CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných. olečné výchovně vzdělávací strategie směřují k cílům základního vzdělávání, a tím k utváření klíčových kompetencí žáků, jejichž dosažení je zajištěno promyšlenými a koordinovanými didaktickými prostředky. Promítají se ve výuce jednotlivých předmětů i předmětů částečně integrovaných, v průřezových tématech formujících žáka v okruzích aktuálních problémů současného světa, i v krátkodobých projektech, které směřují k aktivnímu přístupu žáků při řešení problémů i k rozvoji jejich kritického myšlení. Školní vzdělávací program ZŠ Tusarova bude v souladu s ustanovením Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) realizován postupně, počínaje školním rokem 2007/2008 v a u. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program (ŠVP) vychází z koncepce Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP). Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Jsme přesvědčeni, že i naše škola musí především plnit úkol základní výchovy. Nejde nám jen o to, aby naši žáci měli mnoho faktografických poznatků, aby měli dobré známky. Jde nám hlavně o rozvoj jejich osobnosti, která svými úspěchy, ale často i neúspěchy chápe a ujasňuje si, jak si se sebou a svým životem co nejlépe poradit, jakým směrem a proč se v životě dát. Předměty učebního plánu ŠVP Klíč k poznání jsou děleny do dvou skupin: předměty povinné, které absolvují všichni žáci, a předměty povinně volitelné, ze kterých si žák volí na základě svých zájmů. Náplň povinných předmětů představuje minimum vzdělání, které žák bude dále potřebovat. Struktura předmětů našeho učebního plánu vychází důsledně z mezipředmětových vazeb tak, aby každý vyučovací předmět zahrnoval i souvislosti a poznatky z jiných vyučovacích předmětů. Mimo základní přírodní a společenské problémy se v souvislosti s rozvojem lidské společnosti objevují problémy nové ekologie, migrace obyvatelstva s následnou multikulturalitou, problémy globálního světa a další. Tyto oblasti, které jsou součástí běžného života každého jedince, jsou zahrnuty v jednotlivých předmětech jako tzv. průřezová témata. Učební plán našeho ŠVP poskytuje široký obecný vědomostní základ, vyváženě rozvíjí všechny oblasti žákovy osobnosti. Proto umožňuje dětem v klidu se rozhodovat o další specializaci, o dalším studiu na středních školách. Nabízíme takový program, abychom umožnili žákovi dokončit základní školu v místě bydliště, aby žák získal kvalitní základní vzdělání, aby se mohl věnovat svým zájmům ve škole i mimo školu a teprve pak se v klidu rozhodl o dalším studiu a profesní orientaci. Žádná škola není kamennou institucí, ale místem, kde se každý den odehrává život. Dění ve škole chápeme jako součást běžného života dětí i dospělých. Úspěch našeho školního vzdělávacího programu je tedy logicky podmíněn spoluprací učitelů a žáků, kteří v atmosféře důvěry usilují o společné cíle, i když každý ze své vlastní pozice. Učitelé se snaží děti ovlivňovat pomocí formálních (cíle, obsahy, prostředky výchovy) i neformálních (exkurze, výlety, soutěže) podob výuky. Na žáky však často mívá vliv hlavně prostředí a klima školy. K realizaci našeho vzdělávacího programu je vhodné a pohodové klima podmínkou, musí v něm však panovat určitý stanovený řád. Aby ve škole našli všichni dospělí i děti klid pro svou práci a úspěšný rozvoj, musí se na stanovení i dodržování řádu podílet jak učitelé, tak i žáci.

2 CÍLE A PRIORITY ŠKOLY Školní vzdělávací program vychází z výsledků ankety mezi rodiči žáků a učiteli a klade důraz především na: výběr takového učiva, které zajistí žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání, orientované na životní praxi a na další studium méně encyklopedických poznatků, více činnostního učení využívání vzdělávacích metod a prostředků, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména pak těch, které vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě výrazné posílení komunikačních dovedností v cizích jazycích, zvláště pak v anglickém, příprava na život v EU i celém globálním světě podněcování zájmu žáků o nejrůznější obory a činnosti, o smysluplnou náplň volného času, čehož výsledkem může být volba profese využívání dostupných komunikačních a informačních technologií a jejich zařazování do procesu vyučování ve všech předmětech stanovení a dodržování jasných pravidel ve vzájemném soužití, pravidel při práci i zábavě, výchova k respektování názorů druhých, k toleranci jejich přesvědčení či odlišnosti podporu rozvoje pohybových dovedností žáků a směrování ke zdravému životnímu stylu rozvíjení estetického cítění žáků, jejich aktivní zapojování do tvorby literární, výtvarné i hudebně pohybové (realizace školních kulturních a společenských akcí) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY olečné působení všech učitelů a zaměstnanců školy orientujeme především na: změnu klimatu vnitřního prostředí školy, přeměnu dosavadních rolí na partnerskou komunikaci nejen mezi učiteli a žáky, ale i mezi učiteli a rodiči, učiteli a žáky navzájem. Vzhledem ke stoupající přítomnosti žáků cizích národností vést žáky k toleranci k jiným národnostem. využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky. (Projektové vyučování, uplatnění získaných poznatků v praxi, práce v týmech,..) rozvoj komunikačních schopností žáků a to nejen v nabízených cizích jazycích, ale také schopnost žáků účelně komunikovat v jazyce českém. schopnost týmové spolupráce žáků. Učit je formulovat a kultivovaně vyjadřovat své myšlenky, umět vhodnou formou veřejně obhájit svůj názor. využívání nejrůznějších zdrojů informací, tj. aby žáci uměli pracovat s tištěnými, elektronickými a jinými zdroji informací, dovedli provádět praktické pokusy, připravit a realizovat pod vedením učitele svůj vlastní výzkum. spolupráci s ostatními partnery, především se zákonnými zástupci žáků, zastupitelstvem MČ, knihovnou, poradnami a jinými subjekty. Strategie naplňování klíčových kompetencí V novém pojetí školního vzdělávacího programu naší školy jsme se zaměřili přednostně na rozvoj osobnosti žáka. Tento celkový rozvoj vede k realizaci všech klíčových kompetencí. Kompetence k učení rozvíjíme v jednotlivých předmětech kooperativním učením a rozvojem sebehodnocení žáků. Žák je ve všech předmětech veden k zodpovědnosti za výsledky svého učení. Strategii a motivaci pro celoživotní učení získává především tím, že si ověří využitelnost školních poznatků v praxi. Tím, že si učitel umí svou práci plánovat, je v tomto směru pro žáky příkladem k tomu, aby si i žák uměl svůj učební proces organizovat, vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení.

3 Kompetence k řešení problémů realizujeme tím, že neučíme izolovaně učivo jednotlivých oborů, ale žákům předkládáme takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více vzdělávacích oblastí a tudíž je třeba zvládnout i více přístupů k řešení. Tato kompetence úzce souvisí s využíváním co největšího množství zdrojů informací, které se žáci učí vyhledávat a třídit podle kriterií, která se učí vhodně stanovit. Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, při zpracovávání výstupů projektů z nejrůznějších předmětů. Žák by měl být schopen mluvit na veřejnosti, rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích. Umět vhodně argumentovat ve prospěch svého názoru, ale přitom brát v úvahu názory druhých. Žáky vedeme ke schopnosti rozumět grafům, diagramům a tabulkám. Kompetence sociální a personální vytváříme tím, že žáky zapojujeme do organizace činnosti školy (školní parlament a třídní žákovské samosprávy). V rámci skupinového vyučování přejímají žáci různé role. Vedeme žáky ke schopnosti navazovat a udržovat kontakty, spolupráci a práce v kolektivu. Kompetence občanské, spočívají v tom, že žáky seznamujeme s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Učitelé vedou žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám, učí je žít společně s ostatními lidmi. Kompetence pracovní rozvíjíme u žáků tím, že zpracovávají projekty, pracují ve skupinách a je jim poskytována individuální péče učitelů podle jejich potřeb. Žáci se učí používat bezpečně nástroje a vybavení školy, dodržovat pravidla bezpečnosti práce s nimi, chovat se zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví spolužáků. Ke strategii naplňování této kompetence patří v našich podmínkách i pěstování schopnosti žáků dle svých možností poskytnout pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví. Rozvoj těchto žákovských dovedností má zřejmý vliv na způsob, kterým učitel vyučuje a jak vnímá svou roli ve výuce každého předmětu. To zahrnuje důraz na žákovo aktivní studium, na studium prostřednictvím projektů, žákovské zkoumání a objevy. Důraz na poskytování možností žákům pracovat v malých skupinách, případně jejich samostatné studium, stejně jako diskuse celé třídy k problémům, nebo umožňování žákům získat přístup k dalším pramenům. (Úplné vymezení Klíčových kompetencí uvádí Rámcový vzdělávací program.) Profil žáka u je připraven na další vzdělávání, disponuje základními informacemi o nabídce dalšího studia, dokáže se orientovat v nabídkách a poptávkách na trhu práce, je ochoten neustále si zvyšovat kvalifikaci i formou samostudia orientuje se v současném dění, stejně tak i v dějinách a kultuře vlastního národa dobře zvládá mateřský jazyk v mluvené i písemné podobě, adekvátně věku a situaci vyjadřuje své myšlenky čte s porozuměním i odborný text, dokáže se v něm orientovat, vybere podstatné je schopen domluvit se alespoň v jednom cizím jazyce samostatně vyhledává informace, využívá prostředky ICT při práci je samostatný a kreativní, uvažuje logicky snaží se dobrat širších souvislostí v oblastech svých zájmů, čímž si prohlubuje znalosti a dovednosti v daném oboru poradí si i v neznámé situaci a hledá adekvátní způsob řešení problému při řešení problému si stanoví svůj postup, v případě potřeby je ochoten ho změnit či přijmout řešení někoho jiného je přiměřeně sebevědomý, je si vědom svých schopností, dovedností a znalostí, umí je uplatnit, svoji práci dokáže patřičně prezentovat je schopen pracovat v týmu, jemuž podřídí své zájmy, respektuje jeho členy a dovede s nimi spolupracovat a komunikovat je ohleduplný a tolerantní vůči ostatním, umí jim naslouchat je schopen argumentovat, diskutovat, obhajovat svůj názor zná svá práva a povinnosti respektuje a toleruje odlišné životní styly a kultury respektuje kulturní dědictví vlasti a potřeby přírody dokáže chránit zdraví své i ostatních, v případě potřeby dokáže poskytnout první pomoc chrání majetek svůj i cizí, ochraňuje a nepoškozuje životní prostředí

4 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola má mnohaleté zkušenosti s výukou žáků se speciálními poruchami učení (SPU). Všichni žáci, kteří potřebují speciální postupy při výuce, pracují podle individuálních vzdělávacích plánů, jež sestavuje učitel ve spolupráci s žákem, rodičem, psychologem, eventuálně s dalším odborníkem (např. speciální pedagog). Přechod na II. stupeň je v naší škole nenásilný, podle individuálně vzdělávacích plánů postupují žáci až do doby, kdy je jejich problém kompenzován.všem žákům poskytuje škola potřebné a dostupné kompenzační učební pomůcky i učebnice. Pro žáky s mimořádným nadáním vypracuje učitel ve spolupráci s odborníky a rodiči individuálně vzdělávací plán. Jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly, jsou pověřováni vedením a řízením skupin, dostávají prostor pro hlubší bádání a zkoumání. Je možné, aby dítě případně navštěvovalo výuku určitého předmětu i v jiném u. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Nedílnou součástí ŠVP jsou průřezová témata. Rámcový vzdělávací program vymezuje šest průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Výchova demokratického občana (VDO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Multikulturní výchova (MkV) Environmentální výchova (EV) Mediální výchova (MeV) Všechna průřezová témata jsou realizována integrací obsahu tematických okruhů do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů (viz tabulky níže). Volba konkrétní formy realizace, začlenění do klasické výuky, projekt, je ponechána na uvážení vyučujících daných předmětů. Osobnostní a sociální výchova (OSV) stupeň stupeň Rozvoj schopnosti poznávání,,,,,, Sebepoznání a sebepojetí Vl, Seberegulac e a sebeorganiza ce,, F, Psychohygie na Př Kreativita,,

5 Rozvoj schopnosti poznávání Poznávání lidí Mezilidské vztahy,,, Osobnostní a sociální výchova (OSV) stupeň stupeň,,,, Čj Komunikace M Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika, Aj Aj, Aj Př D, D, F, D, F,, D, F,, F, F, F, Ov., F, C,,, tematickéh o Občanská společnos t a škola Výchova demokratického občana (VDO) stupeň stupeň Občan, Vl Ov

6 Výchova demokratického občana (VDO) tematickéh o stupeň stupeň Občanská společnos t a škola Ov občanská společnos t a stát F, Z, Formy participac e občanů v politick ém životě Ov Ov Z Principy demokrac ie jako formy vlády a způsobu rozhodov ání D D D, Ov D, Ov

7 Evropa a svět nás zajímá Objevuje me Evropu a svět Jsme Evropané Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) stupeň stupeň Aj Z, Vl D, F D, Z D, Z Vl Z Z Aj Z D, Z, F D, F, Kulturní diference Lidské vztahy Multikulturní výchova (MkV) stupeň stupeň Aj Z D, Z, Z, Aj Z Z D, Z D, Z, Etnický původ D, Z D, Z Př Z Multikultural ita Inf D, Z D, Z D, Z, D, Z Princip sociálního smíru a solidarity, Čj Z Z Z Z

8 Ekosysté my Environmentální výchova (EV) stupeň stupeň Př Př Z Z, F, Z Z Základní podmínky života, Př Př F, Z Z F, Z F, Z Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vl D, F, Z, D, Z, D, F, Z D, Z Vztah člověka k prostředí,,,, F, Z, F, Z, F, Z, ch, Z, Kritické čtení a vnímání Interpretac e vztahu a reality Stavba Vnímání autora Fungování a vliv médií ve společnosti orba Mediální výchova (MeV) stupeň stupeň Vl Čj Vl Př Př Z, F F D, Čj Čj Čj Čj Čj Ov Čj F, Ov D, Ch D, Aj Aj Čj

9 Mediální výchova (MeV) stupeň stupeň Kritické čtení a vnímání Vl Vl Př Př Z, Práce v realizačn ím týmu Čj Čj Čj Čj Čj

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba. Ponořte se do Oceánu ých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAMU aměření školy Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Pedagogičtí

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více