OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Obsah. Předmluva... 13"

Transkript

1 OBSAH Obsah Předmluva Část první Základní okruhy obecné psychopatologie Úvod Vymezení normy Statistické pojetí normy Sociokulturní pojetí normy Další faktory ovlivňující pojetí normy Mechanismus vývoje psychických odchylek a poruch Dědičnost Vývoj centrálního nervového systému jako základu psychických funkcí Dědičnost psychických odchylek a poruch Vlivy prostředí Charakteristika různých zátěžových situací a jejich vlivu Frustrace Konflikt Stres Trauma Krize Deprivace Protektivní faktory a mechanismy zvládání zátěžových situací Coping Obranné reakce Stručný přehled poruch psychických funkcí Poruchy vědomí a pozornosti Poruchy vnímání Poruchy myšlení Poruchy paměti Poruchy řeči Poruchy emocí Poruchy jednání, motivace a vůle

2 SOUČASNÁ PSYCHOPATOLOGIE PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE Část druhá Psychologická problematika nemocných a zdravotně postižených Somatická nemoc jako psychologický problém Úvod Subjektivní obraz nemoci Somatické symptomy a jejich subjektivní význam Psychické reakce na somatickou chorobu Prožívání nemoci v čase Sociální význam nemoci Postoje společnosti k nemocným a jejich sociální postavení Rodina nemocného Psychické problémy spojené s onemocněním dítěte Subjektivní obraz nemoci v dětském věku Reakce rodičů na onemocnění dítěte Sociální postavení nemocných dětí Onkologická onemocnění Kardiovaskulární onemocnění Diabetes mellitus Psychosomatika Příčiny vzniku psychosomatických potíží Charakteristika psychosomatických potíží Psychosomatické potíže v dětském věku Léčba a přístup k nemocným Somatoformní poruchy Výskyt a příčiny vzniku Klinické projevy somatoformní poruchy Vznik poruchy a její průběh Somatoformní poruchy v dětství Sociální význam somatoformních poruch Léčba somatoformních poruch Münchhausenův syndrom Poruchy a onemocnění nervového systému Obecná charakteristika postižení CNS Klinické projevy postižení CNS Postižení a onemocnění CNS Infekce CNS Nádory mozku Úrazy hlavy Epilepsie Roztroušená skleróza (RS) Parkinsonova choroba Cévní mozková příhoda (CMP) Dětská mozková obrna (DMO) Možnosti léčby a další péče o neurologicky nemocné Psychologická problematika zdravotně postižených Výskyt a příčiny vzniku zdravotního postižení Psychické změny vyplývající z vrozeného postižení Rodina s postiženým dítětem Vývoj dítěte s vrozeným postižením

3 OBSAH 7.3 Psychická adaptace na získané postižení Dospělost postiženého člověka Sociální význam zdravotního postižení Zrakové postižení jako znevýhodnění v oblasti orientace Psychologická charakteristika zrakově postižených Vývoj dítěte se zrakovým postižením Sociální význam zrakového postižení Léčba a péče o zrakově postižené Komunikační handicap postižení sluchu Psychologická charakteristika sluchově postižených Vývoj dítěte se sluchovým postižením Sociální význam sluchového postižení Léčba a péče o sluchově postižené Komunikační handicap postižení jazyka a řeči Specifické vývojové poruchy jazyka a řeči Vývojová porucha artikulace Vývojová dysfázie Poruchy plynulosti řeči Elektivní mutismus Získané poruchy jazyka a řeči Dysartrie Afázie Landau-Kleffnerův syndrom Psychologická charakteristika lidí s postižením jazyka a řeči Vývoj dítěte s poruchou jazyka a řeči Sociální význam postižení jazyka a řeči Léčba a péče o osoby s postižením jazyka a řeči Tělesné postižení jako funkční i estetický handicap Pohybové postižení Psychologická charakteristika pohybově postižených Psychologický význam tělesné deformace Vývoj pohybově postiženého dítěte Sociální význam tělesného postižení Léčba a péče o tělesně postižené Část třetí Duševní a behaviorální poruchy Demence Výskyt a příčiny vzniku Klinické projevy demence Typy demencí Atroficko-degenerativní demence Sekundární demence Proces rozvoje demence Průběh demence v dětském věku Sociální význam demence Možnosti terapie demence Mentální postižení Výskyt a příčiny vzniku

4 SOUČASNÁ PSYCHOPATOLOGIE PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE 13.2 Psychologická charakteristika mentálního postižení Osobnost člověka s mentálním postižením Kvantitativní hodnocení mentálního postižení Kvalitativní hodnocení mentálního postižení Charakteristika mentálního postižení různé etiologie Vývoj rozumových schopností u lidí s mentálním postižením Sociální význam mentální retardace a socializace lidí s mentálním postižením Léčba a péče o mentálně postižené Pervazivní vývojové poruchy Dětský autismus Výskyt a příčiny vzniku Klinický obraz autismu Sociální význam autismu Léčba a péče o jedince s poruchou autistického spektra Další pervazivní vývojové poruchy Schizofrenie Výskyt a příčiny vzniku Klinické projevy schizofrenie Projevy akutní psychózy Vznik onemocnění a jeho průběh Premorbidní stav a prodromální fáze Počátek onemocnění Průběh onemocnění Reziduální porucha Typy schizofrenie Paranoidní schizofrenie Hebefrenní schizofrenie Katatonní schizofrenie Simplexní schizofrenie Schizofrenie v dětském věku Sociální význam schizofrenie Léčba a resocializace Schizoafektivní porucha Afektivní poruchy Výskyt a příčiny vzniku Klinické projevy afektivních poruch Přehled afektivních poruch Depresivní syndrom Manický syndrom Dlouhodobé poruchy nálady Vznik onemocnění a jeho průběh Afektivní poruchy v dětském věku Sociální význam afektivních poruch Léčba a resocializace Úzkostné poruchy Výskyt a příčiny vzniku Klinické projevy úzkostných poruch Generalizovaná úzkostná porucha Fobická úzkostná porucha

5 OBSAH Panická úzkostná porucha Obsedantně-kompulzivní porucha Klinické projevy obsedantně-kompulzivní poruchy Úzkostné a obsedantně-kompulzivní poruchy v dětském věku Vznik a průběh úzkostné a obsedantně-kompulzivní poruchy Sociální význam úzkostné a obsedantně-kompulzivní poruchy Léčba úzkostné a obsedantně-kompulzivní poruchy Posttraumatické poruchy Výskyt a příčiny vzniku Klinické projevy posttraumatických poruch Akutní reakce Posttraumatická stresová porucha Posttraumatická porucha u dětí Vznik a průběh posttraumatické stresové poruchy Sociální význam posttraumatických poruch Léčba a resocializace Disociativní (konverzní) poruchy Výskyt a příčiny vzniku Klinické projevy disociativní poruchy Vznik poruchy a její průběh Mnohočetná porucha osobnosti Disociativní (konverzní) porucha u dětí Sociální význam disociativních poruch Léčba a resocializace Psychické poruchy spojené se somatickými problémy Poruchy příjmu potravy Výskyt a příčiny vzniku Klinické projevy mentální anorexie a bulimie Průběh onemocnění a jeho prognóza Sociální význam poruch příjmu potravy Léčba poruch příjmu potravy Poruchy regulace vyměšování Výskyt a příčiny vzniku Psychické projevy dětí s poruchou regulace vyměšování Sociální význam poruch regulace vyměšování Léčba poruch regulace vyměšování Suicidální syndrom Výskyt a příčiny sebevražedného jednání Psychologická charakteristika sebevražedného jednání Osobnost člověka se sklonem k sebevražednému jednání Vývoj tendence k sebevražednému jednání Sebevražda z hlediska jednotlivých vývojových fází Sociální význam sebevražedného jednání Možnosti pomoci a prevence Sebepoškozování Výskyt a příčiny sebepoškozování Psychologická charakteristika sebepoškozování Možnosti léčby a prevence

6 SOUČASNÁ PSYCHOPATOLOGIE PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE 23 Poruchy osobnosti Výskyt a příčiny vzniku Klinické projevy poruch osobnosti Typy poruch osobnosti Podivíni a excentrici Afektovaní a dramatizující Úzkostní a ustrašení Vývoj poruch osobnosti a jejich prognóza Získané změny osobnosti Změny osobnosti jako důsledek neurologického onemocnění Změny osobnosti jako důsledek psychiatrického onemocnění Změny osobnosti jako důsledek nezvládnutého traumatu Sociální význam poruch osobnosti Léčba a resocializace Část čtvrtá Psychologická problematika odlišného životního stylu a sociální patologie Problémy spojené se zneužíváním psychoaktivních látek Výskyt a příčiny vzniku závislosti Vývoj vzniku závislosti na alkoholu Psychické změny, které jsou důsledkem užívání alkoholu Psychické poruchy podmíněné dlouhodobým zneužíváním alkoholu Vývoj vzniku závislosti na nealkoholových drogách Psychické změny, které jsou důsledkem užívání nealkoholových drog Typické projevy abúzu různých psychoaktivních látek Psychické poruchy podmíněné dlouhodobým zneužíváním drog Sociální důsledky závislosti na psychoaktivních látkách Sociální důsledky závislosti na alkoholu Sociální důsledky závislosti na nealkoholových drogách Léčba závislosti na psychoaktivních látkách Návykové a impulzivní poruchy Výskyt a příčiny vzniku Klinické projevy návykových a impulzivních poruch Patologické hráčství gambling Patologická závislost na práci workoholismus Jiné varianty návykového a impulzivního chování Sociální důsledky návykových a impulzivních poruch Léčba návykových a impulzivních poruch Problémy spojené s nevhodným působením rodiny Syndrom CAN syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Výskyt a příčiny vzniku Psychická deprivace Důsledky psychické deprivace v dětství Citová subdeprivace Pozdní důsledky psychické deprivace Sociokulturní deprivace Týrané dítě Psychické důsledky týrání Pozdní důsledky zkušenosti s týráním v dětství

7 OBSAH 26.5 Sexuálně zneužívané dítě Pachatel sexuálního zneužívání a jeho vliv na dítě Chování matky a její vliv na řešení situace Psychické důsledky sexuálního zneužívání v dětství Syndrom přizpůsobení sexuálnímu zneužívání Pozdní důsledky zkušenosti se sexuálním zneužíváním v dětství Postoj společnosti k zanedbávání, týrání a zneužívání dětí Léčba zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí Domácí násilí Výskyt a příčiny vzniku Charakteristika pachatele domácího násilí Syndrom týrané ženy Proces rozvoje domácího násilí Vliv domácího násilí na děti Postoj společnosti k týrání žen Senior jako oběť domácího násilí Možnosti pomoci obětem domácího násilí Problémy související s působením společnosti Sociokulturní handicap Postoje společnosti k sociokulturně, etnicky či rasově odlišným lidem Hlavní problémy sociokulturní odlišnosti Psychologická problematika adaptace migrantů Výskyt a příčiny migrace Psychické změny, které jsou reakcí na migraci Fáze migrace a jejich zvládání Psychické potíže a poruchy vyvolané zátěží migrace Adaptace dětí na migraci Postoj společnosti k migrantům Možnosti pomoci migrantům Sociálněpsychologická problematika romského etnika Charakteristika romské minority v ČR a její vývoj Antropologická a etnická specifika Romů Odlišnosti v prožívání, uvažování a chování Romů Výchova a vztah ke vzdělání Postoj Romů k majoritní společnosti Možnosti pomoci a podpory romského etnika Závislost na ideologii Výskyt a příčiny vzniku Závislost na spirituální ideologii Psychosociální charakteristika radikálních náboženských skupin Motivy ke vstupu do náboženské skupiny Změny psychiky, které jsou důsledkem vlivu radikální náboženské skupiny Vznik závislosti na radikální náboženské skupině Odchod z náboženské skupiny Postoj společnosti k radikálním náboženským skupinám Vliv náboženských skupin na děti Pomoc lidem závislým na radikální náboženské skupině Nezaměstnanost Výskyt a příčiny nezaměstnanosti

8 SOUČASNÁ PSYCHOPATOLOGIE PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE 30.2 Reakce na nezaměstnanost a proces jejího zvládání Psychické změny, které jsou reakcí na ztrátu zaměstnání Životní styl dlouhodobě nezaměstnaných lidí Vliv nezaměstnanosti na zdravotní stav Sociální význam nezaměstnanosti Možnosti pomoci nezaměstnaným Bezdomovectví Výskyt a příčiny bezdomovectví Život na ulici Psychické změny, které souvisejí s bezdomovectvím Odchod z ulice Postoj společnosti k bezdomovcům Možnosti pomoci bezdomovcům Agresivní syndrom Výskyt a příčiny agrese Psychologické teorie agrese Psychologická charakteristika agresivního chování Varianty agresivního chování Sociální význam agresivního chování Prevence a terapie nadměrné agresivity Poruchy chování v dětském věku a dospívání Výskyt a příčiny vzniku Diagnostické rozlišení poruch chování Poruchy chování v době dospívání Psychické vlastnosti, které souvisejí s poruchovým chováním Sociální význam poruch chování Prevence a náprava poruch chování Kriminální chování, jeho příčiny a důsledky Výskyt a příčiny kriminálního jednání Vývoj kriminální kariéry Psychologická charakteristika pachatelů trestných činů Psychický dopad penitenciárního procesu Obvinění z trestného činu Vyšetřovací vazba a její vliv na psychiku Psychologické aspekty výkonu trestu odnětí svobody Adaptační problémy po propuštění z výkonu trestu Sociální význam kriminálního chování a postoj k jeho trestání Pomoc a terapeutická práce s trestanými Oběť trestného činu Výskyt a riziko poškození trestným činem Působení traumatu na oběť a její viktimizace Psychické změny, které jsou následkem trestného činu Reakce oběti na prožité trauma a jeho zpracování Sociální postavení oběti Léčba a pomoc obětem trestné činnosti Literatura Věcný rejstřík Jmenný rejstřík

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství... OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Klinická psychologie

Klinická psychologie Klinická psychologie Společně se sociálním lékařstvím, dětskou psychiatrií, psychiatrií a medicínou jako takovou - --toto vše pomáhá při rozvoji klinické psychologie Historie: Lightner Witmer (1867 1956)

Více

KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET

KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET DIPLOMOVÁ PRÁCE VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: VYPRACOVALA : doc.

Více

PSYCHICKÉ PORUCHY DĚTÍ. Seminární práce

PSYCHICKÉ PORUCHY DĚTÍ. Seminární práce PSYCHICKÉ PORUCHY DĚTÍ Seminární práce OBSAH 1 Úvod...1 2 Vymezení základních pojmů... 2 3 Psychiatrické poruchy dětí... 2 3.1 Psychické poruchy s počátkem v dětství přesahující do dospělosti... 2 3.2

Více

38. Rekurentní depresivní porucha varianty a mikromanie 39. Trvalé poruchy nálady a aprosexie 40. Fobické úzkostné poruchy a derealizace 41.

38. Rekurentní depresivní porucha varianty a mikromanie 39. Trvalé poruchy nálady a aprosexie 40. Fobické úzkostné poruchy a derealizace 41. Psychiatrie ČÁST A 1. Demence u Alzheimerovy choroby a poruchy paměti 2. Vaskulární demence a neurastenický syndrom 3. Demence u m.pick, Jakob-Creutzfeldt a Huntington a organické emoční změny 4. Duševní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Problematika péče o psychicky nemocné v zařízení vězeňské služby.

Problematika péče o psychicky nemocné v zařízení vězeňské služby. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika péče o psychicky nemocné v zařízení vězeňské služby. Aneta Katolická Bakalářská práce 2008 3 PODĚKOVÁNÍ Moje poděkování si zaslouží především pan PhDr.

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku. Kateřina Suchá

Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku. Kateřina Suchá Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku Kateřina Suchá Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce je zaměřena na problematiku alkoholismu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium Požadavky ke státní závěrečné zkoušce: Osvojení témat vztahujících se k jednotlivým otázkám státní

Více