2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek"

Transkript

1 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3

2 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ (8. a 9. třída) a nižší ročníky osmiletých gymnázií (tercie a kvarta). 2. stupeň ZŠ (8. a 9. třída) Osmiletá gymnázia (tercie a kvarta) 3. Abstrakt Po přídavku sody (prášek do pečiva) do roztoku kyseliny citronové se začne vyvíjet CO 2. Vznikající plyn je možné indikovat různými způsoby, například ho můžeme použít k nafouknutí balónku, případně jej pohlcovat do mírně alkalické vody s přídavkem indikátoru (fenolftalein) a pozorovat barevnou reakci. Oxid uhličitý se uvolňuje při reakci prášku do pečiva s kyselinou citronovou. 4. Startovní znalosti žáků Předpokládáme znalosti načerpané v 1. a 2. stupni ZŠ v předmětech Prvouka, Vlastivěda, Přírodopis, Chemie a rovněž obecné znalosti jevů každodenního života z oblasti člověk a příroda. Mezi okruhy zájmu patří problematika základních chemických látek (voda, CO 2, kyselina, zásada). Co mají žáci znát: voda; chemické látky, směsi; chemická reakce. 5. Cílové znalosti žáků, nabyté vědomosti, přínos Experiment přispěje k pochopení zákonitostí složení hmoty z chemických látek. Žáci se seznámí s několika anorganickými látkami kyselé i zásadité povahy. Na jednoduchém případě bude demonstrován a vysvětlen princip neutralizační reakce a vzniku CO 2. Realizace chemické reakce v reálném čase ilustruje způsoby přeměny hmoty (chemických látek) doprovázené změnami fyzikálního chování a rovněž změnami skupenství. Oxid uhličitý je plyn, který je součástí základních životních procesů, jako je dýchání či fotosyntéza. Co se žáci dozví: Co je chemická látka. Reakce kyseliny a zásady. Vznik CO 2 a jeho vlastnosti. Anorganické látky. 2

3 6. Chemikálie, pomůcky a vybavení 6.1 Použité chemikálie Voda H 2 O Kyselina citronová C 6 H 8 O 7.H 2 O (citron) Hydrogenuhličitan sodný NaHCO 3 (prášek do pečiva) Fenolftalein indikátor Alkalická voda (1 g Na 2 CO 3 rozpuštěný v 1 l vody) 6.2 Pomůcky a laboratorní vybavení Kádinka 500 ml Odměrná baňka 500 ml Laboratorní lžička Brčko (ev. hadička) volitelně PET láhev a balónek DŮLEŽITÉ: Co budu potřebovat, co si mám nachystat, připravit, nakoupit! Na co nesmím zapomenout! Jako zdroj kyseliny můžeme použít i citron 6.3 Přístrojové vybavení Provedení experimentu nevyžaduje použití laboratorních měřicích přístrojů. 7. Časový harmonogram 7.1 Příprava experimentu Do doby přípravy experimentu je nutné zahrnout shromáždění uvedených chemikálií, pomůcek a nádobí. Další fází je smíchání jednotlivých složek a pak vlastní vyvíjení CO 2. Vhodné je připravit si dopředu indikátor fenolftalein do zásobní nádobky. Časy: Shromáždění pomůcek, nádobí a chemikálií odhadujeme na maximálně 5 minut. ČASY: 5 minut 7.2 Realizace experimentu Realizace jednoho pokusu probíhá v reálném čase. Časy: Dobu nutnou na smíchání chemikálií a vyvíjení CO 2 odhadujeme na minut minut 8. Laboratorní postup Experiment se skládá z vytvoření roztoku kyseliny citronové, přimíchání hydrogenuhličitanu sodného a vyvíjení CO 2. Pokud si budeme chtít sami připravit indikátor fenolftalein, 3

4 rozpustíme 0,5 g čistého fenolftaleinu ve 100 ml 50% vodného roztoku ethanolu. Příprava roztoku kyseliny citronové V baňce (500 ml) postupně (tzn. po částech, po lžičkách) rozmícháme cca 5 g kyseliny citronové ve 250 ml pitné vody a zamícháme lžičkou. Alternativní postup: vymačkáme šťávu z jednoho citronu a rozmícháme ve 250 ml vody. Vlastní experiment K vodnému roztoku kyseliny přidáváme postupně (po lžičkách) NaHCO 3. Pomalu zamícháme a pozorujeme vznik bublinek CO 2. Alternativa: k vodnému roztoku kyseliny přisypeme postupně několik (3 až 5) prášků do pečiva. a) Vznikající plyn můžeme použít k nafouknutí balónku navlečeného na baňku s rozmíchanou směsí. b) Vznikající plyn můžeme hadičkou odvádět z baňky do kádinky s mírně alkalickou vodou (ph cca 9) a s přídavkem fenolftaleinu (5 až 10 kapek). Zde pak pozorujeme postupné odbarvování fialového roztoku. 3D vzorec kyseliny citronové CH 2 COOH HO C COOH CH 2 COOH Strukturní vzorec kyseliny citronové Účinkující chemické sloučeniny: Kyselina citronová C 6 H 8 O 7.H 2 O Hydrogenuhličitan sodný NaHCO 3 9. Princip experimentu Kyselina citronová ve vodném roztoku reaguje s hydrogenuhličitanem sodným za vzniku CO 2 podle následující rovnice (Schéma 1): C 6 H 8 O 7 + NaHCO 3 CO 2 + H 2 O + C 6 H 7 O 7 - Na + Schéma 1 Jedná se o neutralizační reakci, při které se vyvíjí CO 2 a dále vzniká voda a sodná sůl kyseliny citronové, která je ve vodě disociovaná, tzn. vyskytuje se ve formě iontů. Oxid uhličitý ve formě bublinek uniká z kapalné směsi, je možné jej pouze pozorovat nebo případně dále detekovat postupem popsaným v předchozí části. V případě, že vznikající CO 2 jímáme do alkalické vody s přídavkem indikátoru (fialově zabarvené), probíhá reakce podle rovnice (Schéma 2) CO 2 + OH - HCO 3 - Schéma 2 a při ph = 8,3 dojde k odbarvení roztoku (bod ekvivalence). 4

5 10. Bezpečnost práce Kromě dodržování zásad bezpečné práce a hygieny práce je nutné seznámit se s povahou použitých chemických sloučenin, se způsoby jejich likvidace a také s nutnými úkony, které je třeba provést v případě poškození zdraví. Kyselina citronová Kyselina citronová je organická kyselina a žíravina. Ve větších koncentracích může způsobit poleptání. Současně je ovšem pod označením E330 používaná jako běžné potravinářské aditivum. H věty a P věty: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P260 Nevdechujte prach. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Fenolftalein Fenolftalein je zdraví škodlivá látka. Pro přípravu indikátoru se použije malé množství rozpuštěné v 50% vodném ethanolu, doporučuje se připravit jej dopředu. Ethanol je organické rozpouštědlo, vysoce hořlavé. H věty a P věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/ horkými povrchy. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Hydrogenuhličitan sodný Hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda) nemá prokázané škodlivé účinky na lidské zdraví. Pod označením E500 je obsažen v řadě potravinářských přípravků (prášek do pečiva, pečící směsi, nápoje). Reakční směs po provedené reakci likvidujeme v kanalizaci. 5

6 11. Poznámky ke strategii výuky Experiment je jednoduchý a časově nenáročný. Rovněž se vyznačuje malou potřebou laboratorního nádobí a nízkou spotřebou chemikálií. Doporučujeme individuální provedení pokusu jednotlivými žáky. Je vhodné používat ochranný oděv pracovní plášť. 12. Přínos Žáci se seznámí s principem neutralizační reakce. Budou uvedeny příklady jednoduchých kyselin a zásad. Použité chemikálie jsou běžně dostupné, případně se vyskytují jako součást řady potravinářských produktů či meziproduktů pod označením E330 a E500. Jako alternativu lze pro uvedený pokus použít přímo potraviny citron a prášek do pečiva, které obsahují výše zmíněné chemické látky. Oxid uhličitý je plyn, který je součástí základních životních procesů, jako je dýchání či fotosyntéza. Je těžší než vzduch, vyskytuje se i v podzemních prostorách, kde bývá označován jako jeskynní plyn. Nadměrná tvorba CO 2 vede rovněž ke vzniku tzv. skleníkového jevu. Žáci se mohou pokusit vysvětlit princip fotosyntézy a skleníkového efektu. 13. Fotografie Průběh experimentu můžeme dokumentovat pořízením fotografií. 6

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

2.05 Chemická zahrádka. Projekt Trojlístek

2.05 Chemická zahrádka. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.05 Chemická zahrádka. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

5.01 DNA ve zkumavce (izolace DNA ze zeleniny a ovoce). Projekt Trojlístek

5.01 DNA ve zkumavce (izolace DNA ze zeleniny a ovoce). Projekt Trojlístek 5. Forenzní chemie (chemie v kriminalistice) 5.01 DNA ve zkumavce (izolace DNA ze zeleniny a ovoce). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Strana 1 z ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku Práce v laboratoři, kde jsou prováděny organické syntézy, je vždy spojena s určitým rizikem ohrožení zdraví a bezpečnosti. Tato skutečnost plyne z nakládání

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

PRAVIDLA PŘI PRÁCI S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEM. SMĚSMI

PRAVIDLA PŘI PRÁCI S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEM. SMĚSMI PRAVIDLA PŘI PRÁCI S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEM. SMĚSMI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRNOV, Janáčkovo náměstí 17, příspěvková organizace IČO: 008 52 546 29. březena 2013 Zpracoval: Ing. Vladimír Polášek

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Bezpečnost a hygiena práce v chemické školní laboratoři autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu

Více

Larrin WC blok (do splachovací nádržky)

Larrin WC blok (do splachovací nádržky) Strana 1/6 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Larrin WC blok do splachovací nádržky Mountain fresh Identifikační číslo: 01057 1.2 Příslušná určená použití

Více

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: nejsou 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010 Strana: 1 / 11 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy: - Chemický popis: Suchá omítková a maltová směs obsahující cement, anorganická

Více

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA MANIPULACE S CHEMICKÝMI LÁTKAMI VE ŠKOLNÍCH LABORATOŘÍCH

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA MANIPULACE S CHEMICKÝMI LÁTKAMI VE ŠKOLNÍCH LABORATOŘÍCH LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA MANIPULACE S CHEMICKÝMI LÁTKAMI VE ŠKOLNÍCH LABORATOŘÍCH ZDENKA NOVÁKOVÁ a a ROBERT PRUCEK b a Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, UP Olomouc, Žižkovo nám. 5,

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T strana 1/8 Datum vyhotovení: 18.7.2007 Datum revize: dne 26.5.2014, revidovaná verze z 3.11.2012 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku, název CAMPOFORT SPECIAL Mn

Více

Bezpečnostní list MIX DP 160 dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 7.3.2015 Datum revize:.--.---- Strana: 1/14

Bezpečnostní list MIX DP 160 dle nařízení komise EU č. 453/2010 Datum vyhotovení: 7.3.2015 Datum revize:.--.---- Strana: 1/14 Datum revize:.--.---- Strana: 1/14 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Přípravek na ochranu

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 96,5%

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 96,5% 1 / 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 1.2 Identifikátor výrobku Obchodní název: Mezinárodní chemický název / CAS Kyselina sírová / 7664-93-9 Identifikační číslo: 016-020-00-8

Více

Bezpečnostní list. KRTEK čistič potrubí. Lipová 918/3, 735 35 Horní Suchá

Bezpečnostní list. KRTEK čistič potrubí. Lipová 918/3, 735 35 Horní Suchá ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku Název obchodní: Název chemický: Hydroxid sodný Vzorec chemický: NaOH Další názvy: Louh sodný, Caustic soda Číslo ES (EINECS): 215-185-5

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2 Strana : 1 / 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace výrobku : Aerosol. ( Pohonná hmota Plyn. ) Obchodní název : TOKO LEATHER & TEXTILE PROOF 250ml Použití : Impregnační

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. T400 Spaltmittel. info@polytop.de www.polytop.de Zentrale Tel.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. T400 Spaltmittel. info@polytop.de www.polytop.de Zentrale Tel. Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku T400 Spaltmittel 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6.

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6. Datum vydání: 17.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), v platném znění Datum vydání: 16.11.2010 Datum revize: 16.7.2015 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ 38-40% ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.antigraffiti nátěr, složka vytvrzovač 7815 Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná

Více