ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Provoz a vnitřní režim školy. Základní škola a Mateřská škola Budkov, Budkov 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Provoz a vnitřní režim školy. Základní škola a Mateřská škola Budkov, 675 42 Budkov 5"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Budkov, Budkov 5 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje a konkretizuje podmínky výchovně vzdělávací práce v ZŠ Budkov, v návaznosti na školský zákon č. 561/2004 Sb. a na vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. 1. Provoz a vnitřní režim školy 1.1 Provoz školy a organizace vyučování Provoz školy je zajištěn od 7,00 do 15,30 hodin Vyučování je rozvrženo do vyučovacích hodin, které trvají 45 minut. Začátek vyučování je v 7.30 hodin, ukončeno je nejpozději do 15,30 hodin. Vchody budov pro 1. i 2. stupeň se otevírají v 7.00 hodin, školní družina je v provozu od 11,15 do 15,30 hodin Po projednání s vedením školy mohou vyučující zařadit vyučování v blocích, musí však respektovat individuální potřeby dětí a dbát na dodržování zásad hygieny při výchovně vzdělávací práci Rozvrh hodin: 1. hod. 7,30-8,15 4. hod. 10,20 11,05 2. hod. 8,25-9,10 5. hod. 11,15 12,00 3. hod. 9,25 10,10 6. hod. 12,05 12,50 Odpolední vyučování: 7. hod. 13,00 13,45 8. hod. 13,50 14, Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 60 minut a je organizována takto: Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně nebo jídelně dětského domova, zůstávají ve svých třídách. Žáci, kteří se stravují se školní jídelně, odcházejí na oběd a vrací se nejpozději v 12,30 hodin. Žáci, kteří se stravují v dětském domově, odcházejí na oběd a vrací se nejpozději v 12,50 hodin. Na hlavní chodbě se žáci nezdržují a do tříd se vracejí tiše a ohleduplně, aby nerušili výuku v 6. třídě. Dozor nad žáky ve třídách vykonává stanovený učitel do 12,30 hodin. Od 12,30 přebírá dozor ten učitel, který do této boby dozíral ve školní jídelně. Jednotliví učitelé přebírají žáky ve třídách na odpolední vyučování ve hodin Pohyb žáků ve škole je dán rozvrhem, provozem školní družiny a školní jídelny. Přechod mezi budovami v době vyučování je možný jen s dozorem. V den odpoledního vyučování čeká ve 12 hodin na děti z DD vychovatel a odvádí je na oběd. Ve je opět přivádí do školní budovy. Ostatní žáci přecházejí do školní jídelny s vyučujícím, který má příslušný den ve ŠJ dozor nebo s vyučujícím, který učil poslední hodinu v dané třídě Veškeré akce mimo objekt školy musí být předem schváleny ředitelem školy a musí mít stanoven dozor Změny v obvyklém režimu (exkurze, výlety) sděluje škola zákonným zástupcům prostřednictvím žákovské knížky nejméně jeden den předem. Ve zprávě oznámí místo a čas shromáždění žáků, čas a místo ukončení akce. 1

2 1.1.9 Vyučování probíhá podle schváleného rozvrhu hodin, včetně rozmístění tříd. Změny je třeba včas projednat s ředitelem školy. Obsazení počítačové učebny mimo rozvrh je třeba vyznačit v předstihu dvou dnů na nástěnce ve sborovně hlavní budovy Na žáky 2. stupně, kteří čekají po 6. vyučovací hodině na odjezd autobusu, dohlíží v hale dolní budovy učitel 2. stupně. Dozory odpovídají stanovenému rozvrhu dozoru nad žáky Obě budovy školy jsou v době provozu uzamčeny. Výjimku tvoří doba od 12,00 13,15 hodin, kdy se v budově 1. stupně vydávají obědy. 1.2 Základní pravidla pro školní docházku Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas. Každý žák musí být nejpozději 5 minut před začátkem pravidelného vyučování v příslušné třídě Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá zákonný zástupce o uvolnění předem a písemně. O uvolnění na 1 vyučovací hodinu žádá vyučujícího příslušného předmětu, o uvolnění na 1 den třídního učitele a o uvolnění na dobu delší ředitele školy Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka dle 50, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce zápisem do žákovské knížky. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci či jiný úřední doklad potvrzující nepřítomnost žáka. Omluvenka se předkládá třídnímu učiteli první den po příchodu do školy Pokud odchází žák během vyučování žák 1. stupně pouze v doprovodu zákonného zástupce, žák 2. stupně v doprovodu zákonného zástupce nebo samostatně na základě žádosti obsahující důvod uvolnění a čas nutného odchodu Žák je povinen účastnit se výuky všech předmětů učebního plánu podle rozvrhu, mimořádných a předem oznámených vyučovacích hodin, všech výchovných a vzdělávacích akcí označených školou za povinné. Pokud se žák neúčastní akce, která probíhá v době běžného vyučování (např. školní výlet), stanoví mu škola náhradní zaměstnání, na něž je docházka rovněž povinná Docházka na nepovinné předměty, na které se žák na začátku školního roku nebo v pololetí přihlásil, je povinná. Změna je možná po souhlasu vyučujícího jen na konci pololetí, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Neúčast v zájmových útvarech je nutné písemně omlouvat, je-li to možné předem. Pokud žák dvakrát neúčast nedoloží omluvenkou, informuje o tom vedoucí zájmového útvaru zákonné zástupce prostřednictvím žákovské knížky. 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 2.1 Práva žáků a jejich zákonných zástupců dle 21 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 2

3 2.1.5 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, na informace a poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona Práva uvedená v tomto odstavci 2.1 s výjimkou bodů a mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků. 2.2 Další práva žáků a jejich zákonných zástupců Prostřednictvím písemné žádosti zákonných zástupců mohou být žáci uvolněni z výuky z důvodu rekreace, ozdravného a léčebného pobytu, zájmové činnosti a závažných rodinných důvodů Žákům je zabezpečen přístup k informacím, které podporují jejich morální, duchovní a sociální rozvoj. Jsou chráněni před vlivy a informacemi, které by mohly ohrožovat jejich rozumovou a mravní výchovu Škola chrání žáky před fyzickým a psychickým násilím a neblahým zacházením Žáci mají právo na respektování svých individuálních zvláštností a odlišností a zdravotního stavu Žáci mají právo na osobní bezpečí a účinnou pomoc pedagogů v jejich tísni Mohou přicházet s podněty a nápady, které se týkají činnosti třídy i školy Žáci mají právo na pitný režim a návštěvu toalet v průběhu vyučovacích hodin Žáci mají právo na odpočinek a volný čas Zákonnému zástupci mohou být poskytnuty informace o žákovi nejen na třídních schůzkách, ale i o přestávkách či po skončení vyučování. Vždy však po písemné nebo telefonické domluvě Na základě písemné žádosti má zákonný zástupce podle 41, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona právo žádat o individuální vzdělávání žáka. Žádost povoluje ředitel školy po splnění důvodů a podmínek dle daného zákona a to pouze žákovi 1. stupně Podle 49, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona má zákonný zástupce právo na přestup svého dítěte do jiné školy. O přestupu rozhoduje na základě písemné žádosti ředitel školy, do které se žák hlásí Podle 55, odst. 1 zákona č. 561 Sb., školského zákona může zákonný zástupce žáka, který po splnění povinné docházky nezískal základní vzdělání, žádat o pokračování v jeho základním vzdělávání. Pokračovat může nejdéle do konce roku, ve kterém dosáhne 18 let Na základě žádosti zákonného zástupce mimořádně nadaného žáka může ředitel školy podle 17 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona tohoto žáka přeřadit do vyššího ročníku. Součástí žádosti je vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření lékaře. Žák vykonává rozdílové zkoušky Podle 18 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona může ředitel školy na žádost zákonného zástupce povolit individuální vzdělávací plán pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním. Žádost musí být podpořena doporučením školského poradenského zařízení. 2.3 Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců dle 22 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona Žáci jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 3

4 2.3.2 dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Zletilí žáci jsou dále povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody o své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody nepřítomnosti dítěte nebo žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 2.4 Další povinnosti zákonných zástupců Zákonný zástupce sleduje žákovskou knížku svého dítěte a nové zápisy potvrzuje podpisem Dohlíží na domácí přípravu dítěte Spolupracuje se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům. 2.5 Povinnosti žáků před zahájením vyučování Žáci mohou vcházet do obou budov v 7 hodin. Ve škole je přítomen v tuto dobu domovník a učitelé, kteří mají dozor. Žáci se shromažďují na chodbách u vchodových dveří. Mohou zde sedět na lavičkách. Žáci 2. stupně se shromažďují i v šatně Všichni žáci se přezouvají do vhodných přezůvek. V průběhu vyučování je žákům vstup do šatny povolen pouze se svolením vyučujících. Šatnu v budově 2. stupně zamyká uklízečka a klíč je uložen ve sborovně Po zvonění v 7,25 hodin jsou žáci na místech ve třídách a připraví si pomůcky do vyučování. 2.6 Povinnosti žáků při vyučování Na začátku hodiny je žák na svém místě Při vstupu a odchodu dospělé osoby žák pozdraví povstáním Pokud žák nemá všechny pomůcky na výuku nebo se nepřipravil či zapomněl domácí úkol, omlouvá se učiteli na začátku hodiny Během vyučování není dovoleno jíst V průběhu vyučovací hodiny platí povinnost vypnout mobilní telefon pro toho, kdo je jeho majitelem nebo uživatelem. Při školních i mimoškolních činnostech organizovaných školou je zakázáno používat mobily a rovněž fotoaparáty k fotografování či natáčení ostatních 4

5 osob a zveřejňování takto pořízených záznamů. Mobil slouží jen k nutnému telefonování o přestávkách Žák nenosí do školy hudební přehrávače ani jakákoli jiná elektronická zařízení, cennosti a věci nesouvisející s vyučováním Mobily, hodinky, šperky apod.žáci odkládají hromadně před hodinami tělesné výchovy, pracovních činností, technických prací nebo domácnosti u vyučujícího ve sborovně do zvláštní úschovy. Vyučující zajistí jejich bezpečné uložení Za ztrátu nebo poškození jiným způsobem odložených věcí škola nenese odpovědnost Žák dbá pokynů vyučujícího, své místo a učebnu smí opustit jen s jeho svolením Chování žáka nesmí omezovat nebo rušit práci ostatních spolužáků. Chce-li odpovídat nebo se ptát, hlásí se, nevykřikuje Žák sleduje a aktivně se účastní vyučování Potřebuje-li učitel žákovu žákovskou knížku na zaznamenání výsledků hodnocení nebo pro jiná sdělení, je žák povinen mu ji předložit Vyučování ani zájmových útvarů se nezúčastňují bývalí žáci Věci na pracovním místě si žák sklízí až na pokyn vyučujícího na sklonku hodiny či po jejím skončení Na učitele tělesné výchovy čekají žáci seřazeni za dveřmi své třídy Žák nesmí během vyučování svévolně opustit budovu školy. 2.7 Povinnosti žáků o přestávkách, při odchodu ze školy a ve školní jídelně Žák o přestávkách plně respektuje příkazy dozírajícího učitele Během přestávek zůstává v budově školy. Chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních. Nesmí používat hrubé a vulgární výrazy Do sboroven, kabinetu a ředitelny smí žák vstoupit pouze v doprovodu učitelů, vychovatelky nebo domovníka Žáci mají zakázáno vstupovat o přestávkách do tříd, které nejsou jejich kmenovými V areálu školy udržují žáci pořádek a čistotu, odpadky zodpovědně třídí Je zakázáno o přestávkách otevírat okna a manipulovat s nimi Žáci se zbytečně nezdržují na toaletách. Toalety kontroluje pravidelně dozor Papírové utěrky u umyvadel používají jen k utírání rukou Po skončení vyučování zvednou žáci židle, uklidí své pracovní místo i okolí. Poslední pracovní den před víkendem nebo prázdninami vyklidí vnitřní prostory lavic Ve škole se všichni zdravíme pozdravem: Dobrý den. Žáci zdraví učitele a zaměstnance školy tak, že před jejich funkci vkládají slova pane, paní Při přechodu do školní jídelny se žáci musí vždy přezout. Je-li poslední vyučovací hodinou tělesná výchova, pak se musí pro přechod do jídelny i převléci V zimním období je zakázáno koulování v prostoru kolem školních budov Před jídelnou odkládají boty vždy do botníku, svrchní oděv na věšáky nad lavičkou a školní tašky na lavičku Do jídelny vstupují jen přihlášení strávníci Ve školní jídelně se řídí pokyny dozoru. Dodržují pravidla slušného chování V době mimo vyučování se zdržují v budově školy jen ti žáci, kteří čekají na kroužky Všichni žáci se chovají ve škole i mimo ni, ve svém volném čase a také o prázdninách tak, aby dodržovali principy a zásady slušného chování, dbali na bezpečnost svou i ostatních lidí a dělali čest sobě i své škole. 2.8 Povinnosti služby První den školního roku určí třídní učitel služby tak, aby bylo zajištěno bezchybné fungování třídy. 5

6 2.8.2 Třídní knihu má na 2. stupni na starosti jeden žák, který ji přenáší do odborných učeben a kontroluje, zda jsou zápisy úplné Dvojice šatnářů na 2. stupni odpovídá za pořádek své třídy v šatně Dvoučlenná třídní služba myje tabuli, zodpovídá za pořádek a kontroluje stav třídy před odchodem Pomůcky připravují do jednotlivých předmětů pomůckáři. 3. Pedagogičtí pracovníci 3.1 Veškeré vztahy účastníků výchovně vzdělávacího procesu ve škole jsou založeny na slušném, spravedlivém a partnerském jednání při dodržování zásad slušného chování a respektování postavení osoby ve vztahu podřízenosti, nadřízenosti a zodpovědnosti při dané činnosti. 3.2 Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejpozději 15 minut před začátkem své první vyučovací hodiny. Ti, kteří vykonávají dozor, přicházejí 30 minut před začátkem vyučování. 3.3 Ve všech prostorách školy, včetně školní družiny a jídelny, platí zákaz užívání návykových látek, manipulace s nimi a zákaz vstupu pod jejich vlivem. Zákaz se nevztahuje na osoby, které je užívají jako součást léčby předepsané lékařem. 3.4 Učitel je povinen seznamovat se s případným zastupováním a s plánem obsazení počítačové učebny. 3.5 Učitelé nosí do prvních vyučovacích hodin třídní knihu a odnášejí ji po poslední hodině do sborovny. Za zápisy v ní zodpovídá každý vyučující. Třídní učitel kontroluje a uzavírá třídní knihu každý týden. 3.6 Třídní učitel je povinen denně sledovat docházku žáků a zjišťovat příčiny zameškaných hodin. Při delší než týdenní nepřítomnosti organizuje nemocnému pomoc (je-li tento schopen pracovat a nemá-li infekční nemoc). 3.7 Jsou-li absence žáka časté, prověřuje omluvenky, informuje se telefonicky u zákonných zástupců, popř. zve rodiče do školy. 3.8 Třídní učitel je povinen informovat zákonné zástupce prostřednictvím žákovské knížky tehdy, když si jejich děti neplní školní povinnosti nebo u nich dochází k výraznému zhoršení prospěchu nebo často porušují školní řád. Zákonný zástupce musí být v této souvislosti informován o možných důsledcích při klasifikaci či hodnocení chování dětí. 3.9 Pedagogičtí pracovníci zachovávají mlčenlivost a nesdělují neoprávněným osobám informace týkající se jednotlivých žáků a zaměstnanců školy Vyučující nezapomíná na větrání. Okna mohou otvírat i zavírat také žáci, pouze však se souhlasem učitele a výhradně jen v průběhu vyučovací hodiny. Na jejím konci musí být okna zavřena Za zavřená okna zodpovídá učitel po každé své vyučovací hodině Prostory, kam nemají žáci samostatně přístup, učitelé uzamykají V průběhu celého vyučování a na akcích mimo školu vykonávají učitelé nad žáky dozor Při akcích, které začínají mimo školu musí být učitel pověřený dozorem na místě 15 minut před zahájením Své svršky a osobní věci odkládají učitelé ve sborovně, která je uzamčená. 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 4.1 Žák je povinen udržovat v pořádku, nepoškozovat a neničit všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 6

7 4.2 Za škodu na majetku školy, majetku žáků, učitelů nebo jiných osob, kterou způsobí žák svévolně, úmyslně nebo z nedbalosti, bude škola požadovat podle 422 č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku od zákonných zástupců žáka náhradu. 4.3 Pokud však nedojde mezi zákonnými zástupci žáka a školou k dohodě o náhradu škody, bude škola vymáhat náhradu soudní cestou. 4.4 Pokud byl vznik škody umožněn zanedbáním dozoru nad žákem, nevzniká podle stejného právního předpisu právní nárok na úhradu škody od zákonných zástupců. 4.5 Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí to ihned po zjištění třídnímu učiteli. 4.6 Nalezené věci se předávají učitelům ve sborovně. 4.7 Každé poškození majetku nebo závadu ve kmenové třídě hlásí žáci třídnímu učiteli. Poškození majetku nebo závady v jiných částech školy hlásí kterémukoli učiteli. 4.8 Za kopírované materiály, které žák dostává od vyučujícího jako pracovní, se při ztrátě a následném novém kopírování účtuje žákovi 1 Kč za stranu. 4.9 Za ztrátu nebo úplné zničení učebnice bude žádána náhrada následovně: za učebnici užívanou 1. rokem plná cena, za učebnici užívanou 2. rokem polovina ceny, za učebnici užívanou 3. rokem třetina ceny atd. Za menší poškození učebnice (ohnuté rohy, přehyby desek, vpisování) bude žádána desetina ceny, za větší poškození (narušená vazba, chybějící desky, skvrny od tekutin, devastace ušpiněním) budou žádány dvě desetiny z původní ceny. Zaplacená částka se červeně zaznamená do učebnice k danému roku používání. 5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 5.1 Všeobecné zásady Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, všechny předpisy a pokyny a poučení k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byli seznámeni Žáci jsou pravidelně poučováni a instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní. O provedeném poučení se dělá zápis v třídní knize. Žáci, kteří nebyli přítomni, se poučí dodatečně Pravidelná poučení se provádí jedenkrát do měsíce, dále na začátku školního roku, před prázdninami, před lyžařským výcvikem, před exkurzí nebo návštěvou kulturního představení, před výlety a před cestou hromadnými dopravními prostředky Poučení probíhá způsobem srozumitelným a vhodným pro daný věk a rozumovou vyspělost žáka Při výuce v tělocvičně, dílně, cvičné kuchyni a počítačové učebně dodržují žáci specifické bezpečnostní předpisy, které jsou dány vnitřními řády těchto odborných učeben. V první vyučovací hodině jsou prokazatelně poučeni příslušnými vyučujícími Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači Žáci jsou povinni dodržovat osobní hygienické zásady a zásady související se školním prostředím. 5.2 Úrazy Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde ve škole nebo při akci pořádané školou, hlásí žáci ihned vyučujícímu nebo dozoru Školním úrazem není úraz, který se žákům stal na cestě do školy a zpět. Rovněž není školním úrazem ten, který se stal na cestě ke shromaždišti mimo školu a zpět Žákovi musí být zajištěna první pomoc a podle potřeby i ošetření u lékaře. K ošetření musí být doprovázen dospělou osobou. 7

8 5.2.4 Úraz je hlášen ihned vedení školy a vyučující učiní záznam do knihy úrazů Je zakázáno nosit do školy předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení zdraví svého, ostatních nebo jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodám na majetku školy. 5.3 Sociálně patologické jevy Zneužívání a distribuce návykových látek, vandalismus, krádeže, šikana, projevy rasismu a xenofobie a záškoláctví budou posuzovány jako hrubé porušení školního řádu a budou trestány v hodnocení a klasifikaci chování Je zakázáno ve vnitřních i vnějších prostorách školy a na všech akcích pořádaných školou užívat návykové látky, manipulovat s nimi (přinášet, nabízet, zprostředkovávat, prodávat, opatřovat a přechovávat) a vstupovat do školních prostor pod jejich vlivem. To neplatí pro případy, kdy žák užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který je stanoven lékařem. Návykovou látkou se podle 89, odst. 10 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky ovlivňující psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování V případě, že bude žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků, alkoholu a jiných omamných látek v prostorách školy v době vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, bude mu v další konzumaci zabráněno. Tato látka mu bude odebrána a zajištěna. Událost se nahlásí školnímu metodikovi prevence a ten o události sepíše záznam. Žák se v záznamu vyjádří odkud a od koho tuto látku má. Třídní učitel informuje zákonného zástupce Podle závažnosti momentálního stavu žáka posoudí učitel, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. Jestliže na zdraví ohrožen bude, zavolá škola lékařskou službu V případě, že nebude žák schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl Jestliže nebude zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dětí a vyčká jeho pokynů Na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce může škola provést orientační test na přítomnost alkoholu, jestliže bude u žáka podezření na intoxikaci Pokud se jednání žáka bude opakovat a také v závažných případech s ohledem na věk nebo chování žáka, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dětí Také v případě zjištění konzumace návykových látek (včetně alkoholu a tabáku) žáky mimo školní prostory nebo v době mimo vyučování je pedagog jako občan oprávněn podle 7, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně ohlásit tuto skutečnost zákonným zástupcům nebo orgánu sociálně právní ochrany dětí. Pokud se o takovém chování dozví škola, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí podle 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně Pokud se prokáže konzumace či intoxikace omamnou a psychotropní látkou, bude škola postupovat stejně jako v případě alkoholu V případě distribuce a přechovávání omamné a psychotropní látky bude vyrozuměna Policie ČR a zákonní zástupci neboť se jedná o trestný čin podle 187 č. 140/1961 Sb., trestního zákona. U žáka se nesmí provádět osobní prohlídka ani prohlídka osobních věcí Pokud bude v prostorách školy nalezena látka, která bude považována za omamnou, vyrozumí se o nálezu Policie ČR. Zadrží-li se omamná či psychotropní látka u žáka, vyrozumí se o nálezu taktéž Policie ČR a zákonní zástupci Krádež je podle 247 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona protiprávním jednáním a škola ji bude hlásit Polici ČR Pokud se žák nebo skupina žáků dopustí šikanování, může jejich jednání naplnit podle zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona skutkovou podstatu vydírání dle 235, omezování osobní svobody dle 231, ublížení na zdraví dle 221, loupeže dle 234, 8

9 neoprávněné užívání cizí věci dle 249. Proto bude projednávána a řešena s žáky, zákonnými zástupci a Policií ČR Škola má právo při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřovat její věrohodnost Pokud zákonný zástupce prokazatelně kryje omluvenkou neopodstatněnou absenci dítěte, vyrozumí škola orgány sociálně právní ochrany dětí a Policii ČR pro zanedbání péče o povinnou školní docházku podle 31 zákona č. 200/1990 Sb., zákona o přestupcích Záškoláctví s neomluvenou absencí do 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru. Nad 10 neomluvených hodin řeší výchovná komise do níž je možné pozvat zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí. V případě neomluvené absence nad 25 hodin toto škola oznamuje orgánu sociálně právní ochrany dětí. Jestliže se záškoláctví v průběhu roku opakuje, postupuje škola hlášení Polici ČR a případ bude řešen podle 217 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona jako ohrožování výchovy dítěte. 6. Výchovná opatření a hodnocení chování Podle 31 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a podle 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky rozlišuje základní škola tato výchovná opatření: pochvalu, napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele a důtku ředitele školy. Pochvala se uděluje žákovi za školní iniciativy, dlouhodobou úspěšnou práci, za statečný čin nebo projev lidskosti. Napomenutí a důtky jsou udělovány při porušení povinností stanovených školním řádem a rozlišují se podle závažnosti tohoto porušení. 6.1 Pochvala Žákovi může být udělena pochvala ředitelem školy po projednání v pedagogické radě Žákovi může být udělena pochvala třídním učitelem po projednání s ředitelem školy. Pochvala se zapisuje do žákovské knížky a na vysvědčení. Třídní učitel ji zaznamenává také do katalogového listu žáka. 6.2 Napomenutí třídního učitele Třídní učitel uděluje napomenutí za tyto opakované přestupky: nepřipravené pomůcky, vyrušování ve výuce, pozdní příchody do školy, pozdě předložené omluvenky, opisování, napovídání, neplnění povinností služby, vyzývavé chování, nezdravení, nekázeň o přestávkách, která neomezuje činnost spolužáků ani neohrožuje jejich nebo vlastní bezpečnost Třídní učitel uděluje napomenutí za tyto jednorázové přestupky: nekázeň při vyučování nebo o přestávkách, kterou trpí ostatní spolužáci, projevená neúcta chováním a jednáním nebo mluvou, použití vulgárních výrazů, nesplnění nařízení učitele, nošení zakázaných věcí do školy, konzumace jídla ve vyučovací hodině, znečištění prostor školy, nepoužití přezůvek, cvičení v teniskách použitých venku, házení sněhových koulí v prostoru kolem školy, nepovolená manipulace s pomůckami a didaktickou technikou, způsobení menší hmotné škody nekázní, fyzické napadení žáka bez následného zranění, propagace rasismu a fašismu, použití mobilu ve vyučovací hodině, lhaní a falšování podpisu zákonných zástupců. 6.3 Důtka třídního učitele Třídní učitel uděluje důtku třídního učitele za opakované přestupky uvedené v bodě Třídní učitel uděluje důtku za tyto jednorázové přestupky: hrubé jednání vůči dospělým a spolužákům, odmítnutí nařízení učitele, opuštění vnitřních prostor školy nebo vyučovací 9

10 hodiny bez souhlasu vyučujícího či dozoru, nošení nebezpečných předmětů do školy, přepisování známky v žákovské knížce, krádež nebo navádění k ní, zavinění lehčího úrazu nekázní, neomluvená absence v rozsahu do 10 hodin, fotografování a pořizování videozáznamů ve škole a na akcích školou pořádaných, sexuální obtěžování Udělení důtky oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy, nemusí být projednaná v pedagogické radě. 6.4 Důtka ředitele školy Ředitel školy uděluje důtku ředitele školy za opakované přestupky uvedené v bodě Ředitel školy uděluje důtku za tyto jednorázové přestupky: vulgární chování vůči dospělým, fyzické nebo slovní napadení spolužáka s následky zranění nebo psychické újmy, úmyslné způsobení hmotné škody, neomluvená absence od 11 do 25 hodin, odmítnutí dechové zkoušky i přes písemný souhlas rodičů Ředitel školy uděluje důtku ředitele školy až po projednání v pedagogické radě. 6.5 Způsob udělování výchovných opatření Napomenutí i důtky třídní učitel zaznamenává do katalogového listu žáka ne však na vysvědčení. Třídní učitel nebo ředitel školy oznámí důvody udělení kázeňského opatření zákonným zástupcům dopisem, u napomenutí prostřednictvím žákovské knížky. Výchovným opatřením musí předcházet řádné vyšetření skutečnosti třídním učitelem, popřípadě zajištění svědků a důkazů. Za přestupek se uděluje žákovi pouze jedno výchovné opatření Pokud se žák po udělení kázeňského opatření znovu dopustí přestupku, bude mu uděleno opatření vyšší. Posloupnost výchovných opatření je následující: NTU DTU DŘŠ - 2. st. (3. st.) z chování. 6.6 Hodnocení chování Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se klasifikuje na vysvědčení takto: 1 velmi dobré, 2 uspokojivé, 3 neuspokojivé Za uspokojivé případně neuspokojivé bude označeno chování žáka, pokud se žák dopustí: vulgárního chování vůči dospělému, fyzického napadení dospělého, fyzického napadení spolužáka s následkem jeho těžšího zranění, krádeže nebo loupeže odpovídající přestupku nebo trestnému činu. Stejně bude posuzováno chování v případě šikany a neomluvené absence delší jak 25 hodin. Za užívání návykových látek, manipulaci s nimi a vstup pod jejich vlivem do školních prostor budou žáci trestáni také těmito stupni hodnocení chování. 7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 7.1 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získávají vyučující ústním zkoušením, písemnými pracemi, testy, sledováním práce žáků ve vyučování a posouzením jejich praktických dovedností či zručnosti Každý vyučující je povinen vést řádnou evidenci hodnocení a klasifikace žáků. K hodnocení zpravidla používá pětistupňovou klasifikaci. Pokud vyučující zvolí jiný způsob hodnocení a klasifikace, je povinen předem žáky seznámit s jeho pravidly. Každý jiný zvolený způsob musí být v průběhu klasifikačního období převoditelný na pětistupňovou klasifikaci. 10

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Školní řád. platný od 1. 9. 2012 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Školní řád platný od 1. 9. 2012 vypracován podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh Řád školní družiny Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery, kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za výsledky tohoto procesu. I. Práva a povinnosti žáků

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více