Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek

7 6

8 7

9

10 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9

11 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10

12 1 11

13

14 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13

15 2 14

16 2 Hlavním cílem brokerského CM je snížení institucionální péèe mezi ohroženými klienty a pøijetí dlouhodobé domácí ošetøovatelské péèe prostøednictvím pøístupu k dostupným zdrojùm komunity. 15

17 2 16

18 2 17

19 2 U vìtšiny autorù pojednávajících o case managementu s problémovými uživateli drog je hlavním mìøítkem kvality a efektivity doba setrvání v léèbì ve smyslu èím déle, tím lépe a zapojení (participace) v ní. Podle výzkumù case management pùsobí pozitivnì ve smyslu prodloužení doby v léèbì, vìtším zapojením a snížením poètu pøedèasných odchodù. 18

20 2 19

21 2 2/2 Case management jako koordinovaná spolupráce v rámci pøípadu 20

22 2 21

23 2 22

24 2 23

25

26 3 3/1 Podmínky pro case management Jako pøíklady praxe case managementu se zotavujícími se uživateli návykových látek budou v této kapitole využívány témìø výhradnì pøíklady z práce brnìnských týmù Poradenského centra Pasáž a Pøechodových bytù Pasáž, které pùsobí v rámci Sdružení Podané ruce, o. s., a zejména v letech rozvíjely case management jako hlavní zpùsob práce. PC Pasáž je ambulantní centrum poskytující odborné sociální poradenství lidem, kteøí se v souvislosti s užíváním nelegálních drog ocitli v obtížné situaci a PC Pasáž je sociální služba chránìného bydlení nabízející pøechodné ubytování v bytì (v bìžné bytové zástavbì) lidem, kteøí se zotavují ze závislosti. Zohlednìny budou i zkušenosti dalších èlenù týmu projektu Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek (dále jen projekt). 25

27 3 V celém textu budeme používat slovo klient (a stejnì tak i pracovník, case manager apod.) jako oznaèení pro osoby jak mužského, tak ženského pohlaví. 26

28 3 27

29 3 28

30 3 3/2 Koordinaèní aktivity 29

31 3 30

32 3 31

33 3 32

34 3 33

35 3 34

36 3 35

37 3 36

38 3 V rámci centra Pøechodové byty Pasáž (chránìné bydlení) se pøípadové setkání uskuteèòuje standardnì. Úèastní se jej vždy klíèový pracovník Pøechodových bytù, psychiatr a klient. Úèast dalších osob je pøedmìtem pøedchozí domluvy. Povinnou souèástí setkání je sestavení osobního plánu, který obsahuje psychosociální oblast, oblast nakládání s návykovými látkami, krizový plán a finanèní plán na období prvních tøí mìsícù. (Za poskytnutí tohoto pøíkladu dìkujeme vedoucímu centra P. Matouškovi.) 37

39 3 3/3 Navigaèní aktivity 38

40 3 39

41 3 40

42 3 41

43 3 42

44 3 43

45 3 44

46 3 45

47 3 46

48 3 47

49 3 3/4 Poskytování služeb v rámci case managementu 48

50 3 49

51 3 50

52 3 51

53

54 4 4/1 Spolupráce s lidmi s duální diagnózou Vycházíme pøedevším z publikace Integrovaná léèba duálních poruch (Fox et al., 2011), která vychází z více jak padesáti kontrolovaných studií postupù v oblasti duálních diagnóz (s. 3), a textu Dual diagnosis and psychosocial interventions. Introduction and commentary (Thylstrup a Johansen, 2009). Podle definice Národního monitorovacího støediska pro drogy a drogové závislosti (http://www. drogy-info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/d) je nositelem duální diagnózy osoba, která má diagnostikovaný problém zneužívání alkoholu nebo drog a kromì toho i další zpravidla psychiatrickou diagnózu, jako napø. poruchy nálad, schizofrenii, poruchu osobnosti. Kremláèková a Šupa (nedatováno) pojímají duální diagnózy v širším pojetí. Kromì osob s diagnostikovanou závislostí sem øadí i osoby, které užívají drogy nebo hrají na automatech, aniž by byl tento stav diagnostikován jako závislost. Efektivita case managementu byla prokázána i v souèasných studiích, ve kterých se používala pøísnìjší metodologie, a to pøedevším u rùzných populací osob zneužívajících drogy, napø. u chronických alkoholikù a osob s duální diagnózou (Vanderplasschen et al., 2007). Konkrétnì se jedná o odbornou sociální rehabilitaci, podporované vzdìlávání, chránìné bydlení a podporu samostatného bydlení, sociálnì terapeutické dílny a doplòkové služby, jako psychoterapeutické služby èi volnoèasové aktivity (http://www.prah-brno.cz/poskytovane-sluzby.html). V jejich rámci se pracuje metodou psychosociální rehabilitace typu CARe (http://care-reloaded.blogspot.com/2010/03/ psychosocial-rehabilitation.html). 53

55 4 Case-specific týmy vznikly ve Finsku s cílem poskytovat kontinuální péèi lidem s duševními potížemi. Principem je poskytnutí péèe od prvního kontaktu, nejlépe v domácím prostøedí do 24 hodin. Kontaktovaná osoba zorganizuje setkání týmu s klientem, jeho blízkými a snaží se zapojit i jeho sociální síť. Podoba péèe se pøizpùsobuje potøebám klienta a jeho rodiny. Kontinuita je zajištìna jednou èi více stabilními osobami v týmu, který je složen z profesionálù poskytujících klientovi péèi. Rozhodnutí se transparentnì projednávají s tìmi, na které mají dopad, v duchu otevøeného dialogu, který destigmatizuje èlovìka prostøednictvím spoleèného hledání významu dané situace. Èlenové týmu zùstávají v kontaktu s klientem i po ukonèení péèe (Foitová a Šupa, 2011). 54

56 4 55

57 4 56

58 4 4/2 Case management ve vìzeòství 57

59 4 58

60 4 59

61 4 60

62 4 61

63 4 62

64 4 4/3 Souèasné poskytování terénních služeb sexuálním pracovnicím, které užívají návykové látky 63

65 4 64

66 4 65

67 4 4/4 Case management v praxi Kontaktního a poradenského centra Frýdek-Místek 66

68 4 67

69 4 68

70 4 69

71

72 5 5/1 Evaluace projektu Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 71

73 5 72

74 5 73

75 5 74

76 5 75

77 5 76

78 5 77

79 5 5/2 Jak vnímají spolupráci v case managementu jeho klienti a klientky? Oznaèení slovem klient v tomto textu neznamená pouze muže klienty, ale i ženy klientky. Používám maskulinum klient pro vìtší pøehlednost a jednoduchost textu. To samé platí u slova pracovník. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 78

80 5 79

81 5 80

82 5 81

83 5 82

84 5 83

85 5 84

86 5 85

87 5 86

88 5 87

89 5 88

90

91

92 6 91

93

94 7 93

95 7 94

96 7 Zkratky 95

97

98 8 Pøíloha 1: Prohlášení o ochranì osobních údajù + dodatek o sdílení osobních údajù 97

99 8 DODATEK 98

100 8 Pøíloha 2: Vstupní formuláø (Poradenské centrum Pasáž) 99

101 8 Pøíloha 3: Základní assessment (Poradenské centrum Pasáž) 100

102

103

104 9 103

105

106

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Podìkování. Nadìžda Špatenková

Podìkování. Nadìžda Špatenková Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala všem èlenùm autorského kolektivu: doc. PhDr. Irenì Sobotkové, CSc., doc. PhDr. Kateøinì Ivanové, Ph.D., doc. PhDr. Danì Sýkorové, Ph.D., PhDr. Annì Schneiderové,

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Vážení

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče na příkladu praxe a hledání Fokusu Praha Seminář Výboru dobré vůle Olgy Havlové a Open Medical Club ČR 16.5.2013 Pavel Novák, Fokus Praha o.s. 1 Fokus v ČR

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více