ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Provoz a vnitřní režim školy. Základní škola a Mateřská škola Budkov, Budkov 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Provoz a vnitřní režim školy. Základní škola a Mateřská škola Budkov, 675 42 Budkov 5"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Budkov, Budkov 5 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje a konkretizuje podmínky výchovně vzdělávací práce v ZŠ Budkov, v návaznosti na školský zákon č. 561/2004 Sb. a na vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. 1. Provoz a vnitřní režim školy 1.1 Provoz školy a organizace vyučování Provoz školy je zajištěn od 7,00 do 15,30 hodin Vyučování je rozvrženo do vyučovacích hodin, které trvají 45 minut. Začátek vyučování je v 7.30 hodin, ukončeno je nejpozději do 15,30 hodin. Vchody budov pro 1. i 2. stupeň se otevírají v 7.00 hodin, školní družina je v provozu od 11,15 do 15,30 hodin Po projednání s vedením školy mohou vyučující zařadit vyučování v blocích, musí však respektovat individuální potřeby dětí a dbát na dodržování zásad hygieny při výchovně vzdělávací práci Rozvrh hodin: 1. hod. 7,30-8,15 4. hod. 10,20 11,05 2. hod. 8,25-9,10 5. hod. 11,15 12,00 3. hod. 9,25 10,10 6. hod. 12,05 12,50 Odpolední vyučování: 7. hod. 13,00 13,45 8. hod. 13,50 14, Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 60 minut a je organizována takto: Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně nebo jídelně dětského domova, zůstávají ve svých třídách. Žáci, kteří se stravují se školní jídelně, odcházejí na oběd a vrací se nejpozději v 12,30 hodin. Žáci, kteří se stravují v dětském domově, odcházejí na oběd a vrací se nejpozději v 12,50 hodin. Na hlavní chodbě se žáci nezdržují a do tříd se vracejí tiše a ohleduplně, aby nerušili výuku v 6. třídě. Dozor nad žáky ve třídách vykonává stanovený učitel do 12,30 hodin. Od 12,30 přebírá dozor ten učitel, který do této boby dozíral ve školní jídelně. Jednotliví učitelé přebírají žáky ve třídách na odpolední vyučování ve hodin Pohyb žáků ve škole je dán rozvrhem, provozem školní družiny a školní jídelny. Přechod mezi budovami v době vyučování je možný jen s dozorem. V den odpoledního vyučování čeká ve 12 hodin na děti z DD vychovatel a odvádí je na oběd. Ve je opět přivádí do školní budovy. Ostatní žáci přecházejí do školní jídelny s vyučujícím, který má příslušný den ve ŠJ dozor nebo s vyučujícím, který učil poslední hodinu v dané třídě Veškeré akce mimo objekt školy musí být předem schváleny ředitelem školy a musí mít stanoven dozor Změny v obvyklém režimu (exkurze, výlety) sděluje škola zákonným zástupcům prostřednictvím žákovské knížky nejméně jeden den předem. Ve zprávě oznámí místo a čas shromáždění žáků, čas a místo ukončení akce. 1

2 1.1.9 Vyučování probíhá podle schváleného rozvrhu hodin, včetně rozmístění tříd. Změny je třeba včas projednat s ředitelem školy. Obsazení počítačové učebny mimo rozvrh je třeba vyznačit v předstihu dvou dnů na nástěnce ve sborovně hlavní budovy Na žáky 2. stupně, kteří čekají po 6. vyučovací hodině na odjezd autobusu, dohlíží v hale dolní budovy učitel 2. stupně. Dozory odpovídají stanovenému rozvrhu dozoru nad žáky Obě budovy školy jsou v době provozu uzamčeny. Výjimku tvoří doba od 12,00 13,15 hodin, kdy se v budově 1. stupně vydávají obědy. 1.2 Základní pravidla pro školní docházku Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas. Každý žák musí být nejpozději 5 minut před začátkem pravidelného vyučování v příslušné třídě Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá zákonný zástupce o uvolnění předem a písemně. O uvolnění na 1 vyučovací hodinu žádá vyučujícího příslušného předmětu, o uvolnění na 1 den třídního učitele a o uvolnění na dobu delší ředitele školy Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka dle 50, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce zápisem do žákovské knížky. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci či jiný úřední doklad potvrzující nepřítomnost žáka. Omluvenka se předkládá třídnímu učiteli první den po příchodu do školy Pokud odchází žák během vyučování žák 1. stupně pouze v doprovodu zákonného zástupce, žák 2. stupně v doprovodu zákonného zástupce nebo samostatně na základě žádosti obsahující důvod uvolnění a čas nutného odchodu Žák je povinen účastnit se výuky všech předmětů učebního plánu podle rozvrhu, mimořádných a předem oznámených vyučovacích hodin, všech výchovných a vzdělávacích akcí označených školou za povinné. Pokud se žák neúčastní akce, která probíhá v době běžného vyučování (např. školní výlet), stanoví mu škola náhradní zaměstnání, na něž je docházka rovněž povinná Docházka na nepovinné předměty, na které se žák na začátku školního roku nebo v pololetí přihlásil, je povinná. Změna je možná po souhlasu vyučujícího jen na konci pololetí, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Neúčast v zájmových útvarech je nutné písemně omlouvat, je-li to možné předem. Pokud žák dvakrát neúčast nedoloží omluvenkou, informuje o tom vedoucí zájmového útvaru zákonné zástupce prostřednictvím žákovské knížky. 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 2.1 Práva žáků a jejich zákonných zástupců dle 21 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 2

3 2.1.5 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, na informace a poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona Práva uvedená v tomto odstavci 2.1 s výjimkou bodů a mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků. 2.2 Další práva žáků a jejich zákonných zástupců Prostřednictvím písemné žádosti zákonných zástupců mohou být žáci uvolněni z výuky z důvodu rekreace, ozdravného a léčebného pobytu, zájmové činnosti a závažných rodinných důvodů Žákům je zabezpečen přístup k informacím, které podporují jejich morální, duchovní a sociální rozvoj. Jsou chráněni před vlivy a informacemi, které by mohly ohrožovat jejich rozumovou a mravní výchovu Škola chrání žáky před fyzickým a psychickým násilím a neblahým zacházením Žáci mají právo na respektování svých individuálních zvláštností a odlišností a zdravotního stavu Žáci mají právo na osobní bezpečí a účinnou pomoc pedagogů v jejich tísni Mohou přicházet s podněty a nápady, které se týkají činnosti třídy i školy Žáci mají právo na pitný režim a návštěvu toalet v průběhu vyučovacích hodin Žáci mají právo na odpočinek a volný čas Zákonnému zástupci mohou být poskytnuty informace o žákovi nejen na třídních schůzkách, ale i o přestávkách či po skončení vyučování. Vždy však po písemné nebo telefonické domluvě Na základě písemné žádosti má zákonný zástupce podle 41, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona právo žádat o individuální vzdělávání žáka. Žádost povoluje ředitel školy po splnění důvodů a podmínek dle daného zákona a to pouze žákovi 1. stupně Podle 49, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona má zákonný zástupce právo na přestup svého dítěte do jiné školy. O přestupu rozhoduje na základě písemné žádosti ředitel školy, do které se žák hlásí Podle 55, odst. 1 zákona č. 561 Sb., školského zákona může zákonný zástupce žáka, který po splnění povinné docházky nezískal základní vzdělání, žádat o pokračování v jeho základním vzdělávání. Pokračovat může nejdéle do konce roku, ve kterém dosáhne 18 let Na základě žádosti zákonného zástupce mimořádně nadaného žáka může ředitel školy podle 17 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona tohoto žáka přeřadit do vyššího ročníku. Součástí žádosti je vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření lékaře. Žák vykonává rozdílové zkoušky Podle 18 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona může ředitel školy na žádost zákonného zástupce povolit individuální vzdělávací plán pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním. Žádost musí být podpořena doporučením školského poradenského zařízení. 2.3 Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců dle 22 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona Žáci jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 3

4 2.3.2 dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Zletilí žáci jsou dále povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody o své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody nepřítomnosti dítěte nebo žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 2.4 Další povinnosti zákonných zástupců Zákonný zástupce sleduje žákovskou knížku svého dítěte a nové zápisy potvrzuje podpisem Dohlíží na domácí přípravu dítěte Spolupracuje se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům. 2.5 Povinnosti žáků před zahájením vyučování Žáci mohou vcházet do obou budov v 7 hodin. Ve škole je přítomen v tuto dobu domovník a učitelé, kteří mají dozor. Žáci se shromažďují na chodbách u vchodových dveří. Mohou zde sedět na lavičkách. Žáci 2. stupně se shromažďují i v šatně Všichni žáci se přezouvají do vhodných přezůvek. V průběhu vyučování je žákům vstup do šatny povolen pouze se svolením vyučujících. Šatnu v budově 2. stupně zamyká uklízečka a klíč je uložen ve sborovně Po zvonění v 7,25 hodin jsou žáci na místech ve třídách a připraví si pomůcky do vyučování. 2.6 Povinnosti žáků při vyučování Na začátku hodiny je žák na svém místě Při vstupu a odchodu dospělé osoby žák pozdraví povstáním Pokud žák nemá všechny pomůcky na výuku nebo se nepřipravil či zapomněl domácí úkol, omlouvá se učiteli na začátku hodiny Během vyučování není dovoleno jíst V průběhu vyučovací hodiny platí povinnost vypnout mobilní telefon pro toho, kdo je jeho majitelem nebo uživatelem. Při školních i mimoškolních činnostech organizovaných školou je zakázáno používat mobily a rovněž fotoaparáty k fotografování či natáčení ostatních 4

5 osob a zveřejňování takto pořízených záznamů. Mobil slouží jen k nutnému telefonování o přestávkách Žák nenosí do školy hudební přehrávače ani jakákoli jiná elektronická zařízení, cennosti a věci nesouvisející s vyučováním Mobily, hodinky, šperky apod.žáci odkládají hromadně před hodinami tělesné výchovy, pracovních činností, technických prací nebo domácnosti u vyučujícího ve sborovně do zvláštní úschovy. Vyučující zajistí jejich bezpečné uložení Za ztrátu nebo poškození jiným způsobem odložených věcí škola nenese odpovědnost Žák dbá pokynů vyučujícího, své místo a učebnu smí opustit jen s jeho svolením Chování žáka nesmí omezovat nebo rušit práci ostatních spolužáků. Chce-li odpovídat nebo se ptát, hlásí se, nevykřikuje Žák sleduje a aktivně se účastní vyučování Potřebuje-li učitel žákovu žákovskou knížku na zaznamenání výsledků hodnocení nebo pro jiná sdělení, je žák povinen mu ji předložit Vyučování ani zájmových útvarů se nezúčastňují bývalí žáci Věci na pracovním místě si žák sklízí až na pokyn vyučujícího na sklonku hodiny či po jejím skončení Na učitele tělesné výchovy čekají žáci seřazeni za dveřmi své třídy Žák nesmí během vyučování svévolně opustit budovu školy. 2.7 Povinnosti žáků o přestávkách, při odchodu ze školy a ve školní jídelně Žák o přestávkách plně respektuje příkazy dozírajícího učitele Během přestávek zůstává v budově školy. Chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních. Nesmí používat hrubé a vulgární výrazy Do sboroven, kabinetu a ředitelny smí žák vstoupit pouze v doprovodu učitelů, vychovatelky nebo domovníka Žáci mají zakázáno vstupovat o přestávkách do tříd, které nejsou jejich kmenovými V areálu školy udržují žáci pořádek a čistotu, odpadky zodpovědně třídí Je zakázáno o přestávkách otevírat okna a manipulovat s nimi Žáci se zbytečně nezdržují na toaletách. Toalety kontroluje pravidelně dozor Papírové utěrky u umyvadel používají jen k utírání rukou Po skončení vyučování zvednou žáci židle, uklidí své pracovní místo i okolí. Poslední pracovní den před víkendem nebo prázdninami vyklidí vnitřní prostory lavic Ve škole se všichni zdravíme pozdravem: Dobrý den. Žáci zdraví učitele a zaměstnance školy tak, že před jejich funkci vkládají slova pane, paní Při přechodu do školní jídelny se žáci musí vždy přezout. Je-li poslední vyučovací hodinou tělesná výchova, pak se musí pro přechod do jídelny i převléci V zimním období je zakázáno koulování v prostoru kolem školních budov Před jídelnou odkládají boty vždy do botníku, svrchní oděv na věšáky nad lavičkou a školní tašky na lavičku Do jídelny vstupují jen přihlášení strávníci Ve školní jídelně se řídí pokyny dozoru. Dodržují pravidla slušného chování V době mimo vyučování se zdržují v budově školy jen ti žáci, kteří čekají na kroužky Všichni žáci se chovají ve škole i mimo ni, ve svém volném čase a také o prázdninách tak, aby dodržovali principy a zásady slušného chování, dbali na bezpečnost svou i ostatních lidí a dělali čest sobě i své škole. 2.8 Povinnosti služby První den školního roku určí třídní učitel služby tak, aby bylo zajištěno bezchybné fungování třídy. 5

6 2.8.2 Třídní knihu má na 2. stupni na starosti jeden žák, který ji přenáší do odborných učeben a kontroluje, zda jsou zápisy úplné Dvojice šatnářů na 2. stupni odpovídá za pořádek své třídy v šatně Dvoučlenná třídní služba myje tabuli, zodpovídá za pořádek a kontroluje stav třídy před odchodem Pomůcky připravují do jednotlivých předmětů pomůckáři. 3. Pedagogičtí pracovníci 3.1 Veškeré vztahy účastníků výchovně vzdělávacího procesu ve škole jsou založeny na slušném, spravedlivém a partnerském jednání při dodržování zásad slušného chování a respektování postavení osoby ve vztahu podřízenosti, nadřízenosti a zodpovědnosti při dané činnosti. 3.2 Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejpozději 15 minut před začátkem své první vyučovací hodiny. Ti, kteří vykonávají dozor, přicházejí 30 minut před začátkem vyučování. 3.3 Ve všech prostorách školy, včetně školní družiny a jídelny, platí zákaz užívání návykových látek, manipulace s nimi a zákaz vstupu pod jejich vlivem. Zákaz se nevztahuje na osoby, které je užívají jako součást léčby předepsané lékařem. 3.4 Učitel je povinen seznamovat se s případným zastupováním a s plánem obsazení počítačové učebny. 3.5 Učitelé nosí do prvních vyučovacích hodin třídní knihu a odnášejí ji po poslední hodině do sborovny. Za zápisy v ní zodpovídá každý vyučující. Třídní učitel kontroluje a uzavírá třídní knihu každý týden. 3.6 Třídní učitel je povinen denně sledovat docházku žáků a zjišťovat příčiny zameškaných hodin. Při delší než týdenní nepřítomnosti organizuje nemocnému pomoc (je-li tento schopen pracovat a nemá-li infekční nemoc). 3.7 Jsou-li absence žáka časté, prověřuje omluvenky, informuje se telefonicky u zákonných zástupců, popř. zve rodiče do školy. 3.8 Třídní učitel je povinen informovat zákonné zástupce prostřednictvím žákovské knížky tehdy, když si jejich děti neplní školní povinnosti nebo u nich dochází k výraznému zhoršení prospěchu nebo často porušují školní řád. Zákonný zástupce musí být v této souvislosti informován o možných důsledcích při klasifikaci či hodnocení chování dětí. 3.9 Pedagogičtí pracovníci zachovávají mlčenlivost a nesdělují neoprávněným osobám informace týkající se jednotlivých žáků a zaměstnanců školy Vyučující nezapomíná na větrání. Okna mohou otvírat i zavírat také žáci, pouze však se souhlasem učitele a výhradně jen v průběhu vyučovací hodiny. Na jejím konci musí být okna zavřena Za zavřená okna zodpovídá učitel po každé své vyučovací hodině Prostory, kam nemají žáci samostatně přístup, učitelé uzamykají V průběhu celého vyučování a na akcích mimo školu vykonávají učitelé nad žáky dozor Při akcích, které začínají mimo školu musí být učitel pověřený dozorem na místě 15 minut před zahájením Své svršky a osobní věci odkládají učitelé ve sborovně, která je uzamčená. 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 4.1 Žák je povinen udržovat v pořádku, nepoškozovat a neničit všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 6

7 4.2 Za škodu na majetku školy, majetku žáků, učitelů nebo jiných osob, kterou způsobí žák svévolně, úmyslně nebo z nedbalosti, bude škola požadovat podle 422 č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku od zákonných zástupců žáka náhradu. 4.3 Pokud však nedojde mezi zákonnými zástupci žáka a školou k dohodě o náhradu škody, bude škola vymáhat náhradu soudní cestou. 4.4 Pokud byl vznik škody umožněn zanedbáním dozoru nad žákem, nevzniká podle stejného právního předpisu právní nárok na úhradu škody od zákonných zástupců. 4.5 Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí to ihned po zjištění třídnímu učiteli. 4.6 Nalezené věci se předávají učitelům ve sborovně. 4.7 Každé poškození majetku nebo závadu ve kmenové třídě hlásí žáci třídnímu učiteli. Poškození majetku nebo závady v jiných částech školy hlásí kterémukoli učiteli. 4.8 Za kopírované materiály, které žák dostává od vyučujícího jako pracovní, se při ztrátě a následném novém kopírování účtuje žákovi 1 Kč za stranu. 4.9 Za ztrátu nebo úplné zničení učebnice bude žádána náhrada následovně: za učebnici užívanou 1. rokem plná cena, za učebnici užívanou 2. rokem polovina ceny, za učebnici užívanou 3. rokem třetina ceny atd. Za menší poškození učebnice (ohnuté rohy, přehyby desek, vpisování) bude žádána desetina ceny, za větší poškození (narušená vazba, chybějící desky, skvrny od tekutin, devastace ušpiněním) budou žádány dvě desetiny z původní ceny. Zaplacená částka se červeně zaznamená do učebnice k danému roku používání. 5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 5.1 Všeobecné zásady Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, všechny předpisy a pokyny a poučení k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byli seznámeni Žáci jsou pravidelně poučováni a instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní. O provedeném poučení se dělá zápis v třídní knize. Žáci, kteří nebyli přítomni, se poučí dodatečně Pravidelná poučení se provádí jedenkrát do měsíce, dále na začátku školního roku, před prázdninami, před lyžařským výcvikem, před exkurzí nebo návštěvou kulturního představení, před výlety a před cestou hromadnými dopravními prostředky Poučení probíhá způsobem srozumitelným a vhodným pro daný věk a rozumovou vyspělost žáka Při výuce v tělocvičně, dílně, cvičné kuchyni a počítačové učebně dodržují žáci specifické bezpečnostní předpisy, které jsou dány vnitřními řády těchto odborných učeben. V první vyučovací hodině jsou prokazatelně poučeni příslušnými vyučujícími Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači Žáci jsou povinni dodržovat osobní hygienické zásady a zásady související se školním prostředím. 5.2 Úrazy Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde ve škole nebo při akci pořádané školou, hlásí žáci ihned vyučujícímu nebo dozoru Školním úrazem není úraz, který se žákům stal na cestě do školy a zpět. Rovněž není školním úrazem ten, který se stal na cestě ke shromaždišti mimo školu a zpět Žákovi musí být zajištěna první pomoc a podle potřeby i ošetření u lékaře. K ošetření musí být doprovázen dospělou osobou. 7

8 5.2.4 Úraz je hlášen ihned vedení školy a vyučující učiní záznam do knihy úrazů Je zakázáno nosit do školy předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení zdraví svého, ostatních nebo jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodám na majetku školy. 5.3 Sociálně patologické jevy Zneužívání a distribuce návykových látek, vandalismus, krádeže, šikana, projevy rasismu a xenofobie a záškoláctví budou posuzovány jako hrubé porušení školního řádu a budou trestány v hodnocení a klasifikaci chování Je zakázáno ve vnitřních i vnějších prostorách školy a na všech akcích pořádaných školou užívat návykové látky, manipulovat s nimi (přinášet, nabízet, zprostředkovávat, prodávat, opatřovat a přechovávat) a vstupovat do školních prostor pod jejich vlivem. To neplatí pro případy, kdy žák užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který je stanoven lékařem. Návykovou látkou se podle 89, odst. 10 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky ovlivňující psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování V případě, že bude žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků, alkoholu a jiných omamných látek v prostorách školy v době vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, bude mu v další konzumaci zabráněno. Tato látka mu bude odebrána a zajištěna. Událost se nahlásí školnímu metodikovi prevence a ten o události sepíše záznam. Žák se v záznamu vyjádří odkud a od koho tuto látku má. Třídní učitel informuje zákonného zástupce Podle závažnosti momentálního stavu žáka posoudí učitel, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. Jestliže na zdraví ohrožen bude, zavolá škola lékařskou službu V případě, že nebude žák schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl Jestliže nebude zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dětí a vyčká jeho pokynů Na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce může škola provést orientační test na přítomnost alkoholu, jestliže bude u žáka podezření na intoxikaci Pokud se jednání žáka bude opakovat a také v závažných případech s ohledem na věk nebo chování žáka, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dětí Také v případě zjištění konzumace návykových látek (včetně alkoholu a tabáku) žáky mimo školní prostory nebo v době mimo vyučování je pedagog jako občan oprávněn podle 7, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně ohlásit tuto skutečnost zákonným zástupcům nebo orgánu sociálně právní ochrany dětí. Pokud se o takovém chování dozví škola, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí podle 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně Pokud se prokáže konzumace či intoxikace omamnou a psychotropní látkou, bude škola postupovat stejně jako v případě alkoholu V případě distribuce a přechovávání omamné a psychotropní látky bude vyrozuměna Policie ČR a zákonní zástupci neboť se jedná o trestný čin podle 187 č. 140/1961 Sb., trestního zákona. U žáka se nesmí provádět osobní prohlídka ani prohlídka osobních věcí Pokud bude v prostorách školy nalezena látka, která bude považována za omamnou, vyrozumí se o nálezu Policie ČR. Zadrží-li se omamná či psychotropní látka u žáka, vyrozumí se o nálezu taktéž Policie ČR a zákonní zástupci Krádež je podle 247 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona protiprávním jednáním a škola ji bude hlásit Polici ČR Pokud se žák nebo skupina žáků dopustí šikanování, může jejich jednání naplnit podle zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona skutkovou podstatu vydírání dle 235, omezování osobní svobody dle 231, ublížení na zdraví dle 221, loupeže dle 234, 8

9 neoprávněné užívání cizí věci dle 249. Proto bude projednávána a řešena s žáky, zákonnými zástupci a Policií ČR Škola má právo při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřovat její věrohodnost Pokud zákonný zástupce prokazatelně kryje omluvenkou neopodstatněnou absenci dítěte, vyrozumí škola orgány sociálně právní ochrany dětí a Policii ČR pro zanedbání péče o povinnou školní docházku podle 31 zákona č. 200/1990 Sb., zákona o přestupcích Záškoláctví s neomluvenou absencí do 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru. Nad 10 neomluvených hodin řeší výchovná komise do níž je možné pozvat zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí. V případě neomluvené absence nad 25 hodin toto škola oznamuje orgánu sociálně právní ochrany dětí. Jestliže se záškoláctví v průběhu roku opakuje, postupuje škola hlášení Polici ČR a případ bude řešen podle 217 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona jako ohrožování výchovy dítěte. 6. Výchovná opatření a hodnocení chování Podle 31 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a podle 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky rozlišuje základní škola tato výchovná opatření: pochvalu, napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele a důtku ředitele školy. Pochvala se uděluje žákovi za školní iniciativy, dlouhodobou úspěšnou práci, za statečný čin nebo projev lidskosti. Napomenutí a důtky jsou udělovány při porušení povinností stanovených školním řádem a rozlišují se podle závažnosti tohoto porušení. 6.1 Pochvala Žákovi může být udělena pochvala ředitelem školy po projednání v pedagogické radě Žákovi může být udělena pochvala třídním učitelem po projednání s ředitelem školy. Pochvala se zapisuje do žákovské knížky a na vysvědčení. Třídní učitel ji zaznamenává také do katalogového listu žáka. 6.2 Napomenutí třídního učitele Třídní učitel uděluje napomenutí za tyto opakované přestupky: nepřipravené pomůcky, vyrušování ve výuce, pozdní příchody do školy, pozdě předložené omluvenky, opisování, napovídání, neplnění povinností služby, vyzývavé chování, nezdravení, nekázeň o přestávkách, která neomezuje činnost spolužáků ani neohrožuje jejich nebo vlastní bezpečnost Třídní učitel uděluje napomenutí za tyto jednorázové přestupky: nekázeň při vyučování nebo o přestávkách, kterou trpí ostatní spolužáci, projevená neúcta chováním a jednáním nebo mluvou, použití vulgárních výrazů, nesplnění nařízení učitele, nošení zakázaných věcí do školy, konzumace jídla ve vyučovací hodině, znečištění prostor školy, nepoužití přezůvek, cvičení v teniskách použitých venku, házení sněhových koulí v prostoru kolem školy, nepovolená manipulace s pomůckami a didaktickou technikou, způsobení menší hmotné škody nekázní, fyzické napadení žáka bez následného zranění, propagace rasismu a fašismu, použití mobilu ve vyučovací hodině, lhaní a falšování podpisu zákonných zástupců. 6.3 Důtka třídního učitele Třídní učitel uděluje důtku třídního učitele za opakované přestupky uvedené v bodě Třídní učitel uděluje důtku za tyto jednorázové přestupky: hrubé jednání vůči dospělým a spolužákům, odmítnutí nařízení učitele, opuštění vnitřních prostor školy nebo vyučovací 9

10 hodiny bez souhlasu vyučujícího či dozoru, nošení nebezpečných předmětů do školy, přepisování známky v žákovské knížce, krádež nebo navádění k ní, zavinění lehčího úrazu nekázní, neomluvená absence v rozsahu do 10 hodin, fotografování a pořizování videozáznamů ve škole a na akcích školou pořádaných, sexuální obtěžování Udělení důtky oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy, nemusí být projednaná v pedagogické radě. 6.4 Důtka ředitele školy Ředitel školy uděluje důtku ředitele školy za opakované přestupky uvedené v bodě Ředitel školy uděluje důtku za tyto jednorázové přestupky: vulgární chování vůči dospělým, fyzické nebo slovní napadení spolužáka s následky zranění nebo psychické újmy, úmyslné způsobení hmotné škody, neomluvená absence od 11 do 25 hodin, odmítnutí dechové zkoušky i přes písemný souhlas rodičů Ředitel školy uděluje důtku ředitele školy až po projednání v pedagogické radě. 6.5 Způsob udělování výchovných opatření Napomenutí i důtky třídní učitel zaznamenává do katalogového listu žáka ne však na vysvědčení. Třídní učitel nebo ředitel školy oznámí důvody udělení kázeňského opatření zákonným zástupcům dopisem, u napomenutí prostřednictvím žákovské knížky. Výchovným opatřením musí předcházet řádné vyšetření skutečnosti třídním učitelem, popřípadě zajištění svědků a důkazů. Za přestupek se uděluje žákovi pouze jedno výchovné opatření Pokud se žák po udělení kázeňského opatření znovu dopustí přestupku, bude mu uděleno opatření vyšší. Posloupnost výchovných opatření je následující: NTU DTU DŘŠ - 2. st. (3. st.) z chování. 6.6 Hodnocení chování Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se klasifikuje na vysvědčení takto: 1 velmi dobré, 2 uspokojivé, 3 neuspokojivé Za uspokojivé případně neuspokojivé bude označeno chování žáka, pokud se žák dopustí: vulgárního chování vůči dospělému, fyzického napadení dospělého, fyzického napadení spolužáka s následkem jeho těžšího zranění, krádeže nebo loupeže odpovídající přestupku nebo trestnému činu. Stejně bude posuzováno chování v případě šikany a neomluvené absence delší jak 25 hodin. Za užívání návykových látek, manipulaci s nimi a vstup pod jejich vlivem do školních prostor budou žáci trestáni také těmito stupni hodnocení chování. 7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 7.1 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získávají vyučující ústním zkoušením, písemnými pracemi, testy, sledováním práce žáků ve vyučování a posouzením jejich praktických dovedností či zručnosti Každý vyučující je povinen vést řádnou evidenci hodnocení a klasifikace žáků. K hodnocení zpravidla používá pětistupňovou klasifikaci. Pokud vyučující zvolí jiný způsob hodnocení a klasifikace, je povinen předem žáky seznámit s jeho pravidly. Každý jiný zvolený způsob musí být v průběhu klasifikačního období převoditelný na pětistupňovou klasifikaci. 10

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vydává tento ŠKOLNÍ

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 12/2014 Projednáno pedagogickou radou 28. 8. 2014 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD č.j. mszskyj-215/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. DOCHÁZKA DO ŠKOLY, PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY PRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

I. Organizace vyučovacího dne:

I. Organizace vyučovacího dne: Č. j.: 1922/2012 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola Třebíč, Týnská 8 Obecná ustanovení Tuto směrnici vydávám na základě zákonného ustanovení jako statutární zástupce školy. Školní řád vychází zejména: -

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO okres Kladno Školská 284 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydávaný ředitelem školy je závazný pro všechny žáky základní školy a pro zákonné zástupce nezletilých žáků. Školní řád vychází ze zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

Školní řád. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace. I. Obecná ustanovení

Školní řád. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace. I. Obecná ustanovení I. Obecná ustanovení II. Práva žáků Školní řád Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 1. Každý žák studuje na Gymnáziu, Havířov-Město, Komenského 2, p. o. dobrovolně, což stvrzuje

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Školní řád pro školní rok 2014/2015

Školní řád pro školní rok 2014/2015 Střední škola letecká s.r.o. Na Záhonech 1177, Kunovice 686 04 Školní řád pro školní rok 2014/2015 vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: 1. Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků... 2 2. Provoz a vnitřní režim školy...

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PŘÍLOHA č. 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Projednáno školskou radou dne: 26.8.2014 Projednáno pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Číslo jednací:299/2014/zsnr

Více

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZSREP /2013 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) Zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více