Problematika péče o psychicky nemocné v zařízení vězeňské služby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika péče o psychicky nemocné v zařízení vězeňské služby."

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika péče o psychicky nemocné v zařízení vězeňské služby. Aneta Katolická Bakalářská práce

2 PODĚKOVÁNÍ Moje poděkování si zaslouží především pan PhDr. Martin Kocanda, který mi práci vedl a pomohl mi získat odbornou praxi v pardubické věznici, ve které jsem mohla provést výzkumné šetření. 4

3 ANOTACE Práce se zaměřuje na popis vězeňství v České republice, zejména na samotný výkon trestu odnětí svobody odsouzených ve věznicích. Celá práce je koncipována na základě zkušeností z odborné praxe ve věznici Pardubice. Hlavním cílem práce je ale vymezení terapeutických aktivit pro psychicky nemocné ve věznicích, s čímž souvisí i popis psychologických a psychiatrických hledisek při práci s odsouzenými. V práci je vypracován i přehled nejčastějších psychických poruch projevujících se u odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Součástí práce je také výzkumné šetření provedené ve věznici Pardubice, jejímž úkolem je nahlédnout do každodenního života za zdí a také popsat specifika zacházení s psychicky nemocnými ve věznici. Klíčová slova: vězeňství; věznice; trest odnětí svobody; odsouzení; psychická onemocnění SUMMARY The Bachelor work focuses on description of prison service in the Czech republic, especially the imprisonment problem. This work is based on practical training experience in the Pardubice prison. The main purpose of this work is to define therapeutic activities for the psychically ill in prisons. It includes description of psychology and psychiatric aspects of the treatment of prisoners. A list of most frequent psychical disorders of prisoners is also included. The last part of the work consists in the research carried out in the Pardubice prison. It explores the life in prison and methods of treatment of the psychically ill in prison. Keywords: prison service; prison; imprisonment; prisoners; psychical illnes 5

4 OBSAH: Úvod Vězeňství v České Republice Systém vězeňství v České Republice Vězeňská služba České republiky Historie Věznice Pardubice Výkon trestu odnětí svobody Právní úprava trestu odnětí svobody Přijímání odsouzených do výkonu trestu Adaptace odsouzených na vězeňský systém Práva a povinnosti odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody Propuštění z výkonu trestu Psychologická a psychiatrická péče Vědní disciplíny zabývající se psychologickou a psychiatrickou péčí o odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody Psychické poruchy projevující se ve výkonu trestu odnětí svobody Poruchy osobnosti Neurotické poruchy Specifika zacházení s psychicky nemocnými ve věznicích Zásady pro zacházení s psychicky nemocnými ve výkonu trestu odnětí svobody Programy zacházení psychicky nemocných Terapeutické a vzdělávací programy ve věznici Pardubice Výzkumné šetření Závěr Poznámky Použité zdroje

5 Úvod Problematika vězeňství je v České republice sice aktuální problém, protože jsou věznice přeplněné a na nástup do výkonu trestu čeká cca odsouzených, ale zpracování do podoby odborných publikací dostatečné není. Tato práce má za úkol shrnout základní kritéria výkonu trestu odnětí svobody jak po stránce legislativní, tak po stránce psychologické. O psychologických aspektech provázejících výkon trestu odnětí svobody se totiž ve společnosti moc nemluví. Dále bych se chtěla v práci věnovat, jak už název práce napovídá, tématu psychicky nemocných ve věznicích. Očekávám tedy, že bude práce poskytovat nejen přehled o nejčastěji se vyskytujících psychických poruchách u odsouzených ve výkonu trestu, ale také nastiňovat zacházení s těmito odsouzenými ve věznici a možnosti jejich terapie. Důležitou součástí práce je také provedený výzkum ve věznici Pardubice, který se zaměřuje na samotný výkon trestu a práci s odsouzených s psychickými poruchami a také na vnímání těchto odsouzených ostatními. 7

6 1. Vězeňství v České republice 1.1. Systém vězeňství v České republice V České republice náleží sektor vězeňství pod správu Ministerstva spravedlnosti Vězeňství je součástí sociálního systému zacházení s kriminální populací, neboť v rámci penitenciárního působení vytváří podmínky k obnovení těch vlastností, sociálních dovedností a hodnot vězněného, které mohou být základem jeho integrace do společnosti po propuštění z výkonu trestu. 1 Trest odnětí svobody se vykonává ve věznici nebo v samostatném oddělení vazební věznice. Vyžaduje-li zdravotní stav odsouzeného zdravotní péči, kterou nelze zajistit ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, a výkon trestu nelze přerušit, trest se na nezbytně nutnou dobu vykonává ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované Vězeňskou službou, přičemž střežení odsouzeného v takovém případě zajišťuje nejbližší věznice 2 Výkon trestu odnětí svobody se člení na čtyři základní typy: 1. s dohledem zde jsou zpravidla zařazeni pachatelé, kterým byl uložen trest za trestný čin spáchaný z nedbalosti a kteří dosud nebyli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin; 2. s dozorem v tomto typu věznice jsou umístěni pachatelé, jimž byl uložen trest za trestný čin spáchaný z nedbalosti a kteří již byli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, nebo pachatelé, kterým byl uložen trest za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující dva roky a kteří dosud nebyli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin; 3. s ostrahou jedná se o pachatele, kterým byl uložen trest za úmyslný trestný čin a nejsou zároveň splněny podmínky pro umístění do věznice s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou, a pachatele, kteří byli odsouzeni 8

7 pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a nebyli zařazeni do výkonu trestu odnětí svobody s dohledem nebo s dozorem; 4. se zvýšenou ostrahou zde jsou umístěni pachatelé, kterým byl uložen trest odnětí svobody na doživotí, kterým byl uložen trest odnětí svobody jako zvlášť nebezpečnému recidivistovi, kterým byl za zvlášť závažný trestný čin uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně osmi let, nebo kteří byli odsouzeni za úmyslný trestný čin a v posledních pěti letech uprchli z vazby nebo z výkonu trestu. Vedle těchto čtyř typů je také zřízen zvláštní typ nebo zvláštní oddělení, věznice pro mladistvé, kam jsou umísťováni odsouzení, kteří nedovršili 18. rok svého věku. Platí, že v rámci jedné věznice mohou být zřízena oddělení různých základních typů, pokud tím není ohrožen účel výkonu trestu odnětí svobody. Zařazení odsouzeného do určitého typu věznice je provedeno na základě rozhodnutí soudu a je součástí rozsudku. Výkon trestu odnětí svobody zajišťuje Vězeňská služba České republiky Vězeňská služba České republiky Vězeňská služba České republiky byla zřízena zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky s účinností od 1. ledna 1993 a nahradila tak dosavadní Sbor nápravné výchovy. Vězeňská služba České republiky (dále jen vězeňská služba) je zřizována Ministerstvem spravedlnosti. Plní jak úkoly státní správy vězeňství, tak zajišťuje i výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody. Její další funkcí je také ochrana právního řádu. Vězeňská služba České republiky zajišťuje výkon vazby a výkon testu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. 3 9

8 Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou: o generální ředitelství (řídí a kontroluje ostatní organizační jednotky; generálního ředitele jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti), o vazební věznice, o věznice, o Institut vzdělávání. Vězeňská služba plní hlavně tyto úkoly: a) spravuje a střeží vazební věznice a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, b) střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, c) prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění, d) provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky při výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody, e) zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva a v jiných místech jejich činnosti a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zajišťuje pořádek a bezpečnost při výkonu pravomoci soudů a státních zastupitelství, f) vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, 10

9 g) provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby, h) vede evidenci osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody na území České republiky, i) plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, j) zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby (dále jen příslušníci ) a občanských zaměstnanců Vězeňské služby, které provádí Institut vzdělávání, a vzdělávání osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, které provádí Střední odborné učiliště, učiliště a odborné učiliště Vězeňské služby, k) poskytuje zdravotní péči osobám ve výkonu vazby, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby; v případě potřeby zabezpečuje specializovanou zdravotní péči v mimovězeňských zdravotních zařízeních, l) prošetřuje vlastními pověřenými orgány (dále jen pověřené orgány Vězeňské služby ) trestnou činnost příslušníků; ve spolupráci s Policií České republiky se podílí na předcházení a odhalování trestné činnosti osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. 4 Vězeňská služba se člení na: o vězeňskou stráž střeží, předvádí a eskortuje osoby obviněné a osoby ve výkonu trestu, střeží vazební věznice a věznice; 11

10 o justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v místnostech soudu, státních zastupitelstev a Ministerstva spravedlnosti; o správní službu zajišťuje organizační, ekonomickou, vzdělávací, výchovnou, zdravotnickou a další odbornou činnost Historie věznice Pardubice Věznice Pardubice se začala stavět v roce 1889 (měla sloužit jako tzv. zemská donucovací pracovna v Pardubicích) a byla dokončena Tehdy bylo postaveno třináct budov a dodnes tři slouží svému účelu (dvě z nich jako ubytovny odsouzených). Protože se koncem 19. století začaly projevovat snahy o humanizaci převýchovy káranců, byly před první světovou válkou vybudovány nové dílny, ve kterých mohli káranci získat znalosti v oboru krejčovství, kolářství a bednářství, čalounictví a výroby kartáčů. Počínaje dnem byl v Pardubicích zřízen pracovní výchovný tábor, v němž byli shromažďováni ti, kteří se vyhýbali nasazení nebo uprchli z nuceného pracovního nasazení v Německu. Prostory tábora byly natolik rozsáhlé, že v něm byl dále zřízen i sběrný tábor, kterým jen v době od do prošlo lidí před transportem do koncentračních táborů. 5 V roce 1950 se (díky novému trestnímu zákonu) z donucovací pracovny stal zvláštní útvar nápravných zařízení. O dva roky později, tedy v roce 1952, zde vykonávaly trest odnětí svobody nejen ženy, které se dopustily kriminálních činů, ale i odsouzené Státním soudem za své politické postoje proti tehdejšímu totalitnímu komunistickému režimu. V průběhu roku 1960 proběhla ve věznici rozsáhlá přestavba a výstavba nových objektů byly vystavěny nové ubytovny (kapacita 400 odsouzených), kuchyně a jídelny pro odsouzené, vznikla nová prádelna a čtyři výrobní haly. Tehdy zde byli ještě dodatečně vězněni také muži. Od roku 1990 věznice sloužila pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených žen všech tří nápravně výchovných skupin, mladistvých odsouzených žen, odsouzených mužů zařazených pro výkon trestu do I. nápravně výchovné skupiny. Mimo těchto 12

11 kategorií odsouzených zde bylo zřízeno i oddělení pro výkon vazby žen z východočeského regionu. 6 Od roku 1994 zajišťovala věznice výkon trestu odnětí svobody pro odsouzené muže v typu věznice s dozorem. Byla také zřízena specializovaná oddělení oddělení s poruchou duševní a poruchou chování a oddělení odsouzených trvale pracovně nezařaditelných. V roce 1998 začalo vymísťování žen z věznice Pardubice (byla zřízena věznice ve Světlé nad Sázavou) a dne opustila věznici poslední odsouzená žena. V současnosti je věznice ryze mužská a zabezpečuje výkon trestu odnětí svobody pro odsouzené v typu věznice s dozorem a ostrahou. 13

12 2. Výkon trestu odnětí svobody Podle obecné definice se trestem rozumí nějaké omezení, újma, ztráta nebo bolest, jímž mohou oprávněné osoby vymáhat dodržování mravních, společenských nebo právních pravidel dané společnosti. Smyslem trestu je tedy náprava, odstrašení, ochrana společnosti nebo obnovení narušeného řádu ve společnosti. Trest odnětí svobody je tudíž specifická společenská sankce za prokázané delikventní jednání 7 Aby mohl být trest odnětí svobody uložen, musí být spáchán trestný čin. Ten vzniká jako souhra tří faktorů: 1. motivovaný pachatel; 2. vhodný objekt (dosažitelný, resp. slabý a bezbranný); 3. vhodné podmínky (kde nejsou v okolí lidé, kde je malá přehlednost a pro pachatele menší riziko). 8 Vznik delikventního chování také závisí na vnitřních a vnějších vlivech, které na jedince působí. Pro většinu delikventů je typické, že sice dovedou o svém cíli a jeho dosahování logicky uvažovat, ale nejsou schopni si připustit, že může mít následky. Způsob uvažování pachatelů trestných činů: o superoptimismus bývá projevem neschopnosti kriticky myslet. Pachatel se totiž domnívá, že nebude dopaden, i když byl v minulosti pokaždé nakonec dopaden (pachatel věří, že byl dopaden náhodou). o egocentrismus jiný vztah k obecně platným normám jejich subjektivizace. Pachatelé mají sklon k povrchním citovým vztahům a s tím souvisejícímu pocitu privilegovanosti. o zkreslená interpretace vlastního chování často nedostatečně rozvinuté sebevědomí 14

13 o zjednodušené sociální hodnocení primární je pro pachatele koncentrace na vlastní osobu o kognitivní indolence dala by se charakterizovat jako lenost uvažovat. Projevuje se orientací na přítomnost a nechutí nebo neschopností uvažovat do budoucna o diskontinuita uvažování neschopnost trvalejšího názoru, snadná ovlivnitelnost Podle Netíka 9 rozlišujeme osobnost pachatele pomocí čtyř faktorů, neboli rysů osobnosti prvovězněných a recidivních pachatelů: 1. emoční ladění: pozitivní či nepřátelský postoj ke světu (afiliance x hostilita), 2. úroveň zformování svědomí: dobře zformované či nedostatečně rozvinuté svědomí, 3. úroveň sociální reaktivity (impulzivity) spojena s nedostatkem sebekontroly, od dynamičnosti k inhibovanosti (utlumenosti), 4. úroveň asertivnosti, neboli prosazování se: rafinovanost sebeprosazování nebo naopak tupá konformita. Typy pachatelů trestných činů, pachatel,: o který se dopustil trestného činu poprvé (epizoda, neopakuje se, pocit viny), 15

14 o jehož trestná činnost je důsledkem psychické poruchy, duševní nemoci nebo mentální retardace (např. trestně neodpovědní psychotici; často nechápou význam sociálních či právních norem chování a neumějí se přiměřeně orientovat v situaci), o který je defektně, resp. nedostatečně socializovaný (pachatelé s disociální nebo emočně nestabilní poruchou osobnosti; dispozice k impulzivnímu jednání), o deviantně socializovaný typ (jde o delikventní chování podmíněné sociokulturními vlivy; zahrnuje i jedince, kteří byli výchovně zanedbaní či citově deprivovaní). 10 V současné době se vedou spory o tom, zda má na osobnost člověka větší vliv genetika (čili vrozené vlastnosti) či okolní prostředí (prostředí, ve kterém vyrůstá a kde se socializuje). Kriminalita rodičů zvyšuje riziko podobného chování potomků, i když není jasné, zda jsou v jednotlivých případech významnější genetické nebo sociální vlivy, obvykle je to kombinace obou. 11 o vnitřní vlivy (vrozené dispozice) pro vznik kriminálního jednání mají značný význam hlavně z hlediska vrozeného způsobu reagování na vnější podněty (obtížné zvládání frustrací, agresivita, impulzivita, atd.) o vnější vlivy (vliv prostředí) souvisí s dobrou socializací, která se odehrává nejprve v rodině (primární socializace) a později ve škole a mezi vrstevníky (sekundární socializace) Za tzv. spouštěče kriminálního chování jsou někdy označovány situační faktory. Mezi ně řadíme například pocit snadné proveditelnosti a dostupnosti cíle, vliv návykových látek či nepřítomnost někoho dalšího (možných svědků). 16

15 Výchovná funkce trestu odnětí svobody: Trest odnětí svobody má také výchovnou funkci. Její naplnění představuje souhrn aktivit, podmínek a zásad, které musí být použity, aby bylo výchovného účinku dosaženo. S výchovnou funkcí trestu souvisí i proces zacházení, který se řídí zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Proces zacházení je realizován prostřednictvím specializovaného pracovníka, který: o jedná s pachateli trestných činů, o řeší a pomáhá řešit jejich problémy, o vede odsouzené (k práci, vzdělání, samostatnosti), o pečuje o jejich zdraví a pozitivní rozvoj, o působí na (ovlivňuje) jejich chování, názory a vývoj. V současnosti se pojem proces zacházení nahrazuje pojmem resocializace. Základním a hlavním cílem programů korektivní socializace musí být příprava odsouzených na pokud možno hodnotný život na svobodě; v optimálním případě na podporu dozrání osobnosti projevující se seberegulací založenou na samostatném a odpovědném rozhodování a akceptaci jeho následků. 12 Trest odnětí svobody jako ochrana společnosti Trest odnětí svobody slouží nejen k resocializaci pachatele, ale také jako ochrana společnosti. Odsouzený totiž nemá možnost omezovat práva ostatních lidí svým kriminálním chováním. Ochrany společnosti lze dosáhnout těmito mechanismy: a) izolací pachatele využívána hlavně u odsouzených, kteří nejsou schopni korektivní socializace; většinou jsou tito pachatelé nebezpeční pro společnost 17

16 b) odstrašením v minulosti bylo dokázáno, že tento mechanismus je neúčinný hlavně u chronických delikventů, recidivistů a osob s kriminálním životním stylem. Jako hrozba tedy působí pouze na jedince, kteří mají rozvinut tzv. systém inhibic (útlumů chování), a působí proti možnému delikventnímu chování c) regulací chování je založen na změně chování odsouzeného v žádoucím směru, která je navozená odpovídajícím zacházením. Podle Netíka 13 je pouze tento mechanismus jediný účinný a zároveň humánní V době výkonu trestu má být odsouzený připravován pro život na svobodě, učit se sociálně přijatelným způsobům chování, sebeovládání, vytváření vhodných strategií apod. To lze samozřejmě úspěšně činit především tam, kde je vězeň motivován a má relativně blízkou perspektivu propuštění Právní úprava trestu odnětí svobody Zákony upravující trest odnětí svobody Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, který upravuje výkon trestu odnětí svobody ve věznicích a ve zvláštních odděleních vazebních věznic. Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. Zákon č. 294/1993 Sb., o výkonu vazby. Vyhlášky Ministerstva Spravedlnosti upravující trest odnětí svobody Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. 18

17 Další právní předpisy, upravující trest odnětí svobody: Listina základních práv a svobod (Zde jsou uvedeny především základní principy zacházení s vězněnými osobami.) Ústava ČR 2.2. Přijímání odsouzených do výkonu trestu Nástup do vězení: Odsouzené přijímají v příslušné věznici vedoucí oddělení výkonu trestu (oddělení výkonu vazby a trestu), psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, vychovatel, popřípadě další zaměstnanci Vězeňské služby určení ředitelem věznice. 15 Ve vězení také platí jiné vzorce chování, které jsou odlišné od těch obecně platných (ve společnosti mohou být i nežádoucí). Adaptace na prostředí věznice ovlivňuje hodnoty, normy i standardy chování, a to se nakonec stává překážkou návratu trestaného do společnosti.. 16 Obecně platí, že čím delší je výkon trestu odnětí svobody, tím hůře se odsouzený adaptuje zpět do společnosti Adaptace odsouzených na vězeňský systém Vězeňský systém, resp. systém každé z věznic lze považovat za určitou společnost, ve které platí ustálené normy a pravidla. Aby se odsouzený adaptoval do tohoto systému, musí se těmto pravidlům naučit, přičemž tato adaptace přináší i změnu jeho dosavadních hodnot. Prizonizace Odsouzený často ztrácí rodinné vazby, a protože člověk potřebuje komunikovat s okolím, vzniká sociální interakce mezi vězni. Aby však do života ve věznici zapadl, musí se adaptovat na jeho systém a přijmout příslušná pravidla a hodnoty. Tato adaptace se nazývá prizonizací. Proces prizonizace se skládá ze dvou složek: 19

18 1. Institucionalizace Tento pojem označuje adaptaci na vysoce organizovaný vězeňský život spojený se ztrátou aktivity a iniciativy. 17 Odsouzený ztrácí samostatnost a mění své postoje i vzorce chování, současně s tím se mu tak vytrácí i schopnost návratu do společnosti. Po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody se jedinec stále řídí novým systémem hodnot a je tedy pořád závislý na iniciativě ostatních lidí. Podle Vágnerové 18 totiž osobnost dlouhodobě a opakovaně trestaného v mnoha složkách degraduje. 2. Ideologizace Ideologizace představuje přijetí pravidel a norem typických pro vězeňské prostředí. Přijímá i jeho hodnotový systém a co je důležité ztotožňuje se s ním. Adaptace na tento systém se především projevuje označením společného nepřítele (většinou Vězeňská služba a personál věznice) a současně také ospravedlňováním vlastního delikventního chování. Dalším znakem ideologizace je také vězeňský argot, který je specifický pro určitou skupinu vězňů. Mezi vězni se pak utvoří určité sociální skupiny, ve kterých dochází (navzdory skutečnému účelu trestu odnětí svobody, kterým je resocializace odsouzeného) k výměně informací o eventuálních dalších trestných činnostech (zvláště u prvotrestaných tedy i k většímu rozvoji kriminálních znalostí a někdy i k plánování těchto aktivit do budoucna). Sociální hierarchie odsouzených ve věznici role ve skupině vězňů podle Netíka 19 : o role neformálního vůdce (tzv. král ) na různé úrovni (cela, oddělení, ústav), chová se nadřízeně, nadřazeně a někdy se projevuje až krutým ovládáním okolí. Je reprezentantem kriminální subkultury a nositelem její ideologie, 20

19 o role délesloužícího (tzv. kmet ) ve vězení je delší dobu a zná proto poměry v ní. Je tedy zkušený a adaptovaný na prostředí, má respektované postavení, o role řadového příslušníka skupiny má jasně vymezená práva a povinnosti, o role outsidera (tzv. pakárna, neandrtálec či otrok ) je slabý nezkušený a mívá nižší intelekt; bývá využíván vůdcem skupiny a musí tedy oddaně sloužit králi. o role reprezentanta protivníka skupiny nemusí se vyskytovat v každé skupině; někdy mívá podobnou roli jako outsider, ale je jím většinou relativně málo narušený jedinec, který není dostatečně adaptovaný na vězeňské prostředí Práva a povinnosti odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody I člověk odsouzený k trestu odnětí svobody má svoje práva, která jsou zaručena jak Listinou základních práv a svobod a Ústavou ČR, tak i vnitřním řádem věznice. Na druhé straně je nutno říci, že vězeň má i určité povinnosti a také že určitá práva jsou díky trestu omezena (např. právo na svobodu pohybu). Práva a povinnosti odsouzených ve výkonu trestu lze rozdělit do několika skupin 20 : Práva dvě základní skupiny: 1. Právo na uspokojování základních sociálních potřeb a poskytování zdravotní péče. Uspokojování těchto potřeb zajišťuje podmínky pro duševní a fyzický rozvoj odsouzených. 2. Tato skupina práv se týká udržování nebo případného rozšiřování sociálních vztahů. Patří sem právo na: nákup potravin, přijímání návštěv, na příjem balíčku, příjem peněz, na uspokojování kulturních potřeb, na 21

20 duchovní službu a využití speciální služby odborníků, na umožnění použití telefonu a na ochranu svých práv. Současně platí, že po dobu výkonu trestu odnětí svobody jsou odsouzení povinni podrobit se omezení některých práv a svobod, které jsou v rozporu s účelem výkonu trestu a nebo vzhledem k výkonu trestu nemohou být uplatněny. Omezení se vztahují na nedotknutelnost osoby a soukromí, svobodu pohybu a pobytu, zachování listovního tajemství, tajemství jejich písemností. Jsou to práva: svobodné volby povolání, na stávku, sdružovat se ve spolcích, společnostech, podnikat, provozovat jinou hospodářskou činnost, právo svobodné volby lékaře a zdravotního zařízení, zakládat politická hnutí, vykonávat volené a jiné veřejné funkce. Povinnosti odsouzených rozděleny do tří skupin: 1. Povinnost dodržovat pořádek a kázeň, také plnit pokyny a příkazy Vězeňské služby 2. Odsouzení jsou povinni strpět úkony, které jsou spojené s kontrolou Vězeňské služby 3. Do této skupiny patří povinnost dodržovat zákazy Kázeňské odměny a tresty v průběhu výkonu trestu odnětí svobody V rámci výkonu trestu odnětí svobody jsou odsouzeným vychovateli udělovány kázeňské odměny a tresty. Mají písemnou formu a jsou zaznamenávány v kartě odsouzeného do tzv. záznamů o výkonu trestu odnětí svobody. Kázeňské odměny odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody Jestliže odsouzený svým chováním a jednáním nebo příkladným činem projevuje odpovědný přístup k plnění stanovených povinností a spolupracuje při naplňování účelu výkonu trestu, lze mu udělit odměnu. 21. Dle zákona 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody se odměnami rozumí: 22

21 a) pochvala b) mimořádné zvýšení doby trvání návštěv během jednoho kalendářního měsíce až na 5 hodin c) povolení jednorázového nákupu potravin a věcí osobní potřeby odsouzenému, který jinak tyto nákupy nemůže provádět d) zvýšení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců e) věcná nebo peněžitá odměna až do výše Kč f) rozšíření osobního volna na sportovní, kulturní nebo jiné zájmové aktivity až na dobu 1 měsíce g) povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo s programem zacházení h) přerušení výkonu trestu Kázeňské tresty odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody Naopak neplnění uložených povinností, zaviněné porušením zákonem stanovených povinností, pořádku a kázně je kázeňským přestupkem, za který lze uložit kázeňské tresty. Těmi jsou podle zákona o výkonu trestu odnětí svobody: a) důtka b) snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců c) zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním roce 23

22 d) pokuta až do výše Kč e) propadnutí věci f) umístění do uzavřeného oddělení až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení g) celodenní umístění do uzavřeného oddělení až na 20 dnů h) odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny O kázeňských trestech a odměnách je vychovatel příslušného oddělení povinen udělat zápis do záznamu o průběhu trestu (součást karty odsouzeného). Kázeňský trest lze ale po uplynutí zkušební doby či proti získané kázeňské odměně zahladit. Zahlazením kázeňského trestu se na odsouzeného hledí, jako by mu nebyl trest uložen. Tyto tresty a odměny jsou důležité i při posuzování žádosti odsouzených o podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody Propuštění z výkonu trestu Věznice propustí odsouzeného z výkonu trestu jestliže: a) uplynula doba trestu stanovená v pravomocném a vykonatelném rozhodnutí soudu a Vězeňské službě nebylo doručeno nařízení soudu k výkonu dalšího trestu, b) obdržela písemný příkaz, aby odsouzený byl propuštěn na svobodu, vydaný soudem na základě jeho rozhodnutí, c) propuštění nařídil státní zástupce při výkonu dozoru nad výkonem trestu, nebo 24

23 d) o propuštění rozhodl prezident republiky při udělování milosti nebo ministr při výkonu svých oprávnění podle trestního řádu. 22 Přiměřenou dobu (většinou půl roku) před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody je odsouzený zařazen na výstupní oddělení (pouze odsouzení, kterým byl uložen trest odnětí svobody na dobu delší než 3 roky), kde je na propuštění připravován (i formou vycházek z věznice za doprovodu zaměstnance věznice či vězeňské služby). Programy zacházení s odsouzenými, kteří již byli zařazeni do výstupního oddělení, jsou zaměřeny hlavně na přípravu odsouzených pro samostatný život. Nejčastěji proto odsouzení umístění na výstupním oddělení spolupracují s orgány sociálního zabezpečení. 25

24 3. Psychologická a psychiatrická péče Vědní disciplíny zabývající se psychologickou a psychiatrickou péčí o odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody Penitenciární psychologie Penitenciární psychologie se zabývá problémy procesu penitenciárního zacházení s odsouzenými. Zkoumá tedy zejména psychologické aspekty klasifikace odsouzených (individuální zvláštnosti, vývoj osobnosti, etnogeneze delikventních chování a další sociální chování), diagnostikuje změny chování odsouzeného v průběhu výkonu trestu odnětí svobody (individuálně-psychologické a sociálněpsychologické problémy života ve věznicích. Psycholog se také podílí na výběru personálu. Psychodiagnostika S penitenciární psychologií úzce souvisí psychodiagnostika. Základním úkolem klinické psychologie je psychodiagnostika, tj. rozpoznávání psychických zvláštností individua v relaci s jeho životními podmínkami, současnými i minulými, a v relaci s jeho případem. 23 Znalecké vyšetření by mělo obsahovat transparentní i projektivní techniky testování. Mezi tyto vyšetřovací metody a techniky psychodiagnostiky řadíme například rozbor dokumentace o odsouzeném, interview (v něm zmíníme údaje z minulosti i současnosti odsouzeného), kresby, ROR test (Rorschachův test), pozorování či dotazník. Penitenciární psychiatrie Tento speciální obor psychiatrie se zaměřuje na diagnostikování a poskytování individualizované léčebně-terapeutické péče odsouzených s odchylkami od psychické normy. 24 Penitenciární psychiatři tak pracují s odsouzenými, kteří trpí hlavně poruchami osobnosti či těžkými neurózami. Poskytují také protialkoholovou a 26

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca)

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) Duševní zdraví = nepřítomnost symptomů závad a poruch podle Carla Ransoma Rogerse (1902-1987) jde

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Poruchy osobnosti (bakalářské a magisterské studium) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno definice dynamika, příčiny, výskyt projevy a diagnostika jednotlivé specifické poruchy osobnosti diferenciální

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Poruchy osobnosti. MUDr. Helena Reguli

Poruchy osobnosti. MUDr. Helena Reguli Poruchy osobnosti MUDr. Helena Reguli Osobnost Osobnost sestává z temperamentu, charakteru a inteligence temperament- biologická stránka osobnosti (způsob emočního projevu jedince v určité situaci) charakter

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Náboženské prožívání u poruch osobnosti. PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna

Náboženské prožívání u poruch osobnosti. PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna Náboženské prožívání u poruch osobnosti PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna Psychosomatika S náboženskými projevy u psychických poruch se nesetkáme jen v psychiatrických léčebnách

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová V roce 2008 proběhlo první školení DBT v Praze Cílem se stalo vyškolit tým v metodách

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Probace Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Seminář pro probační a mediační úředníky 14. 15. 3. 2013 Justiční akademie SR v Omšení zpracoval: Mgr. Radim Valián Obsah prezentace Představení způsobu

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

Problematika agrese ve školských zařízeních ústavní péče. PhDr. Pavel Janský

Problematika agrese ve školských zařízeních ústavní péče. PhDr. Pavel Janský Problematika agrese ve školských zařízeních ústavní péče PhDr. Pavel Janský 1. Provázanost vztahu problematiky ústavní výchovy se společenskou situací Souvisí se sociálním klimatem. Odráží aktuální hodnoty,

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Úkoly a možnosti působení pedagogických pracovníků ve vězeňství

Úkoly a možnosti působení pedagogických pracovníků ve vězeňství Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Úkoly a možnosti působení pedagogických pracovníků ve vězeňství Bakalářská práce Pardubice 2009 Petr Šrubař Prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Kritika je nezbytnou součástí života i pracovní aktivity. Kritika narušuje Vaše

Kritika je nezbytnou součástí života i pracovní aktivity. Kritika narušuje Vaše Konfliktní a problémová komunikace ve firmě - harassment - mobbing - diskriminace - kritika a konflikt Kritika Kritika je nezbytnou součástí života i pracovní aktivity. Kritika narušuje Vaše sebevědomí

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 12. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s mentálním postižením Nezaměstnaní lidé s mentálním postižením představují skupinu uživatelů, kteří se v okolním světě orientují obtížněji než

Více