AKTIVITY IQ ROMA SERVIS V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍHO PORADENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY IQ ROMA SERVIS V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍHO PORADENSTVÍ"

Transkript

1 AKTIVITY IQ ROMA SERVIS V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍHO PORADENSTVÍ The Activities of IQ Roma servis in the Area of Education and Profession Counselling Mgr. Martina Achillisová a Mgr. Helena Lorencová o. s. IQ Roma servis Anotace Tento článek je psán s cílem poskytnout informace týkající se vzdělávacích a profesně poradenských aktivit pro sociálně vyloučené skupiny lidí v Brně občanským sdružením IQ Roma servis. O. s. IQ Roma servis je založeno na fungování vzájemně spolupracujících center nabízejících různé metody motivace, aktivace a podpory Romů v překonávání jejich současných životních podmínek. Annotation This article is aimed to provide information regarding educational and profession counselling activities for socially excluded people in Brno by civil association IQ Roma servis. It forms part of the services offered at different centres of IQ Roma Servis, to encourage, motivate and support Roma people to overcome their circumstances. Činnost o. s. IQ Roma servis Občanské sdružení IQ Roma servis vzniklo v Brně v roce 1997 jako dobrovolná nestátní nezisková organizace. Jeho posláním je být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti. Činnost sdružení se zaměřuje na mapování a analýzu potřeb a zdrojů místních sociálně vyloučených romských komunit 1 a na vytváření podmínek a příležitostí k podpoře a zvyšování občanských, sociálních, ekonomických, kulturních, vzdělávacích a pracovní příležitostí a úspěchů romských a potřebných jednotlivců, rodin a komunit. 1 Sociální vyloučení je proces, v němž je znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, které umožňují zapojení do sociální, ekonom, a politických aktivit majoritní spol. Jeho důvodem může být nedostatečné vzdělání, nezaměstnanost, mentální či fyzický handicap, věk, etnická příslušnost,atd. Projevem sociálního vyloučení je vyloučení prostorové, z čehož plyne izolace, stigmatizace, nízká míra vzdělanosti, ztížený přístup k legálním formám práce, závislost na soc. dávkách, rizikový životní styl, resp. horší zdravotní stav, životní strategie a hodnoty orientované na přítomnost, větší výskyt soc. patologických jevů, atd. (In: GAC a kol.: Analýza sociálně vyloučených romských lokalit. Praha 2006, s. 9) Romská sociálně vyloučená komunita je značně heterogenní lokalita tvořená nukleárními rodina sestěhovanými z různých částí města. (In: GAC a kol.: Analýza sociálně vyloučených romských lokalit. Praha 2006, s )

2 Obr. 1 Aktivity nabízené o. s. IQ Roma servis Charakteristika klientů, zakázek, činnosti Občanské sdružení IQ Roma servis poskytlo v době od ledna 2004 do srpna 2006 své služby téměř dvěma tisícům klientů. Dvě třetiny klientů tvořily ženy (64%), třetinu muži (36%). Průměrný věk klienta/klientky klesl z 36 let v roce 2004 na 26 let v roce 2005 a dále na 24 let v roce 2006, což je z velké části způsobeno rozšířením aktivit určených pro dospívající mládež. Věk je evidován u cca 80% klientů. V období leden 2004 srpen 2006 bylo realizováno přibližně kontaktů s klienty při řešení více než 4000 zakázek. Struktura činnosti o.s. IQ Roma servis se dělí na aktivity realizované v prostorách sdružení Brno, Hybešova 41 a Cejl 49 a na práci, která se uskutečňuje přímo v terénu. V rámci terénní sociální práce bylo přibližně 38% všech kontaktů a zakázek. 62% bylo realizováno formou poradenských a výukových činností v centrech sdružení. Tab. 1 Charakteristika kontaktů za období leden 2004 červen 2006.

3 Sociálně právní problematika 52,2% aktivity zaměstnanosti 19,8% vzdělávací, motivační aktivity 27,0% celkem 100, Projektové aktivity o.s. IQ Roma servis 1. Centrum komunitní a terénní sociální práce: projekty financované Ministerstvem práce a sociální věcí a Jihomoravským krajem. 2. Program Iniciativy Společenství Equal: IQ Roma servis - Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce. 3. Rada vlády pro záležitosti romské komunity: Komunitní centrály pro rozvoj lidských zdrojů a profesního potenciálu romské mládeže. 4. Britská ambasáda: Education a key for a Romany success on the labour market. 5. Phare 2003 RLZ: Komunitní centrály pro rozvoj lidských zdrojů a profesního potenciálu romské mládeže. 6. Phare 2003 RLZ: Program akcelerace kapacity a kvality služeb sociálního začleňování. 7. Minority rights group. 8. Statutární město Brno: Zkvalitnění podmínek a služeb pro romské klienty provozovny Hybešova 41, Brno. Specifika cílové skupiny Cílovou skupinou o. s. IQ Roma servis jsou primárně Romové ve specifické životní situaci, kterou chtějí řešit. Jde o: Rodiny nalézající se ve složité krizové sociální či ekonomické situaci Matky s dětmi nalézající se ve složité krizové či ekonomické situaci Dlouhodobě nezaměstnané a nízko-kvalifikované uchazeče o práci Mládež ve věku let, která má zájem o motivační a volno-časové aktivity Mládež ve věku let (částečně i dospělí) se zájmem o využití nabídky vzdělávacího centra Osoby diskriminované na trhu práce či v přístupu k hodnotám společnosti Práce s mládeží Poradna pro volbu školy Individuální poradenství Individuální poradenství v Poradně pro volbu školy probíhá na základě mapování klientů osmých a devátých tříd, s nimiž jsou vytvářeny individuální akční plány, v rámci nichž jsou stanovovány jednotlivé cíle, kterých chce klient dosáhnout a jaké kroky pro to musí podniknout. Do termínu přijímacích zkoušek proběhne několik takových setkání, kde se mimo jiné diskutuje o konkrétním vybraném studijním oboru a je při nich využíváno několika různých technik práce s klientem (obrázkový test profesní orientace od A. Mezery, inteligenční testy ve spolupráci s externím psychologem). Důležitou aktivitou

4 individuálního poradenství je seznamování a informování klientů o fungování systému dalšího vzdělávání (délka, forma a ukončení studia). Součástí individuálního poradenství je také vyřizování stipendií i poradenství pro starší klienty, kteří mají zájem o dálkové studium. Do sféry individuálního poradenství spadá také řešení školní problematiky, kde jsou řešené výchovné a prospěchové záležitosti. V těchto případech pracovník poradny úzce komunikuje se školami a rodinami klienta. Zároveň v rámci této aktivity dochází k monitorování klientů na školách osobní návštěvy, telefonické konzultace či komunikace přes Skupinové poradenství Skupinové poradenství je postaveno na základě oslovení především partnerských ZŠ v Brně (Křenová, Vranovská, Merhautova a Lomená) a ZŠ spolupracujících (28. října, Lidická, Kamenačky a Křídlovická) s nabídkou lekcí skupinového poradenství pro žáky devátých tříd. Od jara příštího roku rozšíříme lekce i pro žáky sedmých a osmých tříd. Cílem je motivovat klienty k dalšímu studiu, rozšířit jejich obzory a zprostředkovat jim nové informace zábavnou, interaktivní formou. Program v sobě zahrnuje seznámení se strukturou škol v ČR či obrázkový test profesní orientace. Skupinové poradenství je založeno na zhruba tříhodinových interaktivních lekcích, které čerpají podněty z praxe v IPS. Základními otázkami, od kterých se odvíjí např. hry nebo scénky: Kdo mě může ovlivnit při výběru školy? ; Kde mohu najít potřebné informace? a Na jakou školu se můžu hlásit?. Klienti si během lekce vyzkouší například přijímací pohovor, zahrají si hru na pracovní prostředí, pracovní role, vyplní si test profesní orientace. Pracovník poradny se nachází v roli průvodce, protože je důležité aby si klienti na řadu otázek, společně nebo individuálně, našli odpovědi sami. Nyní jsou tyto lekce poskytovány žákům devátých tříd (do budoucna se uvažuje začínat již s klienty sedmých tříd). 1.4 Práce s nezaměstnanými, předcházení nezaměstnanosti Touto problematikou se zabývají dva pracovní týmy o.s. IQ Roma servis, které se specializuji na práci se specifickou skupinou klientů. Preventivní působení nabízí tým sociálních pedagogů, který své služby soustředí na romskou mládež se snahou zvýšit její vzdělanostní úroveň, a to prostřednictvím vzdělávacích a volno-časových aktivit. Aktuální situaci nezaměstnaných, případně absolventů škol hledajících uplatnění, se snaží řešit tým Centra zaměstnanosti za využití služeb poradenského, zprostředkovatelského i vzdělávacího charakteru. Pracovníci Centra zaměstnanosti nabízejí klientům individuální přístup, zohledňující jejich reálné možnosti, stejně jako možnosti jejich sociálního prostředí, a snaží se klienta co nejefektivněji podpořit při dosahováni cíle, který si stanovil. Základními principy, které jsou obsaženy ve všech nabízených službách, jsou tedy aktivizace klienta a přiměřená míra poskytované podpory. Z dosavadního působení Centra zaměstnanosti je patrné, že nejčastěji žádané služby jsou ty, které jsou spojeny s vyhledáním pracovního místa. V rámci této zakázky pracovník podporuje klienta k identifikaci profese, kterou bude poté společně s pracovníkem vyhledávat, pomáhá s dojednáváním osobních pohovorů a přípravou na ně, sepisováním životopisu, přípravou na nástup na nové pracovní místo apod. Pokud se projeví, že úspěšnému naplnění zakázky bráni absence určité dovednosti, v dnešní době se jedná především o počítačové či jazykové dovednosti, je klientovi

5 doporučeno absolvování příslušného kurzu. Potřebu vzdělávání klientů a rozvoje jejich dovedností řeší o.s. IQ Roma servis prostřednictvím vlastního balíku vzdělávacích aktivit, případně využitím nabídky úřadu práce. Vedle pomoci s vyhledáváním zaměstnání se pracovníci Centra zaměstnanosti snaží podpořit i zájemce o podnikání, kterým jsou nabízeny především poradenské služby. Centrum zaměstnanosti se snaží nejen pozitivně ovlivnit míru nezaměstnanosti příslušníků romského etnika poskytováním asistence a poradenství při hledání zaměstnání či rozvoji podnikatelské činnosti. Usiluje rovněž o pokles míry ohrožení nezaměstnaností prostřednictvím vzdělávacích akcí, které klientům poskytnou informace o pracovně právních vztazích, umožní jim prohloubení již získaných profesních kompetencí, případně osvojení si nových znalostí a dovedností, potřebných pro výkon jiné, na trhu práce žádanější profese. Tab. 2 Charakteristika počtu zakázek a kontaktů za období 11/ /2006 v Centru zaměstnanosti. Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid kontakt ,4 82,4 82,4 zakázka ,6 17,6 100,0 Total ,0 100,0 Z uvedeného počtu zakázek plyne, že Centrum zaměstnanosti mělo během jednoho roku svého působení 388 klientů, z nichž 72% bylo žen. Více než 70% žen jsou navíc matky s dětmi Přehled služeb nabízených pracovníky Centra zaměstnanosti spolupráce s klienty na aktivním vyhledávání si zaměstnání za použití inzerce či vlastní databáze zaměstnavatelů, a to se zřetelem na jejich fyzické a psychické možnosti intenzívní práce s klienty na základě individuálních akčních plánů pomoc při tvorbě životopisu, příprava na osobní pohovor poskytování poradenství ohledně pracovně právních předpisů, zákonu o zaměstnanosti, zákonu o důchodovém pojištění, diskriminaci kontaktování potenciálních zaměstnavatelů, zjišťování nabídky trhu práce vyhledávání a sbírání podkladů, informací o volných pracovních místech a navazování spolupráce se zaměstnavateli monitoring klienta a zaměstnavatele, případná mediace vzniklých problémů podpora začínajícím podnikatelům při přípravě projektu, získávání zakázek apod Vzdělávací a školící nabídka Centra zaměstnanosti poskytovaná ve spolupráci s dalšími týmy o.s. IQ Roma servis programy zakončené vydáním osvědčením o absolvování daného kurzu Počítačový kurz Kurz angličtiny Kurz Jak se neztratit aneb Jak uspět u přijímacího pohovoru, který klienty seznamuje s celým průběhem hledání si zaměstnání, a to od hledání inzerátů přes sepsání životopisu až po samotný pohovor. Kurz je veden interaktivně, tzn. že klienti si sami zkoušejí modelové situace, debatují o problematice apod.

6 Kurz komunikačních dovedností, ve kterém si osvojí dovednosti potřebné k úspěšnému uplatnění se v oblasti výstavnictví a prezentace. Modul administrativních dovedností, který je určen pro rozšíření kompetencí oborově vhodných studentů, absolventů či dlouhodobě nezaměstnaných. V součinnosti s dalšími vzdělávacími aktivitami (např. program využití MS Office) dojde ke komplexnějšímu posílení struktury dovedností vhodných pro výkon typu profesí, u kterých se vyžaduje aktivní znalost administrativních dovedností. Kurz podnikatelských dovedností je určen pro začínající podnikatele, kteří jeho absolvováním získají informace nezbytné pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti Vzdělávací a školící nabídka Centra zaměstnanosti programy ukončené získáním odborného certifikátu Certifikovaný kurz spojovací techniky absolvent získá svářečský průkaz Certifikovaný kurz obsluhy manipulační techniky absolvent získá průkaz na ovládání vysokozdvižné mechanizace Kromě výše uvedených rekvalifikačních kurzů klientům nabízíme možnost zajištění rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s úřadem práce. Pro naše klienty zajišťujeme také exkurze u zaměstnavatelů, kde se mohou seznámit s pracovištěm a náplní činnosti jednotlivých pracovních pozic. Uchazeče o zaměstnání se tedy snažíme motivovat nejen k hledání si zaměstnání, ale také k získávání dalších znalostí a dovedností Individuální akční plány (IAP) Při práci s klienty je využíváno pracovníky Centra zaměstnanosti individuálních akčních plánů v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti, na základě níž IAP plány plní 2 základní funkce: zvyšují aktivní přístup nezaměstnaných k řešení jejich situace umožňují realizaci směrnice o Zaměstnanosti, resp. první směrnice Evropské strategie zaměstnanosti 2 Jednou ze základních činností Centra zaměstnanosti jsou tedy poradenské aktivity doplněné o IAP. Autory těchto plánů jsou samotní klienti, kteří definují, čeho by chtěli spoluprací s poradenskými pracovníky o.s. IQ Roma servis dosáhnout, a jaké kroky pro naplnění stanovených cílů musí podniknout. Poradenský pracovník tak ve fázi tvorby individuálních akčních plánů vystupuje jako facilitátor. Od používání individuálních akčních plánů očekávají pracovníci Poradny pro zaměstnanost následující: uvědomění si potřeby absolvovat potřebné vzdělávací aktivity, pokud chybí určité schopnosti a dovednosti motivaci klienta k vytrvalosti, výdrži při navštěvování vzdělávacích aktivit či pokračování ve spolupráci s poradenským pracovníkem při plnění definované zakázky. 2 Winkler, J., Žižlavský, M.: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. FSS MU Brno. Brno 2004, s

7 a v neposlední řadě očekáváme jisté sjednocení činnosti o.s. IQ Roma servis s činností státních institucí Není důležité místo, které zaujímáme, nýbrž směr, kterým jdeme J.C. Holmes

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2008 IQ Roma servis, o. s. komplexní a profesionální služby pro sociálně vyloučené komunity IQ Roma servis, o. s. Sídlo organizace a sociální program

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

Navrhované priority Evropského roku boje proti chudobě a soc. vyloučení 2010 v České republice:

Navrhované priority Evropského roku boje proti chudobě a soc. vyloučení 2010 v České republice: Chudoba zůstává naléhavým problémem Evropy, kde žije 78 miliónů lidí pod hranici životního minima, 16 milionů nezaměstnaných a kolem 3 miliónů bezdomovců. Navrhované priority Evropského roku boje proti

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS.

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS. Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Vránová, DiS. Poděkování: Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku této práce, zejména

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu

Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens Drom, romské středisko Brno, 2008 Vzdělávání poradců

Více

S O Z E. Sdružení občanů zabývajících se emigranty

S O Z E. Sdružení občanů zabývajících se emigranty S O Z E Sdružení občanů zabývajících se emigranty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvod SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytovat pomoc uprchlíkům

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE... 4 CHARAKTER REGIONU... 5 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ... 7 POPIS LOKALIT... 8 ROLE AGENTURY

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více