KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE"

Transkript

1 KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

2 TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací Spínací Popis tlakového spínaãe se spínacím kontaktem: Tlak vstupuje pfiípojkou (1) a pûsobí na membránu (2). JestliÏe síla vyvozená tímto tlakem je vût í neï síla pfiedepnuté tlaãné pruïiny (3), píst (4) se posune spolu s kotouãem kontaktu (5), ãímï se uzavfie obvod mezi kontakty (6). KdyÏ tlak znovu poklesne o hodnotu vût í neï je hystereze, spínaã znovu rozepne. Rozpínací U spínaãe s rozpínacím kontaktem, je funkce kontaktû obrácená. Otáãením stavûcího roubu (7) lze tlakov spínaã sefiizovat v danném tlakovém rozsahu. Pfiepínací UÏitím mikrospínaãe s pfiepínacími kontakty, je moïné u jednoho tlakového spínaãe zkombinovat spínací i rozpínací funkci. Hystereze Hystereze je termín oznaãující rozdíl mezi spínacími body, pfii tlaku stoupajícím a pfii tlaku klesajícím. U tlakov ch spínaãû bez moïnosti nastavení hystereze je hystereze dána konstrukcí spínaãe. U spínaãû SUCO s nastavitelnou hysterezí, lze hysterezi nastavit v rozsahu 10 aï 30% podle bodu sepnutí. Horní spínací bod stoupající tlak Hystereze klesající tlak Dolní spínací bod Spínací frekvence Spínací frekvence poskytuje informace o moïném poãtu spínacích cyklû za minutu. Udané ãíslo 200 za minutu je pouze orientaãní; ve skuteãnosti závisí na typu spínaãe a provozních podmínkách a lze dosáhnout znaãnû vy ího poãtu cyklû. Podtlak V na ich technick ch údajích jsou ãísla rozsahu podtlaku uvedena v milibarech (mbar) pod atmosférick m tlakem. Údaje mohou b t rovnûï specifikovány jako absolutní tlaky. 2

3 Na e tlakové spínaãe jsou vhodné pro kapalná i plynná media. Plynná media ale kladou zvlá tní poïadavky na tûsnost. Míra netûsnosti závisí na typu plynu, pracovním tlaku a propustnosti tûsnicího materiálu. PouÏití pro plyny Membránové tlakové spínaãe jsou pro plyny vhodnûj í neï spínaãe pístové, vzhledem k men í mífie netûsnosti. Pístové spínaãe je moïné také pouïít, pokud se pfiijmou urãitá opatfiení (napfi. odvûtrávání tûla spínaãe). V pfiípadû pouïití spínaãû pro plynná média se s námi, prosím, poraìte. Uvedené tolerance platí pro provoz pfii pokojové teplotû. Vlivem teploty a stárnutí se mohou hodnoty zmûnit. Tolerance Konverzní tabulka tlakov ch jednotek ZKRATKA NÁZEV JEDNOTKY PA = N/m 2 BAR TORR LB/IN 2, PSI JEDNOTKY 1 PA = N/m 2 PASCAL BAR BAR TORR MILIMETR = 1 mm HG rtuèového sloupce LBF/IN 2 LIBRA NA âtvereâní = 1 PSI PALEC Konverzní tabulka teplotních jednotek K C F K 1 K /5 K C C /5 C +32 F 5/9 (F ) 5/9 (F-32) 1 Údaje v katalogu o kompatibilitû médií se t kají hlavnû tûsnicích materiálû. Odzkou ení kompatibility média a tûsnicích materiálû a materiálû pouzdra pro jednotlivé aplikace je odpovûdností uïivatele. Technické údaje, které poskytujeme, jsou v sledkem testû proveden ch pfii v voji v robku a na základû zku eností. Nemusejí b t aplikovatelné ve v ech pfiípadech. Je odpovûdností uïivatele vhodnost spínaãe pro danou aplikaci odzkou et. Kompatibilita médií Informace o v robku 3

4 Matice v bûru 0140l 0141l 0150l 0151l 0158l 0159l 0161l 0162l 0163l 0165l 0166l 0167l 0168l 0169l 0170l 0171l 0175l 0180l 0181l 0184l 0185l 0186l 0187l 0188l 0190l 0191l 0196l 0197l 0340l 0341l 0520l 0570l 0610l 0620l Katalog str. Mechanické Elektronické Tlakové Podtlakové Spínací nebo rozpínací Pfiepínací Napûtí max. 42 V max. 250 V max. 24 V / 50 ma VDC VDC Spínací bod nastaviteln pevn Rozsah nastavení mbar mbar 0-10 bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar Pfietlak 20 bar bezpeãn do 25 bar 100 bar 200 bar 300 bar 500 bar 600 bar Tvar tûla estihran pro klíã 22 estihran pro klíã 24 estihran pro klíã 27 âtyfihran pro klíã 30 âtyfihran pro klíã 32 Materiál tûla Pozinkovaná ocel Nerezová ocel Mosaz Hliník Speciální verze ATEX Speciální pfiípojení

5 Elektrické údaje Jmenovité provozní napûtí U e Jmenovit provozní proud I e Kategorie uïití pro typ: 250 V AC 50 / 60 Hz 4 A (2 A )* AC V AC 50 / 60 Hz 1 A AC V DC 4 / 4 A (2 / 1 A)* DC 12 / DC V DC 2 / 1 A (1 / 0.5 A)* DC 12 / DC V DC 1 / 0.5 A (0.5 / 0.25 A)* DC 12 / DC V DC 0.3 / 0.2 A (0.2 / 0.1 A)* DC 12 / DC V DC 0.25 / 0.2 A (0.15 / 0.1 A)* DC 12 / DC 13 Jmenovité izolaãní napûtí U i : 300 V Jmenovitá rázová pevnost U imp : Jmenovit tepeln proud I the : 2.5 kv (4 kv)* 5 A Spínací pfiepûtí: < 2.5 kv Jmenovit kmitoãet: DC a 50 / 60 Hz Jmenovit proud zkratové ochrany: aï 5 A (aï 3.5 A)* Podmínûn zkratov proud: < 350 A Krytí IP dle EN60529:1991+A1:1999: IP 65 s konektorem Moment dotaïení roubû svorek: < 0.35 Nm PrÛfiez vodiãe: mm 2 Jmenovité provozní napûtí U e Jmenovit provozní proud I e Kategorie uïití pro typ: 250 V AC 50 / 60 Hz 5 A AC V AC 50 / 60 Hz 1 A AC V DC 3.5 / 3.5 A DC 12 / DC V DC 2 / 1 A DC 12 / DC V DC 1 / 0.5 A DC 12 / DC V DC 0.3 / 0.2 A DC 12 / DC V DC 0.35 / 0.2 A DC 12 / DC 13 Jmenovité izolaãní napûtí U i : 300 V Jmenovitá rázová pevnost U imp : Jmenovit tepeln proud I the : 2.5 kv 6 A Spínací pfiepûtí: < 2.5 kv Jmenovit kmitoãet: DC a 50 / 60 Hz Jmenovit proud zkratové ochrany: aï 6,3 A Podmínûn zkratov proud: < 350 A Krytí IP dle EN60529:1991+A1:1999: IP 65 s konektorem Moment dotaïení roubû svorek: < 0.35 Nm PrÛfiez vodiãe: mm 2 Jmenovité provozní napûtí U e Jmenovit provozní proud I e Kategorie uïití pro typ: 250 V AC 50 / 60 Hz 2.5 A AC V AC 50 / 60 Hz 1 A AC V DC 2 / 2 A DC 12 / DC V DC 1 / 0.5 A DC 12 / DC V DC 0.75 / 0.4 A DC 12 / DC V DC 0.3 / 0.2 A DC 12 / DC Volt DC 0.3 / 0.2 A DC 12 / DC 13 Jmenovité izolaãní napûtí U i : 300 V Jmenovitá rázová pevnost U imp : Jmenovit tepeln proud I the : 2.5 kv 6 A Spínací pfiepûtí: < 2.5 kv Jmenovit kmitoãet: DC a 50 / 60 Hz Jmenovit proud zkratové ochrany: aï 2.5 A Podmínûn zkratov proud: < 350 A Krytí IP dle EN60529:1991+A1:1999: IP 65 s konektorem Moment dotaïení roubû svorek: < 0.5 Nm PrÛfiez vodiãe: mm * Pro typy 0140 a 0141 platí ãísla v závorce

6 P EHLED SYSTÉMÒ PRO Tlakové spínaãe pro klíã 24, spínací nebo rozpínací od str. 8 Max. napûtí 42 V 0166 Membránov tlakov spínaã, vnûj í závit, pozinkované ocelové tûlo, pfietlak bezpeãn do 300 bar str Membránov tlakov spínaã, vnûj í závit, pozinkované ocelové tûlo, pfietlak bezpeãn do 600 bar str Pístov tlakov spínaã, vnûj í závit, pozinkované ocelové tûlo, pfietlak bezpeãn do 600 bar str Membránov tlakov spínaã, vnitfiní závit, pozinkované ocelové tûlo, pfietlak bezpeãn do 300 bar str Membránov tlakov spínaã, vnitfiní závit, mosazné tûlo, pfietlak bezpeãn aï do 20 bar str. 16 Pfiíslu enství str. 17 Tlakové spínaãe pro klíã 27, pfiepínací kontakty od str. 18 Spínaãe se stfiíbrn mi kontakty, pozinkované ocelové tûlo 0140 Membránov tlakov spínaã, pevná hystereze, max. napûtí 250 V str Pístov tlakov spínaã, pevná hystereze, max. napûtí 250 V str Membránov tlakov spínaã, nastavitelná hystereze, max. napûtí 42 V str Pístov tlakov spínaã, nastavitelná hystereze, max. napûtí 42 V str Membránov tlakov spínaã, nastavitelná hystereze, max. napûtí 250 V str Pístov tlakov spínaã, nastavitelná hystereze, max. napûtí 250 V str Membránov tlakov spínaã s konektorem dle DIN 43650, nastavitelná hystereze, max. napûtí 250 V str Pístov tlakov spínaã s konektorem dle DIN 43650, nastavitelná hystereze, max. napûtí 250 V str. 23 Spínaãe se zlat mi kontakty, pozinkované ocelové tûlo 0190 Membránov tlakov spínaã, nastavitelná hystereze, max. napûtí 24 V str Pístov tlakov spínaã, nastavitelná hystereze, max. napûtí 24 V str. 24 Spínaãe s tûly z nerezové oceli Membránov tlakov spínaã, stfiíbrné kontakty, nastavitelná hystereze, max. napûtí 250 V str Pístov tlakov spínaã, stfiíbrné kontakty, nastavitelná hystereze, max. napûtí 250 V str Membránov tlakov spínaã, zlaté kontakty, nastavitelná hystereze, max. napûtí 24 V str Pístov tlakov spínaã, zlaté kontakty, nastavitelná hystereze, max. napûtí 24 V str. 26 Pfiíslu enství str. 27

7 KONTROLU TLAKU Tlakové spínaãe s pfiipojen m kabelem od str Mechanické tlakové a podtlakové spínaãe mohou b t dodány s pfiipojen m kabelem a s rûzn mi konektory. Membránov tlakov spínaã s pfiipojen m kabelem, IP 67, s moïností nastavení spínacího bodu. str Pístov tlakov spínaã s pfiipojen m kabelem, IP 67, s moïností nastavení spínacího bodu. str. 30 Pfiíklady speciálních verzí str. 31 Tlakové spínaãe pro klíã 30, pfiepínací kontakty od str Membránov tlakov spínaã, pevnû nastaven str Membránov tlakov spínaã pro panelovou montáï, pevnû nastaven str Membránov / pístov tlakov spínaã, nastaviteln str Membránov / pístov tlakov spínaã s konektorem podle DIN str Membránov / pístov tlakov spínaã pro panelovou montáï, s konektorem podle DIN str Membránov tlakov spínaã vysoce pfiesn v rozsahu nízk ch tlakû, s konektorem podle DIN str. 37 Tlakové spínaãe do v bu ného prostfiedí, pfiepínací kontakty Dle nov ch norem ATEX od str Membránov / pístov tlakov spínaã pro v bu né plyny, zóna 1, plynule nastaviteln str Membránov tlakov spínaã pro v bu né prachy, zóna 22, plynule nastaviteln str Pístov tlakov spínaã pro v bu né prachy, zóna 22, plynule nastaviteln str. 41 Podtlakové spínaãe od str Podtlakov spínaã, pfiepínací kontakty, s konektorem podle DIN 43650, max. napûtí 250 V str Podtlakov spínaã, spínací nebo rozpínací, pfiipojení na roubky nebo na ploché konektory, max. napûtí 42 V str. 45 Pfiíslu enství str. 45 Elektronické snímání tlaku od str Elektronick tlakov spínaã, spínací nebo rozpínací, s keramick m senzorem, plynule nastaviteln str Elektronick tlakov spínaã, programovateln, s displejem str Snímaã tlaku, membrána z nerezové oceli, s v stupním napûtím V str Snímaã tlaku, membrána z nerezové oceli, s v stupním proudem ma str. 50 Pfiíslu enství str. 51 7

8 Tlakové spínaãe pro ífiku klíãe 24 mm Spínací nebo rozpínací, maximální napûtí 42 V TECHNICKÉ ÚDAJE Krytí: IP 65 Svorky IP 00 Spínací frekvence: 200 / min. Teplotní stabilita: NBR C EPDM FKM C C Oãekávaná mechanická Ïivotnost: 10 6 cyklû (pfii tlaku do 50 bar) Odolnost vûãi vibracím: Odolnost vûãi rázûm: 10 g / Hz sinusová vlna 294 m/s 2 ; 14 ms pûlsinusová vlna 8

9 TECHNICKÉ ÚDAJE Typ Spínací Materiál Pfietlak bezpeãn do: v kon 100 VA Pozinkovaná Mosaz 20 bar 300 bar 600 bar ocel Konstrukce kompaktního spínaãe, rozpínací nebo spínací Nízkonákladov mechanick tlakov spínaã dle norem SUCO vysoké kvality Odolnost vûãi vysok m pfietlakûm a dlouhá provozní Ïivotnost i pfii drsn ch provozních podmínkách Spínací bod snadno nastaviteln i za provozu 1) RÛzné závitové spoje pro vyhovûní va í instalaci (viz relevantní list s údaji o v robku) Varianty s pfiipojen m kabelem - viz katalog strana 29 Temperaturbereiche der Membrantypen siehe Seite 10 Pfiipojení na roubky M3 nebo na ploché konektory Podle poptávky také se zlat mi kontakty Jiné materiály tûla jsou rovnûï moïné 1) Tlakové spínaãe mohou b t rovnûï dodány pfiednastavené ve v robû. V takovém pfiípadû jsou spínaãe zaji tûné peãetí a mají spínací tlak vyraïen na tûle. 9

10 0166 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 300 bar *) 36 S vnûj ím závitem 9 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství - viz str Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT)! Do objednacího ãísla M 10x1 kuïelov M 12x (± 0.2) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 0.5) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 1.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 2.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov doplnit ãíslo materiálu 0166 XXX XX X XXX 0166 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 10 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

11 0166 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na ploché konektory Pfietlak bezpeãn do 300 bar *) 0166 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT)! Do objednacího ãísla M10x1 kuïelov M 12x (± 0.2) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 0.5) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 1.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 2.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov doplnit ãíslo materiálu 0166 XXX XX X XXX 0166 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní S vnûj ím závitem AMP 6.3 x 0.8 pocínovan SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství - viz str. 17 NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 11

12 0163 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 600 bar *) 36 S vnûj ím závitem 9 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) M 10x1 kuïelov M 12x (± 0.2) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 0.5) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 1.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 2.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov Pfiíslu enství - viz str. 17! Do objednacího ãísla doplnit ãíslo materiálu 0163 XXX XX X XXX 0163 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 12 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

13 0163 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 600 bar *) 0163 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) M10x1 kuïelov M 12x (± 0.2) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 0.5) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 1.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 2.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov AMP 6.3 x 0.8 pocínovan 46 S vnûj ím závitem 9 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání.! Do objednacího ãísla doplnit ãíslo materiálu 0163 XXX XX X XXX 0163 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní Pfiíslu enství - viz str. 17 NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 13

14 0169 Pístové tlakové spínaãe, 42 V Zinkované ocelové tûlo, Pfiipojení na roubky nebo na ploché konektory Pfietlak bezpeãn do 600 bar *) S vnûj ím závitem 0169 Pístové tlakové spínaãe se roubky SW Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) M 10x1 kuïelov M 12x (± 5.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov AMP 6.3 x 0.8 pocínovan 0169 Pístové tlakové spínaãe s konektory 46 9 SW 24 Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) M 10x1 kuïelov M 12x (± 5.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství - viz str. 17! Do objednacího ãísla doplnit ãíslo materiálu 0169 XXX XX X XXX 0169 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro pouïití s plyny a kyslíkem pouze v omezené mífie. Viz vysvûtlení na str. 3. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 14 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

15 0168 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Zinkované ocelové tûlo, Pfiipojení na roubky nebo na ploché konektory Pfietlak bezpeãn do 300 bar *) S vnitfiním závitem pro tlakové armatury dle DIN Membránové tlakové spínaãe se roubky S vnitfiním závitem Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) (± 0.2) (± 0.5) M 12 x 1, (± 1.0) vnitfiní (± 2.0) SW M 12x Membránové tlakové spínaãe s konektory Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) (± 0.2) (± 0.5) M 12 x 1, (± 1.0) vnitfiní (± 2.0) AMP 6.3 x 0.8 pocínovan SW! Do objednacího ãísla doplnit ãíslo materiálu 0168 XXX XX X XXX 0168 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. M 12x1.5 Pfiíslu enství - viz str. 17 Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 15

16 0167 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Mosazné tûlo Pfiipojení na roubky nebo na ploché konektory Pfietlak bezpeãn do 20 bar *) 36 S vnûj ím závitem SW AMP 6.3 x 0.8 pocínovan SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství - viz str Membránové tlakové spínaãe se roubky Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) M 10x1 kuïelov (± 0.2) R 1/8 kuïelov R 1/2 kuïelov G 1/ M 10x1 kuïelov (± 0.5) R 1/8 kuïelov R 1/2 kuïelov G 1/ M 10x1 kuïelov (± 1.0) R 1/8 kuïelov R 1/2 kuïelov ! Do objednacího ãísla G 1/ Membránové tlakové spínaãe s konektory Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) M 10x1 kuïelov (± 0.2) R 1/8 kuïelov R 1/2 kuïelov G 1/ M 10x1 kuïelov (± 0.5) R 1/8 kuïelov R 1/2 kuïelov G 1/ M 10x1 kuïelov (± 1.0) R 1/8 kuïelov R 1/2 kuïelov G 1/ doplnit ãíslo materiálu 0167 XXX XX X XXX 0167 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 16 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

17 Pfiíslu enství Pro v echny tlakové spínaãe 24 SW Ochranná krytka Se stfiedovou ucpávkou vodiãe o prûmûru mm urãeno jen pro napûtí do 42 V Objednací ã.: Ochranná krytka S dvûma vstupy vodiãû o prûmûru mm urãeno jen pro napûtí do 42 V Objednací ã.:

18 Tlakové spínaãe pro ífiku klíãe 27 mm Pfiepínací kontakty - stfiíbrné nebo zlaté Mikrospínaãe vysoké kvality pro spolehlivé spínání Snadno sefiiditeln spínací bod 1) Hystereze mûïe b t nastavena ve v robû nebo u nás 2) Samoãisticí kontakty pro dosaïení dlouhé provozní Ïivotnosti (pouze verze 250 V) Vysoká pfietlaková bezpeãnost Dlouhá provozní Ïivotnost i za obtíïn ch provozních podmínek Pfiipojovací konektor nebo ochranná krytka pro ochranu pfied vlhkostí a neãistotami, a tím i snadná v mûna na místû pracovníky servisu K dispozici jsou rûzná závitová spojení, aby bylo moïno vyhovût va í instalaci Varianty s pfiipojen mi vodiãi - viz str MoÏnost volby materiálu tûla spínaãe mezi pozinkovanou nebo nerezovou ocelí a volby materiálû membrán pro zaji tûní vysoké odolnosti vûãi provozním médiím 1) Spínaãe nastavené ve v robû jsou zaji tûny peãetní barvou a mají spínací tlak vyraïen na tûle spínaãe. 2) S v jimkou série 0140/

19 TECHNICKÉ ÚDAJE 24 V Napûtí Max. proud Materiál tûla 42 V 250 V 50 ma 2 A 0140 *) 0141 *) *) 0181 *) 0184 *) 0185 *) 0186 *) 0187 *) A Zlaté kontakty Stfiíbrné kontakty Nastavitelná hystereze Pozinkovaná ocel Nerezová ocel DIN konektor Znaãka CE Smûrnice evropské rady Smûrnice pro stroj.zafiízení, Smûrnice EMC Smûrnice pro NN Smûrnice ATEX Zafiízení, které spadá pod tuto smûrnici, musí mít prohlá ení o shodû a oznaãení CE. Tlakové spínaãe SUCO jsou elektrická zafiízení a proto se fiídí smûrnicí pro nízké napûtí 73/23/EC. EC prohlá ení o shodû je pfiipraveno pro v echny v robky, které spadají pod tyto smûrnice a je uloïeno u na í firmy. Katalogové listy relevantních spínaãû nesou oznaãení CE. *) Dal í podrobnosti o spínacích v konech jsou uvedeny na str. 5 TECHNICKÉ ÚDAJE Krytí: Spínací frekvence: IP 65 s nasazen m konektorem Svorky IP / min. Teplotní odolnost: NBR C EPDM C FKM C Oãekávaná mechanická Ïivotnost: 10 6 cyklû (u membránov ch spínaãû platí tato Ïivotnost jen pro tlak do 50 bar) Odolnost vûãi vibracím: 10 g / Hz sinusová vlna Rázová odolnost: 294 m/s 2 ; 14 ms pûlsinusová vlna Spínací v konnost: viz str. 5 Hystereze: 10-30% nastavitelná ve v robû u typu 0140/0141 pevná ca % 19

20 0140 / 0141 Membránové / pístové tlakové spínaãe 250 V Pozinkované ocelové tûlo se roubov mi svorkami S pfiepínacím stfiíbrn m kontaktem Pfietlak bezpeãn do 300 / 600 bar *) Viz str. 5 - elektrické vlastnosti ~50 ~50 pfied dotaïením S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství: - viz str Pg 9 27 SW 0140 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech G 1/4" NPT 1/ ± 0.2 NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF G 1/ NPT 1/ ± NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF *) G 1/ NPT 1/ ± 1.0 NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF G 1/ NPT 1/ ± 2.0 NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF Pístové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech G 1/ NPT 1/ ± 5.0 NPT 1/ *)! 7/16-20 UNF /16-18 UNF Do objednacího ãísla 014X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro pouïití s plyny a kyslíkem pouze v omezené mífie. Viz vysvûtlení na str. 3. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 20 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

21 0170 / 0171 Membránové / pístové tlakové spínaãe 42 V Pozinkované ocelové tûlo S pfiepínacím stfiíbrn m kontaktem Pfietlak bezpeãn do 100 / 300 / 600 bar *) 0170 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech M10x1kuÏelov ± 0.2 M 12x G 1/ *) M10x1kuÏelov ± 0.5 M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± 3.0 M 12x *) G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ Pístové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech M10x1kuÏelov ± 5.0 M12x *) G 1/ ! Do objednacího ãísla 017X XXXXX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán 59 AMP 6.3x S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství viz str SW Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. Dal í technické údaje viz str. 19 *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 21

22 0180 / 0181 Membránové / pístové tlakové spínaãe 250 V Pozinkované ocelové tûlo s ploch mi konektory S pfiepínacím stfiíbrn m kontaktem Pfietlak bezpeãn do 100 / 300 / 600 bar *) Viz str. 5 - elektrické vlastnosti AMP 6.3x Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství - viz str SW M10x1kuÏelov ± 0.2 M 12x G 1/ *) M10x1kuÏelov ± 0.5 M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ *) M10x1kuÏelov ± 3.0 M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ Pístové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech M10x1kuÏelov ± 5.0 M 12x *) G 1/ ! Do objednacího ãísla 018X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán Dal í technické údaje viz str. 19 Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 22 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

23 0184/ 0185 Membránové / pístové tlakové spínaãe 250 V Pozinkované ocelové tûlo s pfiípojovací zástrãkou dle DIN S pfiepínacím stfiíbrn m kontaktem Pfietlak bezpeãn do 100 / 300 / 600 bar *) Viz str. 5 - elektrické vlastnosti 0184 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech ~50 pfied dotaïením 40 M10x1kuÏelov ± 0.2 M 12x *) G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ ~83 Pg 9 M10x1kuÏelov *) ± 3.0 M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x Pístové tlakové spínaãe G 1/ Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech M10x1kuÏelov ± 5.0 M 12x *)! G 1/ Do objednacího ãísla 018X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní 27 SW S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Konektor je moïn i se signalizací LED 9 NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. Dal í technické údaje viz str. 19 Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro pouïití s plyny a kyslíkem pouze v omezené mífie. Viz vysvûtlení na str. 3. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 23

24 0190 / 0191 Membránové / pístové tlakové spínaãe 24 V AMP 6.3x0.8 Pozinkované ocelové tûlo s ploch mi konektory S pfiepínacími zlat mi kontakty Max. napûtí 24 V Pfietlak bezpeãn do 100/300/600 bar *) 0190 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání SW M10x1kuÏelov ± 0.2 M 12x G 1/ *) M10x1kuÏelov ± 0.5 M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ M10x1kuÏelov *) ± 3.0 M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ Pístové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech Pfiíslu enství - viz str. 27 M10x1kuÏelov ± 5.0 M 12x *) G 1/ ! Do objednacího ãísla 019X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán Dal í technické údaje viz str. 19 Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro pouïití s plyny a kyslíkem pouze v omezené mífie. Viz vysvûtlení na str. 3. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 24 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

25 0186/ 0187 Membránové / pístové tlakové spínaãe 250 V Tûlo z nerezové oceli (1.4305) S pfiepínacím stfiíbrn m kontaktem Max. napûtí 250 V, pfietlak bezpeãn do 300/600 bar *) Viz str. 5 - elektrické vlastnosti AMP 6.3x Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech ± ± 0.5 G 1/ * ± ± G1/ SW Pístové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech ± 5.0 G 1/ *)! Do objednacího ãísla 018X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán Pfiíslu enství - viz str. 27 Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 50 bar. Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro pouïití s plyny a kyslíkem pouze v omezené mífie. Viz vysvûtlení na str. 3. Dal í technické údaje viz str. 19 *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 25

26 0196 / 0197 Membránové / pístové tlakové spínaãe 24 V Tûlo z nerezové oceli (1.4305) S pfiepínacím zlat m kontaktem Max. napûtí 24V Pfietlak bezpeãn do 300 / 600 bar *) AMP 6.3x Membránové tlakové spínaãe SW Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech ± ± G 1/4 300 *) ± ± S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání Pístové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech ± 5.0 G 1/ *)! Do objednacího ãísla 019X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán Pfiíslu enství - viz str. 27 Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 50 bar. Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro pouïití s plyny a kyslíkem pouze v omezené mífie. Viz vysvûtlení na str. 3. Dal í technické údaje viz str. 19 *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 26

27 Pfiíslu enství tlakov ch spínaãû 27 SW Ochranná krytka Konektor S dvûma kabelov mi vstupy pro kabely o prûm mm Nevhodné pro napûtí nad 42 V! roubení Pg9 (svûrn rozsah 6-9 mm) Urãeno pro napûtí do 250 V Obj. ã.: Obj. ã.: Pg MoÏnosti vyuïití pfiíslu enství Typ spínaãe Ochranná krytka Konektor Konektor podle DIN se signalizací LED 0140 / / / 0181 (max. do 42V) 0184 / 0185 (pro 24V a 250V na vyïádání) viz rovnûï str / / 0187 (max. do 42V) 0196 /

28 Tlakové spínaãe s pfiipojen m kabelem a konektorem PouÏití Na e tlakové spínaãe mají vût inou krytí IP 65. To nemusí b t dostaãující pro v echny aplikace. Obzvlá tû u uïitkov ch vozidel, mobilních hydraulick ch systémû a u obdobn ch aplikací mûïe b t vyïadováno krytí IP 67 nebo IP 6K9K. Pro tyto úãely je moïné tlakové spínaãe dodat s kabelem poïadované délky a s libovoln m obchodnû dostupn m konektorem. Toto fie ení zaruãuje moïnost dodání i men ího mnoïství bez nutn ch nákladû na v robu nástrojû. Technické údaje variant tlakov ch spínaãû s pfiipojen m kabelem jsou v podstatû stejné jako údaje pro standardní typy. Rozdíly v technick ch údajích budou odsouhlaseny zákazníkem a budou uvedeny na specifickém zákaznickém v kresu tlakového spínaãe s pfiipojen m kabelem. 28

29 Tlakové spínaãe vhodné pro pfiipojení kabelu s konektorem Jsou dodávány se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Spínací bod potom není moïné mûnit. Je proto dûleïité, aby spínací bod byl uveden pfii objednání. U tlakov ch spínaãû typu 0240/0241 zûstává moïnost nastavení i po pfiipojení kabelu. Typy tlakov ch spínaãû vhodn ch pro pfiipojení kabelu 0263/ / / / /0241 Viz str , 16 - technické údaje Viz str technické údaje Viz str. 21, 24, 26 - technické údaje Viz str. 20 a 31 - technické údaje V bûr z irokého sortimentu konektorû, které mûïeme dodat. Dal í zástrãky a konektory k dispozici na vyïádání. Dodáme typ a délku kabelu, které potfiebujete. konektory dle DIN konektory AMP (Junior - Timer) konektory Cannon konektory AMP (Super Seal) konektory Packard (Weather Pack) Packard plugs (Weather Pack) konektory Deutsch (DT 06) konektory Deutsch (DT 04 2P) konektory Deutsch (DT 04 3P) 29

30 0240/0241 Membránové / pístové tlakové spínaãe V závislosti na typu pfiipojení vhodné pro 42 V nebo 250 V S pfiepínacím stfiíbrn m kontaktem Pfietlak bezpeãn do 300 / 600 bar 1) ~57 ~ SW 27 SW 0240 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nast. v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech G 1/4" NPT 1/ ± 0.2 NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF G 1/ NPT 1/ ± NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF ) G 1/ NPT 1/ ± 1.0 NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF G 1/ NPT 1/ ± 2.0 NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF Sefiizovací roub estihranná nástr. hlava 3 SW MoÏnosti: - voln konec kabelu - konektorov systém specifikovan zákazníkem - pevn, pfiednastaven spínací bod Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání Pístové tlakové spínaãe Rozsah nast. v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech G 1/ NPT 1/ ± 5.0 NPT 1/ )! 7/16-20 UNF /16-18 UNF Do objednacího ãísla 024X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán 30 1) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50 % niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro uïití s plyny a kyslíkem pouze v omezeném rozsahu. Viz vysvûtlení na str. 3. Upozornûní! Pfii uïití s kyslíkem je nutné dodrïovat relevantní bezpeãnostní pfiedpisy, doporuãujeme, aby maximální provozní tlak 10 bar nebyl pfiekroãen. Krytí IP 67 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny prostfiedí. Je odpovûdností uïivatele pfiekontrolovat, zda pfiipojení splàuje poïadavky nejen uveden ch pfiedpisû a zda jej lze uïít pro speciální aplikace, které nebylo moïno pfiedvídat.

LMK 331. LMK 331 Vestavná sonda

LMK 331. LMK 331 Vestavná sonda LMK Výhody keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita přesnost dle IEC 60770: 0,5% FSO provedení

Více

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 Kompaktní snímač tlaku MBS 3000 je konstruován pro použití v téměř jakémkoli průmyslovém

Více

Průmyslový snímač tlaku. Přednosti

Průmyslový snímač tlaku. Přednosti robustní piezoresistivní senzor s nerezovou oddělovací membránou přesnost dle IEC 60770: 0,35 %, 0,5 %, 0, % FSO jmenovitý rozsah od 0... 60 bar do 0 600 bar DMP 333 je robustní piezoresistivní senzor

Více

DMP 331 P. Procesní snímač tlaku

DMP 331 P. Procesní snímač tlaku DMP P různá procesní připojení potravinářský, farmaceutický, chemický průmysl teplota média až do 00 C jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 40 bar Snímač tlaku DMP P je určen pro techniku řízení technologických

Více

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku HMP 331 Výhody polní pouzdro - hliníkový odlitek nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex (pouze pro 4...20mA/2-vodič) IBExU05 ATEX 1106X zákaznická provedení: - zvláštní rozsahy - jiná provedení

Více

Převodník tlaku P40 / P41

Převodník tlaku P40 / P41 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P40 / P41 Rozsahy 0...0,25 bar až do 0...400 bar pro relativní nebo absolutní tlak Přesnost měření 0,3 % Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20

Více

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda. Nerezový senzor. Nerezová ponorná sonda

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda. Nerezový senzor. Nerezová ponorná sonda Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % / 0,1 % FSO Rozsahy od 0... 1 mh2o do 0... 250 mh2o Přednosti průměr 27 mm nízká chyba vlivem teploty vynikající přesnost

Více

DS 200. DS 200 Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem

DS 200. DS 200 Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem DS 00 DS 00 Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem Výhody nastavení displeje aktuální hodnota desetinná tečka spínací výstupy mez sepnutí / rozepnutí modus hystereze / okna zpoždění sepnutí

Více

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti DS 00 P s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl atd. Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0

Více

Průmyslový tlakový spínač

Průmyslový tlakový spínač Průmyslový tlakový Spínač pro hydrauliku keramický tlustovrstvý senzor 1 nebo 2 spínací výstupy jednoduché nastavení pomocí adapteru nebo kofigurátoru jmenovité rozsahy od 0... 2 bar do 0... 400 bar Elektronický

Více

DMP 331P. DMP 331P Procesní snímač tlaku

DMP 331P. DMP 331P Procesní snímač tlaku DMP P Výhody nízká chyba vlivem teploty dobrá linearita dlouhodobá stabilita přesnost dle IEC 60770: 0,5% FSO; na přání: 0,5% FSO provedení Ex: II G EEx ia IIC T4 (pouze pro 4...0mA / -vodič) (TÜV 0 ATEX

Více

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO Keramický senzor Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % FSO LMK 8 Rozsahy od 0... 40 cmh O do 0... 00 mh O Výstupní signály vodi: 4 0 ma vodi: 0 0 V jiné po dohod Pednosti prmr,5

Více

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Typová fiada W 40 aï W 160 (Série FTE) Plá Èov transformátor / EI - plechy Rozsah u 63-250 VA. Frekvence 50 / 60 Hz El. krytí IP

Více

LMP 305 LMP 305. Nerezová ponorná sonda výšky hladiny. polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací

LMP 305 LMP 305. Nerezová ponorná sonda výšky hladiny. polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 19 mm měření hladiny v trubkách od 1 (monitoring spodních vod) jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0... 250 mh 2 O Ponorná

Více

INDUKČNÍ A KAPACITNÍ SNÍMAČE

INDUKČNÍ A KAPACITNÍ SNÍMAČE INDUKČNÍ A KAPACITNÍ SNÍMAČE E2A Válcový indukční snímač pro všeobecné použití Dosah 2-30 mm (dle typu) + 10% Délka těla (závitu) 27 až 66 mm (dle typu) Napájení : 12 až 24 VDC Mezní frekvence: 100 Hz

Více

a zároveň zajišťuje jeho linearizaci.

a zároveň zajišťuje jeho linearizaci. Dělitelná precizní nerezová ponorná sonda Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO Rozsahy od 0... 4 mh2o do 0... 250 mh2o Přednosti komunikační rozhraní pro nastavení offsetu, rozpětí a tlumení

Více

Ochrana zařízení proti přehřívání

Ochrana zařízení proti přehřívání Ochrana zařízení proti přehřívání řady C 51x mohou být použity k měření teploty pevných, kapalných a plynných médií. Jedná se o analogové přístroje s jednou nebo dvěmi nastavitelnými prahovými hodnotami

Více

DMP 331 pro nízké tlaky. Průmyslové snímače tlaku

DMP 331 pro nízké tlaky. Průmyslové snímače tlaku DMP 331 pro nízké tlaky Průmyslové snímače tlaku TYP příklad kódu DMP 331, 110-1002-1-5-100-100-1-000 DMP 331 Snímač tlaku (0...0,1 / 40 bar) 4.900,- 110 relativní (0...0,1 / 40 bar) 0,- 111 absolutní

Více

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Katalog 005 www.telemecanique.cz Obsah 0 Poãítadla Zelio Count b Úvod.................................................. strany a b Poãítadla provozních hodin a

Více

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá HMP 331 Výhody polní pouzdro - hliníkový odlitek nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex (pouze pro 4...20mA/2-vodič) IBExU05 ATEX 1106X zákaznická provedení: - zvláštní rozsahy - jiná provedení

Více

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU 09 2013 SWMU 31.5 Měřicí převodník střídavého proudu Vlastnosti s nebo bez pomocného napájení s integrovaným proudovým transformátorem montáž na DIN lištu vstupní měřená

Více

LMK 358H. Dlitelná nerezová ponorná sonda s komunikací HART. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,1 % FSO

LMK 358H. Dlitelná nerezová ponorná sonda s komunikací HART. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,1 % FSO LMK58H Dlitelná nerezová ponorná sonda s komunikací HART Keramický senzor Pesnost podle IEC 60770: standard: 0, % FSO LMK 58H Rozsahy od 0... 60 cmh 2O do 0... 00 mh 2O Výstupní signál 2vodi: 4... 20 ma

Více

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti pro měření výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 27 mm měření výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0...

Více

BETA β TLAKOVÉ & TEPLOTNÍ SPÍNAČE. Uživatelsky přátelská generace

BETA β TLAKOVÉ & TEPLOTNÍ SPÍNAČE. Uživatelsky přátelská generace BETA β TLAKOVÉ & TEPLOTNÍ SPÍNAČE Uživatelsky přátelská generace BETA β tlakové spínače Uživatelsky přátelská generace Uživatelsky přátelská generace není zbytečná chlouba. BETA může a vždy bude dodávat

Více

Pøíslušenství. Obsah. Pøíslušenství 229

Pøíslušenství. Obsah. Pøíslušenství 229 Pøíslušenství Obsah Tlumièe hluku...231 Filtry...232 233 Manometry a vakuometry...234 235 Pøipojovací sady pro vakuové pumpy...236 Šroubení pro vakuové pumpy...237 Záslepky...238 Šroubení pro filtry...239

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

DMP 331 pro nízké tlaky DMP 333 pro vysoké tlaky Průmyslové snímače tlaku

DMP 331 pro nízké tlaky DMP 333 pro vysoké tlaky Průmyslové snímače tlaku DMP 331 pro nízké tlaky DMP 333 pro vysoké tlaky Průmyslové snímače tlaku DMP 331 Snímač tlaku (0,1 40 bar) 4.900,- DMP 333 Snímač tlaku (60 600 bar) 4.900,- Kód Měřený tlak Příplatek 331 110 relativní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

DMP 331 P Snímač tlaku s čelní membránou

DMP 331 P Snímač tlaku s čelní membránou Snímače tlaku - KD0533-2015/05 DMP 331 P Snímač tlaku s čelní membránou Měření relativního a absolutního tlaku nebo výšky hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí. Rozsahy od 10 kpa do 4 MPa. Přesnost

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČ CLS 23 K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin Kompaktní miniaturní provedení Jednoduché nastavování pomocí magnetického pera Přímá montáž do nádrží,

Více

Induktivní snímače. Výběr z obsahu: Novinky:

Induktivní snímače. Výběr z obsahu: Novinky: Induktivní snímače Výběr z obsahu: Téměř nezničitelné celokovové snímače do extrémních podmínek Miniaturní snímače s funkčností standardních Senzory s až čtyřnásobkem běžného dosahu Velmi odolné snímače

Více

01/13. Příplatek: 400 měřená veličina v bar 0,- 401 měřená veličina v m H2O 0,- rozsah

01/13. Příplatek: 400 měřená veličina v bar 0,- 401 měřená veličina v m H2O 0,- rozsah 01/13 název strana LMP 305 - nerezová ponorná sonda 1 LMP 307 - nerezová ponorná sonda 2 LMP 307i - nerezová ponorná sonda - inteligentní provedení 3 LMP 307i/RS485 - nerezová ponorná sonda - inteligentní

Více

Řada 86 - Časové moduly

Řada 86 - Časové moduly Řada 86 - Časové moduly Řada 86 časovy modul k přestavbě elektromechanického relé na časové relé 86.00 86.30 multirozsahové od 0,05 s do 100 h LED indikace 86.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V

Více

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty LMP piezoresistivní nerezový sensor čelní membrána hydrostatické měření výšky hladiny čistých kapalin jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 40 bar (0... mh O. do 0... 400 mh O) Snímač LMP je určen pro

Více

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku SITRANS P ZD Návod k použití Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku Technický popis 1 1.1 Rozsah použití Obrázek 1 SITRANS P snímač tlaku, řada ZD Měřící snímač řady

Více

01/13 název SNÍMAČE TLAKOVÉ DIFERENCE

01/13 název SNÍMAČE TLAKOVÉ DIFERENCE 01/13 název strana EJA 110A - Snímač tlakové diference 1 EJA 120A - Snímač tlakové diference 2 114 81 - Snímač tlaku relativního s vnějším závitem UNIPRES 81 3 114 82 - Snímač tlaku relativního s vnitřním

Více

Hladinový limitní spínač LBFS

Hladinový limitní spínač LBFS Hladinový limitní spínač LBFS Smáčené části z nerezu a plastu PEEK Přesné spínání bez nutnosti kalibrace Teplota media -40 115 C Pro všechna media s dielektrickou konstantou >1,5 LED indikátor sepnutí

Více

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG âe TINA OBSAH STRANA A PouÏité indexy A PouÏité indexy 2 B PouÏité symboly 3 C PouÏité zkratky 3 1 DÛleÏité pokyny 4 2 MontáÏ 4 2.1 PoÏadavky na materiál stavebního

Více

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 Kompaktní snímače tlaku MBS 1700 a MBS 1750 jsou určeny k použití v téměř jakémkoli prostředí. Nabízí

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou největší průměr 35 mm možnost odpojení kabelového dílu a hlavy sondy jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0... 250 mh 2 O (0... 100

Více

KROHNE 10/2003 D 11 VA40 01 CZ

KROHNE 10/2003 D 11 VA40 01 CZ KROHNE /00 D VA0 01 CZ CZ VA 0 Plováčkové průtokoměry Plováčkové průtokoměry Vírové průtokoměry Proudoznaky Magneticko-indukční průtokoměry Ultrazvukové průtokoměry Hmotnostní průtokoměry Hladinoměry Komunikace

Více

2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B

2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list 2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B EV250B s pomocným zdvihem může pracovat při diferenčním tlaku od 0 do 10 barů. Tento 2/2cestný ventil

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

Tlakový převodník P499 pro náročný provoz

Tlakový převodník P499 pro náročný provoz Tlakový převodník P499 pro náročný provoz Sekce katalogu - Tlak Informace o výrobku - P499 Datum vydání 11 2006 Elektronický tlakový převodník řady P499 je kompaktní, ekonomický, robustní tlakový převodník

Více

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů Jednofázové proudové relé K8AB-AS Ideální pro sledování proudu u průmyslových topných těles a motorů. Sledování nadproudu i podproudu. Manuální resetování a automatické resetování podporované jedním relé.

Více

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC 4010 1/2003 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC 4010 1/2003 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE RPE3-06 HC 4010 1/2003 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4010 3/2002 4/3, 4/2 a 3/2 rozváděče šoupátkové konstrukce s ovládáním elektromagnety Elektromagnetylibovolně

Více

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR Vypracoval: Ing. MIKULÁŠEK 1/14 Obsah: 1. Čidla... 3 1.1. Teplotní čidlo pro teplotu prostoru... 3 1.2. Teplotní čidlo pro teplotu v trubních rozvodech(100mm)... 3 1.3. Teplotní

Více

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky MaRweb.sk www.marweb.sk DMP 4 pro nízké tlaky piezoresistivní polovodičový sensor pro neagresivní plyny přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO jmenovitý tlak od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Snímač tlaku DMP

Více

www.powerplastics.cz Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON.

www.powerplastics.cz Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON. Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON. Použití Monitorování a řízení procesů v oblastech: Úprava vody a odpadních vod Chemie, petrochemie a papírenství Farmacie, kosmetika a

Více

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549 INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E Indukční průtokoměr EMKO E se skládá ze senzoru a převodníku. Celý systém měří objemový průtok zjišťováním rychlosti proudění vodivé kapaliny, která

Více

Snímaè kmitání. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé

Snímaè kmitání. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé Snímaè kmitání Typ 663 Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé Analogový výstup proudu: 4...20 ma Frekvenèní pásmo: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000 Hz * Tento hardware, snímaè kmitání

Více

MODELY *1) (bar)* G1/4 0... 10 NBR Přídavný A + B X 1 2401191xxxx*****

MODELY *1) (bar)* G1/4 0... 10 NBR Přídavný A + B X 1 2401191xxxx***** Alternativní modely připojovací závity NPT VENTILY SE ZÁVITOVÝM PŘIPOJENÍM Mosazné ventily HERION SÉRIE 0 / Přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily světlost 5 mm (ND) /, univerzální, G/, / NPT,

Více

SITRANS. Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak. Předmluva 1. Bezpečnostní poznámky 2. Popis 3. Montáž a připojení 4

SITRANS. Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak. Předmluva 1. Bezpečnostní poznámky 2. Popis 3. Montáž a připojení 4 Předmluva 1 Bezpečnostní poznámky 2 SITRANS Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak 7MF1564 Popis 3 Montáž a připojení 4 Technická data 5 Rozměrové výkresy 6 Návod k obsluze 10/2005

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Technická informace TI 023C/07/cs Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Převodník pro měření vodivosti / teploty se spínačem mezních hodnot, pro připojení 2 - elektrodových a indukčních sond Mycom

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku Přehled Snímače tlaku SITRANS P, série Z pro relativní tlak (7MF156- ) Snímač tlaku SITRANS P, série Z (7MF156- ) měří relativní tlak agresivních a neagresivních plynů, kapalin a par. Výhody Vysoká přesnost

Více

SD2E-A2. Popis konstrukce a funkce HC 4040 07/2014. 2/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4040 07/2013

SD2E-A2. Popis konstrukce a funkce HC 4040 07/2014. 2/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4040 07/2013 / elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče SDE- 07/04 3/4-6 UNF p max 350 bar Q max 30 dm 3 min - Nahrazuje 07/03 Kalené a přesné pracovní dílce Vysoká průtočnost Vysoký přenášený hydraulický

Více

KATALOG VÝVODEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KATALOG VÝVODEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ KATALOG VÝVODEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ Vývodka SIBTEC polyamid materiál: (bez halogenů): polyamid 6, V2 dle UL 94 těsnění: neoprén odolná vůči nízkým teplotám vlastnosti: závit metrický dle EN60423 nebo PG IP

Více

Kabelové vývodky. základní sortiment výrobků. The Swiss quality

Kabelové vývodky. základní sortiment výrobků. The Swiss quality Kabelové vývodky základní sortiment výrobků The Swiss quality Silné značky pro mezinárodní trhy AGRO, Hunzenschwil, Schweiz Od roku, tedy více než 0 let, vyvíjí a vyrábí společnost AGRO ty nejkvalitnější

Více

Řada Popis Velikost Montáž Strana. Parker Standard DIN / ISO

Řada Popis Velikost Montáž Strana. Parker Standard DIN / ISO Katalog HY11-300/CZ Obsah Kapitola : ové ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/4 3/8 1/2 3/4 1 06 10 16 Škrticí ventily, manuální nastavení MVI -3 NS - FS Se zpětným ventilem

Více

Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily

Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily ŠVÉDSKÝ SPECIALISTA NA SMÌŠOVACÍ A REGULAÈNÍ ARMATURY ISO 9001 www.esbe.cz Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily Pøehled armatur a servopohonù Systém Funkce Typ Provedení Materiál Druh regulace

Více

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ 5 W 10 W 18 W 30 W Výstupní proud 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 1 A 420 ma 210 ma 2 A 840 ma 420 ma 3 A 1,5 A 750 ma

Více

Hladinový limitní spínač LBFS

Hladinový limitní spínač LBFS Hladinový limitní spínač LBFS Smáčené části z nerezu a plastu PEEK Přesné spínání bez nutnosti kalibrace Teplota media -40 115 C Pro všechna media s dielektrickou konstantou > 1,5 Vhodný pro detekci rozdílných

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

Inkrementální snímače

Inkrementální snímače 14 Dodavatel Řada E50S str. 150 Řada ENC str. 152 Řada 2REB str. 154 Inkrementální snímače 14 Řada E50S Rozlišení (p/ot) 15, 20, 2, 25, 0, 5, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 192, 200, 240, 250, 256,

Více

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky OBSAH Obecné informace 2 4 Zásuvkové kombinace nástûnné provedení 5 13 Energetické kostky 14 15 Zásuvkové kombinace mobilní provedení 16 29

Více

TS4 MTS. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč TS4 - - HC 9204 04/2011. Tlakový spínač. Mezideska. p max 350 bar

TS4 MTS. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč TS4 - - HC 9204 04/2011. Tlakový spínač. Mezideska. p max 350 bar Tlakový spínač Mezideska p max 350 bar TS4 MTS HC 904 04/0 Vyšší životnost díky pístové konstrukci P 3 Provedení s přírubou nebo se šroubením Snadné nastavení a aretace nastavení Napájení stejnosměrným

Více

komunikace HART laboratorní technika Doporučeno pro

komunikace HART laboratorní technika Doporučeno pro x act ci pro potravinářský a farmaceutický průmysl a biotechnologii Keramický senzor Přesnost podle IEC 60770: 0,2 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 60 mbar do 0... 20 bar Výstupní signál 2vodič: 4... 20 ma

Více

Digitální manometr a snímač tlaku se spínací funkcí PM 111-M s procesním připojením (membránový oddělovač)

Digitální manometr a snímač tlaku se spínací funkcí PM 111-M s procesním připojením (membránový oddělovač) Digitální manometr a snímač tlaku se spínací funkcí PM 111-M s procesním připojením (membránový oddělovač) 4 místný LED displej (nebo 6 místný LCD displej) analogový výstupní signál reléový výstup přesnost

Více

V160C. Hydraulické válce. Hydraulické válce V160C 160 bar V160C

V160C. Hydraulické válce. Hydraulické válce V160C 160 bar V160C V160C Hydraulické válce Hydraulické válce V160C 160 bar V160C V160Ccat.CZ01-2007 Hydraulické válce V1 1 2 3 4 5 6 7 Pochromovaná ocelová pístnice kalená, nebo popuštěná a leštěná. Tloušťka chromování 20

Více

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu IM-P403-69 AB vydání 1 BCV1 a BCV20 Ventily odluhu Předpis instalace a údržby 1.Bezpečnost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Mechanická instalace 5. Propojení 6. Údržba Copyright 2000 1. Bezpečnost Informace

Více

Priemyselné a regulačné prvky

Priemyselné a regulačné prvky MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Priemyselné a regulačné prvky Cenník 2012 Danfoss spol. s.r.o. Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, Tel.: +421 37 6406 289, Fax: +421 37 6406 291 e-mail: danfoss.sk@danfoss.com

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS Obsah Kapitola : Zpětné ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 10 1 25 32 Přepínací ventily SSR -3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB -5 CS -9 SPZBE

Více

Rotonivo. ceník RN 3000 obsah. Limitní hladinový spínač RN3001 P2 - P5 RN 3002 P6 - P9 P10 - P13. RN 3002-lanové P14 - P17 RN 3003 P18 - P21 RN 3004

Rotonivo. ceník RN 3000 obsah. Limitní hladinový spínač RN3001 P2 - P5 RN 3002 P6 - P9 P10 - P13. RN 3002-lanové P14 - P17 RN 3003 P18 - P21 RN 3004 ceník RN 3000 obsah stránka RN3001 P2 - P5 RN 3002 P6 - P9 RN 3002-lanové P10 - P13 RN 3003 P14 - P17 RN 3004 P18 - P21 RN 3005 P22 rozměry procesního připojení a měřících lopatek P23 Náhradní díly P24

Více

-V- novinka. -H- upozornění. Snímače polohy SRBS parametry, přehled dodávek

-V- novinka. -H- upozornění. Snímače polohy SRBS parametry, přehled dodávek parametry, přehled dodávek Všeobecné údaje Snímač SRBS-Q1/Q12 slouží ke snímání poloh hřídele na kyvných pohonech DRVS a DSM. Snímání je magnetické a bezdotykové. Vydávány jsou dva binární spínací signály.

Více

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny 1 910.2 idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny QBM69.2512 Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem m ení Provozní nap tí AC 24 V nebo 13,5 35 V Výstupní signál Modbus RTU: Analogová

Více

Jmenovitý průtok. Přípustné kolísání napětí AC ± 10%, DC ± 20% Ochrana. Označení modelů elektromagnetických ventilů sérií 3 a 4.

Jmenovitý průtok. Přípustné kolísání napětí AC ± 10%, DC ± 20% Ochrana. Označení modelů elektromagnetických ventilů sérií 3 a 4. Elekricky ovládané nepřímo řízené šoupátkové ventily série 3 : G1/8, 3/- a 5/- cestné série 4 : G1/8, G1/4 a G1/ (5-7,5-1,5 mm), 3/-, 5/- a 5/3- cestné Obecné údaje Funkce : 3/-, 5/- a 5/3-cestné, NC i

Více

Řada 82 - Časové relé průmyslové, 5 A

Řada 82 - Časové relé průmyslové, 5 A multifunkční a monofunkční časové relé pro vysoké požadavky v průmyslu multifunkční: 4 časové funkce multinapěťové (24...240) V AC a (24...48) V DC multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s do 10 h na

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Teploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem

Teploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem Katalog výrobků 3 - Snímače a čidla eploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem Malého tlaku s převodníkem Snímač diference tlaku Snímač rychlosti proudění laku a tlakové diference Snímač

Více

Indukční lineární senzor LI800P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181

Indukční lineární senzor LI800P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže zobrazení měřicího rozsahu na LED necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna rozlišení 0,001 mm 15 30 VDC konektor M12 x 1,

Více

Ventily. Miniaturní ventily AE05 94. Ventily řada A1E, A1P 95. Ventily řada A1N, provedení NAMUR 99. Ventily řada AE22, AP22 99

Ventily. Miniaturní ventily AE05 94. Ventily řada A1E, A1P 95. Ventily řada A1N, provedení NAMUR 99. Ventily řada AE22, AP22 99 Miniaturní ventily AE05 94 Ventily řada A1E, A1P 95 Ventily řada A1N, provedení NAMUR 99 Ventily řada AE22, AP22 99 ISO ventily řada AEA, APA 100 Solenoidové ventily řada AE 103 Ručně ovládané ventily

Více

V230T. Hydraulické válce. Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T

V230T. Hydraulické válce. Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T V230T Hydraulické válce Hydraulické válce vysokoteplotní 230 bar V230T V230Tcat.CZ01-2007 Hydraulické válce s vodícími tyč 1 Chromovaná ocelová pístnice kalená, nebo popuštěná a leštěná. Tloušťka pochromování

Více

John Guest. Nástrãné spojky a plastové trubky pro instalaci nápojov ch systémû. Originální kvalitní v robky. John Guest Czech s.r.o.

John Guest. Nástrãné spojky a plastové trubky pro instalaci nápojov ch systémû. Originální kvalitní v robky. John Guest Czech s.r.o. zech s.r.o. Nástrãné spojky a plastové pro instalaci nápojov ch systémû Originální kvalitní v robky Katalog v robkû 2007/2008 Super Speedfit Kvalita, která spojuje VÛãi potravinám inertní materiál - vhodn

Více

Měřící technika. Přehled 6.1.1 MĚŘÍCÍ MÍSTA

Měřící technika. Přehled 6.1.1 MĚŘÍCÍ MÍSTA Přehled MĚŘÍCÍ MÍSTA Měřící místa mají široké využití v mnoha aplikacích. Navíc nabízíme možnost dodat měřící místo dle Vašeho konkrétního požadavku nebo dokonce dle Vašeho výkresu. Měřící místa podléhají

Více

MINISTYKAČE VZDUCHOVÉ A VAKUOVÉ STYKAČE TEPELNÁ NADPROUDOVÁ RELÉ ČASOVÁ RELÉ SPOUŠTĚČE MOTORŮ VAČKOVÉ SPÍNAČE REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU

MINISTYKAČE VZDUCHOVÉ A VAKUOVÉ STYKAČE TEPELNÁ NADPROUDOVÁ RELÉ ČASOVÁ RELÉ SPOUŠTĚČE MOTORŮ VAČKOVÉ SPÍNAČE REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU MINISTYKAČE VZDUCHOVÉ A VAKUOVÉ STYKAČE TEPELNÁ NADPROUDOVÁ RELÉ ČASOVÁ RELÉ SPOUŠTĚČE MOTORŮ VAČKOVÉ SPÍNAČE REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU Certifikáty Elektropfiístroj s.r.o. Praha 4 - Modfiany, v robce

Více

Rotační měřicí senzory Absolutní jednootáčkové rotační senzory s dutou hřídelí

Rotační měřicí senzory Absolutní jednootáčkové rotační senzory s dutou hřídelí SSI, programovatelná série, typ 5882 nebo RS 485 Nový: nastavitelné výstupy pro použití s dlouhými kabely Mechanické vlastnosti: otáčky: 1) max. 6 000 min -1 setrvačný moment rotoru: cca. 6 x 10-6 kgm

Více

Vakuové spínače VPEV, mechanické

Vakuové spínače VPEV, mechanické VPEV, mechanické mechanické vakuové spínače s nastavitelným bodem sepnutí provedení s nastavitelnou hysterezí 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 6/-1 VPEV, mechanické přehled dodávek funkce konstrukce

Více

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ ST PV15 PV22 SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM SU USV SU Vario SU Diagonal SU Multiklemme Niro-Clip ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ Multifunkãní souãásti - základ úspûchu moderní hromosvodní

Více

Ermeto Originál Ventily

Ermeto Originál Ventily Ermeto Originál Ventily Obsah zpětných ventilů RHD / S. O11 EO 24 připojení / EO 24 připojení RHV R ED / S. O12 RHZ R ED / S. O13 EO 24 připojení / s vnějším palcovým závitem ED (ISO 1179)/ s vnějším palcovým

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

LMK 858 LMK 858. Plastová ponorná sonda výšky hladiny

LMK 858 LMK 858. Plastová ponorná sonda výšky hladiny výšky hladiny kapacitní keramický senzor průměr 45 mm možnost odpojení kabelového dílu jmenovité rozsahy od 0... 40 cmh 2 O do 0... 100 mh 2 O (0... 40 mbar do 0... 10 bar) byla vyvinuta pro měření výšky

Více

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní kotle ecotec Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní technika SniÏování spotfieby energie pfii vytápûní a ohfievu teplé uïitkové vody se v souãasné dobû jeví jako stále dûleïitûj í. Nejen stoupající

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

Pro sypké látky NIVOROTA ROTAČNÍ LOPATKOVÉ SPÍNAČE HLADINA JE NAŠE PROFESE

Pro sypké látky NIVOROTA ROTAČNÍ LOPATKOVÉ SPÍNAČE HLADINA JE NAŠE PROFESE Pro sypké látky NIVOROTA ROTAČNÍ LOPATKOVÉ SPÍNAČE VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE S P Í N A Č E H L A D I N Y V A Š E H L A D I N A VLASTNOSTI Spínač limitních hladin sypkých látek Lanové, tyčové prodloužení

Více

Řada Popis Velikost Těleso Strana Tlakové ventily, manuální řízení R4V R4R. 10-3 10-9 Tlakové ventily, proporcionální řízení R4V*P2 R4R*P2

Řada Popis Velikost Těleso Strana Tlakové ventily, manuální řízení R4V R4R. 10-3 10-9 Tlakové ventily, proporcionální řízení R4V*P2 R4R*P2 Obsah Kapitola : Ventily pro montáž do potrubí Řada Popis Velikost Těleso Strana Tlakové ventily, manuální řízení R4V R4R Pojistné funkce Tlakové redukční funkce -3-9 Tlakové ventily, proporcionální řízení

Více