ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02"

Transkript

1 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

2

3 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje nebo rozvádûãe pouze v uzavfien ch prostorách vhodn ch pro provoz elektrick ch zafiízení. Zajistûte, aby instalace, obsluha a údrïba byly provádûny pouze kvalifikovan mi pracovníky oboru elektro. DodrÏujte v plném rozsahu právnû uznávané normy (âsn (IEC)) a místní pfiipojovací podmínky rozvodn ch podnikû, jakoï i pfiíslu né bezpeãnostní pfiedpisy odborn ch sdruïení nebo srovnateln ch organizací. Postupujte podle pfiíslu n ch informací v návodu pro montáï, obsluhu a údrïbu pfii v ech ãinnostech t kajících se spínacích pfiístrojû a rozvádûãû. Pozor nebezpeãí! Vûnujte zvlá tní pozornost poznámkám o nebezpeãí v návodu pro montáï, obsluhu a údrïbu oznaãen m tímto v straïn m symbolem. Nepfiekraãujte bûhem normálního provozu spínacího pfiístroje nebo rozvádûãe zatíïení uvedená v technick ch údajích specifikace. Zajistûte, aby byl návod pro montáï, obsluhu a údrïbu k dispozici v em osobám, které se zab vají montáïí, obsluhou a údrïbou. Personál uïivatele je povinen postupovat odpovûdnû ve v ech pfiípadech t kajících se bezpeãnosti pfii práci a správné manipulace. V STRAHA iìte se vïdy podle uznávan ch pravidel technické praxe a postupujte podle návodu pro montáï, obsluhu a údrïbu! Nebezpeãné napûtí mûïe zpûsobit úraz elektrick m proudem a popáleniny. Pfied zahájením práce jakéhokoliv druhu toto zafiízení bezpodmíneãnû odpojit a uzemnit. JestliÏe máte jakékoliv dal í otázky k tomuto návodu pro obsluhu, pracovníci na ich poboãek Vám rádi poskytnou poïadované informace.

4 Obsah Strana Obsah Strana 1 Přehled 1.1 V eobecnû Normy a pfiedpisy V roba rozvádûãe MontáÏ a provoz Pracovní podmínky Normální pracovní podmínky Zvlá tní pracovní podmínky 7 2 Technické údaje SkfiíÀ typu ZX Odpojovaã/uzemÀovaã UX2TE a odpojovaã UX2T Rozmûry a hmotnosti Odolnost proti vnitfiním obloukov m zkratûm 12 3 Konstrukce a funkce rozváděčového systému a jeho přístrojů Konstrukce a vybavení skfiíní Plynov systém skfiíní/rozvádûãe Monitorování provozního tlaku Omezení úãinkû vnitfiního obloukového zkratu Vakuov vypínaã typu VD4 X Odpojovaã/uzemÀovaã, typu UX2TE Odpojovaã typu UX2T Odpojovací zafiízení pro napûèové transformátory ve skfiíni mûfiení Získávání mûfieních hodnot Pfiipojení vysokého napûtí Multifunkãní ochranná a fiídící jednotka REF542plus Konvenãní sekundární technika v kombinaci s ochrann m pfiístrojem Ochrana proti chybné manipulaci/blokovací závislosti Blokování v eobecnû Funkce blokování mezi vypínaãem a tfiípolohov m spínaãem/odpojovaãem Funkce blokování mezi tfiípolohov m spínaãem a odpojovaãem Elektrické blokování Mechanické blokování (volitelnû) Blokování mechanického zapínacího tlaãítka vypínaãe (volitelnû) Uzemnûní odboãky zafiízení s jedním systémem pfiípojnic Elektrické ovládání pfies multifunkãní ochrannou a fiídící jednotku REF542plus Ruãní uzemnûní Automatické uzemnûní (volitelnû) Uzemnûní pfiípojnice zafiízení s jedním systémem pfiípojnic Elektricky podporované uzemnûní úseku pfiípojnice pomocí podélné spojky Ruãní uzemnûní Pracovní uzemnûní Uzemnûní odboãky zafiízení se dvûma systémy pfiípojnic Elektrické ovládání pfies multifunkãní ochrannou a fiídící jednotku REF542plus Ruãní uzemnûní Automatické uzemnûní (volitelnû) Uzemnûní pfiípojnice zafiízení se dvûma systémy pfiípojnic Elektricky podporované uzemnûní úseku pfiípojnice pomocí podélné spojky Ruãní uzemnûní Zku ební zafiízení Schémata zapojení Schémata zapojení proudového senzoru Schémata zapojení skfiíní se senzorovou mûfiící technikou Schémata zapojení skfiíní se konvenãní mûfiící technikou 30 4 Doprava a skladování Stav pfii dodání Balení Pfieprava Dodání Pfiechodné skladování 32 5 Montáž rozváděče na místě použití V eobecné stavební poïadavky Základní pokyny pro montáïní práce Utahovací momenty O etfiení konektorû se silikonov mi izolaãními díly 34 4

5 Obsah Strana Elektrická a mechanická Your safety first always! Zacházení s SF Podlahov ocelov rám MontáÏ podlahového ocelového rámu Pomocná podlaha na stojinách Instalace a spojení skfiíní Pfiípravné práce MontáÏ rozvádûãe MontáÏ chladiãû MontáÏ prûchodû odlehãení tlaku Manipulace s napûèov mi transformátory MontáÏ napûèov ch transformátorû DemontáÏ napûèov ch transformátorû MontáÏ podvozku napûèov ch transformátorû DemontáÏ podvozku napûèov ch MontáÏ napûèov ch transformátorû integrovaného pfiípojnicového mûfiení DemontáÏ napûèov ch transformátorû pfiípojnicového mûfiení Pfiipojení kabelû a vedení Plastové kabely vn se zásuvn m pfiipojením Ovládací kabely a vedení Závûreãné montáïní práce 48 6 Uvedení do provozu/obsluha Uvedení do provozu Pfiípravné práce Uvedení do provozu Provozní spínání Vypínaã Tfiípolohov spínaã a odpojovaã PodpûÈová spou È Sledování indikaãních a monitorovacích zafiízení Monitorování plynu 51 Obsah Strana indikace/kontrola Zku ební postupy Zkou ka beznapûèového stavu Zkou ka sledu fází VysokonapûÈové zkou ky Proudové zkou ky pfiivádûním primárního proudu Pracovní uzemnûní Bezpeãnostní pokyny k provozu napûèov ch transformátorû Aplikace pfiedpisû o rentgenovém záfiení 53 7 Údržba V eobecnû Inspekce a údrïba Vakuov vypínaã Tfiípolohov spínaã a odpojovaã Plynov systém a servis plynu V stupní filtr Opravy V mûna dílû spínaãû a pfiíslu enství Kontrola rozmûrové pfiesnosti nastavení Oprava povrchov ch ploch Pracovní a pomocné materiály Pracovní materiály Pomocné materiály Odklizení 61 8 Tabulka označení použitého zařízení (Srovnání oznaãení VDE a IEC) 62 Pro tento v tisk si vyhrazujeme ve kerá práva. Nedovolené pouïití, jako zejména rozmnoïování a pfiedání tfietí stranû - i ve formû v ÀatkÛ - není dovoleno. Údaje a zobrazení jsou nezávazné. Zmûny bez pfiedbûïného upozornûní vyhrazeny. 5

6 1 Pfiehled 1.1 Všeobecně Základní vlastnosti skříní ZX2: Jmenovité napûtí aï do 38,5 kv (40,5 kv) Tfiífázové kovové zapouzdfiení Izolace plynem Oddíl pfiípojnic jako hermeticky uzavfien tlakov systém Oddíl vypínaãe jako hermeticky uzavfien tlakov systém ídící systém (integrovan ) fiízen poãítaãem Senzorová technika a konvenãní mûfiící transformátory pro pfiizpûsobené získání namûfien ch hodnot Vnitfiní montáï Pfiipravené ve v robním podniku Typovû odzkou ené Základní varianty skříně: Pfiívodní a v vodní skfiíà Podélná spojka v jednom a dvou systémech pfiípojnic Pfiíãná spojka ve dvou systémech pfiípojnic SkfiíÀ pfiipojení kabelû v jednom systému pfiípojnic SkfiíÀ mûfiení v jednom a dvou systémech pfiípojnic Podélná spojka bez vypínaãe v jednom a dvou systémech pfiípojnic Vybavení skříně, varianty: Vakuov vypínaã Jeden nebo dva systémy pfiípojnic: Pfiípojnicov systém 1 s odpojovaãem/uzem- Àovaãem (tfiípolohov spínaã) s funkcemi: Pfiipojení na pfiípojnici Odpojení Uzemnûní Pfiípojnicov systém 2 s odpojovaãem s funkcemi: Pfiipojení na pfiípojnici Odpojení Podrobnosti o technickém dimenzování a vybavení rozvádûãe jako napfi.: technické údaje, podrobn seznam namontovaného vybavení, podrobná schémata zapojení atd. jsou uvedeny v podkladech zakázky. Mimo tohoto návodu je nutno dbát je tû na následující návody: technick katalog ZX2 TK502 Systém izolaãního plynu BA 427 Vypínaã VD4 X BA Normy a předpisy Výroba rozváděče Skfiínû vyhovují poïadavkûm pfiíslu n ch norem IEC platn ch v dobû typov ch zkou ek, které jsou ekvivalentní s normami âsn Montáž a provoz Pfii montáïi a provozu je nutno se fiídit pfiíslu n mi mezinárodními nebo národními normami zvlá tû: âsn (HD 637 S1:1999 Elektrické instalace nad 1 kv AC âsn EN Obsluha a práce na elektrick ch zafiízeních UzemÀovací systémy pro zvlá tní silnoproudá zafiízení nad 1 kv AC Pfiedpisy bezpeãnosti práce vydané pfiíslu n mi odborn mi orgány Bezpeãnostní smûrnice pro pomocné a provozní materiály Podrobnosti vztaïené na zakázku poskytnuté v robcem rozvádûãe 6

7 1.3 Pracovní podmínky Normální pracovní podmínky NavrÏeno podle publikace âsn (IEC ) s následujícími mezními hodnotami: Teplota okolí: Maximální hodnota + 40 C její prûmûr bûhem 24 h nepfiesáhne +35 C Minimální hodnota (odpovídá tfiídû minus 5 vnitfiní ) 5 C Pro vlhkost platí následující podmínky: PrÛmûrná relativní vlhkost vzduchu mûfiená za 24 h nepfiestoupí 95 % PrÛmûrná relativní vlhkost vzduchu za dobu jednoho mûsíce nepfiestoupí 90 % Nadmofiská v ka místa instalace: 1000 m. Okolní vzduch: Okolní vzduch prakticky neobsahuje prach, koufi, korosivní nebo zápalné plyny a páry nebo sûl Zvláštní pracovní podmínky Zvlá tní pracovní podmínky je nutno dohodnout mezi v robcem a provozovatelem. KaÏdá zvlá tní pracovní podmínka musí b t pfiedem konzultována s v robcem: Pfii instalaci v nadmofiské v ce nad 1000 m: Je nutno postupovat podle instrukcí v robce. Zv ená teplota okolí: Je redukována proudová zatíïitelnost Nutno provést dodateãná opatfiení pro chlazení odvodem tepla. Klima: V oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu a nebo s rychl mi krátkodob mi v kyvy teploty zabránit kondenzaci uvnitfi oddílu nn (napfiíklad zajistit elektrická topná tûlesa). 7

8 2 Technické údaje 2.1 Skříň typu ZX2 Elektrické údaje Standardní řada IEC Zvláštní řada Jmenovité napûtí kv Jmenovité zku ební stfiídavé napûtí kv 28 1) 50 1) 70 1) 85 Jmenovité zku ební napûtí pfii atmosférickém impulsu kv Jmenovit kmitoãet Hz 50/60 Jmenovit proud pfiípojnic A 1250/2500A Jmenovit proud odboãky 2) A 1250/2000/2500A 3) Jmenovit dynamick proud 2) ka Jmenovit krátkodob proud (3s) 2) ka Jmenovit vypínací proud vypínaãe ka Jmenovit zapínací proud vypínaãe ka Jmenovit spínací sled O-0,3 s CO-3 min CO 4) 5) 6) Systém izolačního plynu Izolaãní plyn 7) SF 6 7) SF 6 7) SF 6 7) SF 6 Minimální plnící tlak pro izolaci (p me ) kpa 8) Hladina pro v straïní hlá ení pro izolaci (p ae ) kpa Jmenovit plnící tlak pro izolaci (p re ) kpa Údaje motoru a spouští Motor pro stfiádání W max. 210 Zapínací cívka W Vypínací cívka W Jmenovité napájecí napětí Stejnosmûrné napûtí V 60,110,220 9) Stupeň krytí ČSN EN (IEC 60529) Plynotûsné zapouzdfiení IP65 IP65 IP65 IP65 Pfiístrojová skfiíà IP4X 10) IP4X 10) IP4X 10) IP4X 10) 1) Vyšší hodnoty podle mezinárodních norem na dotaz 2) Podrobné údaje viz tabulka Přiřazení technických údajů k šířce skříní 3) Pro I > 2000 A jsou nutná opatření pro chlazení (ventilátory nebo chladiče) technické informace o výhradním použití chladičů jsou obsaženy v dokumentaci zakázky 4) Jiné spínací sledy na dotaz 5) Další informace viz BA Systém izolačního plynu pro ZX 6) Veškeré tlakové údaje se vztahují na absolutní hodnoty tlaku při 20 C 7) Izolační plyn: hexafluorid síry 8) 100 kpa = 1 bar 9) Jiná pomocná napětí na dotaz 10) Vyšší hodnoty na dotaz 8

9 Přiřazení technických údajů k šířce skříní Jmenovité napûtí kv 12/17.5 Jmenovit krátkodob proud I k (3s) ka Jmenovit dynamick proud I p ka Jmenovit proud odboãky I odboãky A / 2500 ífika skfiínû mm Jmenovité napûtí kv Jmenovit krátkodob proud I k (3s) ka Jmenovit dynamick proud I p ka Jmenovit proud odboãky I odboãky A / 1250 / / 1250 / / 2000 / 2000 / ífika skfiínû mm ) ) S konvenčními napěťovými transformátory: šířka skříně 800 mm 9

10 2.2 Odpojovač/uzemňovač typu UX2TE a odpojovač typu UX2T Elektrické údaje Standardní řada IEC Zvláštní řada Jmenovité napûtí kv ,5 Jmenovité zku ební stfiídavé napûtí v odpojené dráze kv ) Jmenovité zku ební napûtí pfii atmosférickém impulsu v odpojené dráze kv ) Jmenovit proud A ) ) Jmenovit dynamick proud ka 100 Jmenovit krátkodob proud, (3s) ka...40 Údaje motoru V kon motoru, max. 3) W 180 Doba chodu motoru, max. 3) : Ze stfiední polohy na pfiípojnice s Ze stfiední polohy na zemnûní s Jmenovité napájecí napětí Stejnosmûrné napûtí 4) V 60,110,220 1) Hodnoty na dotaz 2) Šířky skříní viz tabulky v čl ) Při jmenovité hodnotě napájecího napětí 4) Jiná hodnoty napětí na dotaz 10

11 2.3 Rozměry a hmotnosti Pohled X H ZX2 ZX2 G E ZX2 ZX2 G E G E X I B B D 1) 945 2) 1) F 1232 A C n panels 4) ) 3) Obr. 2/1: Rozměry, dva systémy přípojnic Nakresleny skříně s jmenovitými proudy 2000 A. A Oddíl vypínaãe D Oddíl nízkého napûtí G PrÛchod pro odlehãení tlaku s absorbérem B Oddíl pfiípojnic E PrÛchod pro odlehãení tlaku, nahofie H Koncov kryt C Oddíl pfiipojení kabelû F PrÛchod pro odlehãení tlaku pro oddíl vypínaãe I PrÛchod pro odlehãení tlaku, boãnû 1) Skříně s jmenovitými proudy většími než 2000 A jsou dodatečně vybaveny chladícím ventilátorem nebo statickým chladičem na skříni. Výška skříně se zvětší s chladícím ventilátorem o 200 mm na 2500 mm (skříň bez absorbéru) nebo na 2800 mm (skříň s absorbérem). Výška skříně se statickým chladičem činí 2865 mm (skříň bez absorbéru) Vybavení s absorbérem a statickým chladičem není možné. 2) V závislosti na konfiguraci rozváděče jsou vybaveny skříně s jmenovitým proudem větším než 2000 A statickým chladičem na oddílu vypínače. Hloubka skříně se zvětší potom o 330 mm na 2090 mm. 3) Při hloubce oddílu nn 500 mm se zvětší hloubka skříně o 100 mm. 4) n 1 Pohled X H ZX2 ZX2 G E ZX2 ZX2 G E X I B D 1) 825 2) 1) F 1105 A C n panels 4) ) 3) Obr. 2/2: Rozměry, jeden systém přípojnic Nakresleny skříně s jmenovitými proudy 2000 A. A Oddíl vypínaãe D Oddíl nízkého napûtí G Kanál pro odlehãení tlaku s absorbérem B Oddíl pfiípojnic E Kanál pro odlehãení tlaku, nahofie H Koncov kryt C Oddíl pfiipojení kabelû F Kanál ro odlehãení tlaku pro oddíl vypínaãe I Kanál pro odlehãení tlaku, boãnû 1) Skříně s jmenovitými proudy většími než 2000 A jsou dodatečně vybaveny chladícím ventilátorem nebo statickým chladičem na skříni. Výška skříně se zvětší s chladícím ventilátorem o 200 mm na 2500 mm (skříň bez absorbéru) nebo na 2800 mm (skříň s absorbérem). Výška skříně statickým chladičem činí 2865 mm (skříň bez absorbéru) Vybavení s absorbérem a statickým chladičem není možné. 2) V závislosti na konfiguraci rozváděče jsou vybaveny skříně s jmenovitým proudem větším než 2000 A statickým chladičem na oddílu vypínače. Hloubka skříně se zvětší potom o 330 mm na 2090 mm. 3) Při hloubce oddílu nn 500 mm se zvětší hloubka skříně o 100 mm. 4) n 1 11

12 Hmotnosti standardní skříní: Provedení s jedním systémem pfiípojnic: ífika skfiínû 600 mm, jmenovit proud 1250 A: ífika skfiínû 800 mm, jmenovit proud 2000 A: ífika skfiínû 800 mm, jmenovit proud 2500 A: Provedení se dvûma systémy pfiípojnic: ífika skfiínû 600 mm, jmenovit proud 1250 A: ífika skfiínû 800 mm, jmenovit proud 2000 A: ífika skfiínû 800 mm, jmenovit proud 2500 A: cca 1100 kg cca 1550 kg cca 1650 kg cca 1250 kg cca 1800 kg cca 1900 kg Rozmûry pro rozvodnu (stavební údaje) viz ãl Odolnost proti vnitřním obloukovým zkratům ífika skfiínû 600 mm 800 mm Oddíl vypínaãe/ oddíl pfiípojnic 40 ka, 1 s 40 ka, 1 s Oddíl pfiipojení kabelû 25 ka, 1 s, trojpólovû 25 ka, 1 s, trojpólovû Kritéria 1 aï 6 smûrnice PEHLA ã. 4 (ve spojení s âsn EN (IEC ) jsou splnûna. Skfiínû mají integrovan kanál pro odlehãení tlaku s moïností: Vyvedení pfies absorbér na posledních dvou skfiíních (pfii dostateãné v ce prostoru) nebo Vyvedení z rozvodny zpûsobem vhodn m pro uspofiádání budovy 12

13 3 Konstrukce a funkce rozvádûãového systému a jeho pfiístrojû Obr. 3/1: Skříň, čelní strana Obr. 3/2: Skříň ZX2 s otevřenou přístrojovou skříní Obr. 3/3: Ovládací jednotka pro multifunkční ochrannou a řídící jednotku REF542plus Obr. 3/4: Měřící zásuvky pro kapacitní indikaci v zadním krytu 13

14 Obr. 3/5: Skříň 2000 A s konvenčními přístrojovými transformátory, dva systémy přípojnic, s kanálem pro odlehčení tlaku nahoře a vzadu. Boãní stûny oddílû pfiípojnic 1 a 2, oddílu vypínaãe a oddílu (1,0) pro pfiipojení kabelû (3.0) jsou z dûvodû znázornûní vyfiíznuté Obr. 3/6: Membrána odlehčení tlaku pro oddíl přípojnic v horním kanálu pro odlehčení tlaku Obr. 3/7: Vakuový vypínač VD4 X (před montáž v závodě) 14

15 -Q5 -Q1 -Q5 -Q1 -Q52 -Q11 -Q51 -Q12 -Q5 -Q1 2) 2) -Q0 -Q0 -Q0 1) 1) 1) 1) Odbočka Připojení kabelu Podélná spojka Měření na přípojnicích Integrované měření na přípojnicích 1) Pro měření napětí volitelně buď napěťové senzory nebo napěťové transformátory 2) Volitelně při konvenční technice (konvenční proudové transformátory) Obr. 3/8a: Příklady provedení skříní s jedním systémem přípojnic Odbočka Příčná spojka Podélná spojka -Q1 -Q2 -Q5 -Q1 -Q2 Podélná spojka bez vypínače Měření na přípojnicích Integrované měření na přípojnicích 1) Pro měření napětí volitelně buď napěťové senzory nebo napěťové transformátory 2) Volitelně při konvenční technice (konvenční proudové transformátory) Obr. 3/8b: Příklady provedení skříní se dvěma systémy přípojnic 15

16 Obr. 3/9: Skříň ZX2, dva systémy přípojnic 800 A, senzory nebo napěťové transformátory Obr. 3/10: Skříň ZX2, jeden systém přípojnic 2000 A, konvenční měřící technika Obr. 3/11: Skříň ZX2, dva systémy přípojnic 1250 A, senzory nebo napěťové transformátory Obr. 3/12: Skříň ZX2, dva systémy přípojnic 2500 A, senzorová měřící technika, chlazení ventilátorem 16

17 Obr. 3/13: Skříň ZX2 s integrovaným měřením na přípojnicích, dva systémy přípojnic 2000 A, konvenční měřící technika Obr. 3/14: Skříň ZX2, jeden systém přípojnic 2000 A s hybridem (proudové senzory a proudové transformátory) a konvenční napěťové transformátory 17

18 3.1 Konstrukce a vybavení skříní (Obr. 2/1, 2/2, 3/1 aï 3/17) Kovovû zapouzdfiené skfiínû ZX2 jsou vyrobeny z plechu z nerezové oceli, fiezaná a svafiena pomocí laseru. Toto jakoï i izolaãní plyn chrání v echny Ïivé ãásti v prostoru vysokého napûtí trvale pfied zneãi tûním, vlhkostí, cizími tûlesy a ostatními nepfiízniv mi vlivy. Modulární konstrukce nabízí, relativnû jednoduch m zpûsobem fie ení pro v echny normálnû poïadované varianty skfiíní. Pfiitom se bere napfiíklad v úvahu: Jeden nebo dva systémy pfiípojnic Pfiívodní a v vodní skfiínû Skfiínû pfiíãné a podélné spojky Skfiínû mûfiení RÛzné metody pfiipojení, napfi. pro nûkolik kabelû ízené odlehãení tlaku nastává pfies kanály pro odlehãení tlaku (E), (F), (G) a (I): V nepravdûpodobném pfiípadû vnitfiního obloukového zkratu se otevfiou pfiíslu né membrány pro odlehãení tlaku: Membrána pro odlehãení tlaku (1.3) oddílu vypínaãe (1.0)) do kanálu pro odlehãení tlaku (F). Plyny se odvádí dále pfies prûchody (I) a (G). Membrána pro odlehãení tlaku (2.11) oddílu pfiípojnic (2.0 a 2.1) do kanálu ro odlehãení tlaku (E). Plyny se odvádí dále pfies prûchod (G). V pfiípadû vnitfiního obloukového zkratu v oddíle pfiipojení kabelû (3.0) se otvírá klapka pro odlehãení tlaku (3.5) do kanálu ro odlehãení tlaku (F). Plyny jsou dále odvádûny pfies prûchody (I) a (G). KaÏdá skfiíà tvofií samostatnou uzavfienou jednotku, jejíï pfiípojnice (2.8) jsou propojeny pomocí zásuvn ch pfiípojnicov ch propojení (2.9) s pfiípojnicemi sousedních skfiíní. Základní vybavení skfiínû: Vypínaã VD4 X (1.1) Tfiípolohov spínaã UX2TE (2.2) Odpojovaã UX2T (2.4) Oddíl vypínaãe (1.0) s proudov mi transformátory s hybridem z proudov ch transformátorû a proudov senzorû s proudov mi senzory Jeden nebo dva oddíly pfiípojnic (2.0 a 2.1) Oddíl pfiipojení kabelû (3.0) s napûèov mi transformátory s napûèov mi senzory se svodiãi pfiepûtí Oddíl nn (4.0) vybaven volitelnû s: Multifunkãní ochranou a fiídící jednotkou REF542plus Mechanick mi pomocn mi spínaãi ve spojení s ochrann mi relé Kabelové v vody a zku ební zásuvky 3.2 Plynový systém ve skříních/rozváděči (obr. 3/12) Trvale nemûnné podmínky prostfiedí pro cel primární prostor Ïiv ch ãástí jsou zaji tûny hermeticky uzavfien m zapouzdfiením skfiíní a jejich naplnûním such m izolaãním plynem. Oddíl vypínaãe (1.0) a oddíly pfiípojnic (2.0 a 2.1) v kaïdé skfiíni jsou oddûlené plynové prostory s vlastními plnícími hrdly. Plynové prostory jednotliv ch za sebou sefiazen ch skfiíní nejsou mezi sebou rovnûï propojeny. Rozsáhlé podrobnosti o plynovém systému a servisu plynu rozvádûãe ZX2 jsou uvedeny v návodu k obsluze BA Systém izolaãního plynu rozvádûãû ZX. V plynov ch prostorech jsou sáãky s vysou ecím prostfiedkem (1.8). Dal í podrobnosti o materiálu vysou ecího prostfiedku jsou uvedeny v návodu k obsluze BA

19 3.2.1 Monitorování provozního tlaku Plnící tlak jednotliv ch plynov ch prostorû je kontrolován tlakov mi senzory: Tlakov senzor (1.6) pro oddíl vypínaãe (1.0) Tlakové senzory (2.6 a 2.7) pro pfiípojnicové oddíly 1 pfiíp. 2. KaÏd pokles tlaku pod úroveà v straïné signalizace pro izolaci (minimální provozní tlak) v plynovém prostoru je detekován a zobrazen (diody LED) na multifunkãní ochranné a fiídící jednotce REF542plus. Alternativnû v provedení bez multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus je pokles tlaku pod úroveà v straïné signalizace pro izolaci indikován signálkami Omezení účinků vnitřního obloukového zkratu V nepravdûpodobném pfiípadû vnitfiního obloukového zkratu rozpojí kontakt v tlakovém senzoru smyãkové vedení, které probíhá pfies v echny skfiínû pfiíslu né ãásti pfiípojnice. JestliÏe je souãasnû detekován nadproud, je vypnut pfiíslu n vypínaã (1.1) pomocí REF542plus. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zakázky. 3.3 Vakuový vypínač typu VD4 X (Obr. 3/2, 3/6 a 3/12 a BA 436) Funkce vakuového vypínaãe (1.1): Zapínání a vypínání jmenovit ch proudû Odpojení pfii zkratech Funkce uzemàování ve spojení s tfiípolohov m spínaãem (2.2) Pfii funkci uzemàování pfiipraví tfiípolohov spínaã - bez proudu - spojení se zemí. Vlastní zemní pfiipojení se provádí s vypínaãem. Tato integrace funkcí je v hodná, protoïe vypínaã v roli uzemàovaãe nabízí lep í provozní vlastnosti neï jak koliv jin uzemàovaã. Póly vypínaãe jsou umístûny v oddíle vypínaãe (1.0) horizontálnû. Pohon vypínaãe (1.2) je umístûn mimo plynov prostor a je proto snadno pfiístupn. Je pfiipojen k pólûm vypínaãe plynotûsnou suvnou prûchodkou. 3.4 Odpojovač/uzemňovač typu UX2TE (Tfiípolohov spínaã) (obr. 3/2, 3/4 a 3/12) Skfiínû ZX2 jsou vybaveny speciálními odpojovaãi/ uzemàovaãi Q1/-Q5 proveden m jako tfiípolohov spínaã (2.2). Tyto spínaãe jsou motorem pohánûné suvné spínaãe, jejichï aktivní spínací prvky jsou umístûny v oddíle pfiípojnic 1 (prostor s izolaãním plynem), zatímco je blok pohonu snadno pfiístupn z oddílu nn (4.0). Blok pohonu obsahuje následující funkãní skupiny: Pohánûcí motor Polohové senzory s integrovan mi diodami LED pro indikaci polohy nebo mikrospínaãe a blok pomocn ch spínaãû Mechanick ukazatele stavu Ruãní nouzové ovládání Volitelnû: mechanické pfiístupové blokování pro ruãní nouzové ovládání S tfiípolohov m spínaãem je moïno provést tfií funkce: Pfiipojení, odpojení a uzemnûní. Pohonná mechanika jednoznaãnû urãuje tfii spínací polohy. Spínaã má svou odpojenou polohu ve stfiední poloze. V koncov ch polohách, odpojovaã ZAP nebo uzemàovaã ZAP, se dostává pohybliv kontakt (suvná ãást), pohánûn izolaãním vfietenem, do zásuvn ch kontaktû vybaven ch jedním nebo dvûma spirálov mi kontakty (2.35). 3.5 Odpojovač typu UX2T (obr. 3/2, 3/4 a 3/12) Odpojovaã -Q2 (2.4) je motorem pohánûn suvn spínaã. Jeho aktivní spínací komponenty jsou umístûny v oddíle pfiípojnic 2 (prostor s izolaãním plynem). Blok pohonu je dvoudíln a je umístûn mimo plynov prostor. Motor pohonu (2.5) se nachází na zadní stranû skfiínû za odnímateln m krytem. Ukazatele stavu (senzory a mechanické ukazatele) a ruãní nouzové ovládání jsou pfiístupné z oddílu nn ((4.0). Odpojovaã Q2 je konstruován podle smyslu jako tfiípolohov spínaã, av ak bez uzemàovací ãásti. 19

20 3.6 Odpojovací zařízení pro napěťové transformátory ve skříni měření Odpojovací zafiízení pro napûèové transformátory ve skfiíni mûfiení je umístûno v oddíle pfiípojnic. Ovládací hfiídel prvního oddílu pfiípojnic je snadno pfiístupná v oddílu nn (4.0). Hfiídel druhého oddílu pfiípojnic se nachází na zadní stranû skfiínû za uzavíratelnou klapkou. Odpojovací zafiízení pro obû pfiípojnice je moïno ovládat standardními otevfien mi klíãi nebo nástrãn mi klíãi (velikost 17). Odpojovací zafiízení je moïno ovládat jen pfii beznapûèovém stavu pfiípojnice. 3.7 Získávání měřeních hodnot (obr. 3/3, 3/12, 3/15 aï 3/18, 6/3 a 6/4) Pro pfiizpûsobenou detekci proudu a napûtí se mohou volitelnû pouïít senzory nebo konvenãní mûfiící transformátory. Senzory detekují aktuální provozní stavy. Tyto informace jsou pfiedány multifunkãní ochranou a fiídící jednotkou REF542plus. Dal í informace o REF542plus jsou uvedeny v pfiíslu ném návodû k obsluze (viz ãl. 7.1). Ve skfiíních ZX2 se pouïívají následující senzory: Senzory (2.6, 2.7 a 1.6) pro monitorování tlaku izolaãního plynu Senzory pro detekování poloh vypínaãe, odpojovaãe/uzemàovaãe a odpojovaãe ( ) Senzor pro detekování nastfiádaného stavu pruïinového stfiádaãového pohonu vypínaãe Uspofiádání zafiízení pro detekci proudu a napûtí: Proudové senzory nebo transformátory jsou umístûny v zadní ãásti oddílu vypínaãe. Externí pfiívody vedou pfies oddíl pfiipojení kabelû do REF542plus nebo do ochrann ch relé. NapûÈové senzory nebo transformátory jsou zásuvné jednotky umístûné v zadní ãásti oddílu pfiipojení kabelû. Uspofiádání senzorû: Senzory pro monitorování tlaku: (BOG) pro oddíl vypínaãe (1.0): na základní desce vypínaãe v oddíle nn (4.0). (B1G) pro pfiípojnicov oddíl 1: vedle pohonu odpojovaãe/uzemàovaãe -Q1/ -Q5 v oddíle nn (4.0). (B2G) pro pfiípojnicov oddíl 2: vedle základní desky pro pohánûcí motor odpojovaãe -Q2 na zadní stranû skfiínû. Senzory pro detekování polohy: (BOE a BOA) pro vypínaã: na jeho spínací hfiídeli. (B1E, B1A, B5E a B5A) pro odpojovaã/ uzemàovaã: na jeho pohonné jednotce v oddíle nn. (B2E a B2A) pro odpojovaã: vedle jeho jednotky pro ruãní nouzové ovládaní v oddíle nn. Senzor (BOS) pro detekci stavu nastfiádání pruïinového stfiádaãového pohonu: nad válcov m tûlesem s pruïinou pohonu vypínaãe. 3.8 Připojení vysokého napětí (obr. 3/4, 3/8 aï 3/14, 5/15 a 5/16) Zásuvn kabelov systém: VysokonapûÈové kabely s plastovou izolací se systémem zásuvn ch kabelov ch konektorû s vnitfiním kuïelem a kabelov ch v vodû podle EN Zásuvné systémy: velikost 2 nebo 3 Zásuvná kabelové v vody (1.5) montované plynotûsn m zpûsobem ve spodní desce kabelového oddílu vytváfií pfiepáïku mezi prostorem s izolaãním plynem a oddílem pfiipojení kabelû. V ka pfiipojení ãiní cca 600 mm. Zku ební zásuvky: zásuvn systém velikost 2 Systém pfiípojnic s pevnou izolací: Pfiipojení pfiípojnice s pevnou izolací pfies zásuvky podle EN velikost 3 (maximálnû 1250 A) nebo pfies speciální zásuvky (maximálnû 2500 A) Je nutno dbát na podrobnosti v dokumentaci zakázky. 3.9 Multifunkční ochranná a řídící jednotka pole REF542plus (obr. 3/3 a 3/14) V multifunkãní ochranné a fiídicí jednotce REF542plus jsou integrovány následující funkce: Ji tûní Ovládání Mûfiení Indikace polohy V straïná a poruchová signalizace Pfiipojení k automatick m systémûm Blokování skfiínû a sled spínání jsou fiízeny jednotkou skfiínû. Jednopólové schéma poskytující informace o polohách spínacích pfiístrojû je viditelné na displeji LC (4.7) multifunkãní ochranné a fiídící jednotkou REF542plus. 20

21 Mûfiené hodnoty jako napfi. fázov proud, sdruïené napûtí, mûfiení energie, ãinn a jalov v kon, poãet spínacích cyklû a poãet provozních hodin se objeví numericky nebo jako sloupkov diagram na displeji. Dal í informace, jako v straïná a poruchová signalizace jsou zobrazeny textem diodami LED (4.6). Multifunkãní ochranná a fiídicí jednotka REF542plus mûïe b t pfiipojena k automatickému systému pomocí kabelû s optick mi vlákny. PouÏitím kabelû s optick mi vlákny se zabrání vlivûm elektromagnetického ru ení. Manipulace a podrobn technick popis multifunkãní ochranné a fiídící jednotky jsou uvedeny v návodu k obsluze REF542plus BA Konvenční sekundární technika v kombinaci s ochranným přístrojem (obr. 6/4) Konvenãní provedení ZX2 má pro detekci polohy tfiípolohového spínaãe a odpojovaãe na základní desce pohonu mikrospínaãe a na samostatnû montované desce 5 pólové pomocné spínaãe. Tyto se pouïívají pro spu tûní a zastavení pfiíslu n ch hnacích motorû (odpojovaã a uzemàovaã). Tyto mikrospínaãe jsou umístûny tak, Ïe detekují koncové polohy tfiípolohového spínaãe a odpojovaãe. 5 pólové sady pomocn ch spínaãû ovládané nucen m pohybem (1.32) jsou k dispozici pro kaïdou z poloh tfiípolohového spínaãe: UzemÀovaã ZAP UzemÀovaã VYP odpojovaã VYP Odpojovaã ZAP odpojovaãe: Odpojovaã VYP Odpojovaã ZAP Nejménû ãtyfii z deseti kontaktû pomocného spínaãe na odpojovaãi a tfii z pûti kontaktû pomocného spínaãe na uzemàovaãi jsou pfiedem urãeny pro vnitfiní úãely ve skfiíni jako napfi. blokování vypínaãe nebo místní indikace polohy. Skuteãné pfiifiazení kontaktû je uvedeno v dokumentaci zakázky Ochrana proti chybné manipulaci / blokovací podmínky / uzemnění odbočky Blokování všeobecně (obr. 3/3, 6/5 a 6/6) Pro zabránûní nebezpeãn m situacím a chybn m manipulacím je pro ochranu osob a zafiízení k dispozici celá fiada blokování. Ochrana proti chybné manipulaci mûïe b t realizována multifunkãní ochrannou a fiídící jednotkou REF542plus. Vypínaãe, tfiípolohové spínaãe a odpojovaãe je moïno ovládat pfiímo na skfiíni nebo pfies pfiepínaã s klíãem z velínu. Ovládaní na skfiíni se provádí navolením na REF542plus nebo konvenãními tlaãítky s indikátory. Tfiípolohov spínaã UX2TE nebo odpojovaã UK2T a pfiíslu n vypínaã VD4 X jsou elektricky blokovány. V pfiípadû ruãního ovládání tfiípolohového spínaãe nebo odpojovaãe mûïe pûsobit mechanické blokování (volitelnû). Tfiípolohov spínaã UX2TE a odpojovaã UK2T jsou elektricky blokovány. V pfiípadû ruãního ovládání tfiípolohového spínaãe nebo odpojovaãe mûïe pûsobit mechanické blokování (volitelnû). Podrobnosti o dal ích dodateãn ch blokováních/závislostech, napfi. se sousedním zafiízením, jsou uvedeny v pfiíslu n ch podkladech zakázky. Dotazování na blokování (jen elektricky) mezi skfiínûmi se provádí pfiitom pfies smyãková vedení ze skfiínû do skfiínû. Ovládání pfii poru e pomocného napûtí: Pfii poru e pomocného napûtí je moïné ruãní ovládání pfiístrojû. Nouzové ruãní ovládání: Bez mechanického blokování dochází otevfiením dvefií ovládací skfiínû nn k zásahu do blokovacích podmínek, pokud není k dispozici Ïádné volitelné blokování. Nouzové ruãní spínání pomocí ruãní kliky a mechanick ch tlaãítek je moïné. Poznámka: KaÏdé spínání proveìte aï na doraz do pfiíslu né koncové polohy! Pfied ruãním nouzov m ovládáním je nutno vypnout pfiíslu n jistiã. Dodateãnû je nutno dbát na údaje vztahující se na zakázku Funkce blokování mezi vypínačem a třípolohovým spínačem/odpojovačem (obr. 6/3 aï 6/6 a 7/1) a) Elektrické blokování Elektrického blokování se dosáhne pfii pouïití multifunkãní ochranné a fiídící jednotkou REF542plus dotazováním a logickou vazbou polohy tfiípolohového spínaãe/odpojovaãe a vypínaãe. U konvenãních fiídících systémû se dotazování provádí mikrospínaãi. Toto blokování je vïdy úãinné pfii pfiipojeném pomocném napûtí. 21

22 b) Mechanické blokování Mechanické blokování dovoluje pfiístup k ruãní ovládací hfiídeli tfiípolohového spínaãe/ odpojovaãe jen za urãit ch podmínek. Pfii zapnutém vypínaãi je blokovaná pfiístupová klapka (2.22) k ovládací hfiídeli tfiípolohového spínaãe nebo odpojovaãe. JestliÏe je vypínaã vypnut, mûïe se pfiíslu ná klapka otevfiít a zasunout ruãní klika pro ovládání odpojovaãe nebo uzemàovaãe. Pfii otevfiené klapce je zabránûno elektrickému a mechanickému spínání vypínaãe. Klapku je moïno uzavfiít jen v jedné z koncov ch poloh. Tfiípolohov spínaã se muïe pfiesunou asi 24 otáãkami pfiíslu né ruãní kliky buì: z polohy odpojovaã ZAP do polohy odpojovaã VYP / uzemàovaã VYP nebo z polohy uzemàovaã ZAP do polohy uzemàovaã VYP / odpojovaã VYP. Odpojovaã se muïe pfiesunout z polohy odpojovaã ZAP do polohy odpojovaã VYP a obrácenû. NepouÏívejte nadmûrnou sílu. Vaãka na ruãní klice (6.1) pûsobící spoleãnû s ãepem na pohonu zabrání pfiejetí stfiední polohy. JestliÏe se ruãní klika vysune v mezipoloze, není moïno zavfiít klapku pfied ruãní ovládací hfiídelí. V této poloze zûstává vypínaã zablokován a nemûïe b t zapnut. Tato mezipoloha je detekována jednak chybûjící indikací koncové polohy tfiípolohového spínaãe/ odpojovaãe jednak na elektrick ch indikátorech na pfiedních dvefiích. Teprve v koncové poloze tj. pfii plné schopnosti kontaktû pfiená et proud, jsou koncové polohy správnû indikovány. Klapku je moïno potom zavfiít a vypínaã se mûïe zapnout. Obrácenû se mûïe klapka pfii vypnutém vypínaãi vïdy i v kaïdé mezipoloze otevfiít a zasunout ruãní klika. Nouzové ruční spínání pohonu třípolohového spínače ve skříni s pevnou spojkou v podélné spojce se dvěma systémy přípojnic při poruše pomocného napětí: Opatrnost: Pfii tomto spínání jsou vyfiazena blokování. Vypínejte a zapínejte proudové obvody jen s vypínaãem! Tfiípolohov spínaã musí b t v koncové poloze! Blokování pfiístupu k hfiídeli ruãního nouzového ovládání je provedeno ve skfiíních pevné spojky pomocí blokovacího magnetu. Vysunutím blokovacího ãepu blokovacího magnetu (2.54 nebo 2.55) se klapka (2.22) uvolní a je umoïnûn pfiístup k hfiídeli ruãního nouzového ovládání. Dodateãnû je nutno dbát na údaje vztahující se na zakázku Funkce blokování mezi třípolohovým spínačem a odpojovačem Elektrické blokování Elektrického blokování se dosáhne dotazováním a logickou vazbou polohy tfiípolohového spínaãe a odpojovaãe a vypínaãe. Toto blokování je vïdy úãinné pfii pfiipojeném pomocném napûtí Mechanické blokování (volitelně) (obr. 6/8 a 6/9a a b) Mechanické blokování dovoluje pfiístup k ruãní ovládací hfiídeli tfiípolohového spínaãe a odpojovaãe jen za urãit ch podmínek. Pfii zapnutém vypínaãi jsou blokovány pfiístupové klapky (2.22) k ovládací hfiídeli tfiípolohového spínaãe a odpojovaãe. JestliÏe je vypínaã vypnut, mohou se klapky alternativnû otevfiít a zasunout ruãní klika pro ovládání odpojovaãe nebo uzemàovaãe. Pfii otevfiení jedné z obou klapek je zabránûno elektrickému a mechanickému spínání vypínaãe a otevfiení klapky pro druh spínaã. JestliÏe je tfiípolohov spínaã v poloze odpojovaã ZAP, uzemàovaã ZAP nebo v mezipoloze je klapka odpojovaãe zablokována. V poloze Odpojovaã ZAP nebo v mezipoloze odpojovaãe je klapka pro pfiístup k ruãnímu ovládání tfiípolohového spínaãe zablokována. Klapky je moïno uzavfiít jen v jedné z koncov ch poloh. 22

23 JestliÏe se ruãní klika vysune v mezipoloze, není moïno zavfiít pfiíslu nou klapku pfied ruãní ovládací hfiídelí. V této poloze zûstává vypínaã zablokován a nemûïe b t zapnut. Tato mezipoloha je detekována jednak chybûjící indikací koncové polohy tfiípolohového spínaãe/ odpojovaãe jednak na elektrick ch indikátorech na pfiedních dvefiích. Teprve v koncové poloze tj. pfii plné schopnosti kontaktû pfiená et proud, jsou koncové polohy správnû indikovány. Teprve potom je moïno pfiístupovou klapku (2.22) zavfiít a vypínaã se mûïe zapnout. Obrácenû se mûïe kladka pfii vypnutém vypínaãi vïdy i v kaïdé mezipoloze otevfiít a zasunout ruãní klika. Klapky se mohou zavfiít jen, jestliïe byl tfiípolohov spínaãe/odpojovaã pfiesunut ovládáním ruãní kliky do jedné z koncov ch poloh. Poznámka: Pfiíãná spojka v zafiízení se dvûma systémy pfiípojnic a podélná spojka v zafiízení s jedním systémem pfiípojnic jsou vybaveny se vybaveny se dvûma tfiípolohov mi spínaãi. Mechanické blokování tûchto dvou spínacích pfiístrojû v tûchto skfiíních není k dispozici. Dodateãnû je nutno dbát na údaje vztahující se na zakázku Blokování mechanického zapínacího tlačítka vypínače (volitelně) Blokovací magnet zabrání zapnutí vypínaãe pfii poru e pomocného napûtí, a kdyï je tfiípolohov spínaã v mezipoloze. Nouzové ovládání zapínacího tlačítka pohonu vypínače při poruše pomocného napětí. (obr. 6/10) Opatrnost: Pfii tomto ovládání jsou vyfiazena blokování. Vypínejte a zapínejte proudové obvody jen s vypínaãem! Tfiípolohov spínaã musí b t v koncové poloze! Povolte upevàovací rouby krytu vypínaãe. Demontujte kryt vypínaãe. PosuÀte ãep blokovacího magnetu (1.33) v hodn m nástrojem doprava a souãasnû ovládejte hradítko (1.34) pro zapnutí vypínaãe. mechanicky zapnut, (bez blokovacího magnetu) jestliïe jsou otevfiené dvéfie oddílu nn. Také volitelné mechanické blokování dovoluje tuto moïnost Uzemnění odbočky zařízení s jedním systémem přípojnic (obr. 3/7a, 6/3 aï 6/7 a tabulka ãl. 8) Elektrické ovládání přes multifunkční ochranou a řídící jednotku REF542plus Spínací sled pro uzemnûní odboãky: Vypínaã (-Q0) VYP Odpojovaã (-Q1) VYP UzemÀovaã (-Q5) ZAP Zkou ka beznapûèového stavu (s pouïitím REF542plus nebo kapacitního napûèového indikaãního systému) Vypínaã (-Q0) ZAP Zajistit skfiíà proti spínání Vypnout jistiãe pro vypínací obvod vypínaãe a motorov pohon tfiípolohového spínaãe Uzamknout dvéfie oddílu nn nebo zajistit mechanické tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Oznaãit skfiíà s ohledem na provedené uzemnûní. Zru ení uzemnûní: Otevfiít dvéfie oddílu nn a zapnout jistiãe. Uvolnit tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Vypínaã (-Q0) VYP UzemÀovaã (-Q5) VYP Ruční uzemnění Podle smyslu prûbûh jako pfii elektrickém ovládání. Av ak provedení ruãním ovládáním tlaãítek vypínaãe a ovládáním kliky tfiípolohového spínaãe. Pfii dodateãném mechanickém blokování vypínaãe a uzemàovaãe jsou nutné následující manipulace: Otevfiít dvefie oddílu nn Vypnout vypínaã (-Q0) ovládáním mechanického tlaãítka Otevfiít klapku na pohonu tfiípolohového spínaãe Poznámka: JestliÏe bûhem spínání dojde k poru e pohonu odpojovaãe v mezipoloze tfiípolohového spínaãe/ odpojovaãe, tak pûsobí elektrické blokování mezi vypínaãem VD4X a tfiípolohov m spínaãem UX2TE nebo odpojovaãem UX2T pfies REF542plus. Vypínaã VD4X by v ak mohl b t 23

24 Poznámka: Klapku je moïno otevfiít, jen kdyï je vypínaã vypnut. NepouÏívejte nadmûrnou sílu! Vypnout odpojovaã (-Q1) s ruãní klikou Zapnout ruãnû uzemàovaã (-Q5) s ruãní klikou. (Poznámka: Dbát na nouzové ruãní ovládání ãl ). Asi 24 otáãek doprava. Zavfiít opût klapku Poznámka: Pfii otevfiené klapce je vypínaã zablokován ve vypnuté poloze. Zkou ka beznapûèového stavu (kapacitní napûèov indikaãní systém) Zapnout vypínaã (-Q0) s pouïitím mechanického tlaãítka ZAP Zajistit skfiíà proti spínání Vypnout jistiãe pro vypínací obvod vypínaãe a motorov pohon tfiípolohového spínaãe Uzamknout dvéfie oddílu nn nebo zajistit mechanické tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Oznaãit skfiíà s ohledem na provedené uzemnûní. Ruãní zru ení uzemnûní: Otevfiít dvéfie oddílu nn a zapnout jistiãe. Uvolnit tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Vypnout vypínaã (-Q0) s pouïitím mechanického tlaãítka VYP Otevfiít klapku Ruãnû vypnout uzemàovaã (-Q5) Zavfiít klapku Automatické uzemnění (volitelně) Automatické uzemnûní volbou sledu uzemnûní na displeji multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus (tato funkce je závislá na objednávce a pfiedpokládá napûèov signál z kabelu). Podmínka: vypínaã (-Q0) VYP Navolit a spustit automatick sled uzemnûní: Odpojovaã (-Q1) VYP UzemÀovaã (-Q5) ZAP Zkou ka beznapûèového stavu s pouïitím REF542plus Vypínaã (-Q0) ZAP Vypnout jistiãe pro vypínací obvod vypínaãe a motorov pohon tfiípolohového spínaãe Uzamknout dvéfie oddílu nn nebo zajistit mechanické tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Oznaãit skfiíà s ohledem na provedené uzemnûní. Zru ení uzemnûní: Otevfiít dvéfie oddílu nn a zapnout jistiãe. Uvolnit tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Vypínaã (-Q0) VYP UzemÀovaã (-Q5) VYP 3.13 Uzemnění přípojnice zařízení s jedním systémem přípojnic (obr. 3/7a, 6/3 aï 6/7 a tabulka ãl. 8) Uzemnûní pfiípojnice nebo úseku pfiípojnice se provádí v závislosti na konfiguraci rozvádûãe. Rozvádûãe s podélnou spojkou dovolují uzemnûní úseku pfiípojnice Elektricky podporované uzemnění úseku přípojnice pomocí spojky Sled spínání: Vypínaãe (-Q0) v podélné spojce VYP V echny odpojovaãe (-Q1) v uzemàovaném úseku pfiípojnice VYP mimo odpojovaãe mezi uzemàovan m úsekem pfiípojnice a vypínaãem podélné spojky. Zapnout uzemàovaã (-Q52 nebo -Q51) na protilehlé stranû vypínaãe podélné spojky. (podmínka pro uvolnûní pro následující krok) Vypínaã (-Q0) ZAP (zkou ka beznapûèového stavu je nahrazena zapnutím vypínaãe). Zajistit skfiíà proti spínání Vypnout jistiãe pro vypínací obvod vypínaãe a motorov pohon tfiípolohového spínaãe Uzamknout dvéfie oddílu nn nebo zajistit mechanické tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Oznaãit úsek pfiípojnice s ohledem na provedené uzemnûní. Úsek pfiípojnice je tímto uzemnûn. V echny odpojovaãe uzemnûného useku pfiípojnice jsou uzemnûny. V echny skfiínû pfiíslu ného úseku je nutno zajistit proti spínání, napfi. vypnutím jistiãû. Zajistit skfiíà proti spínání 24

25 Zru ení uzemnûní pfiípojnice: Otevfiít dvéfie oddílu nn ve spojce a zapnout jistiãe. Uvolnit tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Vypínaã (-Q0) VYP UzemÀovaã (-Q51 nebo Q52) VYP Ruční uzemnění Provedení spínání podle smyslu jak je popsáno v ãl a Pracovní uzemnění přípojnice s použitím zkušebních zásuvek vývodu Podmínka: V vod je uzemnûn V echny odpojovaãe uzemàované pfiípojnice VYP. Není k dispozici elektrické blokování! Spínací sled: Upevnit zkratovací mûstek na zku ební zásuvky uzemnûného v vodu a propojit s hlavní uzemàovací pfiípojnicí 3.1 Vypínaã VYP UzemÀovaã VYP Odpojovaã ZAP Vypínaã ZAP Zajistit skfiíà proti spínání: Vypnout jistiãe pro vypínací obvod vypínaãe a motorov pohon tfiípolohového spínaãe Uzamknout dvéfie oddílu nn nebo zajistit mechanické tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Oznaãit skfiíà s ohledem na provedené uzemnûní. Pfiípojnice je tímto uzemnûna. V echny odpojovaã uzemnûného useku pfiípojnice jsou blokovány. V echny skfiínû pfiíslu ného úseku je nutno zajistit proti spínání, napfi. vypnutím jistiãû. Zru ení uzemnûní pfiípojnice: Otevfiít dvéfie oddílu nn a zapnout jistiãe. Uvolnit tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Vypínaã (-Q0) VYP Odpojovaã VYP Zru ení uzemnûní v vodu: UzemÀovaã ZAP Vypínaã ZAP DemontáÏ zkratovacího mûstku na zku ebních zásuvkách a uzavfiení zásuvek slep mi pfiípojkami. Vypínaã VYP UzemÀovaã VYP 3.14 Uzemnění odbočky zařízení se dvěma systémy přípojnic (obr. 3/7a, 6/3 aï 6/7 a tabulka ãl 8) Elektrické ovládání přes multifunkční ochranou a řídící jednotku REF542plus Spínací sled pro uzemnûní odboãky: Vypínaã (-Q0) VYP Odpojovaã (-Q1) VYP a (-Q2) VYP UzemÀovaã (-Q5) ZAP Zkou ka beznapûèového stavu Vypínaã (-Q0) ZAP (moïné jen, kdyï zjistí REF542plus beznapûèov stav a uvolní spínání). Pfiedpokladem proto je napûèov signál napûèového senzoru nebo transformátoru. Zajistit skfiíà proti spínání: Vypnout jistiãe pro vypínací obvod vypínaãe a motorov pohon tfiípolohového spínaãe a odpojovaãe Uzamknout dvéfie oddílu nn nebo zajistit mechanické tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Oznaãit skfiíà s ohledem na provedené uzemnûní. Zru ení uzemnûní odboãky: Otevfiít dvéfie oddílu nn a zapnout jistiãe. Uvolnit tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Vypínaã (-Q0) VYP UzemÀovaã (-Q5) VYP Ruční uzemnění Podle smyslu prûbûh jako pfii elektrickém ovládání. Av ak provedení ruãním ovládáním tlaãítek vypínaãe a ovládáním kliky odpojovaãû. Pfii dodateãném mechanickém blokování vypínaãe a uzemàovaãe jsou nutné následující manipulace: Otevfiít dvefie oddílu nn Vypnout vypínaã (-Q0) ovládáním mechanického tlaãítka Otevfiít klapku na zapnutém spínaãi Poznámka: Klapku je moïno otevfiít, jen kdyï je vypínaã vypnut. NepouÏívejte nadmûrnou sílu! Vypnout odpojovaã (-Q1) nebo (-Q2) ruãní klikou Zavfiít klapku na odpojovaãi Otevfiít klapku na uzemàovaãi 25

26 Zapnout ruãnû uzemàovaã (-Q5) se spínací klikou (Poznámka: Dbát na Nouzové ruãní ovládání ãl ). Asi 24 otáãek doprava. Zavfiít opût klapku Poznámka: Pfii otevfiené klapce je vypínaã zablokován ve poloze VYP. Zkou ka beznapûèového stavu (kapacitní napûèov indikaãní systém) Zapnout vypínaã (-Q0) s pouïitím mechanického tlaãítka ZAP Zajistit skfiíà proti spínání Vypnout jistiãe pro vypínací obvod vypínaãe a motorov pohon tfiípolohového spínaãe a odpojovaãe Uzamknout dvéfie oddílu nn nebo zajistit mechanické tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Oznaãit skfiíà s ohledem na provedené uzemnûní. Ruãní zru ení uzemnûní: Otevfiít dvéfie oddílu nn a zapnout jistiãe. Uvolnit tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Vypnout vypínaã (-Q0) s pouïitím mechanického tlaãítka VYP Otevfiít klapku na pohonu tfiípolohového spínaãe Ruãnû vypnout uzemàovaã (-Q5) Zavfiít klapku Automatické uzemnění (volitelně) Automatické uzemnûní volbou sledu uzemnûní na displeji multifunkãní ochranné a fiídící jednotky REF542plus (tato funkce je závislá na objednávce a pfiedpokládá napûèov signál z kabelu) Podmínka: vypínaã (-Q0) VYP Navolit a spustit automatick sled uzemnûní: Odpojovaãe (-Q1 a Q2)) VYP UzemÀovaã (-Q5) ZAP Zkou ka beznapûèového stavu s pouïitím REF542plus Vypínaã (-Q0) ZAP Zajistit skfiíà proti spínání Vypnout jistiãe pro vypínací obvod vypínaãe a motorov pohon tfiípolohového spínaãe a odpojovaãe Uzamknout dvéfie oddílu nn nebo zajistit mechanické tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Oznaãit skfiíà s ohledem na provedené uzemnûní. Zru ení uzemnûní odboãky: Otevfiít dvéfie oddílu nn a zapnout jistiãe. Uvolnit tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Vypínaã (-Q0) VYP UzemÀovaã (-Q5) VYP 3.15 Uzemnění přípojnice zařízení se dvěma systémy systémem přípojnic (obr. 3/7a, 6/3 aï 6/7 a tabulka ãl. 8) Uzemnûní pfiípojnice nebo úseku pfiípojnice se provádí v závislosti na konfiguraci rozvádûãe. Rozvádûãe s pfiíãnou spojkou dovolují uzemnûní úseku pfiípojnice Elektricky podporované uzemnění úseku přípojnice pomocí příčné spojky Sled spínání: a) Uzemnûní pfiípojnice 1 Vypínaãe v pfiíãné spojce VYP Odpojovaã (-Q2) v pfiíãné spojce VYP V echny odpojovaãe (-Q1) uzemàovaného úseku pfiípojnice VYP mimo odpojovaãe mezi uzemàovan m úsekem pfiípojnice a vypínaãem spojky. Odpojovaã (-Q1) v pfiíãné spojce ZAP UzemÀovaã (Q51) v pfiíãné spojce ZAP Vypínaã v pfiíãné spojce ZAP (zkou ka beznapûèového stavu je nahrazena zapnutím vypínaãe). Zajistit skfiíà proti spínání Vypnout jistiãe pro vypínací obvod vypínaãe a motorov pohon tfiípolohového spínaãe Uzamknout dvéfie oddílu nn nebo zajistit mechanické tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Oznaãit úsek pfiípojnice s ohledem na provedené uzemnûní. Úsek pfiípojnice 1 je tímto uzemnûn. V echny odpojovaã uzemnûného useku pfiípojnice jsou blokovány. b) Uzemnûní pfiípojnice 2 Vypínaãe v pfiíãné spojce VYP Odpojovaã (-Q1) v pfiíãné spojce VYP V echny odpojovaãe (-Q2) uzemàovaného úseku pfiípojnice VYP mimo odpojovaãe mezi uzemàovan m úsekem pfiípojnice a vypínaãem spojky. Odpojovaã (-Q2) v pfiíãné spojce ZAP UzemÀovaã (Q52) v pfiíãné spojce ZAP 26

27 Vypínaã v pfiíãné spojce ZAP (zkou ka beznapûèového stavu je nahrazena zapnutím vypínaãe). Zajistit skfiíà proti spínání: Vypnout jistiãe pro vypínací obvod vypínaãe a motorov pohon tfiípolohového spínaãe Uzamknout dvéfie oddílu nn nebo zajistit mechanické tlaãítko VYP vypínaãe, pokud je to nutné. Oznaãit úsek pfiípojnice s ohledem na provedené uzemnûní. Úsek pfiípojnice 2 je tímto uzemnûn. V echny odpojovaã uzemnûného useku pfiípojnice jsou blokovány Ruční uzemnění Provedení spínání podle smyslu jak je popsáno v ãl Zkušební zařízení (obr. 6/12 a 6/13) Skfiínû rozvádûãe jsou fiádnû naplnûny izolaãním plynem ve v robním závodû a odzkou eny podle norem âsn (IEC). JestliÏe je v ak zapotfiebí zkou ky provést, provádí se takto: Pro napûèové a proudové zkou ky je moïn pfiím pfiístup k vodiãûm v kabelovém prostoru bez rozpojení kabelové pfiipojení nebo vypu tûní izolaãního plynu. Pfiístup je realizován pfies volné kabelové zásuvné v vody nebo pfies kabelové zásuvné v vody svodiãû pfiepûtí. Svodiãe pfiepûtí se musí bûhem napûèov ch zkou ek demontovat. Volné zásuvné v vody se musí bûhem zkou ky uzavfiít izolaãními slep mi pfiípojkami. NapûÈové zkou ky: Volné kabelové zásuvné v vody je nutno uzavfiít izolaãními slep mi pfiípojkami. V ãl 6.4 jsou uvedeny podrobnosti zku ebního postupu a zku ební napûtí. Zkou ky kabelû stejnosmûrn m napûtím nebo s kosinusov m nebo pravoúhl m napûtím velmi nízkého kmitoãtu Mûfiení pro vymezení poruchy kabelu s impulsním napûtím a Zkou ky zafiízení (bez kabelû) stfiídav m napûtím mohou b t provedeny se zku ební pfiípojkou, jak je uvedeno na obr. 6/12. V pfiípadû zkou ení skfiíní s jmenovit m napûtím > 36 kv se musí pouïít zku ební kabely. Zku ební pfiípojka pro proudové zkou ky podle obr. 6/13 se mûïe pouïít pro zkou ky ochrann ch zafiízení pfiipojením primárního proudu (viz také poznámka v ãl 6.4.4). Toto uspofiádání je odolné proti zkratu a mûïe b t také pouïito jako dodateãné pracovní uzemnûní. MoÏné zku ební postupy jsou popsány v následujících ãláncích: Zkou ení beznapûèového stavu: ãl Zkou ení sledu fází: ãl VysokonapûÈové zkou ky: ãl Proudové zkou ky: ãl

28 3.17 Schémata zapojení Schémata zapojení proudového senzoru -XI... P A/150mV 240A/150mV 80A/150mV S1 S2 S3 S4 Primární vodič I N = 1250 A I x = 100 ka I = 40 ka x Kapacita C = pf 1 P2 Ck rozptylová kapacita 25 pf Snímač -XU... 12/24kV: :1 36kV: :1 Zásuvka 2 Zásuvka 2 nebo a n Pracovní rozsah S 1- S 2 : A S 1- S 3 : A S - S : A 1 4 Obr. 3/15: Proudový senzor pro jmenovité napětí do 40,5 kv a šířku skříně 600 mm a 800 mm s zásuvným napěťovým senzorem -XI XU S1 S A / 150 mv Snímač 12/24kV: :1 36kV: :1 a n P1 Primární vodič I N = 2000 A I p = 100 ka I th 3s = 40 ka P2 Zásuvka 2 Zásuvka 3 Kapacita C = Ck rozptylová kapacita 25 pf Pracovní rozsah S 1- S 2 : A Obr. 3/16: Proudový senzor pro jmenovité napětí do 40,5 kv a šířku skříně 800 mm s zásuvným napěťovým senzorem 28

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděč vn typ W jmenovité napětí kv jmenovitý proud 0 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče typu W nachází univerzální použití v široké oblasti, od kabelových smyček,

Více

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme toto doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

UniGear typ ZS1. Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům 2 UNIGER TYP ZS1 UNIGER SE DVĚM ÚROVNĚMI UNIGER TYP ZVC TECHNICKÉ ÚDJE 4 6 8 10 1 2 3

Více

HD4. Vypínače vn izolované plynem 12 40,5 kv 630 3600 A 16 50 ka

HD4. Vypínače vn izolované plynem 12 40,5 kv 630 3600 A 16 50 ka HD4 Vypínače vn izolované plynem 12 40,5 kv 630 3600 A 16 50 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ POUZDER TYPU CBE VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ PEVNÝCH ČÁSTÍ CBF CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Typová fiada W 40 aï W 160 (Série FTE) Plá Èov transformátor / EI - plechy Rozsah u 63-250 VA. Frekvence 50 / 60 Hz El. krytí IP

Více

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu Bollard VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM Návod Na instalaci a obsluhu Model MPIE2 bez osvělení led MPIE10 s osvětlením led MotoR WiNG400 WiNG400 Napájecí napětí 12vdc 12vdc Jmenovitý výkon 60 W 60 W Příkon 1,2 a

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

LOGO FIRMY Sídlo firmy

LOGO FIRMY Sídlo firmy část 6, díl 4, kapitola 2.6.9, str. 1 6/4.2.6.9 OVĚŘENÍ SHODY JEDNOSTRANNÉ TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKY LOGO FIRMY Sídlo firmy Název zařízení provedení. OVĚŘENÍ SHODY provedení strojního zařízení s požadavky ČSN

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 UniGear dvouúrovňové uspořádání UniGear typ ZVC 3 39 47 1 2 3 1 2 UniGear

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 11 43 47 65 1 2 3 4 5 1 2 POPIS

Více

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Více

Centrální ovládací jednotka

Centrální ovládací jednotka 3 113 Synco 700 Centrální ovládací jednotka RMZ792 Centrální ovládací jednotka pro ovládání až 150 regulátorů, prostorových jednotek a centrálních jednotek řady Synco 700 na komunikaci Konnex. Oblíbené

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Thermo_1060 25.3.2003 15:31 Stránka 1 Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Vychutnejte klid a ticho

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 11 31 35 45 1 2 3 4

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min snadná výměna ventilu průtok až do 360 l/min také jako modulární multifunkční ventilový terminál až pro 64 ventilů 2005/07 - změny vyhrazeny výrobky 2006/2007 2/-1 hlavní údaje Inovační Variabilní Bezpečný

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 12 KV / kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte spínací

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

Pozice Počet Popis 1 MQ3-45 A-O-A-BVBP. Výrobní č.: 96515415

Pozice Počet Popis 1 MQ3-45 A-O-A-BVBP. Výrobní č.: 96515415 Pozice Počet Popis 1 MQ3-45 A-O-A-VP Výrobní č.: 96515415 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Kompletní jednotka Čerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje čerpadlo, motor,

Více

Průmyslový tlakový spínač

Průmyslový tlakový spínač Průmyslový tlakový Spínač pro hydrauliku keramický tlustovrstvý senzor 1 nebo 2 spínací výstupy jednoduché nastavení pomocí adapteru nebo kofigurátoru jmenovité rozsahy od 0... 2 bar do 0... 400 bar Elektronický

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník pro stejnosměrný proud, stejnosměrné napětí, teplotní čidla, dálkové vysílače nebo potenciometry Přístroj SINEAX V604s je multifunkční převodník s uchycením na DIN lištu s následujícími charakteristikami:

Více

Ovládací zafiízení. PouÏití

Ovládací zafiízení. PouÏití Ovládací zafiízení Ovládací zafiízení pro zapínání a vypínání ãerpadla pomocí ponorného spínaãe, v závislosti na hladinû vody. Podle volby pro stfiídav motor 230 V nebo trojfázov motor 400 V a s instalovan

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: REMONT EERPADLA s.r.o. Petr Novotný 777058944 466260261 23.2.2009 1/5. Výrobní č.

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: REMONT EERPADLA s.r.o. Petr Novotný 777058944 466260261 23.2.2009 1/5. Výrobní č. Pozice Počet Popis Cena položky 1 MQ 3-45 A-O-A VP 12,520.00 CZK Výrobní č.: 96515415 Kompletní jednotka Čerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje čerpadlo, motor, membránovou tlakovou nádobu,

Více

Руководство по монтажу и эксплуатации

Руководство по монтажу и эксплуатации Installation and Operating Instructions Shaft Drive Operator for Industrial Sectional Doors Instrukcja monta u i obs ugi Nap d osiowy do segmentowych bram przemys owych Szerelési és üzembe helyezési utasítás

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X 2. vydání - prosinec 2011 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1 TXV 133 39 1. POPIS A PARAMETRY Základní dokumentace Moduly

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

Rozvodná zařízení. Doplněk katalogu 2003. Systém impulzních a instalačních relé. Platnost od 1.7.2003 NOVINKA

Rozvodná zařízení. Doplněk katalogu 2003. Systém impulzních a instalačních relé. Platnost od 1.7.2003 NOVINKA Automatizace budov Průmyslová automatizace Rozvodná zařízení Doplněk katalogu 2003 Systém impulzních a instalačních relé Platnost od 1.7.2003 NOVINKA Typy a provedení Impulzní relé Z-S - tlačítko pro ruční

Více

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 Návod na použití Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 RYOBI SDR-401 Šroubovák s automatickým podavačem Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Zámek spínače 3. Hloubkoměr 4. Šroub hloubkoměru

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu

SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu SOFTSTARTER ESB ESB-LC Elektronický omezovaè zapínacího proudu Mìkké zapnutí hydraulických výtahù, èerpadel, ventilátorù atd. OBSAH A Dùležité pokyny B Normy C Technické údaje 1. Elektrické údaje 1.1 Dimenzování

Více

Obr. 1: Plynový ventil řady GH-5000 s elektrohydraulickým. pohonem

Obr. 1: Plynový ventil řady GH-5000 s elektrohydraulickým. pohonem Sekce katalogu Plynové ventily Informace o výrobku GH-5000 Datum vydání 0997/1297CZ Plynový ventil řady GH-5000 s elektro-hydraulickým pohonem Plynový ventil řady GH-5000 s elektrohydraulickým pohonem

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Detektory typu GC20R jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti chladiva ve vzduchu Jejich úkolem je včasné vyslání signálu

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir Návod na montáž, připojení a obsluhu ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir CZ verze 1.2 Obsah 1. Popis zařízení... 3 2. Technické údaje... 3 3. Zapojení UPS TERMOSTATU...

Více

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte!

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! VarioTec elero Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Obsah Bezpeãnostní

Více

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny 1 910.2 idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny QBM69.2512 Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem m ení Provozní nap tí AC 24 V nebo 13,5 35 V Výstupní signál Modbus RTU: Analogová

Více

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody CZ Testomat 808 On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody Návod k obsluze ANALYZÁTORY VODY IČO: 71417460 DIČ: CZ7502030844 Dalibor Herman Tel: +420 602 349 086 Za Klášterem 550 Fax: +420 321 723 285

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka PŘEDBĚŽNÝ

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka PŘEDBĚŽNÝ VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka PŘEDBĚŽNÝ POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 11 29 33

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka) Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka) Reagují jak na sinusový střídavý reziduální proud, tak i na pulzující stejnosměrný reziduální proud (typ A) Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých

Více

Kabelové čidlo teploty QAP...

Kabelové čidlo teploty QAP... 1 831 1847P01 Kabelové čidlo teploty QAP... Použití Čidlo se používá pro měření teploty v zařízeních pro vytápění, větrání a klimatizaci. Čidla s příslušenstvím se používají pro tyto aplikace: Příložné

Více

SNÍMAČ T2114. Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 4-20 ma. Návod k použití

SNÍMAČ T2114. Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 4-20 ma. Návod k použití SNÍMAČ T2114 Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T2114 Snímač je určen pro měření barometrického tlaku vzduchu bez příměsí agresivních

Více

Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200

Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Univerzální pouïití, jednoduchá montáï, spolehlivá funkce Jako v konn elektrohydraulick, plnû automatick pohon kfiídel

Více

SNÍMAČ T2214. Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 0-10V. Návod k použití

SNÍMAČ T2214. Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 0-10V. Návod k použití SNÍMAČ T2214 Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 0-10V Návod k použití Návod na použití snímače T2214 Snímač je určen pro měření barometrického tlaku vzduchu bez příměsí agresivních

Více

ARIA ARIA J/X. Rozvodnice polyesterové, univerzální. Normy. Vlastnosti. Certifikace. Aplikace B.3

ARIA ARIA J/X. Rozvodnice polyesterové, univerzální. Normy. Vlastnosti. Certifikace. Aplikace B.3 R Rozvodnice polyesterové, univerzální rgonomický mechanizmus zavírání. 2bodový mechanizmus zamykání a ovládaný otočnou rukojetí (pro profilový půlcylindrický zámek). Redukce síly pro zavření o 25%. Patentovaný

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

Kovově kryté rozvaděče VN

Kovově kryté rozvaděče VN Příloha 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Kovově kryté rozvaděče VN Zpracovatel: Jan Vrzal, E.ON Česká republika, s.r.o. /981-3233 Platnost od: Revize: Technický list 1. POPIS PŘEDMĚTU Specifikace

Více

Pojistky VN ETI VV Thermo. jmenovité napětí 3 38,5 kv jmenovitý proud 6 160 A

Pojistky VN ETI VV Thermo. jmenovité napětí 3 38,5 kv jmenovitý proud 6 160 A Pojistky VN ETI VV Thermo jmenovité napětí 3 38,5 kv jmenovitý 6 160 A Pojistky VN Nová řada pojistkových vložek s tepelnou ochranou firmy ETI je navržena pro ochranu elektrických přístrojů před tepelnými

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 830 ACVATIX Elektromotorický pohon pro zónové ventily VVI46.., VXI46.., (VVS46.., VXS46..) apájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál Ovládací síla 150 Přímá montáž převlečnou maticí M30 x 1,5

Více

ÚSEKOVÉ SPÍNAČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DO 45 KV, VČETNĚ

ÚSEKOVÉ SPÍNAČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DO 45 KV, VČETNĚ Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Czech ÚSEKOVÉ SPÍNAČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ DO 45 KV, VČETNĚ PNE 35 4212 Druhé vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

DXR270. Návod k pouïití

DXR270. Návod k pouïití Návod k pouïití DXR270 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

VarioTec. Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! 181003441_CS_0713

VarioTec. Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! 181003441_CS_0713 VarioTec CS Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! 181003441_CS_0713 Obsah Bezpečnostní Warnhinweise pokyny Bezpečnostní pokyny... CS 3 Vysvětlení indikace a tlačítek... CS 4 Všeobecně...

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S Návod k obsluze Zubová čerpadla řady T3S 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady T3S s vnějším šikmým ozubením jsou pro svojí jednoduchou

Více

MAZÁNÍ OKOLKŮ TRAMVAJÍ OK - 01

MAZÁNÍ OKOLKŮ TRAMVAJÍ OK - 01 MAZÁNÍ OKOLKŮ TRAMVAJÍ POUŽITÍ Mazací systém je určen k mazání okolků tramvají, které nejsou vybaveny rozvodem tlakového vzduchu. Systém pracuje na principu nanášení směsi maziva na styčné plochy okolků

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ MALKOL CZO,spol. s r.o,bušovice4,33824 Břasy 1 NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek firmy MALKOL CZO spol. s r.o. Pro vaší plnou spokojenost je provedena odborná

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor)

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) HMR system, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 ZD 3500D Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) NÁVOD PRO OBSLUHU ČSN EN 131-6 kategorie

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A

REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A PMA a Company of WEST Control Solutions REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A Univerzální modul pro všechny druhy zátěží a režimy spínání Komunikace RS 485 Modbus

Více

Laserový detektor uzávěrů lahví Neurologic 4.0

Laserový detektor uzávěrů lahví Neurologic 4.0 Laserový detektor uzávěrů lahví Neurologic 4.0 řídící panel hlavice se senzory Základní popis systému Zřízení je určeno k montáži do automatizované linky za plničku a šroubovačku lahví. Systém Neurologic

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : PŘEVODOVÉ MOTORY OBSAH. Všeobecné údaje. Převodový synchronní motor reverzační B 406 3. Převodový synchronní motor reverzační B 408 4A.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1 Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před

Více

E27. Řadové pojistkové odpínače

E27. Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH3 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 3. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení tohoto

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Přístroje pro spínání a ovládání

Přístroje pro spínání a ovládání Přístroje pro spínání a ovládání WWW.OEZ.COM Spouštěče motoru SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 Základní funkce Spínání a jištění motorů do 2 A. Ochrana proti zkratu a ochrana proti přetížení. Přístroj reaguje

Více

6/4.2.3.1 PRVNÍ KROK K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK. Sídlo firmy. Název zařízení. provedení. SEZNAM (identifikace)

6/4.2.3.1 PRVNÍ KROK K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK. Sídlo firmy. Název zařízení. provedení. SEZNAM (identifikace) PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 6, díl 4, kapitola 2.3.1, str. 1 6/4.2.3.1 PRVNÍ KROK K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK LOGO FIRMY Sídlo firmy Název zařízení provedení. SEZNAM (identifikace) nebezpečí, nebezpečných

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

4. NÁVOD NA OBSLUHU 4.1 Použítí pro odstranění polovodivé vrstvy

4. NÁVOD NA OBSLUHU 4.1 Použítí pro odstranění polovodivé vrstvy . VŠEOBECNĚ. Názvosloví Názvosloví a definice užívané v dokumentaci jsou v souladu s normami užívanými ve strojírenství a elektrotechnice..2 Provedení Součásti nástroje jsou eloxovány nebo pokoveny. Jednotlivé

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT MAX 70. Montážní návod

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT MAX 70. Montážní návod POHON GARÁŽOVÝCH VRAT MAX 70 Montážní návod MAX je ověřený pohon garážových vrat se stále se inovujícími materiály. Nespornou výhodou jsou tuzemské díly a tím pružnější servis a také výhodná cena. Struktura

Více

Sušárny. Sušárny. 8.004 Skříňová sušárna, typ 100 UM. 8.006 Skříňová sušárna, typ 200 UM. 8.008 Skříňová sušárna, typ 300 UM

Sušárny. Sušárny. 8.004 Skříňová sušárna, typ 100 UM. 8.006 Skříňová sušárna, typ 200 UM. 8.008 Skříňová sušárna, typ 300 UM SUŠENÍ vzorků 8.000 8.499 UNIVERZÁLNÍ SKŘÍŇOVÉ SUŠÁRNY z vnější i vnitřní strany z nerezové oceli. Integrované vytápění ze všech stran, zapouzdřené v nerezové oceli, rozsah teplot od + 30 C do + 220 C.

Více

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 CZ DE EN J1000 TECHNOLOGIE INVERTOROVÝCH MĚNIČŮ YASKAWA Obsah Strana 2 Zkušenosti a inovace Přední představitel technologie invertorových měničů Strana 3 Vlastnosti a funkce

Více

výkonové jističe IEC 60947-2 GB 14048.2-1994 GB 6829-1995 IEC 755

výkonové jističe IEC 60947-2 GB 14048.2-1994 GB 6829-1995 IEC 755 IEC 60947-2 GB 14048.2-1994 GB 6829-1995 IEC 755 Použití výkonové jističe Výkonový jistič NM8 je nejnovějším vyvinutým výkonovým jističem společnosti CHINT group. Je vyráběn moderní výrobní technologií.

Více

Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem

Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem FC013 Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem Shrnutí FC013 je komunikativní regulátor pro topné a chladicí panely řízené signálem 0...10 V ss a řízení otáček EC (elektronicky komutovaného) motoru

Více

Řada P45. Ochranná kontrola tlakového mazacího oleje s vestavěným spínačem časového zpoždění. Vlastnosti a výhody

Řada P45. Ochranná kontrola tlakového mazacího oleje s vestavěným spínačem časového zpoždění. Vlastnosti a výhody PSC9705 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P45 Datum vydání 970/005CZ Rev. Řada P45 Ochranná kontrola tlakového mazacího oleje s vestavěným spínačem časového zpoždění Ú vod Regulátory řady

Více

STRUČNÝ NÁVOD. Měnič kmitočtu vau4/3. www.becker-international.com. Návod k použití 28100241101 12/12

STRUČNÝ NÁVOD. Měnič kmitočtu vau4/3. www.becker-international.com. Návod k použití 28100241101 12/12 Návod k použití STRUČNÝ NÁVOD Měnič kmitočtu vau4/3 28100241101 12/12 1 Bezpečnostní pokyny Varování před nebezpečím úrazu elektrickým proudem! Nebezpečí ohrožení života! Zasažení elektrickým proudem může

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu Identifikace stavby: OBECNÍ ÚŘAD LOUCHOV Louchov č.p.20, Domašín Investor: Obec Domašín Projektant: Karel JINDRA Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více