I I Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi"

Transkript

1 Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu všech kontaktů organizace přitom představují návštěvy nízkoprahového klubu pro děti a mládež. S ohledem na cíle našich služeb a podstatu dlouhodobé komplexní práce s rodinou i s jednotlivci je jistě pozitivním trendem, že již třetím rokem výrazně klesá počet tzv. jednokontaktových klientů, tedy těch, kteří v daném roce využijí naši službu pouze jednou. Zvýšení počtu kontaktů s každým klientem či klientkou je především u aktivit pedagogického programu důležitým indikátorem, že model komplexní práce s mládeží je uváděn do praxe a mladí klienti a klientky jsou stále více zapojováni do různorodých aktivit, které jim program nabízí. Kontakty s našimi klienty se z větší části odehrávají v jednotlivých centrech (68 %), ve kterých organizace působí, což plně odpovídá charakteru poskytovaných služeb. Zbylá třetina kontaktů se realizuje v pro klienty přirozeném prostředí, tedy v lokalitě. Z hlediska tématiky zakázek, podobně jako v minulých letech, narůstaly ty týkající se zadlužení a předluženosti. V tomto případě statistika velmi dobře odráží aktuální problémy v celé společnosti a rozhodně tak tento jev nelze spojovat pouze s cílovou skupinou našich služeb. Centrum pro rodiče s dětmi Ve druhé polovině roku jsme nově otevřeli Mateřské centrum pro rodiče s předškolními dětmi, které si do konce roku získalo 26 stálých klientů/tek. Aktivita má tedy mezi klienty velký ohlas, proto do budoucna očekáváme a plánujeme další rozvoj Mateřského centra. Aktivity v nízkoprahovém klubu Brněnské i břeclavské klubové aktivity jsou jako anonymně poskytované službymonitorovány pouze prostřednictvím prezenčních listin. U nízkoprahového klubu tedy pravidelně evidujeme a z hlediska kapacity vyhodnocujeme počet uskutečněných kontaktů, kterých bylo v roce 2010 okolo 5600, z toho 2000 kontaktů bylo uskutečněno v břeclavském klubu Přístav. Tabulka č. 2: Návštěvnost specifických volnočasových aktivit Typ aktivity Počet kontaktů kroužky (výtvarný, rukodělný), dívčí klub 475 hudební dílna 321

2 fotokroužek 181 divadlo Fórum 171 taneční kroužek 102 příprava časopisu 83 Celkem 1333 Některé z volnočasových aktivit, které jsou součástí nabídky nízkoprahového klubu, však vyžadujídlouhodobou spolupráci a individuální plánování a jsou proto systematicky evidovány v elektronické databázi (taneční kroužek, hudební dílna, výtvarné a rukodělné dílny, dívčí klub, filmové kluby a další). Díky tomu máme přehled o tom, že v roce 2010 využilo nabídky volnočasových aktivit klubu 210 klientů a klientek, což je o celých 50 % více než v roce V loňském roce se více jak ztrojnásobila návštěvnost hudebních dílen, kam pravidelně docházelo téměř 70 klientů. Výsledky při řešení komerční zadluženosti V roce 2010 se na nás při problémech s komerčními dluhy obrátilo téměř 500 klientů, což je cca o pětinu více než v roce Z hlediska formy je spolupráce konstantně postavena ze dvou třetin na poskytováníkonzultací a odborného poradenství ze strany našich pracovníků především při stanovování plánu splátek či na vytváření rodinného rozpočtu. Velký důraz je v tomto případě kladen na osamostatňování klientů při řešení vzniklé situace a také na prevenci v podobě poskytování informací o rizicích plynoucích s dalšího uzavírání nebankovních půjček. Právě z těchto důvodů je pětina kontaktů věnována monitoringu plnění dohody. Při spolupráci na řešení vzniklých dluhů je občas nutné pomoci zprostředkovat kontakt klienta s dalším subjektem, tj. věřitelem popř. jeho zástupcem. V roce 2009 se to týkalo15 % kontaktů v oblasti zadluženosti. Graf č. 1 dokládá, že nejčastěji kontaktovanými jsou exekutoři a zástupci vymahatelských společností, oproti minulým letem také vzrostl počet kontaktů učiněných přímo s poskytovateli služeb (tj. elektrárnou, plynárnou, vodárnou, telefonními společnostmi). Graf č. 1:Subjekty kontaktované při řešení zakázek v oblasti komerční zadluženost

3 Pro dosažení ekonomické soběstačnosti domácnosti a vyhnutí se splácení tzv. trvale udržitelného dluhu je nezbytné zabezpečení dostatečných příjmů. I proto v rámci poskytovaných služeb dochází do naší poradny nejvíce klientů a klientek právě kvůli řešení zaměstnanosti. Výsledky vzdělávacích aktivit Vzdělávací aktivity jsou dlouhodobě z hlediska návštěvnosti a poptávky ze strany klientů pro pedagogický program klíčové. Klienti a klientky Centra vzdělávání se mohou třikrát týdně účastnit kurzů počítačové gramotnosti, průběžně se mají možnost zapojit do výuky cizích jazyků a především jsou jim pedagogové i dobrovolníci připraveni pomoci se školním učivem v rámci individuální i skupinové výuky. Doučování probíhá jak přímo v centrech IQRS v Brně a Břeclavi, tak díky angažovanosti našich dobrovolníků a dobrovolnic přímo v rodinách našich mladých klientů a klientek. Alespoň jednou z forem výuky u nás v roce 2010 prošlo 324 klientů a klientek (z 66 % to byli muži, resp. chlapci, v 34 % případů dívky). Rozložení podílů jednotlivých typů aktivit na celkovém objemu výukových kontaktů dokládá graf č. 3.

4 Graf č. 3: Struktura vzdělávacích aktivit IQ Roma servisu v roce 2010 Statisticky tradičně nejvýznamnější jsou počítačové kurzy, které jsou typickou hromadně navštěvovanou aktivitou (v průměru 10 dětí na 1 lekci), která je navíc nabízena několikrát týdně. I přesto ve své poměrové návštěvnosti tolik nepřevažují ostatní typy výuky jako v minulých letech. Stejně jako minulý rok i v roce 2010 docházelo k vzestupnému trendu v počtu kontaktů i klientů využívajících možnosti doučování. S tím souvisí také nárůst počtu kontaktů realizovaných v přirozeném prostředí klientů, tedy přímo v lokalitě. Tento příznivý stav je způsoben především úspěšným zapojováním dobrovolníků a dobrovolnic do domácího doučování, kteří i letos stáli za více jak 40 % kontaktů týkajících se obecné výuky. V roce 2010 se tak dobrovolníci zapojili do doučování 35 dětí v Jihomoravském kraji. Poradenství pro volbu školy V rámci poradenství pro volbu školy se mohou naši klienti a klientky setkat s nabídkouindividuálních konzultací i se skupinovou formou výuky. Hromadné lekce jsou realizovány přímo na školách, v současné době na čtyřech v Brně a na pěti v dalších obcích Jihomoravského kraje. Právě nárůst počtu zapojených škol v Jihomoravském kraji (v Bučovicích, Vyškově, Ivanovicích na Hané a Zastávce u Brna) způsobil skokový nárůst zapojených dětí. Oproti roku 2009 se jejich počet více než zdvojnásobil na 550 zúčastněných dětí. Vzhledem k nastavení pravidelných cyklů, kdy se s jednou třídou dlouhodobě pracuje, se někteří z nich setkávali s našimi poradenskými pracovnicemi opakovaně. 90 % dětí si na školách, se kterými jsme spolupracovali, podalo přihlášku ke studiu na střední škole. Možnosti individuální konzultace, při které se většinou s klientem či klientkou dlouhodobě pracuje a sestavuje osobní rozvojový plán, využilo v roce klientů a klientek(oproti minulým létům převažovaly v roce 2010 dívky, tvořily 62 % všech uživatelů této služby).

5 Výsledky v práci s nezaměstnanými Počet klientů a klientek, kteří se v roce 2010 na nás obrátili pro spolupráci v oblasti zaměstnanosti oproti roku 2009 narostl o 15 %, tj. na 570 klientů, a o celou polovinu přitom narostl počet kontaktů. Práce se tedy zintenzivnila a současně ubylo lidí, kteří se přišli v této věci poradit pouze jedenkrát. Zakázka ze strany klientů a klientek byla v roce 2010 zcela jednoznačná. Dle statistiky se na nás klienti nejčastěji obraceli se žádostí o spolupráci při hledání uplatnění na trhu práce. Nabídka volných pracovních míst a pomoc při zprostředkování zaměstnání tvořily celých 83 % všech kontaktů týkajících se zakázky zaměstnanosti, na 10 % narostlo poradenství a asistence pracovníků při rozvoji kompetencí klientů vzhledem k jejich uplatnění na trhu práce. V praxi to znamená, že pracovníci klientům pomáhali při práci na počítači (MS Office, , internet), s klienty bylo během roku sepsáno 131 životopisů a byly nacvičovány telefonní rozhovory a vlastní pohovory. V oblasti zvyšování kompetencí klientů proběhlo celkem 201 kontaktů. V menší míře se pak řešily vztahy se zaměstnavateli (5,3 %). Podobně jako v uplynulých letech i v roce 2010 byl ze strany klientů minimální zájem o již dlouhodobě nabízené poradenství v oblasti podnikání. Graf č. 2: Obsah kontaktů při řešení zakázek v oblasti zaměstnanosti Součástí naší práce je poradenství při psaní životopisu, příprava na pohovor se zaměstnavatelem, popř. nabídka rekvalifikace, která umožní zvýšení kvalifikace a kompetencí uživatelů našich služeb pro trh práce. Situace na trhu práce se v posledních dvou letech výrazně změnila. Fakt, že znatelně ubylo volných pracovních míst akontinuálně stoupal počet nezaměstnaných, se stal podstatnou překážkou pro nalezení zaměstnání i pro naše klienty a klientky. Považujeme proto za úspěch, že v loňském roce si díky spolupráci s pracovníky naší organizace našlo zaměstnání 60 klientů, zatímco v roce 2009 se to podařilo jenom třem. Jednou z hlavních příčin je samozřejmě také fakt, že zástupce cílové skupiny představují většinou nekvalifikovaní uchazeči a uchazečky se základním vzděláním. I z toho důvodu je velká část současných i plánovaných aktivit

6 organizace zaměřena na prevenci, tj.zvyšování kvalifikace mládeže a prodloužení doby jejich setrvání ve vzdělávacím procesu skrze poradenství pro volbu školy. Výsledky v oblasti bydlení Řešení otázek spojených s bydlením bylo v roce 2010 aktuálních pro 549 našich klientů a klientek, což si vyžádalo více jak 3000 kontaktů s našimi pracovníky. Problematika bydlení se tak opět stala nejčastějším obsahem kontaktů řešených našimi sociálními pracovníky a počet řešených případů oproti roku 2009 opět vzrostl, tentokrát o celou pětinu. Co se týče bližší specifikace, téměř polovina z nich se týkala hledání nového bydlení (48 %), o něco méně kontaktů bylo způsobeno snahou udržet si stávající bydlení (44 %) a stejný podíl kontaktů jako v předešlém roce se týkal stavebních nedostatků a opravv bytě stávajícím (8 %). Blíže k rozložení viz tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Typy zakázek při řešení problematiky bydlení Typy zakázek při řešení Problematiky bydlení Počet kontaktů Podíl (v %) hledání nového bydlení udržení stávajícího bydlení poplatky spojené s bydlením (voda, plyn, elektřina, odpad) opravy v bytě, stavební nedostatky Celkem Při řešení bytové otázky využívají klienti nejčastěji možnosti konzultace a odborného poradenství ze strany našich pracovníků a pracovnic (42 %). Ve velké míře, především nárůstem podílu kontaktů týkajících se řešení nedoplatků na nájmu a službách, také pracovník pravidelně kontroluje plnění dohodnutých kroků ze strany klienta (tzv. monitoring plnění dohody). V necelých 5 % případů se klient s pracovníkem domluví na doprovodu při vyjednávání (většinou) na úřadech.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2010

Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2010 Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2010 Obrázek na obálce Lucie Šaraiová IQ Roma servis, o. s. komplexní a profesionální služby pro sociálně vyloučené komunity IQ Roma servis, o. s. Sídlo

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

průběh výsledky doporučení

průběh výsledky doporučení Phare 2003 RLZ Komunitní centrály pro rozvoj lidských zdrojů a profesního potenciálu romské mládeže 1. 5. 31. 7. průběh výsledky doporučení Brožura je určena neziskovým organizacím, veřejným a dalším institucím

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 R-Mosty, z. s. Obsah Úvodní slovo... 3 Nezisková společnost R-Mosty... 4 Statutáři organizace... 4 Azylový dům pro matky s nezletilými dětmi... 5 Nízkoprahové zařízení pro děti

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2009 IQ Roma servis, o. s. komplexní a profesionální služby pro sociálně vyloučené komunity IQ Roma servis, o. s. Sídlo organizace a sociální program

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2008 IQ Roma servis, o. s. komplexní a profesionální služby pro sociálně vyloučené komunity IQ Roma servis, o. s. Sídlo organizace a sociální program

Více

Obsah. Analytická zpráva

Obsah. Analytická zpráva Obsah 1. Občanské sdružení IQ Roma servis vznik, struktura a financování 1. 1 Vznik sdružení a právní rámec..................................... 2 1. 2 Aktéři, kontext.................................................

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky

Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky Vězeňský program Pardubice Inovace metodiky OBSAH ÚVOD... 5 1 Vězeňský program Pardubice... 7 1.1 Základní informace o Vězeňském programu Pardubice... 7 1.1.1 Územní působnost programu... 7 1.1.2 Občanské

Více

Analytická zpráva. občanského sdružení IQ Roma servis

Analytická zpráva. občanského sdružení IQ Roma servis Analytická zpráva občanského sdružení IQ Roma servis v Brně dne 30. 12. 2005 o.s. IQ Roma servis Sídlo a Poradna pro zaměstnanost: Cejl 49, 602 00 Brno, Česká republika Tel./Fax: 549 241 250 Pobočka programových

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Závěrečná zpráva projektu Mikrobus. Aleš Mergental, Svatava Vaculová

Závěrečná zpráva projektu Mikrobus. Aleš Mergental, Svatava Vaculová Závěrečná zpráva projektu Mikrobus Aleš Mergental, Svatava Vaculová Závěrečná zpráva projektu Mikrobus Aleš Mergental, Svatava Vaculová Drom, romské středisko Brno, 2008 Závěrečná zpráva projektu Mikrobus

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Název projektu reg. č. CZ.1.04/3.2.00/55.00018: Šance pro komunitní život v Obrnicích III. Příjemcem dotace je Obec Obrnice Projekt je financován z Evropského soc. fondu prostřednictvím

Více

3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

pobočka pobočka Brno: Břeclav:

pobočka pobočka Brno: Břeclav: ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 centrála Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Ředitelství, korespondenční adresa: Vranovká 45, Brno, 614 00 Tel. 1: 543 213 310 (recepce) Fax: 543 214 809 Sídlo: Cejl 49, Brno,

Více

AKTIVITY IQ ROMA SERVIS V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍHO PORADENSTVÍ

AKTIVITY IQ ROMA SERVIS V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍHO PORADENSTVÍ AKTIVITY IQ ROMA SERVIS V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍHO PORADENSTVÍ The Activities of IQ Roma servis in the Area of Education and Profession Counselling Mgr. Martina Achillisová a Mgr. Helena Lorencová

Více

Národní cena kariérového poradenství 2009. 9 vítězných soutěžních příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2009. 9 vítězných soutěžních příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2009 9 vítězných soutěžních příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2009 9 vítězných soutěžních příspěvků Obsah strana 1. část Kategorie: Poradenství pro klienty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. I v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. 2012 Výroční zpráva OBSAH: Str. 03 Str. 04 Str. 05 Úvodní slovo O nás Poskytujeme sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Mgr.Tomáš Ján Ředitel CSSP

Mgr.Tomáš Ján Ředitel CSSP CSSP je jedním z největších poskytovatelů sociální péče na území hl.m.prahy, a to jak počtem registrovaných sociálních služeb, tak počtem osob, kterým byla služba poskytnuta. V roce 2011 došlo k rozvoji

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014-2018

Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014-2018 Tento dokument vznikl v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více