věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem."

Transkript

1 DOPORUČENO věda hrou PRO MLADÉ BADATELE Clementoni S.p.A. Zona Industriale Fontenoce Recanati (MC) Italy Tel Fax VAROVÁNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem. UPOZORNĚNÍ! Obsahuje chemické látky považované za rizikové pro zdraví. Před použitím sady je třeba si přečíst pokyny a uschovat návod pro další konzultaci. Před zacházením s chemickými látkami je třeba si nasadit ochranné brýle a ochranné rukavice. Je třeba zabránit tomu, aby se chemické látky dostaly do styku s tělem, zejména s ústy a očima. Během provádění pokusů se musí malé děti a zvířata nacházet v dostatečné vzdálenosti. Je třeba uchovávat tuto odbornou hru a připravené krystaly mimo dosah malých dětí. Součástí sady není ochrana očí pro dospělé osoby, které dohlížejí na mladé chemiky.

2 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Před použitím sady je třeba si přečíst pokyny, řídit se jimi a uschovat návod pro další konzultaci. Malé děti, zvířata a osoby, které nemají nasazené ochranné brýle, se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti od prováděných pokusů. Vždy měj nasazené ochranné brýle. Experimentální sadu uschovej mimo dosah malých dětí. Po ukončení pokusů očisti použitou výbavu a ujisti se, že všechny nádoby byly řádně zavřeny a uloženy do krabice, a odlož krabici mimo dosah malých dětí. Po každém pokusu si dobře umyj ruce vodou a mýdlem. Nepoužívej další pomůcky, které nebyly v této soupravě. Na místě provádění pokusů se nesmí jíst, pít ani kouřit. Zabraň styku chemických látek s očima a ústy. Když použiješ některé části potravin (chléb, ovoce apod.), nevracej je po skončení pokusů zpět do původních balení, ale ihned je vyhoď. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI V případě nehody je třeba okamžitě přivolat lékařskou pomoc. Poznámka: Informace o první pomoci naleznete také v pokynech pro realizaci pokusů. V případě styku s očima je třeba vypláchnout oči velkým množstvím vody a dle možností přitom nechat oči otevřené. Je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. V případě požití je třeba si vypláchnout ústa velkým množstvím vody a napít se čerstvé vody. Nesnažte se vyvolat zvracení. Je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. V případě vdechnutí výparů je třeba přenést postiženou osobu na čerstvý vzduch. V případě styku s pokožkou a popálenin: Je třeba umývat příslušné místo, které přišlo do styku s látkou, velkým množstvím vody po dobu 5 minut. V případě pochybností je třeba se obrátit na lékaře a vzít s sebou použité chemické látky i použitou výbavu. V případě zranění je vždy třeba vyhledat lékařskou pomoc. Zde si zapište nouzové telefonní číslo nejbližší pohotovosti, kterou v případě nouze můžete kontaktovat, budete jej mít tak vždy po ruce:... Obecné kontakty na první pomoc: linka 155 nebo linka 112. HLAVNÍ STŘEDISKA PROTIJEDŮ V ČESKÉ REPUBLICE PRAHA Klinika nemocí z povolání, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova Na Bojišti Praha 2 Telefon: Nouzová linka: nebo

3 Materiály ve tvé chemické laboratoři Vysvětlivky Chemické látky Vytěrák na čištění zkumavek Ochranné brýle Stojan na zkumavky Nádobka z plastu se stupnicí a s víkem Nádobka z plastu s víkem Nálevka SEZNAM CHEMICKÝCH LÁTEK Látka č. 1 Síran měďnatý CuSO 4 5 H 2 O R 20/22 Škodlivý při inhalaci a požití. R 36/38 Dráždivý pro oči a pokožku. R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, při dlouhodobějším působení může mít negativní vliv na vodní prostředí. Pipeta Stěrka ve tvaru lžičky Měděný drát Filtrační papír Klíč pro bezpečnostní uzávěry Míchadlo (tyčka z plastu) Zkušební zkumavka s uzávěrem S 22 Nevdechovat výpary. S 60 Tento materiál a nádoba, ve které je uložen, se musí zlikvidovat jako nebezpečný odpad. S 61 Nezahazovat volně v prostředí. Konzultovat příslušné bezpečnostní pokyny. Chemické látky N Nebezpečný pro životní prostředí Xn Škodlivý Xi Látka č. 3 Kyselina vinná C 4 H 6 O 6 R 36/37/38 Dráždivá pro oči, dýchací cesty a pokožku. S 24/25 Zabránit styku s očima a pokožkou. S 26 V případě styku s očima okamžitě umýt velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. Dráždivá Xi Látka č. 5 Uhličitan sodný Na 2 CO 3 R 36 Dráždivý pro oči. Látka č. 6 Jodid draselný KI R 36/37/38 Dráždivý pro oči, dýchací cesty a pokožku. R 42/43 Při inhalaci nebo při styku s pokožkou může vyvolat zvýšenou citlivost. S 22 Zabránit vdechování výparů. S 22 Zabránit vdechování výparů. S 26 V případě styku s očima okamžitě umýt velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. S 23 Nevdechovat plyny/dým/výpary/aerosol. S 24 Zabránit styku s pokožkou. S 26 V případě styku s očima okamžitě umýt velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. S 38 V případě nedostatečné ventilace použít vhodný dýchací přístroj. Dráždivá 3

4 Jak otevřít nádoby s látkami 1) Zašroubuj klíč bezpečnostního uzávěru až na doraz. 2) Zatáhni za klíč a nahýbej přitom uzávěr střídavě na jednu a na druhou stranu. 3) Vyvleč uzávěr a přitom drž zkumavku ve svislé poloze. Upozornění! Po každém odebrání látky vždy zavři zkumavku POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH BRÝLÍ Jméno a adresa výrobce Clementoni Spa Zona Industriale Fontenoce Recanati (Mc) Italy Telefon: , Fax: HYPERLINK Číslo a datum vydání normy EN166: 2001 Identifikační kód modelu ochranných brýlí GOGGLES S91617 Uchovávej brýle v jejich originálním balení na dobře větraném místě v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů v pokojové teplotě mezi 0 až 35 C. Zkontroluj, zda brýle jsou ve výborném stavu a nemají poškrábaná, prasklá nebo rozbitá ochranná skla. Před použitím ochranných brýlí je musí zkontrolovat dospělá osoba. Nasaď si správně brýle před prováděním pokusů a ujisti se, že ti nepadají z nosu a že ti důkladně chrání oči. Brýle nos pouze po dobu experimentů, nenos brýle déle, než je třeba. Brýle čisti vodou, pokud potřeba mýdlem a osuš je jemným hadříkem. V případě jejich poškrábání či poničení je nahraď podobným druhem. Tyto brýle jsou určeny pouze k používání v rámci těchto experimentů a nesmějí být používány k jiným účelům, než je popsané v letáku v tomto balení. Tyto brýle jsou vhodné k ochraně proti mechanickému poškození očí, ale ne proti kapkám. Tyto brýle jsou odolné proti mechanickému poškození, vyšším teplotám a nepodléhají zkáze v průběhu času. Klíč k jednotlivým symbolům na rámečku. CLEMENTONI: Označení výrobce 2: Optické sklo S: Symbol větší tloušťky (odolnost proti dopadu kuličky o 43g rychlostí 5,1 m/s) EN166: Číslo standardu používaného pro certifikaci tohoto produktu podle evropské směrnice EPI 89/686/CEE. Tyto brýle odpovídají normě 89/686/CEE evropské směrnice o osobních ochranných prostředcích. VAROVÁNÍ: Některý z materiálů obsažený v ochranných brýlích může vyvolat alergické reakce u těch osob, které jsou na tuto látku citlivé. Pokud se objeví zarudnutí či podráždění, ihned brýle sundejte. Produkt je testovaný registrovanou laboratoří č CRITT SPORT LOISIRS Sanital zone CHATELLERAULT Francie 4

5 RADY PRO DOSPĚLÉ DOHLÍŽEJÍCÍ NA MLADÉ CHEMIKY Tato sada pro chemické pokusy je určena pro děti od 10 let. Přečtěte si tyto instrukce, bezpečnostní pravidla a informace o první pomoci a řiďte se jimi. Mějte je po ruce a uchovejte je pro případné budoucí konzultace. Nesprávné použití chemických produktů může způsobit poranění a ublížení na zdraví. Je třeba provádět pouze pokusy, které jsou popsány v těchto pokynech. Vzhledem k tomu, že úroveň schopností dítěte je různá, dospělí, kteří provádějí dozor, musí rozumně zhodnotit, které pokusy jsou pro něj vhodné a které pro něj představují riziko. Je třeba zhodnotit, zda je pokus vhodný pro konkrétní/-ho děvče/hocha, které/-ý je pod dozorem. Před zahájením pokusu je třeba s ním probrat výstrahy a bezpečnostní pokyny. Zvláštní pozornost se musí věnovat manipulaci s kyselinami, louhy a hořlavinami. Prostor, ve kterém se provádějí pokusy, musí být zbaven překážek a musí se nacházet v dostatečné vzdálenosti od prostor úschovy potravin. Musí být dobře osvětlen, ventilován a musí se nacházet v blízkosti přívodu vody. Dále je potřebný pevný stůl s tepelně odolným povrchem. LIKVIDACE ODPADU Likvidace chemických látek musí být v souladu s národními nebo lokálními nařízeními o likvidaci odpadů. Nevyhazujte chemické látky do koše ani je nevylévejte do odtoku. Pro další detaily ohledně správné likvidace odpadů kontaktujte místní úřady. Obaly by měly být vyhozeny do odpovídajících kontejnerů na tříděný odpad. POZNÁMKA: Jak lze vidět z vysvětlení a z obrázků, v některých pokusech je třeba použít 4,5 voltovou baterii. Její napětí nesmí překročit 4,5 V. UPOZORNĚNÍ! Baterie, které nejsou dobíjecí, nesmí být dobíjeny. Dobíjecí baterie se musí nabíjet pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívej baterie odlišného druhu a nemíchej spolu nové a použité baterie. Prázdné baterie musí být vyjmuty z této sady. Předcházejte zkratům v elektrickém obvodu. 5

6 Obsah ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI 2 Hlavní střediska protijedů v České republice 2 Materiály ve tvé chemické laboratoři 3 Seznam chemických látek 3 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH BRÝLÍ 4 RADY PRO DOSPĚLÉ, LIKVIDACE ODPADU 5 Obsah 6 Začínáme v laboratoři 9 Chemie studuje hmotu 15 Kyseliny a zásady 22 Reakce: chemické proměny 25 Chemie a elektřina 29 Neviditelné inkousty 31 Laboratoř krystalů 32 Jídlo a chemie 34 Chemie ti pomůže 39 Hraj si s chemií 40 Chemie je věda, která se zabývá studiem hmoty. Vesmír je tvořen hmotou, vše, co vidíš, je tvořeno sloučeninami, a ty sám se skládáš z atomů, molekul a iontů. Chemické látky se reakcemi vzájemně spojují a mění na jiné. Přitom vzniká spontánně řada otázek: Kde skončily původní sloučeniny? Jaký mechanismus se přitom používá? Kolik látky lze získat? Zakládá se život živých organismů na chemii? Svět vědy je světem otázek. Úkolem vědce je najít odpovědi. Tohle všechno je strhující a zábavné. POZORUJ ZAZNAMENÁVEJ SI ORGANIZUJ ZÍSKANÉ INFORMACE POKLÁDEJ OTÁZKY DLE MOŽNOSTI NAJDI ODPOVĚDI TATO SADA CHEMICKÁ LABORATOŘ BYLA SESTAVENA TAK, ABY CO NEJVÍCE OMEZILA NEBEZPEČÍ PRO OBSLUHU, DŮKAZEM ČEHOŽ JE KROMĚ JINÉHO I ÚMYSLNÉ VYLOUČENÍ POUŽITÍ OHNĚ. PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKAMI BYLO ZAVEDENO POUŽITÍ PIPET, ABY DOŠLO K OMEZENÍ STYKU SE SLOUČENINAMI, A TÍM I KE SNÍŽENÍ RIZIKA. Při sestavování této sady pro chemické pokusy byla neustále brána v úvahu bezpečnost hochů/dívek, pro které je sada určena. 6

7 protonové číslo symbol relativní atomová hmotnost Vysvětlivky: 20 Ca Vápník 40,08 Prvek je tvořen jediným druhem atomů se stejným protonovým číslem. Prvky byly seřazeny podle protonového čísla (počet protonů v atomu), které narůstá v řádcích, nazvaných periody, v nichž se vlastnosti prvků mění s určitou plynulostí. Prvky, které se nacházejí ve stejném sloupci, nazvaném skupina, se vyznačují podobnými vlastnostmi. 7

8 Objemové míry ml 300 ml 300 ml 100 ml 100 ml 75 ml 50 ml 25 ml ml 150 ml 150 ml 1 litr = 1000 ml 1 ml = 1 cm 3 20 ml 10 ml 20 ml 20 ml 20 ml ml 10 ml 10 ml 20 ml 10 ml 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml ml 10 ml 3 ml 3 ml 3 ml 1 ml 20 kapek Jak se používá kapací pipeta Jak se čistí vnitřek zkumavky Zasuň vytěrák do zkumavky, několikrát jej pootoč a potom zkumavku vypláchni. Vypusť vzduch z pipety tak, že ji stlačíš prsty. Nasaj tekutinu uvolněním prstů. Nasátou tekutinu můžeš vylít opětovným stisknutím pipety prsty. 8

9 Začínáme v laboratoři 1 NEMÍSITELNÉ KAPALINY: VODA A OLEJ Naplň zkumavku stejným množstvím kuchyňského oleje a vody (chemický vzorec H 2 O, čte se há-dvě-ó), zavři ji uzávěrem a protřepej. Po určité době si všimni téměř úplného oddělení dvou nemísitelných kapalin, přičemž olej, který je lehčí, bude nahoře. Olej Voda 2 JAK LZE PŘIPRAVIT EMULZI Znovu uchop zkumavku s olejem a vodou a dlouze jí protřepej. Vodu a olej již nelze vzájemně oddělit: Olej bude mít podobu velmi malých kapiček, které zůstanou rozptýlené ve vodě. Získal jsi emulzi oleje s vodou. ROZTOK Je směs dvou nebo více látek, které nelze vzájemně rozeznat. Když se mluví o roztocích, obvykle se mají na mysli směsi v kapalném skupenství, tvořené tekutým rozpouštědlem, které obsahuje rozpuštěnou látku. 3 PŘIPRAV ROZTOK: KAPALINA + KAPALINA Nalij do sklenice trochu červené hroznové šťávy nebo barevného nápoje (jsou lépe vidět). Do zkumavky s trochou vody přidej jednu pipetu šťávy a pozoruj barvu rozpuštěného roztoku, který jsi připravil. Přidej další pipetu šťávy a uvidíš, jak se roztok s větším množstvím rozpouštěné látky zabarví intenzivněji: je koncentrovanější. Postup pro vyčištění pipety: Připrav si 2 pohárky z plastu, jeden s čistou teplou vodou a druhý prázdný. Okamžitě po použití opláchni pipetu nejméně 2 nasátím teplé vody a jejím vyprázdněním do prázdného pohárku. ZOPAKUJ TUTO OPERACI VÍCEKRÁT. JEDNÁ SE O DOBRÝ ZPŮSOB JAK PIPETOVAT: MÁ SE NA MYSLI DÁVKOVAT S POUŽITÍM PIPETY. 4 PŘIPRAV ROZTOK: TUHÁ LÁTKA + KAPALINA 1. Stěrkou odeber trochu síranu měďnatého CuSO 4 5H 2 O, který představuje tuhou látku (rozpouštěnou látku), a vlož ji do pokusné zkumavky. 2. Z jednoho pohárku odeber pipetou trochu čisté vody (rozpouštědla) a vylij ji do zkumavky s rozpouštěnou látkou. 3. Mírně protřepej a získáš průsvitnou směs blankytné barvy (zředěný roztok) síranu měďnatého

10 5 JAK ROZPOUŠTĚNÁ LÁTKA OVLIVŇUJE ROZPOUŠTĚNÍ - (Použij dvě zkumavky) Jemná kuchyňská sůl Přidej ml vody Hrubá kuchyňská sůl (několik zrnek) Přidej ml vody VE KTERÉ ZKUMAVCE SE SŮL ROZPUSTÍ RYCHLEJI? NASYCENÝ ROZTOK Je vhodné upřesnit, že kapalina nemůže rozpustit libovolné množství rozpouštěné látky (při určité teplotě). Existuje jistá mez, po jejímž překročení již nedochází k dalšímu rozpouštění rozpouštěné látky, která zůstane v roztoku jako přebytek. Za těchto podmínek roztok dosáhl maximální koncentrace a nazývá se NASYCENÝ. 6 JAK LZE PŘIPRAVIT NASYCENÝ ROZTOK A. Odeber trochu kuchyňské soli. (Poté vrať krabici na své místo). Přidej 6 ml vody. B. Pokračuj v přidávání soli a dle potřeby ji promíchej stěrkou, dokud neuvidíš na dně nerozpuštěnou sůl; připravil jsi nasycený roztok. Přebytek ODPAŘOVÁNÍ Jedná se o jev, při kterém se částice tekuté části (rozpouštědla) ohřátého roztoku, a v menší míře i při jeho běžné teplotě, promění na PÁRU. 7 ODMĚŘ ODPAŘOVÁNÍ VODY Naplň dva pohárky stejným množstvím teplé vody, jeden z nich uzavři víčkem a poznač si úroveň hladiny kvůli následné kontrole po několika hodinách. Se zavřeným uzávěrem 8 JAK LZE ZÍSKAT SŮL Z NASYCENÉHO ROZTOKU Do pohárku odpipetuj trochu tekutiny z nasyceného roztoku (viz pokus č. 6). Všimni si výsledku po několika hodinách. Na dně pohárku se vytvoří krystaly soli. 10

11 VODNÍ LÁZEŇ Jedná se o způsob ohřevu roztoku obsaženého ve zkumavce, která není ohřívána přímo, ale je ponořena do pohárku s teplou vodou. 9 JAK LZE OHŘÍVAT VE VODNÍ LÁZNI Ponoř zkumavku obsahující roztok (voda + cukr), který hodláš ohřát jako na obrázku do pohárku s teplou vodou z vodovodu. Drž zkumavku kleštěmi (kolíčkem na prádlo). FILTRACE Tento postup umožňuje oddělit tuhou látku od kapaliny, nacházející se ve směsi, s použitím pórovitého filtračního papíru. 10 PŘÍPRAVA FILTRU 1. Vystřihni z filtračního papíru kotouč s průměrem dvakrát větším, než je průměr nálevky, a slož jej podle obrázku. 2. Vlož připravený filtr do nálevky a dobře jej přisaj kapkou čisté vody. 11 JAK LZE ODDĚLIT MOUKU OD KUCHYŇSKÉ SOLI Připrav směs mouky a soli Filtrovaná látka Kuchyňská sůl Mouka Přidej 9 ml vody 1. Míchadlo Hotovou směs nalij do nálevky s filtrem připraveným ve cvičení č. 10. Mouka zůstane na filtru a roztok soli se zachytí ve zkumavce. 2. Odpipetuj několik kapek roztoku do pohárku. Po odpaření vody budeš moci po několika dnech sesbírat z filtrátu látky krystaly soli. Filtrát 12 JAK LZE ODDĚLIT PRÁŠKOVÝ CUKR OD MOUKY Mouka Práškový cukr Přidej 9 ml vody Roztok cukru Zfiltruj DEKANTACE Tento postup umožňuje oddělit pevnou část od kapaliny ve směsi s využitím hmotnosti pevné složky. Pevná složka klesne na dno zkumavky, zatímco kapalná zůstane nad ní. 11

12 13 POZORUJ DEKANTACI BAHNA POUŽIJ DOSTATEČNĚ DLOUHOU DOBU A VYČKEJ, DOKUD NEZÍSKÁŠ PRŮZRAČNOU KAPALINU. A. Vezmi trochu hlíny z květináče. B. Přidej 6 ml vody, potřes a nechej usadit. C. Pevná složka CHROMATOGRAFIE Jedná se o velmi účinnou techniku na oddělování různých látek ze směsi. Kapalina (voda, alkohol, aceton apod.) dokáže přepravovat různé sloučeniny směsi podél proužku papíru. CHROMATOGRAFII BUDEŠ MOCI POUŽÍVAT V DALŠÍ ČÁSTI NA DŮLEŽITÉ ANALÝZY, ZATÍM SE NAUČ PŘÍSLUŠNÝ POSTUP. 14 ODDĚL SLOŽKY BAREV 1. Připrav si různá potravinářská barviva nebo barevné zvýrazňovače červený, zelený, modrý (zeptej se na ně dospělé osoby) nebo rozpusť ve vodě spolu s kapkou vody barevné bonbóny (např. lentilky). 2. Odstřihni si kus savého papíru nebo filtru se správnými rozměry na to, aby se vešel svisle do pohárku z plastu. 3. Zlomenou částí párátka udělej malé skvrny (o průměru 2 mm) zkoušených barev 1 cm od dna; do stejné skvrny můžeš dle chuti vložit i více barev, stejně budou vzájemně odděleny. 4. Prověs přes párátko proužek papíru obrácený skvrnami dolů, dobře jej upevni a ulož na okraj pohárku. 5. Do pohárku odpipetuj velmi malé množství vody (půl centimetru) tak, aby se papír sotva dotýkal vody, která nesmí sahat až po skvrny. Po určité době voda, která bude stoupat (tj. vzlínat) podél papíru, přepraví jednotlivé barvy do různé úrovně a zrealizuje tak jejich oddělení. 1 cm INDIKÁTORY KYSELOSTI A ZÁSADITOSTI Za indikátory se v chemii označují látky, které jsou schopné měnit svou barvu při styku se speciálními sloučeninami (kyselinami a zásadami): ZMĚNA BARVY, KTEROU LZE POZOROVAT, JE VÝRAZNÁ. 15 OVĚŘ TO NA ČAJI Tmavá barva čaje se přidáním citronu změní na světlou: Barvivo (indikátor) přítomné v lístcích čaje změní svou barvu, když přijde do styku s KYSELOU látkou, přítomnou v citronu. ZMĚŇ BARVU LZE ŘÍCI TAKÉ: TÓNUJ NA Zkus obnovit původní barvu tak, že do sklenice nebo do šálku se světlým čajem přidáš trochu hydrogenuhličitanu sodného, který způsobí ZÁSADITOU reakci. Hydrogenuhličitan sodný (neboli jedlá soda, soda bicarbona) lze najít v domácnosti a používá se v kuchyni. ZEPTEJ SE NA NĚJ DOSPĚLÉ OSOBY! UPOZORNĚNÍ! Po každém pokusu vyhoď použitou potravinu. 12

13 16 OVĚŘ TO LISTEM ČERVENÉHO ZELÍ Najdi doma list červeného zelí (nebo si jej kup v prodejně ovoce a zeleniny): jeho listy obsahují indikátor. Roztírej mezi dvěma kusy bílého papíru odřezanou část listu zelí, čímž dojde k vytvoření fialové skvrny. Červené zelí 1. zkouška Na jednu skvrnu přidej pár kapek citronu. Objeví se červená barva: citron způsobuje kyselou reakci. NaHCO 3 hydrogenuhličitan sodný (zeptej se na něj dospělé osoby) 2. zkouška Voda Na druhou skvrnu přidej hydrogenuhličitan. Objeví se modro-zelená skvrna: hydrogenuhličitan způsobuje zásaditou reakci. 17 PŘIPRAV INDIKÁTOR S ČERVENÝM ZELÍM Do sklenice vlož na kousky pokrájený list spolu s teplou vodou na dobu dvaceti minut. Zfiltruj Získaný produkt filtrace (filtrát) si uschovej. Tekutý indikátor z červeného zelí 18 VYZKOUŠEJ PŘIPRAVENÝ INDIKÁTOR Z ČERVENÉHO ZELÍ Indikátor z předcházejícího pokusu Přidej vodu 1. Přidej ocet Červená barva Ocet obsahuje kyselinu Fialková barva 2. Přidej uhličitan sodný Na 2 CO 3 Modro-zelená barva Uhličitan sodný Na 2 CO 3 se chová jako zásada 19 PŘIPRAV INDIKÁTOROVÉ PAPÍRKY Z ČERVENÉHO ZELÍ 1. Z filtračního nebo savého papíru připrav čtverečky s hranou 1 centimetr. 2. Na každý čtvereček aplikuj indikátor z pokusu č. 17 a nechej vyschnout. Indikátor z červeného zelí 13

14 20 ODZKOUŠEJ INDIKÁTOROVÉ PAPÍRY Z ČERVENÉHO ZELÍ Použij papírky z předcházejícího pokusu. Aplikuj 2 kapky citronu. Červený Citron obsahuje kyselinu Aplikuj trochu uhličitanu sodného Na 2 CO 3 na špičce stěrky. Modro-zelený Uhličitan sodný Na 2 CO 3 se chová jako zásada PŘIŘAĎ BARVU POUŽITÉHO INDIKÁTORU KYSELÉMU NEBO ZÁSADITÉMU CHARAKTERU LÁTKY. 21 PŘIPRAV INDIKÁTOR Z OSTRUŽINY Technika je stejná jako při pokusu č. 17 a výchozím materiálem je tentokrát ostružina. ph SLOUŽÍ K MĚŘENÍ KYSELOSTI A ZÁSADITOSTI (pé-há) Na vyjádření kyselosti a zásaditosti roztoku se z praktického hlediska dává přednost použití veličiny nazvané ph, která poukazuje na to, jak je roztok kyselý nebo zásaditý, a jeho hodnota se pohybuje v rozmezí od 0 do 14. Převaha iontů H + Rovnováha mezi ionty H + a OH Převaha iontů OH ph Chromatická stupnice indikátoru z červeného zelí stoupající kyselost neutrální bod ph 7 stoupající zásaditost 22 PŘIPRAV INDIKÁTOR S ČERVENÝM MUŠKÁTEM Do sklenice vlož na kousky pokrájený květ červeného muškátu spolu s teplou vodou na dobu dvaceti minut. ph Zfiltruj Produkt filtrace, který si uschovej. Indikátor z červeného muškátu

15 Chemie studuje hmotu V Řecku před 2500 lety filozofové nabídli své pohledy na hmotu... Podle Empedokla z Agrigenta: Hmota je tvořena čtyřmi prvky Oheň Podle Demokrita: Hmota je tvořena atomy Země Vzduch Voda Atomy se tvoří ve hvězdách Vědci z oboru chemie: Obrázek atomu Model atomu Atom Atom je tvořen protony a neutrony, které jsou společně v jádru, a elektrony, které krouží kolem nich. Proton Elektrický náboj +1 Neutron Elektron Elektrický náboj -1 Atom obsahuje stejný počet protonů a elektronů. A. Lavoiser Iont Když atom* ztratí elektrony, přemění se na iont a nabije se kladně, když přijme elektrony, přemění se na záporný iont. Označení iont je řeckého původu a znamená jdoucí, protože částice v roztoku se přibližuje nebo vzdaluje od elektrických pólů. Ionty jsou atomy*, které neobsahují stejný počet elektronů a protonů. R. Boyle * nebo skupiny atomů Schéma atomu vodíku. J. Dalton Schéma iontu vodíku. 15

16 Molekula Molekula je nejmenší částí látky, která si udržuje její chemické vlastnosti, a představují ji spojené (vázané) atomy s přesným uspořádáním. Malé množství vody je tvořeno: malým množstvím molekul Nejmenší část je tvořena: jednou molekulou vody Velké množství vody je tvořeno: velkým množstvím molekul Chemický vzorec Chemický vzorec představuje symbolické vyjádření molekuly, protože používá symboly atomů prvků, které ji tvoří, a počet jednotlivých atomů. PŘÍKLAD: VODA Informuje tě o tom, které prvky obsahuje voda Vzorec vody čte se há-dvě-ó Strukturální vzorec H = symbol atomu vodíku Index 2 = poukazuje na počet atomů vodíku H 2 O O = symbol atomu kyslíku Index 1, který je vynechán, tě informuje o vazbách mezi prvky a o tom, jak jsou uspořádány v prostoru. a a t o m t o m a t o m Chemická vazba: představuje sílu, která drží spojené atomy v molekule. Atomy existující v přírodě se vzájemně různě shlukují, aby z nich vznikly miliony a miliony látek, čímž potvrzují existenci chemických vazeb. Chemická vazba je síla, která drží spojené atomy v molekule, a na tomto spojení (příp. vazbě) se podílejí elektrony atomů vzdálené nejvíc od středu atomu. Z kyslíku vycházejí dvě vazby, protože kyslík přijímá dva elektrony vodíku (oxidační číslo O je -II), a z vodíku vychází jedna vazba, protože vodík dává k dispozici pouze 1 elektron (oxidační číslo H je +I). Oxidační číslo slouží k vyjádření schopnosti prvku vázat se s jinými prvky. Oxidační číslo představuje počet elektronů, které prvek postoupí, získá nebo poskytne k dispozici pro společnou vazbu s jiným prvkem. 16

17 Hmota Hmota je všechno, co má určitou hmotnost a zabírá určitý prostor. ČISTÁ LÁTKA Látka má stejné složení ve všech svých částech a čisté látky obsahují prvky a sloučeniny SMĚS Směs je celek tvořený dvěma nebo více látkami s proměnlivým složením PRVEK Prvek je tvořen jediným druhem atomů SLOUČENINA Sloučenina je tvořena z více druhů atomů HOMOGENNÍ SMĚS Homogenní směs je celek tvořený různými látkami, které nelze rozeznat ani s pomocí lupy HETEROGENNÍ SMĚS Heterogenní směs je celek tvořený dvěma látkami, které lze rozeznat volným okem nebo s pomocí lupy. Měď Uhlík Hliník Vodík Kyslík Voda Oxid uhličitý Cukr Kuchyňská sůl Voda a cukr Perlivá (sycená) voda Vzduch Horniny Žula Mléko Mýdlová pěna Modely hmoty: fyzikální skupenství PEVNÉ Částice, které tvoří hmotu, jsou bez pohybu a seřazené. KAPALNÉ Teplem částice získávají více volnosti pohybu. PLYNNÉ S velkým množstvím tepla se částice stávají ještě pohyblivějšími. 17

18 Znalost prvků Můžeš konzultovat Periodickou soustavu prvků na str MĚĎ V PODOBĚ DRÁTŮ Vezmi z materiálů sady měděný drát, obalený izolací z plastu. Pozoruj pod lupou kov načervenalé barvy a rukama zkus, jak jej lze snadno ohýbat. Vyhledej v Periodické soustavě prvků měď. chemický symbol: Cu? Měď je kov VLASTNOSTI KOVŮ Odrážejí světlo; vedou elektrický proud a teplo; jsou kujné, tj. mohou být zpracovány do podoby tenkých plechů a drátů. Snadno se slévají vytváří slitiny. 24 UHLÍK V TUZE TUŽKY Vezmi tužku a naškrábej trochu tuhy na bílý papír a pozoruj ji pod lupou. Černavý materiál je minerál zvaný grafit, který je tvořen téměř výhradně čistým uhlíkem. Grafit vede elektrický proud. Nejtvrdší tuhy obsahují více jílu. Vyhledej v Periodické soustavě prvků uhlík.? chemický symbol: C Uhlík je nekov VLASTNOSTI NEKOVŮ Nekovy mají obvykle vlastnosti opačné než kovy. Odborné poznámky ohledně grafitu Tuha zůstává na papíře, protože vrstvy uhlíku, které jsou vázány pouze slabě (přerušované čáry), se uvolňují a zůstávají na papíře. Odborná poznámka ohledně diamantu Také diamant představuje čistý uhlík. Jedná se o nejtvrdší existující minerál. Dnes je již možné získat umělé diamanty z velmi čistého uhlíku v podobě prachu, který je podroben velmi vysokým teplotám a tlakům. Grafit Diamant 18

19 25 KOVOVÝ HLINÍK (v podobě potravinářských fólií) Požádej dospělou osobu o malý čtvereček hliníku z potravinářské fólie. Pozoruj vlastnosti tohoto kovového materiálu. Vyhledej v Periodické soustavě prvků, mezi kovy, hliník. chemický symbol: Al? Hliník je kov 26 ŽELEZO S HLINÍKEM: VODÍK Ponoř železný hřebík do zkumavky s octem. Po určité době dojde k vytvoření bublinek vodíku. Pozoruj vše pod lupou. chemický symbol: H POMALÁ REAKCE 27 ROSTLINY A MOŘSKÉ ŘASY PRODUKUJÍ KYSLÍK Pokus můžeš provést s VODNÍM MOREM KANADSKÝM (latinsky: Elodea canadensis), rostlinkou, kterou je možné získat za pár korun v akva ris tických prodejnách. S pomocí pinzety ponoř rostlinku VODNÍ MOR KANADSKÝ a pár kamínků do skleničky s minerální vodou (také mírně perlivou). Pozoruj s pomocí lupy bublinky kyslíku vyprodukované lístky při jejich vystavení slunci. Občas vyměň vodu (ne z vodovodu) a přidej trochu perlivé minerálky nebo hydrogenuhličitan sodný (NaHCO 3 ) na hrotu lžičky pro zásobování rostlinky oxidem uhličitým. Vyhledej pozici kyslíku v Periodické soustavě prvků? chemický symbol: O Odborné poznámky ohledně piva Pivo je roztok obsahující slad, glukózu, ethanol, bublinky oxidu uhličitého a aromata. Jedná se o výsledný produkt kvašení cereálií. Odborná poznámka ohledně vína Víno je roztokem ethanolu, glukózy a množství jiných látek, které se mohou měnit podle místa, na kterém vyrostla vinná réva. 19

20 Znalost sloučenin 28 PEVNÁ, KAPALNÁ, PLYNNÁ: VODA VŽDY ODPOVÍDÁ H 2 O Nejdůležitější sloučeninou kyslíku a vodíku je voda se vzorcem molekuly H 2 O, nevyhnutelná pro život. Voda se na naší planetu s největší pravděpodobností dostala z vnějšího prostoru prostřednictvím komet, které jsou z ledu, a z vnitřního prostoru Země prostřednictvím sopek. Voda je tvořena 3 vzájemně spojenými atomy, z nichž 2 jsou atomy vodíku a 1 kyslíku Strukturální vzorec 29 VODÍK + KYSLÍK = VODA Dvě molekuly vodíku Jedna molekula kyslíku H 2 O H 2 H 2 + O 2 Molekuly se rozčlení za účelem vytvoření atomů. H 2 O Dvě molekuly vody Atomy se spojí za účelem vytvoření nových molekul. ZACHOVÁNÍ ATOMŮ Všechny výchozí atomy Všechny konečné atomy 4 atomy H 4 atomy H 2 atomy O 2 atomy O Při reakci mezi H 2 a O 2 za účelem vytvoření H 2 O nedochází ke vzniku ani ke zničení atomů, ale pouze k jejich odlišnému uspořádání. 30 OXID UHLIČITÝ K vytváření oxidu uhličitého dochází při hoření organické hmoty za přítomnosti vzduchu a také při dýchání. Oxid uhličitý je rozpustný ve vodě. Molekula CO 2 je tvořena 3 atomy, jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku. 31 CUKR Nasyp do pohárku se stupnicí půl lžičky kuchyňského cukru a lupou pozoruj krystaly. Cukr z cukrové třtiny nebo z cukrové řepy, který často používáš, se odborně nazývá sacharóza. UPOZORNĚNÍ! Po každém pokusu vyhoď použitou potravinu. 20

21 Znalost homogenních (stejnorodých) směsí 32 CUKR VE VODĚ: VODNÍ ROZTOK (pevná + kapalina) V pohárku z plastu naplněném vodou rozmíchej trochu cukru, potřes a pozoruj také pod lupou směs vyznačující se jedinou průsvitnou průzračností. Nezískal jsi novou chemickou látku, došlo pouze k fyzické přeměně cukru. Roztok je směs tvořená rozpouštědlem, kterým je v tomto případě voda, a rozpouštěnou látkou, kterou je cukr. Cukr v tuhém skupenství (krystal) Molekula sacharózy Molekuly vody 33 PERLIVÁ VODA: VODNÍ ROZTOK (kapalina + plyn) Uchop do jedné ruky zavřenou láhev s perlivým nápojem a po zoruj, jak je průzračná není vidět bublinky. Odšroubuj uzávěr a náhle uvnitř kapaliny uvidíš bublinky, které stoupají nahoru, protože tlak vzduchu na povrchu vody poklesl a nedrží je již uvnitř kapaliny. 34 VZDUCH V TRUBIČCE: ROZTOK PLYNU (plyn + plyn) Trubičkou nasaj vzduch a prstem ji ucpi. Uvnitř se nachází směs plynů, konkrétně: kyslík, dusík, oxid uhličitý apod. Znalost heterogenních (různorodých) směsí 35 ČERSTVĚ NADOJENÉ MLÉKO: EMULZE (kapalina + kapalina) Jedná se o neprůhlednou kapalinu obsahující kapky tuku smíšeného s jinými nemísitelnými látkami. UPOZORNĚNÍ! Po každém pokusu vyhoď použitou potravinu. 36 MÝDLOVÁ PĚNA: PĚNA (kapalina + plyn) Pozoruj také pod lupou mýdlovou pěnu, najdeš bublinky vzduchu v kapalině. 21

22 Kyseliny a zásady V pokusu č. 15 jsi viděl, že čaj se působením kyseliny obsažené v citronu odbarví a přidáním zásady, která je přítomna v hydrogenuhličitanu sodném, obnoví svou tmavou barvu. Lze říci, že zásady neutralizují působení kyselin, když se množství zásady dokonale vyrovná množství kyseliny. Kyselý roztok Neutrální roztok Zásaditý roztok V následujících pokusech použij indikátorový papírek z červeného zelí (pokus 19). 37 VODA JE KYSELINA NEBO ZÁSADA? Čistá voda Indikátorový papírek Barva se nemění Voda je NEUTRÁLNÍ: ph = 7 38 PERLIVÁ VODA JE KYSELÁ, NEUTRÁLNÍ NEBO ZÁSADITÁ? Perlivá minerální voda Indikátorový papírek Barva se mění Perlivá voda je KYSELÁ: ph < 7 39 ODMĚŘ ph PŮDY Destilovaná voda Zfiltruj Indikátorový papírek Filtrát Vlož trochu půdy do destilované vody, nechej odstát, zfiltruj a odzkoušej filtrát indikátorovým papírkem; když se zabarví na červeno, jedná se půdu KYSELOU; když barva přejde na modro-zelenou, je ZÁSADITÁ; a když papírek nezmění barvu, je NEUTRÁLNÍ. 22

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni. Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.it www.clementoni.com Distributor pro ČR: ALBI Česká republika

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

UPOZORNĚNÍ! Odborný poradce: Prof. Giuliano Menghini. Návod po přečtení uschovej pro případnou potřebu.

UPOZORNĚNÍ! Odborný poradce: Prof. Giuliano Menghini. Návod po přečtení uschovej pro případnou potřebu. Odborný poradce: Prof. Giuliano Menghini UPOZORNĚNÍ! Nevhodné pro děti do 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Obsahuje chemikálie, které mohou být nebez peč né. Před použitím si přečtěte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Atomy a molekuly. Nenechte drobotinu, aby se tak dřela

Atomy a molekuly. Nenechte drobotinu, aby se tak dřela vězda. Vzduch. Brouk. Mraky. Žhavá láva. Ledovce. Vy. Každá z těchto věcí má jiný tvar, barvu, teplotu, povrch a hustotu. Jinak jsou ale zcela stejné. Všechny jsou utvořeny z relativně málo druhů částic.

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Ch - Chemické látky a jejich směsi

Ch - Chemické látky a jejich směsi Ch - Chemické látky a jejich směsi Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Materiál: jablko pomeranč med vata pudinkový prášek. Pomůcky: filtrační papír zkumavky struhadlo

Materiál: jablko pomeranč med vata pudinkový prášek. Pomůcky: filtrační papír zkumavky struhadlo SACHARIDY aldehydická skupina Schiffovo, Tollensovo nebo Fehlingovo činidlo, pokud nejde o cyklickou formu reakce cyklických forem se Schiffovým činidlem cyklická forma nereaguje, s Tollensovým a Fehlingovým

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 Strana 1 z 22 Voda je naprosto zvláštní látka! - Voda je životní prostor ryb 1. Úvod To nejlepší je koneckonců stejně voda. To řekl již

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky Elektrochemie Protože redoxní reakce jsou děje spojené s přenosem elektronů z redukčního činidla, které elektrony odevzdává, na oxidační činidlo, které

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt Trojlístek

4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více