Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne Číslo: 2037/56 předložený seznam pohledávek po splatnosti k Číslo: 2038/56 zápisy č. 14, 15 a 16 z jednání komise pro životní prostředí ze dne , a Číslo: 2039/56 zprávu o hospodaření v lesích ve vlastnictví města Šternberka za období 1. pololetí 2017 Číslo: 2040/56 výroční zprávu příspěvkové organizace Sociální služby Šternberk, p.o. za rok 2016 Číslo: 2041/56 zvýšení limitu prostředků na platy pro organizaci Sociální služby Šternberk, p.o. pro rok 2017 dle návrhu v důvodové zprávě Číslo: 2042/56 zápisy č. 8/2017 ze dne , č. 9/2017 ze dne a č. 10/2017 ze dne z jednání komise veřejných zakázek Rady města Šternberka Stránka 1 z 9

2 Číslo: 2043/56 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka kancelářského nábytku Radniční 80/18 - nabídka účastníka č. 3 - Kasch interiér s.r.o., Jaromíra Šamala 318/10, Ostrava Polanka nad Odrou, IČ: , nabídková cena bez DPH: Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 2044/56 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Nákup výpočetní techniky 2017, zadávanou formou elektronické aukce - nabídka účastníka TOPSOFT JKM spol. s.r.o., Jungmannova 1029, Roudnice na Labem, IČ: , nabídková cena bez DPH: Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 2045/56 revokuje usnesení 1969/54 ze dne , určuje zhotovitele zakázky malého rozsahu na stavební práce "Šternberk, Sadová 3 - Odstranění stavby" - firma PENNANT PART s.r.o., Lidická 700/19, Brno, IČ , nabídková cena bez DPH: Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 2046/56 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Nové kanceláře městského úřadu Radniční 80/18" - firma KONYTECH s.r.o., Hlavní náměstí 96/8, Šternberk, IČ: , nabídková cena bez DPH: 1, Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu. Číslo: 2047/56 zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na služby, zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení Město Šternberk úklidové práce v budovách městského úřadu, Stránka 2 z 9

3 složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Město Šternberk úklidové práce v budovách městského úřadu a ukládá zahájit zadávací řízení na dodavatele služeb Číslo: 2048/56 souhlasit s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci programu Podpora materiálně technické základny sportu, podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ pro projekt Atletický stadion Šternberk, 1. etapa atletický stadion a terénní úpravy, dle zmocnit starostu ke všem úkonům souvisejícím s podáním žádosti o poskytnutí dotace z MŠMT Číslo: 2049/56 souhlasit se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování projektu Atletický stadion Šternberk, 1. etapa atletický stadion a terénní úpravy", dle předloženého materiálu Číslo: 2050/56 zápis z jednání kulturní komise ze dne Číslo: 2051/56 doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka udělit Cenu města Šternberka v roce 2017 osobnostem a spolkům dle předloženého návrhu Číslo: 2052/56 informaci ZŠ Dr. Hrubého Šternberk, příspěvkové organizace o výsledku poptávky na dodávku učebnic a pracovních sešitů pro ročník ZŠ a ukládá ředitelce příspěvkové organizace uzavřít smlouvu s vybranou firmou Jan Vitoul Středisko učebnic, Litovel Nová Ves 5, Chudobín, IČ , nabídková cena Kč bez DPH, Kč s DPH dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 2053/56 Stránka 3 z 9

4 informaci ZŠ Dr. Hrubého Šternberk, příspěvkové organizace o výsledku poptávky na stavební úpravy chodníku k tělocvičně ZŠ Dr. Hrubého 2 a ukládá ředitelce příspěvkové organizace uzavřít smlouvu s vybranou firmou Online-olin s.r.o., U Vrby 1484/3, Šternberk, IČ , nabídková cena Kč bez DPH, ,36 Kč s DPH dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 2054/56 žádost TJ Sokol Šternberk, IČ , Zahradní 23, Šternberk, o změnu části účelu poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2017 na činnost a schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 102/17/S/OŠK ze dne uzavřené s TJ Sokol Šternberk, IČ , Zahradní 23, Šternberk dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 2055/56 Výroční zprávu Městských kulturních zařízení, p.o. za rok 2016 Číslo: 2056/56 výsledky hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury a sociálních věcí za 1. pololetí 2017 dle důvodové zprávy Číslo: 2057/56 změny v rozpočtech příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 2058/56 zvýšení limitu osobních nákladů pro příspěvkovou organizaci MKZ Šternberk ze tis. Kč na tis. Kč dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 2059/56 vzdání se funkce pana Mgr. Michala Hlaváčka jako zástupce zřizovatele ve školské radě při ZŠ Dr. Hrubého a jmenuje Stránka 4 z 9

5 pana Jiřího Krause zástupcem zřizovatele ve školské radě při ZŠ Dr. Hrubého s účinností od Číslo: 2060/56 jmenuje pana Martina Hrubého ředitelem Školní jídelny Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace s účinností od se zkušební dobou 3 měsíce a stanovuje řediteli plat dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 2061/56 souhlasí s postupem převzetí činností souvisejících s poskytováním školního stravování a s uzavřením dohody se společností Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o., Jankovcova 1603/7a, Praha 7, IČ , dle důvodové zprávy Číslo: 2062/56 delegování zástupců města v rámci společenství vlastníků bytových jednotek dle předloženého návrhu Číslo: 2063/56 schválit prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. st. 5/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 432 m 2 v k. ú. Dalov za cenu Kč s XXXXXdle zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2064/56 ukončení nájemní smlouvy č. 103/98/s ve znění pozdějších dodatků č. 1-4 ze dne uzavřené s XXXXXna pozemky parc. č a parc. č v k. ú. Šternberk dohodou ke dni a k podpisu dohody o ukončení nájmu místostarostu Michala Oborného Číslo: 2065/56 záměr města Šternberka pronajmout pozemky parc. č zast. plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 a parc. č zahrada o výměře o výměře 624 m 2 v k. ú. Šternberk za účelem využití zahrada se zastavěným pozemkem vlastníkovi budovy č.e. 258 postavené na pozemku parc. č v k. ú. Šternberk za cenu Kč/rok dle Stránka 5 z 9

6 předloženého materiálu Číslo: 2066/56 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování vedení nízkého napětí elektřiny NNk, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 6037/16 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č , ze dne , dle místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti Číslo: 2067/56 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění vedení hromosvodu, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jeho provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 305 (která je ve vlastnictví Města Šternberka) ve prospěch nemovitosti - stavby č. p. 1375, která je součástí pozemku parc. č. 302 (ve vlastnictví p. Radomíra Vodáka, nar , a pí. Kateřiny Vodákové, nar , Schodová 1375/12, Šternberk), vše v k. ú. Šternberk, na dobu neurčitou, dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č , ze dne , dle místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti Číslo: 2068/56 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem uložení a provozování vodovodu včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jeho provozem, opravami a údržbou, změnami nebo odstraněním v části pozemků parc. č. č. 266 a 267/3 v k. ú. Lhota u Šternberka a pozemků parc. č. 521, 1971/1, 2362, 2338 a 2386 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, bezúplatně, dle předloženého materiálu a Stránka 6 z 9

7 místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti Číslo: 2069/56 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 110 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 390, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Žitná č. o. 12) s paní XXXXX za podmínek dle místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2070/56 uzavření nájemní smlouvy na byt č. D04 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 2439, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č. o. 51A) se XXXXXza podmínek dle místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2071/56 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 110 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 386, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Hanácká č. o. 2) s XXXXX za podmínek dle místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2072/56 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 107 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 390, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Žitná č. o. 12) s XXXXX za podmínek dle místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2073/56 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IV , Stránka 7 z 9

8 včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstrňováním v části pozeku parc. č. 2156/3 v k.ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternnberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle GP č /2016 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu, ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2074/56 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č v k.ú. Šternberk, která je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle GP č /2015 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu, ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a místostarostu Michala Oborného k podpisu předložené smlouvy Číslo: 2075/56 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstrňováním v části pozemků parc. č. 217/159 a parc. č. 222 v k.ú. Lhota u Šternberka, které jsou ve vlastnictví Města Šternnberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle GP č /2016 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu, ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2076/56 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IE , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstrňováním v části pozemků parc. č. 4805, parc. č v k.ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternnberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle GP č /2016 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která Stránka 8 z 9

9 bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu, ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2077/56 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 838 ostatní plocha o výměře cca 140 m 2 v k. ú. Krakořice na dobu určitou - jednoho roku, za účelem využití - skladovací plocha, za cenu Kč/rok Číslo: 2078/56 zápis z jednání valné hromady spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. ze dne Číslo: 2079/56 návrh na udělení čestného občanství panu Kurtu Grögerovi a udělit čestné občanství panu Kurtu Grögerovi Číslo: 2080/56 důvodovou zprávu a vydává nařízení města č. 4/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení města Šternberka č. 6/2012 tržní řád Ing. Stanislav Orság starosta Michal Oborný místostarosta Stránka 9 z 9