Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA , Na Mlýnku 655, Liberec 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12"

Transkript

1 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA , Na Mlýnku 655, Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, Náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant změny č. 4: Ing. arch. Vladimír Smilnický, ČKA , Krakonošovo nám. 67, Trutnov Zpracovatel změny č. 4: TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov Duben 2013

2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 OBSAH Obsah: Přehledka změny č. 4 ÚPO Doksy, M = 1: str. 2-3 Textová část změny č. 4 str Hlavní výkres - komplexní urbanistický návrh, etapizace, M = 1:5 000 str Textová část odůvodnění změny č. 4 ÚPO Doksy str Koordinační výkres změny č. 4, M = 1:5 000 str

3 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, Náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant změny č. 4: Ing. arch. Vladimír Smilnický, ČKA , Krakonošovo nám. 67, Trutnov Zpracovatel změny č. 4: TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov Ú Z E M N Í P L Á N O B C E D O K S Y Z M Ě N A Č. 4 P Ř E H L E D K A Z M Ě N Č. 4 Ú P O D O K S Y M = 1:70 000

4 PŘEHLEDKA ZMĚN Č.4 ÚPO DOKSY M=1: S SZ SV Z V JZ JV Doksy u Máchova jezera J Z4/3 STAV NÁVRH ZOBRAZOVANÝ JEV Zbyny Z4/1 Z4/2 Z4/4 Doksy HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ STAV NÁVRH ZOBRAZOVANÝ JEV PLOCHA ZMĚNY Č.4 ÚPO DOKSY LESY, POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA VODNÍ TOKY A PLOCHY Obora v Podbezdězí PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Žďár v Podbezdězí Vojetín Kruh v Podbezdězí

5 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, Náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant změny č. 4: Ing. arch. Vladimír Smilnický, ČKA , Krakonošovo nám. 67, Trutnov Zpracovatel změny č. 4: TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov Ú Z E M N Í P L Á N O B C E D O K S Y Z M Ě N A Č. 4 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 4

6 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 Průvodní a technická zpráva (textová část územního plánu obce Doksy se změnou č.4 mění a doplňuje takto (modrý text): 5

7 A1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A2. ZHODNOCENÍ VZTAHU DŘÍVE ZPRACOVANÉ ÚPD A NÁVRHU ŘEŠENÍ ÚPO DOKSY A3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA Za stávající text kapitoly se vkládá: ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOKSY Zadání změny č.4 územního plánu obce Doksy (dále pouze zadání změny č.4 ÚPO Doksy ) stanovuje požadavky pro zpracování změny č.4 územního plánu obce Doksy (dále jenom změna č.4 ÚPO Doksy ) s přihlédnutím k historickým, kulturním, urbanistickým a přírodním podmínkám území. Ve změně č.4 ÚPO Doksy jsou požadavky zadání změny č.4 ÚPO Doksy splněny takto: - požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů (bod a) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) v rozsahu, že změna č.4 ÚPO Doksy bude obsahovat zhodnocení z hlediska všech funkčních složek vydaného ÚPO Doksy je naplněná v bodě 1. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, který je součástí textové částí odůvodnění změny č.4 ÚPO Doksy, - požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů (bod b) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na rozvoj území (bod c) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) jsou splněny návrhem vymezením požadovaných ploch na pozemcích a v území stanovených zadáním změny č.4 ÚPO (požadavek 1., 2. 3.) v grafické části a návrhem úpravy kategorií funkčního využití ploch a podmínek jejich využití v textové části, - požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) uvedené v bodě d) zadání změny č.4 ÚPO, kromě stanovení specifických podmínek pro využití plochy zahradnictví, které jsou navrženy ve změně č.4 ÚPO Doksy v rozsahu úpravy textové části kategorii funkčního využití ploch a podmínek jejich využití, nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na řešení veřejné infrastruktury (bod e) zadání změny č.4 ÚPO Doksy): z hlediska požadavků na řešení dopravní infrastruktury nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny žádné požadavky na tuto infrastrukturu, 6

8 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 z hlediska napojení ploch na stávající technickou infrastrukturu, lze konstatovat, že zpracovatel změny č.4 ÚPO Doksy prověřil tuto možnost a dospěl k závěru, že změna funkčního využití těchto ploch nemá na napojení na tuto infrastrukturu žádný vliv, z hlediska likvidace dešťových vod v předmětné ploše se ÚPO Doksy, na základě požadavků zadání změny č.4 ÚPO Doksy, nemění. - požadavky na ochranu a rozvoj území (bod f) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (bod g) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) (bod h) zadání změny č.4 ÚPO Doksy), uplatněné v tomto zadání změny č.4 ÚPO Doksy, byly naplněny takto: požadavek na posouzení změny pozemku p.č. 1563/48 v katastrálním území Doksy u Máchova jezera z plochy dopravní vybavenosti na plochu bydlení individuálního z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva byl naplněn zpracováním Akustické studie a její závěry byly promítnuty do podmínek funkčního využití předmětné plochy, požadavek na prověření střetů zájmů vyplývajících z rozdílného využití okolních ploch u změny podmínek přípustného využití urbanizované zeleně byl naplněn posouzením funkčních ploch (ploch s rozdílným způsobem využití), které sousedí s plochou zahradnictví, - požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území (bod i) zadání změny č.4 ÚPO Doksy), nebyly, v zadání změny č.3 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose (bod j) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny a řešení změny č.4 ÚPO nevyvolalo změnu vymezení zastavitelných ploch v grafické části ÚPO Doksy a změna č.4 ÚPO Doksy nevymezuje nové zastavitelné plochy, - požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií (bod k) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem (bod l) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast (bod m) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, 7

9 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 - požadavek na zpracování konceptu včetně požadavků na zpracování variant (bod n) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyl, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněn, - požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejího odůvodnění a s ohledem na charakter území a problémy k řešení vč. měřítek výkresů a počtu vyhotovení byly splněny takto: obsah členění změny č.4 ÚPO Doksy byl před zpracováním změny č.4 ÚPO Doksy dohodnut se zástupcem pořizovatele, vzhledem k tomu, že změnou č.4 ÚPO Doksy nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemku určených k plnění funkcí lesa a z tohoto důvodu změna č.4 ÚPO Doksy neobsahuje výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL, grafická část změny č.4 ÚPO Doksy je zpracována na základě požadavků zadání změny č.4 formou samostatných výřezů ÚPO Doksy v rozsahu změnou č.4 ÚPO Doksy dotčeného území, ostatní požadavky tohoto bodu zadání změny č.4 ÚPO Doksy (počet vyhotovení, skladba výkresu apod.) byly, ve změně č.4 ÚPO Doksy, naplněny bezezbytku. Změna č.4 ÚPO Doksy byla pro projednání zpracována stejnou formou, jako byla projednána a vydána změna č.3 ÚPO Doksy. A4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A5. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 8

10 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU B1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ B2. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ B2.1. ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY A VAZBY B2.2. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY B2.3. STAVEBNÍ VÝVOJ OBCE B2.4. PŘEDPOKLADY DEMOGRAFICKÉ B2.5. EKONOMICKÝ POTENCIÁL ÚZEMÍ, VÝROBA, VÝROBNÍ SLUŽBY B2.6. OBČANSKÁ VYBAVENOST, REKREACE B2.7. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND B2.8. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA B2.9. NELESNÍ ZELEŇ B3. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE, ORGANIZACE A VYUŽITÍ ÚZEMÍ 9

11 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 B4. NÁVRH ČLENĚNÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY, PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ Po část Plochy bydlení individuální (BI) bez změny, doplnění a úpravy. Tabulka v části Plochy bydlení individuální (BI) se doplňuje takto: funkce přípustné bydlení v rodinných domech, kromě plochy 401, odstavování vozidel bydlících obyvatel (garáže) na vlastním pozemku, ubytování se zajištěním parkování vozidel hostů na vlastním pozemku, sportovní zařízení pro denní rekreaci (hřiště), funkce podmíněně přípustné bydlení v ploše 401 po vybudování bariéry o výšce 4 m na západní hranici plochy (délka 66 m) a na severní hranici plochy (délka 17,5 m), nerušící zařízení drobné vybavenosti a podnikatelských aktivit v samostatných objektech (ateliéry, kanceláře apod.), zařízení technického vybavení nadřazených systémů Dále po část Plochy urbanizované zeleně bez změny, úpravy a doplnění. Tabulka v části Plochy urbanizované zeleně se mění a doplňuje takto: funkce přípustné funkce podmíněně přípustné veřejná zeleň, a parky a parkově upravené plochy hřbitovy, pohřebiště zahrady, sady, zahrádkářské kolonie, zahradnictví ochranná a doprovodná zeleň na pozemku p.č. 1467/2 v k.ú. Doksy u Máchova jezera výstavba správní budovy zahradnictví se služebním bytem. stavby pro obřady na hřbitovech, veřejná WC, drobné objekty pro zajištění nejnutnější údržby doplňující plochy kapacity nepřekračující 20% celkové výměry (víceúčelová krytá hřiště, jezdecké a běžecké stezky, rozhledny a vyhlídkové věže) zařízení technického vybavení nadřízených systémů Dále, až do konce kapitoly B.4, bez změny, doplnění a úpravy. B5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ B5.1. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT B5.2. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY, VÝZNAMNÉ BIOTOPY, OHROŽENÉ, CHRÁNĚNÉ A VZÁCNÉ ORGANIZMY B5.3. OCHRANA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 10

12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 B5.4. OCHRANA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ B5.5. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY B5.6. OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI B5.7. OCHRANA ZEMSKÉHO POVRCHU B5.8. OSTATNÍ LIMITY B6. PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ Po tabulku Doksy v části Rozvojové plochy pro bydlení návrh I. etapa Doksy I v části 1. BYDLENÍ bez změny, doplnění a úpravy. Rozvojové plochy pro bydlení návrh I. etapa Za tabulku Doksy se doplňuje nová tabulka s tímto textem: označení plochy lokalizace plochy výměra v m 2 druh funkčního využití orientační počet RD cca 401 Jiráskova za ČSPH 3447 RD 4 Dále po část označenou 3. OBČANSKÁ VYBAVENOST bez změny, doplnění a úpravy. Do tabulky Občanská vybavenost návrh I. etapa v části 3. OBČANSKÁ VYBAVENOST se za řádek s označením 40 vkládají nové řádky s tímto textem: 402 Doksy - centrum plocha pro OV 403 Doksy - centrum plocha pro OV Dále po část označenou 5. DOPRAVA, DOPRAVNÍ VYBAVENOST bez změny, doplnění a úpravy. Do tabulky Plochy pro dopravu návrh I. etapa v části 5. DOPRAVA, DOPRAVNÍ VYBAVENOST se za řádek s označením 213 vkládá nový řádek s tímto textem: 404 Doksy - sídliště plocha pro DV 11

13 Dále bez změny, doplnění a úpravy. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 B7. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY B7.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA B7.2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ B7.3. ENERGETIKA, SPOJE B7.4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY B8. VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ B9. NÁVRH MÍSTNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY B10. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A ASANAČNÍCH ÚPRAV B11. NÁVRH POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY B12. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA ZPF, PUPFL Za text kapitoly se vkládá tento text: Změnou č.4 ÚPO byly provedeny změny ploch s rozdílným způsobem využití v zastavitelných plochách (v nově navrhovaných územích lokalitách) vymezených v ÚPO Doksy. Z výše uvedeného důvodu změnou č. 4 nedochází k záboru půdního fondu. 12

14 B13. NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 13

15 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 D. ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ D1. ROZSAH PLATNOSTI A VYMEZENÍ POJMŮ D2. URBANISTICKÁ KONCEPCE D3. POPIS KATEGORIÍ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCH A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ Do kapitoly D.3.1 SOUČASNÉ ZASTAVĚNÉ A ZASTAVITELNÉ, části 1.2 Plochy bydlení individuální (BI) bez změny, doplnění a úpravy. Tabulka v části 1.2 Plochy bydlení individuální (BI) se doplňuje takto: funkce přípustné bydlení v rodinných domech, kromě plochy 401, odstavování vozidel bydlících obyvatel (garáže) na vlastním pozemku, ubytování se zajištěním parkování vozidel hostů na vlastním pozemku, sportovní zařízení pro denní rekreaci (hřiště), funkce podmíněně přípustné bydlení v ploše 401 po vybudování bariéry o výšce 4 m na západní hranici plochy (délka 66 m) a na severní hranici plochy (délka 17,5 m), nerušící zařízení drobné vybavenosti a podnikatelských aktivit v samostatných objektech (ateliéry, kanceláře apod.), zařízení technického vybavení nadřazených systémů Dále do kapitoly D.3.2 NEZASTAVITELNÉ, části 2.2 Plochy urbanizované zeleně bez změny, doplnění a úpravy. Tabulka v části 2.2 Plochy urbanizované zeleně se mění a doplňuje takto: funkce přípustné funkce podmíněně přípustné veřejná zeleň, a parky a parkově upravené plochy hřbitovy, pohřebiště zahrady, sady, zahrádkářské kolonie, zahradnictví ochranná a doprovodná zeleň na pozemku p.č. 1467/2 v k.ú. Doksy u Máchova jezera výstavba správní budovy zahradnictví se služebním bytem. stavby pro obřady na hřbitovech, veřejná WC, drobné objekty pro zajištění nejnutnější údržby doplňující plochy kapacity nepřekračující 20% celkové výměry (víceúčelová krytá hřiště, jezdecké a běžecké stezky, rozhledny a vyhlídkové věže) zařízení technického vybavení nadřízených systémů Dále do kapitoly D.3.3 NÁVRH ROZVOJOVÝCH PLOCH, části Plochy bydlení individuální bez změny, doplnění a úpravy. Text druhého odstavce části Plochy bydlení individuální se doplňuje takto: 14

16 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 I. etapa Doksy lokality č. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, a 401 kterou lze zastavět jenom za podmínky vybudování bariéry o výšce 4 m na západní hranici plochy (délka 66 m) a na severní hranici plochy (délka 17,5 m) Staré Splavy lokality č. 2, 3. Dále do části Plochy občanské vybavenosti bez změny, doplnění a úpravy. Text třetího odstavce části Plochy občanské vybavenosti se doplňuje takto: I. etapa Doksy lokalita č. 36, 37 (rozšíření zázemí městské pláže), 402, 403 Staré Splavy Obora lokalita č. 35 (hotel u přístavu) lokalita č. 38, 39, 40 (škola v přírodě, agroturistické centrum, vybavenost zastávky ČD) Dále do části Plochy dopravní vybavenosti bez změny, doplnění a úpravy. Text druhého odstavce části Plochy dopravní vybavenosti se doplňuje takto: I. etapa Doksy lokality č. 62, 63, 64, (záchytná parkoviště), 66 (hromadné garáže), 404 Staré Splavy lokality č. 61 (záchytné parkoviště) Dále do konce kapitoly D3. POPIS KATEGORIÍ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCH A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ bez změny, doplnění a úpravy. D4. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ D5. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY D6. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ D7. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ D8. VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 15

17 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 D9. PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, ASANACE A ASANAČNÍ ÚPRAVY ÚZEMÍ D10. NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE D10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 16

18 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 E. DOKLADY 17

19 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, Náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant změny č. 4: Ing. arch. Vladimír Smilnický, ČKA , Krakonošovo nám. 67, Trutnov Zpracovatel změny č. 4: TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov Ú Z E M N Í P L Á N O B C E D O K S Y Z M Ě N A Č. 4 H L A V N Í V Ý K R E S K O M P L E X N Í U R B A N I S T I C K Ý N Á V R H, E T A P I Z A C E M = 1:5 000

20 HLAVNÍ VÝKRES, KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH, ETAPIZACE LEGENDA stabilizované plochy plochy změn PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI PLOCHY DOPRAVNÍ VYBAVENOSTI 401, 402, 403, 404 OZNAČENÍ NOVĚ NAVRHOVANÝCH ÚZEMÍ - LOKALIT ZMĚNY Č.4 Z4/1 HRANICE A OZNAČENÍ NÁVRHOVÝCH LOKALIT ZMĚNY Č.4

21

22 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, Náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa Projektant změny č. 4: Ing. arch. Vladimír Smilnický, ČKA , Krakonošovo nám. 67, Trutnov Zpracovatel změny č. 4: TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov Ú Z E M N Í P L Á N O B C E D O K S Y Z M Ě N A Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.4

23 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 Obsah textové části odůvodnění změny č. 4 územního plánu obce Doksy 1. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním jejich vymezení Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa dle zvláštních předpisů Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů Vyhodnocení splnění požadavků zadání Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s požadavky na ochranu nezastavěného území Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a sdělení jak bylo stanovisko ve změně č.4 ÚPO Doksy zohledněno Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 31 22

24 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č Vyhodnocení připomínek Přílohy 32 23

25 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 Změna č. 4 územního plánu obce Doksy spočívá ve změně funkčního využití návrhových ploch (zastavitelných ploch), které byly vymezeny Územním plánem obce Doksy v katastrálním území Doksy u Máchova jezera a ve změně podmínek pro plochy urbanizované zeleně umožňující výstavbu správního objektu se služebním bytem v ploše zahradnictví. 24

26 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty Změna č.4 Územního plánu obce Doksy (dále jenom změna č.4 ÚPO Doksy ) je změnou územně plánovací dokumentace města Doksy. Změna č.4 ÚPO Doksy je zpracována na základě požadavků zadání změny č.4 ÚPO Doksy, požadavků zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jenom stavební zákon ), požadavků vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom vyhláška ). Při zpracování změny č.4 ÚPO byly zohledněny požadavky a doporučení vyplývající z metodických pokynů vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro zpracovatele a pořizovatele územně plánovací dokumentace. Změnou č.4 ÚPO Doksy nejsou nijak dotčeny požadavky a záměry vymezené v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje, které jsou již obsaženy v ÚPO Doksy (koridor pro dopravní infrastrukturu D21 - silnice II/270, obchvat Doksy, koridor pro technickou infrastrukturu E5A - vedení VVN 110 kv, plochu nadmístního významu E19A - transformovna Doksy, nadregionální biokoridor, nadregionální biocentrum, regionální biokoridory a biocentra územního systému ekologické stability K18B, NC42, RK611, RK612, RC383, RC1301). Vydáni změny č.4 ÚPO Doksy dojde v ÚPO Doksy: - ke změně části funkční plochy (plocha s rozdílným způsobem využití) navrhovaného území (zastavitelné plochy) označené v ÚPO Doksy 62 z plochy dopravní vybavenosti na plochu bydlení individuální (401) a stanovením podmínek pro tuto plochu z hlediska ochrany plochy před hlukem, - ke změně část funkční plochy (plocha s rozdílným způsobem využití) navrhovaného území (zastavitelné plochy) označené v ÚPO Doksy R29 z plochy technické vybavenosti na dvě plochy občanské vybavenosti (402, 403), - ke změně části funkčních ploch (plochy s rozdílným způsobem využití) navrhovaného území (zastavitelné plochy) označené v ÚPO Doksy 47 a 99 z plochy pro sport (47) a plochy pro doprovodnou a ochrannou zeleň (99) na plochu dopravní vybavenosti (404), - ke změně podmínek pro využití ploch v ploše urbanizované zeleně umožňující výstavbu objektů pro správu zahradnictví se služebním bytem. Změna Z4/3 Změna Z4/3 mění část funkční plochy (plocha s rozdílným způsobem využití) navrhovaného území (zastavitelné plochy) označené v ÚPO Doksy 62 z plochy dopravní vybavenosti na plochu bydlení individuální (401). Změna Z4/1 Změna Z4/1 mění část funkční plochy (plocha s rozdílným způsobem využití) navrhovaného území (zastavitelné plochy) označené v ÚPO Doksy R29 z plochy technické vybavenosti na dvě plochy občanské vybavenosti (402, 403). 25

27 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 Změna Z4/2 Změna Z4/2 mění část funkčních ploch (plochy s rozdílným způsobem využití) navrhovaného území (zastavitelné plochy) označené v ÚPO Doksy 47 a 99 z plochy pro sport (47) a plochy pro doprovodnou a ochrannou zeleň (99) na plochu dopravní vybavenosti (404). Změna Z4/4 Vymezuje plochu (prostor) pro změnu podmínek pro využití ploch v ploše urbanizované zeleně umožňující výstavbu objektů pro správu zahradnictví se služebním bytem. Změna č.4 ÚPO je zpracovaná na základě a v rozsahu projednaného a zastupitelstvem města schváleného zadání změny č.4 ÚPO Doksy. Vzhledem k charakteru změny a jejímu rozsahu nedochází změnou č.4 ÚPO Doksy ke změně základní koncepce rozvoje území, ke změně urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury ani ke změně koncepce uspořádání krajiny stanovených ÚPO Doksy. 2. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním jejich vymezení Vzhledem k charakteru, velikosti a rozsahu změn, změna č.4 ÚPO Doksy nevymezuje žádné záměry ani jiné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. 3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Změnou č.4 ÚPO Doksy nejsou vymezeny žádné nové zastavitelné plochy. Od schválení (vydání) ÚPO Doksy a vydání jeho změn, bylo v zastavěném území umístěno, povoleno a následně realizováno několik desítek stavebních objektů (rodinné domy, objekty občanské vybavenosti apod.). Vzhledem k charakteru, velikosti a rozsahu změn, změna č.4 ÚPO Doksy neprokazuje potřebu vymezení zastavitelných ploch. 4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 4.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond Změnou č. 4 ÚPO Doksy nedochází k záboru zemědělského půdního fondu a změna č.4 ÚPO Doksy nemá žádné důsledky na zemědělský půdní fond. 26

28 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa dle zvláštních předpisů Změnou č. 4 ÚPO Doksy nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa a změna č. 4 ÚPO Doksy nemá žádné důsledky na pozemky určených k plněné funkcí lesa. 5. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů Vzhledem k velikosti, charakteru a rozsahu změny č. 4 ÚPO Doksy nebude nijak dotčeno stávající využívání území města Doksy z hlediska širších územních vztahů. Stávající využívání sítě silnic I., II. a III. třídy, vedení velmi vysokého napětí nebo stávající vymezení tras regionálních biokoridorů nebude změnou č.4 ÚPO Doksy nijak dotčeno. 6. Vyhodnocení splnění požadavků zadání Ve změně č.4 ÚPO Doksy jsou požadavky zadání změny č.4 ÚPO Doksy splněny takto: - požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů (bod a) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) v rozsahu, že změna č.4 ÚPO Doksy bude obsahovat zhodnocení z hlediska všech funkčních složek vydaného ÚPO Doksy je naplněná v bodě 1. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, který je součástí tohoto odůvodnění změny č.4 ÚPO Doksy, - požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů (bod b) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na rozvoj území (bod c) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) jsou splněny návrhem vymezením požadovaných ploch na pozemcích a v území stanovených zadáním změny č.4 ÚPO (požadavek 1., 2. 3.) v grafické části a návrhem úpravy kategorií funkčního využití ploch a podmínek jejich využití v textové části, - požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) uvedené v bodě d) zadání změny č.4 ÚPO, kromě stanovení specifických podmínek pro využití plochy zahradnictví, které jsou navrženy ve změně č.4 ÚPO Doksy v rozsahu úpravy textové části kategorii funkčního využití ploch a podmínek jejich využití, nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na řešení veřejné infrastruktury (bod e) zadání změny č.4 ÚPO Doksy): z hlediska požadavků na řešení dopravní infrastruktury nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny žádné požadavky na tuto infrastrukturu, 27

29 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 z hlediska napojení ploch na stávající technickou infrastrukturu, lze konstatovat, že zpracovatel změny č.4 ÚPO Doksy prověřil tuto možnost a dospěl k závěru, že změna funkčního využití těchto ploch nemá na napojení na tuto infrastrukturu žádný vliv, z hlediska likvidace dešťových vod v předmětné ploše se ÚPO Doksy, na základě požadavků zadání změny č.4 ÚPO Doksy, nemění. - požadavky na ochranu a rozvoj území (bod f) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (bod g) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) (bod h) zadání změny č.4 ÚPO Doksy), uplatněné v tomto zadání změny č.4 ÚPO Doksy, byly naplněny takto: požadavek na posouzení změny pozemku p.č. 1563/48 v katastrálním území Doksy u Máchova jezera z plochy dopravní vybavenosti na plochu bydlení individuálního z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva byl naplněn zpracováním Akustické studie a její závěry byly promítnuty do podmínek funkčního využití předmětné plochy, požadavek na prověření střetů zájmů vyplývajících z rozdílného využití okolních ploch u změny podmínek přípustného využití urbanizované zeleně byl naplněn posouzením funkčních ploch (ploch s rozdílným způsobem využití), které sousedí s plochou zahradnictví, - požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území (bod i) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose (bod j) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny a řešení změny č.4 ÚPO nevyvolalo změnu vymezení zastavitelných ploch v grafické části ÚPO Doksy a změna č.4 ÚPO Doksy nevymezuje nové zastavitelné plochy, - požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií (bod k) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem (bod l) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněny, - požadavky na vyhodnocení vlivů změny č.4 ÚPO Doksy na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast (bod m) zadání změny č. 4 ÚPO Doksy) nebyly, v zadání změny č. 4 ÚPO Doksy, uplatněny, 28

30 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 - požadavek na zpracování konceptu včetně požadavků na zpracování variant (bod n) zadání změny č.4 ÚPO Doksy) nebyl, v zadání změny č.4 ÚPO Doksy, uplatněn, - požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č.4 ÚPO Doksy a na uspořádání obsahu jejího odůvodnění a s ohledem na charakter území a problémy k řešení vč. měřítek výkresů a počtu vyhotovení byly splněny takto: obsah členění změny č.4 ÚPO Doksy byl před zpracováním změny č.4 ÚPO Doksy dohodnut se zástupcem pořizovatele, vzhledem k tomu, že změnou č.4 ÚPO Doksy nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemku určených k plnění funkcí lesa a z tohoto důvodu změna č.4 ÚPO Doksy neobsahuje výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL, grafická část změny č.4 ÚPO Doksy je zpracována na základě požadavků zadání změny č.4 formou samostatných výřezů ÚPO Doksy v rozsahu změnou č.4 ÚPO Doksy dotčeného území, ostatní požadavky tohoto bodu zadání změny č.4 ÚPO Doksy (počet vyhotovení, skladba výkresu apod.) byly, ve změně č.4 ÚPO Doksy, naplněny bezezbytku. Všechny požadavky zadání změny č.4 ÚPO Doksy byly, ve změny č.4 ÚPO Doksy, vyhodnoceny a v rozsahu zachování základní koncepce rozvoje území, urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny stanovených ÚPO Doksy splněny. Změna č.4 ÚPO Doksy byla pro projednání zpracována stejnou formou, jako byla projednána a vydána změna č.3 ÚPO Doksy. 7. Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Politika územního rozvoje České republiky (dále jenom PÚR ČR ), kterou schválila vláda České republiky dne usnesením vlády č. 929 je nástroj územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR. Změna č.4 ÚPO Doksy je v souladu s PÚR ČR tím že: - nevymezuje nové zastavitelné plochy, chrání přírodní hodnoty území - mění funkční využití některých návrhových území (zastavitelných ploch) vymezených v ÚPO Doksy, nijak neovlivňuje ochranu civilizační a kulturní hodnoty území stanovenou ÚPO Doksy, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. - při změny funkčního využití území v některých návrhových územích (zastavitelných plochách) vymezených v ÚPO Doksy byla zvážena, posouzena a zohledněna jak ochrana přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel. 29

31 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 PÚR ČR nestanovuje žádné požadavky na území města Doksy. Návrhem změn ploch s rozdílným způsobem využití se nijak nezhorší stav území pro zachování udržitelného rozvoje tohoto území, spočívajícím ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v řešeném území. Součástí řešeného území Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jenom ZÚR LK ) je i celé správní území města Doksy. Při změně části funkčního využití plochy obsaženého v požadavku změny Z4/1 (návrhové území R29) z plochy technické vybavenosti na plochy občanské vybavenosti byly zohledněny požadavky vyplývající ze ZÚR LK na zpřesnění koridoru pro vedení velmi vysokého napětí 110 kv označeného v ZÚR LK E2B a na vymezení plochy pro záměr rozšíření stávající TR označené v ZÚR LK E5A. Zachování navrhovaného území (zastavitelné plochy) R29 odpovídá rozsahu požadavku na umístění nadzemního vedení VVN 110 kv včetně jeho ochranného pásma a stávajících nadzemních vedení elektrické energie s jejich ochrannými pásmy včetně požadavku na území pro rozšíření stávající transformovny. Změna č.4 ÚPO Doksy je v souladu se ZÚR LK. 8. Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 8.1 Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území Vzhledem k charakteru, velikosti a rozsahu změny č.4 ÚPO Doksy (změna funkčního využití ploch vymezených ÚPO Doksy) je tato v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. 8.2 Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s požadavky na ochranu nezastavěného území Změnou č.4 ÚPO Doksy nedochází k vymezování nových zastavitelných ploch. Změny jsou provedeny v návrhových územích lokalitách (zastavitelných plochách) vymezených ÚPO Doksy a v zastavěném území (v ploše zahradnictví). Nezastavěné území není změnou č.4 ÚPO nijak dotčeno. 9. Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy Vzhledem k rozsahu a charakteru změny č.4 ÚPO Doksy (změna funkčního 30

32 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 využití ploch vymezených ÚPO Doksy) lze konstatovat soulad této změny s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu. 10. Soulad změny č.4 ÚPO Doksy s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů Vzhledem k rozsahu a charakteru změny č.4 ÚPO Doksy (změna funkčního využití ploch vymezených ÚPO Doksy) lze konstatovat soulad této změny s požadavky zvláštních právních předpisů. Soulad změny č.4 ÚPO Doksy se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů bude vyhodnocen po jejich obdržení po společném projednání změny č.4 ÚPO Doksy. 11. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení vlivů změny č.4 ÚPO Doksy na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání změny č.4 ÚPO Doksy požadováno. 12. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a sdělení jak bylo stanovisko ve změně č.4 ÚPO Doksy zohledněno Vyhodnocení vlivů změny č.4 ÚPO Doksy na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání změny č.4 ÚPO Doksy požadováno. 13. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Tato část odůvodnění změny č.4 ÚPO Doksy bude doplněna po veřejném projednání změny č.4 ÚPO Doksy, před vydáním změny č.4 ÚPO Doksy. 14. Vyhodnocení připomínek Tato část odůvodnění změny č.4 ÚPO Doksy bude doplněna po veřejném projednání změny č.4 ÚPO Doksy, před vydáním změny č.4 ÚPO Doksy. 31

33 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č. 4 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č Přílohy Akustická studie č S

34 Havlíčkova ul. 26, Litoměřice Tel./Fax: ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č S10-13 Předmět posouzení : Změna č. 4 ÚPO Doksy plocha změny Z4/3 Výtisk číslo REVIZE: 0 Predikce hluku ve venkovním prostoru 2 Objednatel, adresa TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov 1 Číslo objednávky , Datum přijetí zakázky Datum zpracování Číslo zakázky 3063-S10-13 Měření provedl - Studii vypracoval Účel (stupeň) Počet stran protokolu Vydává Správce dokumentu Archivace matrice Elektronická verze Ing. Patrik Holeček Změna územního plánu 10 + krycí list REVITA Engineering oddělení expertiz, vývoje a projekce Libor Brož, majitel firmy REVITA Engineering, elektronicky 3063_ak-studie ÚPO Doksy.doc Dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Revita Engineering. Bez písemného souhlasu odpovědných pracovníků firmy Revita Engineering nesmí být protokol reprodukován jinak než celý. Výsledky zkoušek se vztahují pouze na uvedený předmět a čas měření, na popsaném místě a za popsaných podmínek. Pracovník odpovědný za provedení zakázky a zpracování protokolu: Datum schválení Jméno, příjmení, podpis: Ing. Patrik Holeček (tel: )

35 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 1 1. Předmět posouzení Řešené území: Plocha změny č. Z4/3, pozemek p.č. 1563/48 Objednatel: TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov 1 Účel studie: Datum vystavení: Zdroj hluku Predikce hluku z dopravy na komunikaci I/38, místní komunikace a provozu na čerpací stanici u plochy ozn. Z4/3 Hodnoceným zdrojem hluku je dopravní provoz na komunikaci č. I/38, provoz na místní komunikaci spojující I/38 s ul. Valdštejnská a provoz u čerpací stanice pohonných hmot ve stávající ploše dopravní infrastruktury na p.p.č. 1563/21 v Doksech. Výpočtově posuzovaným objektem je plocha změny č. 4 označená Z4/3 (Pozemek p.č. 1563/48). 3. Metoda predikce hluku Výpočty jsou provedeny ve zhotoveném počítačovém 3D modelu řešeného území, který byl vytvořen pomocí shp souborů typu Zabaged, pomocí programu HLUK+ v Profi, který pracuje na základě postupu uvedeného v mezinárodně platné ČSN ISO Výpočet hluku z provozu na komunikaci č. I/38 byl proveden na základě výsledků celostátního sčítání dopravy 2010 (CSD 2010), které poskytuje informace o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2010 a navazují na výsledky z předchozích CSD (2005 a starší). Na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů podle termínů CSD 2010 pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit dopravy (RPDI) ve vozidlech za 24h. Ve výpočtovém modelu byla na základě růstových koeficientů nasimulována akustická situace v roce Výpočet hluku z provozu na místní komunikaci spojující kom. I/38 a ul. Valdštejnská byl proveden na základě Generelu dopravy města Doks Průzkumy a rozbory, Výpočet hluku z provozu na čerpací stanici byl proveden na základě odhadu využití čerpací stanice 3 % všech automobilů projíždějících po komunikaci I/38. Tj. zadáno v denní době 252 osobních automobilů (OA), 23 nákladních automobilů (NA) a 25 nákladních souprav (NS), v noční době pak 20 OA, 3 NA, 5 NS. Nejistoty výpočtu hluku programem HLUK+ se pohybují nejvýše do 2 db od konvenčně správné hodnoty L Aeq. Vypočítaná hodnota L Aeq byla v 63,6 % případů z posuzovaných situací vyšší než hodnota L Aeq reálně naměřená. Jinými slovy - hodnoty L Aeq získávané na základě výpočtů byly v 63,6 % (tj. v cca 2/3) posuzovaných případů na straně bezpečnosti výpočtu. Uvedená kvalitativní a kvantitativní zjištění jsou globálními výpověďmi o očekávatelné přesnosti výsledků výpočtů L Aeq postupem dle novely metodiky výpočtů hluku ze silniční dopravy. Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

36 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 2 4. Popis situace Účelem výpočtů je predikce hluku v ploše změny Z4/3 pro výhledový stav v r Plocha se nachází ve vzdálenosti 70.0 až 78 m od krajnice komunikace I/38 a 50.0 až 60.0 m od krajnice místní komunikace spojující kom. I/38 a ul. Valdštejnská. Mezi komunikací I/38 a řešenou plochou se nachází prostor stávající čerpací stanice pohonných hmot. Výpočty hlukových map jsou provedeny pro výšku 3 m nad terénem. Charakter terénu je zadán dle reality pomocí vrstevnic ve formátu *.shp. Výsledky výpočtů jsou porovnány s hygienickými limity dle NV č. 272/2011 Sb. Hygienické limity hluku jsou přiřazeny dle převažujícího zdroje hluku a jsou vztaženy k potenciálním chráněným venkovním prostorům staveb. Výpočtové body byly umístěny ve čtyřech rozích řešené plochy. 5. Akustické výpočty 5.1 Zadání zdroje hluku komunikace I/38 Tabulka 1 Výhledové koeficienty růstu dopravy pro období pro ostatní silnice (mimo dálnice a rychlostní komunikace) Tabulka 2 Ostatní silnice Těžká Osobní Motocykly Celkem Rok Index AAGR Index AAGR ,00 0,79 1,00 3,37 1,00 0,00 1,00 2, ,04 0,57 1,18 2,27 1,00 0,00 1,15 2, ,07 0,55 1,32 1,18 1,00 0,00 1,27 1, ,10 0,18 1,40 0,84 1,00 0,00 1,35 0, ,11 0,36 1,46 0,68 1,00 0,00 1,40 0, ,13 0,18 1,51 0,65 1,00 0,00 1,44 0, ,14 0,17 1,56 0,51 1,00 0,00 1,48 0, ,15 1,60 1,00 1,51 Index AAGR Index AAGR Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

37 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: Zadání zdroje hluku místní komunikace spojující kom. I/38 a ul. Valdštejnská 5.3 Zadání zdroje hluku provoz čerpací stanice pohonných hmot DEN Tabulka 3 NOC OA NA 23 3 NS Výsledky výpočtů Ve výpočtu je zohledněno šíření hluku od dopravních zdrojů ve venkovním prostoru. Výpočty jsou provedeny pro výšku 3 m nad terénem, hluková mapa je otištěna na následujících stranách. Deskriptor pro hodnocené výsledky: DEN - L Aeq,16h, NOC - L Aeq,8h [db(a)] Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

38 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 4 Hluková mapa provoz na komunikaci č. I/38 r a místní kom. - DEN Výpočet 1 Izofony vypočteny ve výšce 3 m nad terénem. Zadání hlučnosti do výpočtového modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 5.1. a 5.2. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy k 16 na sebe navazujícím hodinám v denní době. Rastr mapy: 50 m. Výpočet 1, provoz na komunikaci č. I/38 r a místní k. - DEN Tabulka 4 Vypočteno Nejistota Limit Závěr Převažující zdroj Bod 1 52,4 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 2 48,8 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 3 47,7 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 4 50,8 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

39 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 5 Hluková mapa provoz na komunikaci č. I/38 r a místní kom. - NOC Výpočet 2 Izofony vypočteny ve výšce 3 m nad terénem. Zadání hlučnosti do výpočtového modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 5.1. a 5.2. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy k 8 na sebe navazujícím hodinám v noční době. Rastr mapy: 50 m. Výpočet 2, provoz na komunikaci č. I/38 r a místní k. - NOC Tabulka 5 Vypočteno Nejistota Limit Závěr Převažující zdroj Bod 1 46,1 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 2 42,5 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 3 41,3 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 4 44,4 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

40 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 6 Hluková mapa provoz na komunikaci č. I/38 r. 2030, místní kom. a ČSPHM DEN Výpočet 3 Izofony vypočteny ve výšce 3 m nad terénem. Zadání hlučnosti do výpočtového modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 5.1., 5.2. a 5.3. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy k 16 na sebe navazujícím hodinám v denní době. Rastr mapy: 50 m. Tabulka 5 Výpočet 3, provoz na komunikaci č. I/38 r. 2030, místní k. a ČSPHM - DEN Vypočteno Nejistota Limit Závěr Převažující zdroj Bod 1 59,6 2,0 55,0 Nevyhovuje ČSPHM Bod 2 50,9 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 3 51,7 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 4 55,3 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

41 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 7 Hluková mapa provoz na komunikaci č. I/38 r. 2030, místní kom. a ČSPHM NOC Výpočet 4 Izofony vypočteny ve výšce 3 m nad terénem. Zadání hlučnosti do výpočtového modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 5.1., 5.2. a 5.3. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy k 8 na sebe navazujícím hodinám v noční době. Rastr mapy: 50 m. Tabulka 6 Výpočet 4, provoz na komunikaci č. I/38 r. 2030, místní k. a ČSPHM - NOC Vypočteno Nejistota Limit Závěr Převažující zdroj Bod 1 57,1 2,0 45,0 Nevyhovuje ČSPHM Bod 2 45,2 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 3 45,9 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 4 50,1 2,0 50,0 V nejistotě I/38 Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

42 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 8 6. Výpočet s protihlukovými bariérami Hluková mapa provoz na kom. č. I/38 r. 2030, místní kom. a ČSPHM vč. PHO DEN Výpočet 5 Izofony vypočteny ve výšce 3 m nad terénem. Zadání hlučnosti do výp. modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 5.1., 5.2. a 5.3. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy k 16 na sebe navazujícím hod. v denní době. Rastr mapy: 50 m. Ve výpočtu jsou zohledněny optimální délky PHO. Tabulka 6 Výpočet 5, provoz na komunikaci č. I/38 r. 2030, místní k. a ČSPHM vč. PHO - DEN Vypočteno Nejistota Limit Závěr Převažující zdroj Bod 1 48,8 2,0 55,0 Vyhovuje ČSPHM Bod 2 49,5 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 3 51,2 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Bod 4 55,3 2,0 60,0 Vyhovuje I/38 Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

43 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 9 Hluková mapa provoz na kom. č. I/38 r. 2030, místní kom. a ČSPHM vč. PHO NOC Výpočet 6 Izofony vypočteny ve výšce 3 m nad terénem. Zadání hlučnosti do výpočtového modelu vychází z údajů uvedených v kapitole 5.1., 5.2. a 5.3. Vypočtené hodnoty jsou vztaženy k 8 na sebe navazujícím hodinám v noční době. Rastr mapy: 50 m. Ve výpočtu jsou zohledněna PHO. Tabulka 6 Výpočet 6, provoz na komunikaci č. I/38 r. 2030, místní k. a ČSPHM vč. PHO - NOC Vypočteno Nejistota Limit Závěr Převažující zdroj Bod 1 44,9 2,0 45,0 Vyhovuje ČSPHM Bod 2 43,5 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 3 45,1 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Bod 4 49,8 2,0 50,0 Vyhovuje I/38 Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

44 REVITA Engineering, Havlíčkova 26, Litoměřice, Tel./Fax: , Akustická studie, zakázka č S10-13 Listů celkem: 10 List číslo: 10 Hluková mapa provoz na kom. č. I/38 r. 2030, místní kom. a ČSPHM vč. PHO NOC Výpočet 6 3D-Zobrazení 9. Závěr Dle provedených akustických výpočtů je zřejmé, že vliv hluku v ploše Z4/3 má kumulativní charakter tzn. že každá komunikace se svými emisními příspěvky podílí na výsledných hodnotách, které jsou v části plochy v konečném důsledku nad požadovanými hygienickými limity hluku. Dominantním zdrojem hluku bude ve většině plochy provoz na komunikaci I/38, u hranice plochy v západní části potom provoz na čerpací stanici pohonných hmot. V části cca poloviny šířky plochy vyznačené izofonami 55 db v denní době a izofonami 50 db, lze bez protihlukových opatření očekávat překračování hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory staveb. Z tohoto důvodu byl proveden výpočet včetně protihlukových bariér navržených teoreticky tak, aby mohly být hygienické limity hluku pro venkovní chráněné prostory staveb dodrženy v rámci celé plochy. Bariéra o výšce 4 m je ve výpočtu navržena v délce 66 m na západní hranici plochy a 17,5 m na severní hranici plochy. Konkrétní optimální rozměry bariéry je možné zpřesnit až na základě návrhu konkrétního umístění a výšek jednotlivých obytných objektů Ing. Patrik Holeček Revize dokumentace č.: 0 Kontroloval: Libor Brož

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, Územní plán Kyselka Návrh zadání Obec: Obec Kyselka, část Radošov 118, 362 72 Kyselka IČ: 00254762 zastoupené starostkou Ing. Petrou Hoffmannovou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Zadání územního plánu Týnec Návrh

Zadání územního plánu Týnec Návrh Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Fáze: Změna č.16 Pořizovatel: Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIMOŇ březen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 470 36 Česká Lípa 1 Zpracované dle 55 odst. 2, přiměřeně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov vydaná zastupitelstvem města Český

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

v y d á v á Ú z e m n í p l á n Ž l u t a v a

v y d á v á Ú z e m n í p l á n Ž l u t a v a OBEC ŽLUTAVA Zastupitelstvo obce Žlutava OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Územní plán Žlutava Zastupitelstvo obce Žlutava, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Č. j.: V Ovčárech, dne xx.xx.2015 Územní plán OVČÁRY Zastupitelstvo obce Ovčáry, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Zákupy (dále Zpráva) je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst. 1, zákona č. 183/2006

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více