobu se každý rok divíme,

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

Slovo předsedy výkonného výboru

Slovo předsedy výkonného výboru Výroční zpráva 2011 Milé mammahelpky Motto: Kdyby byl život jako tanec, protančila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako život, nenaučila bych se tančit. Žijeme ve zvláštní době. Zdá se, že všechno je

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity Vážení pøátelé, pøedkládáme Vám výroèní zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 007 Chtìli bychom Vám touto cestou podìkovat za Vaši pøízeò a podporu Dìkujeme i tìm, kteøí v roce 007 využili našich služeb nebo

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003 Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz 9/2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 Hospodáøka

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více