UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZKY A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1. ročník = 66 hodin/ročník 2. ročník = 66 hodin/ročník 3. ročník = 99 hodin/ročník 4. ročník = 99 hodin/ročník celkem 330 hodin Datum platnosti ŠVP od: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu Předmět Český jazyk a literatura tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělávání a je základem pro rozvíjení klíčových schopností a dovedností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů. Obecným cílem jazykového vzdělávání v českém jazyce je rozvíjet komunikační schopnosti žáků na základě jazykových a slohových znalostí ze základní školy, kultivovat jejich jazykový projev, ovlivňovat hodnotové orientace žáků a jejich postojů v oblasti kulturní, společenské a mezilidské. K dosažení tohoto cíle přispívá také estetické vzdělávání. Výuka směřuje k tomu, aby žáci využívali jazykových dovedností a vědomostí v praktickém životě, vyjadřovali se souvisle a srozumitelně, dokázali formulovat své názory a byli schopni je obhájit. Uplatňovali své jazykové znalosti v dalším vzdělávání, kultivovali svůj jazykový projev, dovedli získat potřebné informace z různých informačních zdrojů. Při práci s textem by měli být schopni jeho interpretace a rozebrat jej po stránce jak jazykové, tak stylistické. Žáci by měli mít přehled o etapách společenského a kulturního vývoje. 2. Charakteristika učiva Učivo je tvořeno dvěma základními složkami předmětu. Jedná se o složku jazykovou společně se slohovým vyučováním a složku literární. Tyto složky se navzájem prolínají. Jazykové vzdělávání rozvíjí komunikační schopnosti žáků, přispívá ke zvyšování úrovně psaného i mluveného projevu a společenského vystupování žáků. Literární složka pomáhá formovat estetické vnímání okolní reality. Literární historie pojednává o tvorbě vybraných autorů jednotlivých epoch a sleduje jejich dílo ve všeobecných souvislostech. Náplní předmětu jsou také literárněvědné pojmy, které žáci uplatňují při práci s texty.

2 3. Pojetí učiva, metody a pomůcky Výuka probíhá v kmenových třídách, využít lze i učebny multimediální a počítačové. Součástí výuky jsou také různá kulturní či divadelní představení. Ve výuce jsou upřednostňovány metody kooperativního učení jako skupinové práce, práce ve dvojicích, samostatné práce s přihlédnutím k žákovým individuálním schopnostem. Žáci jsou zapojeni i do hromadného vyučování. Při výuce literatury se při probírání jednotlivých kulturních a historických období posilují mezipředmětové vztahy především s dějepisem, občanskou naukou. Jazyková výuka je důležitá pro zvládnutí cizích jazyků. Učební pomůcky a učební materiál volí vyučující podle vlastního uvážení. 4. Hodnocení výsledků žáků Součástí každého hodnocení žáka je zpětná vazba s vhodnou formulací a pozitivním vyjádřenímpovzbuzením. Důraz při hodnocení je kladen nejen na žákovy osvojené vědomosti a komunikační dovednosti, ale také na tvůrčí přístup jednotlivců, spolupráci ve skupině. Důležitou součástí hodnocení je také sebehodnocení žáka a rozvíjení jeho schopnosti posoudit výkony druhých. Vyučující hodnotí kultivovaný projev žáka, a to mluvený i psaný, jeho pravopisné znalosti, úroveň znalostí literárních. Hodnocení průběžné práce a znalostí žáků probíhá každou vyučovací hodinu, a to buď slovně nebo pětistupňovou klasifikační stupnicí. Používáme i kombinaci známkování a slovního hodnocení. Prověřování znalostí a poznatků probíhá ústním zkoušením, písemnými testy, diktáty, zařazena jsou pravidelně cvičení pravopisná, mluvnická a slohová. Žáci 1. až 3. ročníku píší dvě slohové práce za rok. Vyučující rozhodne, zda se jedná o práci školní či domácí. Žáci 4. ročníku píší jednu slohovou práci za školní rok. Hodnocení slohových prací je pak kombinací známky a slovního hodnocení.

3 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 5.1 Klíčové kompetence Rozvojem klíčových kompetencí je žák připravován k tomu že: a) Kompetence k učení - efektivně získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet, časopisy, knihy ). - vnímá jazykové prostředky slovní zásoby ve vztazích asociogramy, mind mapping, protiklady, aplikace internacionalismů a anglikanismů apod. - si pod vedením učitele uvědomuje vlastní pokrok za určitou dobu, sebehodnocení. - pracuje s chybou, chybu nechápe jako nedostatek, ale krok ke zlepšení. - zvládá zdánlivě neřešitelné úkoly. - rozvíjí jazykovou paměť nácvikem jednotlivých jazykových dovedností ústní a písemný projev. b) Kompetence k řešení problémů - se orientuje v neznámém textu, dokáže mu porozumět, interpretovat, aplikovat dané poznatky a znalosti - vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů. - řeší situační i nereálné hry. - uplatňuje intuici, fantazii, improvizaci, kreativitu i předvídavost při řešení problémů. - zpracovává problém jeho přípravu, plánování, řešení, týmovou práci, obhajobu i prezentaci výsledků své práce c) Kompetence komunikativní - dovede formulovat a vyjádřit myšlenku. - se dokáže aktivně zapojovat do diskuzí, hledat argumenty, obhájit si své stanovisko. - používá mimiku, řeč těla, intonaci, důraz, melodii hlasu. - dokáže adekvátně volit jazykové prostředky podle obsahu komunikační situace. d) Kompetence sociální a personální - týmově spolupracuje ve dvojicích, ve skupinách. - dokáže rozlišovat a respektovat role ve skupině. - prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor při týmové práci. - hodnotí a srovnává sám sebe na základě jasných kriterií, hledá další možnosti zlepšení.

4 e) Kompetence občanské a kulturního povědomí - zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe, za skupiny, tým. - dodržuje pravidla slušného chování, respektuje tradice i odlišnosti jiných národů. - poznává problémy jiných zemí rasismus, intolerance, násilí. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech pro oblast jazyka a komunikace (počítač apod.). - si formuje pracovní návyky vedení sešitu, práce na počítači, s internetem. - dokáže vyhledávat informace a materiály potřebné pro práci v hodinách. - je schopen pracovat ve dvojici, skupině, na různých stanovištích. g) Matematické kompetence - čte a vytváří různé formy grafického znázornění h) Kompetence využívat prostředky ICT: - Získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet.

5 5.2 Průřezová témata Žáci mají možnost vyjadřovat se ke všem společensky významným tématům. Možnost diskuze na dané téma pomáhá rozvíjet a formovat osobnost žáka. Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k otevřené diskuzi o společenských a kulturních tématech a o problémech současnosti. Učí se schopnosti nejen vyslechnout a přijímat názory a stanoviska ostatních, ale také schopnosti obhájit svůj názor proti většině. Žák dokáže při diskuzi hledat a používat vhodné argumenty a je schopen vzájemné tolerance. Předmět učí žáky sledovat společenské dění, formuje aktivní postoj žáka k demokratickým zásadám. Aby mohla realizace tématu probíhat, je nutné vytvořit ve třídě demokratické klima a zapojovat žáky do diskuzí o aktuálních otázkách každodenního života. Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby pochopili a uvědomili si význam vzdělání pro své budoucí uplatnění v praxi a pro svůj budoucí život. Vyučující může žákům pomoci při výběru vysoké školy informacemi o studiu a doporučit obor podle zájmu a orientace. Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali efektivně využívat moderní informační technologie za účelem vyhledávání informací. Při zpracování samostatné práce (referáty, kulturní příspěvky apod.) mohou žáci využívat internet. Realizace průřezových témat je řešena v přílohové části ŠVP Rozpracování průřezových témat ve vztahu k ŠVP.

6 Český jazyk a literatura 1. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - zná základní pojmy z oblasti jazykovědy, její jednotlivé obory a disciplíny - uvědomuje si vliv cizích jazyků na jazyk mateřský - používá slovní zásobu adekvátní komunikační situaci a odbornou terminologii - orientuje se v základních principech dělení indoevropských jazyků a zná postavení češtiny mezi slovanskými jazyky 1. Jazyková část - obecná jazykověda lingvistika - základní pojmy jazykovědy a stylistiky - národní jazyk - čeština a jazyky příbuzné - vývoj indoevropských jazyků 20 Dějepis Písemné a ústní ověřování znalostí - zná pravidla českého pravopisu - dovede řešit úkoly, které vycházejí z těchto znalostí - je seznamován se systémem českých samohlásek a souhlásek - pozná základní a rozvíjející větné členy - dovede zdůvodnit psaní interpunkčních znamének v jednotlivých typech souvětí - ovládá jednoduché útvary zpráva, oznámení - má přehled o slohových postupech - ovládá techniku mluveného slova a vyjadřuje se věcně, správně, jasně a srozumitelně - rozlišuje společné a rozdílné znaky mluvených a psaných projevů - písemná stránka jazyka - základní terminologie - charakter českého pravopisu a jeho vývoj - pravopisné jevy - nauka o zvukové stránce jazyka - systém českých hlásek - vztahy mezi zvukovou grafickou stránkou jazyka - skladba - skladba věty jednoduché - základní a rozvíjející větné členy - interpunkce ve větě jednoduché a souvětí 2. Slohová část - úvod do stylistiky - funkční styly - prostě sdělovací styl a jeho typické jazykové prostředky - mluvený projev a jeho útvary - písemný projev a jeho útvary cizí jazyk 2. cizí jazyk Informační a komunikační technologie Základy společenských věd Písemné a ústní prověřování znalostí Písemné a ústní prověřování znalostí

7 - se orientuje v nejstarší starověké literatuře a chápe její přínos - získává teoretické a interpretační dovednosti z oblasti literární teorie - orientuje se v řecké mytologii - objasní podstatu tragédie a komedie - seznámí se s nejvýznamnějšími postavami anticky - má povědomí o hebrejském písemnictví - má představu o vývoji kultury v historických a společenských souvislostech - orientuje se v latinsky a česky psané literatuře - vyjmenuje základní charakteristické prvky románského a gotického slohu - chápe význam příchodu Konstantina a Metoděje - zhodnotí význam daného autora a jeho díla v konkrétním historickém období - seznámí se s literaturou předhusitskou a husitskou - definuje znaky evropské renesance - objasní myšlenková východiska antiky pro renesanci - zhodnotí na základě literárního textu význam daného autora a díla - charakterizuje typické znaky českého humanismu - dokáže objasnit specifika českého humanismu a tvorbu česky a latinsky píšících autorů - je seznámen s estetickými hodnotami barokního umění 3. Literární část - písemnictví starověku - základní literárně vědné pojmy - Sumersko akkadská lit. (Epos o Gilgamešovi) - památky egyptské literatury - hebrejská literatura Bible - antická literatura - středověká literatura - počátky písemnictví u nás - hrdinská epika - literatura doby husitské - renesance a humanismus - italská renesance - francouzská renesance - anglická renesance - španělská renesance - český humanismus a renesance - humanismus latinský a český - Jan Blahoslav a Jednota bratrská - Bohuslav Balbín - cestopisy - baroko - charakteristika baroka - oficiální a exulantská tvorba - lidová a pololidová tvorba - Jan Amos Komenský - klasicismus a osvícenství - charakteristika pojmů - Francie encyklopedisté, filozofie - Francie klasicistní drama - Anglie - Německo - české národní obrození - předpoklady vzniku Národního obrození - generace obrozenců - Rukopisy královédvorský a zelenohorský - dějiny českého divadla 35 Dějepis Písemné a ústní ověřování znalostí - dokáže charakterizovat baroko jako umělecký směr i jako historické období - chápe přínos Jana Amose Komenského v oblasti duchovní, filozofie a pedagogiky - zná základní prvky klasicismu a

8 osvícenství, dokáže je konfrontovat s antickým uměním - orientuje se v literárních žánrech a stylech - sleduje posun ve vývoji literárních žánrů a stylů - charakterizuje typické znaky klasicistního dramatu - rozumí cílům a ideálům národního obrození - rozdělí jednotlivé fáze národního obrození - zná přínos českého divadla v tomto období pro český jazyk, češství a národního ducha

9 2.ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - rozlišuje jazykové prostředky spisovné a stylově příznakové a dovede je využít v adekvátní komunikační situaci 1. Jazyková část - nauka o slovní zásobě - druhy pojmenování podle stylistické platnosti 1. cizí jazyk 2. cizí jazyk Písemné a ústní ověřování znalostí -na základě znalostí identifikuje v textu obrazná pojmenování - analyzuje slovní zásobu konkrétního textu - rozpozná jednotlivé slovotvorné formanty a slovotvorný charakter jazykových prostředků. Slovo základové, odvozené - určuje původ nově utvořených slov a aktivně se podílí na slovotvorném procesu - bezpečně se orientuje v kategorii slov ohebných a neohebných - ovládá základní principy systému skloňování a časování včetně některých výjimek z paradigmatu a dubletních tvarů - získané vědomosti z tvarosloví úspěšně aplikuje v oblasti pravopisu - dovede rozpoznat jednotlivé druhy popisu - je schopen volit adekvátní jazykové prostředky - druhy pojmenování podle významu - přenášení pojmenování - slovní zásoba aktivní a pasivní - nauka o tvoření slov - slovotvorná stavba slova - způsoby obohacování slovní zásoby odvozování, skládání, zkracování, přejímání slov z cizích jazyků - tvarosloví - slovní druhy - mluvnické kategorie jmen - skloňování jmen - mluvnické kategorie sloves - časování sloves -neohebné slovní druhy 2. Slohová část - slohový postup popisný - jednotlivé druhy popisu - charakteristika, subjektivně zabarvený popis 20 12

10 -na základě analýzy literárních textů určuje hlavní rysy romantismu -orientuje se v souboru významných literárních děl autorů světové prózy a poezie - srovnáváním literárních textů vyvodí rozdíly mezi charakterem romantických a realistických děl 3. Literární část - světový romantismus - Anglie: W. Scott, G. G. Byron, P. B. Shelley - Francie: V. Hugo, Stenal - Rusko: A. S. Puškin, M. L. Lermontov, Dějepis Informační a komunikační technologie Písemné a ústní ověření znalostí -seznámí se se stěžejními autory světového realismu a jejich nejznámější tvorbou - USA: E. A. Poe - světový realismus - vědomosti týkající se světové literatury 19. století aplikuje na české kulturní prostředí - rozeznává specifické rysy domácí literatury - na ukázkách z literárních děl vybraných autorů pochopí jejich snahu o začlenění do kontextu světové literatury - sleduje posun ve vývoji české literatury od myšlenek národního obrození k realistické tvorbě - zaměří se na typické rysy konkrétních literárních žánrů - seznámí se s dalšími projevy tehdejšího společenského a kulturního života - stavba prvního českého kamenného divadla, literární spolky, politické dění - Anglie: Ch. Dickens - Francie: H. de Balzac, E. Zola, G. Flaubert - Rusko: N. V. Gogol, F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, A. P. Čechov - Norsko: I. Ibsen - vyvrcholení národního obrození - romantismus K. H. Mácha, K. J. Erben, J. K. Tyl - počátky realismu B. Němcová, K. H. Borovský - literatura 60. a 80. let 19. století - májovci 34

11 - na základě získaných vědomostí je schopen porovnat rozdíly mezi světovým a domácím realismem - analyzuje vybraná prozaická a dramatická díla předních autorů - definuje charakter moderních uměleckých směrů 2.pol. 19. století - pochopí odlišný charakter moderního umění a literatury ve srovnání s tradičními hodnotami - orientuje se v pilotních dílech světových i českých autorů - generace Národního divadla - ruchovci - lumírovci - český realismus - historická próza - venkovská próza - moderní umělecké směry 2. poloviny 19. století - symbolismus, impresionismus - dekadence - prokletí básníci - světová moderna - česká moderna

12 Český jazyk a literatura 3. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - rozpozná jednotlivé útvary národního jazyka - dokáže rozlišit jednotlivá nářečí - dovede uvést příklady literárních děl, která obsahují nářeční prvky - v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví - dovede se orientovat v systému slovních druhů - dokáže provést základní morfologickou analýzu textu 1. Jazyková část - seznámení s učivem 2. Obecné výklady o jazyce - rozvrstvení národního jazyka - česká nářečí, jejich uplatnění v současné spisovné češtině a význam nářečí v literatuře 3. Tvarosloví - mluvnické kategorie - problematické jevy tvarosloví - tvaroslovní rozbor 1 20 Komunikace se zákazníkem Prezentace mluveného slova Práce s textem s nářečními prvky Jazykový rozbor (využití poznatků z tvarosloví) - ovládá techniku mluveného slova - vyjadřuje se jasně a srozumitelně - řídí se zásadami správné výslovnosti - rozpozná charakteristické rysy úvahy - rozumí kompozici textu - napíše úvahu na dané téma - dovede zařadit díla do jednotlivých uměleckých směrů - dovede zhodnotit význam autora a díla v dané době - samostatně vyhledá další literární poznatky z této oblasti - má přehled o knihovnách a jejich službách - zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů 4. Slohová část Styl publicistický - obecné poučení o stylu - dialog, diskuse, interview, projev - jazykové prostředky ústního projevu - úvaha - zásady komunikace s lidmi 5. Literární část - základní literární pojmy - moderní básnické a prozaické směry na začátku 20. století - česká próza v 1. polovině 20. století - světová próza v 1. polovině 20. století - poezie v 1. polovině 20. století - drama v 1. polovině 20. století 6. Opakování učiva Tělesná výchova Základy společenských věd Komunikace se zákazníkem Cizí jazyky Dějepis Informační a komunikační technologie Vypracovat zadaný publicistický útvar Řečnické cvičení Vypracovat úvahu na dané téma Samostatná práce s uměleckým textem Vypracovat referát na dané téma Teoreticky znát probrané učivo Probrané učivo ověřit testem

13 Český jazyk a literatura 4. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny - umí odlišit v souvislém textu syntakticky správný jev od jevu chybného - provede základní syntaktickou analýzu textu - uplatňuje znalosti ze skladby ve svém vyjadřování -dovede pracovat s nejnovějšími příručkami jazyka českého 1. Jazyková část - seznámení s učivem 2. Obecné poučení o jazyce - vývoj českého jazyka 3. Syntax - základní terminologie (rozšiřování a prohloubení učiva z nižších ročníků věta jednoduchá, souvětí, větné rozbory) 20 Dějepis Teoreticky znát větnou skladbu Jazykové rozbory - používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie - orientuje se v kompozici textu - odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru - pořizuje si z odborného textu výpisky a výtah - umí se vyjadřovat správně, jasně a srozumitelně - zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu textu - orientuje se v základních literárních pojmech - vnímá literární dílo - rozpozná jazykové prostředky výstavby uměleckého díla - interpretuje umělecké dílo - porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování - rozlišuje literaturu hodnotovou a konzumní 4. Slohová část Odborný styl - využití odborné terminologie - práce s odborným textem - anotace, konspekt, rešerše - analýza textu 5. Opakování vybraných témat - vypravování, popis, úvaha, fejeton, reportáž 6. Literární část Literární teorie - základní literární pojmy - interpretace náročnějších textů 7. Literární historie - česká poválečná próza a poezie po roce 1945 do 90. let 20. století - současná literatura - beseda o současném stavu literatury 8. Opakování probraného učiva Základy společenských věd Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Cizí jazyky Dějepis Práce s odborným textem Práce s termíny Vypracovat slohovou práci na dané téma Teoreticky znát probrané učivo Interpretovat umělecký text Vypracovat referát k libovolně zvolenému autorovi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro absolventy tříletých učebních oborů se strojírenským zaměřením nástavbové studium Provozní technika

Více

Úvodní identifikační údaje

Úvodní identifikační údaje Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o., Slovanského bratrství 1664 393 01 Pelhřimov Zřizovatel: SČMSD Název školního vzdělávacího

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, podmínky školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru...

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Český jazyk a literatura Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Učební osnovy... 8 2.1 Český jazyk a literatura... 8 2.1.1 Charakteristika vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program Pozemní stavitelství

Školní vzdělávací program Pozemní stavitelství Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.1 Učební osnovy: Český jazyk a literatura

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.1 Učební osnovy: Český jazyk a literatura Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Český jazyk a literatura koordinovala PaedDr. Dagmar Havlíková. Časová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Obor vzdělání: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více