6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Učební osnovy pro nižší gymnázium"

Transkript

1 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v RVP ZV. Předmět Český jazyk a literatura úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty: dějepis (historický a společenský kontext) cizí jazyky (soustava jazyků, jazykové jevy příbuzné a odlišné) hudební a výtvarná výchova (umělecké směry) občanská výchova (náboženské a filozofické systémy) informační a komunikační technologie Do obsahu předmětu Český jazyk a literatura jsou na nižším gymnáziu zařazena zejména tato průřezová témata: osobnostní a sociální výchova (průběžná integrace) výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (projekt v primě pohádky / mýty různých národů) multikulturní výchova (průběžná integrace) mediální výchova (projekt v kvartě) Časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura: Český jazyk a literatura je předmět, který je vyučován ve všech ročnících nižšího gymnázia. Komplexní obsah vyučovacího předmětu je na nižším gymnáziu rozdělen do tří složek s následující časovou dotací: prima: jazyková výchova 3 hod/týden, komunikace a slohová výchova 1 hod/týden, literární výchova 1 hod/týden sekunda: jazyková výchova 2 hod/týden, komunikace a slohová výchova 1 hod/týden, literární výchova 1 hod/týden tercie: jazyková výchova 2 hod/týden, komunikace a slohová výchova 1 hod/týden, literární výchova 1 hod/týden kvarta: jazyková výchova 1 hod/týden, komunikace a slohová výchova 1 hod/týden, literární výchova 1 hod/týden Výchovné a vzdělávací strategie: K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků NG směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících výchovných a vzdělávacích strategií: frontální, skupinová, individuální výuka referáty, diskuse aktivní práce s různými zdroji informací 26

2 Kompetence k řešení problémů: samostatná četba, písemné a ústní formulování vlastních čtenářských zážitků a postřehů, popř. zážitků z divadelních a filmových představení referáty, diskuse prezentace vlastní práce (např. dny otevřených dveří, prezentace projektů) aktivní práce s různými zdroji informací samostatná domácí i školní činnost dramatický přednes, mluvnická a umělecká vystoupení účast na soutěžích a olympiádách Kompetence komunikativní: samostatná četba, písemné a ústní formulování vlastních čtenářských zážitků a postřehů, popř. zážitků z divadelních a filmových představení referáty, diskuse aktivní práce s různými zdroji informací dramatický přednes, mluvnická a umělecká vystoupení vlastní literární činnost účast na soutěžích a olympiádách Kompetence sociální a personální: besedy, přednášky s odborníky, návštěvy kulturních akcí prezentace vlastní práce hodnocení vlastní práce, práce spolužáka nebo skupiny, předávání vlastních zkušeností a poznatků Kompetence občanské: besedy, přednášky s odborníky, návštěvy kulturních akcí prezentace vlastní práce vlastní literární činnost účast na soutěžích a olympiádách 27

3 6.1.2 Tematické okruhy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (mluvnice) Ročník: prima žák dokáže pracovat se základními jazykovými příručkami odliší spisovný a nespisovný jazykový projev je schopen rozpoznat všechny slovní druhy, ovládá skloňování a časování určuje u ohebných slovních druhů gramatické kategorie ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické rozezná větné členy základní a rozvíjející, uvědomuje si vztah mezi nimi Jazyk a jeho útvary spisovný a nespisovný jazyk seznámení s jazykovými příručkami Zvuková stránka jazyka hláskosloví slovní přízvuk zvuková stránka věty Nauka o slově tvoření slov stavba slova střídání hlásek při odvozování pravopis slova Tvarosloví slovní druhy podstatná jména - druhy, tvary, pravopis, tvary odchylné od vzorů přídavná jména - dělení, skloňování, stupňování zájmena - druhy, skloňování číslovky - druhy, skloňování slovesa slovesné kategorie Skladba základní větné členy podmět, přísudek rozvíjející větné členy předmět, příslovečné určení, přívlastek věta jednoduchá a souvětí tvoření vět, textová stavba přímá řeč na základě výběru textu 28

4 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Ročník: prima žák dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč dokáže výstižně vyjadřovat vlastní zážitky, postoje a pocity osvojuje si základní normy písemného vyjadřování komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných komunikačních situacích dokáže vybrat z textu důležité informace vypravování popis předmětu popis osoby popis dějový a popis pracovního postupu popis a vypravování práce s informacemi výpisky a výtah encyklopedická hesla reklamní a propagační texty OSV: rozvoj sebepoznání, kreativní poznání lidí a mezilidských vztahů, řečnická komunikace Vyučovací předmět: Ročník: prima Český jazyk a literatura (literární výchova) žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku zvládá dramatizaci jednoduchého textu vyjádří pocity z přečteného textu podle svých schopností volně reprodukuje text je schopen tvořit vlastní literární text na dané téma úvod do literatury (svět literatury X svět skutečný) próza x poezie lidová slovesnost (hádanky, říkadla, slovní hříčky) pohádky poezie a próza s tématem Vánoc (bible) řecké báje a pověsti bajky povídky pro mládež svět divadla svět poezie OSV: cvičení dovedností zapamatování + kooperace, kreativní cvičení VMEG: příběhy z různých zemí 29

5 Vyučovací předmět: Ročník: sekunda Český jazyk a literatura (mluvnice) žák ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické rozlišuje všechny větné členy a uvědomuje si vztahy mezi nimi určuje druhy vedlejších vět chápe přenášení pojmenování používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení významu slova Tvarosloví podstatná jména přídavná jména zájmena číslovky slovesa příslovce Pravopis Nauka o slově význam slov, sousloví, rčení, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, termíny slovní zásoba, odvozování slov, skládání a zkracování Skladba větné ekvivalenty druhy vět podle funkce přísudek, VV přísudková podmět, VV podmětná shoda přísudku s podmětem předmět, vedlejší věta předmětná příslovečné určení, vedlejší věty příslovečné přívlastek, vedlejší věta přívlastková doplněk, vedlejší věta doplňková několikanásobné větné členy tvoření vět stavba textová na základě výběru textu 30

6 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Ročník: sekunda rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby dokáže zachytit city, pocity, nálady, zformulovat příběh je schopen výstižně zformulovat popis pracovního postupu žák dokáže chápat umělecké dílo jako zdroj informací a prožitků, formuluje vlastní názory na umělecké dílo dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy popisované osoby je schopen přesně zformulovat životopis (svůj i jiné osoby) dokáže pracovat s tabulkami a schématy, třídit informace vypravování s důrazem na dějové napětí popis pracovního postupu umělecký popis, líčení popis osoby charakteristika životopis práce s informacemi OSV: rozvoj sebepoznání, kreativní poznání mezilidských vztahů, řečnická komunikace VMEG: rodinné příběhy Vyučovací předmět: Ročník: sekunda Český jazyk a literatura (literární výchova) žák jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní žánry literatury formuluje vlastní názory na přečtený text orientuje se v základních literárních pojmech výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text pověsti (české) kroniky cestopisy balady a romance středověké legendy literatura doby husitské (chorály) příběhy slavných (lit. faktu) příběhy s napětím píseň básní, báseň písní divadlo a film OSV: cvičení dovedností zapamatování + kooperace, kreativní dramatizace příběhů VMEG: příběhy slavných Evropanů 31

7 Vyučovací předmět: Ročník: tercie Český jazyk a literatura (mluvnice) žák má přehled o slovanských a světových jazycích zná význam nejpoužívanějších slov cizího původu, umí je správně užívat, popř. vyhledá jejich význam ve slovníku zopakuje si a prohloubí znalosti tvaroslovného učiva, naučí se užívat spisovných tvarů ve vhodných komunikačních situacích upevní si zásady českého pravopisu určuje druhy vedlejších vět, poměry mezi větami chápe stavbu souvětí čeština jako slovanský jazyk, rozdělení slovanských jazyků slovní zásoba a tvoření slov, obohacování slovní zásoby tvarosloví určování slovních druhů podstatná jména přídavná jména zájmena číslovky slovesa pravopis koncovek jmen a sloves příslovce předložky spojky částice citoslovce skladba věta s podmětem, bez podmětu, větný ekvivalent zápor základní větné členy rozvíjející větné členy příslovečné určení přívlastek několikanásobný větný člen přístavek stavba věty jednoduché souvětí podřadné souřadně spojené vedl. věty souvětí souřadné poměr slučovací poměr stupňovací poměr odporovací poměr vylučovací na základě výběru textu, MKV: specifické rysy cizích jazyků 32

8 poměr důsledkový psaní čárky v souvětí opakování učiva ze skladby 33

9 Vyučovací předmět: Ročník: tercie Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) používá vhodné jazykové prostředky pro daný slohový útvar rozeznává jazykové i mimojazykové prostředky komunikace ovládá základy studijního čtení, formuluje hlavní myšlenky textu je schopen formulovat své názory, vyhodnocovat fakta uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném projevu charakteristika l výklad referát recenze úvaha důležité písemnosti pozvánka, žádost, přihláška, objednávka OSV: rozvoj sebepoznání, kreativní poznání mezilidských vztahů, dovednosti pro učení, řečnická komunikace MDV: kritické vnímání mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení 34

10 Vyučovací předmět: Ročník: tercie Český jazyk a literatura (literární výchova) žák se orientuje v základních literárních směrech ( do přelomu 19. a 20. století) má přehled o významných představitelích české a světové literatury projevuje zájem o četbu, film a divadlo formuluje vlastní názory na umělecké dílo základy literární teorie starověká literatura středověká literatura renesance a humanismus baroko klasicismus, osvícenství, preromantismus romantismus národní obrození realismus literatura přelomu 19. a 20. století EGS: poznávání naší literární historie a srovnání s literární historií jiných evropských národů 35

11 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (mluvnice) Ročník: kvarta žák zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění určuje druhy souvětí a druhy vět, chápe poměry mezi nimi ovládá pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché i v souvětí obecné výklady o jazyce, útvary českého jazyka, jazykověda a její disciplíny pravopisné jevy, pravopis vlastních jmen, psaní slov přejatých hláskosloví, spisovná výslovnost tvoření slov, stavba slova, odvozování, skládání, zkracování slovní zásoba a význam slova, odborné názvy tvarosloví: ohebné a neohebné slovní druhy, jejich třídění a pravopis skladba věty jednoduché skladba souvětí, interpunkce 36

12 Vyučovací předmět: Ročník: kvarta Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) rozlišuje různé funkční styly a používá vhodné jazykové prostředky pro daný slohový útvar zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění dodržuje zásady dorozumívání (komunikační normy) vyjádří ústně či písemně své zážitky, názory, obhajuje své postoje, je schopen adekvátního hodnocení chápe roli mluvčího a posluchače zvládá základní normy písemného projevu a grafickou úpravu textu úvaha na aktuální témata funkční styly, útvary a postupy vypravování v umělecké oblasti i běžné komunikaci popis a charakteristika tiskopisy, výklad, výtah, životopis dopis formální a osobní publicistické útvary, jednoduchý fejeton proslov diskuse OSV: kreativní a řečnická komunikace MEV: tvorba mediálního sdělení VDO: styk občana s úřady MUV: lidské vztahy a kulturní diference (s ohledem na téma úvahy) EV: vztah k životnímu prostředí MEV: tvorba mediálního sdělení Vyučovací předmět: Ročník: kvarta Český jazyk a literatura (literární výchova) žák se orientuje v základních literárních směrech 20. století má přehled o významných představitelích české a světové literatury projevuje zájem o četbu, film a divadlo formuluje vlastní názory na umělecké dílo literatura 1. poloviny 20. století (česká i světová, meziválečná poezie i próza, odraz války v literatuře) literatura 2. poloviny 20. století (ve světě i u nás oficiální, exilová a samizdatová literatura) VMEG: poznávání naší literární historie a srovnání s literární historií jiných evropských národů 37

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

I. Sekaniny1804 Český jazyk

I. Sekaniny1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Český jazyk zaujímá mezi předměty významné postavení, neboť osvojení dovedností v rámci oblasti Jazyk a jazyková

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

4.3. Jazyk a jazyková komunikace

4.3. Jazyk a jazyková komunikace 4.3. Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento předmět má

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět Český jazyk a literatura má na 2. stupni časovou dotaci 5 hodin týdně v 6. a 9. ročníku, 4 hodiny týdně v 7. a 8. ročníku. Dělí

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a

Více