Open Gate gymnázium a základní škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Open Gate gymnázium a základní škola"

Transkript

1 Open Gate gymnázium a základní škola

2

3 Obsah 6 Na začátek 8 Haló, tady Open Gate School! 12 Open Gate zblízka 18 Mezinárodní maturita International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) 22 Zůstat po škole? Nevadí. 26 Není dobré školy bez kvalitních lidí 2005 Založení osmiletého gymnázia Open Gate. 30 Absolventi Open Gate 36 Základní škola Open Gate

4

5 Na začátek Podobně jako sny nebo naděje patří vzdělání k těm niterným věcem, které člověku nelze vzít. Vzdělaný člověk představuje pro lidské společenství v nejširším slova smyslu neocenitelný klenot, zejména pokud je schopen a ochoten své vzdělání v životě užívat náležitým způsobem. Tedy nejen ve svůj prospěch, ale zejména ve prospěch ostatních lidí. Gymnázium a základní škola Open Gate v Babicích u Prahy vedou své žáky a studenty od nejútlejšího věku k pochopení, že vzdělání je nejen synonymem kvalitního života, ale obzvláště svobody. Škola se k tomuto faktu hlásí formou a způsoby výuky, ale také tím, jak studenti tráví svůj čas mimo ni. Kvalitní akademické vzdělání je propojeno s aktivním pospolitým a skutečným životem, v němž se žáci i studenti setkávají se vším, co se děje v okolním světě. Open Gate je v mnoha ohledech školou výjimečnou. Orientuje se na studenty nadané a motivované ke studiu, a to bez ohledu na to, jaký je jejich sociální status. Open Gate je soukromá škola a platí se zde školné, ale studijně talentované děti ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou užívat propracovaný systém stipendií, jež poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation. I proto škola nese název Open Gate, tedy otevřená brána. Ubytování na studentských kolejích navíc umožňuje studentům nejen prožívat intenzivní studentský život, ale zároveň zařadit do běžného školního dne aktivity, které nejsou v jiných školách obvyklé. Jedinečnost Open Gate spočívá také v tom, že kromě české maturity připravuje studenty na takzvanou mezinárodní maturitu IB. Open Gate je první ryze české gymnázium certifikované od roku 2009 k výuce podle standardů International Baccalaureate Diploma Programme. Ten je celosvětově uznávaným středoškolským programem a nabízí ho téměř škol ve více než 140 zemích světa. Zároveň představuje vstupenku i na nejprestižnější univerzity. Díky vysokým standardům výuky rok co rok odcházejí z Open Gate studenti, kteří jsou schopní uspět při studiu na zahraničních univerzitách v obrovské mezinárodní konkurenci dalších mladých lidí. Součástí vzdělávání na Open Gate je učit studenty nalézat řešení, která se ujmou, i když jsou odlišná od těch, která se nacházejí na obvyklých vyšlapaných cestách. Studenti se nebojí jít za svým cílem svou jedinečnou cestou, s využitím svého talentu a dobrého vzdělání. A jak je to možné? Učitelé v Open Gate neužívají biflování a přesycování nepodstatnými detaily. Studenti a žáci se především učí pracovat s informacemi. Osvojují si nejen způsoby, jak je vyhledat, ale také jak s nimi nakládat jak je třídit, chápat a vyhodnocovat. Porozumění předkládaným poznatkům a jejich kritické vyhodnocení jsou za každým úspěšným studentem či absolventem Open Gate a zároveň jsou samozřejmou moderní výukovou metodou. Vzdělání není jen záležitost hlavy a rozumu, ale také srdce a citu. Na to se v Open Gate klade rovněž velký důraz. Zapojením do mnoha mimoškolních činností se studenti dostávají do prostředí a situací, jež rozvíjejí nejen jejich intelektuální, ale také emocionální část osobnosti. Poznání, že ne všichni mají stejné možnosti a totéž štěstí, je jednak motivuje k dalšímu usilovnému studiu, ale dává jim také příležitost pochopit odlišná prostředí, rozdílné pohledy na svět a vážit si lidí, kteří jsou jinací. Open Gate je škola otevřená, svobodná, všestranná a moderní. To lze ověřit nejen pohledem na seznam předmětů, které se na ní vyučují. Důkazem nejpřesvědčivějším jsou lidé, kteří tu studují a kteří z této vzdělávací instituce vycházejí vstříc dospělému životu. Peter Nitsche ředitel Open Gate gymnázium a základní škola Open Gate, budova osmiletého gymnázia. 6 7

6 Haló, tady Open Gate School! Gymnázium Open Gate, k němuž v roce 2011 přibyla i základní škola, jsou důkazem, že pokud chce někdo získat kvalitní vzdělání, není nucen studovat v zahraničí. Open Gate je česká škola pro české děti, která však splňuje kritéria nejlepších škol v zahraničí. Vzdělávací program Open Gate je široce rozkročen mezi dvěma vzdělávacími systémy. Tím, který je v souladu s požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a tím, který vyžaduje mezinárodní organizace International Baccalaureate (IB), o níže se více dočtete na jiném místě brožury. Výsledkem tohoto mezinárodního rozměru je, že studenti Open Gate získávají vzdělání, které je uznávané jako vstupenka na vysoké školy všech typů po celém světě. Maturita na Open Gate je však věcí výběru samotných studentů. Někteří skládají jen mezinárodní maturitu IB. Tu volí zejména ti, kteří zvažují vysokoškolské studium v zahraničí. Je ale také dost těch, kteří absolvují obě zkoušky, tedy jak IB tak českou maturitu. A pak jsou tu ti, kteří se rozhodli pro studium na některé zdejší univerzitě a ti si obvykle vyberou českou maturitu a případně certifikáty IB z předmětů, ve kterých se chtějí dále vzdělávat. Open Gate není obyčejná škola. Tahle věta je postavena na reálných základech. Open Gate je založena na poznání, že každé dítě v České republice musí chodit do školy, ne každé však má stejné šance prožívat toto období jako šťastné a se vším, co k dětství patří. Ne každé dítě dokáže využít svůj potenciál, často vinou okolí, v němž vyrůstá. Open Gate dává možnost studia a vzdělání také dětem, které vyrůstaly v nevýhodných rodinných či sociálních podmínkách, ale jsou obdařeny studijním nadáním, případně prokazatelně vynakládají veškeré své úsilí, aby se dokázaly rozvíjet, a posunout svou startovací čáru do života na úroveň těch šťastnějších. Open Gate by se skutečně dala definovat jako škola výběrová. Neznamená to však, že žáci a studenti, kteří se zde vzdělávají, jsou chováni jako skleníkové kytičky. Právě naopak. Pospolitý kolejní život lidí z různých sociálních prostředí a jejich zapojování do rozsáhlých mimoškolních činností, z nichž mnohé se týkají sociálního působení, vedou nejen k rozvoji sociálního vnímání každého z nich, ale také k rozvíjení jiných než intelektuálních částí jejich osobnosti. Počet žáků ve třídě je nízký, aby se učitelé mohli plně věnovat každému z nich. Vzhledem k tomu, že od kvinty je výuka všech předmětů výhradně v angličtině a klade se též důraz na rozvoj dalšího cizího jazyka, je to nezbytné. Jedině tak lze dostát toho, co Open Gate svým studentům slibuje, a sice že se jejich jazykové vzdělání v podstatě rovná bilingvní výchově. Díky výuce dalších nejazykových předmětů v cizím jazyce si přirozeně osvojují nejen slovní zásobu, ale celý systém jazyka. Vyjadřování v něm je pak pro ně přirozenější. V Open Gate se však rozhodně nezapomíná na kvalitní výuku českého jazyka, literatury a českých reálií. Tyto předměty se vyučují v českém jazyce a mají dostatečnou časovou dotaci. Znalost českého jazyka je pro studenta Open Gate stejně klíčová jako znalost jazyků světových. Během středoškolských let se mohou studenti zapojit do výměnných pobytů a stáží na partnerských školách. K dispozici jsou týdenní až měsíční pobyty převážně na evropských středních školách, například Wymondham College v Anglii, Lycée Notre-dame de Campostal ve Francii či I.E.S. Carlos III de Toledo ve Španělsku. Objevují se však i exotičtější možnosti, jako třeba studium na mezinárodní škole v indické Bombaji. Nejen že tak poznávají jiné způsoby vzdělávání, ale také vyzkoušejí své dovednosti a jazykové schopnosti v praxi. Pro mnohé ze studentů je to první příležitost vyzkoušet si, jak by mohlo vypadat jejich vysokoškolské studium v zahraničí. Areál školy je špičkově vybaven. V budově školy se nacházejí moderní učebny s datovými projektory, studenti mají přístup k internetu a do počítačové učebny, odborné učebny mají kvalitní laboratorní vybavení, k dispozici je vnitřní bazén, velká tělocvična, a v neposlední řadě i moderní jídelna. V areálu se dále nachází divadlo, knihovna se studovnou, klubovny, kavárna, studentské koleje a nově vybudovaná víceúčelová hala pro sportovní a společenské akce Získání mezinárodní akreditace International Baccalaureate Diploma Programme (tzv. mezinárodní maturita IB). 8

7 10 Studenti a žáci Open Gate nosí slušivé a pohodlné uniformy.

8 Open Gate zblízka Open Gate je v mnohém školou odlišnou. Nízký počet studentů ve třídách umožňuje pedagogům individuální přístup. A při výuce jazyků jsou studenti ještě dále děleni do malých skupin dle svých znalostí a výkonnosti. Proto nikoho nepřekvapí, že ředitel zná všechny studenty jménem. Tím se posiluje rodinná atmosféra školy. Vyučující uplatňují takové formy výuky, které rozvíjejí rozumové i osobnostní schopnosti studentů, jako jsou diskuze, experimentování, řešení problémů, práce na kolektivních i samostatných projektech, prezentování a v neposlední řadě přijímání zodpovědnosti za výsledky práce. Studenti se věnují studiu angličtiny během výuky, ale mají mnoho dalších příležitostí naučit se jazyk při bezprostřední komunikaci s pedagogy například v různých klubech a při jiných mimoškolních aktivitách. Škola zajišťuje bohatý program i během víkendů, pokud studenti neodjíždějí domů. A naopak do školního života se často zapojují i rodiče. K mnoha příjemným specifikům, se kterými se studenti Open Gate setkávají od primy až do oktávy, patří tzv. Assembly. Jedná se o pondělní slavnostní setkání studentů a pedagogů v školním divadle, jehož se mnohdy účastní zajímaví hosté a při němž se hodnotí uplynulé a plánují budoucí aktivity gymnázia. Na nižším stupni gymnázia (prima až kvarta) je vyučovacím jazykem čeština, ale velký prostor je od začátku věnován výuce angličtiny. Již v primě si studenti mohou vybrat další z cizích jazyků většinou se rozhodují mezi francouzštinou, španělštinou a němčinou a od tercie je další jazyk již povinnou součástí jazykové výuky. Způsob jazykového vzdělávání na Open Gate umožňuje přijmout uchazeče bez znalosti cizího jazyka. Předchozí zkušenosti potvrzují, že i studenti přijatí na Open Gate bez znalosti angličtiny jsou schopni v závěru osmiletého studia uspět s vynikajícími výsledky u mezinárodní maturity IB skládané v angličtině. Ve všech odborných předmětech se kromě české zároveň používá anglická terminologie, často se pracuje s anglickými texty a učebnicemi. Uplatňuje se progresivní metodika CLIL Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení, které patří k trendům moderní strategie bilingvního vzdělávání. Studenti tak přirozenou cestou získávají další znalosti a dovednosti potřebné ke studiu na vyšším stupni gymnázia. Zvláštností školního vzdělávacího programu na nižším stupni gymnázia je integrovaný předmět přírodních věd, který studentům umožňuje získat komplexní pohled na přírodní zákonitosti a jevy. Na vyšším stupni gymnázia (kvinta až oktáva) je již vyučovacím jazykem angličtina (s výjimkou českého jazyka a literatury a českých reálií). Klade se důraz na rozvoj znalostí dalšího jazyka, francouzštiny, španělštiny nebo němčiny, případně dalšího z nabízených jazyků. Projekty představují jednu z forem vyučování, která využívá principy interaktivní výuky, apeluje na spolupráci a výchovu prožitkem a zároveň překonává izolovanost a roztříštěnost poznatků. Projekty jsou součástí i mimoškolních činností a prolínají školní výuku a prohlubují znalosti studentů. Od primy anebo později Do primy osmiletého gymnázia jsou přijímáni žáci z pátých tříd základních škol. Studenti mohou bydlet na kolejích (takzvaný boarding) nebo mohou být přijati do denního studia což znamená, že denně do školy dojíždějí z domova a na koleji nebydlí; to je vhodné pro studenty z okolí Říčan a Prahy. Po splnění podmínek nutných k přijetí je v případě volného místa možný přestup žáků na Open Gate ve vyšším ročníku z jiných gymnázií. V letech školu úspěšně absolvovalo 93 studentů. 12

9 K přijetí především studijní předpoklady Přijímací řízení na gymnázium zahrnuje test studijních předpokladů, IQ test a pohovor. Známky na ZŠ a znalost anglického jazyka nerozhodují. Pokud student bude bydlet na kolejích, pohovor se zaměřuje na celkové rysy osobnosti, schopnost adaptovat se na život na koleji a zájem o mimoškolní činnosti. Studenti gymnázia Open Gate mohou požádat také o akademické stipendium ve výši až 75 % celkového ročního školného dle konkrétní smlouvy o studiu. Cílem poskytování tohoto stipendia je podporovat snahu o mimořádné studijní výsledky, píli a veřejně prospěšnou práci. Stipendium se uděluje těm studentům, kteří se hluboce ztotožňují s filozofií a posláním Open Gate v souladu se záměry mezinárodního vzdělávacího programu International Baccalaureate. Uchazeči o studium na gymnáziu si mohou vyzkoušet přijímací řízení nanečisto. Pokud se chtějí na tyto zkoušky přihlásit, stačí kontaktovat kancelář školy (viz kontaktní informace na konci brožury), podle svých časových možností si domluvit termín a přijet zkoušky absolvovat. Uchazeči s vynikajícími výsledky ze zkoušek nanečisto pak v rámci řádného přijímacího řízení absolvují pouze pohovor. Stipendia a podpora od nadace Aby na Open Gate mohly studovat talentované děti z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje jim Nadace The Kellner Family Foundation finanční příspěvky na studium. Od založení gymnázia poskytla nadace zhruba dvěma třetinám studentů plný nebo částečný příspěvek na úhradu školného. O nadační příspěvek mohou správní radu nadace požádat studenti současně s podáním přihlášky ke studiu na gymnáziu. Příspěvek nadace poskytuje studentům nastupujícím do primy a rovněž těm, kteří přestupují na Open Gate z jiného gymnázia ve vyšším ročníku. Nadační příspěvek ve výši 100 % zahrnuje veškeré výdaje spojené se studiem, včetně učebnic a učebních pomůcek, ubytování, stravování, školních uniforem, aktivit pro volný čas, zdravotní a psychologické péče, praní prádla, využití knihovny a přístupu na internet, školního krytého bazénu, tělocvičny a venkovních i krytých sportovišť, lyžařského výcviku, výměnných pobytů a výletů v tuzemsku i zahraničí. 14

10 Divadlo v areálu Open Gate.

11 Mezinárodní maturita International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) The International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) je náročný dvouletý vzdělávací program pro studenty ve věku 16 až 19 let (septima a oktáva). IB DP je celosvětově uznáván univerzitami, včetně těch nejprestižnějších, a na většině nahrazuje přijímací zkoušky. Studijními jazyky tohoto programu jsou na Open Gate angličtina a čeština. Studenti skládají některé zkoušky již během dvouletého období. Pokud jsou už při studiu silně profilovaní v určitém směru, nemusejí skládat mezinárodní maturitu z celého spektra šesti předmětů, ale mohou si vybrat jen jednu či dvě skupiny, v nichž se chtějí dál uplatňovat. V tom případě získají IB certifikát. Zkoušky IB DP mají díky své prověřené objektivitě a náročnosti mimořádný význam. Celosvětově jsou řízeny z jednoho regionálního centra ve velšském Cardiffu. Hlavní centrum pro region Evropy, Afriky a Blízkého východu se nachází v nizozemském Haagu. Vyučovací a volitelné předměty IB DP na Open Gate Studenti si vybírají šest předmětů z následujících skupin. Skupina 1: Studium literatury v rodném jazyce Všechny zkoušky z předmětů ze skupin 2 až 6 studenti skládají v angličtině. Skupina 2: Druhý jazyk angličtina (2 úrovně) jazyk a literatura literatura Student si musí vybrat alespoň jeden předmět. Skupina 3: Jednotlivec a společnost, tedy humanitní studia a sociální vědy dějepis psychologie ekonomie Student si musí vybrat alespoň jeden předmět. Skupina 4: Experimentální vědy, tedy přírodní vědy biologie chemie fyzika environmentální systémy Student si musí vybrat alespoň jeden předmět. Skupina 5: Matematika a počítačové vědy (různé úrovně) matematika matematická studia Student si musí vybrat alespoň jeden předmět. Skupina 6: Umění Student si může vybrat předmět Vizuální umění (Visual Arts) nebo si nemusí vybrat žádný z této skupiny a nahradí ho předmětem ze skupiny 3 5. Na Open Gate je v této skupině nabízena také možnost složit zkoušku ze španělského, francouzského nebo německého jazyka ve třech úrovních (vyšší, standardní a mírně pokročilý) Open Gate absolvovali první studenti s diplomem mezinárodní maturity IB. 18

12 Rozšířená esej, teorie vědy a program KAS Student musí za supervize učitele napsat rozšířenou esej (maximálně slov), a zároveň vystudovat kurz Teorie vědy (TEV). Cílem je povzbudit studenty ke kritickému myšlení a filozofické reflexi podstaty vědění a studovaných předmětů. Studenti za tyto kurzy obdrží bonusové body (maximálně tři), které se jim přičítají ke konečnému součtu bodů za šest předmětů. Studenti se také musí zúčastnit programu KAS (kreativita, akce, služba), který podněcuje rozvoj jejich individualit mimo akademická studia. Program může zahrnovat účast na divadelní produkci, expedicích, práci s bezdomovci atd. o přijetí na tuto univerzitu, očekává se, že v rámci IB DP získají nejméně bodů. Aby kandidát získal mezinárodní maturitu, dostačuje obvykle 24 bodů. V roce 2011 získalo na gymnáziu Open Gate sedm studentů IB Diplom, jejich bodový průměr byl 35 bodů, a sedm studentů dosáhlo na IB certifikát. V následujícím roce už bylo studentů s mezinárodní maturitou devět, a studenti dokonce získali v průměru o bod vyšší hodnocení. IB certifikát si odneslo stejně jako v předchozím roce sedm studentů. Mezinárodní maturita je náročnou zkouškou, která studentům dává šanci na přijetí bez přijímacích zkoušek i na nejprestižnější univerzity světa. Metody hodnocení Maximálně možný počet bodů, které může student v IB DP získat, je 45 (maximum bodů z jednoho předmětu je sedm, tj. za šest předmětů maximálně 42 bodů plus 3 bonusové za kurz Teorie vědy a rozšířenou esej). U většiny předmětů je třeba absolvovat během dvouleté přípravy na mezinárodní maturitu tři známkované zkoušky, nicméně předměty jsou hodnoceny různými způsoby. Například v přírodních vědách se studenti hodnotí podle laboratorní práce, v jazycích jsou zkoušky ústní, ve vizuálním umění rozhoduje kvalita vystavovaných prací atd. Hodnocení je založeno na přesně daných kritériích a každý studentův výkon se poměřuje podle předem definovaných úrovní úspěšnosti. Práce studentů z předmětů zařazených v IB DP jsou ze 70 či 80 % hodnoceny externími hodnotiteli. Jako příklad, co je považováno za dobrý výsledek, je možno užít požadavky Cambridgské univerzity. Aby kandidáti mohli uvažovat 21

13 Zůstat po škole? Nevadí. Open Gate si dala za cíl vytvořit všechny podmínky pro to, aby z jejích bran vycházeli po maturitě lidé skutečně všestranní, vybaveni pro život nejen po stránce vzdělanostní, ale také emocionální a sociální. Toto poslání plní mimo jiné velice široké mimoškolní aktivity. Bývá běžné, že se studenti na středních školách věnují sportu či umění, ale v které z nich se můžou podílet na údržbě jejího areálu a okolí, nebo kde mají možnost stát se vůdci expedice, aby zdokonalili svou schopnost reakce a rychlého rozhodovaní? Je jedno, zda se jedná o aktivity sportovní, kulturní či sociální, jejich cílem je všestranný rozvoj lidské osobnosti. Ať už má student dispozice ke kreativní činnosti, například keramice, hře na hudební nástroje, případně vyniká na poli kulinářském nebo v sobě objeví schopnosti sportovní, třeba v plavání, floorballu, případně jízdě na koni, ve všech najde v Open Gate uplatnění. Vedle těchto do jisté míry tradičních mimoškolních zájmů jsou pro studenty Open Gate připraveny ještě další aktivity. Mohou se věnovat akademickým zájmům v rámci projektů Model OSN či Debatní liga. Není nutno zdůrazňovat, jak důležité jsou v současné době vytříbené řečnické a prezentační dovednosti a schopnost rychlé a relevantní argumentace. Účastí v těchto projektech mají studenti příležitost na této stránce své osobnosti dlouhodobě pracovat a vylepšovat ji. Pomoc druhým A konečně mají všichni možnost zapojit se do projektů se sociálním či ekologickým rozměrem. Jako příklad lze uvést péči o nemocné děti či starší lidi nebo návštěvy u nich doma či v domovech seniorů, ale taky úklid v přírodě, udržovaní areálu školy a mnoho dalších obecně prospěšných činností. Zajímavou zkušeností procházejí kupříkladu ti studenti, kteří se rozhodnou pomáhat s výukou angličtiny v několika mateřských a základních školách v blízkém okolí. Jedinečnou výhodou všech takových aktivit je, že se studenti učí řešit složité sociální situace, osvojují si pocit zodpovědnosti za své životní prostředí a získávají tím nezbytný sociální intelekt. Tato vlastnost se v dospělosti velice cení, a navíc je základem množství profesí, v nichž se chtějí studenti v budoucnu etablovat. Protože je přístup Open Gate ke všem těmto aktivitám velice systematický, splňuje nároky prestižního britského programu Cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh s Award). Mnozí studenti Open Gate jsou držitelé některé z medailí tohoto programu. Cena vévody z Edinburghu je dobrovolný nesoutěžní program, který pomáhá mladým od 14 do 25 let rozvíjet osobnost a aktivně využívat volný čas. Kolej jako druhý domov Několikrát bylo řečeno, že Open Gate umožňuje bydlení na studentské koleji. Díky tomu mohou na Open Gate s využitím sociálního stipendia od nadace manželů Kellnerových studovat nadané děti ze sociálně slabého prostředí ze všech regionů ČR. Studenti bydlí v moderně vybavených pokojích a k dispozici mají mnoho možností sportovního i relaxačního vyžití. Bazén, sportovní hala, jízdárna a mnoho dalšího, to všechno vzniklo v místě školy jen pro ně. To vše vytváří náhradní domov, kde se studenti cítí dobře. Při výstavbě se dbalo na vysoký životní komfort, avšak je to studentská kolej, nikoliv hotel. Znamená to, že se studenti podílejí na jejím udržování, zejména pak si musejí sami uklízet. Ale to není všechno. Pečují o sebe, své oblečení a podílejí se taky na přípravě jídla. V tom, že se o sebe starají, nehraje roli snaha ušetřit za personál, který by to byl ochoten dělat, ale fakt, že se takto připravují na běžné každodenní starosti. Cílem je vést děti a mladé lidi k samostatnosti a schopnosti žít spokojeně ve společenství, případně později v partnerství. Je vyloučeno, aby studenti v průběhu školního roku jakkoliv strádali, ať už jde o jídlo, péči učitelů, vychovatelů a dalších pracovníků Studenti Open Gate plní úkoly britského nesoutěžního programu The Duke of Edinburgh s Award. V letech získalo 63 z nich bronzovou cenu, 37 stříbrný certifikát a 16 nejvyšší zlatou cenu. 22

14 Studentské koleje jsou rozdělené na dívčí a chlapecké. Open Gate. Vše je přizpůsobeno maximálnímu pohodlí studentů a žáků. Kupříkladu jídlo je pestré a k dispozici je pětkrát denně, včetně možnosti pro vegetariány. S menšími dětmi, které ještě nejsou schopny samostatné přípravy na vyučování, se učí vychovatelé. Teprve když je jasné, že se umí učit a připravovat samy, učí se stejně jako jejich starší kolegové v soukromí svých pokojů. Ve studentském apartmá mají obvykle jednoho spolubydlícího. Starší studenti mohou bydlet i v pokojích jednolůžkových, což se hodí, třeba když finišují s přípravou maturity. Společný život na kolejích vede studenty nejen k samostatnosti, ale také k vytváření pozitivního vztahu k druhým. Atmosféra spolupráce a spoluodpovědnosti za kolegy a kamarády je tím nejlepším, co mohou pro svůj budoucí život v nejrůznějších prostředích získat. Profesionální podpora a pomoc Při takto náročném společenském a vzdělávacím režimu je pochopitelně nutné vytvořit odpovídající zázemí i v dalších oblastech. Proto mají studenti k dispozici nejen školní zdravotní sestru a lékaře, ale také psychologa, výchovného a kariérního poradce, školního metodika prevence a speciálního pedagoga. Každý z nich má specifické úkoly a poslání, jež pomáhají studentům často od raného gymnaziálního věku ať už s nasměrováním do budoucna či se stávajícími problémy v oblasti rozvoje osobnosti či při výuce. Na kolejích je také zajištěna non-stop pedagogická a zdravotní péče. V Open Gate se zkrátka důsledně dbá na to, aby měl pomocnou ruku na dosah každý, kdo to potřebuje. Kariérní poradenství je nadstandardní pomocí, na které Open Gate velmi záleží a která studentům umožňuje zvolit si co nejlépe další vzdělávání a nasměrovat profesní cestu. Studenti společně s kariérním poradcem, školním psychologem a svými učiteli provádějí finální výběr univerzit, píší požadované eseje, vytvářejí životopisy a získávají doporučující dopisy. 25

15 Není dobré školy bez kvalitních lidí Kvalitní školu dělají především studenti a jejich učitelé. Open Gate je škola pro motivované studenty, kteří jsou vedeni vzdělanými a zkušenými pedagogy, nadšenými pro výuku svých předmětů. Díky tomu mohou rozvíjet talent a schopnosti svých studentů. Open Gate je škola, jejíž pedagogové dobře rozumějí rozdílu mezi učit a naučit, a to se plně projevuje ve vztahu k studentům a žákům. Ve škole se intenzivně využívá všech moderních metod a možností, jejichž zásluhou studenti z gymnázia vycházejí vzděláni ve všech oblastech a vybaveni schopností kriticky myslet tak, aby byli schopní vysokoškolského studia na jakékoliv vybrané škole. Pedagogický sbor je tvořen kvalifikovanými pedagogy z celého světa, kteří učí proto, že mají rádi své povolání, věří ve studenty a jejich schopnosti, respektují mladé lidi jako osobnosti a dokáží rozvíjet jejich talent Výstavba nové budovy a otevření prvního stupně (1. 5. třída) základní školy Open Gate. Od založení školy v roce 2005 se počet učitelů zvýšil víc než dvakrát. Tým Open Gate však disponuje mnohem větším počtem profesí od pedagogů přes vychovatele na studentských kolejích a pracovníky zajišťující bohatou mimoškolní činnost až po administrativní pracovníky, díky nimž provoz školy běží, jak má. 26

16

17 Absolventi Open Gate V roce 2009 ukončili Open Gate její první absolventi. Absolventi směřují na univerzity a vysoké školy v České republice i zahraničí. Zahraniční univerzitu si každoročně vybere zhruba polovina maturantů, nejčastěji ve Velké Británii, dále pak v USA a také např. ve Švýcarsku či Španělsku. Většina studentů si volí dle svých preferencí z několika univerzit, na které jsou přijati. Přehled univerzit a vysokých škol, na které byli přijati absolventi Open Gate (výběr) USA Dartmouth College University of Chicago Columbia University Lynn University Yale University Velká Británie Aston University Bath Spa University London Metropolitan University Newcastle University University College London University of Aberdeen University of Abertay Dundee University of Birmingham University of Brighton University of Dundee University of Exeter University of Chester University of Kent University of Lancaster University of Manchester University of Nottingham University of St Andrews University of Warwick University of York Švýcarsko University of Lucerne Universität Zürich Španělsko European University, Barcelona Itálie Bocconi School Milano Česká republika ČVUT / Jaderná a fyzikálně-inženýrská fakulta ČVUT / Fakulta strojní ČVUT / Fakulta architektury Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova / 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova / Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova / Filozofická fakulta Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova / Pedagogická fakulta Univerzita Karlova / Právnická fakulta Lékařská fakulta UK v Hradci Králové / General Medicine Masarykova univerzita / Právnická fakulta Technická univerzita Liberec Unicorn College, Praha University of New York in Prague Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola chemicko-technologická 2011 Sloučení Nadace Educa a Nadace The Kellner Family Foundation. 30

18 Jak vidí školu její studenti Díky kvalitní výchově a vzdělání, kterého se nám v Open Gate dostává, nás po dokončení školy nic nezaskočí budeme připraveni na vše, co můžeme čekat od života za branami areálu. Alžběta Novosadová Open Gate mi dává možnost dostat se dál, neustále se rozvíjet, nikdy se nevzdávat svých snů a bojovat. Matěj Šindelář Na Open Gate nebydlím na koleji, ale každý den do školy dojíždím, a přesto se stala neodmyslitelnou součástí mého života. Open Gate pro mě znamená mnohem víc než jen školu, je to komunita plná zajímavých lidí a možností jak využít svůj potenciál. Mariana Scholzová Open Gate mi dává možnost realizovat se v tom, co mě skutečně baví. Jako předseda studentské rady cítím, že nás pedagogové vnímají jako plnohodnotné partnery, což nám umožňuje aktivně se podílet na dění ve škole. Tomáš Titěra Open Gate pro mě není jen místem, kde získávám vzdělání a cenné životní zkušenosti. Až na tuto školu budu jednou vzpomínat, vždy se mi vybaví řada inspirativních lidí, jak spolužáků, tak učitelů, s nimiž zde trávím mnoho příjemných chvil. Zdeněk Kutil Na Open Gate jsem přišel ze státního gymnázia poznat zajímavé lidi a získat nové zkušenosti a vědomosti. Open Gate pro mě znamenalo a znamená nový začátek. Adam Polánek Díky kvalitní přípravě v anglickém jazyce a možnosti absolvovat mezinárodní maturitu International Baccalaureate se mohu z Open Gate bez obav hlásit na prestižní univerzity v zahraničí. Zuzana Leopoldová Když se řekne Open Gate, vidím kolejní halu plnou bavících se lidí, příjemné učitele ochotné vždy pomoci, areál, ve kterém si každý najde své je to místo, které pro mě už dávno není jen školou, nýbrž druhým domovem. Karin Paštiková Studium na Open Gate pro mě znamená těžkou práci. Práci, která stojí za to, protože mi jazykové dovednosti, pracovní návyky a schopnost uvažovat o věcech nejen černobíle dávají možnosti, o kterých by se mnohým z mých vrstevníků ani nesnilo. Dominika Trčková 32

19 Co o škole říkají učitelé Vnitřní poznání, vnitřní stabilita a vize, která vede k objevování reality prostřednictvím sebe samého, je efektivní strategie pozitivního lidského rozvoje. Open Gate kultivuje a přetváří osobnostní předpoklady ve vzácné charaktery s otevřeným srdcem a otevřenou myslí pro vědecký a sociální benefit globální světové společnosti. Natália Balogová Učit na škole, kde nejsou problémy, leč pouze výzvy, je sen každého učitele. Učit na škole, kde se studenti připravují jak na domácí, tak zahraniční maturitu z českého jazyka, je sen každého češtináře. Jiří Kostečka Lidé se omezují tím, co si myslí, že dokáží. Každý ale může dojít tak daleko, jak jim to jejich mysl dovolí. Open Gate pomáhá všem dosáhnout toho, čemu věří. Jana Errington Jako učitel na Open Gate vím, že kreativita je stejně důležitá jako znalosti. K formování osobností, které jsou nadšené, energické a adaptabilní, je naší výzvou chovat se také tak. Peter Sommers Příležitost vzdělávat motivované mladé lidi, navíc díky stipendiím Nadace The Kellner Family Foundation bez ohledu na jejich finanční zázemí, a pomáhat jim tak na cestě k získání prestižního vzdělání, je vrcholem práce každého pedagoga. Tuto mimořádně zajímavou profesi navíc vykonáváme obklopeni kolegy profesionály v moderním, pro vzdělávání i výchovu mimořádně vybaveném, kampusu. Petr Chára 34

20 Základní škola Open Gate Základní škola Open Gate vyučuje podle vzdělávacího programu s názvem Otevíráme brány, který podporuje všestranný rozvoj žáků. Program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ale i s mezinárodně uznávaným programem IB The Primary Years Programme. Malý počet dětí ve třídách a přátelská, rodinná atmosféra v celé škole umožňují žákům dosáhnout svého studijního maxima. Žáci se učí pomocí nejmodernějšího vybavení a ve vyučování si vyzkouší velké množství různorodých aktivit. To je výrazně motivuje ke vzdělávání a učí se s radostí. Díky tomu z nich vyrůstají odvážní, otevření studenti, kteří umějí klást otázky, kriticky myslí, komunikují, mají široký přehled, systém hodnot a schopnost sebehodnocení. Prioritou Open Gate je výuka cizích jazyků. V základní škole se soustředí na jazyk mateřský a anglický. Anglický jazyk a některé další předměty vyučují rodilí mluvčí již od první třídy a se zvýšenou hodinovou dotací. Spoluprací se zahraničními školami se jazykové vzdělání dětí ještě dále prohlubuje. K pohodové atmosféře a k přirozenému rozvoji kreativity přispívá například každodenní tzv. ranní oáza. Před vyučováním nejprve žáky osobně uvítá ředitel školy a oni se poté ve třídách věnují se svým vyučujícím speciálnímu programu plnému rozhovorů na nejrůznější témata a zpívají české a anglické písničky. Nabídka zájmových kroužků je velmi pestrá. Doplňuje nabídku školního vzdělávacího programu a prohlubuje jej. Kroužky lze navštěvovat v rámci odpolední družiny a rodičům tak odpadá složité plánování převozu dětí do jiných zařízení. Žáci základní školy se mohou přihlásit na osmileté gymnázium Open Gate a pokračovat ve studiu tam. Musí však stejně jako ostatní uchazeči úspěšně složit přijímací zkoušky Otevření víceúčelové haly, určené pro sportovní využití i pro společenské akce, a dalších pěti učeben. Výuka je bloková a učí se v tzv. projektových dnech. Díky tomu si žáci vědomosti a dovednosti osvojují v souvislostech. Areál školy je bohatě vybaven, žáci využívají například zahradní třídu, knihovnu a mnohé odborné učebny. K odpočinku je jim k dispozici divadlo, hospodářský dvůr s domácími zvířaty, vnitřní bazén a venkovní i kryté sportoviště. Základní škola Open Gate používá slovní hodnocení, přičemž je kladen důraz na povzbuzení, ocenění a pozitivní přístup. Hodnocení je v souladu s předem stanovenými cíli a s obsahem probrané látky, systematické, efektivní, kriteriální a informuje žáky i rodiče o osobních pokrocích. Kvalitní pedagogický sbor se stará, aby se všechny děti rozvíjely po stránce intelektuální, jazykové, psychické, fyzické i emocionální. 36

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Nadace The Kellner Family Foundation

Nadace The Kellner Family Foundation Nadace The Kellner Family Foundation Obsah 6 Představení nadace 8 Projekty Nadace The Kellner Family Foundation 12 Praktické tipy pro žadatele o sociální stipendium na gymnáziu Open Gate 14 Praktické

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

Valdštejnská 151, Praha 1 (Malá Strana)

Valdštejnská 151, Praha 1 (Malá Strana) Valdštejnská 151, Praha 1 (Malá Strana) Naše poslání...educating the students of today for the unknown occupations of tomorrow. Pokud mají být naši studenti schopni konkurovat, prosperovat a uspět v následujících

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Thomase Manna přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zůstat na základní škole? Jít na víceleté gymnázium? Jakou školu vybrat? Co pro to udělat? atd. atd. LIDÉ Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA se představují

ZÁKLADNÍ ŠKOLA se představují ilustrace: Karol Kašeová / foto: archiv GFK, Zdeněk Vaiz / design & prepress: Toňýg Gymnázium Františka Křižíka a ZÁKLADNÍ ŠKOLA se představují Brozura_A5L.InD5.indd 1 07.05.2012 05:26:58 Gymnázium Františka

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více