Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ"

Transkript

1 Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a přílohy č. 6 této vyhlášky okres Praha-západ; kraj Středočeský návrh ke schválení únor 2009 Poznámka pořizovatele k provedeným úpravám návrhu zadání: Změny oproti původnímu návrhu zadání, které bylo předmětem veřejného projednání, jsou provedeny podle následujícího klíče zeleně zvýrazněný podtržený text = text zadání se doplňuje nebo mění, žlutě zvýrazněný škrtnutý text = text zadání se vypouští; formální opravy textu nejsou zvýrazněny. Předkládá pořizovatel: Obecní úřad Chýně Chýně, Hlavní 200, Hostivice Mgr. Dagmar Musilová tajemnice obecního úřadu

2 Spolupráce na návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Chýně: projektant: Ing. Stanislav ZEMAN-AUA-agrourbanistický ateliér, Ing. Stanislav Zeman, + výkonný pořizovatel: PRISVICH, s.r.o., Ing. Ladislav Vich a určený zastupitel: Ing. Věra Kovářová, M.I.M., starostka obce O B S A H Z A D Á N Í 1. Zdůvodnění změny č. 1 ÚPO Chýně a vymezení řešeného území změny č Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Požadavky na rozvoj území obce Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Požadavky na vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu na udržitelný rozvoj území Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č. 1 územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Grafické přílohy zadání změny č. 1 ÚPO Chýně Zadání změny č. 1 ÚPO Chýně (návrh ke schválení) 2

3 1. Zdůvodnění změny č. 1 ÚPO Chýně a vymezení řešeného území změny č. 1 Obec Chýně má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán obce (ÚPO) Chýně, schválený zastupitelstvem obce dne 11. srpna V následujícím období nebyla zpracována žádná jeho změna. Zastupitelstvo obce Chýně rozhodlo z vlastního podnětu podle 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, usnesením na svém zasedání dne 24. října 2007 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Chýně (dále jen změna č. 1 ) s tím, že navrhovatelé mohou podávat své návrhy na změnu územního plánu do 1 měsíce, tj. do 24. listopadu Ve stanovené lhůtě bylo uplatněno celkem 23 návrhů, o kterých rozhodlo Zastupitelstvo obce Chýně usnesením ze dne 5. května 2008 a schválilo zařadit do zadání změny č. 1 pouze 7 návrhů na pořízení změny územního plánu, jimž bylo vyhověno nebo částečně vyhověno. K těmto návrhům byly doplněno 5 vlastních podnětů obce Chýně. Jednotlivé návrhy na změnu územního plánu se týkají zejména funkčních změn v zastavěném území a zastavitelných plochách, nové zastavitelné plochy nejsou vymezovány, vyjma plochy parkoviště u zastávky ČD. Souhrnně jsou návrhy uvedeny v závěru této kapitoly. Řešené území změny č. 1, vymezené dotčeným územím změnových lokality Z1-1 až Z1-12, leží v katastrálním území Chýně a jsou plošně vymezeny v grafických přílohách zadání (dále jen řešené území ). Území obce Chýně tvoří jedno katastrální území Chýně o ploše 499,38 ha v okrese Praha-západ a kraji Středočeském. Požadavky na změnu platného ÚPO Chýně, které se mají uskutečnit v lokalitách označených Z1-1 až Z1-12, jsou uvedeny v následující tabulce ZMĚNA č. 1 ÚPO CHÝNĚ PŘE- HLED LOKALIT a představují řešené území o rozloze 5,84 ha. Označení lokality Z1-1 Z1-2 Z1-3 Z1-4 Z1-5 Dotčené pozemky parc. č. PK 281/3 PK 282/1 PK 283 KN 298/7 KN 185/1 KN 493/3 KN 326/1 KN 156/118 KN 186/2 ZMĚNA č. 1 ÚPO CHÝNĚ PŘEHLED LOKALIT Rozloha lokality (ha) 1,46 ha 0,16 ha 0,13 ha 0,12 ha 0,32 ha dle platného ÚPO rodinné domy) ochranná a izolační zeleň návrh rodinné domy) čistě obytné území (bytové domy ochranná a izolační zeleň návrh využití území kolem železniční trati ve stejných proporcích jako je řešeno v ÚPO od této lokality na sever i jih; železnice (OP 60 m) stav; ochranná a izolační zeleň návrh pole stav; polní cesta stav Funkční využití území (vše v k. ú. Chýně) místní komunikace návrh rodinné domy) občanská vybavenost návrh navrhované změnou č. 1 zastávka ČD vč. přístupového chodníku návrh parkoviště se zázemím návrh autobusová točna návrh rodinné domy) návrh parkoviště pro vozy uživatelů zastávky ČD; Poznámka Zadání změny č. 1 ÚPO Chýně (návrh ke schválení) 3

4 Označení lokality Z1-6 Z1-7 Z1-8 Z1-9 Z1-10 Z1-11 Z1-12 Dotčené pozemky parc. č. KN 186/3 KN 186/160 KN 185/21 KN 185/263 KN 185/237 PK 178/1 PK 513 st. 55/1 st. 55/2 st. 56 KN 14/1 KN 14/2 KN 14/7 KN 14/8 KN 14/13 KN 14/15 KN 14/16 KN 14/17 KN 14/18 KN 14/20 KN 14/21 KN 14/22 KN 14/24 KN 15 KN 16 KN 176/1 KN 176/3 KN 176/4 KN 176/5 KN 516/1 KN 517/2 KN 576/8 KN 61/1 KN 61/20 KN 61/19 KN 61/18 ZMĚNA č. 1 ÚPO CHÝNĚ PŘEHLED LOKALIT Rozloha lokality (ha) 0,33 ha 0,15 ha 0,11 ha 0,06 ha 0,35 ha 1,26 ha 1,39 ha Funkční využití území (vše v k. ú. Chýně) dle platného ÚPO rodinné domy) občanská vybavenost veřejná parková zeleň autobusová točna návrh rodinné domy) ní rodinné domy) návrh čistě obytné území (individuál- veřejná parková zeleň návrh rodinné domy) návrh rodinné domy) a rekreaci návrh plochy pro volný čas, sport veřejná parková zeleň plochy pro volný čas, sport a rekreaci návrh zahrádkářská kolonie návrh rodinné domy) občanská vybavenost zahrádkářská kolonie veřejná parková zeleň vodní toky stav vodní toky stav ochranná a izolační zeleň území výroby, skladů a služeb návrh navrhované změnou č. 1 rodinné domy) návrh veřejná parková zeleň návrh občanská vybavenost veřejná parková zeleň návrh rodinné domy) návrh, IV Poznámka ZPF tř. I (40 %), tř. IV (60 %) Zadání změny č. 1 ÚPO Chýně (návrh ke schválení) 4

5 2. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů Obec Chýně má charakter pražské příměstské obce. Jak vyplývá z Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), schválené usnesením vlády České republiky č. 561 ze dne 17. května 2006, je Chýně součástí rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha, vymezené pro řešené území správním obvodem obce Černošice, obce s rozšířenou působností. Zázemí rozvojové oblasti se namísto vlastního území hlavního města stává areálem s přírůstky trvale bydlících obyvatel. Pro řešení změny č. 1 nevyplývají z PÚR ČR žádné požadavky. Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, nebyla dosud podle 41 stavebního zákona vydána. Zastupitelstvem Středočeského kraje bylo usnesením č /2008/ZK ze dne 18. června 2008 schváleno zadání prvních zásad územního rozvoje Středočeského kraje podle 187 odst. 4 stavebního zákona, které pro řešené území územního plánu nestanovuje žádné cíle či požadavky. Z nadřazené územně plánovací dokumentace existuje v současné době územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC) Pražského regionu (zpracovatel AURS, s.r.o.), schválený Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18. prosince 2006, usnesením č /2006/ZK. V souladu s přechodnými ustanoveními 187 odst. 7 a 189 odst. 2 stavebního zákona nevyplývají z jeho závazné části pro řešené území žádné konkrétní požadavky. Veřejně prospěšné stavby ani jiné koncepční záměry stabilizované v ÚP VÚC Pražského regionu nebudou řešenou změnou dotčeny, na území obce Chýně se jedná o veřejně prospěšnou stavbu E05 rozvodna 110 kv Chýně, která je mimo řešené území. Z hlediska širších územních vztahů nedojde řešením územního plánu k žádným zásahům ani úpravám vazeb na sousední obce města Hostivice a Rudná a obce Červený Újezd, Chrášťany, Jeneč a Úhonice. 3. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Pro území obce nebyly dosud pořízeny územně analytické podklady (ÚAP) ve smyslu 26 stavebního zákona (dle 185 odst. 3 stavebního zákona pořídí ÚAP Městský úřad Černošice, jako příslušný úřad územního plánování, do 31. prosince 2008). Jako podklad pro návrh zadání slouží platný územní plán obce Chýně. Z doplňujících průzkumů a rozborů, které byly pro účely tohoto zadání zpracovány nevyplývají žádné specifické požadavky, protože kromě změny Z1-3 (parkoviště k zastávce ČD), která je zčásti novou zastavitelnou plochou, se všechny ostatní změny odehrávají v již vymezených zastavitelných plochách či zastavěném území. Z hlediska demografického vývoje počtu obyvatel obce Chýně je zřejmý setrvalý nárůst, vyplývající z porovnání hodnot sčítání obyvatel v letech 1991 (545 obyvatel), 2001 (637 obyvatel) a současného stavu 1399 obyvatel. 4. Požadavky na rozvoj území obce Obec Chýně má ještě dostatek rozvojových plochy, zejména pro bydlení, proto byly přijaty návrhy na změnu územního plánu, které řeší zejména sociální bydlení pro obyvatele Zadání změny č. 1 ÚPO Chýně (návrh ke schválení) 5

6 poproduktivního věku nebo sociálně potřebné, a to domov pro osamělé muže a ženy (Z1-10) a penzión pro seniory (Z1-11). Na druhou stranu změna využití území na jihovýchodě sídla (Z1-12) z výroby na bydlení přispěje podstatnou mírou ke zkvalitnění životního prostředí a z hlediska urbanistické koncepce umožní případný budoucí nekonfliktní rozvoj obce. Se zvyšujícím se počtem obyvatel musí obec řešit problematiku dopravní obslužnosti, proto obec iniciovala změnu územního plánu vedoucí ke zvýšení významu železniční dopravy, trati č. 122 Praha Hostivice Rudná u Prahy, obkružující obec na západě, která může po realizaci záměru železniční zastávky (Z1-2) a dostatečně velkého parkoviště (Z1-3) s přípojem autobusové dopravy (Z1-4) převzít podstatnou část příměstské dopravy, směřující zejména na Prahu. Pro většinu potenciálních stavebních pozemků, zahrnutých v platném územním plánu do ploch pro bydlení, na kterých se chystá realizace staveb nebo které si jejich majitelé drží jako rezervu pro své budoucí využití, bude řešení dojížďky za prací jednou z hlavních otázek. 5. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Předmětem většiny dílčích změn ÚPO Chýně je konverze ploch uvnitř zastavitelných ploch a vymezení nové zastavitelné plochy (Z1-3) pro parkoviště u zastávky ČD. V řešeném území se uplatní zejména regulativy ploch upravující plošné a prostorové uspořádání území závazné části platného územního plánu, které mohou být podle potřeby modifikovány k zajištění specifického využití území. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem vyplývajícím z konverze ploch rekreace a bydlení na občanskou vybavenost a veřejnou zeleň v lokalitách Z1-10 a Z1-11. Předkládaná změna č. 1 nezmění negativním způsobem koncepci uspořádání krajiny a její ráz ani kvalitu životního prostředí, protože se týká pouze 1,2 % území obce (5,84 ha). Uvedené konverze jsou uvažovány s cílem v maximální možné míře eliminovat nutnost zřizování nových rozvojových lokalit mimo zastavitelné plochy. Při zpracování změny se dále požaduje zachovat při rozvoji obce její charakter s převahou obytné funkce, doplněné kapacitně příslušnou veřejnou infrastrukturou; podmínit napojení nových producentů odpadních vod (např. bytových domů v lokalitě Z1-1 a rodinných domů v lokalitě Z1-12) rozšířením (intenzifikací) ČOV Chýně; v lokalitách Z1-1 prověřit možnost regulace zástavby bytovými domy a vymezení veřejné zeleně v rozsahu 30 % plochy lokality; v lokalitě Z1-2 využít 10 % plochy lokality pro sadové úpravy; u nově navrhované autobusové točny v lokalitě Z1-4 navrhnout jednostranný min. 2 m široký zelený pás s výsadbou vzrostlých listnatých stromů domácího původu, tak aby došlo k přirozenému zapojení nově urbanizovaného území do krajiny a nebyl narušen krajinný ráz; v lokalitách Z1-9 a Z1-12 navrhnout 30 % plochy lokality pro funkci veřejné zeleně; v lokalitě Z1-11 zachovat zamokřené plochy, vodní plochy a vodoteče; respektovat v rámci koncepce uspořádání krajiny doprovodnou a liniovou zeleň, zejména v území regionálního biokoridoru RBK 1142, a všechny stávající krajinotvorné prvky, které kontaktují řešené území. Zadání změny č. 1 ÚPO Chýně (návrh ke schválení) 6

7 6. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 6.1 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Komunikační systém je možné považovat v principu za stabilizovaný a bude tedy zachován. Přístup na jednotlivé pozemky bude řešen v souladu s platnou legislativou, zejména dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dopravně je obec napojena zejména silnicí II/00518 (směr Rudná nebo Jeneč) a silnicí III/00514 s připojením na silnici III/00513 (Chrášťany Hostivice). Dopravní obslužnost je řešena autobusy PID. Změnou č. 1 řeší obec prověření změny koncepce dopravy, která by kromě osobní, hromadné autobusové dopravy měla do územního plánu zahrnout i železniční osobní dopravu tratí č. 122 Praha Hostivice Rudná. V rámci koncepce jednotlivých druhů dopravy řeší změna č. 1 zejména točnu autobusů PID (Z1-4), vlakovou zastávku s přístupovou cestou (Z1-2), parkoviště se zázemím za železniční tratí (Z1-3) a pro tyto záměry stanovení příslušných regulativů dle 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s uvedením rozlohy, kapacity, popř. dalších parametrů, vyplývajících ze zákona č. 266/ /1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů. 6.2 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Stávající sítě technické infrastruktury jsou dostatečně dimenzované, takže vzhledem k jednotlivým změnám nebude nutné zvyšovat jejich kapacitu. Změna č. 1 se při řešení koncepce technické infrastruktury zaměří zejména na návrh napojení nových rozvojových lokalit na technickou infrastrukturu, prověření kapacity stávající vodovodní sítě s ohledem na nově navrhované záměry, vč. zajištění požární vody, prověřit kapacitu splaškové kanalizace, prověření dostatečné kapacity ČOV Chýně, nakládání se srážkovými vodami v území, na úseku odpadového hospodářství zachovat stávající koncepci systému nakládání s odpady. V návrhu změny č. 1 budou respektována stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury včetně příslušných ochranných pásem. 6.3 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Změna č. 1 navrhne v rámci změny funkčního využití území zastavěného území komerční občanskou vybavenost v severovýchodní části obce v lokalitách Z1-10 a Z1-11. V lokalitě Z1-10 je uvažován záměr domova pro osamělé muže a ženy se sociální a zdravotnickou péčí s lůžkovou kapacitou cca 50 lůžek (navrhovatel změny Miroslav Rajtora), který sleduje zajištění dostatečné lůžkové kapacity sociální a zdravotnické péče pro starší občany obce a přilehlých sídel. Nemalý význam bude mít také zlepšení architektonicko-urbanistického výrazu dotčeného území ve spojení veřejnou parkovou zelení. Zadání změny č. 1 ÚPO Chýně (návrh ke schválení) 7

8 Lokalita Z1-11 představuje obdobný záměr penziónu pro seniory o kapacitě 200 lůžek s lékařskou službou (navrhovatel změny Milan Havel), který bude doplněn také veřejnou parkovou zelení. Vzhledem k tomu, že se jedná o komerční občanskou vybavenost, nebudou vedeny jako veřejně prospěšné stavby. V regulativech bude uveden poměr zpevněných a nezpevněných ploch, určených pro zeleň. Dále zpřístupnění ploch pro automobilovou i pěší dopravu a vše ostatní dle 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Občanská vybavenost veřejné infrastruktury nebude ve změně č. 1 navrhována. 7. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Žádné hodnoty území nebudou touto změnou č. 1 dotčeny a v řešeném území bude usilováno o zajištění trvale udržitelného rozvoje všech složek území a osídlení tedy zachování historických, kulturních a přírodních hodnot v území při zajištění podmínek pro rozvoj obce. Při vymezení řešeného území v lokalitách Z1-10 a Z1-11 byla respektována hranice regionálního biokoridoru RBK 1142 a lokality byly oproti požadavku navrhovatelů zmenšeny. Navrhované změny v území jsou dílčího rozsahu, neboť převážná část rozsahu lokalit změny již byla schváleným ÚPO Chýně vymezena jako zastavitelné plochy. Žádné nemovité kulturní památky nebudou změnou č. 1 dotčeny, neboť se v řešeném území nenacházejí. Problematika skutečnosti, že celé území obce leží v území možných archeologických nálezů je řešena již v platném územním plánu. Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny Při řešení návrhu změny č. 1 v lokalitách dotýkajících se vymezených prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) bude respektován jejich rozsah a zajištěna jejich ochrana. Jedná se o lokality Z1-10 a Z1-11 (RBK 1142). Ochrana ZPF Kromě lokality Z1-3 nedojde u dalších lokality k novým záborům zemědělského půdního fondu (ZPF). Plochy zemědělské půdy, navrhované v lokalitě Z1-3 k nezemědělskému využití (parkoviště), budou v odůvodnění změny č. 1 doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a bonitovaných půdně ekologických jednotkách, podklady budou zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a ust. 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF. Ochrana PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou změnou dotčeny, a to ani do vzdálenosti 50 m od hranice lesa. Ochrana ovzduší Změnou č. 1 nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. V žádné z lokalit změn neumožní stanovené podmínky využití ploch zhoršení stávajících kvalitativních hodnot ovzduší. Zadání změny č. 1 ÚPO Chýně (návrh ke schválení) 8

9 8. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Změna č. 1 vymezí veřejně prospěšné stavby pouze pro dopravní a technickou infrastrukturu v rámci řešeného území dle 9 a 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Bude se jednat o lokality Z1-2 (vlaková zastávka), Z1-3 (parkoviště) a Z1-4 (točna autobusů), popř. o rozšíření (intenzifikaci) ČOV Chýně. Požadavky na veřejně prospěšná opatření či asanace se nepředpokládají. 9. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Změnou územního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany a ložiska nerostných surovin. Do změny č. 1 budou zapracovány všechny požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů a limity využití území, zejména v koncepci zásobování pitnou vodou řešeného území bude uvažováno i se zajištěním požární vody, požadavky dotčeného orgánu civilní ochrany na základě jeho stanoviska a v rozsahu předaných podkladů dle 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Záplavová území nejsou v řešených lokalitách stanovena. Řízení letového provozu České republiky ve svém vyjádření čj. DPLR/14335/08 ze dne 16. prosince 2008 upozornilo, že k. ú. Chýně se nachází v oblasti, kde umístěním stavby nebo zařízení může docházet k ohrožování bezpečnosti letového provozu nebo k rušení funkcí leteckých zabezpečovacích přístrojů. V rámci řešeného území bude proto prověřeno, zda regulativy neumožňují realizaci staveb a zařízení, které by vyvolaly postup podle 41 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, a v případě, že ano, bude toto uvedeno v regulativech. 10. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Změna č. 1 nevyvolává potřeby řešit střety zájmů v území, neboť se jedná, až na lokalitu Z1-3, o změny v již vymezených zastavitelných plochách nebo v zastavěném území. U lokalit nových záměrů v území podél železnice (Z1-1 až Z1-3) a staveb dopravní a technické infrastruktury budou respektována jejich ochranná pásma. Nebudou dotčeny prvky územního systému ekologické stability, ani významné krajinné prvky. Regionální biokoridor RBK 1142 byl respektován již při vymezování řešeného území. Zadání změny č. 1 ÚPO Chýně (návrh ke schválení) 9

10 Při řešení lokality Z1-12 bude respektováno ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru NRBK K 177 s probíhající osou mezofilní hájovou. 11. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Při vymezení plochy pro parkoviště na ploše Z1-3 dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Plochy přestavby nebudou vymezeny, rovněž sídelní struktura obce a poloha obce v rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha se nemění. 12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Požadavky na vymezení ploch a koridorů k prověření změn jejich využití územní studií nejsou stanoveny. 13. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Zpracování regulačních plánů je požadováno pro lokality Z1-10, Z1-11 a Z1-12. Změna č. 1 stanoví podmínky pro jejich pořízení a pro jejich vydání, ve formě zadání regulačního plánu podle 43 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 14. Požadavky na vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu na udržitelný rozvoj území Změna č. 1 nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území, řešená změna nevyvolává potřebu zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. Lokality, řešené změnou, nezasahují do Evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 15. Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant Změna č. 1 bude zpracována pouze v návrhu. Zpracování konceptu ani variant se ve smyslu 47 odst. 5 stavebního zákona nepožaduje. Zadání změny č. 1 ÚPO Chýně (návrh ke schválení) 10

11 16. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č. 1 územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Návrh změny č. 1 bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, především pak s ust. 188 odst. 3 tohoto zákona a v rozsahu přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Dokumentace bude obsahovat vlastní návrh změny č. 1 a část odůvodnění změny č. 1 územního plánu. V případě veřejně prospěšných staveb bude textová část obsahovat soupis dotčených pozemků pro zápis do katastru nemovitostí dle 101 stavebního zákona. Textová část změny č. 1 stanoví ve vymezených lokalitách ve formě zadání regulačního plánu podmínky pro pořízení a vydání regulačních plánů podle 43 odst. 2 stavebního zákona. Grafická část bude zpracována nad mapovým podkladem mapy katastru nemovitostí, která bude převedena do měřítka 1 : Obsah grafické části návrhu změny č. 1 Výkres základního členění území bude obsahovat vyznačení hranic řešeného území, zastavěného území, zastavitelných ploch. Hlavní výkres bude obsahovat graficky vyjádřitelnou urbanistickou koncepci a další údaje odpovídající podrobnosti schváleného územního plánu a obsahu stanoveném v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření bude obsahovat vyznačení nově navržených staveb a opatření změnou č. 1. Obsah grafické části odůvodnění změny č. 1 Odůvodnění změny bude obsahovat koordinační výkres, obsahující vyznačení hranic řešeného území, zastavěného území, zastavitelných ploch, navrhovaných změn v území, ochranných pásem a územních rezerv. Součástí odůvodnění změny bude výkres záborů půdního fondu a širších vztahů. Návrh i odůvodnění změny budou odevzdány ve 4 kompletních vyhotoveních pro společné jednání a vydání a 2 pro veřejné projednání, vše bude odevzdáno také 1 na CD ve formátu PDF a čistopis také ve formátu DGN. 17. Grafické přílohy zadání změny č. 1 ÚPO Chýně Příloha č. 1: Přehledná mapa oblasti (na podkladě výřezu hlavního výkresu ÚP VÚC Pražského regionu), grafické měřítko Příloha č. 2: Identifikace změn na podkladě platného ÚPO Chýně, bez měřítka Příloha č. 3: Identifikace změn, výřez pro lokality Z1-1 až Z1-9, bez měřítka Příloha č. 4: Identifikace změn, výřez pro lokality Z1-10 až Z1-12, bez měřítka Zadání změny č. 1 ÚPO Chýně (návrh ke schválení) 11

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSLAVANY

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSLAVANY Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B2 HLAVNÍ VÝKRES-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ- LOKALITA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Zadání je zpracováno v souladu s ustanovením 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení.

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Malé Přítočno (k projednání). Řešeným územím je obec Malé Přítočno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností je Magistrát města

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Objednatel: Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

změny č. 4 územního plánu obce

změny č. 4 územního plánu obce ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Zpracovaný v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 NÁVRH ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ Zadání regulačního plánu Revitalizace území Perla 01

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y 11 2 ME DLEŠ ICE zemědělský areál (nízkopodlažní bytová výstavba) 11 3 MA R KOV ICE Vrchovská ulice

Více

Územní plán obce Horní Blatná změna č.1 NÁVRH ZADÁNÍ textová část

Územní plán obce Horní Blatná změna č.1 NÁVRH ZADÁNÍ textová část Územní plán obce Horní Blatná změna č.1 NÁVRH ZADÁNÍ textová část Pořizovatel: MÚ Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování Určený zastupitel: Robert Petro Datum zpracování: Leden 2013 Zpracoval: Petr

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚPO STAŠOV ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNA Č. 2 ÚPO STAŠOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚPO STAŠOV ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.2 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

NÁVRH ZADÁNÍ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HROZNATÍN

NÁVRH ZADÁNÍ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HROZNATÍN NÁVRH ZADÁNÍ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HROZNATÍN - k projednání - Obsah zadání odpovídá příloze č. 6 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů UZEMNI PLAN ZLATA zadání územního plánu říjen zab zadání upravené po '',,1/ projednání pořizovatg1*filfli úřad Brandýs nad r!.ll':.,.:l^ e-. Labem " '** +-qri;$$vaiu9tě$ova -ýe&vrs'lá,'-e "aa ' Zotx /

Více

- schéma zákresu záměru na provedení změny v území. Obsah zadání. Textová část - obsah : Grafická příloha

- schéma zákresu záměru na provedení změny v území. Obsah zadání. Textová část - obsah : Grafická příloha Obsah zadání Textová část - obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů, b) požadavky na řešení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období

Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období ** Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období Návrh Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje - úřad územního plánování, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ZMĚNA č. 10. územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 10. územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 10 územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Neratovice ební odbor, územní plánování Kojetická 1028, 277 11 Neratovice zodpovědná osoba pořizovatele: Ing.

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE ÚNOR 2013 Zadání na zpracování změny č. 2 územního plánu Štěnovice ve smyslu zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY

Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY Návrh ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘANY Pořizovatel Územního plánu Bystřany: Obecní úřad Bystřany, Pražská 32, 41761 Bystřany Pověřená úřední osoba pořizovatele: Jiří Veselý - vedoucí stavebního úřadu MěÚ

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD

změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD ZADÁNÍ změny č. 5 územního plánu obce ČERVENÝ ÚJEZD zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu DOLNÍCH BØEŽAN. okres Praha-západ kraj Středočeský. červen 2009

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu DOLNÍCH BØEŽAN. okres Praha-západ kraj Středočeský. červen 2009 Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu DOLNÍCH BØEŽAN okres Praha-západ kraj Středočeský návrh ke schválení červen 2009 Předkládá pořizovatel: Obecní úřad Dolní Břežany 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. arch. Iva Lánská, zodpovědná osoba pořizovatele,, ve spolupráci s určeným zastupitelem Bc. Vladimírem Staruchem. Únor 2015

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE

Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE stupeň dokumentace: ZADÁNÍ katastrální území: Strážkovice, Lomec Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování Únor 2016 OBSAH A. Požadavky

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Nučic e è. 1/2 0 1 6 / O O P ÚZE M N Í PL Á N NUČIC OBEC NUČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00233668;

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva msta dne: 27. 3. 2008 Bod poadu jednání: Vc: Zadání 21. zmny územního plánu msta Liberce Zpracoval: odbor, oddlení: Jaroslav Urban Stavební

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Vypracoval: Městský úřad Nová Včelnice ve spolupráci s oprávněnou osobou březen 2011 úvod Požadujeme prověřit odůvodněnost návrhů na změny s ohledem

Více

Územní plán obce města Litvínov

Územní plán obce města Litvínov Územní plán obce města Litvínov Zadání změny č. 4 územního plánu Litvínova leden 2006-1 - OBSAH Identifikační údaje... 3 a) Důvody pro pořízení 4. změny územního plánu obce a stanovení hlavních cílů rozvoje

Více

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail: merunkova@gmail.com IČO: 46397957

Více