THERAVADA DHAMMA. Gabriela Martínková - Každodenní život v buddhistickém klášteře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THERAVADA DHAMMA. Gabriela Martínková - Každodenní život v buddhistickém klášteře"

Transkript

1 THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift of Dhamma. Všechny soubory uložené na serveru Theravada Dhamma jsou darem Dhammy a proto výlučně pro distribuci zdarma. Gabriela Martínková - Každodenní život v buddhistickém klášteře 1 Obecný úvod Osobní zkušenost získaná v buddhistickém klášteře se stala výchozím bodem pro volbu tématu bakalářské práce. Uskutečnění terénního výzkumu v této lokalitě bylo inspirováno, na jedné straně zájmem o praktikování Buddhovy nauky v každodenním životě, na druhé straně dřívějším pobytem ( ) v klášterních podmínkách. Druhý pobyt byl uskutečněn ( ) již se záměrem provedení terénního výzkumu a za účelem vypracování této bakalářské práce. Práce se zaměřuje na théravádový buddhismus praktikovaný ve Velké Británii. Předmětem výzkumu je klášterní komunita mnichů, mnišek a laiků v Amaravati Buddhist Monastery. Zajímalo mě, jak ve skutečnosti žijí, jak a čím účastníky obohacuje klášterní styl života, co zahrnuje život v klášterních podmínkách a je-li výrazně odlišný od našich podmínek v moderní společnosti. Hlavní náplní této práce je představit, přiblížit a zprostředkovat způsob života lidí, praktikujících Buddhovo učení v klášterním prostředí. Na hlubší úrovni jde především o to, ukázat každodenní realitu v klášterním kontextu, odlišnou od naší společnosti. Na jedné straně je úkolem prezentovat každodenní život v klášteře, a to hlavně prostřednictvím zúčastněného pozorování, rozhovorů s aktéry a osobní zkušeností vytvářené v určité době a na určitém místě. Na straně druhé práce obsahuje teoretické poznatky týkající se nejzávažnějších okruhů a témat, inspirovaných studiem knih a autentických dokumentů,

2 současně v konfrontaci s uvedeným prostředím. Opodstatněnost pokusu o zprostředkování každodenního života v klášterních podmínkách vidím v tom, že část současné moderní společnosti nenachází uspokojení v dané životní realitě a hledá smysl života v jiných aspektech. Nejprve je v předkládané práci stručně vymezen obsah a význam Buddhovy nauky. Z hlediska orientace v celém textu se jeví toto vyčlenění velice nezbytné. Opomenutí tohoto tématu by znamenalo zásadní problém pro porozumění předkládané práci. V navazující kapitole uvádíme pro hlubší pochopení přenosu thajské lesní tradice do západního sociokulturního prostředí krátký diskurs o této tradici. V kapitole Lokace kláštera je nejprve uvedeno všeobecné geografické umístění. Zaměříme se na lokální prostředí, které nám poskytuje detailnější pohled na bezprostřední okolí. Navazujeme nezbytným popisem prostoru, jenž nám usnadňuje základní orientaci v terénu a zároveň v prováděných činnostech. Po popisu prostředí následuje vylíčení běžného dne a v něm probíhajících činností. Stálou strukturu denních událostí bylo možno odvodit ze zkušenosti předchozího pobytu. Zaměříme se na strukturu tohoto dne a na jeho přetrvávající konstanty, které utváří specifický rámec každodennosti. Navzdory skutečnosti, že každodenní rutina se den za dnem opakuje, jsou zde rozpoznatelné změny většího či menšího rozsahu. Jsou založené na detailech, které jsou součástí této kapitoly. V tématu každodennosti určité komunity je nezbytné zabývat se jejími aktéry a jejich vymezenými statusy. V kapitole Kdo v klášteře žije? se seznámíme s jednotlivými rolemi, které zde lidé zaujímají. Stereotypně je pojem renunciant nejčastěji chápán jako jedinec oddělený a nezávislý na společnosti, žijící výrazně odlišným způsobem života. Jeden z velkých omylů je domnívat se, že být mnichem znamená útěk ze společnosti, útěk od sama sebe. Jak uvidíme v kapitole Buddhova nauka, mnich je člověk, který odešel z domova do bezdomoví a zřekl se světských záležitostí. Ale také bude patrné, jaký si zvolil způsob bytí ve společnosti a jakou úlohu zde zaujímá. Zajímalo mě, co to znamená zříci se světa a jaký to přináší jedinci význam. Zároveň přiblížíme podrobnější charakteristické rysy tohoto způsobu života, jehož součástí je odříkání a sebeovládání. Teoretické hledisko zakončuje kapitola Meditace. Meditace tvoří nezbytnou součást každodenního života ve zkoumaném prostředí, proto je zapotřebí jí věnovat pozornost. Vymezíme její formální pozici v buddhistické stezce a poodhalíme, co meditace umožňuje jedinci pochopit, a také naznačíme její cíle a význam.

3 1.1 Uvedení do problému Buddhistický klášter je fenomén, jenž v současné době, a nepochybně i v době minulé, přitahuje pozornost a vzbuzuje narůstající zájem. Projevuje se na několika protínajících se rovinách. Může se jednat o povrchní zájem z příslibu vzrušující exotičnosti, nebo naopak přitahuje v důsledku hledání poznání, které pramení ve specifickém způsobu života, alternativě, kterou mohou jedinci uplatnit v osobním životě a tím významnou měrou hodnotově obohatit sebe sama a zároveň i své okolí. Další rovina se projevuje v hledání náplně vnitřní prázdnoty, v touze po vnitřním klidu a překonání utrpení a nespokojenosti. Poslední rovina vychází z chápání tohoto způsobu života jako nejvíce hodnotného, z perspektivy osobní i celospolečenské. Existence buddhistického kláštera umístěného v evropském socio-kulturním prostředí je nevšední a z velké části také neznámá. Jako jedna z příčin se jeví absence dlouhodobé kulturní zakořeněnosti této asijské tradice v Evropě. Navzdory skutečnosti dvacetileté existence théravádového kláštera ve Velké Británii přetrvává v anglické společnosti jistá dávka nejistoty, ba nedůvěry vůči buddhistické tradici. Je to relativně krátký čas pro hlubší porozumění, včlenění a zakořenění natolik odlišné tradice do anglické kultury a společnosti. 1 Tuto nedůvěřivost v jistém smyslu umožňují prolomit lidé, kteří se přistěhovali do Velké Británie z tradičních théravádových zemí, zejména z Thajska a Srí Lanky, svým nespoutaným zájmem. Tito lidé se stali nosným pilířem existence buddhistického kláštera a do jisté míry se podíleli hlavní rolí na jeho vybudování. Pro lidi ze Západu se stávají enormní inspirací díky své otevřenosti. Sister Santačittá shrnula ze svých zkušeností působení Sanghy v Amaravati Buddhist Monastery 2 na okolí takto: veřejnost zpočátku nerozuměla, co to znamená například alms round, 3 a při setkání s mniškami chtěli lidé dávat do misek na jídlo peníze. Mnišky vysvětlovaly, že misky jsou určené pouze na jídlo; někteří pochopili a zakoupili jídlo, které hned darovali, jiní dokonce odešli. V současné době je situace natolik odlišná, že mniši či mnišky, pokud provádějí alms round, 4 dostanou vždy dostatek jídla a lidé projevují radost nad vykonaným dobrým skutkem. Uvedený příklad poukazuje na změnu postoje k neznámému, ochotu učit se nové věci a v neposlední řadě radost nad prováděnou štědrostí a z možnosti být v přímém kontaktu s mnichy. Zdá se, že lidé získali důvěru k mnichům a mniškám a k jejich způsobu života. Projevuje se to mimo jiné velkou návštěvností kláštera.

4 Moje porozumění vyplývá ze zkušeností praktikování Buddhovy nauky v klášterním prostředí a z fieldwork práce v terénu. Tato zkušenost není ohraničená, v souvislosti s ukončením konkrétního výzkumu, ale nachází se v procesu pokračování. Je neoddělena od probíhajícího osobního života, ve kterém je zmíněná zkušenost nadále uplatňována. Stručně řečeno, hlavním úkolem je ukázat, jak probíhá všední, každodenní život v klášterním prostředí. Zároveň je nutno upozornit, že moje práce si neklade za cíl předložit ucelenou a konečnou analýzu tématu. Vzhledem ke svému tématickému a metodologickému rozsahu by se tak míjel výsledek se záměrem. 1.2 Buddhova nauka Na začátku práce je nutné uvedení obecných dat o Buddhově nauce, která svým způsobem dominuje předkládané práci. Tato data poskytnou čtenáři základní orientaci v následujícím textu a jeho problematice. Buddhismus má svůj počátek v učitelské činnosti historické osoby původním jménem Siddhattha Gótama ( př. n. l.), 5 jenž se stal Buddhou (Probuzeným), pocházejícího z indického královského rodu. Buddha se stal výjimečným člověkem [ ] aniž by mu pomáhala nebo jej vedla [ ] nadpřirozená síla, výlučně spoléhaje na vlastní úsilí a moudrost, odstranil veškerá poskvrnění, ukončil proces uchopování a tím, že si uvědomil, jak věci skutečně jsou, stal se vlastním intuitivním poznáním Buddhou, tj. osvíceným či probuzeným. 6 Buddha svým životem vyznačoval příklad hodný následování, ukazoval pouze cestu ven z utrpení, jeho nauka je [ ] návod, jak dosáhnout osvobození z věčného koloběhu životů [ ]. 7 Povzbuzoval své stoupence, aby ve věci svého osvobození spoléhali sami na sebe, jelikož poskvrnění i čistota závisí na nás samých. 8 Kdo koná zlo, sám sebe poskvrňuje; kdo se vyhýbá zlu, sám sebe očišťuje. Čistým nebo nečistým se každý stane jen vlastním přičiněním. Nikdo nemůže někoho druhého učinit neposkvrněným. 9 Vy sami musíte vyvinout úsilí, Dokonalí jsou jen učiteli. [ ]. 10 [Buddha] zaručoval úplnou svobodu myšlení a nabádal své následovníky, aby přijímali jeho slova nikoliv z ohledu na něho, ale teprve po důkladném přezkoumání. 11 Je tedy důležité to, co Buddha učil, prozkoumat vlastním prožíváním a zkušeností než pouze vše přijímat slepou vírou.

5 Buddhova nauka není náboženství v pravém slova smyslu, neboť nezahrnuje víru v Boha, jedná se spíše o nábožensko-filozoficko-etický systém. Ivo Fišer důsledně zamítá řadit Buddhovu nauku k pojmu náboženství. Samotný pojem náboženství není souměřitelný s obsahem Buddhovy nauky [ ]. 12 Adžán Sumédhó vymezuje jedinečnost spočívající v tomto systému. Buddhistický přístup je [ ] ve srovnání s ostatními náboženstvími opravdu jedinečný, neboť klade důraz na cestu ven z utrpení moudrostí, oproštěním se od vší zaslepenosti, spíše něž dosažením nějakého stavu blaženosti či spojení s Nejvyšším. 13 Buddhismus jde opačným směrem než většina náboženství tím, že zvolil střední cestu, a tím, že do centra svého učení postavil člověka v protikladu k vírám bohostředným. [ ] Dhammu musí uskutečnit každý sám. 14 Nutno podotknout, že celá Buddhova nauka je pouhým prostředkem k dosažení cíle, pomocníkem vedoucím k osvobození od utrpení. Každý jedinec, jdoucí po této cestě, musí vyvinout vlastní úsilí, jež je nezbytné pro praktikování Buddhovy nauky. Nauku, kterou Buddha vyložil, nazval Dhamma-vinaja. Termín Dhamma se používá pro označení pojmů princip, norma, pravda. 15 Obecně řečeno, znamená skutečnost právě takovou, jaká je, porozumění jevům v kontextu jejich vzniku a nedílném zániku. Buddhova Dhamma je morálním a filozofickým systémem, který vykládá jedinečnou cestu k osvícení [ ]. 16 Dharma existuje objektivně, nezávisle na lidské vůli či chtění. Proto není v nejstarší buddhistické nauce místa pro víru, jak ji chápe např. křesťanství. 17 [ ] vysvobození [ ] může dosáhnout každý člověk, a to vlastním úsilím, na tomto světě a v tomto životě. 18 Základní téma Buddhovy nauky je vyloženo ve čtyřech ušlechtilých pravdách, jež tvoří jádro celé nauky. Čtyři ušlechtilé pravdy [ ] znějí takto: je zde utrpení, je zde původ či příčina utrpení, je zde konec utrpení a je zde cesta ven z utrpení což je osmičlenná stezka. 19 Osmičlennou stezku tvoří: správné porozumění, správný záměr, správná řeč, správné jednání, správné živobytí, správné úsilí, správná pozornost, správné soustředění. 20 Konstatují fakt o existenci utrpení, vymezují jeho příčinu a ukazují cestu k jeho překonání. Adžán Sumédhó vymezuje důležitost uplatnění této skutečnosti v osobním životě jednotlivce. Čtyři ušlechtilé pravdy jsou věcí celoživotního uvažování. [ ] Vyžadují neustále bdělý přístup a poskytují kontext pro celoživotní zkoumání. 21 Tyto pravdy tedy nemají být pochopeny jako články víry, nýbrž jako kategorie zkušenosti. Dalším pilířem, pro následovníky Buddhovy nauky, jsou Tři útočiště Buddha, Dhamma, Sangha: To the Buddha I go for refuge. To the Dhamma I go for refuge. To the Sangha I go for refuge. 22 This is a way of reminding ourselves to be with that which is perfect, the purified, the truly compassionate, the enlightened. [ ] Recollect that a refuge is a

6 place that you go to for safety; and that refuge of a Buddha means the refuge of wisdom. It s pointing to something very real, not something idealistic, or far and remote, but that which is wise within us, that which is wise in the universe, awake and clear. So, when you take refuge in the Buddha, it s not just an empty recitation, but a way for you to recollect, because we do forget and get caught up in our feelings and thoughts. 23 Je užitečné uvést další podstatný aspekt Buddhovy nauky, který se přímo týká jevů vyskytujících se v tomto světě. Jedná se o trojí vymezení přirozenosti vznikajících jevů, které jsou nestálé (aničča), neuspokojivé (dukkha) a ne-já (anattá). 24 Tato práce je zaměřená na théravádový buddhismus. Vyčleníme jeho místo/zařazení v návaznosti na historického Buddhu. Théraváda přímo navazuje na pálijský kánon, jedná se tedy o nejpůvodnější směr Buddhova učení. Dodejme, že théravádový buddhismus se praktikuje v zemích jako je Srí Lanka, Thajsko, Barma, Kambodža, Laos. Buddhova nauka je zaznamenána v pálijském kánonu Tipitaka (Tři koše), který se skládá ze tří částí: Koš kázně (Vinaja-pitaka), Koš rozprav (Sutta-pitaka), Koš vyššího učení (Abhidhamma-pitaka). 25 Z hlediska zaměření předkládané práce je opodstatněné uvést, co Vinaja-pitaka zahrnuje a jaký má význam pro jednotlivce i celou komunitu. The collection of texts concerning the rules of conducts governing the daily affairs within the Sangha the community of bhikkhus (ordained monks) and bhikkhunis (ordained nuns). [ ] The Vinaya Pitaka, the first division of the Tipitaka, is the textual framework upon which the monastic community (Sangha) is built. The Vinaya contains the code of rules by which monks and nuns are to conduct themselves individually (the Patimokkha), as well as the rules and procedures that support the harmonious functioning of the community as a whole. [ ] Altogether, there are 227 Patimokkha rules for the bhikkhus (monks) and 311 for the bhikkhunis (nuns). 26 Tambiach o kodexu mnišských pravidel říká: The Patimokkha defines the basis of monastic life and the proper conduct of a monk. 27 Tímto jsme vyčerpali pouze základní a nejnutnější fakta o zmiňovaném tématu. Vzhledem k tématickému omezení není možné se zabývat podrobnějšími aspekty tohoto tématu. Na závěr uveďme stručné shrnutí, co znamená Buddhova nauka, slovy Adžána Sumédha: Its aim is to help us see through and let go of all the habitual attachments attitudes born out of ignorance, fear and desire [ ]. 28 The Buddha taught a path of spiritual awakening, a way of 'practice', that we can use in our daily lives. 29 Jak se uvedené informace praktikují v každodenním životě, uvidíme v průběhu předkládaného textu.

7 1.3 Původ a založení Amaravati The doors of the Deathless are open: Let those who can hear give forth faith. (Majjhima Nikaya, II. 169) 30 Pro hlubší pochopení existence a významu Amaravati Buddhist Monastery v Británii je nezbytné uvést základní data o jeho založení. Vydáme-li se za nalezením původu ideje ABM, musíme opustit půdu Británie a sledovat ji až do dalekých pralesů severovýchodního Thajska. Proč právě umístění kláštera v lese? Adžán Čá o významu pobytu v lese říká: Fyzické osamění v lese musíme využít k rozvoji pozornosti, ne pro izolaci a útěk. Jak bychom mohli utéct naší mysli a třem základním vlastnostem podmíněných jevů? Strast, nestálost a ne-já jsou všude. 31 V oblasti severovýchodního Thajska Adžán Čá založil v roce 1954 lesní klášter Wat Pah Pong, od něhož se odvozuje linie dalších založených klášterů, včetně ABM. [ ] jeho přístup k meditaci a jednoduchý, bezprostřední styl učení brzy přilákal velké množství mnichů i laiků 32, mimo jiné také lidi ze Západu, včetně současného opata ABM Adžána Sumédha, který pod jeho vedením strávil 10 let. Adžán Čá především usiloval o důrazné praktikování původní Buddhovy nauky, důslednou meditační praxi, vyučoval přímým, neformálním jazykem a způsobem, často hovořil v přirovnáních a se smyslem pro humor. Adžán Čá učil moudrost v běžném životě. 33 Tento klášter byl do jisté míry reakcí a opozicí vůči městským klášterům, kde se zdůrazňovalo učení posvátných textů zpaměti, často bez jejich hlubšího porozumění, a meditační praxe byla praktikována pouze okrajově. V roce 1975 byl založen další klášter Wat Pah Nanachat (Mezinárodní lesní klášter), z důvodu narůstajícího zájmu lidí ze Západu, a jeho prvním opatem se stal ctihodný Sumédhó. Nedlouho poté, v roce 1977, přijel Adžán Čá i ctihodný Sumédhó a několik dalších mnichů na pozvání English Sangha Trust do Velké Británie. 34 Ctihodný Sumédhó, spolu s dalšími třemi mnichy, v Británii již zůstal a v roce 1979 založili klášter v Chithurstu Wat Pah Cittaviveka. 35 Amaravati znamená the deathless realm and refers to the ultimate goal of Buddhism, Nibbana or the Deathless. 36 Symbolizuje tedy stav nibbány, 37 o který jedinci usilují praktikováním Buddhovy nauky v každodenním životě. Klášter Amaravati byl založen v roce 1985 na pozemku bývalé St. Margaret's School. Představuje největší klášter théravádové lesní tradice nejen v Británii, ale v celé Evropě; je zároveň buddhistickým centrem. 38 Především díky velkému zájmu lidí o praktikování Buddhovy nauky mohl klášter vzniknout a být

8 podporován: [monastery] can exist only where lay people are happy to provide a daily meal of their own free will. 39 ABM představuje mezinárodní a multikulturní prostředí, které umožňuje setkávání lidí přicházejících z odlišných kultur a z nejrůznějších zemí světa (z Evropy, Asie, Austrálie, Ameriky). Odlišné národnosti zde žijí a komunikují v soužití mezikulturní komunikace. Aby tomu tak bylo, není podstatné, jaké je člověk národnosti, v jaké kultuře vyrostl, důležitý je osobní postoj otevřenosti a naslouchání těm druhým a odlišným. 40 Ráda bych poukázala na významnou skutečnost, která vyplynula během mého pobytu, že lidé na toto místo nepřicházejí hledat rozdíly (týkající se lidí, kultur či národností), ale uplatňují se zde spojitosti, tedy to, co lidi spojuje povaha života (v jeho základních rysech strast, radost, smrt), důvěra v Buddhovo učení, důvěra v lidské dobro, překonávání utrpení, hledání smyslu života a skutečnosti, takové jaká je. 41 Adžán Čandasirí v této souvislosti hovoří o hledání a podporování essence of wellbeing v každém z nás. Dále hovoří o kvalitách, jež jsou prospěšné pro život v komunitě: [ ] generosity, unselfishness, being able to share what we have with others, [ ] giving a time, just to listen to each other, to be there. 42 V ABM jsou vytvořeny vhodné podmínky pro praxi a rozvoj Buddhovy nauky. V klášteře jsou prostorově a časově vymezeny podmínky pro praktikování formální meditace. Zároveň klášterní prostředí klidu umožňuje pozorování mysli a jejích předmětů. 43 Realita se pak jeví v odlišném úhlu od konvenčního pojetí skutečnosti v moderní společnosti. V těchto podmínkách by se jedinec měl otevřít poznání hlubším životním hodnotám, jež nabízí toto ojedinělé prostředí. 2 Vnitřní pohled 2.1 Lokace kláštera Buddhistický klášter Amaravati se nachází ve Velké Británii. Navzdory skutečnosti jeho polohy přibližně 30 km severozápadním směrem od jednoho z největších evropských velkoměst Londýna představuje klášterní komunitu mnichů, mnišek a laiků praktikujících Buddhovo učení staré více než 2500 let. V následujícím popisu je nutné rozlišit prostorovou a následně časovou dimenzi, jež nám usnadní orientaci a zvýrazní přehlednost jednotlivých činností a jevů.

9 Pozemek kláštera je situován na typickém anglickém venkově. Klášter se nachází na mírném kopci nad vesnicí Great Gaddesden, ze které vede hlavní přístupová komunikace přímo do kláštera. Ta však o několik desítek metrů za areálem končí a navazuje na polní cestu, což vypovídá o značně nízkém silničním provozu. To ale neplatí o víkendech, kdy je silnice jedinou možnou komunikací pro příjezd velkého počtu laiků. 44 Jinak je další přístup umožněn z opačné strany pěším výstupem do kopce z vesnice Nettleden. Blízkost velkoměsta zaručuje nekomplikovaný přístup laiků, naopak blízkost malého města 45 umožňuje provádět almužní obchůzky, návštěvy lékaře a jiné praktické záležitosti. V neposlední řadě částečná izolovanost na venkově vylučuje rušivé elementy uspěchané moderní společnosti. Projevil se zde paradox v tom smyslu, že někteří lidé žijící v okolí o existenci kláštera nevěděli. Zároveň je nutno podotknout, že ABM znají lidé žijící na druhém konci světa. 46 Pozemek je ohraničen živým plotem a následně i pletivem. Z veřejné silnice je umožněn přímý vstup hlavní branou do nejvíce zastavěné plochy kláštera. 47 Jak již bylo zmíněno, na tomto pozemku byla původně postavená St. Margaret's School, budovy zůstaly a rekonstruovaly se pro potřeby komunity. Dodejme, že k pozemku kláštera náleží malý les, který se nachází na protější straně silnice. 2.2 Prostor Pro porozumění každodennímu životu je důležité vymezit prostředí, v němž aktéři žijí. V této kapitole uvedeme popis nejdůležitějších budov a interiérů, jež jsou nezbytné pro usnadnění orientace a souvislostí v další kapitole. Prostor je obecně rozdělen na soukromý a veřejný, přičemž privátní prostory zabírají menší část. 48 Součástí pozemku v nezastavěné části je rozlehlá louka, kde je uprostřed umístěná stúpa. 49 Temple Dominantou celého kláštera je nově postavený chrám, oficiálně otevřený v červenci roku V jeho designu se prolínají dva architektonické styly. Vnější tvar je inspirován tradiční architekturou chrámů v Thajsku. Naopak použité materiály představují tradiční anglický styl. Jsou to červené cihly, tašky a dřevo. Nosná konstrukce chrámu je tvořena z mohutných dubových sloupů, které představují prvek v lesní tradici oblíbený. Po vstupu do chrámu na první pohled nejvíce upoutá pozornost velká socha sedícího Buddhy, umístěná na oltáři na protější straně od hlavních dveří. Socha zlaté barvy v nadživotní velikosti působí

10 impozantním dojmem. Interiér chrámu je značně rozlehlý. Uprostřed je vymezeno místo pro meditaci. 50 U stěny naproti oltáři je k dispozici několik židlí. Díky jednoduchému vybavení působí chrám velmi klidným dojmem. Rozlehlost prostoru a převažující prázdnota navozují zvláštní atmosféru ticha a tajemnosti. Chrám slouží především pro ranní a večerní meditace, Dhamma talks, ceremonie, ordinace mnichů a mnišek. Adžán Sumédhó o významu chrámu říká: A temple is a sanctuary, a sacred place that is a symbol for the transcendent heart at the centre of all our activities, a still and tranquil place we can return to to be renewed, replenished and uplifted. 51 Do chrámu je možné vstoupit několika různými vchody. Na jedné straně určují rozdělení podle pohlaví, na straně druhé podle statusu. Přístup do chrámu je umožněn čtyřmi vstupy: hlavní vchod přímo z nádvoří je určen pro všechny bez rozdílu. Na meditace jím chodí laici i někteří mniši, kteří však mají samostatný vchod v pravé zadní části chrámu. Mnišky vcházejí také samostatným vchodem v zadní protější levé části. 52 K dispozici je ještě boční vchod, nacházející se vlevo výše nad hlavním vchodem, který používají ženy anagáriky a laičky. Je bezbariérový, tedy vhodný pro vozíčkáře. U každého vchodu je označen a vymezen prostor pro odkládání obuvi. Nezapomeňme ještě zmínit, že za oltářem je místnost přímo určená pro rozjímání nad smrtí. 53 Čtvercové nádvoří před chrámem je velmi prostorné, vydlážděné oranžovými a bílými cihlami, sestavených do tvaru mandaly. 54 Uprostřed je umístěna malá ozdobná nádrž na vodu. Obvodové strany zaujímají zastřešené chodby s úzkými vertikálními okny a lavičkami. Z každé strany nádvoří je umožněn vchod. Sálá Z nádvoří vede vchod do dalšího objektu zvaného sálá. Místnost obdélníkového tvaru určená pro snídani, oběd, setkávání a pořádání nedělních přednášek. 55 Vpravo se nachází hlavní dřevěný oltář, třístupňový podstavec se sochou sedícího Buddhy, pod ní vystavené vázy s čerstvými květinami. Na oltáři nechybí svíce, stojan a kovová miska. Vpravo od oltáře stojí dřevěný vyřezávaný podstavec a na něm socha stojícího Buddhy. V pravém i levém rohu jsou umístěny velké květináče s obrovskými květinami. V době oběda jsou připraveny ve dvou protilehlých podélných řadách červené rohože, na nich tenké matrace s kulatými polštářky (zafu). Vlevo sedí mnišky a anagáriky, vpravo mniši, novicové a anagárici. Na protější straně od hlavního oltáře je umístěn menší oltář, oddělený od zdi ozdobnou zástěnou. Na dřevěném dekorativním stole zaujímá místo socha sedícího Buddhy, opět květiny ve váze, svíčky a na

11 zemi květináče s květinami. Před tímto oltářem jsou v době oběda rozloženy červené rohože a na nich polštářky, místo určené pro laiky. Na stěnách jsou umístěné tři obrazy. 56 Kitchen Kuchyně a sálá jsou místa poskytující nejvíce příležitostí k setkávání a rozpravě. Tam se také největší měrou projevují emoce. 57 Na sálu bezprostředně navazuje prostorná kuchyň a prádelna, kde je možnost vyprat si prádlo. Kuchyně je všestranně vybavena a zařízena. Součástí kuchyně je nezbytný oltář, u kterého se vykonává během přípravy oběda kitchen puja. Karunasom Uvedeme malou ukázku rozčlenění a maximálního využití obývaného prostoru. Slovo karunasom v překladu znamená příbytek soucitu. Tímto názvem je naznačen vztah k ubytovaným lidem. Budova slouží k ubytování hostů žen, zahrnuje deset pokojů, z toho dva pokoje pro trvalé uživatele, 58 jeden pokoj je třílůžkový a je určen pro krátkodobé hosty. Obytný prostor je rozdělen na 3 zóny: 1. pro krátkodobý pobyt (short-term guest) 2. pro dlouhodobý pobyt (long-term guest) 3. pro trvalé uživatele (permanent guest) Součástí budovy jsou tzv. obývací pokoje (sitting room). V první části je tento pokoj jednoduše vybaven (křeslo, sofa, stůl, skříňka, varná konvice, malý oltář). Dále je zde toaleta, koupelna, malá chodba a bedding store, kde jsou k dispozici deky, polštáře, peřiny a povlečení, nechybí ani náhradní oblečení. Ve druhé části je vybavení obývacího pokoje následující: kuchyňský kout, lednice, křeslo, židle, sofa, stůl, velká lampa, skříň, velký oltář. Koupelna, chodba, toaleta je samozřejmě součástí, navíc je zde malá sušárna na prádlo. Pokoj sloužící k ubytování je malý a jednoduše vybavený postel, skříňka, lustr, lampička, v některých navíc stůl a židle. V chodbě visí informační nástěnka, která zahrnuje plánek budovy, nezbytné požární směrnice, seznam hostů a jejich pokojové umístění, všeobecný program dne. Vše je v maximální míře popsané, ale často to nestačí, hlavně pro nově příchozí, kteří se zpočátku vyptávají na nejrůznější podrobnosti laiků i mnichů. Na tomto místě je vhodné uvést několik základních údajů o ubytování nově příchozího. Nový host po svém příchodu vyhledá guest monk (či guest nun), který jej zavede do

12 připraveného pokoje a vysvětlí všechny praktické záležitosti týkající se pobytu. Nový host obdrží dotazník a vyplněný ho odevzdá zpět guest monk. 59 Bodhinyana Hall Další budova se nachází přímo naproti chrámu. Zahrnuje velkou místnost a předsíň. Hlavní místnost je jednoduše zařízena: zelený koberec, stropní osvětlení, matrace s polštářky a oltář s velkou sochou sedícího Buddhy. Na oltáři je umístěn obraz Adžána Čá, svíčky, stojánek na tyčinky, kovová miska a květiny řezané i v květináčích. Tento prostor se využívá pro praktikování formální meditace a pořádá se zde sobotní meditační workshop pro veřejnost. 60 Library Knihovna poskytuje prostor pro vzdělávací aktivity a je značně využívána stálými obyvateli kláštera i laiky. Obsahuje knihy nejrůznějších okruhů filozofie, psychologie, umění, beletrie, náboženství (všechny směry buddhismu, křesťanství, judaismus, islám). K dispozici jsou knihy i v jiných jazycích (např. češtině, maďarštině, polštině, thajštině, sinhálštině, v jazyce páli) a časopisy tématicky zaměřené na buddhismus. Pracuje zde knihovník, žijící v klášteře nastálo. Knihy si půjčují laici přímo z kláštera i lidé z okolí. 2.3 Každodenní činnosti Ve společnosti či komunitě je důležité zachytit její strukturu, tedy to, co se nemění. Struktura dne a z ní vyplývající konotace a významy jsou nosným pilířem pro uchopení a porozumění každodenního života. Podstatné je zaznamenat, co se opakuje ve svém průběhu, co se vyznačuje pravidelností. V běžném životě komunity probíhají činnosti, jež se den za dnem opakují, stávají se rutinou, jedinci mívají tendence vykonávat je mechanicky. 61 Během pobytu je od hostů očekáváno dodržování klášterních pravidel, konvencí a zároveň aktivní účast na prováděných činnostech komunity. Na tomto místě je nutné zaznamenat chronologické uspořádání probíhajících událostí podle místního zavedeného programu dne. Stávající uspořádání je pevně dané, tzn. určité události nemohou předcházet či naopak následovat v jiném pořadí. Výjimku tvoří pouze vynechání nebo doplnění určitých aktivit, které budou patrné po uvedení změn v programu dne. Časová hierarchie typického dne je podle následujícího pořadí:

13 Denní program: 4.30 budíček 5.00 ranní meditace 6.30 úklid 7.15 snídaně 8.15 pracovní setkání, zahájení přípravy oběda oběd úklid v kuchyni čajové setkání večerní meditace večerka Struktura klášterního každodenního života ukazuje na dvojí charakter. Formální část dne zahrnuje společné setkávání Sanghy: ranní a večerní meditace a oběd. Neformální část dne tvoří ranní úklid, dopolední práce, volný čas po obědě a po večerní meditaci. Následuje vylíčení průběhu typického dne s jednotlivými činnostmi a událostmi. V době mého pobytu se konala ranní meditace pro mnišky a ženy v Bodhinyana Hall. 62 Ranní meditace byla první příležitostí dne vybízející k setkání jednotlivců. Lidé přicházeli na meditaci v ranním chladu a šeru. Zpočátku, pokud není člověk na brzké vstávání zvyklý, pociťuje nelibost a musí vynaložit mnoho energie pro překonání únavy a lenosti. Postupně si ale uvědomí, jak je ranní čas užitečný a využije ho ke svému prospěchu. Začne si vážit takto stráveného času, který sdílí s ostatními lidmi. Tímto oboustranným sdílením se jedinci navzájem podporovali a motivovali ve své praxi. Ranní meditace v Bodhinyana Hall probíhala následujícím způsobem. Po usazení na místo se každý účastník třikrát poklonil a vyčkával. V 5.00 Adžán Čandasirí, nejdéle ordinovaná mniška, zapálila na oltáři svíčky a vonnou tyčinku, zazvonila na kovovou misku, poté se všechny třikrát uklonily. Následovala recitace. Nejprve začala tato mniška, poté se přidaly ostatní. Nejčastěji se recitovalo v jazyce páli, někdy v angličtině. 63 Po ukončení recitace upozornila nejstarší mniška na možnost ve druhé půlhodině praktikovat meditaci v chůzi. Následovala půlhodinová meditace v sedě. 64 Po zazvonění odešlo několik přítomných ven praktikovat meditaci v chůzi. Tuto alternativu nejvíce využívaly ženy laičky, které

14 chodily nejčastěji na blízkou louku. 65 Tím poskytly pozoruhodný pohled na louku ukrytou v mlze a několik zahalených postav mizejících a opět vynořujících se z mléčného oparu a tiše našlapujících v orosené trávě. Po uplynutí druhé části meditace se znovu recitovalo. 66 Následovalo klanění se Buddhovi a poté klanění se nejdéle ordinované mnišce jako výraz úcty a respektu. V 6.30 se všichni členové komunity zapojili do ranního úklidu. Luxovala se sálá, upravovaly se květiny v jídelní místnosti, chrámu či v Bodhinyana Hall, připravovala se snídaně, zametal se chrám a chodby u nádvoří, čistily se toalety a sprchy a mnohé další drobné úklidové práce. Po skončení úklidových prací nastal čas na snídani, která se podávala v sále. Ovesná kaše s műsli (výjimečně s ovocem) a typický anglický černý čaj s mlékem tvořily první jídlo dne. Adžán Sumédhó většinou snídal ve své kuti, výjimečně přišel do sály a pohovořil s někým při snídani. Jedlo se na zemi, kam se kdo usadil, někteří dali přednost stolu v kuchyni či lavičce venku, lidé si povídali nebo jedli mlčky. Při jídle se nespěchalo, jedlo se pomalu a v klidu, vždyť i konzumování potravy, byť se jedná o zdánlivě obyčejný proces, se jeví jako vhodný předmět k pozorování vyvstávajících a zanikajících myšlenek a pocitů. Tyto pocity mohou signalizovat libost, odpor či neutrální postoj k danému jídlu, tak jak tyto vznikající a zanikající pocity mysli vymezuje Buddhova nauka. Jedinci, pokud tedy u jídla nespěchají, mohou využít pozorování a reflektování těchto stavů. Po snídani si každý zúčastněný po sobě umyl a uložil použité nádobí. Mytí nádobí je dobré cvičení bdělé pozornosti. Jedinec spoléhá sám na sebe tím, že si umyje špinavé nádobí. Již tímto triviálním aktem bere za své činy odpovědnost (nenechá to na někom jiném), která se projevuje i v takto obyčejných detailech. Následující chvilku volna někteří strávili v knihovně, či k odpočinku, nebo si v kanceláři vyzvedávali doručenou korespondenci. V 8.15 nastal čas pracovního setkání. Nejprve vymezíme vztah k práci v klášterním prostředí. Mojí terénní zkušeností bylo v kontextu činností klášterní komunity rozpoznáno rozčlenění práce jako aktivity materiální i duchovní. Základní rovina zahrnovala materiální práci vykonávanou fyzicky, týkající se již zmíněných druhů aktivit. Je potřeba dodat, že jakákoliv práce byla vykonávána bez finančního ohodnocení, což se neslučuje s všeobecným ohodnocováním práce v naší společnosti. Přístup jedinců k manuální práci pramení v dobrovolném vykonávání. Práce je zde chápána jako dar komunitě. Dar, jenž zahrnuje vykonanou činnost i poskytnutý čas.

15 Druhá rovina pojetí práce se pohybuje na individuální a mentální úrovni. Poskytuje jedinci příležitost k uvědomění si Dhammy během obyčejných každodenních činností a tím pozorovat její rysy sám na sobě. Práci je tedy možné provádět i k vnitřnímu zdokonalení. K tomuto rozvoji jsou nezbytné předpoklady jako vůle, ochota, energie, rozhodnost, usilovnost, bdělá pozornost (ve smyslu plného uvědomění si právě probíhajících aktivit). Stručně a jasně řečeno, znamená to pracovat na sobě samém, zdokonalovat sám sebe. Pro jasnější vymezení uveďme, že pojetí práce v buddhistickém klášteře se v některých aspektech podobá, ale do značné míry i odlišuje, od pojetí v klášterech křesťanských, o kterých píše ve své monografii H. Appelbaum. Nutno poznamenat, že v základních rysech se tyto dvě klášterní prostředí podobají. Each member of the community had an equal duty to work and received an equal share of the rewards from work. [ ] The monastic movement lent a moral value to the whole process of work, apart from its rewards. [ ] There was cooperation rather than coercion [ ] the idea that work contributed to both physical and mental health. 67 V buddhistickém pojetí odměny se však nejedná o materiální zisk, ale o duševní uspokojení. Zásadní rozdíl týkající se práce spočívá v tom, že buddhističtí mniši v souladu se svými pravidly nesmějí hospodařit (např. obdělávat pole, kácet stromy, starat se o materiální statky), což by zahrnovalo podílet se na ekonomické činnosti, a proto jsou závislí na podpoře laiků. Vraťme se zpět k pracovnímu setkání, které bylo rozděleno pro muže a ženy. Tato sexuální dělba práce je nezbytná s ohledem na specifické pojetí, náročnost či jednoduchost v provádění jednotlivých prací. Ženy tedy vykonávají lehčí práci a muži náročnější. Work monk s muži zaujímal místo na zemi v sále a work nun se ženami v pokoji u stolu za sálou ve vedlejším pokoji. Work nun seznámila přítomné s prací, jež bylo nutné daný den vykonat. Přidělila určitou práci jednotlivcům, a pak se zeptala, není-li někdo proti. Pokud bylo více možností, mohly si ženy vybrat. Nejčastěji se pracovalo samostatně, při náročnější práci byl nezbytný větší počet lidí. Nejfrekventovanější ženská práce v klášteře byla spojena se zahradnictvím, tzn. pletí a osazování květinových záhonů, okopávání, úpravy keřů, dále pak mytí oken, čištění oltáře a sochy Buddhy v chrámu, apod. Mužská práce se nejčastěji týkala sázení stromků, úpravy lesa, stavby plotů, apod. Zároveň v tomto čase dva dobrovolníci myli a utírali velké množství nádobí po snídani a dalších pět dobrovolníků připravuje oběd. 68 Práce v kuchyni zahrnovala přípravu jediného hlavního jídla dne. V 8.30 se pravidelně konala kitchen puja, vedená mnichem nebo mniškou. Tento malý obřad měl důležitou roli ustanovit bdělou pozornost (nasloucháním sdělovaným slovům, recitací, apod.), navodit atmosféru klidu při přípravě jídla pro celou Sanghu, a tím zajistit dobrou přípravu oběda.

16 Mniši a mnišky se v provádění kitchen puja střídali a měli možnost vytvořit tento obřad podle svého uvážení, což zajišťovalo její individuální průběh. 69 Po skončení pracovní periody v nadešel nezbytný čas osobní hygieny před obědem. Popisem samotného oběda se budeme zabývat v následující kapitole, neboť je to rozsáhlé téma, jež by nám v tomto místě přerušilo návaznost. Odpolední část dne byla vyhrazena odpočinku. Tento volný čas lidé nejčastěji využívali k procházce do lesa, k osobním aktivitám (psaní dopisů, četbě knih, spánku, apod.), návštěvě nedalekého města. V sále od byla pravidelná možnost občerstvení v podobě kávy a čaje, zároveň také neformálního setkání s ostatními. 70 Lidé se nejčastěji usadili přímo v místnosti a vedli rozhovory nebo si zvolili posezení venku. V tomto čase odpoledního setkávání se vyskytovaly určité obměny, pro názornost uveďme několik příkladů. V neděli Adžán Čandasirí, nejdéle ordinovaná mniška, pozvala laiky k čajovému setkání, konaného v Lotus House. 71 Účastníci kladli nejrůznější otázky, týkající se praxe, pobytu či vyprávěli své životní příběhy. Jindy zase Adžán Sumédhó pozval laiky k setkání, které se konalo v místnosti navazující na sálu. Účastnili se převážně lidé, kteří přijeli na jednodenní návštěvu, a přítomní laici. Další setkání u čaje nabídla Sister Metta (guest nun) v Karunasom. Toto setkání bylo přímo určeno pro zde ubytované ženy. Témata rozhovorů se převážně týkala představování se ostatním. Mnozí zde hovořili o svých problémech spojených s pobytem. 72 V nejčastěji některý z mnichů zazvonil na zvon, což signalizovalo čas k večerní meditaci. Lidé opět zanechávali svých činností, stejně jako po zazvonění k obědu, přicházeli do chrámu a zaujímali místa. Rozmístění matrací s polštářky bylo následující: v pravé i levé části, odděleny od sebe širokou mezerou, byly matrace řazeny za sebou v horizontálních i vertikálních řadách, před oltářem na koberci byla umístěna matrace s polštářkem určená pro opata. Pravá část byla vyhrazena pro muže a levá pro ženy, v pořadí nejblíže k oltáři seděli mniši, dále novicové, anagárici a nakonec laici. Stejné uspořádání bylo i na ženské straně. 73 Někteří dávali přednost sezení na židlích, umístěných těsně u stěny po stranách u vchodu. Laici vyčkávali na opatovo zvonění, které zahájilo formální meditaci. Následovala nezbytná trojí úklona, začala recitace a poté hodinové sezení. 13 Po dalším zazvonění se opět recitovalo, 74 provedly se společné tři úklony jako vzdání úcty Buddhovi. Poté se opat otočil čelem ke všem přítomným, kteří se opět třikrát uklonili tímto aktem vzdali úctu a respekt opatovi. Slovy Adžána Čá vysvětlíme význam klanění: Klanění je velmi důležité. Je to vnější forma, která je součástí našeho cvičení. [ ] Je to dobrý lék na domýšlivost. Měli bychom se

17 uklánět často. Když se ukláníte třikrát, můžete si v mysli zpřítomňovat vlastnosti Buddhy, Dhammy a Sanghy, které představují neposkvrněnost, jas a vnitřní mír. [ ] Nechybujte v tom, že budete sledovat, jak se klaní jiní. [ ] Hodnocení druhých pouze zvětší vaši pýchu. Místo toho pozorujte sami sebe. 75 Poznamenejme, že klanění je v klášteře častým jevem. Lidé se klaní po příchodu a odchodu z místnosti, kde je umístěna socha Buddhy, či při již zmiňovaných ranních a večerních meditacích. Klanění zahrnuje duchovní praxi, vzdání úcty a respektu. Zdánlivě stabilní struktura dne vykazuje jisté pravidelné odchylky spojené se dny upósatha. 76 V těchto dnech začínala změna již ráno, kdy se nekonala meditace. Prvním společným setkáním byla community breakfast, která se po formální stránce výrazně lišila od běžné snídaně. Celá komunita snídala společně v sále před malým oltářem. Adžán Sumédhó zaujímal místo v čele, zády k oltáři, a po jeho pravé straně seděli mniši, vlevo mnišky, tento nepravidelný ovál uzavírali laici. Jídlo bylo připraveno na zemi a ten nejbližší je postupně podával ostatním. Potraviny na snídani někdy věnují rodiče někoho ze stálých členů komunity. Je to příležitost věnovat jídlo na památku zemřelých či na oslavu narozenin, apod. Adžán Sumédhó přitom pronesl inspirativní řeč na určité téma, o kterém bylo vhodné přemýšlet během dne. 77 Po ukončení tohoto setkání se nekoná work meeting jako obvykle. Tento den se nepracuje. Další změnou při Observance Day oproti běžné struktuře bylo občerstvení k čaji o páté, kdy se podává hořká čokoláda, sladkosti nebo sušený zázvor, apod. 78 Jiná obměna v programu dne nastala při večerní meditaci, po které opat přednesl Dhamma talk, a po něm následovala prodloužená meditace až do půlnoci. Nebyla již formálně vedená, každý tedy meditoval, jak dlouho uznal za vhodné. V tomto čase se naskytla možnost praktikovat venku meditaci v chůzi či být ve svém pokoji. Před ukončením takto dlouhého meditačního cyklu byla pronesena krátká recitace (sharing the blessings). Následující ráno se opět nekonala meditace ( only optional ) ani work meeting a nepracovalo se. Večerní meditace byla též volitelná, neformálně řízená, tedy bez recitace a časového omezení. 3 Kdo v klášteře žije? Při interpretaci každodenního života v klášteře se zmíníme o aktérech, kteří se na něm podílejí a tím jej vytvářejí. Proto je potřeba se zabývat jednotlivými statusy, které je možné zachytit v klášterním prostředí. Je nutné vzít v úvahu limitovaný prostor této práce, nemůžeme se tedy zabývat všemi detaily, proto nastíníme pouze ty nedůležitější aspekty.

18 V klášteře existuje stupeň hierarchie mezi jednotlivými statusy, jež se projevuje ve vnějších znacích. Z hlediska úrovně Dhammy je jakákoliv hierarchizace neplatná, neboť kdokoliv může poznávat povahu světa podle svých možností a každý je za své činy zodpovědný sám sobě. Nově příchozí laik je seznámen s pravidly, které se běžně v klášteře dodržují. Jejich znění uvedu podle informačního letáku, s nímž je každý nově příchozí obeznámen. 1) Harmlessness: not intentionally taking the life of any living creature. 2) Trustworthiness: not taking anything which is not given. 3) Chastity: refraining from any sexual activity. 4) Right Speech: avoiding false, abusive or malicious speech. 5) Sobriety: not taking any intoxicant, drink or drugs. 6) Renunciation: not eating after mid-day. 7) Restraint: refraining from attending games and shows, and from self-adornment. 8) Alertness: to refrain from over-indulgence in sleep. Všimněme si formulace těchto pravidel: není zde žádný příkaz, jedná se o konstatování faktu a důraz je kladen na osobní intenci jednotlivce. 79 These precepts are guidelines; they are not to be burdensome rules by which you feel guilt-ridden if you don t live up the highest standard. This is a way of training you are not expected to be perfect all at once a way of guiding yourself towards recognizing the conditions of your mind, towards recognizing resistance, laziness, indulgence and the resentment of being restricted. 80 Pět pravidel dodržuje každý laik, nezáleží na tom, zda-li je právě v klášteře či ne. Tambiach o těchto pravidlech říká: The five precepts (pañca sila) are doctrinal prescriptions that apply to laymen who consider themselves Buddhists. 81 Osm pravidel laik dodržuje při pobytu v klášteře nebo při speciálních dnech upósatha, které se vymezují podle lunárního kalendáře. 82 V těchto dnech přicházejí laici z okolí do kláštera a účastní se večerní meditace a Dhamma talk. Jak již bylo uvedeno, během těchto dní je také změněn typický rozvrh dne. Laici přicházejí na určitou dobu do kláštera, poté dříve nebo později odcházejí, nejsou tedy stálými členy komunity. 83

19 Další pozici zaujímá anagárika. Anagárika means one who is leaving the home life for the homeless life. It implies relinquishment and renunciation, as the homeless life is the life of the religious seeker, dedicating himself or herself solely to realizing the Truth. 84 Anagárika je stále laikem, ale nosí bílé roucho, které může při práci vyměnit za pracovní oděv; pravidelně si holí hlavu, obočí i vousy (pokud je to muž), tento akt symbolizuje opuštění světského způsobu života. Dodržuje osm pravidel, žije v klášteře trvale jako ostatní členové Sanghy a pomáhá při práci, vaření a může používat peníze. 85 V této pozici anagárika setrvá alespoň jeden rok (či dva roky v případě žen). To představuje zkušební období. Po této době se jedinec rozhodne, zda odejde nebo zda se chce stát novicem, u žen rovnou mniškou. 86 Sámanéra se od dvou předchozích pozic odlišuje již zásadním způsobem. Prošel iniciačním obřadem, byl ordinován, nosí roucho stejné barvy jako mnich. Tambiach o rozdílu mezi novicem a mnichem uvádí: there is a distinct gap between monk and novice: a novice is not strictly a member of the Sangha, and is excluded from the deliberations of the monastic assembly concerning matters of discipline [ ]. 87 Nesmíme opomenout zmínit ještě navíc jedno pravidlo týkající se peněz, které dodržuje sámanéra (novic):...the avoidance of receiving gold or silver 88 Ten, kdo dodržuje osm pravidel, se nazývá upásaka (male), upásiká (female) [and] is seen as approaching the bhikkhu s or the world renouncer s way of life. 89 Navíc sámanéra dodržuje ještě 75 pravidel Pátimokkhy zvaných sékhija. Mnišky zaujímají značně problematickou pozici, neboť nenavazují na historickou návaznost ordinací počínající již za Buddhova života. Uveďme stručnou poznámku o nesnázích spojených s pozicí mnišek. The opportunities and standards of training for nuns in Theraváda countries are often secondary and inferior to that of the monks. Such a state of affairs seemed inappropriate to import into Britain, but changing religious traditions is also a sensitive issue. In the early years women were given the eight precepts, but it became clear that this didn t provide enough support for living in a communal monastic situation, so a higher ordination was requested and the nuns' training began to evolve. Since the 1980s the nuns have been called siladhará (those who uphold virtue) and they occupy a position in the monastic establishment equivalent to that of the bhikkhus. 90 O pozici mnicha jsme se více méně již zmiňovali v předchozích kapitolách. Uveďme shrnutí a následné rozšíření. V obecné rovině, být mnichem znamená praktikovat v každodenním životě pravidla a principy Dhammy Buddhova učení. Mnich dodržuje 227 pravidel Pátimokkhy, která významnou měrou ovlivňuje jeho chování a ukazuje mu, jakým

20 směrem se má ubírat jeho duchovní praxe. Mnich by si měl být při svém jednání vědom těchto pravidel, aby se nedopustil žádného přestupku. 91 Vnější znaky vyznačující pozici mnicha se vyskytují na dvou rovinách: vzhled a praxe (zahrnující chování a jednání mnicha). Mnišské roucho dnes vlastně reprezentuje styl oblékání ve starověké Indii. Roucho se skládá ze tří částí: spodní roucho, svrchní roucho a dvojité vnější roucho. Spodní roucho se obtočí kolem pasu a převáže opaskem, zahaluje dolní část těla do půle lýtek. Svrchní roucho se vpředu stočí, vzniklý cíp se přehodí přes levé rameno a je přidržován pod levým loktem, pokrývá celé tělo od krku až po lýtka. Vnější roucho má stejnou funkci, ale nosí se pouze na almužní obchůzku jako další vrstva (lze ho použít i jako přikrývku či podložku na spaní). V thajské tradici se při formálních příležitostech nosí složené přes levé rameno. V Buddhově době bylo znakem úcty odhalit pravé rameno, což je způsob, jakým mniši nosí roucho v klášteře či ve svém pokoji. V obydlených oblastech mimo klášter musí mít zahalená obě ramena. 92 Jako podložka na sezení je používán čtvercový kus látky, většinou ve stejné barvě roucha (zvaný nisídana). V zemích s chladnějším podnebím, jako je Velká Británie, je navíc nutné nosit teplé oblečení, které lze nosit pod rouchem. Barva látky se získávala přirozenými barvivy z kořenů, kmenů či listů různých rostlin, proto mají mniši z různých théravádových zemí roucha odlišných barev (od hnědožluté, okrové až po oranžovou či rudou). Roucho se nevyznačuje žádnou dekorací ani znaky určujícími délku setrvání v mnišském životě jednotlivých mnichů, to platí dokonce i v případě opata. Mnišský oděv je tedy velmi jednoduchý a zároveň jednotný. Existuje mnoho pravidel, jak roucha získávat, jak je šít, jakými způsoby s ním zacházet a starat se o ně. Mnich by měl být při každém úsvitu v přítomnosti svého roucha, jinak se ho musí vzdát. Nezapomeňme zmínit roli a úlohu opata v klášteře. Opat, stejně jako ostatní mniši, dodržuje mnišská pravidla bez výjimky. Jeho úloha spočívá především ve duchovním vedení celé komunity, zastupuje komunitu ve společnosti. 93 Další jev svědčí o nestálosti pobytů jednotlivých členů komunity. 94 Počet lidí žijících v ABM během roku kolísá a mění se. Mniši, mnišky, novicové, anagárikové nebo samotní laici využívají nabízené možnosti změny pobytu. Tak např. mohou pouze ABM navštívit a zůstat po určitou dobu, a pak se vrátit zpět do jiného kláštera. Nebo naopak je zde možnost, která poskytuje pobyt stálého člena komunity v jiném klášteře. Někteří jedinci, anagárikové a dlouhodobí laici, zůstávají v klášteře pouze určitou dobu, poté se vrátí zpět do běžné společnosti. 95 Další možnost se týká ukončení mnišského života. Samozřejmě nejčastěji se mění počet laiků, kteří přicházejí a odcházejí. V tomto ohledu pobyt laiků v klášteře představuje nejvýraznější prvek nahodilosti. 96

OBROZENÍ MEDITACE SATIPATTHÁNA- VIPASSANÁ A JEJÍ PŘENOS DO ČESKÝCH ZEMÍ

OBROZENÍ MEDITACE SATIPATTHÁNA- VIPASSANÁ A JEJÍ PŘENOS DO ČESKÝCH ZEMÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ OBROZENÍ MEDITACE SATIPATTHÁNA- VIPASSANÁ A JEJÍ PŘENOS DO ČESKÝCH ZEMÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Jaroslav MAREK UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA RELIGIONISTIKY

Více

Jednota v rozmanitosti

Jednota v rozmanitosti DharmaGaia Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor DharmaGaia 2010

Více

Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději

Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději Bakalářská diplomová práce Autor: Ondřej Horák Vedoucí práce: Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY BUDDHISMUS V THAJSKU SEMINÁRNÍ PRÁCE Autor práce: Barbora Grossová Konzultant: Mgr. Martin Straka Rokycany 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci

Více

Osobnost učitele bojových umění. Michael König

Osobnost učitele bojových umění. Michael König Osobnost učitele bojových umění Michael König Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce nastiňuje, jaký by vlastně měl být učitel (trenér, cvičitel) bojových umění, jaká je jeho úloha v soudobé

Více

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech 254 Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech uvědomění rozsáhlou úvodní studií a závěrečnou antologií

Více

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Provozně ekonomická fakulta Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Diplomová práce Autor: Jan Doné Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií IVANA TAŠEVSKÁ Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice Diplomová práce Vedoucí

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

SYSTÉM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V DĚTSKÝCH DOMOVECH V ČR THE SYSTEM OF THE FREE-TIME ACTIVITIES IN THE CZECH CHILDREN S HOME

SYSTÉM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V DĚTSKÝCH DOMOVECH V ČR THE SYSTEM OF THE FREE-TIME ACTIVITIES IN THE CZECH CHILDREN S HOME Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Vychovatelství Studijní obor Pedagogika volného času (kombinace): SYSTÉM

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky. Magisterská diplomová práce. 2011 Bc. Lenka Kolísková

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky. Magisterská diplomová práce. 2011 Bc. Lenka Kolísková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Lenka Kolísková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Religionistika Bc. Lenka

Více

Skupinová sociální práce s lidmi bez přístřeší

Skupinová sociální práce s lidmi bez přístřeší OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA METOD SOCIÁLNÍ PRÁCE Skupinová sociální práce s lidmi bez přístřeší BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Michal Raška Vedoucí práce: Mgr. Tomáš

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lucie Muchová Modlitba v rodině Katedra: Filozofie a teologie Vedoucí: Mgr. Petr Jandejsek, M.A. 2013 Prohlašuji, že jsem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky

Více

APLIKACE SYSTÉMU M. MONTESSORIOVÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

APLIKACE SYSTÉMU M. MONTESSORIOVÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební, Kabinet humanitních věd Závěrečná práce Doplňujícího pedagogického studia APLIKACE SYSTÉMU M. MONTESSORIOVÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE KLÁRA ŠLEHOFEROVÁ MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA THE POSSIBILITIES ARISING FROM DISCUSSION

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Eva Kindlová

Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Eva Kindlová Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Eva Kindlová Universita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií LUCIDNÍ SNY Vedoucí práce: doc. PhDr. Václav Břicháček Vypracovala:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více