Programové vyučování TEX-DESIGNU pomocí příkladů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programové vyučování TEX-DESIGNU pomocí příkladů:"

Transkript

1 Programové vyučování TEX-DESIGNU pomocí příkladů: Jak nakreslit základní čáry? Po zapnutí počítače tlačítkem POWER, přihlášení se heslem na KOD a na TYTO (popřípadě přes STORNA) dvojklikem spustíme program z plochy obrazovky, nebo jej zavedeme cestou přes START, TEX-DESIGN a TEX-DESIGN. Naklikneme bílou plochu a tlačítko OK. V hlavním menu si přes SOUBOR, NOVÝ otevřeme nadefinovanou velikost pracovní plochy. Zobrazí se číselně velikost v ose x a y v milimetrech, palcích nebo bodech, dále velikost paměti v MB a rozlišení v DPI. Po zobrazení nového listu klikneme na čtvereček roztažení souboru po celé obrazovce. Klikneme na barvu v paletě barev, aktuální barva se zobrazuje v ikoně KRESLÍCÍ BARVA na obdelníčku v popředí. Na zadním obdelníčku se zobrazuje barva pozadí. Dvojklikem naklikneme ikonu ROVNÁ ČÁRA a volíme hrot. Postranními čtverečky definujeme velikost, intenzitu a frekvenci. Obrázek ukazuje volbu kruhového průřezu: Menší kroky malého průměru definujeme číselně a větší kroky posuvnou kostičkou. Potvrdíme OK a klikneme myší na papír, čímž začínáme kresbu. Tahem myši se tvoří průvodičová červená čára: 31

2 Klikem se čára ukončí a vybarví. Kliknutím na pravé tlačítko se ukončí lomená čára a tím se opět zviditelní kreslící ikony. Nyní mohu volit jakoukoli jinou ikonu. Volba hrotu zůstává pro všechny nástroje jednotně navolená. Při kresbě ČÁRY OD RUKY se zobrazuje u šipky tvar navoleného barevného hrotu a kreslí se pouze při držení levé myši. Jak nakreslit kružnici, elipsu, čtyřúhelník, polygon a oblouk? Volba hrotu je ponechána nebo lze navolit jinou dvojklikem na ikonu. Lze rovněž změnit barvu před započetím kreslení. Kliknu na červenou v liště barev, dvojklikem navolím spray a kliknu do obrázku levou myší. Zobrazí se mi průvodičová kružnice, přičemž tahám myší poloměr od středu. Kde se mi to hodí dvojklikem zakotvím tvar a kružnice se vyplní navoleným hrotem a barvou. Podobně postupujeme i při tvorbě elipsy, kde myší směrujeme tvar ohnisek do osy x či y. Při kreslení čtyřúhelníku se naklikne první úhel a pak myší tvoříme úhlopříčku a tím vytváříme průvodičový čtverec či obdélník. Dvojklikem se opět tvar vykreslí v zadaném hrotu a v zadané barvě (tyrkysové). U kreslení mnohoúhelníku se naklikají úhly, přičemž první a poslední bod je stále spojen, a průvodičový mnohoúhelník se vybarví dvojklikem. 32

3 OBLOUK se nakreslí tak, že se naklikne první bod průvodičem se tvoří myší směr a dvojklikem se ukotví druhý bod. Kam posuneme myší tam se bude napínat tětiva oblouku. Dvojklikem se oblouk vybarví. Jak nakreslíme OBRYS? Obrys nakreslíme velmi jednoduše přes ikonu OBRYS tak, že nadefinujeme hrot obrysu i barvu (v našem případě tmavě modrý kruh) a klikneme na místo, kam zasahuje obrysování. Průvodičem je obyčejně běžící černá linie, ovšem u tmavých barev si počítač volí světlý odstín. Na našem obrázku pozorujeme obrysovaný polygon: Jak využíváme jeden pevný bod (fixace středu)? Klikneme na ikonu KRUŽNICE a zároveň na ikonu JEDEN PEVNÝ BOD. Podle navoleného hrotu a barvy se kreslí nejprve červeným průvodičem soustředné kružnice, které se dvojklikem vybarví. Kreslení končíme pravým tlačítkem. Totéž platí pro čtyřúhelníky, kde je držen počáteční bod, jak to ukazují následující obrázky: 33

4 Jak využíváme klonování (rozmnožování)? Klonování umožňuje vytvářet nové buňky s obsahem nasáté oblasti. Tvar nové buňky volíme dvojklikem na ikonu a nastavením hrotu. Zmáčknutím klávesy SHIFT a levého tlačítka myši získáváme oblast, která se bude nanášet. Nasátá oblast je označena červeným čtverečkem. Jak kreslíme vyplněné tvary? K vyplněným útvarům, které program nabízí ve formě ikon, patří Bezierova křivka, kruh, čtyřúhelník a mnohoúhelník. Tvar se získává tak, že se nakreslí obrysy motivu a při dvojkliku se motiv vybarví zvolenou barvou nebo tkací vazbou. Nadefinovaná tkací vazba se zobrazuje v ikoně KRESLÍCÍ BARVY v těch dvou barvách, které jsme předem zvolili za barvy popředí a pozadí. Rovněž je možné vytvořit nejprve obrys útvaru a pak jej vybarvit pomocí ikony KONVIČKA (neboli VÝPLŇ). Pokud není oblast uzavřená, dojde k vyplnění celého podkladu motivu. 34

5 Jak program vyhlazuje roztřesené křivky? Pomocí ikony vyhlazování se do míst ostrého úhlu přidávají automaticky body a do míst hrotu ubírají body. Je nutné kliknout do objektu, jinak se zaoblování neprovede nebo se provede na jiném blízkém objektu. Oblast zaoblování je dána obrysovou křivkou, což má za následek obrysování celého útvaru mimo náš záměr. Takto vyhlazená čára se dá využívat při zaoblování např. boků technického nákresu sukně, ale doporučuji místo překreslit, protože jisté nerovnosti se zde budou přesto projevovat. Jak vytvořit valéry z okolních barev? Valéry lze vytvořit pomocí ikony ROZMAZÁNÍ BAREV (neboli PROPOJOVÁNÍ KONTUR ). Nejprve nadefinujeme tvar hrotu a velikost, ve které bude docházet k vytváření nových odstínů seskupováním bodů nadefinovaných okolních barev. V našem případě jsme si nadefinovali obdélník a míšení se provádí několikrát za sebou v obloucích. Na obrázek nahlížíme při zvětšení lupou, abychom docílili požadovaného efektu. 35

6 Celý program je rastrový, což je vidět i na zvětšených obrázcích, kde jsou znatelné zlomové tvary čar. Program oproti vektorovému programu obsahuje více dat, protože nese informací o barvě v každém bodě a ne pouze o vrcholech úhlech vytvářející plochu o dané jedné barvě. Nevýhody nastávají rovněž při tisku na větší formát (plakátového typu) právě pro své hrubé zrno při zvětšení. Jak udržet perspektivu ploch v návrhu? Tex-design je program, který neumožňuje označit jednotlivé objekty a manipulovat s nimi. Proto nabízí ikony k zafixování barev tak, že se zvolené barvy v obrázku již nedají překreslit a kreslený motiv jde prostorově do pozadí. Nejprve klikneme na ikonu POUŽITÉ BARVY z obrázku z palety ikon nástroje. Objeví se nám tabulka: Klikneme na ikonu DEFINOVAT MASKU a klikneme na barvy, které chceme mít v popředí. Na vybraných odstínech se nám zobrazí čtvereček. Vypnu ikonu maska a kliknu na barvu (červenou), kterou chci kreslit. Ta se zobrazí v ikoně KRESLÍCÍ BARVA. Klikneme na kresbu plného kruhu a nakreslíme kruh tažením poloměru dvojklikem ukončíme. Obrázek nyní nechal v popředí kus listu, čtverce a smíšený čtvereček. Tedy barvy které byly zafixovány. Úkon vidíme na obrázku. 36

7 Můžeme rovněž změnit zafixované barvy. Buď klikneme na barvu označenou čtverečkem a tím ji odfixujeme a nebo klikneme ne ikonu INVERZNÍ MASKA, a tím se zafixované barvy vymění. Poslední ikona SMAZAT MASKU zruší veškerou volbu fixovaných barev. Jak nakreslit v přechodové barvě obrys? Klikneme na ikonu TRAPPING a objeví se dialogové okno s nabídkou rostoucí (nezměněné) a přilehlé (vnikající) barvy. Zvolíme kliknutím na kapátko a do obrázku tmavě modrou a světle modrou. Rovněž nadefinujeme tloušťku obrysu. Na obrázku vlevo vidíme tyto dvě barvy vedle sebe před provedením a na obrázku vpravo s vytvořeným novým odstínem. Ten je tmavší než kdyby vznikal pouze namícháním temperových barev. Odstín vzniká jako kdyby se překrývaly fólie, tedy s odebráním světla. Proč a jak redukovat barvy? Barevná redukce je zvláště potřebná u naskenovaných obrázků, kde se nutně musí redukovat barvy do počtu cca 50, protože jinak bychom se v programu nepohnuli. Tato funkce nám usnadní práci rovněž v případě, kdy tiskařská firma nám omezí počet barev navrženého motivu např. z 20 na 7 kvůli kvalitě barevného soutisku. Barvy redukujeme tak, že po zmáčknutí ikony BAREVNÁ REDUKCE se objeví dialogové okno viz obrázek na straně 17. První tabulka ukazuje použité barvy v tom pořadí, jak byly nanášeny na návrh. Spodní tabulka zobrazuje barvy, které jsme zvolili, že zůstanou 37

8 v motivu. Horní tabulka rovněž obsahuje šipky dolů, při jejímž zamáčknutí se příslušný řádek zkopíruje do spodní tabulky. To je jedna možnost barevné redukce. Lze také zmáčknout šipku doprava a po jedné barvě nanést barvy do spodní tabulky tak, že nejprve klikneme do nabídnuté barvy v první tabulce a potom při problikávání s černou do druhé tabulky vybraných barev. Černá či bílá problikává rovněž v paletě použitých barev v návrhu. Pokud se rozhodneme již vybranou barvu odstranit ze spodní tabulky, tak na ni klikneme ve spodní tabulce. 38

9 Třetí možnost, kterou dialogové okno nabízí, je setřídit barvy podle velikosti pokryti ikonou SORT. Z nich pak vybíráme zástupce odstínů s největší četností. (Rušení setřídění pomocí ikony PŘEŠKRTNUTÝ SORT.) Tím se totiž maximálně podrží vjem návrhu stejný. Ovšem takto bychom ztratili část motivu z návrhu, protože na místech nezvolených barev by se objevila bílá nebo barva podkladu, jak to vidíme v náhledu pomocí kukátka. Proto se dají barvy zvláštním způsobem připodobňovat ikonou AUTO. Každá barva má své konkrétní trojčíslí na souřadnicích RGB. Počítač dokáže aproximovat barvy v návrhu tak, že všem podobným barvám přiřadí barvu navolenou. Rovněž zde lze rušit přizpůsobení barev pomocí ikony PŘEŠKRTNUTÉ AUTO. Navolenou redukci si můžeme prohlednout ikonou KUKÁTKO viz. obrázek. Kliknu-li na ikonu kukátko znovu ruším náhled a vracím se opět do dialogového okna a mohu znovu provádět barevnou redukci. 39

10 Jak vložit text a provést jeho sešikmení? Text vkládáme tak, že nejprve musíme zvolit barvu podkladu a barvu nápisu. Klikneme na vybranou barvu k nápisu z roletky nebo z použitých barev. Barva se zobrazí v ikoně KRESLÍCÍ BARVA. Klikneme v této ikoně na obdélníček podkladu a opět vybereme barvu. Nyní teprve klikneme na ikonu VLOŽIT TEXT a objeví se dialogové okno, kde vkládám požadovaný text a volím font viz. obrázek strana 19. Mohu si volit typ písma, řez písma i jeho velikost. Ke zvláštnostem patří volby speciálních symbolů a piktogramů. Text můžeme dále sešikmovat ikonou VYCHÝLENÍ. Klikneme na ikonu, tím se ztratí paleta ikon, a uděláme výběr dvojklikem pomocí průvodičového obdélníku. Uchytíme myší rožek a sešikmujeme do požadovaného směru. Při dvojkliku se nová poloha zafixuje. Této funkce s oblibou užíváme pro tvorbu textů na plakátech, kde vhodné sešikmení hraje významnou roli. 40

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Kreslíme v Zoner Callisto 5

Kreslíme v Zoner Callisto 5 VOŠ a SPŠ Jičín Kreslíme v Zoner Callisto 5 Projekt SIPVZ 2006 Výuka kreslení vektorových obrázků 3 polakova@vos-sps-jicin.cz 10. 12. 2006 4 1. lekce... 8 1. Pracovní plocha Zoner Callisto 5... 8 2. Kreslení

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Stručný popis Microsoft Excel

Stručný popis Microsoft Excel Stručný popis Microsoft Excel Zadávání údajů Do jednotlivých buněk v listu tabulkového sešitu Excel je možné zadávat následující typy informací: Číselné hodnoty, jako například 22 000, 29,95 Kč nebo 33

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky WWW PREZENTACE OBCE LHENICE PHOTOSHOP 7.0 Diplomová práce Autor: Jaroslav Grill České Budějovice 2003 1 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v prezentačním programu Microsoft PowerPoint Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí aplikace PowerPoint... 3 2. Vytvoření a

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Obsah této uživatelské příručky a s ní souvisejícího softwarového produktu Corel PHOTO- PAINT jsou vlastnictvím společnosti Corel Corporation a případně dalších

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

COREL DRAW SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Dr. Pavel Kovář

COREL DRAW SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. Dr. Pavel Kovář SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266 COREL DRAW Pomocný text pro výuku výpočetní techniky Dr. Pavel Kovář 2009 S O Š O T R O K O V I C E, T. B A T I 1 266 O T R O K O V I C E, 7 6 2 02 I. COREL DRAW úvodní

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a PowerPoint Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tvůrce prezentací PowerPoint,

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více