Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1"

Transkript

1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je označení pro a. oxid osminatý b. oxid osmičný c. oxid osmičelý d. oxid osmitý Otázka 2 Polymery a. tvoří se sousedními skupinami alespoň dvě chemické vazby b. mají řetězcovou strukturu molekul Otázka 3 Podle množství látky v roztoku dělíme roztoky na a. vodné, acetonové nebo lihové b. koncentrované nebo zředěné c. plynné, kapalné nebo pevné d. nasycené nebo nenasycené VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 1

2 Otázka 4 Stechiometrický zápis chemické reakce vyjadřuje a. zároveň skupenský stav látek b. poměry látkového množství mezi reaktanty c. výskyt reaktantů a produktů ve formě iontů Otázka 5 V chemickém názvosloví má oxidační číslo I. koncovku a. - ný b. - ičitý c. - itý d. - istý e. - natý f. - ečný, - ičný g. - ičelý h. - ový Otázka 6 Při chemické vazbě PÍ a. jsou elektrony okolo jader rovnoměrně rozptýleny b. je největší elektronová hustota na spojnici jader c. je největší elektronová hustota mimo spojnici jader Otázka 7 K 2 O je označení pro a. oxid křemičitý VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 2

3 b. oxid draselný c. oxid draselnatý d. oxid křemistý Otázka 8 Podle rozpustnosti látky v roztoku dělíme roztoky na a. vodné, acetonové nebo lihové b. koncentrované nebo zředěné c. nasycené nebo nenasycené d. plynné, kapalné nebo pevné Otázka 9 SiO 2 je označení pro a. oxid křemistý b. oxid draselný c. oxid křemičitý d. oxid draselnatý Otázka 10 Elektrická vodivost kovů se, po zapojení do okruhu elektrického proudu, začne projevovat a. útlumem kmitání volných elektronů b. seskupením volných elektronů c. posouváním volných elektronů d. zvýšeným rozkmitáním volných elektronů VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 3

4 Otázka 11 HNO 3 je a. kyselina sirovodíková b. kyselina fluorovodíková c. kyselina dusičná d. kyselina sírová Otázka 12 Podle rozpouštědla v roztoku dělíme roztoky na a. vodné, acetonové nebo lihové b. nasycené nebo nenasycené c. koncentrované nebo zředěné d. plynné, kapalné nebo pevné Otázka 13 Kovového lesku kovů je dáno tím, že hladké plochy a. pohlcují všechny nebo převážnou část světelných paprsků b. přeměňují všechny nebo převážnou část světelných paprsků c. odrážejí všechny nebo převážnou část světelných paprsků Otázka 14 Označení HPO 3 je pro a. oxid fosforečný b. kyselina fosforečná c. hydroxid fosforečný VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 4

5 Otázka 15 V heterogenních směsích a. lze jednotlivé složky rozlišit okem, lupou nebo mikroskopem b. jsou základní částice jednotlivých látek dokonale promíchány Otázka 16 Fe 2 O 3 je označení pro a. oxid železičitý b. oxid železný c. oxid železitý d. oxid železnatý Otázka 17 HF je a. kyselina sirovodíková b. kyselina fluorovodíková c. kyselina sírová d. kyselina dusičná Otázka 18 V periodické tabulce prvků a. je přibližně třetina všech prvků kovy b. je přibližně čtvrtina všech prvků kovy c. je přibližně polovina všech prvků kovy d. jsou přibližně tři čtvrtiny všech prvků kovy VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 5

6 Otázka 19 Složky dýmu jsou a. látka plynná + látka pevná (převaha plynu) b. směs dvou kapalin, které se navzájem dobrovolně nesměšují c. látka plynná + látka kapalná (převaha plynné látky) d. látka kapalná + látka pevná (škrob ve vodě) e. látka kapalná + látka plynná (převaha kapalné látky) Otázka 20 Při chemické vazbě SIGMA a. je největší elektronová hustota mimo spojnici jader b. jsou elektrony okolo jader rovnoměrně rozptýleny c. je největší elektronová hustota na spojnici jader Otázka 21 Sůl je sloučenina, která se skládá z a. iontu kovu a zůstatku oxidu b. iontu kovu a zůstatku kyseliny c. iontu kovu a zůstatku hydroxidu d. iontu kovu a zůstatku zásady Otázka 22 Označení CaZnO 2 znamená a. vápenatan zinečnatý b. zinečnatan vápenatý c. hydroxid zinečnatý VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 6

7 d. hydroxid vápenatý Otázka 23 Kyselina uhličitá H 2 CO 3 patří mezi a. středně silné kyseliny b. silné kyseliny c. slabé kyseliny Otázka 24 Chemická značka H označuje v periodické soustavě prvků a. hélium b. rtuť c. vodík d. hliník Otázka 25 Na 2 SO 4 je označení pro a. síran sodičitý b. síran sodnitý c. síran sodný d. síran sodnatý Otázka 26 Jedlá sůl, sloužící k ochucení potravin, je označení pro a. dusičnan draselný b. dusičnan sodný VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 7

8 c. chlorid draselný d. chlorid sodný Otázka 27 Grafický vzorec znázorňuje složení a. prvku b. molekuly c. atomu d. iontu Otázka 28 Vzorec H 2 SO 3 označuje a. kyselinu siřičitou b. kyselinu selenovou c. kyselinu seleničitou d. kyselinu sírovou Otázka 29 Oxidační číslo a. označuje náboj zásadotvorného prvku b. označuje náboj neutrálního prvku c. označuje náboj kyselinotvorného prvku Otázka 30 Při endotermické chemické reakci a. musíme teplo dodat b. vzniká teplo VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 8

9 Otázka 31 Reaktanty jsou a. jsou výchozí látky, zapisujeme je na pravou stranu rovnice b. jsou vznikající látky, zapisujeme je na levou stranu rovnice c. jsou výchozí látky, zapisujeme je na levou stranu rovnice d. jsou vznikající látky, zapisujeme je na pravou stranu rovnice Otázka 32 Chemická značka Na označuje v periodické soustavě prvků a. niob b. sodík c. vápník d. nikl Otázka 33 V homogenních směsích a. lze jednotlivé složky rozlišit okem, lupou nebo mikroskopem b. jsou základní částice jednotlivých látek dokonale promíchány Otázka 34 Složky pěny jsou a. látka plynná + látka kapalná (převaha plynné látky) b. směs dvou kapalin, které se navzájem dobrovolně nesměšují c. látka kapalná + látka plynná (převaha kapalné látky) d. látka plynná + látka pevná (převaha plynu) VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 9

10 e. látka kapalná + látka pevná (škrob ve vodě) Otázka 35 Kyselina sírová H 2 SO 4 patří mezi a. silné kyseliny b. středně silné kyseliny c. slabé kyseliny Otázka 36 V chemickém názvosloví má oxidační číslo VI. koncovku a. - ičelý b. - ičitý c. - itý d. - ný e. - istý f. - ový g. - natý h. - ečný, - ičný Otázka 37 Iontový zápis chemické reakce vyjadřuje a. poměry látkového množství mezi reaktanty b. výskyt reaktantů a produktů ve formě iontů c. zároveň skupenský stav látek Otázka 38 Chemická kovová vazba znamená, že VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 10

11 a. valenční elektrony se z původního atomu neuvolňují b. valenční elektrony se z původního atomu uvolňují Otázka 39 H 2 S je a. kyselina dusičná b. kyselina sírová c. kyselina fluorovodíková d. kyselina sirovodíková Otázka 40 SeO 3 je označení pro a. oxid selenatý b. oxid seleničitý c. oxid selenistý d. oxid selenový Otázka 41 V chemickém názvosloví má oxidační číslo IV. koncovku a. - ový b. - ný c. - ičelý d. - ičitý e. - itý f. - natý g. - ečný, - ičný VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 11

12 h. - istý Otázka 42 Chemická reakce je děj a. při kterém se původní látka může někdy změnit na látku jinou b. při kterém se původní látka mění na látku jinou c. při kterém se původní látka nemění na látku jinou Otázka 43 Předpona hydrogen vyjadřuje a. počet vodíků v zásadách b. počet vodíků v kyselinách c. počet vodíků v oxidech d. počet vodíků v hydroxidech Otázka 44 Předpokladem vzniku chemické vazby je skutečnost, že a. počet, energie a prostorové uspořádání elektronů umožní vznik elektronového páru b. počet, energie a prostorové uspořádání protonů umožní vznik protonového páru c. počet, energie a prostorové uspořádání neutronového umožní vznik neutronového páru Otázka 45 Kyselina fluorovodíková HF patří mezi a. středně silné kyseliny b. silné kyseliny c. slabé kyseliny VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 12

13 Otázka 46 Produkty jsou a. jsou výchozí látky, zapisujeme je na pravou stranu rovnice b. jsou výchozí látky, zapisujeme je na levou stranu rovnice c. jsou vznikající látky, zapisujeme je na levou stranu rovnice d. jsou vznikající látky, zapisujeme je na pravou stranu rovnice Otázka 47 Při exotermické chemické reakci a. vzniká teplo b. musíme teplo dodat Otázka 48 CaO je označení pro a. oxid vápeničitý b. oxid vápenatý c. oxid vápenný d. oxid vápenitý Otázka 49 Vzorec HCN označuje a. kyselinu hydroxidvodíkovou b. kyselinu dusíkovodíkovou c. kyselinu kyanovodíkovou VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 13

14 d. kyselinu uhlíkovodíkovou Otázka 50 V grafickém vzorci ke každému iontu musí vést takové množství čár (vazeb), které a. odpovídá zjištěnému oxidačnímu číslu b. je polovinou zjištěného oxidačního čísla c. je dvojnásobkem zjištěného oxidačního čísla Otázka 51 Většina kovů krystalizuje v a. krychlové a šesterečné soustavě b. jednoklonné a trojklonné soustavě c. čtverečné a kosočtverečné soustavě d. klencové soustavě Otázka 52 Monomery a. tvoří se sousedními skupinami alespoň dvě chemické vazby b. mají řetězcovou strukturu molekul Otázka 53 H 2 SO 4 je a. kyselina fluorovodíková b. kyselina sirovodíková c. kyselina dusičná d. kyselina sírová VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 14

15 Otázka 54 Chemické sloučeniny a. mohou být tvořeny více druhy molekul b. jsou tvořeny jedním druhem molekul c. jsou tvořeny jedním druhem atomů Otázka 55 Chemická značka Si označuje v periodické soustavě prvků a. stroncium b. selen c. síru d. křemík Otázka 56 Složky emulze jsou a. látka kapalná + látka pevná (škrob ve vodě) b. látka plynná + látka pevná (převaha plynu) c. směs dvou kapalin, které se navzájem dobrovolně nesměšují d. látka kapalná + látka plynná (převaha kapalné látky) e. látka plynná + látka kapalná (převaha plynné látky) Otázka 57 V chemickém názvosloví má oxidační číslo VIII. koncovku a. - ový b. - itý VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 15

16 c. - ičitý d. - istý e. - natý f. - ičelý g. - ečný, - ičný h. - ný Otázka 58 Složky suspenze jsou a. látka kapalná + látka pevná (škrob ve vodě) b. směs dvou kapalin, které se navzájem dobrovolně nesměšují c. látka plynná + látka kapalná (převaha plynné látky) d. látka kapalná + látka plynná (převaha kapalné látky) e. látka plynná + látka pevná (převaha plynu) Otázka 59 V chemickém názvosloví má oxidační číslo III. koncovku a. - ečný, - ičný b. - istý c. - ičitý d. - natý e. - ový f. - ičelý g. - itý h. - ný VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 16

17 Otázka 60 Stavový zápis chemické reakce vyjadřuje a. poměry látkového množství mezi reaktanty b. výskyt reaktantů a produktů ve formě iontů c. zároveň skupenský stav látek Otázka 61 Iontová chemická vazba a. se tvoří mezi atomy s velkým rozdílem elektronegativit b. je založena na sdílení dvojic elektronů, které jsou společné oběma jádrům c. je založena na prostorovém provázání atomů a tvoří elektronový film Otázka 62 Fyzikální vlastnosti kovů vyplývají a. ze stavby jejich krystalové mřížky b. z jejich schopnosti reagovat s ostatními prvky c. tepelné a elektrické vodivosti d. z jejich tvrdosti Otázka 63 Mn 2 O 7 je označení pro a. oxid manganový b. oxid manganný c. oxid manganičitý VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 17

18 d. oxid manganistý Otázka 64 Zákon zachování hmotnosti při chemické reakci zní a. podíl hmotnosti reaktantů se rovná podílu hmotnosti produktu b. rozdíl hmotnosti reaktantů se rovná rozdílu hmotnosti produktu c. součin hmotnosti reaktantů se rovná součinu hmotnosti produktu d. součet hmotnosti reaktantů se rovná součtu hmotnosti produktu Otázka 65 Kolik g hydroxidu draselného musíme vzít pro přípravu 500g 20 procentního vodného roztoku? a. 20 gramů b. 50 gramů c. 100 gramů d. 250 gramů Otázka 66 Podle skupenství látky v roztoku dělíme roztoky na a. koncentrované nebo zředěné b. nasycené nebo nenasycené c. vodné, acetonové nebo lihové d. plynné, kapalné nebo pevné VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 18

19 Otázka 67 V chemickém názvosloví má oxidační číslo VII. koncovku a. - ičelý b. - itý c. - ičitý d. - natý e. - istý f. - ný g. - ový h. - ečný, - ičný Otázka 68 Složky mlhy jsou a. látka kapalná + látka pevná (škrob ve vodě) b. směs dvou kapalin, které se navzájem dobrovolně nesměšují c. látka kapalná + látka plynná (převaha kapalné látky) d. látka plynná + látka kapalná (převaha plynné látky) e. látka plynná + látka pevná (převaha plynu) Otázka 69 Označení KOH znamená a. hydroxid draselný b. oxid draselný c. hydrogen draselný d. kyselinu draselnou VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 19

20 Otázka 70 Kovová chemická vazba a. je založena na sdílení dvojic elektronů, které jsou společné oběma jádrům b. je založena na prostorovém provázání atomů a tvoří elektronový film c. se tvoří mezi atomy s velkým rozdílem elektronegativit VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 20

21 VY_32_INOVACE_T kompletni_test_obecna_chemie.docx stránka 21

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

Teorie: Cvičení: Výsledky:

Teorie: Cvičení: Výsledky: Naprosto vše kolem nás i ve vesmíru je složeno z prvků. Jak vidíte na obrázku dle pořadových čísel, prvků je asi 110 druhů. Je to překvapivě málo. Je opravdu těžko představitelné až šokující, že tak ohromná

Více

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Pro popis a charakteristiku minerálních druhů je třeba zná jejich základní fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto vlastnosti slouží k přesné

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb)

14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) 14. skupina (C, Si, Ge, Sn, Pb) Učební text, Hb 2008 Co Si Gertrudo Snědla? Olovo. p 2 prvky, el. konfig. valenční vrstvy ns 2 np 2, 4 valenční elektrony n oxidační číslo C 2 nekov -IV, II, IV Si 3 polokov

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více