Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: 13635/ Číslo popisné/orientační: 513, 12 Parcelní číslo: 207

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: 13635/8-3632 Číslo popisné/orientační: 513, 12 Parcelní číslo: 207"

Transkript

1 Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: 13635/ Číslo popisné/orientační: 513, 12 Parcelní číslo: 207 STANDARDNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM BÝVALÉHO KANOVNICKÉHO DOMU V OLOMOUCI Zpracováno pro Univerzitu Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc Zpracoval Mgr. Jindřich Záhorka a Mgr. Jana Čevonová Listopad 2011

2 Obsah: 1. Anotace s Úvod s Dějiny objektu - historická rešerše s Prameny, mapy, plány, literatura s Rozbor objektů, popis současného stavu s Stavební historie objektu s Hodnotné prvky a detaily s Hodnocení areálu, architektonické, závady, s. 83 doporučení k rekonstrukci Obrazová příloha: Mapy, historická ikonografie a plány s. 89 Fotografie současného stavu s. 138 Plánová příloha: s. 178 Stávající stav 4 listy Stavební vývoj 4 listy Památkové hodnocení 4 listy Situování snímků 4 listy 1

3 1. ANOTACE Aktualizace standardního stavebně historického průzkumu (dále jen SHP) byla zpracována od října do listopadu Průzkum se týkal bývalého kanovnického domu v Olomouci v Křížkovského ulici čp. 14. Objednatelem SHP je Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc. Aktualizace byla provedena v rámci přípravy projektové dokumentace k rekonstrukci objektu. Průzkum byl proveden dle platné metodiky SHP, vydané Státním ústavem památkové péče v Praze v roce 1997, opravené podle 2. vydání z roku Standardní stavebně historický průzkum nenahrazuje závazná vyjádření příslušných památkových orgánů a organizací ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. Předložený elaborát je duševním vlastnictvím autorů. 2

4 2. ÚVOD Aktualizace standardního stavebně historického průzkumu (dále jen SHP) byla zpracována od října do listopadu Průzkum se týkal bývalého kanovnického domu v Olomouci v Křížkovského ulici čp. 14. Objednatelem SHP je Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc. Aktualizace byla provedena v rámci přípravy projektové dokumentace k rekonstrukci objektu. Podkladem pro vyhodnocení objektu bylo zaměření dodané objednavatelem. Toto zaměření zachytilo všechny prostory objektu, nicméně v detailech jako jsou přesné průběhy kleneb, křivost některých zdí a přesné zachycení vstupů bylo nepřesné. Mezi prostory 2.17 a 2.17a není zakreslena zeď se vstupem. Také v tomto zaměření chyběly všechny štukové rámy a fabiony v prostorech patra stejně jako renesanční strop v prostoru Podkroví nebylo dodáno v příslušném elektronickém formátu, proto bylo zhodnoceno ručním vybarvením stavebního vývoje. Vzhledem k tomu, že jde o aktualizaci SHP, byly podrobně zhodnoceny pouze dějiny a stavební historie od roku 1983 do současné doby. Celkově jsou objekty v dobrém stavu. Vyhodnocení stavebního vývoje a památkového hodnocení vycházelo z původního elaborátu z roku 1979, vzhledem k tomu, že tehdejší zpracovatelé měli o objektu možnost zjistit daleko více informací. Tyto skutečnosti zanikly beze zbytku při následné rekonstrukci objektu v letech Také starší stavební dějiny jsme převzali s drobnými korekturami z tohoto SHP. Průzkum objektu byl proveden dle platné metodiky SHP, vydané Státním ústavem památkové péče v Praze v roce 1997, opravené podle 2. vydání z roku Obrazová dokumentace je zaměřena především na zachycení dochovaných hodnotných konstrukcí, architektonických prvků a detailů, vyhodnocení archivních pramenů a stavebního vývoje objektu. Autorem SHP je Mgr. Jana Čevonová, archivní rešerše, Mgr. Jindřich Záhorka zbylé části SHP. 3

5 3. DĚJINY OBJEKTU ARCHIVNÍ REŠERŠE Dějiny objektu (aktualizace) Dějiny objektu byly zpracovány v souladu se zadáním úkolu jako aktualizace stavebně historického průzkumu z roku 1977 zpracovaného Státním ústavem pro rekonstrukci historických měst a objektů (dále jen SÚRPMO). 1 Těžiště spočívá v doplnění údajů z doby po roce 1977, neomezuje se však pouze na ně. 2 Soupisy pramenů, map, plánů, ikonografie, literatury jsou uvedeny kompletně. Budova čp. 513/12 (původně č. 8) stojí na východním konci Křížkovského ulice (dříve Kanovnická, Dómská nebo Rezidenční ul.) v jihovýchodním cípu historického jádra Olomouce. Od počátku pravděpodobně dům olomoucké metropolitní kapituly vznikl v rámci středověké zástavby olomouckého Předhradí při hlavní hradbě městského opevnění, ve východním sousedství zaniklého kostela sv. Petra (stál v místě dnešního čp. 512/10). V širší oblasti tzv. Petrského návrší se na základě dosavadních archeologických nálezů předpokládá velkomoravské sídliště považované za jedno ze správních center Velké Moravy. 3 Nejstarší dosud zjištěné zprávy vztahující se přímo ke stavebnímu vývoji rezidence pocházejí z konce 18. století. Dále viz úvodní komentář k dostupnosti pramenů (Eliáš 1977, s. 1). 1 Jan Eliáš, Dějiny objektu (Prameny, Literatura), in: Slavomíra Kašpárková Jan Eliáš, Olomouc, Křížkovského 12. Průzkum stavebně-historický. Průzkum architektonický. Průzkum stavebnětechnický (pasport SÚRPMO, přístupný ve sbírkách NPU-UP), Olomouc 1977, s Odkazy na příslušné pasáže textu J. Eliáše ze stavebně historického průzkum z roku 1977 jsou v hlavním textu uváděny menším písmem. 3 Josef Bláha, K raně středověké topografii Olomouce se zvláštním zřetelem k oblasti tzv. Předhradí, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica XXXI. Olomouc s Jaroslav Peška, Mladší a pozdní eneolit, starší a střední doba bronzová, in: Jindřich Schulz (ed.), Dějiny Olomouce 1, Olomouc 2009, s

6 Četné starší zprávy o kanovnických domech na Předhradí nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétním objektům. 4 V roce 1453 zničil podle Bartoloměje Paprockého požár všechny domy kanovníků nákladně vystavěné. 5 W. Nather v Kronice olomouckých domů zmiňuje v souvislosti se zkoumaným objektem olomouckého světícího biskupa Martina Göschla (* před 1480 po 1533): 1528 Martin Göschel, olomoucký světící biskup, narozený v Jihlavě, odpadl od katolické víry, oženil se s jeptiškou a žil mezi novokřtěnci v Mikulově. Na králův příkaz byl chycen, mučena a odsouzen k smrti upálením, avšak byl omilostněn předán biskupovi k doživotnímu uvěznění (Václav z Jihlavy). 6 Na vedutě Olomouce z doby před rokem je v jihovýchodní části Předhradí zobrazena skupina patrových zděných domů [ikonografie 1]. 4 Dosud nejpodrobněji se zprávami o kanovnických domech na olomouckém Předhradí zabývala Marcela Jsioková, Držitelé kanovnických domů na jižní a východní linii olomouckého Předhradí (diplomní práce, přístupná v knihovně SOkA v Olomouci, sign. A 6329), Katedra historie FF UP v Olomouci, Olomouc Zde i starší literatura vztahující se k místopisu Předhradí, viz také: Miloš Kouřil, Příspěvky k místopisu olomouckého Předhradí, in: Historická Olomouc a její současné problémy I, Praha 1979 (Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas Philosophica. Philosophica Aesthetica 5), s ; Schulz (pozn. 3), s. 103, 240. V uměleckohistorické literatuře se v poslední době souborem kanovnických domů na Předhradí souhrnně zabývali: Leoš Mlčák Eva Šimáčková, Obnova někdejších kanovnických rezidencí v Olomouci, Vlastivědný věstník moravský XLII, 1990, č. 1, s Martin Pavlíček, Barokní architektura, in: Schulz (pozn. 3), s , zvl s Rostislav Švácha, Architektura baroka v Olomouci, in: Ondřej Jakubec Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let Katalog, Olomouc 2010, s , zvl. s. 33; LM [Leoš Mlčák], heslo Kanovnické rezidence, in: ibidem, kat. č. 20 na s ; Pavel Suchánek, Metropolitní kapitula v Olomouci a umění v 18. století, in: Ondřej Jakubec Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let Historie a kultura, Olomouc 2011, s , zvl. s Jasioková (pozn. 4), s Vilém Nather, Kronika olomouckých domů. Předhradí, ed. Vladimír Spáčil, Olomouc 1999, s. 17. Wilhelm Nather, Kronika olomouckých domů II, ed. Vladimír Spáčil, Olomouc 2007, s Datace převzata z Ivo Hlobil Pavel Michna Milan Togner, Olomouc, Praha 1984 (Památky 37. Městské památkové rezervace), s

7 Viz další zprávy a nejstarší předpokládané dějiny objektu do přelomu 17. a 18. století na základě nepřímých souvislostí a vnějších vazeb (Eliáš 1977, s. 2-8). 8 Snad na přelomu 17. a 18. století vznikl půdorysný plán části olomouckého Předhradí [plán 4]. 9 Schematicky zachycuje půdorys obvodových stěn rezidence se vstupy. Budova má trojkřídlou dispozici. Severní křídlo není zobrazeno. Na jeho místě dvůr uzavírá silná zeď otevřená vjezdem, posunutým z osy komplexu mírně k západu. Jižní křídlo, prolomené vstupy v ose severního i jižního průčelí, je ve východní třetině příčně rozděleno zdí se vstupem. Zobrazena není dělící zeď mezi východním křídlem, které navíc postrádá vstup, a západním křídlem sousední budovy (Křížkovského čp. 514/14) s vlastním vstupem na východní straně ze dvora. Rovněž není zachycena dělící zeď mezi východním křídlem, opatřeným vstupem v ose dvorního průčelí, a sousedním objektem se samostatným vstupem z ulice. Výraznější přestavba rezidence na přelomu 17. a 18. století nebo v první třetině 18. století za kanovníka Jana Felixe Želeckého rytíře z Počenic se předpokládá na základě jeho erbu ve vrcholu portálu vjezdu. Podle Z. Kudělky (1989) se při ní uplatnil rakouský architekt Christian Alexander Oedtl ( ). 10 M. Pavlíček (2009) považuje štukovou výzdobu suprafenester za velice blízkou pracím Baldassara Fontany ( ) Eliáš (pozn. 1), s Černobílá fotoreprodukce uložena ve sbírkách fotodokumentace Národního památkového ústavu, územním odborném pracovišti v Olomouci. 10 Zdeněk Kudělka, Architektura od 90. let 17. do 30. let 18. století na Moravě, in: Dějiny českého výtvarného umění II/2, s , zvl. s Pavlíček (pozn. 4), s

8 Jan Felix Želecký (*asi ), sídelní olomoucký kanovník od 20. srpna 1701, obýval zkoumanou rezidenci od roku 1711 do 5. května 1730, kdy se stěhuje do uvolněné děkanské rezidence. 12 Kanovnickou rezidenci po něm převzal Jiří Jindřich, rytíř Mayerswald (* prosince 1747), sídlením kanovníkem nejpozději od roku 1711, od 25. září 1741 olomouckým děkanem. V rezidenci bydlel do 7. prosince 1746, resp. 17. února 1947, kdy přebírá uprázdněnou děkanskou rezidenci ledna 1737 je Mayerswaldův rezidenční dům lokalizován v sousedství kláštera sv. Jakuba (stál na místě dnešního domu v ul. Křížkovského čp. 512/10). 14 K roku 1747 Mayerswalda v souvislosti se zkoumanou budovou uvádí W. Nather: Z Maierswaldu, kanovník M. Jasioková (1993) upozorňuje v katalogovém hesle ke zkoumanému objektu na označení domu moderna ve zprávě ze 7. prosince 1746, z čehož vyvozuje pravděpodobnost úprav rezidence za tohoto kanovníka, známého milovníka umění. 16 Z textu M. Jasiokové však není zcela zřejmé, zda se zpráva vztahuje na zkoumaný objekt nebo na děkanskou rezidenci. Od 17. února 1747 do 26. prosince 1752 měl rezidenci obývat Wolfgang Kajetán hrabě Wildenstein (* ), sídelní kanovník od 2. srpna K roku 1751 jej uvádí W. Nather: Wolfgang Leopold Kajetán hrabě Wildenstein, pán z Wildbachu, kanovník olomoucký a salcburský Jasioková (pozn. 4), s. 79, , Ibidem, s. 79, Ibidem, s. 78, pozn. 10 na s Nather 1999 (pozn. 6). Idem 2007 (pozn. 6). 16 Jasioková (pozn. 4), s. 101, Ibidem, s. 76, 79, Nather 1999 (pozn. 6). Idem 2007 (pozn. 6). 7

9 Do doby kolem roku je datovaná kolorovaná rytina s vedutou Olomouce, v níž autor odlišil hnědou barvou šindelové střechy rezidencí situovaných při městských hradbách, jižně od dnešního arcibiskupského paláce, od červených střech významnějších staveb s pálenou krytinou [ikonografie 10]. 26. září 1752 proběhla prohlídka kapitulních nemovitostí. 20 Další známé úpravy budovy inicioval v polovině 18. století Josef Antonín svobodný pán Qentell, sídelní kanovník od roku Dokladem jsou nástěnné malby v domácí kapli rezidence (místnost 2.17a) s mariánskými výjevy a jeho erbem. Obsahují malované nápisy se jménem rodiny Quentellů: na západní stěně nad výklenkem O MARIA AUXILIATRIX RFFUCIUM 22 PECCATORUM ET CONSOLATRIX AFFLICTORUM ORA, nad ním po stranách erbu vlevo PRO / FAMILIA / HAC / CUENTEL / LIANA 23, vpravo AD IE / CLAMANTE / ET / SUSPIRA / NTE, nad erbem CONTRITO / CORDE / ET HUMILIATO, nad ním AVE GRATIA PLENA QUIA, ve vrcholu klenby EILIA 24 DEI PATRIS / MATER DEI FILII SP: / IS SPIRIT / SANCTI, na severní stěně vlevo S. ANGELUS / GUS / TOS. 25, vpravo S. ANTON / IUS / DE / PADUA., ve špaletě okna vlevo S. ANNA., vpravo Joachim. Pod oknem těsně nad podlahou MIMLATOTFVI NCIOIIMNIRNIJAM S HCNIINCTI. W. 19 Datace převzata z Martin Elbel Ondřej Jakubec (edd.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města 1. Úvodní svazek, Olomouc 2010, obr Jasioková (pozn. 4), s. 76, Jasioková (pozn. 4), s Má být REFUGIUM. 23 Má být QUENTILLIANA. 24 Má být FILIA. 25 Má být CUSTOS. 8

10 Nather uvádí kanovníka Quentella ( 1775) 26 v souvislosti se zkoumanou rezidencí v roce 1774: Baron Quentl a dále k tomuto roku: V roce 1774 byl dům oceněn na zl. 27 Dále viz předpokládané úpravy rezidence v 18. století, popis jejího stavu v protokolu ze stavební prohlídky 14. září 1782 a stav v roce 1785 (Eliáš 1977, s. 8). K roku 1787 W. Nather uvádí: Baron Haugwitz. 28 Dále viz popis stavu rezidence v letech 1794, 1800 a 1812 (Eliáš 1977, s. 8-9). K roku 1820 W. Nather uvádí: Hrabě Brandis. 29 Dále viz úpravy rezidence v letech 1823, 1824, rozsáhlý popis budovy v inventáři z 24. září 1828, její úpravy a stav v letech 1837, 1848 a 1856 (Eliáš 1977, s. 9-17). K roku 1866 W. Nather uvádí: V roce 1866 zde byla 10 sáhů hluboká studna s dobrou vodou. 30 Dále viz popis a opravy rezidence v roce 1883 a úpravy v roce 1884 [plán 52-54] (Eliáš 1977, s 18). K roku 1890 W. Nather uvádí: Hrabě Galier 31, resp. Hrabě Gallier. 32 Dále viz úpravy budovy v roce 1892 (Eliáš 1977, s. 18). K roku 1893 W. Nather uvádí: Hrabě Anatol d Orsay. 33 Rokem 1896 je datován obraz (olej na dřevě) rakouského malíře Richarda Sterera ( ) ve sbírkách hradu Bouzov [ikonografie 17]. Pohled na domy čp. 513/12 a 514/14 v ulici Křížkovského z Bezručových sadů zachycuje podrobně zahradní průčelí rezidence o devíti osách. Jednolitá fasáda je světle žluté barvy. Valbovou střechu se 26 Jasioková (pozn. 4), s Nather 1999 (pozn. 6). Idem 2007 (pozn. 6). 28 Ibidem. 29 Ibidem. 30 Ibidem. 31 Nather 1999 (pozn. 6). 32 Nather 2007 (pozn. 6). 33 Idem 1999 (pozn. 6). Idem 2007 (pozn. 6). 9

11 třemi světlíky a dvěma komíny pokrývá tmavě šedá krytina. Přízemí, zčásti překryté stromy zahrady, člení skarpy, půlkruhově klenuté kolem vstupních a okenních otvorů, nároží rizalitů ve všech podlažích rustika, patro na výšku obdélná dvoukřídlá osmidílná okna, u rizalitů sdružená, s parapetními a přímými nadokenními římsami, volutové štíty rizalitů s obdélným dvoukřídlým šestidílným oknem v ose lemuje plochá lišta. 34 Dále viz ocenění rezidence v roce 1898, úpravy v letech 1899, 1902, 1913 [plán 55-56], 1922, 1925, 1928, 1941, změna správce budovy v roce 1948, adaptace na byty v roce 1950 [plán 57], úpravy v roce1952, stav v letech 1957 (Eliáš 1977, s ). Někdy v třetí čtvrtině 20. století došlo k vybudování domovního krytu ve stávajícím suterénu jižního křídla budovy [plán 58-59]. V prostoře P1.02 byly odstraněny dosavadní laťové stěny. Dosavadní vstup ze sousední prostory P1.03 byl zazděn a nahrazen novým posunutým k jihu. Místnost P1.03 byla přepříčkována. 35 Z roku 1967 je popis budovy na evidenčním listu státního seznamu nemovitých kulturních památek zpracovaný Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody v Praze: Řadový dům čtyřkřídlové dispozice kolem středního dvora, jednopatrový se sedlovou střechou, do ulice 9 okenních os, přízemí s vodorovnou bosáží, uprostřed barokní ozdobná portál s erbem a na západní straně průchod ke schodišti do Bezručových sadů. okan v 1. patře mají parapetní výplně a bohatou štukovou nadokenní výzdobu. V přízemí klenby. 36 Dále viz stav budovy v letech 1961 a 1966, úpravy v roce 1966 (Eliáš 1977, s. 20). 34 Richard Sterer, Veduta Olomouce pohled na Předhradí od jihu, olej na dřevě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, mobiliární fond hrad Bouzov kmenový, rejstř. č. ÚSKP 68483/ , inv. č. BZ03283a. 35 Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb, archiv, složka Olomouc, Křížkovského čp. 513 [dále jen MMOl]. 36 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, odbor evidence, dokumentace a informačních systémů, oddělení nemovitých památek [dále jen NPU-UP], kartotéka Ústředního seznamu kulturních památek ČR [dále jen ÚSKP], rejstř. č. ÚSKP 13635/

12 V roce 1970 popsal budovu v pochozím SHP historického jádra Olomouce J. Muk: Čtyřkřídlý palác se středním nádvořím. Uliční průčelí vrcholně barokní, devítiosé, v přízemí s nižšími okny a portálem s nakoso postavenými sloupy. Nadokenní římsy silně plasticky vyvinuty, s bohatou výzdobou rostlinou i figurální. Dvorní průčelí řešena jednoduše, okna mají odstupněné stuhové šambrány a nadokenní římsy. Vstupní křídlo prolamují v přízemí oválně klenuté arkády. Pozoruhodné zadní průčelí má na obou okrajích renesanční risality s patrovými štítky, v patře se sdruženými renesančními okny, polokruhově zaklenutými, se středními sloupky na způsob arkád. Dvorní i zadní průčelí jsou renesanční, vzhledem k dispozici i oknům přízemí, která jsou povětšinou slepá, je stejného základu i průčelí uliční. Renesanční okna byla pro jednotnost napodobována i při pozdějších úpravách. Vstupní křídlo obsahuje střední průjezd s neckovou klenbou, vpravo od něho palácová schodiště do dvora s arkádovou chodbou s neckovými a křížovými klenbami. Prostory po stranách, jejichž zdivo výrazně předstupuje, jsou renesanční s hřebínkovými klenbami. Současný je i původně patrně jednotný prostor v přízemí levého křídla polokruhově valeně klenutý s trojúhelnými výsečemi v další místnosti v křídle pravém a zadním. Střed zadního křídla je přeřešen novodobě zřejmě v souvislosti s portálem z r Pozoruhodný je prostor vybudovaný v síle městské hradby obsažené v zadním průčelí, klenutý polem žebrové klenby. Profil žebra je sice renesanční, nelze však vyloučit vzhledem k mohutnosti žeber, že tato jsou starší a profil dodatečně změněn. Pod zadním křídlem se také nachází v příčném předním traktu sklep.. 37 Dále viz úpravy budovy v letech 1971, [plán 60-61] (Eliáš 1977, s. 20). 37 Jan Muk, Olomouc. Stavebně historický průzkum jádra. Blok čís. 40 (pasport SÚRPMO, přístupný ve sbírkách NPU-UP), Praha 1970, (s. 76). 11

13 1. října 1975 byl objekt určený k rekonstrukci pro Ústav Marxismuleninismu UP v Olomouci převeden z Podniku bytových služeb v Olomouci do správy Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen UP). 38 V rámci přípravných prací na adaptaci budovy pro potřeby UP byl SÚRPMO v roce 1977 zpracován již zmíněný SHP [plán 62-67]. Z hlediska stavebního vývoje jde o důležitý pramen zachycující stav objektu před poslední výraznou rekonstrukcí, vlastní projekt rekonstrukce neposkytuje úplné informace. 39 Dále viz podrobný popis a stav budovy v SHP z roku 1977 (Eliáš Kašpárková 1977, s ). 31. srpna 1978 předložila UP odboru územního plánování a architektury (dále jen ÚPA) Městského národního výboru v Olomouci (dále jen MěNV) žádost o vydání stavebního povolení s projektovou dokumentací na I. etapu rekonstrukce objektu Křížkovského 12 rekonstrukce krovu. Ve stejném čtvrtletí ji měl provést Okresní stavební podnik Olomouc. 40 Stavební povolení ohledně Rekonstrukce krovu budovy ÚP (ústav M-L) dle předložené projektové dokumentace vydal ÚPA MěNV 26. září Podle zápisu z 8. září 1978 z jednání o postupu prací měl rekonstrukci krovu provést až v roce 1980 po projednání v zakázkové komisi Okresního střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci (dále jen OSSPPOP) jeho (?) výrobní útvar podle projektu zpracovaného 38 MMOl, dopis Univerzity Palackého v Olomouci [dále jen UP], čj. 3186/75 z Eliáš Kašpárková (pozn. 1). Stav objektu v roce 1977 je podrobně popsán v kapitolách Architektonický rozbor na s , Popis a hodnocení průčelí na s , Stavební historie na s , Architektonické detily na s. 48, Architektonické závady na s. 49, Stavebnětechnický rozbor na s , Směrnice pro asanaci a rekonstrukci na s MMOl, dopis UP adresovaný odboru územního plánování a architektury [dále jen ÚPA] Městského národního výboru v Olomouci [dále jen MěNV] z , MěNV čj.3831/78 z Ibidem, stavební povolení ÚPA MěNV, čj. ÚPA 3831/78 Op/Fial z

14 SÚRPMO (Ing. arch. Z. Hynek) v září 1977 [plán 68-73] s upozorněním, že Dle zápisu odb. kultury ze dne odborný úsek OSPPOP trvá na užití krytiny pálené (břidlice) září 1978 se k prováděcímu projektu I. etapy rekonstrukce objektu, k rekonstrukci krovu, vyjádřil odbor kultury Okresního národního výboru v Olomouci (dále jen ONV) následovně: Prováděcí projektová dokumentace na rekonstrukci krovu byla zpracována na základě studie, která byla našim odborem odsouhlasena v lednu t. r. Na rozdíl od této studie bude krov proveden v konstrukci s dřeva, s užitím ocelových nosníků-vazníků KORD, které budou osazeny v prostoru stropů, jako nosný prvek budoucí podlahy podkroví. Přesné osazení nosníků bude provedeno až na základě odkrytí stropních trámů. Při těchto pracích musí být provedeno zajištění štukových podhledů v I. patře objektu, aby nedošlo k jejich poškození. Vzhledem k tomu, že ve srovnání se studií nedošlo k podstatným změnám, nemáme k prováděcí projektové dokumentace žádných dalších připomínek.. 43 Další zprávy o plánované obnově krovu nejsou k dispozici. 5. února 1979 předložila UP ÚPA MěNV žádost o vydání stavebního povolení s projektovou dokumentací na rekonstrukci objektu Křížkovského 12 II. etapa s předpokládaným zahájením stavby v roce Stavební povolení vydal ÚPA MěNV 18. dubna 1979: Projekt řeší rekonstrukci domu pro účely Ústavu ML ÚP. Dispoziční uspořádání prostor jednotl. podlaží domu je patrno z PD. Otápění teplov. systémem ÚT z kotelny obj. Křížkovského 10, splaškové a dešťové vody z objektu budou svedeny do jednotné kanalizace, zásob. Pitnou vodou z veř. vodovodu. El. rozvod v budově se napojí venk. přípojkou na 42 Ibidem, zápis z jednání , čj. MěNV ÚPA 4465/78 z Ibidem, stanovisko odboru kultury Okresního národního výboru v Olomouci [dále jen ONV], čj. kult 2060/78 Bí z , MěNV čj z

15 transformátor v obj. Křížkovského 8, zásob. plynem se neuvažuje. Součástí akce je úprava vnitř. nádvoří, terasa a zahrada.. 44 Stručný popis stavební části rekonstrukce podle předloženého projektu obsahují poznámky MěNV k jednání v rámci stavebního řízení 6. března 1979: Projekt řeší rekonstrukci objektu /s výjimkou krovu/ technologie tradiční; u požárně bezpečnostních schodišť východního a západního křídla je zvolena technologie železného betonu března 1979 se k prováděcímu projektu I. etapy rekonstrukce objektu, k rekonstrukci krovu, vyjádřil odbor kultury ONV: Prováděcí projektová dokumentace zpracovaná proj. organizací SURPMO pob. Olomouc je v souladu se schválenou studií, k níž se památkové orgány již vyjadřovaly. Jedinou změnou proti studii bylo, na základě požadavků orgánů požární ochrany, rozšíření schodiště ve východním křídle z přízemí do I. patra. I tato změna byla již v konceptu projednána s památkovými orgány, takže není k projektu žádných dalších připomínek. 46 Projekt rekonstrukce vypracoval Ing. arch. Z. Hynek (SÚRPMO) v prosinci Podle plánů pro stavební povolení [plán 74-85] se předpokládaly následující práce a materiály: v suterénu zrušení přístupového schodiště ze dvora (do místnosti P1.03), rozšíření průchodu mezi místnostmi P1.02 a P1.03, probourání zcela nového prostoru (P1.01) západně od místnosti P1.02 pro nástup nového železobetonového točitého schodiště do 1. patra, včetně probourání nového vstupu do místnosti P1.02, spojené se zbouráním a novým vyzděním obvodové stěny (v jádru hlavní hradby městského opevnění) v šíři tohoto schodiště ve všech podlažích; v přízemí probourání vstupu z průjezdu do místnosti 1.03, posunutí dosavadní příčky mezi místnostmi 1.03 a 1.04 mezi dvojici oken v severní stěně spojené s otevřením jednoho z nich, druhotně zúženého, přepříčkování místnosti 44 Ibidem, stavební povolení ÚPA MěNV, čj. ÚPA 647/79/Op/Fial z Ibidem, rukopisné poznámky MěNV v rámci přípravy k jednání Ibidem, stanovisko odboru kultury ONV, čj. kult. 531/79 Bf z

16 v sv. rohu východního křídla (místnosti ), odstranění dosavadních příček východního křídla, postavení příčky mezi místnostmi 1.11 a 1.13 a vybudování nového schodiště do podkroví v severní části místnosti 113 a probourání nového vstupu a okna z nádvoří, otevření druhotně zazděného vstupu mezi místnostmi 1.13 a 1.14, odstranění příčky v místnosti č. 1.14, zazdění vstupu mezi místnostmi 1.14 a 1.20, odstranění dosavadních příček a vybudování nových pro sociální zařízení v druhé prostoře jižního křídla od východu (místnosti ), odstranění příček a prolomení dvou oken na místo jednoho původního v místnosti 1.26, odstranění původní dělící zdi, vybudování nového schodiště do podkroví v prostoře a zazdění okna v severní stěně 1.27, prolomení nového vstupu a zaslepení původního mezi místnostmi 1.28 a 1.29, prolomení okna v severní stěně místnosti 1.30 a oken v severní stěně prostory 1.32; v patře postavení pavlači podél nádvorní strany jižního křídla, prolomení oken do nádvoří v místnostech , přeřešení dispozice východního křídla pro novou chodbu podél východní stěny (2.05) a přepříčkování na severním konci (prostory , ), prolomení vstupu mezi místnostmi 2.16 a 2.17, prolomení nového okna do nádvoří z místnosti 2.17, odstranění příčky mezi místnostmi 2.17 a 2.17a, zaslepení vstupu mezi místnostmi 2.17 a 2.18, prolomení dvojice symetricky rozmístěných oken na místo dvou nepravidelně rozmístěných do nádvoří z místnosti 2.18, postavení příčky mezi místnostmi 2.19 a 2.20, odstranění příček v místnosti 2.21 a obnovení vstupu do místnosti 2.23, odstranění příčky v místnosti 2.24; v podkroví vybudování vestvaby osvětlené vikýři; v celém objektu výměnu okenních a dveřních výplní; na podlahy kanceláří a pracoven vlýskovou palubovku nebo PVC, na podlahy provozních prostor chlumčanské pásky, na chodby, podesty a pavlač slezskou nebo libereckou žulu, na schodiště vračanský vápenec; na stěny a stropy vápenné štukové omítky; fasádu v barvě perleťové šedi (lomená bílá). Výstižnou charakteristiku rekonstrukce obsahuje zápis z koordinačního jednání, mj. za účasti stavitele Vladimíra Říhy za dodavatele stavby, 15

17 Fakultní nemocnici Olomouc, a projektanta Ing. Pavla Klementa za SÚRPMO, ve věci projednání organizace výstavby na akci Rekonstrukce objektu Křížkovského 12 v Olomouci z 25. února 1980 s novými termíny zahájení a dokončení stavby v březnu 1980 až prosinci 1982 ve výši Kčs: Při rekonstrukci objektu budou vlastně ponechány původní jen nosné zdi a klenby. Veškeré vnitřní instalace budou nové. U jižního křídla bude pod větší jeho částí vybudováno nové podzemí. Vnější obrysy objektu a profily okolního terénu zůstanou zachovány. Projekt rekonstrukce používá běžné až tradiční technologie.. Zápis obsahuje předpokládaný harmonogram prací: v březnu 1980: Zahájení výstavby. Budování šaten a soc. zařízení v I. patře vých. křídla a dalších zařízení staveniště dle projektu organizace výstavby. Šatny a soc. zařízení budou vytápěny naftovými a el. akumulačními kamny. Investor zajistí v předstihu potřebné vyjádření o stavu komínů v tomto křídle. Tyto komíny budou fungovat jen do podzimu t.r., kdy budou strženy v rámci rekonstrukce krovu a nahrazeny topením el. akumulačními kamny. Zrušení a přeložení fasádních rozvodů nn, provedení přípojky nn, zprovoznění stávající vodovodní přípojky, zaslepení plynovodní přípojky ; v dubnu až prosinci 1980: Rekonstrukce krovů včetně nezbytných statickostavebních konstrukcí (hlavně zpevňující věnec, zděné římsy a štítové zdivo, ztužující pásy) výměna částí stropů (I nosníky, a nosníky NSP) viz rozpočet I. etapa. taktéž budou provedeny výklizy celého objektu. Celková prostavěnost tis. Kčs (tzn. 8 tis. za měsíc, 11 pracovníků) ; v roce 1981 Rekonstrukce severního a západního křídla. Důraz kladen především na severní křídlo, neboť je zde výměníková stanice a ústí zde přípojky el. energie, vody, kanalizace a telefonu. V tomto roce na podzim budou již všechny zbývající přípojky provedeny a stávající zabudovány s konečnou platností. Obě křídla budou v zimním období již vytápěna. Celková prostavěnost tis. Kčs (tzn. 211 tis./měs., 18 pracovníků) ; v roce 1982 Rekonstrukce jižního a na závěr východního křídla. 16

18 Rekonstrukce zahrady a dvora. Šatny a sociální zařízení z východního křídla budou po dohodě s investorem přesunuty do již rekonstruovaných prostor. 47 Stavba byla nakonec prováděna od září 1980 do srpna 1983 oddělením výstavby Fakultní nemocnice Olomouc (stavbyvedoucí Ing. Martin Říha) nákladem Kčs července 1983 dokončené práce dodavatel stavby předal UP. Nedodělky 1) úprava zahradní terasy; 2) kašna a dlažba nádvoří; 3) dokončení západní fasády a zabarvení vč. fasády severní (uliční) měly být dokončeny do 31. srpna V protokolu z místního jednání v rámci kolaudačního řízení 29. července 1983 byly zaznamenány následující nedodělky: a) není provedena konečná úprava schodišť. Prostor (zábradlí, obklad schod. stupňů); b) nejsou osazeny dveřní prahy; c) není osazena ventilace na WC v podkrovních prostorách; dokončit venkovní omítku fasády ze strany západní; e) nejsou dokončeny terénní a sadové úpravy nádvoří a zahrady;, s termínem dokončení do 31. srpna 1983, a dále požadavky OSSPPOP (vyjádření L. Mlčáka): 1), aby bylo dokončeno restaurování kamenného náhrobku osazeného v přízemí v chodbě. 2), aby bylo dokončeno restaurování nástěnných maleb v kapli v prvním patře. 3) V místnosti č. 125 v přízemí je třeba dokončit restaurování erbovních štítků (doplnit v barvě) a opravit štukovou rosetu na klenbě. 4) Osazené kamenné ostění okna v zahradní fasádě, je třeba opravit, tak aby jeho tvar tvořil pravidelný obdélník s termínem dokončení do 31. prosince V rámci rekonstrukce objektu byl gotický náhrobník neznámé abatyše ze zaniklého olomouckého kláštera augustiniánek u sv. Jakuba na Předhradí 47 Ibidem, zápis z jednání v zasedací síni rektorátu UP. 48 Ibidem, zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb z Ibidem, protokol z místního šetření v rámci kolaudačního řízení z (na základě pozvánky ÚPA MěNV, čj. ÚPA 4428/83/Op z ). 17

19 z roku 1325 [ikonografie 18-19] přenesen do vstupní chodby v přízemí ze západní fasády při průchodu do Bezručových sadů, kam byl osazen na počátku 20. století. Původně byl nalezen v základech demolované zemské nemocnice, jejichž předchůdcem byl klášter sv. Jakuba ; zdokumentován byl pracovníky OSSPPOP v Olomouci v roce 1977: Pískovcový náhrobek má tvar obdélníkové desky o rozměrech 162 (170) x 100 cm, dvakrát příčně přeražený na této části. Na okraji probíhá latinský nápis, z něhož je nejlépe zachovaný letopočet 1325 (Anno Domini MCCCXXV). Ve spodní části byl nápis při nějaké dřívější úpravě odsekán. V ploše náhrobní desky je značně poškozený rytý obraz postavy v dlouhém řasnatém šatu (habitu) s kuklou na hlavě.. 50 V roce 1981 náhrobník, osazený ještě na západní fasádě objektu se silnou vrstvou nalíček, podrobně popsal M. Pojsl: Náhrobek ve tvaru ploché obdélné desky o rozměrech 95 x 162 (170) cm je dvakrát příčně přelomený na tři přibližně stejně velké kusy. Stav jeho dochování je velmi špatný. Deska z hrubozrnného pískovce je jednak značně zvětralá a jednak mechanicky poškozená. Nejvíc je poškození na obvodu a v místech dvojího přelomení. Spodní okraj byl někdy v minulosti otesán, čímž byl náhrobek zbaven části obvodového nápisu. Původní rozměry náhrobní desky lze proto rekonstruovat jen velmi přibližně (100 x 180 cm). Hloubka rýhy postavy 2-3 mm je daleko plytší než rýhy písmen, které dosahují až 15 mm. Rovněž šířka rýhy postavy je značně subtilnější. Nestejně hluboký a široký je žlábek, který rámuje obrazovou plochu (přibližně 65 x 152 cm). V horní části je patrný ještě krátký úsek dalšího žlábku, z čehož lze soudit, že obvodový nápis byl ohraničen původně dvěma rovnoběžnými rýhami, vzdálenými od sebe asi 15 cm.. M. Pojsl rovněž zaznamenal opravu náhrobníku v roce 1977: I přes zmíněné nalíčky a poškození bylo možno na náhrobku identifikovat část nápisu s letopočtem Tato skutečnost přivedla 50 Ibidem, žádost Okresního střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci Krajskému středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě o zápis gotického náhrobníku do státního seznamu nemovitých kulturních památek, čj. 371/79-Po z

20 v roce pracovníky Okresního střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci k rozhodnutí kámen očistit a zdokumentovat. Po mechanické a chemickém odstranění nalíček bylo možno rekonstruovat vyrytou postavu uprostřed desky a částečně i rytý nápis na okraji. 51 V roce 1983 budovu stručně popsal D. Líbal: Na Předhradí reprezentuje renesanci čtyřkřídlový bývalý kanovnický dům čp. 513 v Křížkovského ul. č. 12 s dochovaným zadním průčelím s renesančními rizality a polokruhově vrcholícími sdruženými okny se středními sloupky na způsob loggie. 52 V roce 1990 L. Mlčák a E. Šimáčková k rekonstrukci objektu uvedli: Z hlediska památkových zájmů nemůžeme být zcela spokojeni ani s příliš razantně prováděnými celkovými rekonstrukcemi kanovnických rezidencí V Křížkovského ul. č. 12 a 14. V objektu došlo sice podle projektu olomouckého ateliéru SÚRPMO k rehabilitaci řady dříve nevhodně využívaných místností, stalo se tak ale za cenu ztráty všech původních omítek jak v interiéru, tak zčásti i na fasádách. Rekonstrukci prováděla stavební četa Fakultní nemocnice v Olomouci, která neměla žádné zkušenosti s rekonstrukcemi historických objektů a uplatnila proto na stavbě v praxi běžně užívané technologie. 53 V roce 1996 popsali budovu P. Konečný a P. Michna: Čtyřkřídlá stavba palácové dispozice se středním dvorem. Barokní průčelí z počátku 18. století má bohatě profilované nadokenní římsy s oválnými medailóny s reliéfy v supraportách a kamenný portál s rozeklaným štítem. Zadní trakt je renesanční z doby kolem roku Z jeho průčelí směrem k městské hradbě vystupují dva postranní rizality, které mají v patře drobné lodžie s toskánskými sloupky a akantovou výzdobou ve cviklech. Koncem 19. století byl vnitřek domu adaptován na byty. V letech Miloslav Pojsl, Dva nejstarší náhrobky v Olomouci, Umění XXIX, 1981, s Líbal 1983, zvl. s Šimáčková Mlčák 1990, s

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.T.A. STUDIO ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319 Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra Šumberova 2/329

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu III. ETAPA jihozápadní křídlo (uliční) MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk k a ranou dobu dějinnoud

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva VÚ, ZÁMEK VIŠŇOVÉ - REKONSTRUKCE OBJEKTU k. ú. Višňové č. p. 1, okr. Znojmo Vypracovala: Ing. Roxana Jarošová AC - projekt Znojmo, Dobšická 12 Datum: XII/2006 1 A. Průvodní

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví METODIKA ArchiCAD Ing. Petra Chytilová, Ing. Jitka Šenková, Ing. Kamil Šoupal Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV792/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.6.2011

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Popis stavebního záměru

Popis stavebního záměru Popis stavebního záměru Stavba: Stavební úprava objektu čp. 111 ulice Nádražní, Stará Paka Stavebník: Sportem proti barierám z. s., Nádražní 111, 507 91 Stará Paka Obecný popis stávajícího stavu: Areál

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014 Projektování pozemních staveb MŠ Kreslil: Vypracoval: Zodp.projektant: DOS DOS Ing. Pavel Švestka Ing. Pavel Švestka Miroslav Švestka AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM INTERNÁT

Více

Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň IV.ETAPA - DPS. 1. Technická zpráva O B S A H : A\ Účel objektu... 2

Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň IV.ETAPA - DPS. 1. Technická zpráva O B S A H : A\ Účel objektu... 2 1. T E C H N I C K Á Z P R Á V A O B S A H : A\ Účel objektu... 2 B\ Zásady architektonického, výtvarného, funkčního a dispozičního řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektů včetně řešení přístupu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou. Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou. Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas: 18.června ve 14,00 hod, zápis účastníků

Více