věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem."

Transkript

1 DOPORUČENO věda hrou PRO MLADÉ BADATELE Clementoni S.p.A. Zona Industriale Fontenoce Recanati (MC) Italy Tel Fax VAROVÁNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem. UPOZORNĚNÍ! Obsahuje chemické látky považované za rizikové pro zdraví. Před použitím sady je třeba si přečíst pokyny a uschovat návod pro další konzultaci. Před zacházením s chemickými látkami je třeba si nasadit ochranné brýle a ochranné rukavice. Je třeba zabránit tomu, aby se chemické látky dostaly do styku s tělem, zejména s ústy a očima. Během provádění pokusů se musí malé děti a zvířata nacházet v dostatečné vzdálenosti. Je třeba uchovávat tuto odbornou hru a připravené krystaly mimo dosah malých dětí. Součástí sady není ochrana očí pro dospělé osoby, které dohlížejí na mladé chemiky.

2 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Před použitím sady je třeba si přečíst pokyny, řídit se jimi a uschovat návod pro další konzultaci. Malé děti, zvířata a osoby, které nemají nasazené ochranné brýle, se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti od prováděných pokusů. Vždy měj nasazené ochranné brýle. Experimentální sadu uschovej mimo dosah malých dětí. Po ukončení pokusů očisti použitou výbavu a ujisti se, že všechny nádoby byly řádně zavřeny a uloženy do krabice, a odlož krabici mimo dosah malých dětí. Po každém pokusu si dobře umyj ruce vodou a mýdlem. Nepoužívej další pomůcky, které nebyly v této soupravě. Na místě provádění pokusů se nesmí jíst, pít ani kouřit. Zabraň styku chemických látek s očima a ústy. Když použiješ některé části potravin (chléb, ovoce apod.), nevracej je po skončení pokusů zpět do původních balení, ale ihned je vyhoď. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI V případě nehody je třeba okamžitě přivolat lékařskou pomoc. Poznámka: Informace o první pomoci naleznete také v pokynech pro realizaci pokusů. V případě styku s očima je třeba vypláchnout oči velkým množstvím vody a dle možností přitom nechat oči otevřené. Je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. V případě požití je třeba si vypláchnout ústa velkým množstvím vody a napít se čerstvé vody. Nesnažte se vyvolat zvracení. Je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. V případě vdechnutí výparů je třeba přenést postiženou osobu na čerstvý vzduch. V případě styku s pokožkou a popálenin: Je třeba umývat příslušné místo, které přišlo do styku s látkou, velkým množstvím vody po dobu 5 minut. V případě pochybností je třeba se obrátit na lékaře a vzít s sebou použité chemické látky i použitou výbavu. V případě zranění je vždy třeba vyhledat lékařskou pomoc. Zde si zapište nouzové telefonní číslo nejbližší pohotovosti, kterou v případě nouze můžete kontaktovat, budete jej mít tak vždy po ruce:... Obecné kontakty na první pomoc: linka 155 nebo linka 112. HLAVNÍ STŘEDISKA PROTIJEDŮ V ČESKÉ REPUBLICE PRAHA Klinika nemocí z povolání, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova Na Bojišti Praha 2 Telefon: Nouzová linka: nebo

3 Materiály ve tvé chemické laboratoři Vysvětlivky Chemické látky Vytěrák na čištění zkumavek Ochranné brýle Stojan na zkumavky Nádobka z plastu se stupnicí a s víkem Nádobka z plastu s víkem Nálevka SEZNAM CHEMICKÝCH LÁTEK Látka č. 1 Síran měďnatý CuSO 4 5 H 2 O R 20/22 Škodlivý při inhalaci a požití. R 36/38 Dráždivý pro oči a pokožku. R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, při dlouhodobějším působení může mít negativní vliv na vodní prostředí. Pipeta Stěrka ve tvaru lžičky Měděný drát Filtrační papír Klíč pro bezpečnostní uzávěry Míchadlo (tyčka z plastu) Zkušební zkumavka s uzávěrem S 22 Nevdechovat výpary. S 60 Tento materiál a nádoba, ve které je uložen, se musí zlikvidovat jako nebezpečný odpad. S 61 Nezahazovat volně v prostředí. Konzultovat příslušné bezpečnostní pokyny. Chemické látky N Nebezpečný pro životní prostředí Xn Škodlivý Xi Látka č. 3 Kyselina vinná C 4 H 6 O 6 R 36/37/38 Dráždivá pro oči, dýchací cesty a pokožku. S 24/25 Zabránit styku s očima a pokožkou. S 26 V případě styku s očima okamžitě umýt velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. Dráždivá Xi Látka č. 5 Uhličitan sodný Na 2 CO 3 R 36 Dráždivý pro oči. Látka č. 6 Jodid draselný KI R 36/37/38 Dráždivý pro oči, dýchací cesty a pokožku. R 42/43 Při inhalaci nebo při styku s pokožkou může vyvolat zvýšenou citlivost. S 22 Zabránit vdechování výparů. S 22 Zabránit vdechování výparů. S 26 V případě styku s očima okamžitě umýt velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. S 23 Nevdechovat plyny/dým/výpary/aerosol. S 24 Zabránit styku s pokožkou. S 26 V případě styku s očima okamžitě umýt velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. S 38 V případě nedostatečné ventilace použít vhodný dýchací přístroj. Dráždivá 3

4 Jak otevřít nádoby s látkami 1) Zašroubuj klíč bezpečnostního uzávěru až na doraz. 2) Zatáhni za klíč a nahýbej přitom uzávěr střídavě na jednu a na druhou stranu. 3) Vyvleč uzávěr a přitom drž zkumavku ve svislé poloze. Upozornění! Po každém odebrání látky vždy zavři zkumavku POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH BRÝLÍ Jméno a adresa výrobce Clementoni Spa Zona Industriale Fontenoce Recanati (Mc) Italy Telefon: , Fax: HYPERLINK Číslo a datum vydání normy EN166: 2001 Identifikační kód modelu ochranných brýlí GOGGLES S91617 Uchovávej brýle v jejich originálním balení na dobře větraném místě v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů v pokojové teplotě mezi 0 až 35 C. Zkontroluj, zda brýle jsou ve výborném stavu a nemají poškrábaná, prasklá nebo rozbitá ochranná skla. Před použitím ochranných brýlí je musí zkontrolovat dospělá osoba. Nasaď si správně brýle před prováděním pokusů a ujisti se, že ti nepadají z nosu a že ti důkladně chrání oči. Brýle nos pouze po dobu experimentů, nenos brýle déle, než je třeba. Brýle čisti vodou, pokud potřeba mýdlem a osuš je jemným hadříkem. V případě jejich poškrábání či poničení je nahraď podobným druhem. Tyto brýle jsou určeny pouze k používání v rámci těchto experimentů a nesmějí být používány k jiným účelům, než je popsané v letáku v tomto balení. Tyto brýle jsou vhodné k ochraně proti mechanickému poškození očí, ale ne proti kapkám. Tyto brýle jsou odolné proti mechanickému poškození, vyšším teplotám a nepodléhají zkáze v průběhu času. Klíč k jednotlivým symbolům na rámečku. CLEMENTONI: Označení výrobce 2: Optické sklo S: Symbol větší tloušťky (odolnost proti dopadu kuličky o 43g rychlostí 5,1 m/s) EN166: Číslo standardu používaného pro certifikaci tohoto produktu podle evropské směrnice EPI 89/686/CEE. Tyto brýle odpovídají normě 89/686/CEE evropské směrnice o osobních ochranných prostředcích. VAROVÁNÍ: Některý z materiálů obsažený v ochranných brýlích může vyvolat alergické reakce u těch osob, které jsou na tuto látku citlivé. Pokud se objeví zarudnutí či podráždění, ihned brýle sundejte. Produkt je testovaný registrovanou laboratoří č CRITT SPORT LOISIRS Sanital zone CHATELLERAULT Francie 4

5 RADY PRO DOSPĚLÉ DOHLÍŽEJÍCÍ NA MLADÉ CHEMIKY Tato sada pro chemické pokusy je určena pro děti od 10 let. Přečtěte si tyto instrukce, bezpečnostní pravidla a informace o první pomoci a řiďte se jimi. Mějte je po ruce a uchovejte je pro případné budoucí konzultace. Nesprávné použití chemických produktů může způsobit poranění a ublížení na zdraví. Je třeba provádět pouze pokusy, které jsou popsány v těchto pokynech. Vzhledem k tomu, že úroveň schopností dítěte je různá, dospělí, kteří provádějí dozor, musí rozumně zhodnotit, které pokusy jsou pro něj vhodné a které pro něj představují riziko. Je třeba zhodnotit, zda je pokus vhodný pro konkrétní/-ho děvče/hocha, které/-ý je pod dozorem. Před zahájením pokusu je třeba s ním probrat výstrahy a bezpečnostní pokyny. Zvláštní pozornost se musí věnovat manipulaci s kyselinami, louhy a hořlavinami. Prostor, ve kterém se provádějí pokusy, musí být zbaven překážek a musí se nacházet v dostatečné vzdálenosti od prostor úschovy potravin. Musí být dobře osvětlen, ventilován a musí se nacházet v blízkosti přívodu vody. Dále je potřebný pevný stůl s tepelně odolným povrchem. LIKVIDACE ODPADU Likvidace chemických látek musí být v souladu s národními nebo lokálními nařízeními o likvidaci odpadů. Nevyhazujte chemické látky do koše ani je nevylévejte do odtoku. Pro další detaily ohledně správné likvidace odpadů kontaktujte místní úřady. Obaly by měly být vyhozeny do odpovídajících kontejnerů na tříděný odpad. POZNÁMKA: Jak lze vidět z vysvětlení a z obrázků, v některých pokusech je třeba použít 4,5 voltovou baterii. Její napětí nesmí překročit 4,5 V. UPOZORNĚNÍ! Baterie, které nejsou dobíjecí, nesmí být dobíjeny. Dobíjecí baterie se musí nabíjet pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívej baterie odlišného druhu a nemíchej spolu nové a použité baterie. Prázdné baterie musí být vyjmuty z této sady. Předcházejte zkratům v elektrickém obvodu. 5

6 Obsah ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI 2 Hlavní střediska protijedů v České republice 2 Materiály ve tvé chemické laboratoři 3 Seznam chemických látek 3 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH BRÝLÍ 4 RADY PRO DOSPĚLÉ, LIKVIDACE ODPADU 5 Obsah 6 Začínáme v laboratoři 9 Chemie studuje hmotu 15 Kyseliny a zásady 22 Reakce: chemické proměny 25 Chemie a elektřina 29 Neviditelné inkousty 31 Laboratoř krystalů 32 Jídlo a chemie 34 Chemie ti pomůže 39 Hraj si s chemií 40 Chemie je věda, která se zabývá studiem hmoty. Vesmír je tvořen hmotou, vše, co vidíš, je tvořeno sloučeninami, a ty sám se skládáš z atomů, molekul a iontů. Chemické látky se reakcemi vzájemně spojují a mění na jiné. Přitom vzniká spontánně řada otázek: Kde skončily původní sloučeniny? Jaký mechanismus se přitom používá? Kolik látky lze získat? Zakládá se život živých organismů na chemii? Svět vědy je světem otázek. Úkolem vědce je najít odpovědi. Tohle všechno je strhující a zábavné. POZORUJ ZAZNAMENÁVEJ SI ORGANIZUJ ZÍSKANÉ INFORMACE POKLÁDEJ OTÁZKY DLE MOŽNOSTI NAJDI ODPOVĚDI TATO SADA CHEMICKÁ LABORATOŘ BYLA SESTAVENA TAK, ABY CO NEJVÍCE OMEZILA NEBEZPEČÍ PRO OBSLUHU, DŮKAZEM ČEHOŽ JE KROMĚ JINÉHO I ÚMYSLNÉ VYLOUČENÍ POUŽITÍ OHNĚ. PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKAMI BYLO ZAVEDENO POUŽITÍ PIPET, ABY DOŠLO K OMEZENÍ STYKU SE SLOUČENINAMI, A TÍM I KE SNÍŽENÍ RIZIKA. Při sestavování této sady pro chemické pokusy byla neustále brána v úvahu bezpečnost hochů/dívek, pro které je sada určena. 6

7 protonové číslo symbol relativní atomová hmotnost Vysvětlivky: 20 Ca Vápník 40,08 Prvek je tvořen jediným druhem atomů se stejným protonovým číslem. Prvky byly seřazeny podle protonového čísla (počet protonů v atomu), které narůstá v řádcích, nazvaných periody, v nichž se vlastnosti prvků mění s určitou plynulostí. Prvky, které se nacházejí ve stejném sloupci, nazvaném skupina, se vyznačují podobnými vlastnostmi. 7

8 Objemové míry ml 300 ml 300 ml 100 ml 100 ml 75 ml 50 ml 25 ml ml 150 ml 150 ml 1 litr = 1000 ml 1 ml = 1 cm 3 20 ml 10 ml 20 ml 20 ml 20 ml ml 10 ml 10 ml 20 ml 10 ml 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml ml 10 ml 3 ml 3 ml 3 ml 1 ml 20 kapek Jak se používá kapací pipeta Jak se čistí vnitřek zkumavky Zasuň vytěrák do zkumavky, několikrát jej pootoč a potom zkumavku vypláchni. Vypusť vzduch z pipety tak, že ji stlačíš prsty. Nasaj tekutinu uvolněním prstů. Nasátou tekutinu můžeš vylít opětovným stisknutím pipety prsty. 8

9 Začínáme v laboratoři 1 NEMÍSITELNÉ KAPALINY: VODA A OLEJ Naplň zkumavku stejným množstvím kuchyňského oleje a vody (chemický vzorec H 2 O, čte se há-dvě-ó), zavři ji uzávěrem a protřepej. Po určité době si všimni téměř úplného oddělení dvou nemísitelných kapalin, přičemž olej, který je lehčí, bude nahoře. Olej Voda 2 JAK LZE PŘIPRAVIT EMULZI Znovu uchop zkumavku s olejem a vodou a dlouze jí protřepej. Vodu a olej již nelze vzájemně oddělit: Olej bude mít podobu velmi malých kapiček, které zůstanou rozptýlené ve vodě. Získal jsi emulzi oleje s vodou. ROZTOK Je směs dvou nebo více látek, které nelze vzájemně rozeznat. Když se mluví o roztocích, obvykle se mají na mysli směsi v kapalném skupenství, tvořené tekutým rozpouštědlem, které obsahuje rozpuštěnou látku. 3 PŘIPRAV ROZTOK: KAPALINA + KAPALINA Nalij do sklenice trochu červené hroznové šťávy nebo barevného nápoje (jsou lépe vidět). Do zkumavky s trochou vody přidej jednu pipetu šťávy a pozoruj barvu rozpuštěného roztoku, který jsi připravil. Přidej další pipetu šťávy a uvidíš, jak se roztok s větším množstvím rozpouštěné látky zabarví intenzivněji: je koncentrovanější. Postup pro vyčištění pipety: Připrav si 2 pohárky z plastu, jeden s čistou teplou vodou a druhý prázdný. Okamžitě po použití opláchni pipetu nejméně 2 nasátím teplé vody a jejím vyprázdněním do prázdného pohárku. ZOPAKUJ TUTO OPERACI VÍCEKRÁT. JEDNÁ SE O DOBRÝ ZPŮSOB JAK PIPETOVAT: MÁ SE NA MYSLI DÁVKOVAT S POUŽITÍM PIPETY. 4 PŘIPRAV ROZTOK: TUHÁ LÁTKA + KAPALINA 1. Stěrkou odeber trochu síranu měďnatého CuSO 4 5H 2 O, který představuje tuhou látku (rozpouštěnou látku), a vlož ji do pokusné zkumavky. 2. Z jednoho pohárku odeber pipetou trochu čisté vody (rozpouštědla) a vylij ji do zkumavky s rozpouštěnou látkou. 3. Mírně protřepej a získáš průsvitnou směs blankytné barvy (zředěný roztok) síranu měďnatého

10 5 JAK ROZPOUŠTĚNÁ LÁTKA OVLIVŇUJE ROZPOUŠTĚNÍ - (Použij dvě zkumavky) Jemná kuchyňská sůl Přidej ml vody Hrubá kuchyňská sůl (několik zrnek) Přidej ml vody VE KTERÉ ZKUMAVCE SE SŮL ROZPUSTÍ RYCHLEJI? NASYCENÝ ROZTOK Je vhodné upřesnit, že kapalina nemůže rozpustit libovolné množství rozpouštěné látky (při určité teplotě). Existuje jistá mez, po jejímž překročení již nedochází k dalšímu rozpouštění rozpouštěné látky, která zůstane v roztoku jako přebytek. Za těchto podmínek roztok dosáhl maximální koncentrace a nazývá se NASYCENÝ. 6 JAK LZE PŘIPRAVIT NASYCENÝ ROZTOK A. Odeber trochu kuchyňské soli. (Poté vrať krabici na své místo). Přidej 6 ml vody. B. Pokračuj v přidávání soli a dle potřeby ji promíchej stěrkou, dokud neuvidíš na dně nerozpuštěnou sůl; připravil jsi nasycený roztok. Přebytek ODPAŘOVÁNÍ Jedná se o jev, při kterém se částice tekuté části (rozpouštědla) ohřátého roztoku, a v menší míře i při jeho běžné teplotě, promění na PÁRU. 7 ODMĚŘ ODPAŘOVÁNÍ VODY Naplň dva pohárky stejným množstvím teplé vody, jeden z nich uzavři víčkem a poznač si úroveň hladiny kvůli následné kontrole po několika hodinách. Se zavřeným uzávěrem 8 JAK LZE ZÍSKAT SŮL Z NASYCENÉHO ROZTOKU Do pohárku odpipetuj trochu tekutiny z nasyceného roztoku (viz pokus č. 6). Všimni si výsledku po několika hodinách. Na dně pohárku se vytvoří krystaly soli. 10

11 VODNÍ LÁZEŇ Jedná se o způsob ohřevu roztoku obsaženého ve zkumavce, která není ohřívána přímo, ale je ponořena do pohárku s teplou vodou. 9 JAK LZE OHŘÍVAT VE VODNÍ LÁZNI Ponoř zkumavku obsahující roztok (voda + cukr), který hodláš ohřát jako na obrázku do pohárku s teplou vodou z vodovodu. Drž zkumavku kleštěmi (kolíčkem na prádlo). FILTRACE Tento postup umožňuje oddělit tuhou látku od kapaliny, nacházející se ve směsi, s použitím pórovitého filtračního papíru. 10 PŘÍPRAVA FILTRU 1. Vystřihni z filtračního papíru kotouč s průměrem dvakrát větším, než je průměr nálevky, a slož jej podle obrázku. 2. Vlož připravený filtr do nálevky a dobře jej přisaj kapkou čisté vody. 11 JAK LZE ODDĚLIT MOUKU OD KUCHYŇSKÉ SOLI Připrav směs mouky a soli Filtrovaná látka Kuchyňská sůl Mouka Přidej 9 ml vody 1. Míchadlo Hotovou směs nalij do nálevky s filtrem připraveným ve cvičení č. 10. Mouka zůstane na filtru a roztok soli se zachytí ve zkumavce. 2. Odpipetuj několik kapek roztoku do pohárku. Po odpaření vody budeš moci po několika dnech sesbírat z filtrátu látky krystaly soli. Filtrát 12 JAK LZE ODDĚLIT PRÁŠKOVÝ CUKR OD MOUKY Mouka Práškový cukr Přidej 9 ml vody Roztok cukru Zfiltruj DEKANTACE Tento postup umožňuje oddělit pevnou část od kapaliny ve směsi s využitím hmotnosti pevné složky. Pevná složka klesne na dno zkumavky, zatímco kapalná zůstane nad ní. 11

12 13 POZORUJ DEKANTACI BAHNA POUŽIJ DOSTATEČNĚ DLOUHOU DOBU A VYČKEJ, DOKUD NEZÍSKÁŠ PRŮZRAČNOU KAPALINU. A. Vezmi trochu hlíny z květináče. B. Přidej 6 ml vody, potřes a nechej usadit. C. Pevná složka CHROMATOGRAFIE Jedná se o velmi účinnou techniku na oddělování různých látek ze směsi. Kapalina (voda, alkohol, aceton apod.) dokáže přepravovat různé sloučeniny směsi podél proužku papíru. CHROMATOGRAFII BUDEŠ MOCI POUŽÍVAT V DALŠÍ ČÁSTI NA DŮLEŽITÉ ANALÝZY, ZATÍM SE NAUČ PŘÍSLUŠNÝ POSTUP. 14 ODDĚL SLOŽKY BAREV 1. Připrav si různá potravinářská barviva nebo barevné zvýrazňovače červený, zelený, modrý (zeptej se na ně dospělé osoby) nebo rozpusť ve vodě spolu s kapkou vody barevné bonbóny (např. lentilky). 2. Odstřihni si kus savého papíru nebo filtru se správnými rozměry na to, aby se vešel svisle do pohárku z plastu. 3. Zlomenou částí párátka udělej malé skvrny (o průměru 2 mm) zkoušených barev 1 cm od dna; do stejné skvrny můžeš dle chuti vložit i více barev, stejně budou vzájemně odděleny. 4. Prověs přes párátko proužek papíru obrácený skvrnami dolů, dobře jej upevni a ulož na okraj pohárku. 5. Do pohárku odpipetuj velmi malé množství vody (půl centimetru) tak, aby se papír sotva dotýkal vody, která nesmí sahat až po skvrny. Po určité době voda, která bude stoupat (tj. vzlínat) podél papíru, přepraví jednotlivé barvy do různé úrovně a zrealizuje tak jejich oddělení. 1 cm INDIKÁTORY KYSELOSTI A ZÁSADITOSTI Za indikátory se v chemii označují látky, které jsou schopné měnit svou barvu při styku se speciálními sloučeninami (kyselinami a zásadami): ZMĚNA BARVY, KTEROU LZE POZOROVAT, JE VÝRAZNÁ. 15 OVĚŘ TO NA ČAJI Tmavá barva čaje se přidáním citronu změní na světlou: Barvivo (indikátor) přítomné v lístcích čaje změní svou barvu, když přijde do styku s KYSELOU látkou, přítomnou v citronu. ZMĚŇ BARVU LZE ŘÍCI TAKÉ: TÓNUJ NA Zkus obnovit původní barvu tak, že do sklenice nebo do šálku se světlým čajem přidáš trochu hydrogenuhličitanu sodného, který způsobí ZÁSADITOU reakci. Hydrogenuhličitan sodný (neboli jedlá soda, soda bicarbona) lze najít v domácnosti a používá se v kuchyni. ZEPTEJ SE NA NĚJ DOSPĚLÉ OSOBY! UPOZORNĚNÍ! Po každém pokusu vyhoď použitou potravinu. 12

13 16 OVĚŘ TO LISTEM ČERVENÉHO ZELÍ Najdi doma list červeného zelí (nebo si jej kup v prodejně ovoce a zeleniny): jeho listy obsahují indikátor. Roztírej mezi dvěma kusy bílého papíru odřezanou část listu zelí, čímž dojde k vytvoření fialové skvrny. Červené zelí 1. zkouška Na jednu skvrnu přidej pár kapek citronu. Objeví se červená barva: citron způsobuje kyselou reakci. NaHCO 3 hydrogenuhličitan sodný (zeptej se na něj dospělé osoby) 2. zkouška Voda Na druhou skvrnu přidej hydrogenuhličitan. Objeví se modro-zelená skvrna: hydrogenuhličitan způsobuje zásaditou reakci. 17 PŘIPRAV INDIKÁTOR S ČERVENÝM ZELÍM Do sklenice vlož na kousky pokrájený list spolu s teplou vodou na dobu dvaceti minut. Zfiltruj Získaný produkt filtrace (filtrát) si uschovej. Tekutý indikátor z červeného zelí 18 VYZKOUŠEJ PŘIPRAVENÝ INDIKÁTOR Z ČERVENÉHO ZELÍ Indikátor z předcházejícího pokusu Přidej vodu 1. Přidej ocet Červená barva Ocet obsahuje kyselinu Fialková barva 2. Přidej uhličitan sodný Na 2 CO 3 Modro-zelená barva Uhličitan sodný Na 2 CO 3 se chová jako zásada 19 PŘIPRAV INDIKÁTOROVÉ PAPÍRKY Z ČERVENÉHO ZELÍ 1. Z filtračního nebo savého papíru připrav čtverečky s hranou 1 centimetr. 2. Na každý čtvereček aplikuj indikátor z pokusu č. 17 a nechej vyschnout. Indikátor z červeného zelí 13

14 20 ODZKOUŠEJ INDIKÁTOROVÉ PAPÍRY Z ČERVENÉHO ZELÍ Použij papírky z předcházejícího pokusu. Aplikuj 2 kapky citronu. Červený Citron obsahuje kyselinu Aplikuj trochu uhličitanu sodného Na 2 CO 3 na špičce stěrky. Modro-zelený Uhličitan sodný Na 2 CO 3 se chová jako zásada PŘIŘAĎ BARVU POUŽITÉHO INDIKÁTORU KYSELÉMU NEBO ZÁSADITÉMU CHARAKTERU LÁTKY. 21 PŘIPRAV INDIKÁTOR Z OSTRUŽINY Technika je stejná jako při pokusu č. 17 a výchozím materiálem je tentokrát ostružina. ph SLOUŽÍ K MĚŘENÍ KYSELOSTI A ZÁSADITOSTI (pé-há) Na vyjádření kyselosti a zásaditosti roztoku se z praktického hlediska dává přednost použití veličiny nazvané ph, která poukazuje na to, jak je roztok kyselý nebo zásaditý, a jeho hodnota se pohybuje v rozmezí od 0 do 14. Převaha iontů H + Rovnováha mezi ionty H + a OH Převaha iontů OH ph Chromatická stupnice indikátoru z červeného zelí stoupající kyselost neutrální bod ph 7 stoupající zásaditost 22 PŘIPRAV INDIKÁTOR S ČERVENÝM MUŠKÁTEM Do sklenice vlož na kousky pokrájený květ červeného muškátu spolu s teplou vodou na dobu dvaceti minut. ph Zfiltruj Produkt filtrace, který si uschovej. Indikátor z červeného muškátu

15 Chemie studuje hmotu V Řecku před 2500 lety filozofové nabídli své pohledy na hmotu... Podle Empedokla z Agrigenta: Hmota je tvořena čtyřmi prvky Oheň Podle Demokrita: Hmota je tvořena atomy Země Vzduch Voda Atomy se tvoří ve hvězdách Vědci z oboru chemie: Obrázek atomu Model atomu Atom Atom je tvořen protony a neutrony, které jsou společně v jádru, a elektrony, které krouží kolem nich. Proton Elektrický náboj +1 Neutron Elektron Elektrický náboj -1 Atom obsahuje stejný počet protonů a elektronů. A. Lavoiser Iont Když atom* ztratí elektrony, přemění se na iont a nabije se kladně, když přijme elektrony, přemění se na záporný iont. Označení iont je řeckého původu a znamená jdoucí, protože částice v roztoku se přibližuje nebo vzdaluje od elektrických pólů. Ionty jsou atomy*, které neobsahují stejný počet elektronů a protonů. R. Boyle * nebo skupiny atomů Schéma atomu vodíku. J. Dalton Schéma iontu vodíku. 15

16 Molekula Molekula je nejmenší částí látky, která si udržuje její chemické vlastnosti, a představují ji spojené (vázané) atomy s přesným uspořádáním. Malé množství vody je tvořeno: malým množstvím molekul Nejmenší část je tvořena: jednou molekulou vody Velké množství vody je tvořeno: velkým množstvím molekul Chemický vzorec Chemický vzorec představuje symbolické vyjádření molekuly, protože používá symboly atomů prvků, které ji tvoří, a počet jednotlivých atomů. PŘÍKLAD: VODA Informuje tě o tom, které prvky obsahuje voda Vzorec vody čte se há-dvě-ó Strukturální vzorec H = symbol atomu vodíku Index 2 = poukazuje na počet atomů vodíku H 2 O O = symbol atomu kyslíku Index 1, který je vynechán, tě informuje o vazbách mezi prvky a o tom, jak jsou uspořádány v prostoru. a a t o m t o m a t o m Chemická vazba: představuje sílu, která drží spojené atomy v molekule. Atomy existující v přírodě se vzájemně různě shlukují, aby z nich vznikly miliony a miliony látek, čímž potvrzují existenci chemických vazeb. Chemická vazba je síla, která drží spojené atomy v molekule, a na tomto spojení (příp. vazbě) se podílejí elektrony atomů vzdálené nejvíc od středu atomu. Z kyslíku vycházejí dvě vazby, protože kyslík přijímá dva elektrony vodíku (oxidační číslo O je -II), a z vodíku vychází jedna vazba, protože vodík dává k dispozici pouze 1 elektron (oxidační číslo H je +I). Oxidační číslo slouží k vyjádření schopnosti prvku vázat se s jinými prvky. Oxidační číslo představuje počet elektronů, které prvek postoupí, získá nebo poskytne k dispozici pro společnou vazbu s jiným prvkem. 16

17 Hmota Hmota je všechno, co má určitou hmotnost a zabírá určitý prostor. ČISTÁ LÁTKA Látka má stejné složení ve všech svých částech a čisté látky obsahují prvky a sloučeniny SMĚS Směs je celek tvořený dvěma nebo více látkami s proměnlivým složením PRVEK Prvek je tvořen jediným druhem atomů SLOUČENINA Sloučenina je tvořena z více druhů atomů HOMOGENNÍ SMĚS Homogenní směs je celek tvořený různými látkami, které nelze rozeznat ani s pomocí lupy HETEROGENNÍ SMĚS Heterogenní směs je celek tvořený dvěma látkami, které lze rozeznat volným okem nebo s pomocí lupy. Měď Uhlík Hliník Vodík Kyslík Voda Oxid uhličitý Cukr Kuchyňská sůl Voda a cukr Perlivá (sycená) voda Vzduch Horniny Žula Mléko Mýdlová pěna Modely hmoty: fyzikální skupenství PEVNÉ Částice, které tvoří hmotu, jsou bez pohybu a seřazené. KAPALNÉ Teplem částice získávají více volnosti pohybu. PLYNNÉ S velkým množstvím tepla se částice stávají ještě pohyblivějšími. 17

18 Znalost prvků Můžeš konzultovat Periodickou soustavu prvků na str MĚĎ V PODOBĚ DRÁTŮ Vezmi z materiálů sady měděný drát, obalený izolací z plastu. Pozoruj pod lupou kov načervenalé barvy a rukama zkus, jak jej lze snadno ohýbat. Vyhledej v Periodické soustavě prvků měď. chemický symbol: Cu? Měď je kov VLASTNOSTI KOVŮ Odrážejí světlo; vedou elektrický proud a teplo; jsou kujné, tj. mohou být zpracovány do podoby tenkých plechů a drátů. Snadno se slévají vytváří slitiny. 24 UHLÍK V TUZE TUŽKY Vezmi tužku a naškrábej trochu tuhy na bílý papír a pozoruj ji pod lupou. Černavý materiál je minerál zvaný grafit, který je tvořen téměř výhradně čistým uhlíkem. Grafit vede elektrický proud. Nejtvrdší tuhy obsahují více jílu. Vyhledej v Periodické soustavě prvků uhlík.? chemický symbol: C Uhlík je nekov VLASTNOSTI NEKOVŮ Nekovy mají obvykle vlastnosti opačné než kovy. Odborné poznámky ohledně grafitu Tuha zůstává na papíře, protože vrstvy uhlíku, které jsou vázány pouze slabě (přerušované čáry), se uvolňují a zůstávají na papíře. Odborná poznámka ohledně diamantu Také diamant představuje čistý uhlík. Jedná se o nejtvrdší existující minerál. Dnes je již možné získat umělé diamanty z velmi čistého uhlíku v podobě prachu, který je podroben velmi vysokým teplotám a tlakům. Grafit Diamant 18

19 25 KOVOVÝ HLINÍK (v podobě potravinářských fólií) Požádej dospělou osobu o malý čtvereček hliníku z potravinářské fólie. Pozoruj vlastnosti tohoto kovového materiálu. Vyhledej v Periodické soustavě prvků, mezi kovy, hliník. chemický symbol: Al? Hliník je kov 26 ŽELEZO S HLINÍKEM: VODÍK Ponoř železný hřebík do zkumavky s octem. Po určité době dojde k vytvoření bublinek vodíku. Pozoruj vše pod lupou. chemický symbol: H POMALÁ REAKCE 27 ROSTLINY A MOŘSKÉ ŘASY PRODUKUJÍ KYSLÍK Pokus můžeš provést s VODNÍM MOREM KANADSKÝM (latinsky: Elodea canadensis), rostlinkou, kterou je možné získat za pár korun v akva ris tických prodejnách. S pomocí pinzety ponoř rostlinku VODNÍ MOR KANADSKÝ a pár kamínků do skleničky s minerální vodou (také mírně perlivou). Pozoruj s pomocí lupy bublinky kyslíku vyprodukované lístky při jejich vystavení slunci. Občas vyměň vodu (ne z vodovodu) a přidej trochu perlivé minerálky nebo hydrogenuhličitan sodný (NaHCO 3 ) na hrotu lžičky pro zásobování rostlinky oxidem uhličitým. Vyhledej pozici kyslíku v Periodické soustavě prvků? chemický symbol: O Odborné poznámky ohledně piva Pivo je roztok obsahující slad, glukózu, ethanol, bublinky oxidu uhličitého a aromata. Jedná se o výsledný produkt kvašení cereálií. Odborná poznámka ohledně vína Víno je roztokem ethanolu, glukózy a množství jiných látek, které se mohou měnit podle místa, na kterém vyrostla vinná réva. 19

20 Znalost sloučenin 28 PEVNÁ, KAPALNÁ, PLYNNÁ: VODA VŽDY ODPOVÍDÁ H 2 O Nejdůležitější sloučeninou kyslíku a vodíku je voda se vzorcem molekuly H 2 O, nevyhnutelná pro život. Voda se na naší planetu s největší pravděpodobností dostala z vnějšího prostoru prostřednictvím komet, které jsou z ledu, a z vnitřního prostoru Země prostřednictvím sopek. Voda je tvořena 3 vzájemně spojenými atomy, z nichž 2 jsou atomy vodíku a 1 kyslíku Strukturální vzorec 29 VODÍK + KYSLÍK = VODA Dvě molekuly vodíku Jedna molekula kyslíku H 2 O H 2 H 2 + O 2 Molekuly se rozčlení za účelem vytvoření atomů. H 2 O Dvě molekuly vody Atomy se spojí za účelem vytvoření nových molekul. ZACHOVÁNÍ ATOMŮ Všechny výchozí atomy Všechny konečné atomy 4 atomy H 4 atomy H 2 atomy O 2 atomy O Při reakci mezi H 2 a O 2 za účelem vytvoření H 2 O nedochází ke vzniku ani ke zničení atomů, ale pouze k jejich odlišnému uspořádání. 30 OXID UHLIČITÝ K vytváření oxidu uhličitého dochází při hoření organické hmoty za přítomnosti vzduchu a také při dýchání. Oxid uhličitý je rozpustný ve vodě. Molekula CO 2 je tvořena 3 atomy, jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku. 31 CUKR Nasyp do pohárku se stupnicí půl lžičky kuchyňského cukru a lupou pozoruj krystaly. Cukr z cukrové třtiny nebo z cukrové řepy, který často používáš, se odborně nazývá sacharóza. UPOZORNĚNÍ! Po každém pokusu vyhoď použitou potravinu. 20

21 Znalost homogenních (stejnorodých) směsí 32 CUKR VE VODĚ: VODNÍ ROZTOK (pevná + kapalina) V pohárku z plastu naplněném vodou rozmíchej trochu cukru, potřes a pozoruj také pod lupou směs vyznačující se jedinou průsvitnou průzračností. Nezískal jsi novou chemickou látku, došlo pouze k fyzické přeměně cukru. Roztok je směs tvořená rozpouštědlem, kterým je v tomto případě voda, a rozpouštěnou látkou, kterou je cukr. Cukr v tuhém skupenství (krystal) Molekula sacharózy Molekuly vody 33 PERLIVÁ VODA: VODNÍ ROZTOK (kapalina + plyn) Uchop do jedné ruky zavřenou láhev s perlivým nápojem a po zoruj, jak je průzračná není vidět bublinky. Odšroubuj uzávěr a náhle uvnitř kapaliny uvidíš bublinky, které stoupají nahoru, protože tlak vzduchu na povrchu vody poklesl a nedrží je již uvnitř kapaliny. 34 VZDUCH V TRUBIČCE: ROZTOK PLYNU (plyn + plyn) Trubičkou nasaj vzduch a prstem ji ucpi. Uvnitř se nachází směs plynů, konkrétně: kyslík, dusík, oxid uhličitý apod. Znalost heterogenních (různorodých) směsí 35 ČERSTVĚ NADOJENÉ MLÉKO: EMULZE (kapalina + kapalina) Jedná se o neprůhlednou kapalinu obsahující kapky tuku smíšeného s jinými nemísitelnými látkami. UPOZORNĚNÍ! Po každém pokusu vyhoď použitou potravinu. 36 MÝDLOVÁ PĚNA: PĚNA (kapalina + plyn) Pozoruj také pod lupou mýdlovou pěnu, najdeš bublinky vzduchu v kapalině. 21

22 Kyseliny a zásady V pokusu č. 15 jsi viděl, že čaj se působením kyseliny obsažené v citronu odbarví a přidáním zásady, která je přítomna v hydrogenuhličitanu sodném, obnoví svou tmavou barvu. Lze říci, že zásady neutralizují působení kyselin, když se množství zásady dokonale vyrovná množství kyseliny. Kyselý roztok Neutrální roztok Zásaditý roztok V následujících pokusech použij indikátorový papírek z červeného zelí (pokus 19). 37 VODA JE KYSELINA NEBO ZÁSADA? Čistá voda Indikátorový papírek Barva se nemění Voda je NEUTRÁLNÍ: ph = 7 38 PERLIVÁ VODA JE KYSELÁ, NEUTRÁLNÍ NEBO ZÁSADITÁ? Perlivá minerální voda Indikátorový papírek Barva se mění Perlivá voda je KYSELÁ: ph < 7 39 ODMĚŘ ph PŮDY Destilovaná voda Zfiltruj Indikátorový papírek Filtrát Vlož trochu půdy do destilované vody, nechej odstát, zfiltruj a odzkoušej filtrát indikátorovým papírkem; když se zabarví na červeno, jedná se půdu KYSELOU; když barva přejde na modro-zelenou, je ZÁSADITÁ; a když papírek nezmění barvu, je NEUTRÁLNÍ. 22

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni. Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.it www.clementoni.com Distributor pro ČR: ALBI Česká republika

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 BSAH Předmluva 5 Seznam experimentů 7 Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 Zajímavé chemické experimenty s látkami každodenního života 9 Chemik detektivem forenzní chemie 31 Použité zdroje

Více

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Renata Šulcová, Hana Böhmová, Eva Stratilová Urválková Praha 2009 UNIVERZITA KARLVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Autoři:

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Člověk a svět práce

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Člověk a svět práce STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Člověk a svět práce Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Vzdělávací sada chemgeneration.com Úvod Vážení čtenáři, pravděpodobně se také denně držíte konceptu udržitelného rozvoje,

Více

Environmentální výchova průřezové téma

Environmentální výchova průřezové téma Environmentální výchova průřezové téma Zpracovala: Dagmar Bibrová Spolupracovali: Jitka Božková Eva Bustová Blanka Dvořáková Hana Hedbávná Miroslava Lónová Hana Tesařová Eva Trnová Václav Piskač Úvod...

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty Kapitola 1 Elektrostatika 1.1 Elektrický náboj 1.1.1 Tělesa s elektrickým nábojem Při vystupování z auta se někdy stane, že dostanete ránu při doteku ruky s kovovou karoserií. Při česání suchých vlasů

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Bc. Zbyněk Lukáš II. NMgr. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Problematika

Více

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů)

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Katedra chemie PřF OU Studijní materiál pro studenty

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna

Více

Vytvoření výzkumného pracoviště pro nahrazení plastových obalů netkanými textiliemi.

Vytvoření výzkumného pracoviště pro nahrazení plastových obalů netkanými textiliemi. Zadání: 9) Nové výzkumné záměry pro vědecká pracoviště-pro textilní fakultu: Nalézt výzkumná pracoviště v zahraničí, popsat čím se zabývají, jaké jsou nové perspektivy, analyzovat stav u nás, popřípadě

Více

Energetická účinnost budov. Studentská příručka

Energetická účinnost budov. Studentská příručka Energetická účinnost budov Studentská příručka Edice CZ 1.0 - září 2009 Aktualizované verze ke stažení na webu projektu IUSES www.iuses.eu. Prohlášení Tento projekt je financován s podporou Evropského

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více