Problematika péče o psychicky nemocné v zařízení vězeňské služby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika péče o psychicky nemocné v zařízení vězeňské služby."

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika péče o psychicky nemocné v zařízení vězeňské služby. Aneta Katolická Bakalářská práce

2 PODĚKOVÁNÍ Moje poděkování si zaslouží především pan PhDr. Martin Kocanda, který mi práci vedl a pomohl mi získat odbornou praxi v pardubické věznici, ve které jsem mohla provést výzkumné šetření. 4

3 ANOTACE Práce se zaměřuje na popis vězeňství v České republice, zejména na samotný výkon trestu odnětí svobody odsouzených ve věznicích. Celá práce je koncipována na základě zkušeností z odborné praxe ve věznici Pardubice. Hlavním cílem práce je ale vymezení terapeutických aktivit pro psychicky nemocné ve věznicích, s čímž souvisí i popis psychologických a psychiatrických hledisek při práci s odsouzenými. V práci je vypracován i přehled nejčastějších psychických poruch projevujících se u odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Součástí práce je také výzkumné šetření provedené ve věznici Pardubice, jejímž úkolem je nahlédnout do každodenního života za zdí a také popsat specifika zacházení s psychicky nemocnými ve věznici. Klíčová slova: vězeňství; věznice; trest odnětí svobody; odsouzení; psychická onemocnění SUMMARY The Bachelor work focuses on description of prison service in the Czech republic, especially the imprisonment problem. This work is based on practical training experience in the Pardubice prison. The main purpose of this work is to define therapeutic activities for the psychically ill in prisons. It includes description of psychology and psychiatric aspects of the treatment of prisoners. A list of most frequent psychical disorders of prisoners is also included. The last part of the work consists in the research carried out in the Pardubice prison. It explores the life in prison and methods of treatment of the psychically ill in prison. Keywords: prison service; prison; imprisonment; prisoners; psychical illnes 5

4 OBSAH: Úvod Vězeňství v České Republice Systém vězeňství v České Republice Vězeňská služba České republiky Historie Věznice Pardubice Výkon trestu odnětí svobody Právní úprava trestu odnětí svobody Přijímání odsouzených do výkonu trestu Adaptace odsouzených na vězeňský systém Práva a povinnosti odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody Propuštění z výkonu trestu Psychologická a psychiatrická péče Vědní disciplíny zabývající se psychologickou a psychiatrickou péčí o odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody Psychické poruchy projevující se ve výkonu trestu odnětí svobody Poruchy osobnosti Neurotické poruchy Specifika zacházení s psychicky nemocnými ve věznicích Zásady pro zacházení s psychicky nemocnými ve výkonu trestu odnětí svobody Programy zacházení psychicky nemocných Terapeutické a vzdělávací programy ve věznici Pardubice Výzkumné šetření Závěr Poznámky Použité zdroje

5 Úvod Problematika vězeňství je v České republice sice aktuální problém, protože jsou věznice přeplněné a na nástup do výkonu trestu čeká cca odsouzených, ale zpracování do podoby odborných publikací dostatečné není. Tato práce má za úkol shrnout základní kritéria výkonu trestu odnětí svobody jak po stránce legislativní, tak po stránce psychologické. O psychologických aspektech provázejících výkon trestu odnětí svobody se totiž ve společnosti moc nemluví. Dále bych se chtěla v práci věnovat, jak už název práce napovídá, tématu psychicky nemocných ve věznicích. Očekávám tedy, že bude práce poskytovat nejen přehled o nejčastěji se vyskytujících psychických poruchách u odsouzených ve výkonu trestu, ale také nastiňovat zacházení s těmito odsouzenými ve věznici a možnosti jejich terapie. Důležitou součástí práce je také provedený výzkum ve věznici Pardubice, který se zaměřuje na samotný výkon trestu a práci s odsouzených s psychickými poruchami a také na vnímání těchto odsouzených ostatními. 7

6 1. Vězeňství v České republice 1.1. Systém vězeňství v České republice V České republice náleží sektor vězeňství pod správu Ministerstva spravedlnosti Vězeňství je součástí sociálního systému zacházení s kriminální populací, neboť v rámci penitenciárního působení vytváří podmínky k obnovení těch vlastností, sociálních dovedností a hodnot vězněného, které mohou být základem jeho integrace do společnosti po propuštění z výkonu trestu. 1 Trest odnětí svobody se vykonává ve věznici nebo v samostatném oddělení vazební věznice. Vyžaduje-li zdravotní stav odsouzeného zdravotní péči, kterou nelze zajistit ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, a výkon trestu nelze přerušit, trest se na nezbytně nutnou dobu vykonává ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované Vězeňskou službou, přičemž střežení odsouzeného v takovém případě zajišťuje nejbližší věznice 2 Výkon trestu odnětí svobody se člení na čtyři základní typy: 1. s dohledem zde jsou zpravidla zařazeni pachatelé, kterým byl uložen trest za trestný čin spáchaný z nedbalosti a kteří dosud nebyli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin; 2. s dozorem v tomto typu věznice jsou umístěni pachatelé, jimž byl uložen trest za trestný čin spáchaný z nedbalosti a kteří již byli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, nebo pachatelé, kterým byl uložen trest za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující dva roky a kteří dosud nebyli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin; 3. s ostrahou jedná se o pachatele, kterým byl uložen trest za úmyslný trestný čin a nejsou zároveň splněny podmínky pro umístění do věznice s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou, a pachatele, kteří byli odsouzeni 8

7 pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a nebyli zařazeni do výkonu trestu odnětí svobody s dohledem nebo s dozorem; 4. se zvýšenou ostrahou zde jsou umístěni pachatelé, kterým byl uložen trest odnětí svobody na doživotí, kterým byl uložen trest odnětí svobody jako zvlášť nebezpečnému recidivistovi, kterým byl za zvlášť závažný trestný čin uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně osmi let, nebo kteří byli odsouzeni za úmyslný trestný čin a v posledních pěti letech uprchli z vazby nebo z výkonu trestu. Vedle těchto čtyř typů je také zřízen zvláštní typ nebo zvláštní oddělení, věznice pro mladistvé, kam jsou umísťováni odsouzení, kteří nedovršili 18. rok svého věku. Platí, že v rámci jedné věznice mohou být zřízena oddělení různých základních typů, pokud tím není ohrožen účel výkonu trestu odnětí svobody. Zařazení odsouzeného do určitého typu věznice je provedeno na základě rozhodnutí soudu a je součástí rozsudku. Výkon trestu odnětí svobody zajišťuje Vězeňská služba České republiky Vězeňská služba České republiky Vězeňská služba České republiky byla zřízena zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky s účinností od 1. ledna 1993 a nahradila tak dosavadní Sbor nápravné výchovy. Vězeňská služba České republiky (dále jen vězeňská služba) je zřizována Ministerstvem spravedlnosti. Plní jak úkoly státní správy vězeňství, tak zajišťuje i výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody. Její další funkcí je také ochrana právního řádu. Vězeňská služba České republiky zajišťuje výkon vazby a výkon testu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. 3 9

8 Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou: o generální ředitelství (řídí a kontroluje ostatní organizační jednotky; generálního ředitele jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti), o vazební věznice, o věznice, o Institut vzdělávání. Vězeňská služba plní hlavně tyto úkoly: a) spravuje a střeží vazební věznice a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, b) střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, c) prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění, d) provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky při výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody, e) zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva a v jiných místech jejich činnosti a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zajišťuje pořádek a bezpečnost při výkonu pravomoci soudů a státních zastupitelství, f) vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, 10

9 g) provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby, h) vede evidenci osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody na území České republiky, i) plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, j) zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby (dále jen příslušníci ) a občanských zaměstnanců Vězeňské služby, které provádí Institut vzdělávání, a vzdělávání osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, které provádí Střední odborné učiliště, učiliště a odborné učiliště Vězeňské služby, k) poskytuje zdravotní péči osobám ve výkonu vazby, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby; v případě potřeby zabezpečuje specializovanou zdravotní péči v mimovězeňských zdravotních zařízeních, l) prošetřuje vlastními pověřenými orgány (dále jen pověřené orgány Vězeňské služby ) trestnou činnost příslušníků; ve spolupráci s Policií České republiky se podílí na předcházení a odhalování trestné činnosti osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. 4 Vězeňská služba se člení na: o vězeňskou stráž střeží, předvádí a eskortuje osoby obviněné a osoby ve výkonu trestu, střeží vazební věznice a věznice; 11

10 o justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v místnostech soudu, státních zastupitelstev a Ministerstva spravedlnosti; o správní službu zajišťuje organizační, ekonomickou, vzdělávací, výchovnou, zdravotnickou a další odbornou činnost Historie věznice Pardubice Věznice Pardubice se začala stavět v roce 1889 (měla sloužit jako tzv. zemská donucovací pracovna v Pardubicích) a byla dokončena Tehdy bylo postaveno třináct budov a dodnes tři slouží svému účelu (dvě z nich jako ubytovny odsouzených). Protože se koncem 19. století začaly projevovat snahy o humanizaci převýchovy káranců, byly před první světovou válkou vybudovány nové dílny, ve kterých mohli káranci získat znalosti v oboru krejčovství, kolářství a bednářství, čalounictví a výroby kartáčů. Počínaje dnem byl v Pardubicích zřízen pracovní výchovný tábor, v němž byli shromažďováni ti, kteří se vyhýbali nasazení nebo uprchli z nuceného pracovního nasazení v Německu. Prostory tábora byly natolik rozsáhlé, že v něm byl dále zřízen i sběrný tábor, kterým jen v době od do prošlo lidí před transportem do koncentračních táborů. 5 V roce 1950 se (díky novému trestnímu zákonu) z donucovací pracovny stal zvláštní útvar nápravných zařízení. O dva roky později, tedy v roce 1952, zde vykonávaly trest odnětí svobody nejen ženy, které se dopustily kriminálních činů, ale i odsouzené Státním soudem za své politické postoje proti tehdejšímu totalitnímu komunistickému režimu. V průběhu roku 1960 proběhla ve věznici rozsáhlá přestavba a výstavba nových objektů byly vystavěny nové ubytovny (kapacita 400 odsouzených), kuchyně a jídelny pro odsouzené, vznikla nová prádelna a čtyři výrobní haly. Tehdy zde byli ještě dodatečně vězněni také muži. Od roku 1990 věznice sloužila pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených žen všech tří nápravně výchovných skupin, mladistvých odsouzených žen, odsouzených mužů zařazených pro výkon trestu do I. nápravně výchovné skupiny. Mimo těchto 12

11 kategorií odsouzených zde bylo zřízeno i oddělení pro výkon vazby žen z východočeského regionu. 6 Od roku 1994 zajišťovala věznice výkon trestu odnětí svobody pro odsouzené muže v typu věznice s dozorem. Byla také zřízena specializovaná oddělení oddělení s poruchou duševní a poruchou chování a oddělení odsouzených trvale pracovně nezařaditelných. V roce 1998 začalo vymísťování žen z věznice Pardubice (byla zřízena věznice ve Světlé nad Sázavou) a dne opustila věznici poslední odsouzená žena. V současnosti je věznice ryze mužská a zabezpečuje výkon trestu odnětí svobody pro odsouzené v typu věznice s dozorem a ostrahou. 13

12 2. Výkon trestu odnětí svobody Podle obecné definice se trestem rozumí nějaké omezení, újma, ztráta nebo bolest, jímž mohou oprávněné osoby vymáhat dodržování mravních, společenských nebo právních pravidel dané společnosti. Smyslem trestu je tedy náprava, odstrašení, ochrana společnosti nebo obnovení narušeného řádu ve společnosti. Trest odnětí svobody je tudíž specifická společenská sankce za prokázané delikventní jednání 7 Aby mohl být trest odnětí svobody uložen, musí být spáchán trestný čin. Ten vzniká jako souhra tří faktorů: 1. motivovaný pachatel; 2. vhodný objekt (dosažitelný, resp. slabý a bezbranný); 3. vhodné podmínky (kde nejsou v okolí lidé, kde je malá přehlednost a pro pachatele menší riziko). 8 Vznik delikventního chování také závisí na vnitřních a vnějších vlivech, které na jedince působí. Pro většinu delikventů je typické, že sice dovedou o svém cíli a jeho dosahování logicky uvažovat, ale nejsou schopni si připustit, že může mít následky. Způsob uvažování pachatelů trestných činů: o superoptimismus bývá projevem neschopnosti kriticky myslet. Pachatel se totiž domnívá, že nebude dopaden, i když byl v minulosti pokaždé nakonec dopaden (pachatel věří, že byl dopaden náhodou). o egocentrismus jiný vztah k obecně platným normám jejich subjektivizace. Pachatelé mají sklon k povrchním citovým vztahům a s tím souvisejícímu pocitu privilegovanosti. o zkreslená interpretace vlastního chování často nedostatečně rozvinuté sebevědomí 14

13 o zjednodušené sociální hodnocení primární je pro pachatele koncentrace na vlastní osobu o kognitivní indolence dala by se charakterizovat jako lenost uvažovat. Projevuje se orientací na přítomnost a nechutí nebo neschopností uvažovat do budoucna o diskontinuita uvažování neschopnost trvalejšího názoru, snadná ovlivnitelnost Podle Netíka 9 rozlišujeme osobnost pachatele pomocí čtyř faktorů, neboli rysů osobnosti prvovězněných a recidivních pachatelů: 1. emoční ladění: pozitivní či nepřátelský postoj ke světu (afiliance x hostilita), 2. úroveň zformování svědomí: dobře zformované či nedostatečně rozvinuté svědomí, 3. úroveň sociální reaktivity (impulzivity) spojena s nedostatkem sebekontroly, od dynamičnosti k inhibovanosti (utlumenosti), 4. úroveň asertivnosti, neboli prosazování se: rafinovanost sebeprosazování nebo naopak tupá konformita. Typy pachatelů trestných činů, pachatel,: o který se dopustil trestného činu poprvé (epizoda, neopakuje se, pocit viny), 15

14 o jehož trestná činnost je důsledkem psychické poruchy, duševní nemoci nebo mentální retardace (např. trestně neodpovědní psychotici; často nechápou význam sociálních či právních norem chování a neumějí se přiměřeně orientovat v situaci), o který je defektně, resp. nedostatečně socializovaný (pachatelé s disociální nebo emočně nestabilní poruchou osobnosti; dispozice k impulzivnímu jednání), o deviantně socializovaný typ (jde o delikventní chování podmíněné sociokulturními vlivy; zahrnuje i jedince, kteří byli výchovně zanedbaní či citově deprivovaní). 10 V současné době se vedou spory o tom, zda má na osobnost člověka větší vliv genetika (čili vrozené vlastnosti) či okolní prostředí (prostředí, ve kterém vyrůstá a kde se socializuje). Kriminalita rodičů zvyšuje riziko podobného chování potomků, i když není jasné, zda jsou v jednotlivých případech významnější genetické nebo sociální vlivy, obvykle je to kombinace obou. 11 o vnitřní vlivy (vrozené dispozice) pro vznik kriminálního jednání mají značný význam hlavně z hlediska vrozeného způsobu reagování na vnější podněty (obtížné zvládání frustrací, agresivita, impulzivita, atd.) o vnější vlivy (vliv prostředí) souvisí s dobrou socializací, která se odehrává nejprve v rodině (primární socializace) a později ve škole a mezi vrstevníky (sekundární socializace) Za tzv. spouštěče kriminálního chování jsou někdy označovány situační faktory. Mezi ně řadíme například pocit snadné proveditelnosti a dostupnosti cíle, vliv návykových látek či nepřítomnost někoho dalšího (možných svědků). 16

15 Výchovná funkce trestu odnětí svobody: Trest odnětí svobody má také výchovnou funkci. Její naplnění představuje souhrn aktivit, podmínek a zásad, které musí být použity, aby bylo výchovného účinku dosaženo. S výchovnou funkcí trestu souvisí i proces zacházení, který se řídí zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Proces zacházení je realizován prostřednictvím specializovaného pracovníka, který: o jedná s pachateli trestných činů, o řeší a pomáhá řešit jejich problémy, o vede odsouzené (k práci, vzdělání, samostatnosti), o pečuje o jejich zdraví a pozitivní rozvoj, o působí na (ovlivňuje) jejich chování, názory a vývoj. V současnosti se pojem proces zacházení nahrazuje pojmem resocializace. Základním a hlavním cílem programů korektivní socializace musí být příprava odsouzených na pokud možno hodnotný život na svobodě; v optimálním případě na podporu dozrání osobnosti projevující se seberegulací založenou na samostatném a odpovědném rozhodování a akceptaci jeho následků. 12 Trest odnětí svobody jako ochrana společnosti Trest odnětí svobody slouží nejen k resocializaci pachatele, ale také jako ochrana společnosti. Odsouzený totiž nemá možnost omezovat práva ostatních lidí svým kriminálním chováním. Ochrany společnosti lze dosáhnout těmito mechanismy: a) izolací pachatele využívána hlavně u odsouzených, kteří nejsou schopni korektivní socializace; většinou jsou tito pachatelé nebezpeční pro společnost 17

16 b) odstrašením v minulosti bylo dokázáno, že tento mechanismus je neúčinný hlavně u chronických delikventů, recidivistů a osob s kriminálním životním stylem. Jako hrozba tedy působí pouze na jedince, kteří mají rozvinut tzv. systém inhibic (útlumů chování), a působí proti možnému delikventnímu chování c) regulací chování je založen na změně chování odsouzeného v žádoucím směru, která je navozená odpovídajícím zacházením. Podle Netíka 13 je pouze tento mechanismus jediný účinný a zároveň humánní V době výkonu trestu má být odsouzený připravován pro život na svobodě, učit se sociálně přijatelným způsobům chování, sebeovládání, vytváření vhodných strategií apod. To lze samozřejmě úspěšně činit především tam, kde je vězeň motivován a má relativně blízkou perspektivu propuštění Právní úprava trestu odnětí svobody Zákony upravující trest odnětí svobody Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, který upravuje výkon trestu odnětí svobody ve věznicích a ve zvláštních odděleních vazebních věznic. Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. Zákon č. 294/1993 Sb., o výkonu vazby. Vyhlášky Ministerstva Spravedlnosti upravující trest odnětí svobody Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. 18

17 Další právní předpisy, upravující trest odnětí svobody: Listina základních práv a svobod (Zde jsou uvedeny především základní principy zacházení s vězněnými osobami.) Ústava ČR 2.2. Přijímání odsouzených do výkonu trestu Nástup do vězení: Odsouzené přijímají v příslušné věznici vedoucí oddělení výkonu trestu (oddělení výkonu vazby a trestu), psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, vychovatel, popřípadě další zaměstnanci Vězeňské služby určení ředitelem věznice. 15 Ve vězení také platí jiné vzorce chování, které jsou odlišné od těch obecně platných (ve společnosti mohou být i nežádoucí). Adaptace na prostředí věznice ovlivňuje hodnoty, normy i standardy chování, a to se nakonec stává překážkou návratu trestaného do společnosti.. 16 Obecně platí, že čím delší je výkon trestu odnětí svobody, tím hůře se odsouzený adaptuje zpět do společnosti Adaptace odsouzených na vězeňský systém Vězeňský systém, resp. systém každé z věznic lze považovat za určitou společnost, ve které platí ustálené normy a pravidla. Aby se odsouzený adaptoval do tohoto systému, musí se těmto pravidlům naučit, přičemž tato adaptace přináší i změnu jeho dosavadních hodnot. Prizonizace Odsouzený často ztrácí rodinné vazby, a protože člověk potřebuje komunikovat s okolím, vzniká sociální interakce mezi vězni. Aby však do života ve věznici zapadl, musí se adaptovat na jeho systém a přijmout příslušná pravidla a hodnoty. Tato adaptace se nazývá prizonizací. Proces prizonizace se skládá ze dvou složek: 19

18 1. Institucionalizace Tento pojem označuje adaptaci na vysoce organizovaný vězeňský život spojený se ztrátou aktivity a iniciativy. 17 Odsouzený ztrácí samostatnost a mění své postoje i vzorce chování, současně s tím se mu tak vytrácí i schopnost návratu do společnosti. Po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody se jedinec stále řídí novým systémem hodnot a je tedy pořád závislý na iniciativě ostatních lidí. Podle Vágnerové 18 totiž osobnost dlouhodobě a opakovaně trestaného v mnoha složkách degraduje. 2. Ideologizace Ideologizace představuje přijetí pravidel a norem typických pro vězeňské prostředí. Přijímá i jeho hodnotový systém a co je důležité ztotožňuje se s ním. Adaptace na tento systém se především projevuje označením společného nepřítele (většinou Vězeňská služba a personál věznice) a současně také ospravedlňováním vlastního delikventního chování. Dalším znakem ideologizace je také vězeňský argot, který je specifický pro určitou skupinu vězňů. Mezi vězni se pak utvoří určité sociální skupiny, ve kterých dochází (navzdory skutečnému účelu trestu odnětí svobody, kterým je resocializace odsouzeného) k výměně informací o eventuálních dalších trestných činnostech (zvláště u prvotrestaných tedy i k většímu rozvoji kriminálních znalostí a někdy i k plánování těchto aktivit do budoucna). Sociální hierarchie odsouzených ve věznici role ve skupině vězňů podle Netíka 19 : o role neformálního vůdce (tzv. král ) na různé úrovni (cela, oddělení, ústav), chová se nadřízeně, nadřazeně a někdy se projevuje až krutým ovládáním okolí. Je reprezentantem kriminální subkultury a nositelem její ideologie, 20

19 o role délesloužícího (tzv. kmet ) ve vězení je delší dobu a zná proto poměry v ní. Je tedy zkušený a adaptovaný na prostředí, má respektované postavení, o role řadového příslušníka skupiny má jasně vymezená práva a povinnosti, o role outsidera (tzv. pakárna, neandrtálec či otrok ) je slabý nezkušený a mívá nižší intelekt; bývá využíván vůdcem skupiny a musí tedy oddaně sloužit králi. o role reprezentanta protivníka skupiny nemusí se vyskytovat v každé skupině; někdy mívá podobnou roli jako outsider, ale je jím většinou relativně málo narušený jedinec, který není dostatečně adaptovaný na vězeňské prostředí Práva a povinnosti odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody I člověk odsouzený k trestu odnětí svobody má svoje práva, která jsou zaručena jak Listinou základních práv a svobod a Ústavou ČR, tak i vnitřním řádem věznice. Na druhé straně je nutno říci, že vězeň má i určité povinnosti a také že určitá práva jsou díky trestu omezena (např. právo na svobodu pohybu). Práva a povinnosti odsouzených ve výkonu trestu lze rozdělit do několika skupin 20 : Práva dvě základní skupiny: 1. Právo na uspokojování základních sociálních potřeb a poskytování zdravotní péče. Uspokojování těchto potřeb zajišťuje podmínky pro duševní a fyzický rozvoj odsouzených. 2. Tato skupina práv se týká udržování nebo případného rozšiřování sociálních vztahů. Patří sem právo na: nákup potravin, přijímání návštěv, na příjem balíčku, příjem peněz, na uspokojování kulturních potřeb, na 21

20 duchovní službu a využití speciální služby odborníků, na umožnění použití telefonu a na ochranu svých práv. Současně platí, že po dobu výkonu trestu odnětí svobody jsou odsouzení povinni podrobit se omezení některých práv a svobod, které jsou v rozporu s účelem výkonu trestu a nebo vzhledem k výkonu trestu nemohou být uplatněny. Omezení se vztahují na nedotknutelnost osoby a soukromí, svobodu pohybu a pobytu, zachování listovního tajemství, tajemství jejich písemností. Jsou to práva: svobodné volby povolání, na stávku, sdružovat se ve spolcích, společnostech, podnikat, provozovat jinou hospodářskou činnost, právo svobodné volby lékaře a zdravotního zařízení, zakládat politická hnutí, vykonávat volené a jiné veřejné funkce. Povinnosti odsouzených rozděleny do tří skupin: 1. Povinnost dodržovat pořádek a kázeň, také plnit pokyny a příkazy Vězeňské služby 2. Odsouzení jsou povinni strpět úkony, které jsou spojené s kontrolou Vězeňské služby 3. Do této skupiny patří povinnost dodržovat zákazy Kázeňské odměny a tresty v průběhu výkonu trestu odnětí svobody V rámci výkonu trestu odnětí svobody jsou odsouzeným vychovateli udělovány kázeňské odměny a tresty. Mají písemnou formu a jsou zaznamenávány v kartě odsouzeného do tzv. záznamů o výkonu trestu odnětí svobody. Kázeňské odměny odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody Jestliže odsouzený svým chováním a jednáním nebo příkladným činem projevuje odpovědný přístup k plnění stanovených povinností a spolupracuje při naplňování účelu výkonu trestu, lze mu udělit odměnu. 21. Dle zákona 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody se odměnami rozumí: 22

21 a) pochvala b) mimořádné zvýšení doby trvání návštěv během jednoho kalendářního měsíce až na 5 hodin c) povolení jednorázového nákupu potravin a věcí osobní potřeby odsouzenému, který jinak tyto nákupy nemůže provádět d) zvýšení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců e) věcná nebo peněžitá odměna až do výše Kč f) rozšíření osobního volna na sportovní, kulturní nebo jiné zájmové aktivity až na dobu 1 měsíce g) povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo s programem zacházení h) přerušení výkonu trestu Kázeňské tresty odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody Naopak neplnění uložených povinností, zaviněné porušením zákonem stanovených povinností, pořádku a kázně je kázeňským přestupkem, za který lze uložit kázeňské tresty. Těmi jsou podle zákona o výkonu trestu odnětí svobody: a) důtka b) snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců c) zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním roce 23

22 d) pokuta až do výše Kč e) propadnutí věci f) umístění do uzavřeného oddělení až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení g) celodenní umístění do uzavřeného oddělení až na 20 dnů h) odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny O kázeňských trestech a odměnách je vychovatel příslušného oddělení povinen udělat zápis do záznamu o průběhu trestu (součást karty odsouzeného). Kázeňský trest lze ale po uplynutí zkušební doby či proti získané kázeňské odměně zahladit. Zahlazením kázeňského trestu se na odsouzeného hledí, jako by mu nebyl trest uložen. Tyto tresty a odměny jsou důležité i při posuzování žádosti odsouzených o podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody Propuštění z výkonu trestu Věznice propustí odsouzeného z výkonu trestu jestliže: a) uplynula doba trestu stanovená v pravomocném a vykonatelném rozhodnutí soudu a Vězeňské službě nebylo doručeno nařízení soudu k výkonu dalšího trestu, b) obdržela písemný příkaz, aby odsouzený byl propuštěn na svobodu, vydaný soudem na základě jeho rozhodnutí, c) propuštění nařídil státní zástupce při výkonu dozoru nad výkonem trestu, nebo 24

23 d) o propuštění rozhodl prezident republiky při udělování milosti nebo ministr při výkonu svých oprávnění podle trestního řádu. 22 Přiměřenou dobu (většinou půl roku) před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody je odsouzený zařazen na výstupní oddělení (pouze odsouzení, kterým byl uložen trest odnětí svobody na dobu delší než 3 roky), kde je na propuštění připravován (i formou vycházek z věznice za doprovodu zaměstnance věznice či vězeňské služby). Programy zacházení s odsouzenými, kteří již byli zařazeni do výstupního oddělení, jsou zaměřeny hlavně na přípravu odsouzených pro samostatný život. Nejčastěji proto odsouzení umístění na výstupním oddělení spolupracují s orgány sociálního zabezpečení. 25

24 3. Psychologická a psychiatrická péče Vědní disciplíny zabývající se psychologickou a psychiatrickou péčí o odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody Penitenciární psychologie Penitenciární psychologie se zabývá problémy procesu penitenciárního zacházení s odsouzenými. Zkoumá tedy zejména psychologické aspekty klasifikace odsouzených (individuální zvláštnosti, vývoj osobnosti, etnogeneze delikventních chování a další sociální chování), diagnostikuje změny chování odsouzeného v průběhu výkonu trestu odnětí svobody (individuálně-psychologické a sociálněpsychologické problémy života ve věznicích. Psycholog se také podílí na výběru personálu. Psychodiagnostika S penitenciární psychologií úzce souvisí psychodiagnostika. Základním úkolem klinické psychologie je psychodiagnostika, tj. rozpoznávání psychických zvláštností individua v relaci s jeho životními podmínkami, současnými i minulými, a v relaci s jeho případem. 23 Znalecké vyšetření by mělo obsahovat transparentní i projektivní techniky testování. Mezi tyto vyšetřovací metody a techniky psychodiagnostiky řadíme například rozbor dokumentace o odsouzeném, interview (v něm zmíníme údaje z minulosti i současnosti odsouzeného), kresby, ROR test (Rorschachův test), pozorování či dotazník. Penitenciární psychiatrie Tento speciální obor psychiatrie se zaměřuje na diagnostikování a poskytování individualizované léčebně-terapeutické péče odsouzených s odchylkami od psychické normy. 24 Penitenciární psychiatři tak pracují s odsouzenými, kteří trpí hlavně poruchami osobnosti či těžkými neurózami. Poskytují také protialkoholovou a 26

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon Trest odnětí svobody a jeho výkon 10.10.2011 Osnova přednášky Nepodmíněný trest odnětí svobody Penologie a penitenciaristika Právní úprava výkonu trestu odnětí svobody TZ, TŘ a zákon o výkonu trestu odnětí

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců B1

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců B1 Název projektu: Základní odborná příprava občanských zaměstnanců B1 Profil absolventa: Absolvent kurzu se orientuje v základních otázkách systému vězeňství v České republice. Je seznámen se základní právní

Více

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn VYZNAČENÍ ZMĚN Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a) s dohledem, b) s dozorem, 56 Výkon trestu odnětí svobody (1) Nepodmíněný

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

VĚZNICE JIŘICE PILOTNÍ PROJEKT OTEVŘENÁ VĚZNICE

VĚZNICE JIŘICE PILOTNÍ PROJEKT OTEVŘENÁ VĚZNICE VĚZNICE JIŘICE PILOTNÍ PROJEKT OTEVŘENÁ VĚZNICE Republikový výbor pro prevenci kriminality, 25. 5. 2017 Základní informace o pilotním projektu Zahájení pilotního projektu OV je jedním z prioritních úkolů

Více

436/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003, ČÁST PRVNÍ

436/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003, ČÁST PRVNÍ 436/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 127/2005

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 590 Sbírka zákonů č. 58 / 2017 58 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

Více

OBSEDANTNĚ - KOMPULZIVNÍ PORUCHA

OBSEDANTNĚ - KOMPULZIVNÍ PORUCHA OBSEDANTNĚ - KOMPULZIVNÍ PORUCHA Co to je obsedantně-kompulzivní porucha? dále jen: OKP (Obsessive compulsive disorder, někdy se používá zkratka OCD) Uvedení do tématu: video a otázky, podněty pro studenty:

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 588 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 588 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 29 11. funkční období 29 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby Poradenské služby Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění Poskytování poradenských služeb (1) Poradenské služby ve

Více

Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu. - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem

Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu. - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem Ochranu dětí lze pojímat ve dvou základních směrech: - dítě a mladistvý jako pachatel trestného činu - dítě jako poškozený (oběť) trestným činem V obou případech je jim poskytována ze zákona speciální

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life Verze platná od 1. 9. 2010 Obsah 1. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...2 2. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ...3

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Předpoklady k přijetí do služebního poměru. (1) Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen občan ), který

Předpoklady k přijetí do služebního poměru. (1) Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen občan ), který PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 361/2003 Sb., O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI 13 Předpoklady k přijetí do služebního

Více

Informace o výkonu trestu v České republice

Informace o výkonu trestu v České republice Informace o výkonu trestu v České republice Tato informace obsahuje vybrané informace z předpisů regulujících výkon trestu odnětí svobody v České republice (tj. zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Otevřené věznice. Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Otevřené věznice. Ministerstvo spravedlnosti České republiky Otevřené věznice Ministerstvo spravedlnosti České republiky Aktuální výzvy trestní politiky přeplněnost věznic Dlouhodobá přeplněnost českých věznic Průměrná využitelnost ubytovacích kapacit v českých

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Zdroje stresu

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Zdroje stresu VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Zdroje stresu John Doe john.doe@example.com 18. září 2018 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Zdroje stresu. Dotazník se zaměřuje na zmapování možných zdrojů zátěže (stresory) a

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice

1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice. Rapotice 1 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : všechny věznice Rapotice 2/ 30 PŘEHLED VĚZNIC : vazba, trest a detence Rapotice 3 / 30 PŘEHLED VĚZNIC : spec. oddělení SpO s poruchami duševními a s por. chování SpO pro TPN SpO

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOROMĚŘICE Velvarská 310, Horoměřice, 252 62, tel. 220 971 331 zs.horomerice@centrum.cz Program poradenských služeb ve škole Č. j.: 84/2018 Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Předpoklady k přijetí do služebního poměru. (1) Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen občan ), který

Předpoklady k přijetí do služebního poměru. (1) Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen občan ), který PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 361/2003 Sb., O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI 13 Předpoklady k přijetí do služebního

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Program školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytování poradenských služeb na školách se řídí

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca)

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) Duševní zdraví = nepřítomnost symptomů závad a poruch podle Carla Ransoma Rogerse (1902-1987) jde

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY SPOLEČNOST: Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. A. ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI 1. Všichni zaměstnanci firmy musí dodržovat ustanovení Zákoníku

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

OBSAH. 1. Vymezení pojmů 2. Co znamená včasná péče 3. Charakteristiky dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 4. Pomáhající instituce

OBSAH. 1. Vymezení pojmů 2. Co znamená včasná péče 3. Charakteristiky dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 4. Pomáhající instituce Sociálně znevýhodněné děti Zora Syslová OBSAH 1. Vymezení pojmů 2. Co znamená včasná péče 3. Charakteristiky dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 4. Pomáhající instituce 1. Vymezení pojmů Raná

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitelka základní školy, Kaplice, Omlenická 436 zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm,

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY

INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY Datum přijetí do péče Om/Nom Datum hodnocení Datum změny Pohlaví Adresa faktického pobytu Datum narození, rodné číslo Mateřský jazyk rodičů Mateřský

Více

Etický kodex zaměstnanců a spolupracovníků ústavu (pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a ostatních pracovníků)

Etický kodex zaměstnanců a spolupracovníků ústavu (pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a ostatních pracovníků) Etický kodex zaměstnanců a spolupracovníků ústavu (pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a ostatních pracovníků) Název subjektu: Křesadlo HK Centrum pomoc lidem s PAS, z.ú. Sídlo: Mrštíkova

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Osoba pachatele trestného činu. Přednáška

Osoba pachatele trestného činu. Přednáška Osoba pachatele trestného činu Přednáška 12. 3. 2013 Osoba pachatele Subjekt - rovina viny: princip rovnosti před zákonem - všichni pachatelé mají rovné postavení bez ohledu na jejich osobní atributy charakterizován

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Realizace programů zacházení s odsouzenými v návaznosti na jejich identifikované rizikové oblasti

Realizace programů zacházení s odsouzenými v návaznosti na jejich identifikované rizikové oblasti Realizace programů s odsouzenými v návaznosti na jejich identifikované rizikové oblasti Michal Petras, OVVaT GŘ Vězeňské služby ČR RVPPK, MV 27. 10. 2016 KONCEPČNÍ CÍLE ČESKÉHO VĚZEŇSTVÍ Klasifikace a

Více