ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Školní rok: 2015/2016 Projednán a schválen pedagogickou radou dne 23. září razítko školy.. ředitelka školy

2 I. Úvod Základní charakteristika ZŠ Ve školním roce 2015/2016 pokračuje naše málotřídní škola ve své činnosti opět se třemi třídami ročníku. Ve všech ročnících se již bude vyučovat podle ŠVP Živá škola (aktualizovaný s platností od ) včetně dodatku k ŠVP ZV, čj. ZŠ - 59/2015, navazujícím na loňskou pilotáž projektu Pohyb a výživa (s platností od ). V tomto školním roce navštěvuje naši školu 34 žáků, z toho 23 žáků z Razové, 5 z Leskovce nad Moravicí, 4 žáci z Meziny, 1 žák z Bílčic a 1 žákyně trvale žijící ve Velké Británii (ZŠ Razová je její kmenovou školou v ČR).. Práce s dětmi v odpoledním čase je podobně jako v loňském roce organizována pouze v jednom oddělení ŠD s celkem 30 žáky 1. až 5. ročníku. Činnost ŠD letos doplňuje nabídka sedmi zájmových kroužků pro děti, které chtějí aktivně využít svůj volný čas a rozvíjet své schopnosti na základě vlastního zájmu: kroužek Práce s PC/Logopedické hry (letos v jedné sloučené skupině pro žáky 1. až 3. roč.), z dosavadních pohybově zaměřených zájmových útvarů pokračuje činnost v rámci Sportovních her, Tanečního kroužku a Stolního tenisu, pro výtvarně nadané a zručné žáky je určen Umělecký kroužek. Budeme pokračovat ve vydávání školního časopisu prostřednictvím vlastních příspěvků členů Redakčního kroužku, příp. s doplňujícími příspěvky dospělých (letos plánujeme vydání dvou čísel Školáčka a dvou vydání Školního zpravodaje). Pokračuje také práce kroužku Konverzace v Aj, který letos převezme vyučující Aj ve ročníku. Naopak byla ukončena činnost Kroužku vaření (loni probíhala jeho činnost v rámci pilotáže projektu Pohyb a výživa ve dvou skupinách, vždy co 14 dnů pod vedením naší vedoucí ŠJ A. Bobkové). Ve spojených třídách ZŠ se budou učit žáci 2. a 3. ročníku a žáci 4. a 5. ročníku, I. třída bude nově vykazována v samostatném režimu (s 8 žáky), v celkové organizaci školy dochází k úpravě rozvrhu hodin žáků 1. až 3. ročníku zejména z důvodu nárůstu počtu jejich žáků (v dané skupině celkem 24). Výuka etické výchovy bude v rámci ČjL (zejména komunikace) probíhat opět ve dvou hodinách týdně (2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník). Čtyřčlenný pedagogický sbor ZŠ bude pracovat v personálním složení platném od (zůstává zastupující paní učitelka za MD/RD), celkově opět s učitelským úvazkem 3,18 a vychovatelským úvazkem 0,89. Součástí pedagogického týmu ZŠ je rovněž asistentka pedagoga na 0,75 úvazku (k žákyni 2. ročníku, vyučované podle přílohy RVP ZV pro žáky s LMP). Pracovní kolektiv ZŠ a MŠ Razová dále tvoří: nově 3,00 úvazky učitelek MŠ (navýšena kapacita dětí MŠ Razová, aktuálně přijato 24 dětí) + DPČ druhé odborně kvalifikované učitelky MŠ v Leskovci nad Moravicí (hrazeno obcí), 2,17 úvazku v provozu ZŠ a MŠ, 0,09 úvazku v administrativě a 1, 98 úvazku v provozu ŠJ ZŠ a MŠ. Celkový úvazek všech pracovníků ZŠ a MŠ činí v letošním roce 12,06 (loni k celkem 11,63, souvisí s celkovým navýšením počtu žáků ZŠ i dětí MŠ, přijatých v září 2015). II. Hlavní východiska CPP pro školní rok 2015/2016 Vymezení hlavních záměrů práce školy ve školním roce 2015/2016 (v nejdůležitějších bodech v souladu s postupně realizovanou koncepcí rozvoje školy)

3 1. Charakter právního subjektu: Malotřídní škola s ročníkem ZŠ, se ŠD, ŠJ, MŠ a ŠJ Leskovec nad Moravicí. S platností od září 2015 byl proveden výmaz MŠ Razová 289 s výdejnou stravy a MŠ Razová byla nově včleněna do rekonstruovaného přízemí včetně realizované přístavby budovy ZŠ, Razová Vnitřní systém řízení (nově): V letošním školním roce budou i nadále 1x měsíčně probíhat schůzky rozšířeného vedení školy, ale v novém složení ŘŠ, vedoucí učitelka MŠ a pověřená učitelka MŠ Leskovec n. M. (záměrem je zvýšení vzájemné pracovní provázanosti všech pracovišť ZŠ a MŠ souběžně se zkvalitněním interního systému předávání informací). Na podnět pedagogického sboru budou opět v měsíčních plánech více propojeny významnější akce ZŠ a MŠ a bude podporováno další prohloubení přímého kontaktu učitelek MŠ a 1. ročníku ZŠ (práce s předškoláky a adaptace nových prvňáčků) formou vzájemných hospitací TU 1. roč. ZŠ a uč. MŠ díky společné budově ZŠ a MŠ Razová předpokládáme zkvalitnění jejich vzájemné spolupráce. Úzký pracovní kontakt bude probíhat rovněž s vedoucí ŠJ ZŠ a MŠ (v Razové i Leskovci nad Moravicí) pokračuje kvalitně fungující zástup za MD/RD dosavadní vedoucí ŠJ MŠ v Leskovci nad Moravicí. 3. DVPP (včetně interní práce s pedagogickým sborem viz Plán DVPP): a) podpora zvyšování odborné kvalifikace celého pedagogického sboru b) vzdělávání pedagogických pracovníků k RVP ZV/ ŠVP (opět dvě interní pracovní dílny se zpětnou vazbou z absolvovaných vzdělávacích seminářů i externí akce v rámci DVPP zaměřeného na prohlubování znalostí pedagogů) c) navazující studium ředitelky školy / průběžné vzdělávání ředitelů d) další vzdělávání pedagogů navazující na oblasti rozvoje čtenářské, matematické, cizojazyčné a přírodovědné gramotnosti žáků, nově s prioritou výuky anglického jazyka, i nadále však také se zaměřením na výuku matematiky (případné navazující semináře k metodě výuky M prof. Hejného), průběžné upevňování dovedností v oblasti ICT (další kroky k odstraňování rezerv ve využívání interaktivní tabule), trvá výzva k jejímu intenzivnějšímu využívání e) sebevzdělávání samostudium: soustavné sebevzdělávání všech pedagogických zaměstnanců v oblasti moderní pedagogicko-psychologické literatury (individuální zodpovědnost všech pedagogických pracovníků, v loňském roce nebyla využita možnost využití elektronické nabídky učitelské knihovny viz nástěnka s odkazem ve sborovně, ve sborovně budou umístěny výtisky Učitelských novin, i nadále respektován princip vlastního rozhodnutí formy DVPP). 4. Vzdělávací práce školy a) celoroční průběžné vyhodnocování plnění ŠVP v ročníku v oblasti obsahu výuky (práce s učivem v rámci vnitřní diferenciace výuky, skupiny žáků s výukovými obtížemi a žáci studijně úspěšní rezervy práce s neúspěšnými žáky, opět vypracování systému dlouhodobější podpory v rámci doučování, postupně zkušebně připravovat návrhy na realizaci podpůrných opatření s plánovanou realizací od září 2016

4 b) intenzivní soustředění se na výuku rozvrhově propojené I. třídy (přirozený přechod dětí z MŠ) a III. třídy (podpora partnerství prvňáčků s 2./3. ročníkem) c) i nadále sladění postupu při zápisech slovních úloh (navázat na loňskou dohodu v týmu a důsledně ji dodržovat; trvá rovněž požadavek o důslednou kontrolu deníčků a ŽK rodiči žáků a nutnost podpisů rodičů u DÚ (s výjimkou úkolů psaných ve ŠD/s vyuč.) d) cílené sledování a vzájemná metodická pomoc ve výuce M ve III. a V. třídě (v návaznosti na loni absolvované semináře k výuce podle prof. Hejného) e) dodržování všech podnětů z rozborů hospitací, důraz na kvalitní zápisy číslic včetně pozitivního příkladu vyučujících při záznamech známek v ŽK (čitelných) f) průběžné sledování práce v 5. roč. (celoroční příprava na přestup do městské školy); vedení žáků k využívání zakoupeného přístupu na portál pro školy ; využívání zakoupeného přístupu všech vyučujících k databázím učebních úloh, testů apod. 5. Výchovná práce školy prevence rizikového chování žáků: a) pokračuje rozšířené začlenění etické výchovy do výuky ČjL (komunikace) ve 2. a a 5. ročníku (nutnost důsledného dodržování stanovených pravidel); na požádání jednotlivých vyučujících k dispozici učebnice, pracovní listy i metodika k výuce EtV zejména k výraznějšímu propojení s TU všech tříd b) důraz na interní součinnost TU a všech dalších pedagogických zaměstnanců včetně obou mateřských škol (Etický kodex zaměstnanců školy) c) i nadále intenzivní výchovná práce s příp. problémovými žáky a jejich rodiči, důraz na preventivní rozhovory s rodiči těchto žáků (úzká spolupráce školy s rodinou) d) zrušení Podvečerů s rodiči (pro dosavadní minimální účast), ale hledání dalších cest, jak zlepšit kontakt zejména se zákonnými zástupci žáků ze sociálně nepodnětného rodinného prostředí, zvážit návrh školské rady na sociální stupendium pro vybraného žáka z komplikovaných rodinných poměrů e) zachování loni obnovených třídních schůzek (individuálních konzultací s rodiči) v IX., I. a IV., příp. v dalších termínech na žádost TU f) blízký kontakt se zřizovatelem, dalšími spolupracujícími obcemi a příslušnými institucemi (využít loňských negativních i pozitivních zkušeností s částí ZO Razová při jednání o dofinancování platů zaměstnanců školy) g) průběžné zařazování kulturně výchovných akcí s cílem kultivovat děti (s ohledem na zdejší málo podnětné sociální prostředí) pokračuje toto cílené zaměření, oceněn velmi pozitivní přínos SRPDŠ h) snaha o max. motivaci žáků k jejich aktivní práci v zájmových kroužcích (v souladu se zpracovaným MPP) také letos doplnění pracovními dílnami rukodělných aj. prací (s patronkou VV/PČ); trvá podnět sboru: vtáhnout do jejich činnosti další vytipované maminky (akce Pečení pro radost, Ruční práce apod.) - loni realizováno jen částečně. B) Rozpracované konkrétní úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání Celkový přístup k práci ve škole: úvodní jasné a srozumitelné vymezení základních pravidel v oblasti práv a současně povinností všech, kdo se na práci školy podílejí (vlastní pravidla tříd v učebnách)

5 Z: všichni důkladné znovuseznámení se všemi body školního řádu a průběžná kontrola jeho plnění, i přes loňský pozitivní pokles trvá přísnější posuzování absence žáků při jejich omlouvání rodiči (znovu jim vysvětlit důsledky vyšší absence pokles výkonů žáků, horší prospěch, zásada: omlouvání žáků vyplývá ze zákona) Z: TU, ŘŠ v rámci prevence před negativními jevy: trvá důležitá pozitivní motivace žáků a podpora talentovaných dětí průběžné oceňování nejlepších z nich, a to ve všech oblastech (s vyústěním do odměn žáků při slavnostech školy za jejich aktivitu); pokračování celoročního sledování Rytíře(řky) roku (i letos budou hodnotit pouze dospělí, neosvědčila se praxe průběžných záznamů ve sborovně, proto změníme formu soutěže na celoroční cílené pozorování zejména TU) Z: vyučující, vych. ŠD, ŘŠ jasně formulovaný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání jakýchkoli návykových látek ve škole Z: všichni naplňování zásad plánu prevence rizikového chování žáků Z: všichni v případě potřeby výchovných zásahů: průběžné důsledné řešení vzniklých problémů (kázeňských, problémů s vulgárním vyjadřováním i problémů žáků ze sociálně nepodnětného rodinného prostředí) Z: TU, ŘŠ, PPP, MěÚ Bruntál k dodržování předchozích bodů: nutnost stálého kvalitního a důsledného pedagogického dohledu nad žáky v budově školy a při doprovodných akcích školy; vedení k dodržování hezkého prostředí tříd a všech prostor školy Z: vyučující, vych. ŠD, ŘŠ kontroly dodržování pořádku v šatnových boxech: ze strany vyučujících výchovně působit na individuální ochranu osobního majetku dětí Z: TU, školnice ZŠ důsledné uplatňování podílu žáků a jejich rodičů na opravách či úhradách za zničený majetek školy Z: TU Plnění povinností, výchova k práci: potřeba průběžného sledování docházky žáků s individuálním posuzováním absence (při odůvodněných pochybnostech o dodržování léčebného režimu dětí během nemoci konzultace s dětským lékařem), u neomluvených hodin nutnost dodržování platného metodického postupu a u omluvené absence nad 60 hod. absence (1. a 2. roč.) a 75 hod. (3. 5. roč.) právo vyučujících na komisionální přezkoušení těchto žáků v daném vyuč. předmětu (při absenci podkladů ke klasifikaci) Z: TU, rodiče, dětští lékaři

6 pravidelné sledování a vyhodnocování přípravy žáků na vyučování, ve spolupráci s rodiči (v odůvodněných případech u prospěchově slabých žáků) příprava DÚ v rámci doučování (ČjL, M); letošní opatření: v každé kmenové třídě zajistí TU základní školní potřeby navíc k zapůjčování ve výuce (s nutností odpracování si úkolů navíc) Z: vyučující/tu průběžné sledování vhodného zacházení s učebnicemi, finanční náhrada za poškození učebnic v závěru školního roku (vedení žáků k zodpovědnosti za svěřené věci) Z: TU zapojení žáků do práce pro kolektiv třídy i školy včetně vazby na obě obce (starost o čistotu školních i veřejných prostranství apod.) Z: TU, vych. ŠD, šk. preventistka Etická, estetická a ekologická výchova: důsledné a soustavné propojování výuky s výchovou Z: všichni vedení žáků ke slušnému chování k dospělým a starším lidem mimo školu, max. funkční začleňování etické výchovy do výuky ČjL (viz výše) Z: vyučující, vych. ŠD, ŘŠ prohlubování kontaktu školy s veřejností: uskutečnění dalších besed se zajímavými lidmi regionu (v rámci Plánu prevence rizikového chování žáků, dále PPRChŽ) loni neuskutečněna plánovaná beseda s p. B. Šujanem (k výuce Vl přesunuta na podzim 2015) a Ing. Škařupovou (ke Dni Země - nereagovala na požadavek školy) a využití vhodných kulturně výchovných programů z nabídky Městského divadla Bruntál apod.; i letos využijeme kvalitního vzdělávacího projektu Planeta Země pořad Východní Afrika (narážíme na problémy se stoupajícími finančními problémy v rodinách žáků, vzrůstá role SRPDŠ velká podpora bude potřebná i letos, požadavek na navýšení ročního příspěvku ze 100 Kč na 150 Kč/1 žáka/1 dítě) Z: TU, ŘŠ pokračování v navázaném partnerství s vybranými školami v okrese: s MŠ v obou obcích i s partnerskou MŠ Staré Město, udržení kontaktu se ZŠ v Dětřichově i s dalšími malotřídními školami zapojenými do završeného projektu spolupráce (zúčastníme se závěrečného Setkání malotřídních škol pedagogických kolektivů), v rámci pokračujícího partnerství naší ŠD se ŠD ZŠ Okružní v Bruntále proběhne další Setkání družin Z: rozšířené vedení školy, Bed pokračování v prohlubování bližší spolupráce ZŠ a MŠ s místními firmami či jednotlivci (sponzorství pozitivní zkušenosti již při zahájení šk. roku, pochvala MŠ Razová a ZŠ) Z: všichni

7 pořádání příležitostných malých výstavek z prací žáků ve VV/PČ i v uměleckém kroužku a průběžná obměna výzdoby školní budovy, vystavovány krásné práce tradičně pozitivní ohlasy rodičů při všech celoškolních akcích včetně budovy MŠ v Leskovci n. M. Z: uč. VV, vych. ŠD, uč. MŠ průběžná ekologická výchova: začleněním do výuky, tříděním odpadu, sběrem papíru aj. (výzva všem TU zapojit do celoškolní soutěže všechny ročníky, již druhým školním rokem celkově méně sběru, dosud většinou zapojena vždy polovina žáků ZŠ Z: všichni Vedení žáků k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti: postupné zdokonalování techniky čtení v hodinách ČjL i při výuce dalších vyučovacích předmětů (v M zejména stálé ověřování porozumění u slovních úloh aj.), v souladu s vyhodnocením loňského CPP bude letos intenzivněji sledován posun v individuálních čtenářských dovednostech žáků 3. ročníku (v návaznosti na jejich počáteční základy čtení v 1. a 2. ročníku); výzva k aktivnímu využívání všech zakoupených výukových programů na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti žáků Z: spolupráce Boc-Mec i obou dalších vyučujících důsledné vedení žáků ke čtení s porozuměním zpětné ověřování pochopení čteného textu (v návaznosti na předchozí bod), nově budou využívány Mapy příběhu (k výběru hlavních informací k pročítaným ukázkám textů); návaznost na besedu s pracovnicí Městské knihovny Bruntál přímo v prostoru Městské knihovny v Bruntále (z r. 2013) a realizace prohlídky nové Městské knihovny Bruntál v budově ZŠ Školní 2 Petrin s následným zařazováním vstupů žáků přihlášených do MěK Br. v hod. lit. výchovy (k posílení jejich čtenářské gramotnosti); ve ŠD zkusit akci Čteme dětem Z: všichni vyučující cílené zaměření na výrazové čtení s průběžným zařazováním dramatizace k textu (využívání i při nácviku školní akademie a dalších vystoupení žáků) Z: vyučující ČjL u žáků 4. a 5. ročníku práce s informacemi (překonávat pro žáky stále náročný výběr důležitých informací z textu, práce s pracovními listy k literární výchově, propojení práce ve výuce s žákovskou knihovnou apod.) Z: Mec, Bed vedení žáků k vlastní tvorbě příprava literárních příspěvků do školního časopisu a k další prezentaci školy (webovské stránky aj.) Z: vyučující ČjL Vedení žáků k využívání ICT: po loňském obnovení vybavení učebny PC ověřit její provoz k možnosti využívání zejména pro časově omezený odpolední blok individuální činnosti žáků s PC ve ŠD, i

8 nadále maximální funkční využívání veškerého pořízeného vybavení všech tří kmenových tříd v oblasti ICT (velký přínos projektu EU-šablony) k práci žáků s výukovými programy, k jejich přípravě na výuku (referáty apod.), k práci s textem (výběr informací z internetu apod.) i k práci redakční rady a zájmového kroužku Práce s PC Z: všichni vyučující účelné průběžné využívání interaktivní tabule k výuce jednotlivých vyučovacích předmětů, zakoupeného dataprojektoru a NTB k projekci vybraných výukových programů Z: všichni vyučující (další kroky k intenzivnějšímu využívání veškerých prostředků ICT) Výchova ke zdravému životnímu stylu: V návaznosti na loňskou pilotáž projektu Pohyb a výživa budou v praktické rovině v rámci koordinace jednotlivých pohybově zaměřených činností a akcí dlouhodobého či jednorázového zaměření realizovány: pobyty v přírodě, tělovýchovná cvičení v přírodě, přírodovědné vycházky, ekologicky zaměřená pozorování, třídní a školní výlety i drobné pohybové aktivity žáků o přestávkách, příp. na školní zahradě či obecním hřišti. Pobyty dětí v přírodě - se zaměřením na procvičování zásad pobytu v přírodě, na základy první pomoci, dopravní výchovu (k prevenci proti úrazům, dopravním nehodám cyklistů i chodců apod.) a zařazená témata ochrany člověka v mimořádných situacích viz úpravy ŠVP). Vzhledem k blízkosti zdejší přehrady - rozšířená nabídka účasti žáků 1. ročníku na plaveckém výcviku (se souhlasem jejich zákonných zástupců i letos předplavecká příprava zahrnuta do ŠVP). V teoretické rovině budou zásady výchovy ke zdravému životnímu stylu uplatňovány v rámci samotné výuky využití všech vhodných témat včetně důrazu na prevenci zneužívání návykových látek, výchovy k toleranci, proti nesnášenlivosti mezi dětmi, proti byť jen náznakům šikanování. Trvá potřeba sledování vzájemných vztahů mezi všemi spolužáky ve 3. až 5. ročníku v návaznosti na zaznamenané určité projevy nižší míry tolerance u žáků loňského 3. ročníku. Rovněž v letošním roce vymezena výchovná priorita vedení žáků k překonávání překážek, posilování jejich vůle i pracovitosti a vzájemné snášenlivosti (s cíleným pozorováním v letošním 4. ročníku). Celoškolní akce: - Slavnostní zahájení školního roku Z: Mec - Vítání žáků 1. ročníku a jejich rodičů Z: Boc - Vítání občánků v Leskovci Z: MŠ L. - Vítání občánků v Razové Z: ZŠ + MŠ R. - Den seniorů v Razové (v případě jeho konání) Z: Tal + Mec - Podzimní slavnosti v Razové a v Leskovci n.m. Z: ZŠ, MŠ R, MŠ L. - Halloween (návrh ) Z: Kos, Boc - Adventní spirála (návrh ) Z: Mec + tým - Mikulášská besídka Z: provoz. zam.

9 - Vánoční besídky Z: TU - Adventní koncert v Leskovci nad Moravicí Z: Boc, Ned - Adventní koncert v Razové Z: Mec - Tříkrálová sbírka Z: Mec + koled. - Talent školy Z: Bed - Zápis dětí do budoucího 1. roč. Pá Z: Boc - Dětský bál (rodiče a děti) - Pá Z: SRPDŠ, TU - Jarní slavnost / Den Země duben 2016 Z: TU, ŠD, MŠ R. - Den čarodějnic (podle rozhodnutí TU) Z: I. tř. (příp. další) - Beseda s důchodci květen 2016 Leskovec n. M. Z: Boc, Ned - Školní akademie květen 2016 Z: všichni - MDD St Z: MŠ R.+ L. - Školní výlet- červen 2016 Z. Boc, vyúčt. Mec - Slavnostní ukončení šk. roku Čt Z: Mec - Rozloučení s 5. ročníkem Čt Z: Mec Tematicky zaměřené dny související s návazností na pilotáž projektu Pohyb a výživa, realizovanou v loňském školním roce: Den pohybu IX. - XI. Z: Bed, Boc, Rot (sloučení loňských tematických dnů pohybu, přírody a sportu) Den zdravé výživy II. - V. Z: Bob, Kos, Mec (sloučení loňských tematických dnů zdravé svačiny, ovoce a zeleniny, prevence zdraví) Včlenění témat dopravní výchovy a ochrany člověka v mimořádných situacích budou funkčně a smysluplně začleněna do průběžného vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku podle rozhodnutí jednotlivých vyučujících a v souladu se ŠVP. Změny v uvedeném plánu akcí jsou v průběhu školního roku možné, budeme zařazovat do měsíčních plánů práce aktuálně podle situace (okolností ovlivňujících průběh daného školního roku) s průběžným zpřesňováním konkrétních termínů akcí. III. KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ PRÁCE, PEDAGOGICKÉ RADY Pracovní schůzky rozšířeného vedení školy budou probíhat pravidelně 1x měsíčně za účasti ŘŠ, vedoucí učitelky MŠ a pověřené učitelky MŠ v Leskovci nad Moravicí. Řízením jednání je pověřena vedoucí učitelka obou pracovišť MŠ S. Talčíková. Provozní porady budou organizovány dle potřeby, zpravidla 1x měsíčně. V rámci interního DVPP proběhnou dvě pracovní dílny vyučujících (v každém pololetí 1x) viz Plán DVPP. Pedagogické rady: (St) schválení Celoročního plánu práce, projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015, projednání Plánu hospitační a kontrolní činnosti, Plánu DVPP, vypracovaného plánu prevence a plánů MŠ a ŠD (St) rozbor prospěchu a chování za 1. čtvrtletí závěry z hospitační a kontrolní činnosti, hodnocení plnění ŠVP

10 (St) rozbor prospěchu a chování za 1. pololetí závěry z hospitační a kontrolní činnosti, hodnocení plnění ŠVP, hodnocení práce ŠD a plánu prevence, ICT, práce s žáky se SVP (St) rozbor prospěchu a chování za 3. čtvrtletí závěry z hospitační a kontrolní činnosti, hodnocení plnění ŠVP (St) rozbor prospěchu a chování za 2. pololetí závěrečná zpráva o kontrolní a hospitační činnosti, závěrečné hodnocení naplnění ŠVP, hodnocení práce ŠD a plánu prevence, ICT, hodnocení práce s žáky se SVP (Čt) závěrečné hodnocení splnění CPP, schválení podkladů pro Výroční zprávu školy za rok 2015/2016 IV. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V letošním školním roce bude opět kladen zvýšený důraz na aktivní zapojení vyučujících do různých forem DVPP na základě priorit vymezených vedením školy a individuálního výběru vzdělávacích akcí podle zájmu účastníků. Vzhledem k počtu pedagogů na škole, a tím i omezeným organizačním možnostem účasti učitelů na jednotlivých vzdělávacích akcích, proběhnou v rámci DVPP dvě interní pedagogické dílny, zaměřené na vzájemné sdělování poznatků a diskuse s kolegy - jako zpětná vazba po ukončení externě pořádaných vzdělávacích akcí, kterých se pedagogové zúčastní. Podrobněji: viz Plán dalšího vzdělávání pedagogů pro školní rok 2015/2016. V. MATERIÁLNÍ OBLAST Podle finančních možností rozpočtu bude pokračovat další modernizace učebních pomůcek, doplňování či nahrazování učebnicových řad novými pracovními texty a doplňkovou literaturou (k samostatné práci ve skupinách, tvořivému vyučování, projektům apod.), a to v souladu s průběžným vyhodnocováním ŠVP a finančními možnostmi rozpočtu. V rámci vymezených dlouhodobých úkolů bude pro výuku a volnočasové aktivity maximálně využíváno zakoupené materiální vybavení v oblasti ICT v kmenových třídách (viz výše) i obnovená učebna PC, výrazně bude podporována funkční a efektivní práce s interaktivní tabulí v žákovské knihovně i s dataprojektorem a projekčním plátnem v V. třídě. Škola bude již tradičně pořádat Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek bude opět využit k zajištění volnočasových aktivit dětí a žáků MŠ a ZŠ Razová (z jejího výtěžku v roce 2015 uhrazeny vstupenky žáků do výrobny ručního papíru ve Velkých Losinách během školního výletu a bylo zakoupeno další vybavení pro činnost zájmových kroužků v rámci ŠD série stavebnic Merkur pro pracovní hernu ŠD a tři nové žíněnky pro pohybové aktivity žáků v tělocvičně školy). K zahájení letošního školního roku proběhlo dlouhodobě plánované přestěhování MŠ Razová do budovy ZŠ a ŠD z přízemí do 2. poschodí školy. V září až říjnu 2015 bude realizována výměna všech osvětlovacích těles v tělocvičně školy. Pro letošní školní rok bude vedení školy také usilovat (mimo pravidelné navazující malování školní budovy, průběžnou údržbu i běžné provozní opravy) o postupné zlepšování úrovně sociálního zařízení v ZŠ výměnu splachovacích těles a obkladů na WC, dokončení výměny obkladů ve školní kuchyni aj. Důležitým úkolem bude i optimalizace celkové teploty ve všech prostorách ZŠ a MŠ Razová.

11 V případě určité finanční rezervy dojde k další obnově nátěrů na vybraných původních dřevěných dveřích (v 1. poschodí ZŠ) v srpnu provedeny nátěry dvou dveří v přízemí školy. VI. PERSONÁLNÍ OBLAST Životní výročí ve školním roce 2015/2016 Marcela Bedáňová Ludmila Bocková Pracovní výročí (25, 30, 35 let) - připomenuta nutnost sledovat si individuálně a následně nahlásit vedení školy (dar lze čerpat pouze v daném kalendářním roce, kdy pracovní výročí vzniká) VII. ORGANIZACE ŠKOLY Počet tříd: 3 Počet oddělení ŠD: 1 Ročník: Počet žáků: Třídní učitelka: Umístění třídy: 1. 8 Ludmila Bocková 1.poschodí 2. 8 Jana Kosťová 1.poschodí 3. 8 Jana Kosťová 1.poschodí 4. 5 Renata Mecnerová 1.poschodí 5. 5 Renata Mecnerová 1.poschodí Celkem: 34 žáků Průměr na třídu: 11,33 žáků Přehled označení tříd: I. třída (1. ročník), III. třída (2. a 3. ročník), V. třída (4. a 5. ročník) Zodpovědnost za pověřené úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání: - metodik prevence, ŠD Marcela Bedáňová - správce a koordinátor v oblasti ICT Jana Kosťová - práce s žáky se specifickými poruchami učení Ludmila Bocková (statutární zástupce ŘŠ) Mimotřídní a mimoškolní činnost: - TV akce, soutěže a pobyty v přírodě L. Bocková, J. Kosťová, M. Bedáňová - kulturní vystoupení žáků L. Bocková (L.n.M.), R. Mecnerová (R.) - školní časopis a zpravodaj Renata Mecnerová, foto Y. Rotterová - výzdoba vestibulu vyučující VV/PČ a ved. umělec.kroužku - výzdoba přízemí (MŠ) S. Talčíková, Z. Pavlíčková - výzdoba 1. poschodí J. Kosťová, M. Bedáňová - dopravní výchova vyučující, M. Bedáňová (ŠD) - květinová výzdoba vyučující, Eva Melčáková - vybavení lékárniček Bob (ŠJ), Bed (ŠD), TU (ZŠ), Tal (MŠ)

12 Úkoly školní administrativy: - spisová služba Monika Složilová - sklad učebnic Jana Kosťová - evidence školních potřeb L. Bocková, J. Kosťová - vedení knihy pošty Monika Složilová - zodpovědnost za vedení pokladní knihy Renata Mecnerová - zodpovědnost za vedení požární knihy Renata Mecnerová - inventarizace školy R. Mecnerová, M. Složilová L. Bocková, správci kabinetů, knihoven a skladů (ZŠ a MŠ) - odečty spotřeby vody a energie Eva Melčáková - organizace sběru Eva Melčáková Správa kabinetů, knihoven a skladů: - kabinet ČjL, Prv+Př+Vl Ludmila Bocková - kabinet Vv, Pč, Dv, VkZ a PRChŽ Jana Kosťová - kabinet Aj Jana Kosťová - kabinet Hv, dokumentace vedení školy Renata Mecnerová - kabinet Tv Jana Kosťová - výukové programy (ICT) Jana Kosťová - žákovská knihovna Marcela Bedáňová - učitelská knihovna Ludmila Bocková - sklad materiálu ŠD, hlavní herna ŠD Marcela Bedáňová - pohybová a pracovní herna ŠD Marcela Bedáňová - cvičná kuchyně Jana Kosťová

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Školní rok : 2011/2012 Projednán pedagogickou radou dne 21. 9. 2011 razítko školy PhDr. Renata Mecnerová, v.r... ředitelka

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-827/09-02 Mateřská škola Lidice, okres Kladno Adresa: Tokajická 160, 273 54 Lidice Identifikátor: 600 043 606 IČ: 71

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2011/2012 ----------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Školní rok: 2014/2015 Projednán a schválen pedagogickou radou dne 24. září 2014. razítko školy.. ředitelka školy I. Úvod

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY za školní rok 2014-2015 /dle 7 v.č. 15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah a zpracování výročních zpráv o činnosti školy/ 31. srpna 2015

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-374/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince zsjince@zsjince.cz IČO

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-129/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-129/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-129/10-U Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov Adresa: Hlavní 57, 431 63 Perštejn Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-65/08-R14 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Adresa: Komenského 186, 747 24 Chuchelná

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 Třídy mateřské školy a její zaměstnanci: Motýlci: Ivana Horká, Bc. ředitelka školy Pavlína Janíčková Mgr. Ptáčci:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1276/11-A Název právnické osoby Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vykonávající činnost školy: Sídlo: Kubelíkova 37, 130 00

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1326/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 9. května 97, 277 06 Lužec nad

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. Plán práce školy pro školní rok 2014/2015

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. Plán práce školy pro školní rok 2014/2015 Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Plán práce školy pro školní rok 2014/2015 1 Obsah: I. Analýza výchovně vzdělávací práce 3 II. Hlavní úkoly školního roku 2014/2015..5 1. Oblast vzdělávání 5

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast řízení IV. Nejdůležitější

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Na Třísle 135, 530 88 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 433

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Na Třísle 135, 530 88 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 433 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola chemická Pardubice Na Třísle 135, 530 88 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 433 Termín konání inspekce: 7. 11.

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť Koncepční záměry školy (plán rozvoje školy na období od září 2012 do června 2017 V Třešti 15. 7. 2012 PaedDr. Václav Trnka ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Úvod Základní

Více