Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: 13635/ Číslo popisné/orientační: 513, 12 Parcelní číslo: 207

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: 13635/8-3632 Číslo popisné/orientační: 513, 12 Parcelní číslo: 207"

Transkript

1 Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: 13635/ Číslo popisné/orientační: 513, 12 Parcelní číslo: 207 STANDARDNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM BÝVALÉHO KANOVNICKÉHO DOMU V OLOMOUCI Zpracováno pro Univerzitu Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc Zpracoval Mgr. Jindřich Záhorka a Mgr. Jana Čevonová Listopad 2011

2 Obsah: 1. Anotace s Úvod s Dějiny objektu - historická rešerše s Prameny, mapy, plány, literatura s Rozbor objektů, popis současného stavu s Stavební historie objektu s Hodnotné prvky a detaily s Hodnocení areálu, architektonické, závady, s. 83 doporučení k rekonstrukci Obrazová příloha: Mapy, historická ikonografie a plány s. 89 Fotografie současného stavu s. 138 Plánová příloha: s. 178 Stávající stav 4 listy Stavební vývoj 4 listy Památkové hodnocení 4 listy Situování snímků 4 listy 1

3 1. ANOTACE Aktualizace standardního stavebně historického průzkumu (dále jen SHP) byla zpracována od října do listopadu Průzkum se týkal bývalého kanovnického domu v Olomouci v Křížkovského ulici čp. 14. Objednatelem SHP je Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc. Aktualizace byla provedena v rámci přípravy projektové dokumentace k rekonstrukci objektu. Průzkum byl proveden dle platné metodiky SHP, vydané Státním ústavem památkové péče v Praze v roce 1997, opravené podle 2. vydání z roku Standardní stavebně historický průzkum nenahrazuje závazná vyjádření příslušných památkových orgánů a organizací ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. Předložený elaborát je duševním vlastnictvím autorů. 2

4 2. ÚVOD Aktualizace standardního stavebně historického průzkumu (dále jen SHP) byla zpracována od října do listopadu Průzkum se týkal bývalého kanovnického domu v Olomouci v Křížkovského ulici čp. 14. Objednatelem SHP je Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc. Aktualizace byla provedena v rámci přípravy projektové dokumentace k rekonstrukci objektu. Podkladem pro vyhodnocení objektu bylo zaměření dodané objednavatelem. Toto zaměření zachytilo všechny prostory objektu, nicméně v detailech jako jsou přesné průběhy kleneb, křivost některých zdí a přesné zachycení vstupů bylo nepřesné. Mezi prostory 2.17 a 2.17a není zakreslena zeď se vstupem. Také v tomto zaměření chyběly všechny štukové rámy a fabiony v prostorech patra stejně jako renesanční strop v prostoru Podkroví nebylo dodáno v příslušném elektronickém formátu, proto bylo zhodnoceno ručním vybarvením stavebního vývoje. Vzhledem k tomu, že jde o aktualizaci SHP, byly podrobně zhodnoceny pouze dějiny a stavební historie od roku 1983 do současné doby. Celkově jsou objekty v dobrém stavu. Vyhodnocení stavebního vývoje a památkového hodnocení vycházelo z původního elaborátu z roku 1979, vzhledem k tomu, že tehdejší zpracovatelé měli o objektu možnost zjistit daleko více informací. Tyto skutečnosti zanikly beze zbytku při následné rekonstrukci objektu v letech Také starší stavební dějiny jsme převzali s drobnými korekturami z tohoto SHP. Průzkum objektu byl proveden dle platné metodiky SHP, vydané Státním ústavem památkové péče v Praze v roce 1997, opravené podle 2. vydání z roku Obrazová dokumentace je zaměřena především na zachycení dochovaných hodnotných konstrukcí, architektonických prvků a detailů, vyhodnocení archivních pramenů a stavebního vývoje objektu. Autorem SHP je Mgr. Jana Čevonová, archivní rešerše, Mgr. Jindřich Záhorka zbylé části SHP. 3

5 3. DĚJINY OBJEKTU ARCHIVNÍ REŠERŠE Dějiny objektu (aktualizace) Dějiny objektu byly zpracovány v souladu se zadáním úkolu jako aktualizace stavebně historického průzkumu z roku 1977 zpracovaného Státním ústavem pro rekonstrukci historických měst a objektů (dále jen SÚRPMO). 1 Těžiště spočívá v doplnění údajů z doby po roce 1977, neomezuje se však pouze na ně. 2 Soupisy pramenů, map, plánů, ikonografie, literatury jsou uvedeny kompletně. Budova čp. 513/12 (původně č. 8) stojí na východním konci Křížkovského ulice (dříve Kanovnická, Dómská nebo Rezidenční ul.) v jihovýchodním cípu historického jádra Olomouce. Od počátku pravděpodobně dům olomoucké metropolitní kapituly vznikl v rámci středověké zástavby olomouckého Předhradí při hlavní hradbě městského opevnění, ve východním sousedství zaniklého kostela sv. Petra (stál v místě dnešního čp. 512/10). V širší oblasti tzv. Petrského návrší se na základě dosavadních archeologických nálezů předpokládá velkomoravské sídliště považované za jedno ze správních center Velké Moravy. 3 Nejstarší dosud zjištěné zprávy vztahující se přímo ke stavebnímu vývoji rezidence pocházejí z konce 18. století. Dále viz úvodní komentář k dostupnosti pramenů (Eliáš 1977, s. 1). 1 Jan Eliáš, Dějiny objektu (Prameny, Literatura), in: Slavomíra Kašpárková Jan Eliáš, Olomouc, Křížkovského 12. Průzkum stavebně-historický. Průzkum architektonický. Průzkum stavebnětechnický (pasport SÚRPMO, přístupný ve sbírkách NPU-UP), Olomouc 1977, s Odkazy na příslušné pasáže textu J. Eliáše ze stavebně historického průzkum z roku 1977 jsou v hlavním textu uváděny menším písmem. 3 Josef Bláha, K raně středověké topografii Olomouce se zvláštním zřetelem k oblasti tzv. Předhradí, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica XXXI. Olomouc s Jaroslav Peška, Mladší a pozdní eneolit, starší a střední doba bronzová, in: Jindřich Schulz (ed.), Dějiny Olomouce 1, Olomouc 2009, s

6 Četné starší zprávy o kanovnických domech na Předhradí nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétním objektům. 4 V roce 1453 zničil podle Bartoloměje Paprockého požár všechny domy kanovníků nákladně vystavěné. 5 W. Nather v Kronice olomouckých domů zmiňuje v souvislosti se zkoumaným objektem olomouckého světícího biskupa Martina Göschla (* před 1480 po 1533): 1528 Martin Göschel, olomoucký světící biskup, narozený v Jihlavě, odpadl od katolické víry, oženil se s jeptiškou a žil mezi novokřtěnci v Mikulově. Na králův příkaz byl chycen, mučena a odsouzen k smrti upálením, avšak byl omilostněn předán biskupovi k doživotnímu uvěznění (Václav z Jihlavy). 6 Na vedutě Olomouce z doby před rokem je v jihovýchodní části Předhradí zobrazena skupina patrových zděných domů [ikonografie 1]. 4 Dosud nejpodrobněji se zprávami o kanovnických domech na olomouckém Předhradí zabývala Marcela Jsioková, Držitelé kanovnických domů na jižní a východní linii olomouckého Předhradí (diplomní práce, přístupná v knihovně SOkA v Olomouci, sign. A 6329), Katedra historie FF UP v Olomouci, Olomouc Zde i starší literatura vztahující se k místopisu Předhradí, viz také: Miloš Kouřil, Příspěvky k místopisu olomouckého Předhradí, in: Historická Olomouc a její současné problémy I, Praha 1979 (Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas Philosophica. Philosophica Aesthetica 5), s ; Schulz (pozn. 3), s. 103, 240. V uměleckohistorické literatuře se v poslední době souborem kanovnických domů na Předhradí souhrnně zabývali: Leoš Mlčák Eva Šimáčková, Obnova někdejších kanovnických rezidencí v Olomouci, Vlastivědný věstník moravský XLII, 1990, č. 1, s Martin Pavlíček, Barokní architektura, in: Schulz (pozn. 3), s , zvl s Rostislav Švácha, Architektura baroka v Olomouci, in: Ondřej Jakubec Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let Katalog, Olomouc 2010, s , zvl. s. 33; LM [Leoš Mlčák], heslo Kanovnické rezidence, in: ibidem, kat. č. 20 na s ; Pavel Suchánek, Metropolitní kapitula v Olomouci a umění v 18. století, in: Ondřej Jakubec Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let Historie a kultura, Olomouc 2011, s , zvl. s Jasioková (pozn. 4), s Vilém Nather, Kronika olomouckých domů. Předhradí, ed. Vladimír Spáčil, Olomouc 1999, s. 17. Wilhelm Nather, Kronika olomouckých domů II, ed. Vladimír Spáčil, Olomouc 2007, s Datace převzata z Ivo Hlobil Pavel Michna Milan Togner, Olomouc, Praha 1984 (Památky 37. Městské památkové rezervace), s

7 Viz další zprávy a nejstarší předpokládané dějiny objektu do přelomu 17. a 18. století na základě nepřímých souvislostí a vnějších vazeb (Eliáš 1977, s. 2-8). 8 Snad na přelomu 17. a 18. století vznikl půdorysný plán části olomouckého Předhradí [plán 4]. 9 Schematicky zachycuje půdorys obvodových stěn rezidence se vstupy. Budova má trojkřídlou dispozici. Severní křídlo není zobrazeno. Na jeho místě dvůr uzavírá silná zeď otevřená vjezdem, posunutým z osy komplexu mírně k západu. Jižní křídlo, prolomené vstupy v ose severního i jižního průčelí, je ve východní třetině příčně rozděleno zdí se vstupem. Zobrazena není dělící zeď mezi východním křídlem, které navíc postrádá vstup, a západním křídlem sousední budovy (Křížkovského čp. 514/14) s vlastním vstupem na východní straně ze dvora. Rovněž není zachycena dělící zeď mezi východním křídlem, opatřeným vstupem v ose dvorního průčelí, a sousedním objektem se samostatným vstupem z ulice. Výraznější přestavba rezidence na přelomu 17. a 18. století nebo v první třetině 18. století za kanovníka Jana Felixe Želeckého rytíře z Počenic se předpokládá na základě jeho erbu ve vrcholu portálu vjezdu. Podle Z. Kudělky (1989) se při ní uplatnil rakouský architekt Christian Alexander Oedtl ( ). 10 M. Pavlíček (2009) považuje štukovou výzdobu suprafenester za velice blízkou pracím Baldassara Fontany ( ) Eliáš (pozn. 1), s Černobílá fotoreprodukce uložena ve sbírkách fotodokumentace Národního památkového ústavu, územním odborném pracovišti v Olomouci. 10 Zdeněk Kudělka, Architektura od 90. let 17. do 30. let 18. století na Moravě, in: Dějiny českého výtvarného umění II/2, s , zvl. s Pavlíček (pozn. 4), s

8 Jan Felix Želecký (*asi ), sídelní olomoucký kanovník od 20. srpna 1701, obýval zkoumanou rezidenci od roku 1711 do 5. května 1730, kdy se stěhuje do uvolněné děkanské rezidence. 12 Kanovnickou rezidenci po něm převzal Jiří Jindřich, rytíř Mayerswald (* prosince 1747), sídlením kanovníkem nejpozději od roku 1711, od 25. září 1741 olomouckým děkanem. V rezidenci bydlel do 7. prosince 1746, resp. 17. února 1947, kdy přebírá uprázdněnou děkanskou rezidenci ledna 1737 je Mayerswaldův rezidenční dům lokalizován v sousedství kláštera sv. Jakuba (stál na místě dnešního domu v ul. Křížkovského čp. 512/10). 14 K roku 1747 Mayerswalda v souvislosti se zkoumanou budovou uvádí W. Nather: Z Maierswaldu, kanovník M. Jasioková (1993) upozorňuje v katalogovém hesle ke zkoumanému objektu na označení domu moderna ve zprávě ze 7. prosince 1746, z čehož vyvozuje pravděpodobnost úprav rezidence za tohoto kanovníka, známého milovníka umění. 16 Z textu M. Jasiokové však není zcela zřejmé, zda se zpráva vztahuje na zkoumaný objekt nebo na děkanskou rezidenci. Od 17. února 1747 do 26. prosince 1752 měl rezidenci obývat Wolfgang Kajetán hrabě Wildenstein (* ), sídelní kanovník od 2. srpna K roku 1751 jej uvádí W. Nather: Wolfgang Leopold Kajetán hrabě Wildenstein, pán z Wildbachu, kanovník olomoucký a salcburský Jasioková (pozn. 4), s. 79, , Ibidem, s. 79, Ibidem, s. 78, pozn. 10 na s Nather 1999 (pozn. 6). Idem 2007 (pozn. 6). 16 Jasioková (pozn. 4), s. 101, Ibidem, s. 76, 79, Nather 1999 (pozn. 6). Idem 2007 (pozn. 6). 7

9 Do doby kolem roku je datovaná kolorovaná rytina s vedutou Olomouce, v níž autor odlišil hnědou barvou šindelové střechy rezidencí situovaných při městských hradbách, jižně od dnešního arcibiskupského paláce, od červených střech významnějších staveb s pálenou krytinou [ikonografie 10]. 26. září 1752 proběhla prohlídka kapitulních nemovitostí. 20 Další známé úpravy budovy inicioval v polovině 18. století Josef Antonín svobodný pán Qentell, sídelní kanovník od roku Dokladem jsou nástěnné malby v domácí kapli rezidence (místnost 2.17a) s mariánskými výjevy a jeho erbem. Obsahují malované nápisy se jménem rodiny Quentellů: na západní stěně nad výklenkem O MARIA AUXILIATRIX RFFUCIUM 22 PECCATORUM ET CONSOLATRIX AFFLICTORUM ORA, nad ním po stranách erbu vlevo PRO / FAMILIA / HAC / CUENTEL / LIANA 23, vpravo AD IE / CLAMANTE / ET / SUSPIRA / NTE, nad erbem CONTRITO / CORDE / ET HUMILIATO, nad ním AVE GRATIA PLENA QUIA, ve vrcholu klenby EILIA 24 DEI PATRIS / MATER DEI FILII SP: / IS SPIRIT / SANCTI, na severní stěně vlevo S. ANGELUS / GUS / TOS. 25, vpravo S. ANTON / IUS / DE / PADUA., ve špaletě okna vlevo S. ANNA., vpravo Joachim. Pod oknem těsně nad podlahou MIMLATOTFVI NCIOIIMNIRNIJAM S HCNIINCTI. W. 19 Datace převzata z Martin Elbel Ondřej Jakubec (edd.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města 1. Úvodní svazek, Olomouc 2010, obr Jasioková (pozn. 4), s. 76, Jasioková (pozn. 4), s Má být REFUGIUM. 23 Má být QUENTILLIANA. 24 Má být FILIA. 25 Má být CUSTOS. 8

10 Nather uvádí kanovníka Quentella ( 1775) 26 v souvislosti se zkoumanou rezidencí v roce 1774: Baron Quentl a dále k tomuto roku: V roce 1774 byl dům oceněn na zl. 27 Dále viz předpokládané úpravy rezidence v 18. století, popis jejího stavu v protokolu ze stavební prohlídky 14. září 1782 a stav v roce 1785 (Eliáš 1977, s. 8). K roku 1787 W. Nather uvádí: Baron Haugwitz. 28 Dále viz popis stavu rezidence v letech 1794, 1800 a 1812 (Eliáš 1977, s. 8-9). K roku 1820 W. Nather uvádí: Hrabě Brandis. 29 Dále viz úpravy rezidence v letech 1823, 1824, rozsáhlý popis budovy v inventáři z 24. září 1828, její úpravy a stav v letech 1837, 1848 a 1856 (Eliáš 1977, s. 9-17). K roku 1866 W. Nather uvádí: V roce 1866 zde byla 10 sáhů hluboká studna s dobrou vodou. 30 Dále viz popis a opravy rezidence v roce 1883 a úpravy v roce 1884 [plán 52-54] (Eliáš 1977, s 18). K roku 1890 W. Nather uvádí: Hrabě Galier 31, resp. Hrabě Gallier. 32 Dále viz úpravy budovy v roce 1892 (Eliáš 1977, s. 18). K roku 1893 W. Nather uvádí: Hrabě Anatol d Orsay. 33 Rokem 1896 je datován obraz (olej na dřevě) rakouského malíře Richarda Sterera ( ) ve sbírkách hradu Bouzov [ikonografie 17]. Pohled na domy čp. 513/12 a 514/14 v ulici Křížkovského z Bezručových sadů zachycuje podrobně zahradní průčelí rezidence o devíti osách. Jednolitá fasáda je světle žluté barvy. Valbovou střechu se 26 Jasioková (pozn. 4), s Nather 1999 (pozn. 6). Idem 2007 (pozn. 6). 28 Ibidem. 29 Ibidem. 30 Ibidem. 31 Nather 1999 (pozn. 6). 32 Nather 2007 (pozn. 6). 33 Idem 1999 (pozn. 6). Idem 2007 (pozn. 6). 9

11 třemi světlíky a dvěma komíny pokrývá tmavě šedá krytina. Přízemí, zčásti překryté stromy zahrady, člení skarpy, půlkruhově klenuté kolem vstupních a okenních otvorů, nároží rizalitů ve všech podlažích rustika, patro na výšku obdélná dvoukřídlá osmidílná okna, u rizalitů sdružená, s parapetními a přímými nadokenními římsami, volutové štíty rizalitů s obdélným dvoukřídlým šestidílným oknem v ose lemuje plochá lišta. 34 Dále viz ocenění rezidence v roce 1898, úpravy v letech 1899, 1902, 1913 [plán 55-56], 1922, 1925, 1928, 1941, změna správce budovy v roce 1948, adaptace na byty v roce 1950 [plán 57], úpravy v roce1952, stav v letech 1957 (Eliáš 1977, s ). Někdy v třetí čtvrtině 20. století došlo k vybudování domovního krytu ve stávajícím suterénu jižního křídla budovy [plán 58-59]. V prostoře P1.02 byly odstraněny dosavadní laťové stěny. Dosavadní vstup ze sousední prostory P1.03 byl zazděn a nahrazen novým posunutým k jihu. Místnost P1.03 byla přepříčkována. 35 Z roku 1967 je popis budovy na evidenčním listu státního seznamu nemovitých kulturních památek zpracovaný Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody v Praze: Řadový dům čtyřkřídlové dispozice kolem středního dvora, jednopatrový se sedlovou střechou, do ulice 9 okenních os, přízemí s vodorovnou bosáží, uprostřed barokní ozdobná portál s erbem a na západní straně průchod ke schodišti do Bezručových sadů. okan v 1. patře mají parapetní výplně a bohatou štukovou nadokenní výzdobu. V přízemí klenby. 36 Dále viz stav budovy v letech 1961 a 1966, úpravy v roce 1966 (Eliáš 1977, s. 20). 34 Richard Sterer, Veduta Olomouce pohled na Předhradí od jihu, olej na dřevě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, mobiliární fond hrad Bouzov kmenový, rejstř. č. ÚSKP 68483/ , inv. č. BZ03283a. 35 Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb, archiv, složka Olomouc, Křížkovského čp. 513 [dále jen MMOl]. 36 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, odbor evidence, dokumentace a informačních systémů, oddělení nemovitých památek [dále jen NPU-UP], kartotéka Ústředního seznamu kulturních památek ČR [dále jen ÚSKP], rejstř. č. ÚSKP 13635/

12 V roce 1970 popsal budovu v pochozím SHP historického jádra Olomouce J. Muk: Čtyřkřídlý palác se středním nádvořím. Uliční průčelí vrcholně barokní, devítiosé, v přízemí s nižšími okny a portálem s nakoso postavenými sloupy. Nadokenní římsy silně plasticky vyvinuty, s bohatou výzdobou rostlinou i figurální. Dvorní průčelí řešena jednoduše, okna mají odstupněné stuhové šambrány a nadokenní římsy. Vstupní křídlo prolamují v přízemí oválně klenuté arkády. Pozoruhodné zadní průčelí má na obou okrajích renesanční risality s patrovými štítky, v patře se sdruženými renesančními okny, polokruhově zaklenutými, se středními sloupky na způsob arkád. Dvorní i zadní průčelí jsou renesanční, vzhledem k dispozici i oknům přízemí, která jsou povětšinou slepá, je stejného základu i průčelí uliční. Renesanční okna byla pro jednotnost napodobována i při pozdějších úpravách. Vstupní křídlo obsahuje střední průjezd s neckovou klenbou, vpravo od něho palácová schodiště do dvora s arkádovou chodbou s neckovými a křížovými klenbami. Prostory po stranách, jejichž zdivo výrazně předstupuje, jsou renesanční s hřebínkovými klenbami. Současný je i původně patrně jednotný prostor v přízemí levého křídla polokruhově valeně klenutý s trojúhelnými výsečemi v další místnosti v křídle pravém a zadním. Střed zadního křídla je přeřešen novodobě zřejmě v souvislosti s portálem z r Pozoruhodný je prostor vybudovaný v síle městské hradby obsažené v zadním průčelí, klenutý polem žebrové klenby. Profil žebra je sice renesanční, nelze však vyloučit vzhledem k mohutnosti žeber, že tato jsou starší a profil dodatečně změněn. Pod zadním křídlem se také nachází v příčném předním traktu sklep.. 37 Dále viz úpravy budovy v letech 1971, [plán 60-61] (Eliáš 1977, s. 20). 37 Jan Muk, Olomouc. Stavebně historický průzkum jádra. Blok čís. 40 (pasport SÚRPMO, přístupný ve sbírkách NPU-UP), Praha 1970, (s. 76). 11

13 1. října 1975 byl objekt určený k rekonstrukci pro Ústav Marxismuleninismu UP v Olomouci převeden z Podniku bytových služeb v Olomouci do správy Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen UP). 38 V rámci přípravných prací na adaptaci budovy pro potřeby UP byl SÚRPMO v roce 1977 zpracován již zmíněný SHP [plán 62-67]. Z hlediska stavebního vývoje jde o důležitý pramen zachycující stav objektu před poslední výraznou rekonstrukcí, vlastní projekt rekonstrukce neposkytuje úplné informace. 39 Dále viz podrobný popis a stav budovy v SHP z roku 1977 (Eliáš Kašpárková 1977, s ). 31. srpna 1978 předložila UP odboru územního plánování a architektury (dále jen ÚPA) Městského národního výboru v Olomouci (dále jen MěNV) žádost o vydání stavebního povolení s projektovou dokumentací na I. etapu rekonstrukce objektu Křížkovského 12 rekonstrukce krovu. Ve stejném čtvrtletí ji měl provést Okresní stavební podnik Olomouc. 40 Stavební povolení ohledně Rekonstrukce krovu budovy ÚP (ústav M-L) dle předložené projektové dokumentace vydal ÚPA MěNV 26. září Podle zápisu z 8. září 1978 z jednání o postupu prací měl rekonstrukci krovu provést až v roce 1980 po projednání v zakázkové komisi Okresního střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci (dále jen OSSPPOP) jeho (?) výrobní útvar podle projektu zpracovaného 38 MMOl, dopis Univerzity Palackého v Olomouci [dále jen UP], čj. 3186/75 z Eliáš Kašpárková (pozn. 1). Stav objektu v roce 1977 je podrobně popsán v kapitolách Architektonický rozbor na s , Popis a hodnocení průčelí na s , Stavební historie na s , Architektonické detily na s. 48, Architektonické závady na s. 49, Stavebnětechnický rozbor na s , Směrnice pro asanaci a rekonstrukci na s MMOl, dopis UP adresovaný odboru územního plánování a architektury [dále jen ÚPA] Městského národního výboru v Olomouci [dále jen MěNV] z , MěNV čj.3831/78 z Ibidem, stavební povolení ÚPA MěNV, čj. ÚPA 3831/78 Op/Fial z

14 SÚRPMO (Ing. arch. Z. Hynek) v září 1977 [plán 68-73] s upozorněním, že Dle zápisu odb. kultury ze dne odborný úsek OSPPOP trvá na užití krytiny pálené (břidlice) září 1978 se k prováděcímu projektu I. etapy rekonstrukce objektu, k rekonstrukci krovu, vyjádřil odbor kultury Okresního národního výboru v Olomouci (dále jen ONV) následovně: Prováděcí projektová dokumentace na rekonstrukci krovu byla zpracována na základě studie, která byla našim odborem odsouhlasena v lednu t. r. Na rozdíl od této studie bude krov proveden v konstrukci s dřeva, s užitím ocelových nosníků-vazníků KORD, které budou osazeny v prostoru stropů, jako nosný prvek budoucí podlahy podkroví. Přesné osazení nosníků bude provedeno až na základě odkrytí stropních trámů. Při těchto pracích musí být provedeno zajištění štukových podhledů v I. patře objektu, aby nedošlo k jejich poškození. Vzhledem k tomu, že ve srovnání se studií nedošlo k podstatným změnám, nemáme k prováděcí projektové dokumentace žádných dalších připomínek.. 43 Další zprávy o plánované obnově krovu nejsou k dispozici. 5. února 1979 předložila UP ÚPA MěNV žádost o vydání stavebního povolení s projektovou dokumentací na rekonstrukci objektu Křížkovského 12 II. etapa s předpokládaným zahájením stavby v roce Stavební povolení vydal ÚPA MěNV 18. dubna 1979: Projekt řeší rekonstrukci domu pro účely Ústavu ML ÚP. Dispoziční uspořádání prostor jednotl. podlaží domu je patrno z PD. Otápění teplov. systémem ÚT z kotelny obj. Křížkovského 10, splaškové a dešťové vody z objektu budou svedeny do jednotné kanalizace, zásob. Pitnou vodou z veř. vodovodu. El. rozvod v budově se napojí venk. přípojkou na 42 Ibidem, zápis z jednání , čj. MěNV ÚPA 4465/78 z Ibidem, stanovisko odboru kultury Okresního národního výboru v Olomouci [dále jen ONV], čj. kult 2060/78 Bí z , MěNV čj z

15 transformátor v obj. Křížkovského 8, zásob. plynem se neuvažuje. Součástí akce je úprava vnitř. nádvoří, terasa a zahrada.. 44 Stručný popis stavební části rekonstrukce podle předloženého projektu obsahují poznámky MěNV k jednání v rámci stavebního řízení 6. března 1979: Projekt řeší rekonstrukci objektu /s výjimkou krovu/ technologie tradiční; u požárně bezpečnostních schodišť východního a západního křídla je zvolena technologie železného betonu března 1979 se k prováděcímu projektu I. etapy rekonstrukce objektu, k rekonstrukci krovu, vyjádřil odbor kultury ONV: Prováděcí projektová dokumentace zpracovaná proj. organizací SURPMO pob. Olomouc je v souladu se schválenou studií, k níž se památkové orgány již vyjadřovaly. Jedinou změnou proti studii bylo, na základě požadavků orgánů požární ochrany, rozšíření schodiště ve východním křídle z přízemí do I. patra. I tato změna byla již v konceptu projednána s památkovými orgány, takže není k projektu žádných dalších připomínek. 46 Projekt rekonstrukce vypracoval Ing. arch. Z. Hynek (SÚRPMO) v prosinci Podle plánů pro stavební povolení [plán 74-85] se předpokládaly následující práce a materiály: v suterénu zrušení přístupového schodiště ze dvora (do místnosti P1.03), rozšíření průchodu mezi místnostmi P1.02 a P1.03, probourání zcela nového prostoru (P1.01) západně od místnosti P1.02 pro nástup nového železobetonového točitého schodiště do 1. patra, včetně probourání nového vstupu do místnosti P1.02, spojené se zbouráním a novým vyzděním obvodové stěny (v jádru hlavní hradby městského opevnění) v šíři tohoto schodiště ve všech podlažích; v přízemí probourání vstupu z průjezdu do místnosti 1.03, posunutí dosavadní příčky mezi místnostmi 1.03 a 1.04 mezi dvojici oken v severní stěně spojené s otevřením jednoho z nich, druhotně zúženého, přepříčkování místnosti 44 Ibidem, stavební povolení ÚPA MěNV, čj. ÚPA 647/79/Op/Fial z Ibidem, rukopisné poznámky MěNV v rámci přípravy k jednání Ibidem, stanovisko odboru kultury ONV, čj. kult. 531/79 Bf z

16 v sv. rohu východního křídla (místnosti ), odstranění dosavadních příček východního křídla, postavení příčky mezi místnostmi 1.11 a 1.13 a vybudování nového schodiště do podkroví v severní části místnosti 113 a probourání nového vstupu a okna z nádvoří, otevření druhotně zazděného vstupu mezi místnostmi 1.13 a 1.14, odstranění příčky v místnosti č. 1.14, zazdění vstupu mezi místnostmi 1.14 a 1.20, odstranění dosavadních příček a vybudování nových pro sociální zařízení v druhé prostoře jižního křídla od východu (místnosti ), odstranění příček a prolomení dvou oken na místo jednoho původního v místnosti 1.26, odstranění původní dělící zdi, vybudování nového schodiště do podkroví v prostoře a zazdění okna v severní stěně 1.27, prolomení nového vstupu a zaslepení původního mezi místnostmi 1.28 a 1.29, prolomení okna v severní stěně místnosti 1.30 a oken v severní stěně prostory 1.32; v patře postavení pavlači podél nádvorní strany jižního křídla, prolomení oken do nádvoří v místnostech , přeřešení dispozice východního křídla pro novou chodbu podél východní stěny (2.05) a přepříčkování na severním konci (prostory , ), prolomení vstupu mezi místnostmi 2.16 a 2.17, prolomení nového okna do nádvoří z místnosti 2.17, odstranění příčky mezi místnostmi 2.17 a 2.17a, zaslepení vstupu mezi místnostmi 2.17 a 2.18, prolomení dvojice symetricky rozmístěných oken na místo dvou nepravidelně rozmístěných do nádvoří z místnosti 2.18, postavení příčky mezi místnostmi 2.19 a 2.20, odstranění příček v místnosti 2.21 a obnovení vstupu do místnosti 2.23, odstranění příčky v místnosti 2.24; v podkroví vybudování vestvaby osvětlené vikýři; v celém objektu výměnu okenních a dveřních výplní; na podlahy kanceláří a pracoven vlýskovou palubovku nebo PVC, na podlahy provozních prostor chlumčanské pásky, na chodby, podesty a pavlač slezskou nebo libereckou žulu, na schodiště vračanský vápenec; na stěny a stropy vápenné štukové omítky; fasádu v barvě perleťové šedi (lomená bílá). Výstižnou charakteristiku rekonstrukce obsahuje zápis z koordinačního jednání, mj. za účasti stavitele Vladimíra Říhy za dodavatele stavby, 15

17 Fakultní nemocnici Olomouc, a projektanta Ing. Pavla Klementa za SÚRPMO, ve věci projednání organizace výstavby na akci Rekonstrukce objektu Křížkovského 12 v Olomouci z 25. února 1980 s novými termíny zahájení a dokončení stavby v březnu 1980 až prosinci 1982 ve výši Kčs: Při rekonstrukci objektu budou vlastně ponechány původní jen nosné zdi a klenby. Veškeré vnitřní instalace budou nové. U jižního křídla bude pod větší jeho částí vybudováno nové podzemí. Vnější obrysy objektu a profily okolního terénu zůstanou zachovány. Projekt rekonstrukce používá běžné až tradiční technologie.. Zápis obsahuje předpokládaný harmonogram prací: v březnu 1980: Zahájení výstavby. Budování šaten a soc. zařízení v I. patře vých. křídla a dalších zařízení staveniště dle projektu organizace výstavby. Šatny a soc. zařízení budou vytápěny naftovými a el. akumulačními kamny. Investor zajistí v předstihu potřebné vyjádření o stavu komínů v tomto křídle. Tyto komíny budou fungovat jen do podzimu t.r., kdy budou strženy v rámci rekonstrukce krovu a nahrazeny topením el. akumulačními kamny. Zrušení a přeložení fasádních rozvodů nn, provedení přípojky nn, zprovoznění stávající vodovodní přípojky, zaslepení plynovodní přípojky ; v dubnu až prosinci 1980: Rekonstrukce krovů včetně nezbytných statickostavebních konstrukcí (hlavně zpevňující věnec, zděné římsy a štítové zdivo, ztužující pásy) výměna částí stropů (I nosníky, a nosníky NSP) viz rozpočet I. etapa. taktéž budou provedeny výklizy celého objektu. Celková prostavěnost tis. Kčs (tzn. 8 tis. za měsíc, 11 pracovníků) ; v roce 1981 Rekonstrukce severního a západního křídla. Důraz kladen především na severní křídlo, neboť je zde výměníková stanice a ústí zde přípojky el. energie, vody, kanalizace a telefonu. V tomto roce na podzim budou již všechny zbývající přípojky provedeny a stávající zabudovány s konečnou platností. Obě křídla budou v zimním období již vytápěna. Celková prostavěnost tis. Kčs (tzn. 211 tis./měs., 18 pracovníků) ; v roce 1982 Rekonstrukce jižního a na závěr východního křídla. 16

18 Rekonstrukce zahrady a dvora. Šatny a sociální zařízení z východního křídla budou po dohodě s investorem přesunuty do již rekonstruovaných prostor. 47 Stavba byla nakonec prováděna od září 1980 do srpna 1983 oddělením výstavby Fakultní nemocnice Olomouc (stavbyvedoucí Ing. Martin Říha) nákladem Kčs července 1983 dokončené práce dodavatel stavby předal UP. Nedodělky 1) úprava zahradní terasy; 2) kašna a dlažba nádvoří; 3) dokončení západní fasády a zabarvení vč. fasády severní (uliční) měly být dokončeny do 31. srpna V protokolu z místního jednání v rámci kolaudačního řízení 29. července 1983 byly zaznamenány následující nedodělky: a) není provedena konečná úprava schodišť. Prostor (zábradlí, obklad schod. stupňů); b) nejsou osazeny dveřní prahy; c) není osazena ventilace na WC v podkrovních prostorách; dokončit venkovní omítku fasády ze strany západní; e) nejsou dokončeny terénní a sadové úpravy nádvoří a zahrady;, s termínem dokončení do 31. srpna 1983, a dále požadavky OSSPPOP (vyjádření L. Mlčáka): 1), aby bylo dokončeno restaurování kamenného náhrobku osazeného v přízemí v chodbě. 2), aby bylo dokončeno restaurování nástěnných maleb v kapli v prvním patře. 3) V místnosti č. 125 v přízemí je třeba dokončit restaurování erbovních štítků (doplnit v barvě) a opravit štukovou rosetu na klenbě. 4) Osazené kamenné ostění okna v zahradní fasádě, je třeba opravit, tak aby jeho tvar tvořil pravidelný obdélník s termínem dokončení do 31. prosince V rámci rekonstrukce objektu byl gotický náhrobník neznámé abatyše ze zaniklého olomouckého kláštera augustiniánek u sv. Jakuba na Předhradí 47 Ibidem, zápis z jednání v zasedací síni rektorátu UP. 48 Ibidem, zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb z Ibidem, protokol z místního šetření v rámci kolaudačního řízení z (na základě pozvánky ÚPA MěNV, čj. ÚPA 4428/83/Op z ). 17

19 z roku 1325 [ikonografie 18-19] přenesen do vstupní chodby v přízemí ze západní fasády při průchodu do Bezručových sadů, kam byl osazen na počátku 20. století. Původně byl nalezen v základech demolované zemské nemocnice, jejichž předchůdcem byl klášter sv. Jakuba ; zdokumentován byl pracovníky OSSPPOP v Olomouci v roce 1977: Pískovcový náhrobek má tvar obdélníkové desky o rozměrech 162 (170) x 100 cm, dvakrát příčně přeražený na této části. Na okraji probíhá latinský nápis, z něhož je nejlépe zachovaný letopočet 1325 (Anno Domini MCCCXXV). Ve spodní části byl nápis při nějaké dřívější úpravě odsekán. V ploše náhrobní desky je značně poškozený rytý obraz postavy v dlouhém řasnatém šatu (habitu) s kuklou na hlavě.. 50 V roce 1981 náhrobník, osazený ještě na západní fasádě objektu se silnou vrstvou nalíček, podrobně popsal M. Pojsl: Náhrobek ve tvaru ploché obdélné desky o rozměrech 95 x 162 (170) cm je dvakrát příčně přelomený na tři přibližně stejně velké kusy. Stav jeho dochování je velmi špatný. Deska z hrubozrnného pískovce je jednak značně zvětralá a jednak mechanicky poškozená. Nejvíc je poškození na obvodu a v místech dvojího přelomení. Spodní okraj byl někdy v minulosti otesán, čímž byl náhrobek zbaven části obvodového nápisu. Původní rozměry náhrobní desky lze proto rekonstruovat jen velmi přibližně (100 x 180 cm). Hloubka rýhy postavy 2-3 mm je daleko plytší než rýhy písmen, které dosahují až 15 mm. Rovněž šířka rýhy postavy je značně subtilnější. Nestejně hluboký a široký je žlábek, který rámuje obrazovou plochu (přibližně 65 x 152 cm). V horní části je patrný ještě krátký úsek dalšího žlábku, z čehož lze soudit, že obvodový nápis byl ohraničen původně dvěma rovnoběžnými rýhami, vzdálenými od sebe asi 15 cm.. M. Pojsl rovněž zaznamenal opravu náhrobníku v roce 1977: I přes zmíněné nalíčky a poškození bylo možno na náhrobku identifikovat část nápisu s letopočtem Tato skutečnost přivedla 50 Ibidem, žádost Okresního střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci Krajskému středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě o zápis gotického náhrobníku do státního seznamu nemovitých kulturních památek, čj. 371/79-Po z

20 v roce pracovníky Okresního střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci k rozhodnutí kámen očistit a zdokumentovat. Po mechanické a chemickém odstranění nalíček bylo možno rekonstruovat vyrytou postavu uprostřed desky a částečně i rytý nápis na okraji. 51 V roce 1983 budovu stručně popsal D. Líbal: Na Předhradí reprezentuje renesanci čtyřkřídlový bývalý kanovnický dům čp. 513 v Křížkovského ul. č. 12 s dochovaným zadním průčelím s renesančními rizality a polokruhově vrcholícími sdruženými okny se středními sloupky na způsob loggie. 52 V roce 1990 L. Mlčák a E. Šimáčková k rekonstrukci objektu uvedli: Z hlediska památkových zájmů nemůžeme být zcela spokojeni ani s příliš razantně prováděnými celkovými rekonstrukcemi kanovnických rezidencí V Křížkovského ul. č. 12 a 14. V objektu došlo sice podle projektu olomouckého ateliéru SÚRPMO k rehabilitaci řady dříve nevhodně využívaných místností, stalo se tak ale za cenu ztráty všech původních omítek jak v interiéru, tak zčásti i na fasádách. Rekonstrukci prováděla stavební četa Fakultní nemocnice v Olomouci, která neměla žádné zkušenosti s rekonstrukcemi historických objektů a uplatnila proto na stavbě v praxi běžně užívané technologie. 53 V roce 1996 popsali budovu P. Konečný a P. Michna: Čtyřkřídlá stavba palácové dispozice se středním dvorem. Barokní průčelí z počátku 18. století má bohatě profilované nadokenní římsy s oválnými medailóny s reliéfy v supraportách a kamenný portál s rozeklaným štítem. Zadní trakt je renesanční z doby kolem roku Z jeho průčelí směrem k městské hradbě vystupují dva postranní rizality, které mají v patře drobné lodžie s toskánskými sloupky a akantovou výzdobou ve cviklech. Koncem 19. století byl vnitřek domu adaptován na byty. V letech Miloslav Pojsl, Dva nejstarší náhrobky v Olomouci, Umění XXIX, 1981, s Líbal 1983, zvl. s Šimáčková Mlčák 1990, s

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne 7 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Louny Ústecký 43130/5-1575 číslo k.ú. 794732 Název (označení) památky dům č.p. 121 Umístění

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Stavebně historické posouzení zdiva nálezová zpráva číslo 2016/06 Ing. arch. Ladislav Bartoš Praha

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Nálezová zpráva OPD č. 01/2010 Ladislav Bartoš Praha 1 Malá Strana, čp. 337, renovace

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník Název akce: Návrh opravy vstupního schodiště Místo: Objekt krematoria, Liberec 1, U krematoria 460 Investor: Statutární město Liberec, 460 59 Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: AGORA - stavební

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

Bytový dům, V jamce č.p.191 Jesenice

Bytový dům, V jamce č.p.191 Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * +420 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz Milana Schneibergová HIP autorizovaný ing. 0003903 Město, Mírové náměstí 368, 270 33 Dokumentace stávajícího stavu

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele KOPÁČKOVÁ PROJEKCE POŽÁRNÍ OCHRANY KRČÍNOVA 884 280 00 KOLÍN II Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele STAVBA SPOLKOVÝ DŮM STAVEBNÍK OBEC BÝCHORY, BÝCHORY 57, 280 02 KOLÍN OBJEDNATEL

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR +420 461 568 148 Budovy a provozy na ul. Dimitrovova 6, NETEX 1) Kuchyně s jídelnou na st. p.č. 92/34 NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR Budova tvoří přední levou část objektu

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30.

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30. .Chomutov 09 Název objektu Vily č. p. 1696 a 1704 Adresa Chomutov, Buchenwaldská ulice č. p. 1697 a 1704 K.ú./parcela č. č. p. 1697 st. p. č. 297 v k. ú. Chomutov č. p. 1704 st. p. č. 287 v k. ú. Chomutov

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) metodika WWW:

Více

INPROJEKT, spol. s r.o.

INPROJEKT, spol. s r.o. INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavba Místo Stavebník Část Obsah : Výměna

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 03/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Nové Město, čp. 146, V Jirchářích 5, sokl jižní fasády. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště 3333 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22 Název objektu Mateřská škola Adresa Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p. 539 K.ú./parcela Uherské Hradiště 772844/st. 681 č. Architekt Karel Dvořák Stavitel Projekt nedatová

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Operativní dokumentace nálezových situací odhalených při přestavbě objektu čp. 135 na Novém Městě pražském

Operativní dokumentace nálezových situací odhalených při přestavbě objektu čp. 135 na Novém Městě pražském Operativní dokumentace nálezových situací odhalených při přestavbě objektu čp. 135 na Novém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 06/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Nové Město, čp. 135, Mikulandská 7. Zpracoval

Více

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser.

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser. .Děčín - Podmokly 08 Název objektu Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 582 v k. ú. Podmokly Architekt Stavitel Projekt Realizace Herlt a

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav Bílek OBSAH

Více

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O Městský úřad Votice Odbor životního prostředí a památkové péče Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX001IV14* MVOTX001IV14 Číslo jednací: 7523/2013/ŽP-Ko Spisová značka: 1462/2013/ŽP-Ko Telefon: 317830132

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Police nad Metují Číslo spisu: 2013/52 Naše číslo jednací: 2013/676/OV/VOB Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Lenka Voborníková, referentka odboru

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Rychnov / obec Krouna / Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční číslo kulturní

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Nové Město pod Smrkem 14

Nové Město pod Smrkem 14 Nové Město pod Smrkem 14 Název objektu Jubilejní lázně císaře Františka Josefa Adresa Ludvíkovská č.p. 38 Nové Město pod Smrkem K.ú./parcela č. Nové Město pod Smrkem/st.p.č. 354/1 Architekt Stavitel Projekt

Více

Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD KD, expozice 5. KD - 7. KD)

Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD KD, expozice 5. KD - 7. KD) Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD - 89. KD, expozice 5. KD - 7. KD) Práce na SO 01 budově zámku probíhají v souladu s časovým harmonogramem stavby. V rámci 84.

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby FOTODOKUMENTACE Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM Fotodokumentace a tento text jsou chráněny podle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace kleneb Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE STÁVAJÍCÍ STAV A ÚČEL UŽÍVÁNÍ NOVÝ STAV A ÚČEL UŽÍVÁNÍ ZÁVĚR FOTODOKUMENTACE...

1. ÚVODNÍ INFORMACE STÁVAJÍCÍ STAV A ÚČEL UŽÍVÁNÍ NOVÝ STAV A ÚČEL UŽÍVÁNÍ ZÁVĚR FOTODOKUMENTACE... STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE SVAŘEŇ STUDIE Číslo zakázky: 61429 Obsah dokumentu: Technická zpráva OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. STÁVAJÍCÍ STAV A ÚČEL UŽÍVÁNÍ... 3 3. NOVÝ STAV A ÚČEL UŽÍVÁNÍ...

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více