KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE"

Transkript

1 KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

2 TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací Spínací Popis tlakového spínaãe se spínacím kontaktem: Tlak vstupuje pfiípojkou (1) a pûsobí na membránu (2). JestliÏe síla vyvozená tímto tlakem je vût í neï síla pfiedepnuté tlaãné pruïiny (3), píst (4) se posune spolu s kotouãem kontaktu (5), ãímï se uzavfie obvod mezi kontakty (6). KdyÏ tlak znovu poklesne o hodnotu vût í neï je hystereze, spínaã znovu rozepne. Rozpínací U spínaãe s rozpínacím kontaktem, je funkce kontaktû obrácená. Otáãením stavûcího roubu (7) lze tlakov spínaã sefiizovat v danném tlakovém rozsahu. Pfiepínací UÏitím mikrospínaãe s pfiepínacími kontakty, je moïné u jednoho tlakového spínaãe zkombinovat spínací i rozpínací funkci. Hystereze Hystereze je termín oznaãující rozdíl mezi spínacími body, pfii tlaku stoupajícím a pfii tlaku klesajícím. U tlakov ch spínaãû bez moïnosti nastavení hystereze je hystereze dána konstrukcí spínaãe. U spínaãû SUCO s nastavitelnou hysterezí, lze hysterezi nastavit v rozsahu 10 aï 30% podle bodu sepnutí. Horní spínací bod stoupající tlak Hystereze klesající tlak Dolní spínací bod Spínací frekvence Spínací frekvence poskytuje informace o moïném poãtu spínacích cyklû za minutu. Udané ãíslo 200 za minutu je pouze orientaãní; ve skuteãnosti závisí na typu spínaãe a provozních podmínkách a lze dosáhnout znaãnû vy ího poãtu cyklû. Podtlak V na ich technick ch údajích jsou ãísla rozsahu podtlaku uvedena v milibarech (mbar) pod atmosférick m tlakem. Údaje mohou b t rovnûï specifikovány jako absolutní tlaky. 2

3 Na e tlakové spínaãe jsou vhodné pro kapalná i plynná media. Plynná media ale kladou zvlá tní poïadavky na tûsnost. Míra netûsnosti závisí na typu plynu, pracovním tlaku a propustnosti tûsnicího materiálu. PouÏití pro plyny Membránové tlakové spínaãe jsou pro plyny vhodnûj í neï spínaãe pístové, vzhledem k men í mífie netûsnosti. Pístové spínaãe je moïné také pouïít, pokud se pfiijmou urãitá opatfiení (napfi. odvûtrávání tûla spínaãe). V pfiípadû pouïití spínaãû pro plynná média se s námi, prosím, poraìte. Uvedené tolerance platí pro provoz pfii pokojové teplotû. Vlivem teploty a stárnutí se mohou hodnoty zmûnit. Tolerance Konverzní tabulka tlakov ch jednotek ZKRATKA NÁZEV JEDNOTKY PA = N/m 2 BAR TORR LB/IN 2, PSI JEDNOTKY 1 PA = N/m 2 PASCAL BAR BAR TORR MILIMETR = 1 mm HG rtuèového sloupce LBF/IN 2 LIBRA NA âtvereâní = 1 PSI PALEC Konverzní tabulka teplotních jednotek K C F K 1 K /5 K C C /5 C +32 F 5/9 (F ) 5/9 (F-32) 1 Údaje v katalogu o kompatibilitû médií se t kají hlavnû tûsnicích materiálû. Odzkou ení kompatibility média a tûsnicích materiálû a materiálû pouzdra pro jednotlivé aplikace je odpovûdností uïivatele. Technické údaje, které poskytujeme, jsou v sledkem testû proveden ch pfii v voji v robku a na základû zku eností. Nemusejí b t aplikovatelné ve v ech pfiípadech. Je odpovûdností uïivatele vhodnost spínaãe pro danou aplikaci odzkou et. Kompatibilita médií Informace o v robku 3

4 Matice v bûru 0140l 0141l 0150l 0151l 0158l 0159l 0161l 0162l 0163l 0165l 0166l 0167l 0168l 0169l 0170l 0171l 0175l 0180l 0181l 0184l 0185l 0186l 0187l 0188l 0190l 0191l 0196l 0197l 0340l 0341l 0520l 0570l 0610l 0620l Katalog str. Mechanické Elektronické Tlakové Podtlakové Spínací nebo rozpínací Pfiepínací Napûtí max. 42 V max. 250 V max. 24 V / 50 ma VDC VDC Spínací bod nastaviteln pevn Rozsah nastavení mbar mbar 0-10 bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar Pfietlak 20 bar bezpeãn do 25 bar 100 bar 200 bar 300 bar 500 bar 600 bar Tvar tûla estihran pro klíã 22 estihran pro klíã 24 estihran pro klíã 27 âtyfihran pro klíã 30 âtyfihran pro klíã 32 Materiál tûla Pozinkovaná ocel Nerezová ocel Mosaz Hliník Speciální verze ATEX Speciální pfiípojení

5 Elektrické údaje Jmenovité provozní napûtí U e Jmenovit provozní proud I e Kategorie uïití pro typ: 250 V AC 50 / 60 Hz 4 A (2 A )* AC V AC 50 / 60 Hz 1 A AC V DC 4 / 4 A (2 / 1 A)* DC 12 / DC V DC 2 / 1 A (1 / 0.5 A)* DC 12 / DC V DC 1 / 0.5 A (0.5 / 0.25 A)* DC 12 / DC V DC 0.3 / 0.2 A (0.2 / 0.1 A)* DC 12 / DC V DC 0.25 / 0.2 A (0.15 / 0.1 A)* DC 12 / DC 13 Jmenovité izolaãní napûtí U i : 300 V Jmenovitá rázová pevnost U imp : Jmenovit tepeln proud I the : 2.5 kv (4 kv)* 5 A Spínací pfiepûtí: < 2.5 kv Jmenovit kmitoãet: DC a 50 / 60 Hz Jmenovit proud zkratové ochrany: aï 5 A (aï 3.5 A)* Podmínûn zkratov proud: < 350 A Krytí IP dle EN60529:1991+A1:1999: IP 65 s konektorem Moment dotaïení roubû svorek: < 0.35 Nm PrÛfiez vodiãe: mm 2 Jmenovité provozní napûtí U e Jmenovit provozní proud I e Kategorie uïití pro typ: 250 V AC 50 / 60 Hz 5 A AC V AC 50 / 60 Hz 1 A AC V DC 3.5 / 3.5 A DC 12 / DC V DC 2 / 1 A DC 12 / DC V DC 1 / 0.5 A DC 12 / DC V DC 0.3 / 0.2 A DC 12 / DC V DC 0.35 / 0.2 A DC 12 / DC 13 Jmenovité izolaãní napûtí U i : 300 V Jmenovitá rázová pevnost U imp : Jmenovit tepeln proud I the : 2.5 kv 6 A Spínací pfiepûtí: < 2.5 kv Jmenovit kmitoãet: DC a 50 / 60 Hz Jmenovit proud zkratové ochrany: aï 6,3 A Podmínûn zkratov proud: < 350 A Krytí IP dle EN60529:1991+A1:1999: IP 65 s konektorem Moment dotaïení roubû svorek: < 0.35 Nm PrÛfiez vodiãe: mm 2 Jmenovité provozní napûtí U e Jmenovit provozní proud I e Kategorie uïití pro typ: 250 V AC 50 / 60 Hz 2.5 A AC V AC 50 / 60 Hz 1 A AC V DC 2 / 2 A DC 12 / DC V DC 1 / 0.5 A DC 12 / DC V DC 0.75 / 0.4 A DC 12 / DC V DC 0.3 / 0.2 A DC 12 / DC Volt DC 0.3 / 0.2 A DC 12 / DC 13 Jmenovité izolaãní napûtí U i : 300 V Jmenovitá rázová pevnost U imp : Jmenovit tepeln proud I the : 2.5 kv 6 A Spínací pfiepûtí: < 2.5 kv Jmenovit kmitoãet: DC a 50 / 60 Hz Jmenovit proud zkratové ochrany: aï 2.5 A Podmínûn zkratov proud: < 350 A Krytí IP dle EN60529:1991+A1:1999: IP 65 s konektorem Moment dotaïení roubû svorek: < 0.5 Nm PrÛfiez vodiãe: mm * Pro typy 0140 a 0141 platí ãísla v závorce

6 P EHLED SYSTÉMÒ PRO Tlakové spínaãe pro klíã 24, spínací nebo rozpínací od str. 8 Max. napûtí 42 V 0166 Membránov tlakov spínaã, vnûj í závit, pozinkované ocelové tûlo, pfietlak bezpeãn do 300 bar str Membránov tlakov spínaã, vnûj í závit, pozinkované ocelové tûlo, pfietlak bezpeãn do 600 bar str Pístov tlakov spínaã, vnûj í závit, pozinkované ocelové tûlo, pfietlak bezpeãn do 600 bar str Membránov tlakov spínaã, vnitfiní závit, pozinkované ocelové tûlo, pfietlak bezpeãn do 300 bar str Membránov tlakov spínaã, vnitfiní závit, mosazné tûlo, pfietlak bezpeãn aï do 20 bar str. 16 Pfiíslu enství str. 17 Tlakové spínaãe pro klíã 27, pfiepínací kontakty od str. 18 Spínaãe se stfiíbrn mi kontakty, pozinkované ocelové tûlo 0140 Membránov tlakov spínaã, pevná hystereze, max. napûtí 250 V str Pístov tlakov spínaã, pevná hystereze, max. napûtí 250 V str Membránov tlakov spínaã, nastavitelná hystereze, max. napûtí 42 V str Pístov tlakov spínaã, nastavitelná hystereze, max. napûtí 42 V str Membránov tlakov spínaã, nastavitelná hystereze, max. napûtí 250 V str Pístov tlakov spínaã, nastavitelná hystereze, max. napûtí 250 V str Membránov tlakov spínaã s konektorem dle DIN 43650, nastavitelná hystereze, max. napûtí 250 V str Pístov tlakov spínaã s konektorem dle DIN 43650, nastavitelná hystereze, max. napûtí 250 V str. 23 Spínaãe se zlat mi kontakty, pozinkované ocelové tûlo 0190 Membránov tlakov spínaã, nastavitelná hystereze, max. napûtí 24 V str Pístov tlakov spínaã, nastavitelná hystereze, max. napûtí 24 V str. 24 Spínaãe s tûly z nerezové oceli Membránov tlakov spínaã, stfiíbrné kontakty, nastavitelná hystereze, max. napûtí 250 V str Pístov tlakov spínaã, stfiíbrné kontakty, nastavitelná hystereze, max. napûtí 250 V str Membránov tlakov spínaã, zlaté kontakty, nastavitelná hystereze, max. napûtí 24 V str Pístov tlakov spínaã, zlaté kontakty, nastavitelná hystereze, max. napûtí 24 V str. 26 Pfiíslu enství str. 27

7 KONTROLU TLAKU Tlakové spínaãe s pfiipojen m kabelem od str Mechanické tlakové a podtlakové spínaãe mohou b t dodány s pfiipojen m kabelem a s rûzn mi konektory. Membránov tlakov spínaã s pfiipojen m kabelem, IP 67, s moïností nastavení spínacího bodu. str Pístov tlakov spínaã s pfiipojen m kabelem, IP 67, s moïností nastavení spínacího bodu. str. 30 Pfiíklady speciálních verzí str. 31 Tlakové spínaãe pro klíã 30, pfiepínací kontakty od str Membránov tlakov spínaã, pevnû nastaven str Membránov tlakov spínaã pro panelovou montáï, pevnû nastaven str Membránov / pístov tlakov spínaã, nastaviteln str Membránov / pístov tlakov spínaã s konektorem podle DIN str Membránov / pístov tlakov spínaã pro panelovou montáï, s konektorem podle DIN str Membránov tlakov spínaã vysoce pfiesn v rozsahu nízk ch tlakû, s konektorem podle DIN str. 37 Tlakové spínaãe do v bu ného prostfiedí, pfiepínací kontakty Dle nov ch norem ATEX od str Membránov / pístov tlakov spínaã pro v bu né plyny, zóna 1, plynule nastaviteln str Membránov tlakov spínaã pro v bu né prachy, zóna 22, plynule nastaviteln str Pístov tlakov spínaã pro v bu né prachy, zóna 22, plynule nastaviteln str. 41 Podtlakové spínaãe od str Podtlakov spínaã, pfiepínací kontakty, s konektorem podle DIN 43650, max. napûtí 250 V str Podtlakov spínaã, spínací nebo rozpínací, pfiipojení na roubky nebo na ploché konektory, max. napûtí 42 V str. 45 Pfiíslu enství str. 45 Elektronické snímání tlaku od str Elektronick tlakov spínaã, spínací nebo rozpínací, s keramick m senzorem, plynule nastaviteln str Elektronick tlakov spínaã, programovateln, s displejem str Snímaã tlaku, membrána z nerezové oceli, s v stupním napûtím V str Snímaã tlaku, membrána z nerezové oceli, s v stupním proudem ma str. 50 Pfiíslu enství str. 51 7

8 Tlakové spínaãe pro ífiku klíãe 24 mm Spínací nebo rozpínací, maximální napûtí 42 V TECHNICKÉ ÚDAJE Krytí: IP 65 Svorky IP 00 Spínací frekvence: 200 / min. Teplotní stabilita: NBR C EPDM FKM C C Oãekávaná mechanická Ïivotnost: 10 6 cyklû (pfii tlaku do 50 bar) Odolnost vûãi vibracím: Odolnost vûãi rázûm: 10 g / Hz sinusová vlna 294 m/s 2 ; 14 ms pûlsinusová vlna 8

9 TECHNICKÉ ÚDAJE Typ Spínací Materiál Pfietlak bezpeãn do: v kon 100 VA Pozinkovaná Mosaz 20 bar 300 bar 600 bar ocel Konstrukce kompaktního spínaãe, rozpínací nebo spínací Nízkonákladov mechanick tlakov spínaã dle norem SUCO vysoké kvality Odolnost vûãi vysok m pfietlakûm a dlouhá provozní Ïivotnost i pfii drsn ch provozních podmínkách Spínací bod snadno nastaviteln i za provozu 1) RÛzné závitové spoje pro vyhovûní va í instalaci (viz relevantní list s údaji o v robku) Varianty s pfiipojen m kabelem - viz katalog strana 29 Temperaturbereiche der Membrantypen siehe Seite 10 Pfiipojení na roubky M3 nebo na ploché konektory Podle poptávky také se zlat mi kontakty Jiné materiály tûla jsou rovnûï moïné 1) Tlakové spínaãe mohou b t rovnûï dodány pfiednastavené ve v robû. V takovém pfiípadû jsou spínaãe zaji tûné peãetí a mají spínací tlak vyraïen na tûle. 9

10 0166 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 300 bar *) 36 S vnûj ím závitem 9 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství - viz str Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT)! Do objednacího ãísla M 10x1 kuïelov M 12x (± 0.2) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 0.5) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 1.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 2.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov doplnit ãíslo materiálu 0166 XXX XX X XXX 0166 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 10 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

11 0166 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na ploché konektory Pfietlak bezpeãn do 300 bar *) 0166 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT)! Do objednacího ãísla M10x1 kuïelov M 12x (± 0.2) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 0.5) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 1.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 2.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov doplnit ãíslo materiálu 0166 XXX XX X XXX 0166 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní S vnûj ím závitem AMP 6.3 x 0.8 pocínovan SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství - viz str. 17 NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 11

12 0163 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 600 bar *) 36 S vnûj ím závitem 9 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) M 10x1 kuïelov M 12x (± 0.2) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 0.5) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 1.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 2.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov Pfiíslu enství - viz str. 17! Do objednacího ãísla doplnit ãíslo materiálu 0163 XXX XX X XXX 0163 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 12 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

13 0163 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Pozinkované ocelové tûlo Pfiipojení na roubky M3 Pfietlak bezpeãn do 600 bar *) 0163 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) M10x1 kuïelov M 12x (± 0.2) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 0.5) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 1.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov M 10x1 kuïelov M 12x (± 2.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov AMP 6.3 x 0.8 pocínovan 46 S vnûj ím závitem 9 24 SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání.! Do objednacího ãísla doplnit ãíslo materiálu 0163 XXX XX X XXX 0163 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní Pfiíslu enství - viz str. 17 NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 13

14 0169 Pístové tlakové spínaãe, 42 V Zinkované ocelové tûlo, Pfiipojení na roubky nebo na ploché konektory Pfietlak bezpeãn do 600 bar *) S vnûj ím závitem 0169 Pístové tlakové spínaãe se roubky SW Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) M 10x1 kuïelov M 12x (± 5.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov AMP 6.3 x 0.8 pocínovan 0169 Pístové tlakové spínaãe s konektory 46 9 SW 24 Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) M 10x1 kuïelov M 12x (± 5.0) G 1/ NPT 1/ G 1/ M 10x1 válcov RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství - viz str. 17! Do objednacího ãísla doplnit ãíslo materiálu 0169 XXX XX X XXX 0169 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro pouïití s plyny a kyslíkem pouze v omezené mífie. Viz vysvûtlení na str. 3. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 14 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

15 0168 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Zinkované ocelové tûlo, Pfiipojení na roubky nebo na ploché konektory Pfietlak bezpeãn do 300 bar *) S vnitfiním závitem pro tlakové armatury dle DIN Membránové tlakové spínaãe se roubky S vnitfiním závitem Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) (± 0.2) (± 0.5) M 12 x 1, (± 1.0) vnitfiní (± 2.0) SW M 12x Membránové tlakové spínaãe s konektory Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) (± 0.2) (± 0.5) M 12 x 1, (± 1.0) vnitfiní (± 2.0) AMP 6.3 x 0.8 pocínovan SW! Do objednacího ãísla doplnit ãíslo materiálu 0168 XXX XX X XXX 0168 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. M 12x1.5 Pfiíslu enství - viz str. 17 Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 15

16 0167 Membránové tlakové spínaãe, 42 V Mosazné tûlo Pfiipojení na roubky nebo na ploché konektory Pfietlak bezpeãn do 20 bar *) 36 S vnûj ím závitem SW AMP 6.3 x 0.8 pocínovan SW RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství - viz str Membránové tlakové spínaãe se roubky Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) M 10x1 kuïelov (± 0.2) R 1/8 kuïelov R 1/2 kuïelov G 1/ M 10x1 kuïelov (± 0.5) R 1/8 kuïelov R 1/2 kuïelov G 1/ M 10x1 kuïelov (± 1.0) R 1/8 kuïelov R 1/2 kuïelov ! Do objednacího ãísla G 1/ Membránové tlakové spínaãe s konektory Rozsah nastavení Závit Spínací : Rozpínací : v barech (tolerance pfii RT) M 10x1 kuïelov (± 0.2) R 1/8 kuïelov R 1/2 kuïelov G 1/ M 10x1 kuïelov (± 0.5) R 1/8 kuïelov R 1/2 kuïelov G 1/ M 10x1 kuïelov (± 1.0) R 1/8 kuïelov R 1/2 kuïelov G 1/ doplnit ãíslo materiálu 0167 XXX XX X XXX 0167 XXX XX X XXX membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzin atd. = 3 = 3 Viz strana 8 - teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 16 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

17 Pfiíslu enství Pro v echny tlakové spínaãe 24 SW Ochranná krytka Se stfiedovou ucpávkou vodiãe o prûmûru mm urãeno jen pro napûtí do 42 V Objednací ã.: Ochranná krytka S dvûma vstupy vodiãû o prûmûru mm urãeno jen pro napûtí do 42 V Objednací ã.:

18 Tlakové spínaãe pro ífiku klíãe 27 mm Pfiepínací kontakty - stfiíbrné nebo zlaté Mikrospínaãe vysoké kvality pro spolehlivé spínání Snadno sefiiditeln spínací bod 1) Hystereze mûïe b t nastavena ve v robû nebo u nás 2) Samoãisticí kontakty pro dosaïení dlouhé provozní Ïivotnosti (pouze verze 250 V) Vysoká pfietlaková bezpeãnost Dlouhá provozní Ïivotnost i za obtíïn ch provozních podmínek Pfiipojovací konektor nebo ochranná krytka pro ochranu pfied vlhkostí a neãistotami, a tím i snadná v mûna na místû pracovníky servisu K dispozici jsou rûzná závitová spojení, aby bylo moïno vyhovût va í instalaci Varianty s pfiipojen mi vodiãi - viz str MoÏnost volby materiálu tûla spínaãe mezi pozinkovanou nebo nerezovou ocelí a volby materiálû membrán pro zaji tûní vysoké odolnosti vûãi provozním médiím 1) Spínaãe nastavené ve v robû jsou zaji tûny peãetní barvou a mají spínací tlak vyraïen na tûle spínaãe. 2) S v jimkou série 0140/

19 TECHNICKÉ ÚDAJE 24 V Napûtí Max. proud Materiál tûla 42 V 250 V 50 ma 2 A 0140 *) 0141 *) *) 0181 *) 0184 *) 0185 *) 0186 *) 0187 *) A Zlaté kontakty Stfiíbrné kontakty Nastavitelná hystereze Pozinkovaná ocel Nerezová ocel DIN konektor Znaãka CE Smûrnice evropské rady Smûrnice pro stroj.zafiízení, Smûrnice EMC Smûrnice pro NN Smûrnice ATEX Zafiízení, které spadá pod tuto smûrnici, musí mít prohlá ení o shodû a oznaãení CE. Tlakové spínaãe SUCO jsou elektrická zafiízení a proto se fiídí smûrnicí pro nízké napûtí 73/23/EC. EC prohlá ení o shodû je pfiipraveno pro v echny v robky, které spadají pod tyto smûrnice a je uloïeno u na í firmy. Katalogové listy relevantních spínaãû nesou oznaãení CE. *) Dal í podrobnosti o spínacích v konech jsou uvedeny na str. 5 TECHNICKÉ ÚDAJE Krytí: Spínací frekvence: IP 65 s nasazen m konektorem Svorky IP / min. Teplotní odolnost: NBR C EPDM C FKM C Oãekávaná mechanická Ïivotnost: 10 6 cyklû (u membránov ch spínaãû platí tato Ïivotnost jen pro tlak do 50 bar) Odolnost vûãi vibracím: 10 g / Hz sinusová vlna Rázová odolnost: 294 m/s 2 ; 14 ms pûlsinusová vlna Spínací v konnost: viz str. 5 Hystereze: 10-30% nastavitelná ve v robû u typu 0140/0141 pevná ca % 19

20 0140 / 0141 Membránové / pístové tlakové spínaãe 250 V Pozinkované ocelové tûlo se roubov mi svorkami S pfiepínacím stfiíbrn m kontaktem Pfietlak bezpeãn do 300 / 600 bar *) Viz str. 5 - elektrické vlastnosti ~50 ~50 pfied dotaïením S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství: - viz str Pg 9 27 SW 0140 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech G 1/4" NPT 1/ ± 0.2 NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF G 1/ NPT 1/ ± NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF *) G 1/ NPT 1/ ± 1.0 NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF G 1/ NPT 1/ ± 2.0 NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF Pístové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech G 1/ NPT 1/ ± 5.0 NPT 1/ *)! 7/16-20 UNF /16-18 UNF Do objednacího ãísla 014X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro pouïití s plyny a kyslíkem pouze v omezené mífie. Viz vysvûtlení na str. 3. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 20 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

21 0170 / 0171 Membránové / pístové tlakové spínaãe 42 V Pozinkované ocelové tûlo S pfiepínacím stfiíbrn m kontaktem Pfietlak bezpeãn do 100 / 300 / 600 bar *) 0170 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech M10x1kuÏelov ± 0.2 M 12x G 1/ *) M10x1kuÏelov ± 0.5 M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± 3.0 M 12x *) G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ Pístové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech M10x1kuÏelov ± 5.0 M12x *) G 1/ ! Do objednacího ãísla 017X XXXXX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán 59 AMP 6.3x S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství viz str SW Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. Dal í technické údaje viz str. 19 *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 21

22 0180 / 0181 Membránové / pístové tlakové spínaãe 250 V Pozinkované ocelové tûlo s ploch mi konektory S pfiepínacím stfiíbrn m kontaktem Pfietlak bezpeãn do 100 / 300 / 600 bar *) Viz str. 5 - elektrické vlastnosti AMP 6.3x Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Pfiíslu enství - viz str SW M10x1kuÏelov ± 0.2 M 12x G 1/ *) M10x1kuÏelov ± 0.5 M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ *) M10x1kuÏelov ± 3.0 M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ Pístové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech M10x1kuÏelov ± 5.0 M 12x *) G 1/ ! Do objednacího ãísla 018X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán Dal í technické údaje viz str. 19 Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 22 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

23 0184/ 0185 Membránové / pístové tlakové spínaãe 250 V Pozinkované ocelové tûlo s pfiípojovací zástrãkou dle DIN S pfiepínacím stfiíbrn m kontaktem Pfietlak bezpeãn do 100 / 300 / 600 bar *) Viz str. 5 - elektrické vlastnosti 0184 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech ~50 pfied dotaïením 40 M10x1kuÏelov ± 0.2 M 12x *) G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ ~83 Pg 9 M10x1kuÏelov *) ± 3.0 M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x Pístové tlakové spínaãe G 1/ Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech M10x1kuÏelov ± 5.0 M 12x *)! G 1/ Do objednacího ãísla 018X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní 27 SW S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. Konektor je moïn i se signalizací LED 9 NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. Dal í technické údaje viz str. 19 Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro pouïití s plyny a kyslíkem pouze v omezené mífie. Viz vysvûtlení na str. 3. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 23

24 0190 / 0191 Membránové / pístové tlakové spínaãe 24 V AMP 6.3x0.8 Pozinkované ocelové tûlo s ploch mi konektory S pfiepínacími zlat mi kontakty Max. napûtí 24 V Pfietlak bezpeãn do 100/300/600 bar *) 0190 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání SW M10x1kuÏelov ± 0.2 M 12x G 1/ *) M10x1kuÏelov ± 0.5 M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ M10x1kuÏelov *) ± 3.0 M 12x G 1/ M10x1kuÏelov ± M 12x G 1/ Pístové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech Pfiíslu enství - viz str. 27 M10x1kuÏelov ± 5.0 M 12x *) G 1/ ! Do objednacího ãísla 019X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán Dal í technické údaje viz str. 19 Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 10 bar. Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro pouïití s plyny a kyslíkem pouze v omezené mífie. Viz vysvûtlení na str. 3. *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. 24 Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat.

25 0186/ 0187 Membránové / pístové tlakové spínaãe 250 V Tûlo z nerezové oceli (1.4305) S pfiepínacím stfiíbrn m kontaktem Max. napûtí 250 V, pfietlak bezpeãn do 300/600 bar *) Viz str. 5 - elektrické vlastnosti AMP 6.3x Membránové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech ± ± 0.5 G 1/ * ± ± G1/ SW Pístové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech ± 5.0 G 1/ *)! Do objednacího ãísla 018X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání. EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán Pfiíslu enství - viz str. 27 Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 50 bar. Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro pouïití s plyny a kyslíkem pouze v omezené mífie. Viz vysvûtlení na str. 3. Dal í technické údaje viz str. 19 *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 25

26 0196 / 0197 Membránové / pístové tlakové spínaãe 24 V Tûlo z nerezové oceli (1.4305) S pfiepínacím zlat m kontaktem Max. napûtí 24V Pfietlak bezpeãn do 300 / 600 bar *) AMP 6.3x Membránové tlakové spínaãe SW Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech ± ± G 1/4 300 *) ± ± S vnûj ím závitem RovnûÏ k dispozici se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Varianty s pfiipojen mi vodiãi, - viz str. 28 dále. Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání Pístové tlakové spínaãe Rozsah nastavení v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech ± 5.0 G 1/ *)! Do objednacího ãísla 019X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán Pfiíslu enství - viz str. 27 Upozornûní! Pfii pouïití s kyslíkem je nutné dodrïovat preventivní bezpeãnostní pfiedpisy. Kromû toho doporuãujeme nepfiekroãit maximální provozní tlak 50 bar. Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro pouïití s plyny a kyslíkem pouze v omezené mífie. Viz vysvûtlení na str. 3. Dal í technické údaje viz str. 19 *) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50% niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Krytí IP 65 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny podmínky prostfiedí. UÏivatel odpovídá za kontrolu, zda pfiipojení splàuje poïadavky i jin ch neï uveden ch pfiedpisû a zda mûïe b t pouïito pro speciální aplikace, které jsme nemohli pfiedpokládat. 26

27 Pfiíslu enství tlakov ch spínaãû 27 SW Ochranná krytka Konektor S dvûma kabelov mi vstupy pro kabely o prûm mm Nevhodné pro napûtí nad 42 V! roubení Pg9 (svûrn rozsah 6-9 mm) Urãeno pro napûtí do 250 V Obj. ã.: Obj. ã.: Pg MoÏnosti vyuïití pfiíslu enství Typ spínaãe Ochranná krytka Konektor Konektor podle DIN se signalizací LED 0140 / / / 0181 (max. do 42V) 0184 / 0185 (pro 24V a 250V na vyïádání) viz rovnûï str / / 0187 (max. do 42V) 0196 /

28 Tlakové spínaãe s pfiipojen m kabelem a konektorem PouÏití Na e tlakové spínaãe mají vût inou krytí IP 65. To nemusí b t dostaãující pro v echny aplikace. Obzvlá tû u uïitkov ch vozidel, mobilních hydraulick ch systémû a u obdobn ch aplikací mûïe b t vyïadováno krytí IP 67 nebo IP 6K9K. Pro tyto úãely je moïné tlakové spínaãe dodat s kabelem poïadované délky a s libovoln m obchodnû dostupn m konektorem. Toto fie ení zaruãuje moïnost dodání i men ího mnoïství bez nutn ch nákladû na v robu nástrojû. Technické údaje variant tlakov ch spínaãû s pfiipojen m kabelem jsou v podstatû stejné jako údaje pro standardní typy. Rozdíly v technick ch údajích budou odsouhlaseny zákazníkem a budou uvedeny na specifickém zákaznickém v kresu tlakového spínaãe s pfiipojen m kabelem. 28

29 Tlakové spínaãe vhodné pro pfiipojení kabelu s konektorem Jsou dodávány se spínacím bodem pfiednastaven m ve v robû. Spínací bod potom není moïné mûnit. Je proto dûleïité, aby spínací bod byl uveden pfii objednání. U tlakov ch spínaãû typu 0240/0241 zûstává moïnost nastavení i po pfiipojení kabelu. Typy tlakov ch spínaãû vhodn ch pro pfiipojení kabelu 0263/ / / / /0241 Viz str , 16 - technické údaje Viz str technické údaje Viz str. 21, 24, 26 - technické údaje Viz str. 20 a 31 - technické údaje V bûr z irokého sortimentu konektorû, které mûïeme dodat. Dal í zástrãky a konektory k dispozici na vyïádání. Dodáme typ a délku kabelu, které potfiebujete. konektory dle DIN konektory AMP (Junior - Timer) konektory Cannon konektory AMP (Super Seal) konektory Packard (Weather Pack) Packard plugs (Weather Pack) konektory Deutsch (DT 06) konektory Deutsch (DT 04 2P) konektory Deutsch (DT 04 3P) 29

30 0240/0241 Membránové / pístové tlakové spínaãe V závislosti na typu pfiipojení vhodné pro 42 V nebo 250 V S pfiepínacím stfiíbrn m kontaktem Pfietlak bezpeãn do 300 / 600 bar 1) ~57 ~ SW 27 SW 0240 Membránové tlakové spínaãe Rozsah nast. v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech G 1/4" NPT 1/ ± 0.2 NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF G 1/ NPT 1/ ± NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF ) G 1/ NPT 1/ ± 1.0 NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF G 1/ NPT 1/ ± 2.0 NPT 1/ /16-20 UNF /16-18 UNF Sefiizovací roub estihranná nástr. hlava 3 SW MoÏnosti: - voln konec kabelu - konektorov systém specifikovan zákazníkem - pevn, pfiednastaven spínací bod Jiné materiály tûla a spojovací závity na vyïádání Pístové tlakové spínaãe Rozsah nast. v barech Tolerance v barech (RT) Závit Objednací ãíslo pmax. v barech G 1/ NPT 1/ ± 5.0 NPT 1/ )! 7/16-20 UNF /16-18 UNF Do objednacího ãísla 024X XXX XX X XXX doplnit ãíslo materiálu membrány / tûsnûní NBR Hydraulick / strojní olej, terpent n, topn olej, vzduch atd. = 1 EPDM Vodík, acetylen, ozon, brzdová kapalina atd. = 2 FKM Hydraulické kapaliny (HFA, HFB, HFC, HFD), benzín atd. = 3 Viz str teplotní rozsahy materiálû membrán 30 1) Statick tlak, dynamické tlaky mají b t o 30 aï 50 % niï í. Tyto hodnoty se t kají hydraulické nebo pneumatické ãásti tlakového spínaãe. Pístové tlakové spínaãe jsou vhodné pro uïití s plyny a kyslíkem pouze v omezeném rozsahu. Viz vysvûtlení na str. 3. Upozornûní! Pfii uïití s kyslíkem je nutné dodrïovat relevantní bezpeãnostní pfiedpisy, doporuãujeme, aby maximální provozní tlak 10 bar nebyl pfiekroãen. Krytí IP 67 Schválení typu neplatí bez omezení pro v echny prostfiedí. Je odpovûdností uïivatele pfiekontrolovat, zda pfiipojení splàuje poïadavky nejen uveden ch pfiedpisû a zda jej lze uïít pro speciální aplikace, které nebylo moïno pfiedvídat.

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

LMK 331. LMK 331 Vestavná sonda

LMK 331. LMK 331 Vestavná sonda LMK Výhody keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita přesnost dle IEC 60770: 0,5% FSO provedení

Více

Převodník tlaku P40 / P41

Převodník tlaku P40 / P41 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P40 / P41 Rozsahy 0...0,25 bar až do 0...400 bar pro relativní nebo absolutní tlak Přesnost měření 0,3 % Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20

Více

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Typ 403023 t y 4 0 3 T 0 2 3 JUMO Měření a regulace s.r.o. Telefon: +420 541 321 113 Typový list 403023 Strana 1/8 JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Diferenční převodník tlaku s pevným uzávěrem Krátký popis Diferenční

Více

Průmyslový snímač tlaku. Přednosti

Průmyslový snímač tlaku. Přednosti robustní piezoresistivní senzor s nerezovou oddělovací membránou přesnost dle IEC 60770: 0,35 %, 0,5 %, 0, % FSO jmenovitý rozsah od 0... 60 bar do 0 600 bar DMP 333 je robustní piezoresistivní senzor

Více

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 Kompaktní snímač tlaku MBS 3000 je konstruován pro použití v téměř jakémkoli průmyslovém

Více

Hlavní oblasti použití zobrazení m ených hodnot na 4místném LED displeji oto ný a konfigurovatelný modul displeje

Hlavní oblasti použití zobrazení m ených hodnot na 4místném LED displeji oto ný a konfigurovatelný modul displeje DS 00 Elektronický tlakový spína Nerezový senzor P esnost podle IEC 60770: standard: 0, % FSO varianta: 0, % FSO Rozsahy tlaku od 0... 00 mbar do 0... 600 bar, nebo nezávislé PNP výstupy, voln konfigurovatelné

Více

DMP 331 P. Procesní snímač tlaku

DMP 331 P. Procesní snímač tlaku DMP P různá procesní připojení potravinářský, farmaceutický, chemický průmysl teplota média až do 00 C jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 40 bar Snímač tlaku DMP P je určen pro techniku řízení technologických

Více

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku HMP 331 Výhody polní pouzdro - hliníkový odlitek nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex (pouze pro 4...20mA/2-vodič) IBExU05 ATEX 1106X zákaznická provedení: - zvláštní rozsahy - jiná provedení

Více

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda. Nerezový senzor. Nerezová ponorná sonda

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda. Nerezový senzor. Nerezová ponorná sonda Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % / 0,1 % FSO Rozsahy od 0... 1 mh2o do 0... 250 mh2o Přednosti průměr 27 mm nízká chyba vlivem teploty vynikající přesnost

Více

Průmyslový tlakový spínač

Průmyslový tlakový spínač Průmyslový tlakový Spínač pro hydrauliku keramický tlustovrstvý senzor 1 nebo 2 spínací výstupy jednoduché nastavení pomocí adapteru nebo kofigurátoru jmenovité rozsahy od 0... 2 bar do 0... 400 bar Elektronický

Více

DS 200. DS 200 Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem

DS 200. DS 200 Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem DS 00 DS 00 Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem Výhody nastavení displeje aktuální hodnota desetinná tečka spínací výstupy mez sepnutí / rozepnutí modus hystereze / okna zpoždění sepnutí

Více

Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED

Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED Jiskrově bezpečný digitální tlakový spínač YTED Pro absolutní nebo relativní tlak Dva mezní výstupy s PNP přechody Napájení přes proudovou smyčku 4...20 ma Celokovové robustní průmyslové provedení, materiál

Více

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti DS 00 P s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl atd. Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0

Více

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Typová fiada W 40 aï W 160 (Série FTE) Plá Èov transformátor / EI - plechy Rozsah u 63-250 VA. Frekvence 50 / 60 Hz El. krytí IP

Více

DMP 331P. DMP 331P Procesní snímač tlaku

DMP 331P. DMP 331P Procesní snímač tlaku DMP P Výhody nízká chyba vlivem teploty dobrá linearita dlouhodobá stabilita přesnost dle IEC 60770: 0,5% FSO; na přání: 0,5% FSO provedení Ex: II G EEx ia IIC T4 (pouze pro 4...0mA / -vodič) (TÜV 0 ATEX

Více

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO Keramický senzor Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % FSO LMK 8 Rozsahy od 0... 40 cmh O do 0... 00 mh O Výstupní signály vodi: 4 0 ma vodi: 0 0 V jiné po dohod Pednosti prmr,5

Více

LMP 305 LMP 305. Nerezová ponorná sonda výšky hladiny. polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací

LMP 305 LMP 305. Nerezová ponorná sonda výšky hladiny. polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 19 mm měření hladiny v trubkách od 1 (monitoring spodních vod) jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0... 250 mh 2 O Ponorná

Více

Teplotní senzor Typ MBT 3270

Teplotní senzor Typ MBT 3270 Datový list Teplotní senzor Typ MBT 3270 Flexibilní teplotní senzor MBT 3270 lze použít v mnoha průmyslových aplikacích: např. pro vzduchové kompresory, mobilní hydrauliku, v systémech měření výfukových

Více

INDUKČNÍ A KAPACITNÍ SNÍMAČE

INDUKČNÍ A KAPACITNÍ SNÍMAČE INDUKČNÍ A KAPACITNÍ SNÍMAČE E2A Válcový indukční snímač pro všeobecné použití Dosah 2-30 mm (dle typu) + 10% Délka těla (závitu) 27 až 66 mm (dle typu) Napájení : 12 až 24 VDC Mezní frekvence: 100 Hz

Více

BETA β TLAKOVÉ & TEPLOTNÍ SPÍNAČE. Uživatelsky přátelská generace

BETA β TLAKOVÉ & TEPLOTNÍ SPÍNAČE. Uživatelsky přátelská generace BETA β TLAKOVÉ & TEPLOTNÍ SPÍNAČE Uživatelsky přátelská generace BETA β tlakové spínače Uživatelsky přátelská generace Uživatelsky přátelská generace není zbytečná chlouba. BETA může a vždy bude dodávat

Více

a zároveň zajišťuje jeho linearizaci.

a zároveň zajišťuje jeho linearizaci. Dělitelná precizní nerezová ponorná sonda Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO Rozsahy od 0... 4 mh2o do 0... 250 mh2o Přednosti komunikační rozhraní pro nastavení offsetu, rozpětí a tlumení

Více

Elektromagnetické ventily VZWM-L

Elektromagnetické ventily VZWM-L hlavní údaje a vysvětlení typového značení Všeobecné údaje nepřímo řízený sedlový ventil s membránovým těsněním připojení armatury G¼ G2 průtok 1 400 31 000 l/min provedení jako odlitek z mosazi nebo ušlechtilé

Více

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Katalog 005 www.telemecanique.cz Obsah 0 Poãítadla Zelio Count b Úvod.................................................. strany a b Poãítadla provozních hodin a

Více

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá HMP 331 Výhody polní pouzdro - hliníkový odlitek nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex (pouze pro 4...20mA/2-vodič) IBExU05 ATEX 1106X zákaznická provedení: - zvláštní rozsahy - jiná provedení

Více

LMK 358H. Dlitelná nerezová ponorná sonda s komunikací HART. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,1 % FSO

LMK 358H. Dlitelná nerezová ponorná sonda s komunikací HART. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,1 % FSO LMK58H Dlitelná nerezová ponorná sonda s komunikací HART Keramický senzor Pesnost podle IEC 60770: standard: 0, % FSO LMK 58H Rozsahy od 0... 60 cmh 2O do 0... 00 mh 2O Výstupní signál 2vodi: 4... 20 ma

Více

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti pro měření výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 27 mm měření výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0...

Více

DMP 331 pro nízké tlaky. Průmyslové snímače tlaku

DMP 331 pro nízké tlaky. Průmyslové snímače tlaku DMP 331 pro nízké tlaky Průmyslové snímače tlaku TYP příklad kódu DMP 331, 110-1002-1-5-100-100-1-000 DMP 331 Snímač tlaku (0...0,1 / 40 bar) 4.900,- 110 relativní (0...0,1 / 40 bar) 0,- 111 absolutní

Více

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU 09 2013 SWMU 31.5 Měřicí převodník střídavého proudu Vlastnosti s nebo bez pomocného napájení s integrovaným proudovým transformátorem montáž na DIN lištu vstupní měřená

Více

Ochrana zařízení proti přehřívání

Ochrana zařízení proti přehřívání Ochrana zařízení proti přehřívání řady C 51x mohou být použity k měření teploty pevných, kapalných a plynných médií. Jedná se o analogové přístroje s jednou nebo dvěmi nastavitelnými prahovými hodnotami

Více

Převodník tlaku JUMO dtrans p30

Převodník tlaku JUMO dtrans p30 K o 94/4, 60 00 B o ú o 8, 81 06 B t o t -J e - t ße 1, 609 F e ep o en ep N e o Te +40 541 1 11 Te +41 44 871 676 Te +49 661 600-0 F x +40 541 11 50 F x +41 44 871 676 F x +49 661 600-607 Inte net www

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

MaRweb.sk

MaRweb.sk LMK tlustovrstvý keramický sensor čelní membrána tlaková přípojka z nerezové oceli nebo PVDF jmenovitý tlak od 0... 60 mbar do 0... 60 bar LMK byla navržena speciálně pro procesní měřící techniku a pro

Více

Pøíslušenství. Obsah. Pøíslušenství 229

Pøíslušenství. Obsah. Pøíslušenství 229 Pøíslušenství Obsah Tlumièe hluku...231 Filtry...232 233 Manometry a vakuometry...234 235 Pøipojovací sady pro vakuové pumpy...236 Šroubení pro vakuové pumpy...237 Záslepky...238 Šroubení pro filtry...239

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČ CLS 23 K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin Kompaktní miniaturní provedení Jednoduché nastavování pomocí magnetického pera Přímá montáž do nádrží,

Více

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO DMP 4 Průmyslový snímač tlaku Bez oddělení od média Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Přednosti vynikající linearita nízká chyba vlivem teploty vynikající

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

DMP 331 pro nízké tlaky DMP 333 pro vysoké tlaky Průmyslové snímače tlaku

DMP 331 pro nízké tlaky DMP 333 pro vysoké tlaky Průmyslové snímače tlaku DMP 331 pro nízké tlaky DMP 333 pro vysoké tlaky Průmyslové snímače tlaku DMP 331 Snímač tlaku (0,1 40 bar) 4.900,- DMP 333 Snímač tlaku (60 600 bar) 4.900,- Kód Měřený tlak Příplatek 331 110 relativní

Více

DMP 331. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianty: 0,25 / 0,1 % FSO

DMP 331. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianty: 0,25 / 0,1 % FSO DMP Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianty: 0,5 / 0, % FSO Rozsahy tlaku od 0... 00 mbar do 0... 40 bar Výstupní signály vodič: 4...

Více

XMP ci. Procesní snímač tlaku. s komunikací HART. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO

XMP ci. Procesní snímač tlaku. s komunikací HART. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO Procesní snímač tlaku s komunikací HART Keramický senzor Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO XMP ci Rozsahy tlaku od 0... 60 mbar do 0... 20 bar Výstupní signál 2vodič: 4... 20 ma jiné po dohodě Přednosti

Více

DMP 331 P Snímač tlaku s čelní membránou

DMP 331 P Snímač tlaku s čelní membránou Snímače tlaku - KD0533-2015/05 DMP 331 P Snímač tlaku s čelní membránou Měření relativního a absolutního tlaku nebo výšky hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí. Rozsahy od 10 kpa do 4 MPa. Přesnost

Více

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda LMK 5 kapacitní keramický sensor čelní membrána jmenovitý tlak 0... 40 mbar do 0... 0 bar (0 40 cmh O do 0... 00 mh O) přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO Další: 0,5 % FSO LMK 5 byla navržena speciálně pro

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

øada LS Koncové spínaèe Popis Konstrukce Technické údaje Dostupnost vybraných typù

øada LS Koncové spínaèe Popis Konstrukce Technické údaje Dostupnost vybraných typù Popis Koncové spínaèe øady LS se už dlouhá léta úspìšnì dodávají pro široké spektrum prùmyslových aplikací. Peèlivý návrh konstrukce u- možòující pøesné spínání po miliony pracovních cyklù se osvìdèil

Více

Hladinový limitní spínač LBFS

Hladinový limitní spínač LBFS Hladinový limitní spínač LBFS Smáčené části z nerezu a plastu PEEK Přesné spínání bez nutnosti kalibrace Teplota media -40 115 C Pro všechna media s dielektrickou konstantou >1,5 LED indikátor sepnutí

Více

DMK 331 P. DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou

DMK 331 P. DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou DMK 331 P DMK P 331 Snímač tlaku s čelní membránou Výhody nízká chyba vlivem teploty linearita dlouhodobá stabilita přesnost dle IEC 60770: 0,5% FSO na přání Ex: II 1 G Ex ia IIC T4 (pouze pro 4...20mA

Více

Induktivní snímače. Výběr z obsahu: Novinky:

Induktivní snímače. Výběr z obsahu: Novinky: Induktivní snímače Výběr z obsahu: Téměř nezničitelné celokovové snímače do extrémních podmínek Miniaturní snímače s funkčností standardních Senzory s až čtyřnásobkem běžného dosahu Velmi odolné snímače

Více

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 Kompaktní snímače tlaku MBS 1700 a MBS 1750 jsou určeny k použití v téměř jakémkoli prostředí. Nabízí

Více

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG âe TINA OBSAH STRANA A PouÏité indexy A PouÏité indexy 2 B PouÏité symboly 3 C PouÏité zkratky 3 1 DÛleÏité pokyny 4 2 MontáÏ 4 2.1 PoÏadavky na materiál stavebního

Více

01/13 název SNÍMAČE TLAKOVÉ DIFERENCE

01/13 název SNÍMAČE TLAKOVÉ DIFERENCE 01/13 název strana EJA 110A - Snímač tlakové diference 1 EJA 120A - Snímač tlakové diference 2 114 81 - Snímač tlaku relativního s vnějším závitem UNIPRES 81 3 114 82 - Snímač tlaku relativního s vnitřním

Více

2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B

2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list 2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B EV250B s pomocným zdvihem může pracovat při diferenčním tlaku od 0 do 10 barů. Tento 2/2cestný ventil

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku SITRANS P ZD Návod k použití Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku Technický popis 1 1.1 Rozsah použití Obrázek 1 SITRANS P snímač tlaku, řada ZD Měřící snímač řady

Více

01/13. Příplatek: 400 měřená veličina v bar 0,- 401 měřená veličina v m H2O 0,- rozsah

01/13. Příplatek: 400 měřená veličina v bar 0,- 401 měřená veličina v m H2O 0,- rozsah 01/13 název strana LMP 305 - nerezová ponorná sonda 1 LMP 307 - nerezová ponorná sonda 2 LMP 307i - nerezová ponorná sonda - inteligentní provedení 3 LMP 307i/RS485 - nerezová ponorná sonda - inteligentní

Více

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty LMP piezoresistivní nerezový sensor čelní membrána hydrostatické měření výšky hladiny čistých kapalin jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 40 bar (0... mh O. do 0... 400 mh O) Snímač LMP je určen pro

Více

SITRANS. Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak. Předmluva 1. Bezpečnostní poznámky 2. Popis 3. Montáž a připojení 4

SITRANS. Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak. Předmluva 1. Bezpečnostní poznámky 2. Popis 3. Montáž a připojení 4 Předmluva 1 Bezpečnostní poznámky 2 SITRANS Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak 7MF1564 Popis 3 Montáž a připojení 4 Technická data 5 Rozměrové výkresy 6 Návod k obsluze 10/2005

Více

Řada 86 - Časové moduly

Řada 86 - Časové moduly Řada 86 - Časové moduly Řada 86 časovy modul k přestavbě elektromechanického relé na časové relé 86.00 86.30 multirozsahové od 0,05 s do 100 h LED indikace 86.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V

Více

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 časové relé do patice shodné s relé řady 55 2P, 3P nebo 4P multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: 7 časovyćh rozsahů od 0,05 s do 100

Více

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem

DS 200 DS 200. Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem DS 00 s analogovým výstupem Piezoresistivní nerezový sensor analogový výstup a až spínací výstupy Otočný displej i pouzdro Jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 600 bar DS 00 je zdařilou kombinací: -

Více

Tlakový převodník P499 pro náročný provoz

Tlakový převodník P499 pro náročný provoz Tlakový převodník P499 pro náročný provoz Sekce katalogu - Tlak Informace o výrobku - P499 Datum vydání 11 2006 Elektronický tlakový převodník řady P499 je kompaktní, ekonomický, robustní tlakový převodník

Více

www.powerplastics.cz Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON.

www.powerplastics.cz Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON. Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON. Použití Monitorování a řízení procesů v oblastech: Úprava vody a odpadních vod Chemie, petrochemie a papírenství Farmacie, kosmetika a

Více

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů Jednofázové proudové relé K8AB-AS Ideální pro sledování proudu u průmyslových topných těles a motorů. Sledování nadproudu i podproudu. Manuální resetování a automatické resetování podporované jedním relé.

Více

Otočné pohony Pohony ozubenou tyčí Série TRR. Katalogová brožurka

Otočné pohony Pohony ozubenou tyčí Série TRR. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Pohony ozubenou tyčí, Úhel otáčení: 0 60 Ø2 100 mm S magnetickým pístem Dvojitý píst s ozubenou tyčí Tlumení: pneumaticky, nastavitelný Snímače, uchycení, příslušenství Snímač, Série

Více

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti

- zvláštní měřicí rozsahy. Přednosti výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou největší průměr 35 mm možnost odpojení kabelového dílu a hlavy sondy jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0... 250 mh 2 O (0... 100

Více

Snímaè kmitání. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé

Snímaè kmitání. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé Snímaè kmitání Typ 663 Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé Analogový výstup proudu: 4...20 ma Frekvenèní pásmo: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000 Hz * Tento hardware, snímaè kmitání

Více

CombiPress TM PFMN. Průmyslový plně svařovaný převodník tlaku s čelní oddělovací membránou. Volitelně grafický displej CombiView TM

CombiPress TM PFMN. Průmyslový plně svařovaný převodník tlaku s čelní oddělovací membránou. Volitelně grafický displej CombiView TM CombiPress TM PFMN Průmyslový plně svařovaný převodník tlaku s čelní oddělovací membránou Volitelně grafický displej CombiView TM Výstup 4 20 ma, 4 20 ma HART ATEX certifikát Programování pomocí Flex programátoru

Více

Induktivní snímače standardní 6,5mm

Induktivní snímače standardní 6,5mm Induktivní snímače standardní 6,5mm DW-AD-603-065 B 1,5 mm 5 khz PNP, spínací kabel 2m, PVC ano 1 DW-AS-603-065-001 B 1,5 mm 5 khz PNP, spínací konektor M8 ano 2 DW-AD-623-065-120 B 2 mm 5 khz PNP, spínací

Více

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549 INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E Indukční průtokoměr EMKO E se skládá ze senzoru a převodníku. Celý systém měří objemový průtok zjišťováním rychlosti proudění vodivé kapaliny, která

Více

KROHNE 10/2003 D 11 VA40 01 CZ

KROHNE 10/2003 D 11 VA40 01 CZ KROHNE /00 D VA0 01 CZ CZ VA 0 Plováčkové průtokoměry Plováčkové průtokoměry Vírové průtokoměry Proudoznaky Magneticko-indukční průtokoměry Ultrazvukové průtokoměry Hmotnostní průtokoměry Hladinoměry Komunikace

Více

Série M MAGNETICKÝ VENTIL (SOLENOVENTIL) V BEZNAPĚŤOVÉM STAVU ZAVŘENÝ

Série M MAGNETICKÝ VENTIL (SOLENOVENTIL) V BEZNAPĚŤOVÉM STAVU ZAVŘENÝ MA MD Série M MAGNETICKÝ VENTIL (SOLENOVENTIL) V BEZNAPĚŤOVÉM STAVU ZAVŘENÝ Hlavní rysy MA: přímé ovládání, rohové provedení MD: přímé ovládání, přímé provedení MS: servo - ovládání, přímé provedení V

Více

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak Měřicí převodník tlaku DMU D provedení pro diferenční tlak DMU D Digitální ukazatel DA DMU D s nasazovacím ukazatelem DA Měřicí převodník tlaku DMU D P1 P2 Výměna filtru Filtr Použití Pro elektronické

Více

MODELY *1) (bar)* G1/4 0... 10 NBR Přídavný A + B X 1 2401191xxxx*****

MODELY *1) (bar)* G1/4 0... 10 NBR Přídavný A + B X 1 2401191xxxx***** Alternativní modely připojovací závity NPT VENTILY SE ZÁVITOVÝM PŘIPOJENÍM Mosazné ventily HERION SÉRIE 0 / Přímo elektromagneticky ovládané sedlové ventily světlost 5 mm (ND) /, univerzální, G/, / NPT,

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

LMK 358 LMK 358. Dělitelná nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda

LMK 358 LMK 358. Dělitelná nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda LMK 358 Dělitelná nerezová ponorná sonda Keramický senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO Rozsahy od 0... 40 cmh2o do 0... 00 mh2o Přednosti LMK 358 možnost oddělení

Více

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC 4010 1/2003 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC 4010 1/2003 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE RPE3-06 HC 4010 1/2003 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4010 3/2002 4/3, 4/2 a 3/2 rozváděče šoupátkové konstrukce s ovládáním elektromagnety Elektromagnetylibovolně

Více

Snímače teploty Typy MBT 5250, MBT 5260 a MBT 5252

Snímače teploty Typy MBT 5250, MBT 5260 a MBT 5252 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímače teploty Typy MBT 5250, MBT 5260 a Snímače teploty pro velké zatížení určená pro regulaci teploty chladicí vody, mazacích olejů, hydraulických olejů a chladicích

Více

LMK 351. Vestavná sonda. Keramický senzor. Vestavná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO

LMK 351. Vestavná sonda. Keramický senzor. Vestavná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO LMK 5 Keramický senzor Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 40 mbar do 0... 0 bar Výstupní signály vodi: 4... 0 ma vodi: 0 0 ma / 0 0 V jiné po dohod Pednosti

Více

Kabelové vývodky. základní sortiment výrobků. The Swiss quality

Kabelové vývodky. základní sortiment výrobků. The Swiss quality Kabelové vývodky základní sortiment výrobků The Swiss quality Silné značky pro mezinárodní trhy AGRO, Hunzenschwil, Schweiz Od roku, tedy více než 0 let, vyvíjí a vyrábí společnost AGRO ty nejkvalitnější

Více

Hladinový limitní spínač LBFS

Hladinový limitní spínač LBFS Hladinový limitní spínač LBFS Smáčené části z nerezu a plastu PEEK Přesné spínání bez nutnosti kalibrace Teplota media -40 115 C Pro všechna media s dielektrickou konstantou > 1,5 Vhodný pro detekci rozdílných

Více

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky MaRweb.sk www.marweb.sk DMP 4 pro nízké tlaky piezoresistivní polovodičový sensor pro neagresivní plyny přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO jmenovitý tlak od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Snímač tlaku DMP

Více

Digitální manometr a snímač tlaku se spínací funkcí PM 111-M s procesním připojením (membránový oddělovač)

Digitální manometr a snímač tlaku se spínací funkcí PM 111-M s procesním připojením (membránový oddělovač) Digitální manometr a snímač tlaku se spínací funkcí PM 111-M s procesním připojením (membránový oddělovač) 4 místný LED displej (nebo 6 místný LCD displej) analogový výstupní signál reléový výstup přesnost

Více

Magneticko-indukční průtokoměr MID

Magneticko-indukční průtokoměr MID Strana 1/6 Magneticko-indukční průtokoměr MID Krátký popis Průtokoměr se skládá z magneticko-indukčního senzoru (MID). Jednoduchou montáž do potrubí DN15 až DN400 zajistí standardizované armatury (viz

Více

Řada Popis Velikost Montáž Strana. Parker Standard DIN / ISO

Řada Popis Velikost Montáž Strana. Parker Standard DIN / ISO Katalog HY11-300/CZ Obsah Kapitola : ové ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/4 3/8 1/2 3/4 1 06 10 16 Škrticí ventily, manuální nastavení MVI -3 NS - FS Se zpětným ventilem

Více

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu IM-P403-69 AB vydání 1 BCV1 a BCV20 Ventily odluhu Předpis instalace a údržby 1.Bezpečnost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Mechanická instalace 5. Propojení 6. Údržba Copyright 2000 1. Bezpečnost Informace

Více

V160C. Hydraulické válce. Hydraulické válce V160C 160 bar V160C

V160C. Hydraulické válce. Hydraulické válce V160C 160 bar V160C V160C Hydraulické válce Hydraulické válce V160C 160 bar V160C V160Ccat.CZ01-2007 Hydraulické válce V1 1 2 3 4 5 6 7 Pochromovaná ocelová pístnice kalená, nebo popuštěná a leštěná. Tloušťka chromování 20

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky OBSAH Obecné informace 2 4 Zásuvkové kombinace nástûnné provedení 5 13 Energetické kostky 14 15 Zásuvkové kombinace mobilní provedení 16 29

Více

Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily

Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily ŠVÉDSKÝ SPECIALISTA NA SMÌŠOVACÍ A REGULAÈNÍ ARMATURY ISO 9001 www.esbe.cz Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily Pøehled armatur a servopohonù Systém Funkce Typ Provedení Materiál Druh regulace

Více

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Technická informace TI 023C/07/cs Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Převodník pro měření vodivosti / teploty se spínačem mezních hodnot, pro připojení 2 - elektrodových a indukčních sond Mycom

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku Přehled Snímače tlaku SITRANS P, série Z pro relativní tlak (7MF156- ) Snímač tlaku SITRANS P, série Z (7MF156- ) měří relativní tlak agresivních a neagresivních plynů, kapalin a par. Výhody Vysoká přesnost

Více

Převodník tlaku DMU 08

Převodník tlaku DMU 08 Převodník tlaku DMU Sonda pro měření výšky hladiny provedení z nerez oceli DMU Digitální ukazatel (na přání) Sada šroubení Kabelová odbočnice s vyrovnáním tlaků Digitální ukazatel DA Signalizační zařízení

Více

SD2E-A2. Popis konstrukce a funkce HC 4040 07/2014. 2/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4040 07/2013

SD2E-A2. Popis konstrukce a funkce HC 4040 07/2014. 2/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4040 07/2013 / elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče SDE- 07/04 3/4-6 UNF p max 350 bar Q max 30 dm 3 min - Nahrazuje 07/03 Kalené a přesné pracovní dílce Vysoká průtočnost Vysoký přenášený hydraulický

Více

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50 Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50 EV 220B 15 EV220B 50 je univerzální 2/2cestný elektromagnetický ventil nepřímo ovládaný pomocí servopohonu. Tělo ventilu je

Více

Třícestný elektromagnetický ventil, přímo ovládaný, normálně zavřený Média: Vzduch, voda, pára, lehké oleje Rozsah tlaku: 0 15 bar

Třícestný elektromagnetický ventil, přímo ovládaný, normálně zavřený Média: Vzduch, voda, pára, lehké oleje Rozsah tlaku: 0 15 bar Řada 123 2/2cestný elektromagnetický ventil řízený servem Dvoucestné elektromagnetické ventily, funkce Magnalift, normálně zavřené, regulace uzavírání (zavřeno-otevřeno) Média: Voda, vzduch, lehké oleje

Více

DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku

DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku Snímače tlaku - KD0028-2015/05 DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku Měření relativního a absolutního tlaku kapalin, plynů a par. Rozsahy od 10 kpa do 60 MPa. Přesnost 0,35 %, 0,5 % (0,25

Více

CombiPress TM PFMH. Hygienický plně svařovaný převodník tlaku s čelní oddělovací membránou. Volitelně grafický displej CombiView TM

CombiPress TM PFMH. Hygienický plně svařovaný převodník tlaku s čelní oddělovací membránou. Volitelně grafický displej CombiView TM CombiPress TM PFMH Hygienický plně svařovaný převodník tlaku s čelní oddělovací membránou Volitelně grafický displej CombiView TM Výstup 4 20 ma, 4 20 ma HART ATEX certifikát Certifikáty 3A, EHEDG, FDA

Více

KATALOG VÝVODEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KATALOG VÝVODEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ KATALOG VÝVODEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ Vývodka SIBTEC polyamid materiál: (bez halogenů): polyamid 6, V2 dle UL 94 těsnění: neoprén odolná vůči nízkým teplotám vlastnosti: závit metrický dle EN60423 nebo PG IP

Více

John Guest. Nástrãné spojky a plastové trubky pro instalaci nápojov ch systémû. Originální kvalitní v robky. John Guest Czech s.r.o.

John Guest. Nástrãné spojky a plastové trubky pro instalaci nápojov ch systémû. Originální kvalitní v robky. John Guest Czech s.r.o. zech s.r.o. Nástrãné spojky a plastové pro instalaci nápojov ch systémû Originální kvalitní v robky Katalog v robkû 2007/2008 Super Speedfit Kvalita, která spojuje VÛãi potravinám inertní materiál - vhodn

Více